Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inkluze ve vzdělávání Středisko podpory inkluze o.s. Rytmus Iva Uzlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inkluze ve vzdělávání Středisko podpory inkluze o.s. Rytmus Iva Uzlová."— Transkript prezentace:

1 Inkluze ve vzdělávání Středisko podpory inkluze o.s. Rytmus Iva Uzlová

2 Činnost SPI  podpora kvalitního začleněného vzdělávání dětí s postižením v běžných školách  podpora rodičům i školám v procesu vzdělávání dětí s postižením Aktivity  poradenství a konzultační činnost  akreditované vzdělávací kurzy pro asistenty a učitele  osvětové a vzdělávací akce na podporu inkluze  vzdělávací aktivity pro uživatele služeb  publikační činnost

3 Inkluzívní vzdělávání  snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání na co nejvyšší úrovni nezávisle na míře jejich schopností, nadání nebo znevýhodnění  důraz na širokou dostupnost vzdělání pro každého, primárně ve školách hlavního vzdělávacího proudu  rozdílné vzdělávací potřeby dětí jsou vnímány jako součást přirozené společenské diverzity a jsou naplňovány pomocí individuálních vzdělávacích programů

4 Inkluzívní škola  vstřícnost, připravenost prostředí, odborná vybavenost a pozitivní přístup pedagogických pracovníků, jejich ochota vzdělávat se a zkoušet nové věci  s odlišností se počítá, je přijímána, respektována a dokonce vítána jako dobrá zkušenost a přínos pro všechny  dokáže vyjít vstříc potřebám žáků, umí ocenit rozdíly a pracovat s nimi  víc než na výkon klade důraz na proces učení  využívá takových forem práce, při kterých je různorodost kolektivu výhodou a přínosem, žáci se vzájemně doplňují a inspirují k dosažení osobního maxima, za něž se jim dostává náležitého ocenění  inkluzívní přístup přináší užitek všem, dětem i jejich učitelům

5 Podpora inkluzívního vzdělávání Školská poradenská zařízení – SPC a PPP  jejich činnost upravuje vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních  dávají doporučení k začlenění dítěte s SVP do běžné školy  podílejí se na vypracování IVP  poskytují metodické vedení učitelům a asistentům pedagoga Asistenční služby  osobní asistence – sociální služba, spadá do resortu MPSV, poskytuje se bez omezení místa a času, její poskytování se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  pedagogická asistence – spadá do resortu MŠMT, její fungování upravují především zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Centra podpory inkluzívního vzdělávání  projekt MŠMT a IPPP  metodická podpora a poradenství, vzdělávání, podpůrné programy…

6 Týmová spolupráce při vzdělávání žáků s SVP Členy týmu jsou:  třídní učitel (případně další učitelé, kteří ve třídě vyučují)  školní speciální pedagog nebo psycholog  zástupce poradenského zařízení, které má dítě v péči (SPC, PPP)  asistent pedagoga  ředitel školy  rodiče žáka Úkolem týmu je především:  zodpovědně se připravit na příchod žáka s SVP do školy (získat co nejvíce informací)  vypracovat IVP a zajistit potřebné podmínky (úpravu prostředí, speciální pomůcky apod.)  provázet žáka po celou dobu jeho vzdělávání na škole

7 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga  zodpovědnost za vzdělávání začleněného žáka s SVP nese učitel  asistent pracuje pod přímým vedením učitele  pro dobrou spolupráci je důležitá vzájemná informovanost, určení pravidel a vymezení kompetencí  nezbytné jsou pravidelné pracovní schůzky, na nichž se hodnotí průběh dosavadní práce a plánuje činnost pro nejbližší období  učitel dává asistentovi náměty pro práci i přípravu vhodných didaktických pomůcek  od asistenta se očekává vstřícnost, tvořivost a kreativita  učitel organizuje za přispění asistenta výuku tak, aby žáka s SVP v co největší míře zapojil do práce celé třídy  hodnocení práce a chování začleněného žáka, zapisování známek do žákovské knížky, zadávání a hodnocení domácích úkolů je vždy v kompetenci učitele

8 Několik doporučení pro výběr asistenta pedagoga Mělo by nás zajímat:  jakou má uchazeč motivaci k práci asistenta pedagoga  jak si představuje svou spolupráci s učitelem, svou pozici ve třídě a svoje místo v týmu pracovníků zabezpečujících vzdělávání začleněného žáka  jeho kreativita, flexibilita, ochota učit se novým věcem  jeho schopnost komunikovat s dětmi i dospělými, empatie  zda je spolehlivý a odpovědný  zda rozumí smyslu společného vzdělávání dětí s postižením s dětmi bez postižení, zda se ztotožňuje s myšlenkou inkluze

9 Nejčastější chyby učitelů ve vztahu k asistentovi  asistent není při nástupu do školy představen pedagogickému sboru  učitel nepředstaví asistenta všem dětem a neobjasní jim důvod jeho přítomnosti ve třídě  neinformuje rodiče ostatních dětí a asistenta jim nepředstaví  neujasní si hned na počátku role a vzájemné postavení, nerozdělí si kompetence a nestanoví jasná pravidla spolupráce  vázne komunikace při plánování práce – učitel nedostatečně nebo vůbec neinformuje asistenta o obsahu nejbližších hodin, nesdělí mu, na co se má připravit, jaké pomůcky bude potřebovat atd., asistent není seznámen s IVP, nemá jej k dispozici  učitel převede svou zodpovědnost za vzdělávání začleněného žáka na asistenta – asistent s dítětem sedí ve třídě mnohdy někde stranou a pracují jen spolu, nezávisle na tom, co dělají ostatní děti, asistent dítě i známkuje a známky zapisuje do notýsku nebo žákovské knížky  učitel nechává asistenta ve třídě samotného, aby pracoval s celou třídou

