Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní práce s informace a základy tvorby odborného textu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní práce s informace a základy tvorby odborného textu"— Transkript prezentace:

1 Efektivní práce s informace a základy tvorby odborného textu
Markéta Řehůřková FEKT VUT

2 Jak se píše práce - postup
přípravná fáze volba tématu a jeho vymezení časové vymezení práce vyhledávání pramenů + evaluace studium pramenů koncept práce

3 Jak se píše práce - postup
realizační fáze psaní práce uvedení informačních pramenů (citace) závěrečná kontrola (formální, jazyková) odevzdání

4 získání x vlastní výběr obecná definice tématu později zpřesňování
Volba tématu získání x vlastní výběr obecná definice tématu později zpřesňování klíčová slova, příbuzná slova předmětová hesla myšlenkové mapy prvotní rešerše co k tématu existuje

5 Zdroj: http://www.fiftyfifty.cz/files/image/myslenkove-mapy/mmap1.jpg
Myšlenkové mapy Zdroj: Zdroj: Zdroj:

6 Myšlenkové mapy - nástroje

7 Struktura práce Koncept práce osnova práce obsah každé kapitoly rozsah
dodržování = dodržení rozsahu neodbočení od tématu nevynechání důležitých pasáží

8 Struktura práce Hlavní části práce úvod hlavní část závěr

9 Struktura práce – co dalšího?
povinně odkazy na literaturu a její seznam titulní list obsah anotace volitelně citace práce obrázky, grafy a tabulky přílohy seznamy a rejstříky

10 kontrola Struktura práce
formální správnosti – pravidla na webu instituce kontrola stylistiky a gramatiky

11 Když píšete práci, co Vám zabere nejvíce času?

12 Práce s časem Harmonogram všech fází psaní práce
Dobrý časový harmonogram = reálný časový plán, který dodržujete Často se podceňuje Myslete na možná rizika (nemoc, nečekané návštěvy, výpadky internetu nebo dostupnosti internetových zdrojů,..)

13 Timemanagement IV. generace
Jakým způsobem si plánujete psaní práce, učení do školy, volný čas?? TM IV. generace plánování v 7 denní periodě přehled o všech činnostech

14 Kde hledáte zdroje pro svou práci?

15 Jak hledáte zdroje pro svou práci?

16 Práce s literaturou Kde hledat? Co hledat? Kritický přístup ke zdrojům

17 Rešeršní strategie Rostoucí perla – pro rozšíření výsledků
Osekávání – pro zúžení výsledků Základní kameny – pro specifikaci výsledků

18 Rešeršní strategie Booleovské operátory Proximitní operátory Trunction
AND, OR, NOT, (AND NOT) Proximitní operátory NEAR (Nn),  WITHIN (W), ADJACENT (ADJ, A), FOLLOWED BY. Trunction (krácení podle slovních kořenů) – znakem ?, * Stemming  funkce umožňující automatické vyhledávání příbuzných slov Wild cards (zástupné znaky) – znakem ?, *, # 

19 Kde hledat? Internet nebo knihovna?

20 Kde hledat - knihovny Klasické zdroje Elektronické zdroje
Monografie, periodika, šedá literatura, speciální tisky, normy, AV dokumenty apod. Elektronické zdroje Bibliografické, faktografické, plnotextové Klasické služby Výpůjční, referenční, rešeršní, reprografické, bibliografické Elektronické služby Dálkové zpřístupnění fondu, katalogu, EIZ, propagace apod.

21 Z toho se Vám může hlavně hodit:
Kde hledat - knihovny Z toho se Vám může hlavně hodit: Online katalog Seznam literatury v dané knihovně Možnost vyhledávání Služby MVS, MMVS DDS CoD a další reprografické a vazačské služby Přístup k EIZ

22 Kde hledat Jednotná informační brána Katalogy Národní knihovny
Multivyhledávač v největších knihovnách ČR Katalogy Národní knihovny Souborný katalog (přispívá do něj naprostá většina knihoven) Monografie Periodika Adresář knihoven TDKIV (Terminologická databáze knihovnictví a info vědy) Katalog MZK VŠKP

23 Kde hledat - internet

24 Kde hledat - internet EIZ Placené dtb Volně dostupné x placené
Čeština??? Ne Bibliografické, faktografické, plnotextové Oborové, multioborové Co instituce, to rozsah a zaměření přístupu! Vzdálený přístup

25 Příklady EIZ

26 Kde hledat - internet Volně dostupné OpenAccess
Kvalita? OpenAccess Seznam dalších volně dostupných EIZ přes MU

27 Volně dostupné EIZ

28 Kde hledat - internet EIZ Placené dtb Volně dostupné x placené
Čeština??? Ne Bibliografické, faktografické, plnotextové Oborové, multioborové Co instituce, to rozsah a zaměření přístupu! Vzdálený přístup

