Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVDS bylo založeno v roce 2008 s cílem hájit zájmy členů sdružení podnikajících v oblasti nakládání s některými druhy odpadů. SVDS dynamicky rozšiřuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVDS bylo založeno v roce 2008 s cílem hájit zájmy členů sdružení podnikajících v oblasti nakládání s některými druhy odpadů. SVDS dynamicky rozšiřuje."— Transkript prezentace:

1 SVDS bylo založeno v roce 2008 s cílem hájit zájmy členů sdružení podnikajících v oblasti nakládání s některými druhy odpadů. SVDS dynamicky rozšiřuje svou základnu, má vlastní www stránky pro potřeby rozvíjející se členské základny i pro veřejnost, vydává Bulletin SVDS, má zastoupení v 5.pracovní skupině pro druhotné suroviny při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, v redakční radě odborného měsíčníku Odpadové fórum, v Radě pro druhotné suroviny a odpady, řídí zpracování profesních kvalifikací pro recyklaci v rámci projektu Národní soustavy kvalifikací. Je autorem vzdělávacího programu MPO pro pracovníky v recyklaci druhotných surovin a odborných studií a vyjádření pro tuzemské i zahraniční zájemce.

2 Stručný exkurz do historie kovového odpadu 1 8 9 2 Hlavní správa šrotu 1952 8 n.p. KOVOŠROT

3 Dámy a pánové, Vaše konference není místem pro povídání o bohaté historii průmyslu kovových odpadů, který z nepochopitelných důvodů přešel do kompetence životního prostředí a tak už jen doplním, že i tzv. socialistická ekonomika považovala lidový sběr za úplatu za významnou podporu surovinové soběstačnosti.

4 nebo

5 Právní rámec Orgány oprávněné ke kontrolní činnosti provozovatele výkupny druhotných surovin ČIŽP K Ú Obecní Obecní úřad úřad Vyhl. 478/2008 Sb. Obecní Obecní policie policie ČOI

6 Obecní policie - není oprávněná kontrolovat provozovatele sběrny. Pouze při podezření na protiprávní jednání osoby prodejce, tzv. sběrače kovů (majetkové přestupky, dle § 50 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích) mohou v rámci šetření přestupku vyžadovat od osob prokázání totožnosti (§ 12 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii) a podání vysvětlení (§ 11 zákona o obecní policii) k vyvrácení podezření ze spáchání přestupku dle § 50 zákona o přestupcích. Obecní úřady - na základě ustanovení § 66 zákona o odpadech mohou prostřednictvím pověřeného zaměstnance obce provádět kontroly vedení evidence o výkupu odpadů. V případě zjištění závažných chyb v evidenci mohou udělit pokutu ve výši až 300 000,- Kč. Krajské úřady - provádí na základě ustanovení § 78 zákona o odpadech kontroly dodržování provozního řádu sběren a v případě zjištění opakovaného porušování pravidel stanovených v zákoně může rozhodnout na základě ustanovení § 78 zákona o odpadech o odebrání povolení k provozu sběrny. Česká obchodní inspekce - provádí kontroly na základě zák. 185/2001 Sb Orgánem dozoru nad provozovnami - který má i oprávnění do nich vstupovat a kontrolovat knihu výkupu (§ 18 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech) je obecní úřad s rozšířenou působností, krajský úřad, Česká inspekce životního prostředí. Podle zmíněného § 77a jak Policie ČR, tak dozorového orgány vzájemně spolupracují a poskytují si odbornou pomoc. Uvedenou činností Policie ČR vycházející z výše uvedeného ustanovení dochází k efektivní prevenci tohoto druhu kriminality.