10 Nejčastější chyby, jichž se dopouštějí asistenti  asistent přehnaně pečuje, mluví a dělá všechno za dítě  nepřiměřeně zasahuje do kompetencí učitele, příliš se prosazuje – mluví do obsahu hodin a kritizuje používané metody práce  někdy je naopak příliš pasivní, nevyvíjí vlastní iniciativu, se vším čeká na přímý pokyn učitele, nezajímá se o obsah IVP a nepracuje s ním  nepřipravuje se na hodiny, pracuje chaoticky, nevede záznamy o průběhu vzdělávání a výsledcích žáka  je nespolehlivý  kritizuje před dítětem nebo jeho rodiči učitele a jeho práci

11 Zásady komunikace s rodiči začleněného žáka  k rodičům dítěte s postižením by se učitelé i asistent pedagoga měli chovat stejně jako ke všem ostatním rodičům  domluvit si způsob vzájemné komunikace a předávání informací  pravidelně je informovat o prospěchu a chování jejich dítěte  dávat doporučení pro domácí přípravu, vyzvednout a pochválit pokroky a navrhnout řešení k odstranění nedostatků  probíhá-li vzájemné informování pomocí zápisů v notýsku, je potřeba je každý den kontrolovat a reagovat na ně  asistentovi nepřísluší zpochybňovat správnost rozhodnutí rodičů o zařazení dítěte do běžné školy, dávat doporučení na přeřazení do jiné školy, kritizovat domácí péči rodičů apod.

12 Podmínky úspěšného začlenění  prosadit přístup, při němž za vzdělávání začleněného žáka odpovídá tým odborníků  zajistit asistenta pedagoga a další potřebné podmínky  metodická podpora, možnost dalšího vzdělávání a přístup k informacím učitelů běžných škol  vytvoření pocitu profesionální zodpovědnosti u všech učitelů ve škole  vytvoření efektivního systému sběru a předávání informací o dítěti - popis pokroků, kterých dítě dosáhlo - popis úspěšnosti intervenčních strategií

13 Základní znaky úspěšného začlenění dítěte se zdravotním postižením mezi vrstevníky bez postižení  dítě navštěvuje běžnou školu, nejlépe v místě bydliště  je ve třídě s přibližně stejně starými dětmi (jeho věk odpovídá věkovému průměru dětí ve třídě) a postupuje s nimi do vyšších ročníků  ve škole je vytvořen funkční tým pracovníků, kteří mají vzdělávání žáka s SVP na starosti  škola aktivně spolupracuje s odborným poradenským pracovištěm (SPC nebo PPP), přijímá a respektuje jeho doporučení ohledně vzdělávání začleněného žáka  SPC nebo PPP poskytuje učitelům a asistentům pedagoga metodickou podporu  začleněný žák má zpracován IVP, který vychází z potřeb žáka a zohledňuje jeho možnosti  IVP se pravidelně hodnotí a aktualizuje, učitelé i asistent pedagoga s ním pracují

14  při tvorbě plánu spolupracují třídní učitel (na druhém stupni také učitelé jednotlivých předmětů), asistent pedagoga, odborní pracovníci SPC, rodiče žáka, za jeho sestavení odpovídá ředitel školy  v případě potřeby jsou pro žáka zajištěna další podpůrná opatření (individuální výuka se speciálním pedagogem, podpora asistenta pedagoga nebo osobního asistenta aj.)  učitelé zapojují začleněného žáka do výuky v co největší možné míře, věnují mu tolik pozornosti, kolik se dostává ostatním dětem – vyvolávají ho, zkoušejí, kontrolují domácí přípravu, v žádném případě nenechávají jeho výuku pouze na asistentovi  učitelé i asistent pedagoga jsou v pravidelném kontaktu s rodinou začleněného žáka, mají vytvořený systém vzájemného předávání informací  ve třídě je vytvořen vztah mezi spolužáky  učitelé i asistent pedagoga se dále vzdělávají

15 Inkluze je když…, Vzděláním pro změnu Projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OP VK  Projekty zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků běžných škol.  Jejich cílem je podpořit rozvoj inkluzívního prostředí v běžných základních a středních školách ČR.  Hlavní aktivity – akreditované vzdělávací kurzy DVPP, semináře, workshopy, konference s tématem inkluzívního vzdělávání, zahraniční studijní stáže, informační a metodický portál www.inkluze.cz.

16 Přehled platných předpisů  Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních  Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů  Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j. 14 453/2005-24  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  Vyhláška č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

17 STŘEDISKO PODPORY INKLUZE o.s. Rytmus Záhřebská 15 (vchod z ulice Belgická 11) 120 00 Praha 2 tel.: 224 942 695 e-mail: spi@rytmus.org spi@rytmus.org kontakt: Mgr. Iva Uzlová e-mail: iva.uzlova@rytmus.orgiva.uzlova@rytmus.org


Stáhnout ppt "Inkluze ve vzdělávání Středisko podpory inkluze o.s. Rytmus Iva Uzlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google