29 Studium pramenů Citační manažery Tvorba poznámek + citace
Uchování rešerše

30 Citace, citování Kdy? Kde? Jak? Proč?

31 Citování Bibliografická citace Citace Citát Parafráze
souhrn všech potřebných bibliografických údajů systematicky sestavených podle citačních pravidel použité citační normy, jež jsou nutné k jednoznačné identifikaci citovaného díla Citace zkrácené označení pramene v souvislém textu […], které slouží k tomu, aby se citované místo jednoznačně spojilo se záznamem o citovaném dokumentu Citát text, který jsme doslovně převzali z nějakého dokumentu, informačního zdroje. Musí být patrny jeho hranice, proto se píše v uvozovkách Parafráze druh citace, kdy autor přebírá myšlenky jiného autora, ale interpretuje je vlastními slovy a slohem. V parafrázi je zachován důsledně a komplexně obsah originálu, myšlenek a pořadí výkladu bez vkládání vlastních myšlenek či komentářů

32 Citování Citace citace Autocitace Seznam použité literatury
autor přebírá citát i bibliografickou citaci z jiného, sekundárního, zdroje Autocitace citování vlastního díla či více děl, které autor napsal a nyní z nich vychází Seznam použité literatury zaznamenává všechny citované dokumenty, které autor textu použil Obecně známá informace informace, které jsou jak pro pisatele, tak i čtenáře (nebo očekávané publikum) naprosto zřejmé, a proto není potřeba odkazovat na zdroj

33 Citát vs. parafráze Citát Parafráze
„Citace je krátká forma bibliografického záznamu umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího dokumentu, nebo připojená jako poznámka na straně textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu dokumentu.” (Bratková, 2008, s. 7) uvozovky změna stylu písma (řez, font) samostatný odstavec více než 4 řádky (40 slov) odsazení (5pt) Citace je zkrácený odkaz na bibliografický záznam v textu umístěný v závorkách, v poznámce pod čarou nebo ve formě čísla, případně bibliografický záznam v soupisu použité literatury v závěru práce. (Bratková, 2008, s. 7) cizí myšlenka vlastními slovy větší míra zapracování do vlastního textu neměnit původní myšlenku!!! platí i pro výtah z textu

34 Citování Citační styl Metody citace Plagiátorství Citační etika
pravidla pro tvorbu (strukturování a formulování) bibliografických referencí a citací Metody citace působ zápis odkazů na použité dokumenty v textu Plagiátorství Citační etika

35 Citační etika aneb proč citujeme?
Důstojné zacházení s informacemi Podat úplné a nezkreslené informace Jasné odlišení vlastních myšlenek, dat, formulací a údajů od převzatých Úcta k autorům Deklarace vlastní orientace v problematice A také Autorský zákon

36 Plagiátorství Co to je? „Užití cizího výroku, myšlenek či výrobků bez odpovídajícího uvedení autorství, jako je kopírování cizí práce, vydávání názorů a teorií druhých za vlastní či vydávání kolaborativního projektu za vlastní práci“ (Columbia Gorge Community College, 2005) „každý případ, kdy osoba vědomě, ať už přímo či nepřímo, za jakýmkoli účelem, uchýlí k publikované či nepublikované práci někoho jiného s cílem prohlašovat ji za vlastní.“ (Zbíral, 2009, s. 13)

37 Úmyslný plagiát Plagiátorství
Autor úmyslně a vědomě převezme cizí práci CTRL+C a CTRL+V Spojeno s internetovými zdroji Ghost writers

38 Zatajení zdrojů Plagiátorství
Necitování děl, ze kterých autor čerpá ve své práci Zdroje, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury, musí být uvedeny i v textu nelze určit, co jsme převzali a z jakých zdrojů, což může být problematické např. při ověření informací u původního autora Uvedení bibliografických citací s nesprávnými údaji, což vede k nedohledatelnosti původního díla Správná citace má původní zdroj odkrýt, nikoli zamaskovat!

39 Nesprávná kompilace Plagiátorství
Kompilace = Odborný text, který vznikl sestavením poznatků z jiných děl. Na rozdíl od plagiátu však nepřebírá celé hotové pasáže bez citování původního zdroje ani nepředstírá svou původnost. Nesprávná kompilace přebírá myšlenky pouze z jednoho díla. Vzniká jednostranný pohled na problematiku

40 Nesprávná kompilace Plagiátorství
Mashups = spojíme více textů do jednoho vybereme si konkrétní věty nebo odstavce z několika zdrojů, které pak poskládáme do vlastního textu problematické je neuvedení zdroje a chybějící vlastní myšlenka, která dodá kompilaci přidanou hodnotu spadají sem také texty, kde se kombinují správně odcitované pasáže s necitovanými pasážemi

41 Patchwriting Plagiátorství nebo-li drobné úpravy
převezmeme text jiného autora a změníte v něm některé formulace nahradíme některá slova jejich synonymy vypustíme některá nadbytečná slova změníme slovosled ve větě přehodíme některé věty apod.

