Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Barbora Vejrostová.  je léčebná metoda pomalých srdečních rytmů  podstatou je opakované rytmické dráždění srdce stejnosměrným el.proudem nízké intenzity,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Barbora Vejrostová.  je léčebná metoda pomalých srdečních rytmů  podstatou je opakované rytmické dráždění srdce stejnosměrným el.proudem nízké intenzity,"— Transkript prezentace:

1 Bc. Barbora Vejrostová

2  je léčebná metoda pomalých srdečních rytmů  podstatou je opakované rytmické dráždění srdce stejnosměrným el.proudem nízké intenzity, který je do srdce přiváděn elektrodou ze zevního zdroje- kardiostimulátoru.  Většina kardiostimulátorů má 3 funkce. 1) stimulační (přístroj vysílá impulzy) 2) detekční (rozezná vlastní akci srdce) 3) možnost frekvenční odpovědi (stimulátor přizpůsobuje frekvenci impulzů zátěži organismu)  Stimulace může být dočasná nebo trvalá

3 Podle umíst ě ní stimula č ních elektrod: - jednodutinová sí ň ová (AAI)- stimuluje síň,u pac. se sy. chorého synu, funkce AV uzlu musí být zachována - jednodutinová komorová (VVI)- stimuluje komory, u pac. s fibrilací síňí, u některých stupňů AV blokády - dvoudutinová si ň okomorová (DDD) – stimuluje síň i komoru, nejvíce simuluje normální sled aktivace srdce, u nem. s AV blokádou a sy chorého synu - vícedutinová –biventrikulární- umožňuje stimulaci obou komor

4 Podle zp ů sobu stimulace: - s pevnou frekvencí- přístroj vysílá podněty v předem nastavené frekvenci a intenzitě, pokud podnět zasáhne tzv.vulnerabilní zónu (vrchol vlny T),může vyvolat extrasystolu,KT nebo i FIKO,dnes se již nepoužívá. -s re ž imem,,podle pot ř eby,,- on demand – stimulace v závislosti na vlastní srdeční činnosti, podnět je vysílán pouze tehdy pokud vlastní vzruch ze srdce chybí nebo je pomalý -frekven č n ě reagující- stimulátor je vybaven čidlem umožňující automaticky zrychlit stimulaci při tělesné námaze (VVIR, AAIR,DDDR, VDDR)

5  u symptomatických přechodných bradykardií,tzn. u akutních stavů (např.asystolie,předávkování digitalisem,beta- blokátory,AV-blok II.st Mobitzova typu, AV blok III.st.,blokády ramének vzniklé při AIM…)  ke zvládnutí akutní poruchy trvalého kardiostimulátoru  při zajištění rizikových nemocných s asymptomatickou bradykardií při operaci, po operaci

6  Nejběžnější je nitrožilní neboli transvenózní způsob-elektroda se zavádí do hrotu pravé komory nejčastěji podkličkovou nebo jugulární žilou, nejrychleji a nejbezpečněji pod skiaskopickou kontrolou. Za kontroly EKG se zavádí speciální plovoucí elektrody-výhodou je zavedení na lůžku pacienta během resuscitace bez skiaskopu.

7  Transezofageální-pomocí silnější bipolární elektrody,jež se zavádí stejně jako NGS nosem nebo ústy nemocného do úrovně pravé komory se stimulují pouze síně

8  Transtorakální-pomocí speciálních elektrod, kdy jedna se nalepí vpravo parasternálně a druhá mezi lopatky pacienta.Tato stimulace vyžaduje nastavení vysoké voltáže (50 V a více), je bolestivá, a proto ji lze využít pouze u nemocných v bezvědomí nebo při analgezii

9  Epikardiální-při kardiochirurgických výkonech se přichycuje elektroda přímo na epikard

10  Psychologická p ř íprava pacienta,informovanost o výkonu,pokud je pacient při vědomí,informovaný souhlas  Infiltra č ní anestezie  Pom ů cky: zevní bateriový kardiostimulátor,stimulační elektroda, centrální žilní katetr se sheatem,kovový zavaděč,jehla ke kanylaci v.subclavia,dezinfekce,tampony,sterilní roušky,plášť,operační čepice a rouška,náplast,emitní miska,peán,jehelec,jehla,silon,nůžky,skalpel,sterilní rukavice,EKG monitor,defibrilátor,injekční jehly+stříkačky. Mesocain roztok k anestezii, šití

