Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní práce s informace a základy tvorby odborného textu Markéta Řehůřková FEKT VUT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní práce s informace a základy tvorby odborného textu Markéta Řehůřková FEKT VUT"— Transkript prezentace:

1 Efektivní práce s informace a základy tvorby odborného textu Markéta Řehůřková FEKT VUT E-mail: rehurkova@feec.vutbr.cz

2 Jak se píše práce - postup • přípravná fáze – volba tématu a jeho vymezení – časové vymezení práce – vyhledávání pramenů + evaluace – studium pramenů – koncept práce

3 Jak se píše práce - postup •realizační fáze – psaní práce – uvedení informačních pramenů (citace) – závěrečná kontrola (formální, jazyková) – odevzdání

4 Volba tématu • získání x vlastní výběr • obecná definice tématu • později zpřesňování – klíčová slova, příbuzná slova – předmětová hesla – myšlenkové mapy • prvotní rešerše – co k tématu existuje

5 Myšlenkové mapy Zdroj: http://live-the-solution.com/wp-content/uploads/impacts-mindmap.jpg Zdroj: http://www.fiftyfifty.cz/files/image/myslenkove-mapy/mmap1.jpg Zdroj: http://toncar.cz/Clanky/myslenkove_mapy_soubory/Myslenkova_mapa_prakticky-4.png

6 Myšlenkové mapy - nástroje http://www.mindmeister.com/ http://freemind.sourceforge.net

7 Struktura práce • Koncept práce – osnova práce – obsah každé kapitoly – rozsah – dodržování = • dodržení rozsahu • neodbočení od tématu • nevynechání důležitých pasáží

8 Struktura práce •Hlavní části práce – úvod – hlavní část – závěr

9 Struktura práce – co dalšího? • povinně – odkazy na literaturu a její seznam – titulní list – obsah – anotace • volitelně – citace práce – obrázky, grafy a tabulky – přílohy – seznamy a rejstříky

10 Struktura práce • kontrola – formální správnosti – pravidla na webu instituce – kontrola stylistiky a gramatiky

11 Když píšete práci, co Vám zabere nejvíce času?

12 Práce s časem •Harmonogram všech fází psaní práce •Dobrý časový harmonogram = reálný časový plán, který dodržujete •Často se podceňuje •Myslete na možná rizika (nemoc, nečekané návštěvy, výpadky internetu nebo dostupnosti internetových zdrojů,..)

13 Timemanagement IV. generace •Jakým způsobem si plánujete –psaní práce, –učení do školy, –volný čas?? •TM IV. generace –plánování v 7 denní periodě –přehled o všech činnostech

14 Kde hledáte zdroje pro svou práci?

15 Jak hledáte zdroje pro svou práci?

16 Práce s literaturou •Kde hledat? •Co hledat? •Kritický přístup ke zdrojům

17 Rešeršní strategie •Rostoucí perla – pro rozšíření výsledků •Osekávání – pro zúžení výsledků •Základní kameny – pro specifikaci výsledků

18 Rešeršní strategie •Booleovské operátory –AND, OR, NOT, (AND NOT) •Proximitní operátory – NEAR (Nn), WITHIN (W), ADJACENT (ADJ, A), FOLLOWED BY. •Trunction – (krácení podle slovních kořenů) – znakem ?, * •Stemming – funkce umožňující automatické vyhledávání příbuzných slov •Wild cards – (zástupné znaky) – znakem ?, *, #

19 Kde hledat? Internet nebo knihovna?

20 Kde hledat - knihovny •Klasické zdroje –Monografie, periodika, šedá literatura, speciální tisky, normy, AV dokumenty apod. •Elektronické zdroje –Bibliografické, faktografické, plnotextové •Klasické služby –Výpůjční, referenční, rešeršní, reprografické, bibliografické •Elektronické služby –Dálkové zpřístupnění fondu, katalogu, EIZ, propagace apod.

21 Kde hledat - knihovny •Z toho se Vám může hlavně hodit: –Online katalog •Seznam literatury v dané knihovně •Možnost vyhledávání –Služby •MVS, MMVS •DDS •CoD a další reprografické a vazačské služby –Přístup k EIZ

22 Kde hledat • Jednotná informační brána Jednotná informační brána – Multivyhledávač v největších knihovnách ČR •Katalogy Národní knihovnyKatalogy Národní knihovny –Souborný katalog (přispívá do něj naprostá většina knihoven) •Monografie •Periodika –Adresář knihoven –TDKIV (Terminologická databáze knihovnictví a info vědy) •Katalog MZKKatalog MZK •VŠKPVŠKP

23 Kde hledat - internet

24 •EIZ –Volně dostupné x placené •Placené dtb –Čeština??? Ne –Bibliografické, faktografické, plnotextové –Oborové, multioborové –Co instituce, to rozsah a zaměření přístupu! –Vzdálený přístup

25 Příklady EIZ

26 Kde hledat - internet •Volně dostupné –Kvalita? •OpenAccess •Seznam dalších volně dostupných EIZ přes MUvolně dostupných EIZ

27 Volně dostupné EIZ

28 Kde hledat - internet •EIZ –Volně dostupné x placené •Placené dtb –Čeština??? Ne –Bibliografické, faktografické, plnotextové –Oborové, multioborové –Co instituce, to rozsah a zaměření přístupu! –Vzdálený přístup