42 Nesprávné rozpoznání všeobecně známých faktů
Plagiátorství Nesprávné rozpoznání všeobecně známých faktů Všeobecně známá fakta NENÍ POTŘEBA CITOVAT ALE je potřeba uvědomit si své publikum a jeho znalosti Kde takové informace čerpat? Encyklopedie, učebnice, slovníky, skripta

43 Citování nepoužitých děl
Formy plagiátorství Citování nepoužitých děl Způsob, jak „vylepšit“ svoji práci o díla autorit v oboru Autoplagiátorství/selfplagiátorství ve chvíli, kdy použiji části ze svého dříve publikovaného článku v novém textu, měl bych jej opatřit autocitací z pohledu publikační etiky není úplně v pořádku vydávání stejných článků opakovaně v různých zdrojích, protože jde o zbytečné duplikování informací, téma by mělo být publikované novým způsobem a mělo by přinášet nové poznatky

44 Kryptomnézie Formy plagiátorství Skrytá paměť
Užití myšlenky, u níž si nepamatujete zdroj nebo o něm nemáte záznam, a prezentuje myšlenku za vlastní.

45 Odůvodněná míra Formy plagiátorství
v odborné literatuře nenajdeme bližší vysvětlení „odůvodněné míry“, vždy záleží na konkrétním textu a druhu práce, u prací kompilačního charakteru lze očekávat větší počet citací než u původních výzkumů, nicméně nemusí to platit obecně

46 Citáty bez uvozovek Formy plagiátorství vydáváme citát za parafrázi
nejčastěji se tak stává ve chvíli, kdy zapomeneme dát citát do uvozovek, čtenář pak neví, kde začíná převzatý text a co už je myšlenka autora

47 Citační styly

48 Citační styly ČSN ISO 690 APA MLA Chicago
česká verze mezinárodní normy APA pro potřeby American Psychoogical Association psychologie, ekonomie a další příbuzné obory MLA humanitní obory, především jazykověda Manuál v pdf Chicago společenské vědy Popisuje, jak citovat VŠKP

49 Citační styly Harvard CSE/CBE ACS AIP Vancouver
citační styl Harvard Bussiness School POZOR! neplést se stylem odkazování Harvard style CSE/CBE přírodověda, především biologie ACS chemie AIP fyzika, astronomie Manuál v pdf Vancouver pro časopisy z oblasti lékařství, biomedicíny, lékařských technologií apod.

50 ČSN ISO 690

51 Obecně uznávaná interpretace normy (Biernátová, Skůpa)
ČSN ISO 690 Platná od Nahradila ČSN ISO 690 a 690-2 Nová verze po 14 letech Obecně uznávaná interpretace normy (Biernátová, Skůpa) připomínkováno 8 odborníky na citace

52 Způsoby použití Odkazování v textu Soupis použité literatury
harvardský styl metoda číselného odkazu poznámky pod čarou Soupis použité literatury

53 Harvardský styl (příjmení prvního autora, rok, strana)
(Zbíral, 2008, s. 125) strana je volitelná (Zbíral, 2008) chybí-li autor, pak název korporace (Adobe Creative Team, 2011) chybí-li autor i korporace, pak první slova z názvu – není kurzívou (Soustružníci lidských duší, 2005, s. 18)

54 Harvardský styl zkrácená citace stejná u více děl
za rok se vkládá index (písmeno a,b,c,d,...) (Zbíral, 2008b, s. 54) citace se může vkládat kamkoliv do věty, na konci věty se dá před tečku ... citace dáváme do uvozovek (Bratková, 2008) nebo je lze i jinak zvýraznit (Cihlář, 2011). citace použité hned za sebou spojujeme (Bratková, 2008; Cihlář, 2011)

55 hranaté vs. kulaté závorky
Harvardský styl pokud je ve větě příjmení citovaného autora v prvním pádu, vypouštíme ho ze zkrácené citace ... a tento pojem definuje Kafka takto,... (2008, s. 34). hranaté vs. kulaté závorky

56 Harvardský styl v soupisu použité literatury je rok hned za autorem (pokud není, tak za názvem), rok vydání se dále neuvádí KAFKA, Jan Název: podnázev... Praha: Mladá Fronta, 254 s. Soustružníci lidských duší vyd..... Praha: Academia, 302 s..... pokud je v citaci celé datum, pak ho uvádíme SRBECKÁ, Gabriela Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. Brno, 02/07/2010, roč. 3, č. 7...

57 Harvardský styl Constructionism sees “language as constitutive for the construction of selves and the formation of meanings.” (Talja, Tuominen, & Savolainen in press). Further, “We produce and organize social reality together by using language.” This metatheory arose from the work of Bakhtin (Holquist, 2002) and Foucault (1972), among others. Frohmann (1994) and Talja (1999) have expounded on the use of this approach in LIS. This approach has been applied in LIS by Budd & Raber (1996), Frohmann (2001), and Talja (2001), among others. A non-LIS, but highly relevant example can be seen in Hayles (1999).

