Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Investice do rozvoje vzdělávání Analýza je SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Investice do rozvoje vzdělávání Analýza je SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM."— Transkript prezentace:

1 Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Investice do rozvoje vzdělávání Analýza je SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY MŠMT 8.4.2009

2 Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Cíl studie: Analýza aktuální situace v oblasti přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na různých typech škol, identifikace případných bariér a potřeb pedagogů v dané oblasti. Analýza transformace bývalých zvláštních škol, analýza přístupu pedagogů k naplňování potřeb žáků, identifikace postupů používaných v rámci reintegrace žáků do škol HVVP Doba realizace:Zadavatel:Zpracovatel: Září 2008 – únor 2009MŠMT ČRČlověk v tísni, o.p.s.

3 Metodologie  V intencích kvalitativně orientovaného výzkumného přístupu byly dominantními výzkumnými technikami zejména:  individuální hloubková interview s respondenty z řad vedení školy, školských poradenských pracovníků, realizovaná na celkem 104 školách v osmi krajích včetně Prahy  33 ZŠ HVPP, 10 SŠ a učilišť, 5 škol vzdělávajících dle RVP ZV LMP, 6 speciálních škol, 50 bývalých zvláštních škol  28 výzkumníků - 398 respondentů – více než 500 hodin rozhovorů)  obsahová analýza školních vzdělávacích programů (celkem 80 dokumentů)

4 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP – hlavní závěry  Přístupy k naplňování individuálních vzdělávacích potřeb žáků se SVP se výrazně liší (1/3 škol je adekvátně připravena x 1/4 škol je pro-segregačně orientována)  Individuální integrace žáků s těžšími formami zdravotního postižení je ve školách HVPP spíše záležitostí jednotlivců  Připravenost škol na vzdělávání žáků se SVP je přímo úměrná míře profesní přípravy, zkušenosti pedagogů, dostupnosti vybavení, informací a poradenství  Přetrvává trend vytváření speciálních tříd či studijních skupin pro žáky s SPU  Existuje poměrně výrazná tendence vyřazovat z HVPP směrem ke specializovaným formám vzdělávání relativně vysoké počty žáků x nejsou vytvářeny podmínky pro reintegraci

5 Celkový profil otevřenosti školy ve vztahu k žákům se SVP Základní školy - vedení 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% TP - voz ADHD DS ZrakP SluchP SZ - azyl. Porucha řeči žák-cizinec LMR SZ - SVL DYS ZZ - epil ZZ - diab PAS TP - berle ZZ - leuk

6 Děti, žáci a studenti se sociálním znevýhodněním – I.  Uvedený segment žáků je nejasně vymezen  Účinnost přijímaných podpůrných opatření trpí jejich neprovázaností s postupy sociální intervence a výrazně klesá s postupem žáků do vyšších ročníků  Klíčovými body pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků jsou zejména nástup do školy, přechod na 2. stupeň a počátek sekundárního vzdělávání  Úroveň aplikace opatření je velmi rozmanitá a závisí především na míře metodické a finanční podpory škol  Školami realizovaná opatření mají zpravidla charakter reakce na důsledky nikoliv příčiny sociálního znevýhodnění - odstranění příčin je mimo možnosti školy – vyžaduje multidisciplinární spolupráci  Problematika vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků je výrazně etnizována byť množiny sociálně znevýhodněných a Romů se kryjí pouze částečně a většina respondentů ztotožnění odmítá

7 Děti, žáci a studenti se sociálním znevýhodněním – II.  Na většině škol stoupá míra výskytu závažnějších výchovných problémů – školy deklarují omezené možnosti v oblasti řešení tohoto problému - potřeba interních odborníků  Nezanedbatelné procento škol se strategicky brání zavádění inkluzivních opatření ve snaze minimalizovat podíl žáků se SVP (zejména sociálně znevýhodněných)  Problematická sociální situace rodiny a z ní vyplývající handicapy jsou jednou z klíčových překážek naplňování individuální vzdělávací potřeb a vzdělávacího potenciálu žáků – etnicita je sekundární  Změna stavu vyžaduje koordinaci pedagogické a sociální intervence, intervenci v raném věku, dlouhodobou individuální podporu rodin, výraznější individualizaci v přístupu ke zjišťování potřeb dětí