29 Studium pramenů •Citační manažery –Tvorba poznámek + citace –Uchování rešerše

30 Citace, citování Kdy? Kde? Jak? Proč?

31 Citování • Bibliografická citace – souhrn všech potřebných bibliografických údajů systematicky sestavených podle citačních pravidel použité citační normy, jež jsou nutné k jednoznačné identifikaci citovaného díla • Citace • zkrácené označení pramene v souvislém textu […], které slouží k tomu, aby se citované místo jednoznačně spojilo se záznamem o citovaném dokumentu • Citát – text, který jsme doslovně převzali z nějakého dokumentu, informačního zdroje. Musí být patrny jeho hranice, proto se píše v uvozovkách • Parafráze – druh citace, kdy autor přebírá myšlenky jiného autora, ale interpretuje je vlastními slovy a slohem. V parafrázi je zachován důsledně a komplexně obsah originálu, myšlenek a pořadí výkladu bez vkládání vlastních myšlenek či komentářů

32 Citování • Citace citace – autor přebírá citát i bibliografickou citaci z jiného, sekundárního, zdroje • Autocitace – citování vlastního díla či více děl, které autor napsal a nyní z nich vychází • Seznam použité literatury – zaznamenává všechny citované dokumenty, které autor textu použil • Obecně známá informace – informace, které jsou jak pro pisatele, tak i čtenáře (nebo očekávané publikum) naprosto zřejmé, a proto není potřeba odkazovat na zdroj

33 Citát vs. parafráze Citát • „Citace je krátká forma bibliografického záznamu umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího dokumentu, nebo připojená jako poznámka na straně textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu dokumentu.” (Bratková, 2008, s. 7) – uvozovky – změna stylu písma (řez, font) – samostatný odstavec • více než 4 řádky (40 slov) • odsazení (5pt) Parafráze • Citace je zkrácený odkaz na bibliografický záznam v textu umístěný v závorkách, v poznámce pod čarou nebo ve formě čísla, případně bibliografický záznam v soupisu použité literatury v závěru práce. (Bratková, 2008, s. 7) – cizí myšlenka vlastními slovy – větší míra zapracování do vlastního textu – neměnit původní myšlenku!!! – platí i pro výtah z textu

34 Citování • Citační styl – pravidla pro tvorbu (strukturování a formulování) bibliografických referencí a citací • Metody citace – působ zápis odkazů na použité dokumenty v textu • Plagiátorství • Citační etika

35 Citační etika aneb proč citujeme? •Důstojné zacházení s informacemi –Podat úplné a nezkreslené informace •Jasné odlišení vlastních myšlenek, dat, formulací a údajů od převzatých •Úcta k autorům •Deklarace vlastní orientace v problematice •A také Autorský zákon

36 Plagiátorství • Co to je? • „Užití cizího výroku, myšlenek či výrobků bez odpovídajícího uvedení autorství, jako je kopírování cizí práce, vydávání názorů a teorií druhých za vlastní či vydávání kolaborativního projektu za vlastní práci“ (Columbia Gorge Community College, 2005) • „každý případ, kdy osoba vědomě, ať už přímo či nepřímo, za jakýmkoli účelem, uchýlí k publikované či nepublikované práci někoho jiného s cílem prohlašovat ji za vlastní.“ (Zbíral, 2009, s. 13)

37 Plagiátorství • Úmyslný plagiát – Autor úmyslně a vědomě převezme cizí práci – CTRL+C a CTRL+V – Spojeno s internetovými zdroji – Ghost writers

38 Plagiátorství • Zatajení zdrojů – Necitování děl, ze kterých autor čerpá ve své práci – Zdroje, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury, musí být uvedeny i v textu • nelze určit, co jsme převzali a z jakých zdrojů, což může být problematické např. při ověření informací u původního autora – Uvedení bibliografických citací s nesprávnými údaji, což vede k nedohledatelnosti původního díla • Správná citace má původní zdroj odkrýt, nikoli zamaskovat!

39 Plagiátorství • Nesprávná kompilace – Kompilace = Odborný text, který vznikl sestavením poznatků z jiných děl. Na rozdíl od plagiátu však nepřebírá celé hotové pasáže bez citování původního zdroje ani nepředstírá svou původnost. – Nesprávná kompilace přebírá myšlenky pouze z jednoho díla. Vzniká jednostranný pohled na problematiku

40 Plagiátorství • Nesprávná kompilace – Mashups = spojíme více textů do jednoho • vybereme si konkrétní věty nebo odstavce z několika zdrojů, které pak poskládáme do vlastního textu • problematické je neuvedení zdroje a chybějící vlastní myšlenka, která dodá kompilaci přidanou hodnotu • spadají sem také texty, kde se kombinují správně odcitované pasáže s necitovanými pasážemi

41 Plagiátorství • Patchwriting – nebo-li drobné úpravy • převezmeme text jiného autora a změníte v něm některé formulace – nahradíme některá slova jejich synonymy – vypustíme některá nadbytečná slova – změníme slovosled ve větě – přehodíme některé věty apod.

42 Plagiátorství • Nesprávné rozpoznání všeobecně známých faktů – Všeobecně známá fakta NENÍ POTŘEBA CITOVAT – ALE je potřeba uvědomit si své publikum a jeho znalosti – Kde takové informace čerpat? • Encyklopedie, učebnice, slovníky, skripta

43 Formy plagiátorství • Citování nepoužitých děl – Způsob, jak „vylepšit“ svoji práci o díla autorit v oboru – Autoplagiátorství/selfplagiátorství • ve chvíli, kdy použiji části ze svého dříve publikovaného článku v novém textu, měl bych jej opatřit autocitací • z pohledu publikační etiky není úplně v pořádku vydávání stejných článků opakovaně v různých zdrojích, protože jde o zbytečné duplikování informací, téma by mělo být publikované novým způsobem a mělo by přinášet nové poznatky

44 Formy plagiátorství • Kryptomnézie – Skrytá paměť – Užití myšlenky, u níž si nepamatujete zdroj nebo o něm nemáte záznam, a prezentuje myšlenku za vlastní.