58 Harvardský styl BUDD, J.M. a D. RABER. Discourse analysis: Method and application in the study of information. Information Processing & Management. 1996, 32(2), s FOUCAULT, M. The archaeology of knowledge. London: Routledge, 1972. FROHMANN, B. Discourse analysis as a research method in library and informatik science. Library & Information Science Research, 1994, 16(2), s FROHMANN, B. Discourse and documentation: Some implications for pedagogy and research. Journal of Education for Library and Information Science. 2001, 42(1), s HAYLES, N.K. How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1999. HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his world. 2. ed. New York: Routledge, 2002. TALJA, S.  Analyzing qualitative interview data: The discourse analytic method. Library & Information Science Research, 1999, 21(4), s TALJA, S. Music, culture, and the library: An analysis of discourses. Lanham, MD.: Scarecrow Press, 2001. TALJA, S., K TUOMINEN a R. SAVOLAINEN. “Isms” in information science: Constructivism, collectivism and constructionism. Journal of Documentation. In press.

59 Metoda číselného odkazu
každá citace má své jedinečné číslo v soupisu literatury 48. NOVOTNÝ, Jan. Metody odposlechu... číslo citace se použije v textu ..., což s sebou může přinášet problémy (25, s. 158). ..., což dle Novotného není úplně vhodné (48). spojení více citací do jedné (25, s. 158; 48) hranaté závorky

60 Metoda číselného odkazu
Constructionism sees “language as constitutive for the construction of selves and the formation of meanings.” Talja, Tuominen, & Savolainen [4]. Further, “We produce and organize social reality together by using language.” This metatheory arose from the work of Bakhtin [9] and Foucault [10], among others. Frohmann [28] and Talja [29] have expounded on the use of this approach in LIS. This approach has been applied in LIS by Budd & Raber [30], Frohmann [31], and Talja [32], among others. A non-LIS, but highly relevant example can be seen in Hayles [16].

61 Metoda číselného odkazu
4. TALJA, S., K TUOMINEN a R. SAVOLAINEN. “Isms” in information science: Constructivism, collectivism and constructionism. Journal of Documentation. In press 9. HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his world. 2. ed. New York: Routledge, FOUCAULT, M. The archaeology of knowledge. London: Routledge, … 16. HAYLES, N.K. How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, FROHMANN, B. Discourse analysis as a research method in library and informatik science. Library & Information Science Research, 1994, 16(2), s TALJA, S. Analyzing qualitative interview data: The discourse analytic method. Library & Information Science Research, 1999, 21(4), s BUDD, J.M. a D. RABER. Discourse analysis: Method and application in the study of information. Information Processing & Management. 1996, 32(2), s FROHMANN, B. Discourse and documentation: Some implications for pedagogy and research. Journal of Education for Library and Information Science. 2001, 42(1), s TALJA, S. Music, culture, and the library: An analysis of discourses. Lanham, MD.: Scarecrow Press, 2001.

62 funkce vložit poznámku pod čarou ve Wordu
Poznámky pod čarou funkce vložit poznámku pod čarou ve Wordu ve své knize Kafka1.... a také ve svém článku2 pod čarou jen zkrácená citace = příjmení a jméno autora, název, strana SMITH, Michael. Digital libraries, s. 195. bez autora = korporace Adobe Creative Team. Adobe InDesign CS5, s. 188.

63 Poznámky pod čarou bez autora i korporace = jen název
Principy sazby, s. 18. u částí dokumentů (např. články) není název kurzívou SRBECKÁ, Gabriela, Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. každá citace má vždy nové číslo citaci lze vkládat kamkoliv do věty hned za citovanou pasáž na konci věty před tečku

64 stejné citace pod sebou – tamtéž
Poznámky pod čarou stejné citace pod sebou – tamtéž Principy sazby, s. 18. tamtéž, s. 25. odkaz na jinou poznámku (první použití) KAFKA, cit. 1, s. 124.

65 Poznámky pod čarou Constructionism sees “language as constitutive for the construction of selves and the formation of meanings.” Talja, Tuominen, & Savolainen1. Further, “We produce and organize social reality together by using language.” This metatheory arose from the work of Bakhtin2 and Foucault3, among others. Frohmann4 and Talja5 have expounded on the use of this approach in LIS. This approach has been applied in LIS by Budd & Raber6, Frohmann7, and Talja8, among others. A non-LIS, but highly relevant example can be seen in Hayles9.