7 Cui bono…..

8 Tedy o cca 1 000,- Kč méně, než kdyby se ho pokusil prodat např. stavebníkovi domu apod. Ale protože i stavebník chce něco vydělat, odkoupí ho, ale za cenu např. 900.- Kč Vydělá 450,- Kč a zloděj vydělá o 570 Kč více, než kdyby to prodal ve sběrně se značným rizikem, případně s odmítnutím. Ale to není všechno, proč si myslím, že vše kradené kovové nekončí ve výkupnách. Zloděj, aby minimalizoval podezření z krádeže musí kradený předmět upravit, např. zkrátit nebo jinak znehodnotit. Jistě, ale pak jsme u nákladů krádeže, tedy nejen odvoz a dovoz, ale autogen nebo rozbrušovačka, prostor kde to dělat a také další čas. Nakonec výsledek může být, že nula od nuly pojde. Dámy a pánové, mám za sebou 32 let praxe v kovárně ČKD a pár let ve vrcholových státních a podnikatelských pozicích a tak možná namyšleně si myslím, že problému okolo výkupu druhotných surovin trochu rozumím. V úvodu komentáře k tomu to slajdu jsem řekl, že by bylo racionální, abychom se na některé jevy v naší společnosti dívali s mírou pozornosti, kterou skutečně vyžadují a neprotahovali velblouda uchem jehly. Ano, stejně jako v jiných činnostech i v segmentu výkupu a zpracování druhotných surovin se najdou nepoctivci, kteří nerespektují předpisy a jsou schopni odebrat i zakázané věci, ale jsme u té míry. V ČR je cca 2300 výkupen a 800 sběrných dvorů, z nichž ČIŽP v letech 2007-11 zkontrolovala 1 532 zařízení. 2/3 z nich byly v pořádku. 332 výkupen prověřila ČOI v r. 2012 a zjistila pouze 2% případů porušení zákona o odpadech, což je necelých 7 výkupen. Je to špatný výsledek ve srovnání s ostatními výsledky kontrol? Co například spotřebitelské úvěry apod. Nepochybně existují i další formy výkupu, z nichž řada funguje po vzoru zastaváren nonstop 24 hod. denně. Ale to je problém, který nás pálí stejně jako některé z Vás,

9 nicméně jeho řešení a odstranění je v kompetenci více orgánů, ale nikoliv u nás. V této souvislosti i já mám řadu otazníků a také bych byl vděčen, kdyby mi je někdo zodpověděl. Komu takováto nelegální výkupna železo prodává a v jakém utajení pracuje, když o její činnosti neví obec, státní a obecní policie. A tak mne napadá, jestli to všechno není úplně jinak. Statisticky je dokládáno, že v posledních několika letech dochází častěji ke krádežím kovových předmětů a že k nim dochází zejména v regionech s nejvyšší nezaměstnaností v ČR, tj. v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Z toho lze vyvodit, že krádeže a to nejen kovových předmětů, mají svou sociální dimenzi a jsou důsledkem sociální situace v uvedených regionech a vizitkou nejen této, ale i předchozích vlád. Pan magistr udává počet výkupen cca 4 000 a dodává vysvětlení rozdílu mezi našimi odhady a odhady SMO, že ve vyšším odhadu SMO jsou zahrnuty i nelegální výkupny. Ale proč uvádí výkupny, když se o výkupny jednat nemůže. A proč??? Protože tato místa a jejich provozovatelé nesplňují základní podmínky, aby se výkupnami mohla tato blíže nespecifikovaná místa výkupnami nazývat, a proto, abychom si lépe rozuměli, označujme je přesněji jako místa, kde se nelegálně obchoduje s kovovými odpady. Ale vraťme se ještě k tomu číslu 4 000. To číslo se přece jen tak neobjevilo a někdo tento počet musel odhadnout nebo spočítat, a jedná se o velký rozdíl, tak velký, že snad někdo kompetentní taková místa musel vidět a identifikovat a já se ptám, jak se proti těmto místům nelegálního obchodování zasáhlo a jaké tresty byly uloženy. Jestliže se uvádí, že tato nelegální místa jsou v menších obcích a obchodují i v noci, jak je možné, že o nich nikdo neví, ale ví se, že je jich téměř 2 000.