45 Formy plagiátorství • Odůvodněná míra – v odborné literatuře nenajdeme bližší vysvětlení „odůvodněné míry“, vždy záleží na konkrétním textu a druhu práce, u prací kompilačního charakteru lze očekávat větší počet citací než u původních výzkumů, nicméně nemusí to platit obecně

46 Formy plagiátorství • Citáty bez uvozovek – vydáváme citát za parafrázi – nejčastěji se tak stává ve chvíli, kdy zapomeneme dát citát do uvozovek, čtenář pak neví, kde začíná převzatý text a co už je myšlenka autora

47 Citační styly

48 • ČSN ISO 690 – česká verze mezinárodní normy • APA APA – pro potřeby American Psychoogical Association – psychologie, ekonomie a další příbuzné obory • MLA MLA – humanitní obory, především jazykověda – Manuál v pdfpdf • Chicago Chicago – společenské vědy – Popisuje, jak citovat VŠKP

49 Citační styly • Harvard – citační styl Harvard Bussiness School – POZOR! neplést se stylem odkazování Harvard style • CSE/CBE CSE/CBE – přírodověda, především biologie • ACS – chemie • AIP – fyzika, astronomie – Manuál v pdfpdf • Vancouver Vancouver – pro časopisy z oblasti lékařství, biomedicíny, lékařských technologií apod. – Manuál v pdfpdf

50 ČSN ISO 690

51 • Platná od 1.4.2011 • Nahradila ČSN ISO 690 a 690-2 • Nová verze po 14 letech • Obecně uznávaná interpretace normy (Biernátová, Skůpa)interpretace normy – připomínkováno 8 odborníky na citace

52 Způsoby použití •Odkazování v textu –harvardský styl –metoda číselného odkazu –poznámky pod čarou •Soupis použité literatury

53 Harvardský styl •(příjmení prvního autora, rok, strana) –(Zbíral, 2008, s. 125) •strana je volitelná –(Zbíral, 2008) •chybí-li autor, pak název korporace –(Adobe Creative Team, 2011) •chybí-li autor i korporace, pak první slova z názvu – není kurzívou –(Soustružníci lidských duší, 2005, s. 18)

54 Harvardský styl •zkrácená citace stejná u více děl –za rok se vkládá index (písmeno a,b,c,d,...) –(Zbíral, 2008b, s. 54) •citace se může vkládat kamkoliv do věty, na konci věty se dá před tečku –... citace dáváme do uvozovek (Bratková, 2008) nebo je lze i jinak zvýraznit (Cihlář, 2011). •citace použité hned za sebou spojujeme –(Bratková, 2008; Cihlář, 2011)

55 Harvardský styl •pokud je ve větě příjmení citovaného autora v prvním pádu, vypouštíme ho ze zkrácené citace –... a tento pojem definuje Kafka takto,... (2008, s. 34). •hranaté vs. kulaté závorky

56 Harvardský styl •v soupisu použité literatury je rok hned za autorem (pokud není, tak za názvem), rok vydání se dále neuvádí –KAFKA, Jan. 2008. Název: podnázev... Praha: Mladá Fronta, 254 s. –Soustružníci lidských duší. 2005. 2. vyd..... Praha: Academia, 302 s..... •pokud je v citaci celé datum, pak ho uvádíme –SRBECKÁ, Gabriela. 2010. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. Brno, 02/07/2010, roč. 3, č. 7...

57 Harvardský styl • Constructionism sees “language as constitutive for the construction of selves and the formation of meanings.” (Talja, Tuominen, & Savolainen in press). Further, “We produce and organize social reality together by using language.” This metatheory arose from the work of Bakhtin (Holquist, 2002) and Foucault (1972), among others. Frohmann (1994) and Talja (1999) have expounded on the use of this approach in LIS. This approach has been applied in LIS by Budd & Raber (1996), Frohmann (2001), and Talja (2001), among others. A non-LIS, but highly relevant example can be seen in Hayles (1999).

58 Harvardský styl 1.BUDD, J.M. a D. RABER. Discourse analysis: Method and application in the study of information. Information Processing & Management. 1996, 32(2), s. 217-226. 2.FOUCAULT, M. The archaeology of knowledge. London: Routledge, 1972. 3.FROHMANN, B. Discourse analysis as a research method in library and informatik science. Library & Information Science Research, 1994, 16(2), s. 119-138. 4.FROHMANN, B. Discourse and documentation: Some implications for pedagogy and research. Journal of Education for Library and Information Science. 2001, 42(1), s. 12-26. 5.HAYLES, N.K. How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1999. 6.HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his world. 2. ed. New York: Routledge, 2002. 7.TALJA, S. Analyzing qualitative interview data: The discourse analytic method. Library & Information Science Research, 1999, 21(4), s. 459-477. 8.TALJA, S. Music, culture, and the library: An analysis of discourses. Lanham, MD.: Scarecrow Press, 2001. 9.TALJA, S., K TUOMINEN a R. SAVOLAINEN. “Isms” in information science: Constructivism, collectivism and constructionism. Journal of Documentation. In press.