66 Poznámky pod čarou [1] TALJA, S., K TUOMINEN a R. SAVOLAINEN. “Isms” in information science: Constructivism, collectivism and constructionism. Journal of Documentation. In press… [2] HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his world. 2. ed. New York: Routledge, 2002. [3] FOUCAULT, M. The archaeology of knowledge. London: Routledge, 1972. [4] FROHMANN, B. Discourse analysis as a research method in library and informatik science. Library & Information Science Research, 1994, 16(2), s [5] TALJA, S. Analyzing qualitative interview data: The discourse analytic method. Library & Information Science Research, 1999, 21(4), s [6] BUDD, J.M. a D. RABER. Discourse analysis: Method and application in the study of information. Information Processing & Management. 1996, 32(2), s [7] FROHMANN, B. Discourse and documentation: Some implications for pedagogy and research. Journal of Education for Library and Information Science. 2001, 42(1), s [8] TALJA, S. Music, culture, and the library: An analysis of discourses. Lanham, MD.: Scarecrow Press, 2001. [9] HAYLES, N.K. How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1999. NEBO ABECEDNĚ PODLE PŘÍJMĚNÍ

67 Jak citovat

68 Základní pravidla při citování
Jednoznačná identifikace citovaného dokumentu. Při vytváření bibliografických citací je nezbytné uvádět informace, které jsou potřebné k nalezení citované části v dokumentu. Přebírání údajů z citovaného zdroje/dokumentu pro bibliografickou citaci v následujícím pořadí: titulní list (nebo úvodní obrazovka webové stránky, etiketa na CD apod.) rub titulního listu, hlavička strany obálka, etiketa, doprovodná dokumentace jiná část dokumentu Normou přesně stanovené pořadí jednotlivých údajů.

69 Základní pravidla při citování
Vytvoření co nejpřesnějšího záznamu bibliografické citace. Není možné vynechat povinné údaje, pokud jsou v citovaném zdroji dostupné. Pokud možno uvádět i nepovinné údaje, pokud jsou pro identifikaci citovaného zdroje nějakým způsobem důležité. V případě, že v citovaném zdroji chybí určitý údaj, vynechává se a pokračuje údajem následujícím. dohledání dotazu v jiném zdroji (přebíráme-li dotaz z jiného zdroje, uvádíme jej v hranaté závorce) nahrazení zástupnou formulací Citování konkrétního výtisku, verze dokumentu nebo jeho části Jednotná forma citací a interpunkčního značení Zapisování citovaných údajů ve stejném jazyce, ve kterém jsou uvedeny citované zdroje.

70 Obecná struktura citace
Tvůrce (autor) Název Vedlejší názvy    :podnázev, díl, název části [původní název nebo překlad] [Typ nosiče] (v případě potřeby) Vydání Další tvůrci Nakladatelské informace    Místo vydání: vydavatel, datum vydání Název edice, číslo (pokud je k dispozici) Číslování v rámci popisované jednotky Standardní identifikátor (ISBN, ISSN, DOI atd.) Dostupnost, přístup nebo umístění (u online zdrojů) Doplňující všeobecné informace

71 Tištěné dokumenty

72 Kartografické dokumenty Firemní literatura a nepublikované dokumenty
Tištěné dokumenty Monografie Periodika Sborníky konferencí Akademické práce Normy, patenty Legislativa Kartografické dokumenty Firemní literatura a nepublikované dokumenty

73 Monografie Jméno tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, počet stran. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Poznámky. NEKOLOVÁ, Věra a Irena CAMUTALIOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Voznice: LEDA, ISBN THE BRITISH MUSEUM. Designs of the world. London: British Museum Press, ISBN

74 Příspěvek v monografii
Jméno tvůrce. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, rozsah stran příspěvku. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Poznámky. HENRY, Miriam et al. Understanding Schooling: An Introductory Sociology of Australian Education. London, Sidney: Routledge, 1988, s ISBN Dostupný také z:

75 Sborník Jméno tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, počet stran. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. BAUEROVÁ, Danuše a Hana POŠTULKOVÁ. MoodleMoot.cz 2010: sborník abstraktů mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2010: června 2010, Brno. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, ISBN

76 Sborník - příspěvek Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce dokumentu. Název dokumentu. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, rozsah příspěvku. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. LORENZ, Michal. Biosociální informace a technologie. In: ŠKYŘÍK, Petr. Infokon: inspirace, inovace, imaginace: 2. ročník konference: Brno, Česká republika, 22. listopadu 2008: sborník příspěvků. Brno: Tribun EU, 2008, s ISBN

77 Periodikum Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, vychází od roku-. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi.  Praha: Psychologický ústav AV ČR, ISSN ROBOT revue: magazín ze světa robotiky. Praha: RCR s.r.o., ISSN X. dTest. Praha: Občanské sdružení spotřebitelů TEST, 2011, roč. 20. ISSN X. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna, ISSN Dostupné z:

78 Periodikum – jedno číslo
Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování, počet stran. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi.  Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2011, roč. 22, č. 5. ISSN Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi.  Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2011, 22(5). ISSN

79 Periodikum – příspěvek
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování, rozsah stran příspěvku. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. VITHOVÁ, Vladimíra. Sociální funkce knihovny v moderní společnosti. Auspicia. Praha: Národní knihovna, 2005, roč. 2, č. 2, s. 69–71. ISSN

80 Vysokoškolská práce Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Místo odevzdání, datum odevzdání, počet stran. Dostupnost a přístup. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí práce nebo školitel. Poznámky. JANKŮ, Monika. Mateřství a dětství očima žen různých generací. Brno, , 133 s. Dostupné z: Diplomová práce. Vedoucí práce Miroslava Štěpánková. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie. Vedoucí práce Miroslava Štěpánková.