10 ČSÚ K,Pa,S,Pl 4 750 tisíc tun KO 3 400 tisíc tun KO 3 400 tisíc tun Počet výkupen 2 300 (SMO 4 000?) cca 30 000 Sběrné dvory 800 Sběrné dvory 800

11 Varovná upozornění na nebezpečí, která od nebo z výkupen hrozí, jsou téměř denní informací. Zřejmě by stálo za to položit si otázku co je to vlastně za lidi, kteří v segmentu výkupu a zpracování druhotných surovin pracují? Výkupny více než 100 let profesionálně zhodnocují nepotřebné věci, kterým zůstala materiálová hodnota, a s nižší energetickou náročností nahrazují primární suroviny, které vlastní už prakticky nemáme a které musíme dovážet. Výkupny v konkurenčním prostředí vyrovnávají rozdíl mezi poptávkou průmyslu po druhotných surovinách a nabídkou od občanů a firem. Druhotné suroviny se díky ekonomické motivaci uživatelů vrací dříve do oběhu a surovinové ztráty (např. z koroze kovů nebo nechtěného skládkování) jsou tak nižší. Na jedné nedávné poradě bývalý český ministr ŽP „zasvěceně“ šlápl vedle, když poznamenal, že ve výkupnách pracují obtížně zaměstnatelní lidé. Já si myslím, že tomu tak není a vysokoškolské tituly v segmentu výkupu nejsou žádnou výjimkou. Uvedu jeden příklad. SVDS od roku 2011ve dvou krocích reagovalo na NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 333/2011, které vstoupilo v platnost 9. října 2011 SMO by chtělo převzít, dnes od fyzických nepodnikajících osob, příště možná veškerý kovový odpad pod sběrné dvory a já se opět musím zeptat zástupce SMO „Máte vůbec na takové množství techniku a kvalifikovaný personál“. A myslím, že mohu hned odpovědět. Nemáte. SVDS podává pomocnou ruku a nabízí vyškolení vašich zaměstnanců. Následuje slajd č. 8

12 Návrh pilotního projektu na zefektivnění a zkvalitnění procesu získávání druhotných surovin prostřednictvím specializovaného vzdělávání vybraných profesí a Příprava a vypracování strukturovaných učebních plánů, učebních osnov a studijních textů rekvalifikačního kurzu pro typovou pozici / dílčí kvalifikaci „Pracovník pro recyklaci“

13 Svaz měst a obcí Společný zájem Obce

14 Už zbývají pouze dvě minuty tedy jen stručně. Ve středu slajdu jsou na svitku dvě slova “Společný zájem“. My chceme spolupracovat, chceme hledat řešení a podílet se na odstranění negativních jevů, ale musí být k tomu vůle všech. My se nemůžeme tvářit, že nevidíme dehonestující útoky proti celému segmentu výkupu druhotných surovin a proto je legitimní, že se bráníme a budeme bránit a to stejnou měrou s jakou budou, pokud budou, pokračovat útoky proti nám. Řešení spatřujeme ve spolupráci, a jak vidíte na slajdu se všemi a již jsme dokonce první takovou možnost o odzkoušení dojednali se SMO, jako pilotní pokus. Na slajdu vidíte obce, města. Tady si myslím, že společnou řeč nakonec najdeme, jen s tím vlkem vlevo dole, to bude těžší. Koho vlk přestavuje není těžké uhodnout. Kdo hádá, že „kolektivní systémy“, hádá správně. Pane moderátore, myslím, že můžete být spokojen, ještě mně zbyly 3 vteřiny. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SVDS bylo založeno v roce 2008 s cílem hájit zájmy členů sdružení podnikajících v oblasti nakládání s některými druhy odpadů. SVDS dynamicky rozšiřuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google