59 Metoda číselného odkazu • každá citace má své jedinečné číslo v soupisu literatury – 48. NOVOTNÝ, Jan. Metody odposlechu... • číslo citace se použije v textu –..., což s sebou může přinášet problémy (25, s. 158). –..., což dle Novotného není úplně vhodné (48). • spojení více citací do jedné – (25, s. 158; 48) • hranaté závorky

60 Metoda číselného odkazu • Constructionism sees “language as constitutive for the construction of selves and the formation of meanings.” Talja, Tuominen, & Savolainen [4]. Further, “We produce and organize social reality together by using language.” This metatheory arose from the work of Bakhtin [9] and Foucault [10], among others. Frohmann [28] and Talja [29] have expounded on the use of this approach in LIS. This approach has been applied in LIS by Budd & Raber [30], Frohmann [31], and Talja [32], among others. A non-LIS, but highly relevant example can be seen in Hayles [16].

61 Metoda číselného odkazu 4. TALJA, S., K TUOMINEN a R. SAVOLAINEN. “Isms” in information science: Constructivism, collectivism and constructionism. Journal of Documentation. In press 9. HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his world. 2. ed. New York: Routledge, 2002. 10. FOUCAULT, M. The archaeology of knowledge. London: Routledge, 1972. … 16. HAYLES, N.K. How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1999. … 28. FROHMANN, B. Discourse analysis as a research method in library and informatik science. Library & Information Science Research, 1994, 16(2), s. 119-138. 29. TALJA, S. Analyzing qualitative interview data: The discourse analytic method. Library & Information Science Research, 1999, 21(4), s. 459-477. 30. BUDD, J.M. a D. RABER. Discourse analysis: Method and application in the study of information. Information Processing & Management. 1996, 32(2), s. 217-226. 31. FROHMANN, B. Discourse and documentation: Some implications for pedagogy and research. Journal of Education for Library and Information Science. 2001, 42(1), s. 12-26. 32. TALJA, S. Music, culture, and the library: An analysis of discourses. Lanham, MD.: Scarecrow Press, 2001.

62 Poznámky pod čarou •funkce vložit poznámku pod čarou ve Wordu –ve své knize Kafka 1.... a také ve svém článku 2 •pod čarou jen zkrácená citace –= příjmení a jméno autora, název, strana –SMITH, Michael. Digital libraries, s. 195. •bez autora = korporace –Adobe Creative Team. Adobe InDesign CS5, s. 188.

63 Poznámky pod čarou •bez autora i korporace = jen název –Principy sazby, s. 18. •u částí dokumentů (např. články) není název kurzívou –SRBECKÁ, Gabriela, Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. •každá citace má vždy nové číslo •citaci lze vkládat kamkoliv do věty –hned za citovanou pasáž –na konci věty před tečku

64 Poznámky pod čarou •stejné citace pod sebou – tamtéž –Principy sazby, s. 18. –tamtéž, s. 25. •odkaz na jinou poznámku (první použití) –KAFKA, cit. 1, s. 124.

65 Poznámky pod čarou • Constructionism sees “language as constitutive for the construction of selves and the formation of meanings.” Talja, Tuominen, & Savolainen 1. Further, “We produce and organize social reality together by using language.” This metatheory arose from the work of Bakhtin 2 and Foucault 3, among others. Frohmann 4 and Talja 5 have expounded on the use of this approach in LIS. This approach has been applied in LIS by Budd & Raber 6, Frohmann 7, and Talja 8, among others. A non- LIS, but highly relevant example can be seen in Hayles 9.

66 Poznámky pod čarou [1] TALJA, S., K TUOMINEN a R. SAVOLAINEN. “Isms” in information science: Constructivism, collectivism and constructionism. Journal of Documentation. In press… [2] HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his world. 2. ed. New York: Routledge, 2002. [3] FOUCAULT, M. The archaeology of knowledge. London: Routledge, 1972. [4] FROHMANN, B. Discourse analysis as a research method in library and informatik science. Library & Information Science Research, 1994, 16(2), s. 119-138. [5] TALJA, S. Analyzing qualitative interview data: The discourse analytic method. Library & Information Science Research, 1999, 21(4), s. 459-477. [6] BUDD, J.M. a D. RABER. Discourse analysis: Method and application in the study of information. Information Processing & Management. 1996, 32(2), s. 217-226. [7] FROHMANN, B. Discourse and documentation: Some implications for pedagogy and research. Journal of Education for Library and Information Science. 2001, 42(1), s. 12-26. [8] TALJA, S. Music, culture, and the library: An analysis of discourses. Lanham, MD.: Scarecrow Press, 2001. [9] HAYLES, N.K. How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1999. NEBO ABECEDNĚ PODLE PŘÍJMĚNÍ

67 Jak citovat

68 Základní pravidla při citování • Jednoznačná identifikace citovaného dokumentu. – Při vytváření bibliografických citací je nezbytné uvádět informace, které jsou potřebné k nalezení citované části v dokumentu. • Přebírání údajů z citovaného zdroje/dokumentu pro bibliografickou citaci v následujícím pořadí: – titulní list (nebo úvodní obrazovka webové stránky, etiketa na CD apod.) – rub titulního listu, hlavička strany – obálka, etiketa, doprovodná dokumentace – jiná část dokumentu • Normou přesně stanovené pořadí jednotlivých údajů.