81 Legislativní dokumenty
Není definováno v normě, odvozeno z obecné struktury! Země působnosti. Primární odpovědnost. Název: podnázev. In: Primární odpovědnost sbírky. Název sbírky: podnázev sbírky. Rok vydání, část, rozsah stran. Dostupnost. Poznámky. ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s Dostupný také z: Na právnických fakultách se při citování vychází z Legislativních pravidel vlády (s ) nebo interpretace knihovny VŠE

82 Normy a standardy Řada a číslo normy. Název normy. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, počet stran. Třídící znak. Poznámky. ČSN Terminologie v oboru pórobetonu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 63 s. Třídící znak

83 Patenty Jméno majitele (žadatele). Název. Vedlejší názvy. Vynálezce (původce). Název země nebo kód. Oficiální označení řady. Typ dokument, číslo. Datum vydání (udělení). Dostupnost a přístup. Poznámky. ŠKODA AUTO. Zařízení pro demontáž čepů. Původce Jiří HENDRYCH. Česká republika. IPC: B 25 B 27/02 B 25 B 27/073. Užitý vzor, CZ 8523 U Dostupné také z:

84 Kartografické dokumenty
Jméno tvůrce. Název mapy. Vedlejší názvy. Měřítko. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum. Rozměr. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Poznámky. Okolí Brna: Ivančicko: turistická mapa. 1: Praha: Trasa, x 77 cm. Edice Klubu českých turistů, ISBN

85 Kartografické dokumenty jako součást jiného dokumentu
Tvůrce mapy. Název mapy. Vedlejší názvy. Měřítko. Rozměr. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, rozsah stran. Standardní identifikátor. Poznámky. Mapa Korejského poloostrova v r Měřítko neuvedeno. KUČEROVÁ, Ilona. History revue. Praha: RF Hobby, 2012, s. 26. ISSN Soubor map habsburské říše Měřítko neuvedeno. In: SKET, Alan. Úpadek a pád habsburské říše. Praha: Panevropa, 1995, s ISBN

86 Firemní literatura a nepublikované dokumenty
Název instituce. Název dokumentu. Místo: vydavatel, datum. Dostupnost a přístup. Poznámky. ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Průmyslové vzory a jejich právní ochrana. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, Dostupné také z: brozury.html

87 Archivní dokumenty Není definováno normou, pouze odvozeno.
Název instituce, značka/název fondu nebo sbírky, inventární číslo nebo signatury, číslo kartonu/knihy/složky/spisu. Název nebo stručný popis. Datum, místo vydání listin. Moravský zemský archiv, D 12 (popisy hranic), kart. 238, i.č , sign. 369.

88 Elektronické dokumenty

89 Základní pravidla citování elektronických dokumentů
Problém nalezení bibliografických info Zdroje informací nadpisy hlavička, metadata titulek [externí zdroje] [odhad] údaje o datu citování, aktualizace, data publikování, nosiče, místo vydání verze

90 Elektronické dokumenty
Elektronické monografie Elektronické sborníky Elektronická periodika Web (stránka i příspěvek) Blogy y Programy Dokumenty z repozitářů

91 Elektronická monografie
Jméno tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum [datum citování], počet stran. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky. DENK, Stanislav. Obruče vzduchu [formát pdf]. Praha: Dybbuk, 2011 [vid ], 104 s. ISBN Volně dostupné z: vzduchu/ HÖNIG, Johannes Franz. Abdominoplastik: Prinzip und Technik [online]. [Heidelberg]: Steinkopff, 2008 [cit ]. ISBN DOI: / Dostupné z: Pokud je monografie vydána i v tištěné podobě, bibliografická citace digitalizované monografie bude mít stejnou podobu jako tištěná verze s údajem o dostupnosti, který je v tomto případě povinný (vizte první dva příklady). Toto pravidlo platí nejen u monografií, ale i u sborníků a periodik.

92 E-sborník - příspěvek Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce dokumentu. Název dokumentu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce dokumentu. Místo: nakladatel, datum, rozsah příspěvku [datum citování]. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. PAPÍK, Richard. Příležitosti Web 2.0 pro Competitive Intelligence. In: INSOURCE 2008: konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha února [online]. Praha: Albertina icome Praha, [ ]. Dostupné z:

93 E-články Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvy příspěvku. Název periodika. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování, rozsah stran příspěvku. [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. WANG, Yingxu. On Cognitive Informatics. Brain and Mind: A Transdisciplinary Journal of Neuroscience and Neurophilosophy [online]. Springer Netherlands, 2003, 4(2), s ISSN Dostupné z: ŠMEJKAL, Petr. Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence. ProInflow. [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 1, s [vid ]. ISSN Dostupné z:

94 Další e-dokumenty obdobně se vytvářejí citace elektronických ekvivalentů klasických dokumentů e-příspěvky, e-časopisy, e-firemní literatura, část e-knihy, e-práce