11  Sestra připraví sterilní instrumentarium,pomůcky.  Očistí, popř.oholí místo vpichu.  Uloží pacienta do požadované polohy.  Samotný výkon provádí lékař, sestra asistuje lékaři.  Lékař očistí, odezinfikuje místo vpichu, zarouškuje, dle stavu pacienta, provede místní znecitlivění, poté provede kanylaci v.subclavia, kanylou zavede kardiostimulační elektrodu a to pod echo nebo RTG kontrolou do pravého srdce s cílem zakotvit hrot elektrody do oblasti hrotu pravé komory.Na elektrodu se připojí zevní kardiostimulátor, kde se navolí zvolená tepová frekvence a intenzita proudu. Posouváním elektrody se musí docílit žádaná poloha, pak se provede fixace elektrody.  Nakonec se očistí a odezinfikuje okolí vpichu, místo se sterilně překryje a fixuje náplastí. Stimulátor se připevní k pacientovi dle zvyklostí.  Po celou dobu výkonu je nutné sledovat pacienta a EKG monitor (možný výskyt arytmií)

12  sledovat: základní ž ivotní funkce,EKG-zda je stimulace ú č inná,myslet na mo ž nost srde č ní tamponády!!!  zajistit RTG snímek hrudníku ke kontrole pozice elektrody a ov ěř ení zda nedošlo k PNO  pe č ovat o místo zavedení stimula č ní elektrody-známky infekce  p ř edcházet povyta ž ení a dislokaci elektrody d ů slednou fixací  pravideln ě kontrolovat stimula č ní práh (odpovídá nejni ž ší hodnot ě stimul ů p ř i ní ž je zachována stimula č ní funkce)  Pom ů cky: kovové pom ů cky-d ů kladná mechanická o č ista, dezinfekce, sterilizace; pou ž itý infikovaný materiál ulo ž it do nádoby ur č ené pro infek č ní odpad

13  Nefunkčnost stimulačních komponentů  Vznik PNO při kanylaci vena subclavia  Zalomení kovového zavaděče  Možnost vzniku fibrilace komor, KT  Vzduchová embolie  Infekce

14  Léčebná metoda chronických pomalých rytmů  Implantace PM se provádí dle platných indikačních kritérií  Používají se kardiostimulátory implantované do podkoží- nejčastěji do podkličkové krajiny, a elektrody zaváděné do hrotu pravé komory nitrožilní přístupem  U dvoudutinových stimulátorů- dvě elektrody- jedna je umístěna v síni,druhá v komoře

15  Hospitalizace:seznámení s výkonem a následným režimem (prvních 24 hod ležet na zádech, na jídlo se může zvýšit do polosedu, pravou ruku ponechávat podél těla)  Život s kardiostimulátorem:obvykle může dělat vše jako před implantací-chůze, sport, řízení automobilu,cestování, používání mobilního telefonu (doporučuje se držet mobil ve vzdálenější ruce)

16  Magnetoterapii  Iontoforézu  MR

17 Pou ž ívá se mezinárodního kódu (t ř í pop ř. č ty ř písmen)  První písmeno zna č í anglicky stimulovanou dutinu  Druhé písmeno místo, kde se snímá elektrická aktivita (A-atrium-sí ň, V- ventriculus-komora, D-double-ob ě dutiny)  T ř etí písmeno udává re ž im stimulátoru,,on demand,, (I-inhibi č ní, T-spoušt ě cí, D-dual demand-obojí)  Č tvrté písmeno up ř es ň uje typ stimulátoru (M-multiprogramovatelný, P- programovatelný, R-frekven č n ě reagující)

18  Ošet ř ovatelství v intenzivní pé č i,Gabriela Kapounová,Grada,2007  Základy elektrokardiografie,Ji ř í Kolá ř,Josef Kautzner a spol,Akcenta, 2002

19 D ě kuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Bc. Barbora Vejrostová.  je léčebná metoda pomalých srdečních rytmů  podstatou je opakované rytmické dráždění srdce stejnosměrným el.proudem nízké intenzity,"

Podobné prezentace


Reklamy Google