69 Základní pravidla při citování • Vytvoření co nejpřesnějšího záznamu bibliografické citace. – Není možné vynechat povinné údaje, pokud jsou v citovaném zdroji dostupné. – Pokud možno uvádět i nepovinné údaje, pokud jsou pro identifikaci citovaného zdroje nějakým způsobem důležité. • V případě, že v citovaném zdroji chybí určitý údaj, vynechává se a pokračuje údajem následujícím. – dohledání dotazu v jiném zdroji (přebíráme-li dotaz z jiného zdroje, uvádíme jej v hranaté závorce) nahrazení zástupnou formulací • Citování konkrétního výtisku, verze dokumentu nebo jeho části • Jednotná forma citací a interpunkčního značení • Zapisování citovaných údajů ve stejném jazyce, ve kterém jsou uvedeny citované zdroje.

70 Obecná struktura citace • Tvůrce (autor) • Název • Vedlejší názvy – :podnázev, díl, název části [původní název nebo překlad] • [Typ nosiče] (v případě potřeby) • Vydání • Další tvůrci • Nakladatelské informace – Místo vydání: vydavatel, datum vydání • Název edice, číslo (pokud je k dispozici) • Číslování v rámci popisované jednotky • Standardní identifikátor (ISBN, ISSN, DOI atd.) • Dostupnost, přístup nebo umístění (u online zdrojů) • Doplňující všeobecné informace

71 Tištěné dokumenty

72 • Monografie • Periodika • Sborníky konferencí • Akademické práce • Normy, patenty • Legislativa • Kartografické dokumenty • Firemní literatura a nepublikované dokumenty

73 Monografie •Jméno tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, počet stran. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Poznámky. • NEKOLOVÁ, Věra a Irena CAMUTALIOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Voznice: LEDA, 2002. ISBN 80-85927-96-9. • THE BRITISH MUSEUM. Designs of the world. London: British Museum Press, 2011. ISBN 978-0-7141-5088-8.

74 Příspěvek v monografii •Jméno tvůrce. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, rozsah stran příspěvku. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Poznámky. • HENRY, Miriam et al. Understanding Schooling: An Introductory Sociology of Australian Education. London, Sidney: Routledge, 1988, s. 18-39. ISBN 0-415-00895-6. Dostupný také z: http://site.ebrary.com/lib/masaryk/docDetail.action?docID=100177 88&p00=sociology

75 Sborník •Jméno tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, počet stran. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. •BAUEROVÁ, Danuše a Hana POŠTULKOVÁ. MoodleMoot.cz 2010: sborník abstraktů mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2010: 10.-11. června 2010, Brno. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-248-2242-6.

76 Sborník - příspěvek •Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce dokumentu. Název dokumentu. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, rozsah příspěvku. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. •LORENZ, Michal. Biosociální informace a technologie. In: ŠKYŘÍK, Petr. Infokon: inspirace, inovace, imaginace: 2. ročník konference: Brno, Česká republika, 22. listopadu 2008: sborník příspěvků. Brno: Tribun EU, 2008, s. 121-136. ISBN 978-80-7399-591-1.

77 Periodikum •Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, vychází od roku-. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. • Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 1990-. ISSN 1804-6436. • ROBOT revue: magazín ze světa robotiky. Praha: RCR s.r.o., 2009-2011. ISSN 1804-056X. •dTest. Praha: Občanské sdružení spotřebitelů TEST, 2011, roč. 20. ISSN 1210-731X. •Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna, 1987-. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/

78 Periodikum – jedno číslo •Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování, počet stran. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. •Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2011, roč. 22, č. 5. ISSN 1804- 6436. •Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2011, 22(5). ISSN 1804-6436.

79 Periodikum – příspěvek •Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování, rozsah stran příspěvku. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. •VITHOVÁ, Vladimíra. Sociální funkce knihovny v moderní společnosti. Auspicia. Praha: Národní knihovna, 2005, roč. 2, č. 2, s. 69–71. ISSN 1214-4967.

80 Vysokoškolská práce •Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Místo odevzdání, datum odevzdání, počet stran. Dostupnost a přístup. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí práce nebo školitel. Poznámky. • JANKŮ, Monika. Mateřství a dětství očima žen různých generací. Brno, 2008, 133 s. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/78718/fss_m_a2. Diplomová práce. Vedoucí práce Miroslava Štěpánková. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie. Vedoucí práce Miroslava Štěpánková.

81 Legislativní dokumenty Není definováno v normě, odvozeno z obecné struktury! • Země působnosti. Primární odpovědnost. Název: podnázev. In: Primární odpovědnost sbírky. Název sbírky: podnázev sbírky. Rok vydání, část, rozsah stran. Dostupnost. Poznámky. • ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf • Na právnických fakultách se při citování vychází z Legislativních pravidel vlády (s. 48-52) nebo interpretace knihovny VŠELegislativních pravidel vládyknihovny VŠE

82 Normy a standardy •Řada a číslo normy. Název normy. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, počet stran. Třídící znak. Poznámky. •ČSN 73 1289. Terminologie v oboru pórobetonu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 63 s. Třídící znak 73 1289.

83 Patenty •Jméno majitele (žadatele). Název. Vedlejší názvy. Vynálezce (původce). Název země nebo kód. Oficiální označení řady. Typ dokument, číslo. Datum vydání (udělení). Dostupnost a přístup. Poznámky. •ŠKODA AUTO. Zařízení pro demontáž čepů. Původce Jiří HENDRYCH. Česká republika. IPC: B 25 B 27/02 B 25 B 27/073. Užitý vzor, CZ 8523 U1. 1999-04-12. Dostupné také z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0008/uv008523.pdf

84 Kartografické dokumenty •Jméno tvůrce. Název mapy. Vedlejší názvy. Měřítko. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum. Rozměr. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Poznámky. •Okolí Brna: Ivančicko: turistická mapa. 1:50 000. Praha: Trasa, 2010. 58 x 77 cm. Edice Klubu českých turistů, 89. ISBN 978-80-7324-259-6.