95 Webová sídla Jméno tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. Knihovny.cz: Projekt portálu veřejných knihovnických a informačních služeb pro nejširší veřejnost [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2004 [vid ]. Dostupné z: Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2011, Poslední změna [cit ]. Dostupné z:

96 Webová stránka Součást webu!!
Jméno tvůrce webového sídla. Název vedlejší stránky. Název webového sídla. Další názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky. ČESKO. MINISTERSTVO KULTURY. Literatura a knihovny. MKCR.cz [online]. Praha: Ministerstvo kultury, ©2007 [vid ]. Dostupné z:

97 Příspěvek do webového sídla
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvy příspěvku. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. Příspěvek - článek BOROVIČKOVÁ, R. V japonském stylu. In: BORGIS. Novinky.cz [online]. Praha: Borgis, ©2012, 12. února :39 [vid ]. Dostupné z:

98 Příspěvek na webu Facebook - příspěvek, tweet Wikipedie
Albert Einstein. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 5 November 2001, 8 October 2012 [cit ]. Dostupné z Příspěvek na blogu HERMÁNEK, Jiří. Havel, Klaus a Fischer?. In: MAFRA a.s. blog.IDNES.cz [online]. ©2012, 12. února :20 [vid ]. Dostupné z: Facebook - příspěvek, tweet E-CITACE. [Abychom Vám trošku představili náš reCitátor...] In: Facebook [online]. 23. listopad [vid ]. Dostupné z:

99 YouTube Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvy příspěvku. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. 1. knihovnický hackathon - reCitátor. In: YouTube [online]. [vid ]. Dosutpné z:

100 Příspěvek na blogu Primární odpovědnost příspěvku. Název příspěvku: podnázev příspěvku. In: Primární odpovědnost blogu. Název blogu: podnázev blogu [nosič]. Sekundární odpovědnost. Vydání/verze. Místo vydání: Nakladatelství, datum vydání, datum aktualizace [datum citování]. Identifikátor. Dostupnost. Poznámky. TWEETY. Pokročilá propagace webu. In: SEO blog [online]  [cit ]. Dostupný z:  

101 Jméno odesílatele. Název zprávy [nosič]. Message to: příjemce zprávy. Datum odeslání [datum citování]. Poznámky. VOPRŠÁLEK, Gustav. Prasátka jdou na svatbu [elektronická pošta]. Message to: 21. února :53 [cit ]. Osobní komunikace.

102 Příspěvek v e-konferenci
Primární odpovědnost zprávy. Název zprávy: podnázev zprávy. In: Název systému zpráv: podnázev systému zpráv [nosič]. Sekundární odpovědnost. Místo vydání: Vydavatel, datum vydání/odeslání, datum aktualizace [datum citování]. Číslování/lokace v rámci systému zpráv. Dostupnost. Poznámky. RICHTER, Vít. Autorske pravo ve znalostni ekonomice. In: KNIHOVNA List: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [online]. Praha: CESNET, Fri, 15 Aug :54: [cit. 22. prosince 2008]. Dostupné prostřednictvím u: a také z archivu:

103 Program Jméno tvůrce. Název. Další názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování]. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky. GOOGLE, INC. Google Chrome [software]. 10. listopadu [ ]. Dostupné z: chrome/. Požadavky na systém: Vista-32, Vista-64, Win XP, Win , Win 7; velikost 22,05 MB.

104 Speciální dokumenty

105 Audio/Audiovizuální dokumenty
Dominantní tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrci. Místo: nakladatel, rok. Poznámky. WERICH, Jan. Jan Werich vypráví pohádky a povídky [zvukový záznam na CD]. Praha: Supraphon, 2007.

106 Film Název filmu [alternativní názvy] [typ nosiče]. Režie. Země produkce: vydavatel, rok uvedení v zemi produkce. Poznámky. Pelíšky [film]. Režie Jan HŘEBEJK. Česko: Sony Music, Délka 116 min. The Social network [česky Sociální síť] [film]. Režie David FINCHER. USA, 2010.

107 TV/rozhlasový pořad Jméno tvůrce. Název pořadu [typ nosiče/formát]. Další tvůrci. Druh vysílání, název stanice, datum uvedení v zemi produkce. Dostupnost a přístup. Poznámky. GOLDONI, Carlo. Sluha dvou pánů [Záznam inscenace činohry Národního divadla]. Hraje Miroslav Donutil. TV, ČT 2, 9. února 2011, Knihovnička Jany Klusákové. [rozhlasový pořad]. Radio, ČRo Radiožurnál, 7. února 2012,

108 Seriál Název seriálového pořadu. Vedlejší názvy. Číslo řady, číslo epizody, název epizody. Další tvůrce. Druh vysílání, název stanice, datum uvedení v zemi produkce. Dostupnost a přístup. Poznámky. Vyprávěj. 3. řada, 17. díl, Smrt Brežněva. TV, ČT1, 20. ledna 2011, Desperate Housewifes. Season 8, Episode 9, Putting It Together. TV, ABC, 4 December 2011,

109 Rozhovor v TV/rozhlasu
Osoby, s nimiž byl veden rozhovor. Název rozhovoru. In: Název pořadu. Druh média, program, datum vysílání. Dostupnost. Poznámky. ECHIKSON, William. Google varuje před cenzurou internetu. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 30. listopadu 2012, 17:05. Dostupné z:

110 Hudebniny Jméno tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. CAPLET, André: Elegie pour violoncelle (ou violon) et piano. Paris: R. Hourstel.