8 Transformace bývalých zvláštních škol – I.  Proces je na samotných školách vnímán rozporuplně a s nejasnými očekáváními, a to zejména v závislosti na míře obav z ohrožení samotné existence té které „speciální“ školy - nutnost jasné deklarace role tohoto segmentu škol  Necelá 1/3 škol vzdělávajících podle RVP ZV LMP registruje postupnou proměnu cílové skupiny směrem k dětem se závažnějším postižením  Výrazné je zastoupení sociálně znevýhodněných žáků. Převážná většina škol uvádí min. 30% podíl. Pětina škol pak nad 70 %.  Velmi vysoký je podíl Romů vzdělávaných na školách určených primárně pro žáky s LMP (téměř 1/2 škol uvádí 50% a vyšší, 1/10 je prakticky etnicky homogenní)  V případě sociálně znevýhodněných žáků je velmi nízká účinnost podpory pokračování v sekundárním vzdělávání

9 Transformace bývalých zvláštních škol – II.  Cca polovina bývalých ZvŠ zaznamenala narůst žáků s výraznějšími výchovnými problémy, přicházejících ve vyšších ročnících školní docházky  Je potvrzen předpoklad, že ve školách vyučujících dle RVP ZV LMP se vzdělává určitý segment žáků, schopných při adekvátní míře podpůrných opatření zvládnout výuku v HVPP A naopak:  V běžných ZŠ lze patrně identifikovat sílící skupinu žáků se SVP, setrvávají přes evidentní nedostatečnost realizovaných vyrovnávacích opatření do vyšších ročníků školní docházky  Reintegrace žáků do HVPP není školami vyučujícími dle RVP ZV LMP vnímána jako relevantní cíl. Převažuje přesvědčení, že běžné ZŠ nemohou za stávajících podmínek naplnit potřeby žáků s LMP.

10 Bariéry rozvoje inkluzivního vzdělávání – I.  Vzájemně provázané a posilující se bariéry nejsou dostatečně kompenzovány odpovídající mírou systémové podpory  Služby školských poradenských zařízení nemají dostatečnou kapacitu a jejich dostupnost je omezená  Kombinace dlouhodobého a výrazného podfinancování vzdělávacího systému a jeho spíše pro-segregačně orientované tradice  Nenaplnění potřeb učitelů je příčinou nízké motivace škol k uplatňování inkluzivního přístupu, které představuje výraznou zátěž

11 Bariéry rozvoje inkluzivního vzdělávání – II.  Vysoký počet žáků ve třídách  Nedostatek speciálních pedagogů  Omezené kompetence učitelů k výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  Nedostatek asistentů pedagoga  Nedostatečné materiální vybavení, technické a prostorové bariéry  Nízká míra poradenství a podpory, zejména ze strany školských poradenských zařízení, její obtížná dostupnost  Neochota pedagogů či předsudky ve vztahu k dětem se SVP  Pro-segregační tlak rodičovské veřejnosti

12 Potřeby pedagogů v oblasti rozvoje inkluzivního přístupu  Navýšení objemu finančních prostředků, umožňující realizovat další kroky směřující k podpoře inkluzivního přístupu  Zajištění kvalifikovaného personálu  Dostupné odborné poradenství a diagnostika  Vytvoření prostoru pro výraznější individualizaci práce s dětmi se SVP  Odstranění prostorových bariér, zkvalitnění vybavení školy  Podpora v oblasti přípravy a administrace projektů  Zvyšování kompetencí pedagogů k podpoře žáků se SVP  Podpora v oblasti řešení výchovných problémů  Podpora v oblasti sociální dimenze integrace  Podpora v oblasti komunikace s problémovými rodiči

13 Shrnutí  Naplňování individuálního přístupu k dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami vykazuje v důsledku omezené systémové podpory škol v této oblasti výrazné rezervy  Účinná eliminace většiny bariér a naplňování potřeb pedagogů v oblasti uplatňování inkluzivního přístupu ke vzdělávání je v podstatě mimo možnosti škol a vyžaduje systémový zásah  Opatření připravovaná či již realizovaná MŠMT lze považovat za jeho aplikaci


Stáhnout ppt "Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Investice do rozvoje vzdělávání Analýza je SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM."

Podobné prezentace


Reklamy Google