85 Kartografické dokumenty jako součást jiného dokumentu •Tvůrce mapy. Název mapy. Vedlejší názvy. Měřítko. Rozměr. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, rozsah stran. Standardní identifikátor. Poznámky. •Mapa Korejského poloostrova v r. 1945. Měřítko neuvedeno. KUČEROVÁ, Ilona. History revue. Praha: RF Hobby, 2012, s. 26. ISSN 1803-0440. •Soubor map habsburské říše 1815-1918. Měřítko neuvedeno. In: SKET, Alan. Úpadek a pád habsburské říše. Praha: Panevropa, 1995, s. 318-322. ISBN 8085846004.

86 Firemní literatura a nepublikované dokumenty •Název instituce. Název dokumentu. Místo: vydavatel, datum. Dostupnost a přístup. Poznámky. •ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Průmyslové vzory a jejich právní ochrana. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. Dostupné také z: http://www.upv.cz/cs/publikace/informacni-brozury/informacni- brozury.html http://www.upv.cz/cs/publikace/informacni-brozury/informacni- brozury.html

87 Archivní dokumenty •Není definováno normou, pouze odvozeno. •Název instituce, značka/název fondu nebo sbírky, inventární číslo nebo signatury, číslo kartonu/knihy/složky/spisu. Název nebo stručný popis. Datum, místo vydání listin. •Moravský zemský archiv, D 12 (popisy hranic), kart. 238, i.č. 5581, sign. 369.

88 Elektronické dokumenty

89 Základní pravidla citování elektronických dokumentů • Problém nalezení bibliografických info • Zdroje informací – nadpisy – hlavička, metadata – titulek – [externí zdroje] – [odhad] • údaje o datu citování, aktualizace, data publikování, nosiče, místo vydání verze

90 Elektronické dokumenty • Elektronické monografie • Elektronické sborníky • Elektronická periodika • Web (stránka i příspěvek) • Blogy • E-maily • Programy • Dokumenty z repozitářů

91 Elektronická monografie •Jméno tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum [datum citování], počet stran. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky. •DENK, Stanislav. Obruče vzduchu [formát pdf]. Praha: Dybbuk, 2011 [vid. 2012-01-03], 104 s. ISBN 978-80-7438-043-3. Volně dostupné z: http://www.kosmas.cz/knihy/165487/obruce- vzduchu/http://www.kosmas.cz/knihy/165487/obruce- vzduchu/ • HÖNIG, Johannes Franz. Abdominoplastik: Prinzip und Technik [online]. [Heidelberg]: Steinkopff, 2008 [cit. 2011-10-18]. ISBN 978-3-7985-1817-9. DOI: 10.1007/978-3-7985-1817-9. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/978-3-7985-1816-2 •Pokud je monografie vydána i v tištěné podobě, bibliografická citace digitalizované monografie bude mít stejnou podobu jako tištěná verze s údajem o dostupnosti, který je v tomto případě povinný (vizte první dva příklady). Toto pravidlo platí nejen u monografií, ale i u sborníků a periodik.

92 E-sborník - příspěvek •Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce dokumentu. Název dokumentu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce dokumentu. Místo: nakladatel, datum, rozsah příspěvku [datum citování]. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. •PAPÍK, Richard. Příležitosti Web 2.0 pro Competitive Intelligence. In: INSOURCE 2008: konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 5.-6. února 2008. [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008. [2012-05-02]. Dostupné z: http://www.insource.cz/pdf/2008/papik-richard.pdf

93 E-články •Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvy příspěvku. Název periodika. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování, rozsah stran příspěvku. [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. •WANG, Yingxu. On Cognitive Informatics. Brain and Mind: A Transdisciplinary Journal of Neuroscience and Neurophilosophy [online]. Springer Netherlands, 2003, 4(2), s. 151-167. ISSN 1573-3300. Dostupné z:http://www.springerlink.com/content/q237t5w44223667k/ •ŠMEJKAL, Petr. Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence. ProInflow. [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 1, s. 4-17 [vid. 2011-11- 07]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/cisla/competitive-intelligence

94 Další e-dokumenty • obdobně se vytvářejí citace elektronických ekvivalentů klasických dokumentů – e-příspěvky, – e-časopisy, – e-firemní literatura, – část e-knihy, – e-práce

95 Webová sídla •Jméno tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. •POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. Knihovny.cz: Projekt portálu veřejných knihovnických a informačních služeb pro nejširší veřejnost [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2004 [vid. 2011-03-09]. Dostupné z: http://www.knihovny.cz/http://www.knihovny.cz/ •Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2011, Poslední změna 09.11.2011 09.56 [cit. 27.7.2011]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz http://www.vyzkum.cz

96 Webová stránka • Součást webu!! •Jméno tvůrce webového sídla. Název vedlejší stránky. Název webového sídla. Další názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky. •ČESKO. MINISTERSTVO KULTURY. Literatura a knihovny. MKCR.cz [online]. Praha: Ministerstvo kultury, ©2007 [vid. 2011-11-14]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny/default.htm http://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny/default.htm