111 Grafika Jméno tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy [alternativní názvy] [druh nosiče/technika]. Další tvůrce. Rozměry. Místo uložení, Datum. Lokace. Poznámky. REMBRANDT. Noční hlídka [Posádka kapitána Franse Banninga Cocqa a Willema van Ruytenburcha] [olejomalba]. 363 x 437 cm. Rijks Museum in Amsterdam, 1642. HANYCH, Rudolf. Žně u Kadova [olejomalba]. 80x100 cm. Rekreační stredisko DRAK, Křížanov, 1964.

112 Citační software

113 Citační SW – co to je? = Reference management software/ system
správa citací funkce vkládání/import záznamů (z DB) export do citačních stylů, tvorba bibliografií vyhledávání nově funkce Webu 2.0 doplňky (např. plug-in do Wordu, lišty,...)

114 Citace.com generátor citací správa citací po registraci
generování dle stylu ČSN ISO 690 export do Wordu importy dle ISBN a DOI poradna na Facebooku (e:citace ) e-kurz (e:citace ) ...

115 CitacePRO přístup: http://www.citacepro.com od tvůrců Citace.com
podrobný návod přihlášení klikněte na ikonu Moravská zemská knihovna zadejte své přihlašovací údaje

116 CitacePRO

117 CitacePRO

118 EndNote Web Thomson Reuters
správy citací, podpora různých typů dokumentů a citačních stylů nepřímý import z profi DB (přes externí soubory) dostupný na MU Přístup

119 EndNote Web

120 Další citační manažery
ZOTERO rozšíření do Firefoxu umí získávat bibliografické údaje přímo z webové stránky sdílení a export citací Connotea systém pro správu odkazů z internetu a profi DB citace lze tagovat a sdílet CiteULike systém pro správu citací možnost doplnění FT, tagování, sdílení, RSS podpora všech významných citačních stylů ale nepodporuje ISO 690

121 Další citační software
BibTEX generování použité literatury v prostředí LATEX oddělení obsahu od formy BibShare - plug-in pro Word Bibus open source spolupracuje s BibTEX EasyBib free (MLA), premium (AMA, Chicago) zajímavý import dat (např. WorldCat)

122 Další citační software
Citation Machine generátor citací dle ISBN MLA, APA, Turabian, Chicago problém s českou literaturou Mendeley Mnoho citačních stylů Uložení PDF plug.-in pro textový editor Více o citačních manažerech na Infogramu

123 Další užiteční nástroje

124 Sociální bookmarky

125 Další užitečné nástroje
Prezi Tvorba prezentací Google disc Sdílení a editace dokumentů SlideShare Sdílení prezentací, možnost vyhledávání a zveřejňování vlastní práce

126 Literatura k tématu

127 Citační software KATUŠČÁK, Dušan, Barbora Drobíková a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, s. ISBN MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006, 481 s. ISBN KŘOVÁČKOVÁ, Blanka a Martin SKUTIL. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Hradec Králové: Gaudeamus, s. ISBN ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 200., ISBN

128 Citační software Informační vzdělávání UTB – IVA
norma ČSN ISO 690 norma ISO 690:2010 citování dle ČSN ISO 690 BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan Skůpa - Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1. dubna 2011 [pdf, 1.3 MB] BIERNÁTOVÁ, Olga – Bibliografické citace dle aktualizované normy ČSN ISO 690 [ppt, Slideshare] E.citace – Metodické materiály Informační vzdělávání UTB – IVA Harvarský styl odkazování Krátké prezentace projektu e.citace Odevzdej.cz – kontrola plagiátů

129 E-kniha o citacích KRATOCHVÍL, Jiří, Petr Sejk, Věra Eliášová a Marek Stehlík. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. Brno, Masarykova univerzita, 2010, aktualizace 18. října ISSN X. Dostupné z Elportálu MU. e-kniha dostupná zdarma v IS MU popis nejpoužívanějších citačních stylů

130 Použitá literatura COLUMBIA GORGE COMMUNITY COLLEGE. Academic integrity policy. The Dalles, Dostupné z: Překlad autorky. ) ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 200., ISBN

131 Děkuji za pozornost Kontakt e.citace@gmail.com Facebook : E-Citace
Web: e.citace.com


Stáhnout ppt "Efektivní práce s informace a základy tvorby odborného textu"

Podobné prezentace


Reklamy Google