97 Příspěvek do webového sídla •Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvy příspěvku. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. •Příspěvek - článek •BOROVIČKOVÁ, R. V japonském stylu. In: BORGIS. Novinky.cz [online]. Praha: Borgis, ©2012, 12. února 2012 14:39 [vid. 2012-02-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/258538-v-japonskem-stylu.html?ref=ostatni-clanky http://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/258538-v-japonskem-stylu.html?ref=ostatni-clanky

98 Příspěvek na webu • Wikipedie • Albert Einstein. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 5 November 2001, 8 October 2012 [cit. 2012-10-08]. Dostupné z http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein • Příspěvek na blogu • HERMÁNEK, Jiří. Havel, Klaus a Fischer?. In: MAFRA a.s. blog.IDNES.cz [online]. ©2012, 12. února 2012 08:20 [vid. 2012-02-12]. Dostupné z: http://jirihermanek.blog.idnes.cz/c/245992/Havel-Klaus-a-Fischer.html http://jirihermanek.blog.idnes.cz/c/245992/Havel-Klaus-a-Fischer.html • Facebook - příspěvek, tweet • E-CITACE. [Abychom Vám trošku představili náš reCitátor...] In: Facebook [online]. 23. listopad 2011 22.22 [vid. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111890005593291&id=234158816646 277

99 YouTube •Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvy příspěvku. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. •1. knihovnický hackathon - reCitátor. In: YouTube [online]. [vid. 2012-02-11]. Dosutpné z: http://www.youtube.com/watch?v=w3YlLyX4LIM&feature=share

100 Příspěvek na blogu • Primární odpovědnost příspěvku. Název příspěvku: podnázev příspěvku. In: Primární odpovědnost blogu. Název blogu: podnázev blogu [nosič]. Sekundární odpovědnost. Vydání/verze. Místo vydání: Nakladatelství, datum vydání, datum aktualizace [datum citování]. Identifikátor. Dostupnost. Poznámky. • TWEETY. Pokročilá propagace webu. In: SEO blog [online]. 7. 1. 2008 [cit. 2010-07-08]. Dostupný z: http://www.seoblog.cz/pokrocila-propagace-webu

101 E-mail •Jméno odesílatele. Název zprávy [nosič]. Message to: příjemce zprávy. Datum odeslání [datum citování]. Poznámky. •VOPRŠÁLEK, Gustav. Prasátka jdou na svatbu [elektronická pošta]. Message to: e.citace@gmail.com. 21. února 2012 12:53 [cit. 2012-08-03]. Osobní komunikace.

102 Příspěvek v e-konferenci • Primární odpovědnost zprávy. Název zprávy: podnázev zprávy. In: Název systému zpráv: podnázev systému zpráv [nosič]. Sekundární odpovědnost. Místo vydání: Vydavatel, datum vydání/odeslání, datum aktualizace [datum citování]. Číslování/lokace v rámci systému zpráv. Dostupnost. Poznámky. • RICHTER, Vít. Autorske pravo ve znalostni ekonomice. In: KNIHOVNA List: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [online]. Praha: CESNET, Fri, 15 Aug 2008 11:54:34 +0200 [cit. 22. prosince 2008]. Dostupné prostřednictvím e-mailu: knihovna@cesnet.cz a také z archivu: http://listserv.cesnet.cz/cgi- bin/wa?A2=ind0808&L=knihovna&T=0&F=&S=&P=3291

103 Program •Jméno tvůrce. Název. Další názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování]. Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky. •GOOGLE, INC. Google Chrome [software]. 10. listopadu 2011 [2012-02-11]. Dostupné z: http://www.slunecnice.cz/sw/google- chrome/. Požadavky na systém: Vista-32, Vista-64, Win XP, Win 2000, Win 7; velikost 22,05 MB.

104 Speciální dokumenty

105 Audio/Audiovizuální dokumenty •Dominantní tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrci. Místo: nakladatel, rok. Poznámky. •WERICH, Jan. Jan Werich vypráví pohádky a povídky [zvukový záznam na CD]. Praha: Supraphon, 2007.

106 Film •Název filmu [alternativní názvy] [typ nosiče]. Režie. Země produkce: vydavatel, rok uvedení v zemi produkce. Poznámky. •Pelíšky [film]. Režie Jan HŘEBEJK. Česko: Sony Music, 1999. Délka 116 min. •The Social network [česky Sociální síť] [film]. Režie David FINCHER. USA, 2010.

107 TV/rozhlasový pořad •Jméno tvůrce. Název pořadu [typ nosiče/formát]. Další tvůrci. Druh vysílání, název stanice, datum uvedení v zemi produkce. Dostupnost a přístup. Poznámky. •GOLDONI, Carlo. Sluha dvou pánů [Záznam inscenace činohry Národního divadla]. Hraje Miroslav Donutil. TV, ČT 2, 9. února 2011, 20.00. •Knihovnička Jany Klusákové. [rozhlasový pořad]. Radio, ČRo 1 - Radiožurnál, 7. února 2012, 13.35.

108 Seriál •Název seriálového pořadu. Vedlejší názvy. Číslo řady, číslo epizody, název epizody. Další tvůrce. Druh vysílání, název stanice, datum uvedení v zemi produkce. Dostupnost a přístup. Poznámky. •Vyprávěj. 3. řada, 17. díl, Smrt Brežněva. TV, ČT1, 20. ledna 2011, 20.00. •Desperate Housewifes. Season 8, Episode 9, Putting It Together. TV, ABC, 4 December 2011, 20.00.

109 Rozhovor v TV/rozhlasu • Osoby, s nimiž byl veden rozhovor. Název rozhovoru. In: Název pořadu. Druh média, program, datum vysílání. Dostupnost. Poznámky. • ECHIKSON, William. Google varuje před cenzurou internetu. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 30. listopadu 2012, 17:05. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio- ct24/212411058361130/

110 Hudebniny •Jméno tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Edice, číslo edice. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky. •CAPLET, André: Elegie pour violoncelle (ou violon) et piano. Paris: R. Hourstel.

111 Grafika •Jméno tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy [alternativní názvy] [druh nosiče/technika]. Další tvůrce. Rozměry. Místo uložení, Datum. Lokace. Poznámky. •REMBRANDT. Noční hlídka [Posádka kapitána Franse Banninga Cocqa a Willema van Ruytenburcha] [olejomalba]. 363 x 437 cm. Rijks Museum in Amsterdam, 1642.Rijks Museum in Amsterdam •HANYCH, Rudolf. Žně u Kadova [olejomalba]. 80x100 cm. Rekreační stredisko DRAK, Křížanov, 1964.

112 Citační software

113 Citační SW – co to je? • = Reference management software/ system • správa citací • funkce – vkládání/import záznamů (z DB) – export do citačních stylů, tvorba bibliografií – vyhledávání – nově funkce Webu 2.0 – doplňky (např. plug-in do Wordu, lišty,...)

114 Citace.com • generátor citací generátor citací • správa citací po registraci • generování dle stylu ČSN ISO 690 • export do Wordu • importy dle ISBN a DOI • poradna na Facebooku ( e:citace ) • e-kurz (e:citace ) •...

115 CitacePRO • přístup: http://www.citacepro.com • od tvůrců Citace.com • podrobný návod podrobný návod • přihlášení – klikněte na ikonu Moravská zemská knihovna – zadejte své přihlašovací údaje

116 CitacePRO

117

118 EndNote Web • Thomson Reuters • správy citací, podpora různých typů dokumentů a citačních stylů • nepřímý import z profi DB (přes externí soubory) • dostupný na MU • Přístup Přístup

119 EndNote Web

120 Další citační manažery • ZOTERO ZOTERO – rozšíření do Firefoxu – umí získávat bibliografické údaje přímo z webové stránky – sdílení a export citací • Connotea – systém pro správu odkazů z internetu a profi DB – citace lze tagovat a sdílet • CiteULike – systém pro správu citací – možnost doplnění FT, tagování, sdílení, RSS – podpora všech významných citačních stylů – ale nepodporuje ISO 690

121 Další citační software • BibTEX BibTEX – generování použité literatury v prostředí LATEX – oddělení obsahu od formy – BibShare - plug-in pro Word • Bibus Bibus – open source – spolupracuje s BibTEX • EasyBib EasyBib – free (MLA), premium (AMA, Chicago) – zajímavý import dat (např. WorldCat)

122 Další citační software • Citation Machine Citation Machine – generátor citací – dle ISBN – MLA, APA, Turabian, Chicago – problém s českou literaturou • Mendeley Mendeley – Mnoho citačních stylů – Uložení PDF – plug.-in pro textový editor • Více o citačních manažerech na InfogramuInfogramu

123 Další užiteční nástroje

124 Sociální bookmarky

125 Další užitečné nástroje •PreziPrezi –Tvorba prezentací •Google discGoogle disc –Sdílení a editace dokumentů •SlideShareSlideShare –Sdílení prezentací, možnost vyhledávání a zveřejňování vlastní práce

126 Literatura k tématu

127 Citační software • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora Drobíková a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006, 481 s. ISBN 8080632197. • KŘOVÁČKOVÁ, Blanka a Martin SKUTIL. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. ISBN 9788070418635. • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 200., ISBN 978-80-7201-779-9.

128 Citační software • norma ČSN ISO 690 • norma ISO 690:2010 • citování dle ČSN ISO 690 – BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan Skůpa - Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [pdf, 1.3 MB]Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 – BIERNÁTOVÁ, Olga – Bibliografické citace dle aktualizované normy ČSN ISO 690 [ppt, Slideshare]Bibliografické citace dle aktualizované normy ČSN ISO 690 – E.citace – Metodické materiályMetodické materiály • Informační vzdělávání UTB – IVAIVA • Harvarský styl odkazování Harvarský styl odkazování • Krátké prezentace projektu e.citaceprezentace • Odevzdej.cz – kontrola plagiátů Odevzdej.cz

129 E-kniha o citacích • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr Sejk, Věra Eliášová a Marek Stehlík. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. Brno, Masarykova univerzita, 2010, aktualizace 18. října 2011. ISSN 1802-128X. Dostupné z Elportálu MU. Elportálu MU – e-kniha dostupná zdarma v IS MU – popis nejpoužívanějších citačních stylů

130 Použitá literatura • COLUMBIA GORGE COMMUNITY COLLEGE. Academic integrity policy. The Dalles, 2005. Dostupné z: http://www.cgcc.cc.or.us/studentservices/documents/acade mic_integrity_policy.pdf. Překlad autorky. ) • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 200., ISBN 978-80-7201-779-9.

131 DĚKUJI ZA POZORNOST Kontakt e.citace@gmail.com Facebook : E-Citace Web: e.citace.com


Stáhnout ppt "Efektivní práce s informace a základy tvorby odborného textu Markéta Řehůřková FEKT VUT"

Podobné prezentace


Reklamy Google