Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inkluze ve vzdělávání Středisko podpory inkluze o.s. Rytmus Iva Uzlová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inkluze ve vzdělávání Středisko podpory inkluze o.s. Rytmus Iva Uzlová"— Transkript prezentace:

1 Inkluze ve vzdělávání Středisko podpory inkluze o.s. Rytmus Iva Uzlová

2 Činnost SPI podpora kvalitního začleněného vzdělávání dětí s postižením v běžných školách podpora rodičům i školám v procesu vzdělávání dětí s postižením Aktivity poradenství a konzultační činnost akreditované vzdělávací kurzy pro asistenty a učitele osvětové a vzdělávací akce na podporu inkluze vzdělávací aktivity pro uživatele služeb publikační činnost

3 Inkluzívní vzdělávání
snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání na co nejvyšší úrovni nezávisle na míře jejich schopností, nadání nebo znevýhodnění důraz na širokou dostupnost vzdělání pro každého, primárně ve školách hlavního vzdělávacího proudu rozdílné vzdělávací potřeby dětí jsou vnímány jako součást přirozené společenské diverzity a jsou naplňovány pomocí individuálních vzdělávacích programů

4 Inkluzívní škola vstřícnost, připravenost prostředí, odborná vybavenost a pozitivní přístup pedagogických pracovníků, jejich ochota vzdělávat se a zkoušet nové věci s odlišností se počítá, je přijímána, respektována a dokonce vítána jako dobrá zkušenost a přínos pro všechny dokáže vyjít vstříc potřebám žáků, umí ocenit rozdíly a pracovat s nimi víc než na výkon klade důraz na proces učení využívá takových forem práce, při kterých je různorodost kolektivu výhodou a přínosem, žáci se vzájemně doplňují a inspirují k dosažení osobního maxima, za něž se jim dostává náležitého ocenění inkluzívní přístup přináší užitek všem, dětem i jejich učitelům

5 Podpora inkluzívního vzdělávání
Školská poradenská zařízení – SPC a PPP jejich činnost upravuje vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních dávají doporučení k začlenění dítěte s SVP do běžné školy podílejí se na vypracování IVP poskytují metodické vedení učitelům a asistentům pedagoga Asistenční služby osobní asistence – sociální služba, spadá do resortu MPSV, poskytuje se bez omezení místa a času, její poskytování se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pedagogická asistence – spadá do resortu MŠMT, její fungování upravují především zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Centra podpory inkluzívního vzdělávání projekt MŠMT a IPPP metodická podpora a poradenství, vzdělávání, podpůrné programy…

6 Týmová spolupráce při vzdělávání žáků s SVP
Členy týmu jsou: třídní učitel (případně další učitelé, kteří ve třídě vyučují) školní speciální pedagog nebo psycholog zástupce poradenského zařízení, které má dítě v péči (SPC, PPP) asistent pedagoga ředitel školy rodiče žáka Úkolem týmu je především: zodpovědně se připravit na příchod žáka s SVP do školy (získat co nejvíce informací) vypracovat IVP a zajistit potřebné podmínky (úpravu prostředí, speciální pomůcky apod.) provázet žáka po celou dobu jeho vzdělávání na škole

7 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga
zodpovědnost za vzdělávání začleněného žáka s SVP nese učitel asistent pracuje pod přímým vedením učitele pro dobrou spolupráci je důležitá vzájemná informovanost, určení pravidel a vymezení kompetencí nezbytné jsou pravidelné pracovní schůzky, na nichž se hodnotí průběh dosavadní práce a plánuje činnost pro nejbližší období učitel dává asistentovi náměty pro práci i přípravu vhodných didaktických pomůcek od asistenta se očekává vstřícnost, tvořivost a kreativita učitel organizuje za přispění asistenta výuku tak, aby žáka s SVP v co největší míře zapojil do práce celé třídy hodnocení práce a chování začleněného žáka, zapisování známek do žákovské knížky, zadávání a hodnocení domácích úkolů je vždy v kompetenci učitele

8 Několik doporučení pro výběr asistenta pedagoga
Mělo by nás zajímat: jakou má uchazeč motivaci k práci asistenta pedagoga jak si představuje svou spolupráci s učitelem, svou pozici ve třídě a svoje místo v týmu pracovníků zabezpečujících vzdělávání začleněného žáka jeho kreativita, flexibilita, ochota učit se novým věcem jeho schopnost komunikovat s dětmi i dospělými, empatie zda je spolehlivý a odpovědný zda rozumí smyslu společného vzdělávání dětí s postižením s dětmi bez postižení, zda se ztotožňuje s myšlenkou inkluze

9 Nejčastější chyby učitelů ve vztahu k asistentovi
asistent není při nástupu do školy představen pedagogickému sboru učitel nepředstaví asistenta všem dětem a neobjasní jim důvod jeho přítomnosti ve třídě neinformuje rodiče ostatních dětí a asistenta jim nepředstaví neujasní si hned na počátku role a vzájemné postavení, nerozdělí si kompetence a nestanoví jasná pravidla spolupráce vázne komunikace při plánování práce – učitel nedostatečně nebo vůbec neinformuje asistenta o obsahu nejbližších hodin, nesdělí mu, na co se má připravit, jaké pomůcky bude potřebovat atd., asistent není seznámen s IVP, nemá jej k dispozici učitel převede svou zodpovědnost za vzdělávání začleněného žáka na asistenta – asistent s dítětem sedí ve třídě mnohdy někde stranou a pracují jen spolu, nezávisle na tom, co dělají ostatní děti, asistent dítě i známkuje a známky zapisuje do notýsku nebo žákovské knížky učitel nechává asistenta ve třídě samotného, aby pracoval s celou třídou

10 Nejčastější chyby, jichž se dopouštějí asistenti
asistent přehnaně pečuje, mluví a dělá všechno za dítě nepřiměřeně zasahuje do kompetencí učitele, příliš se prosazuje – mluví do obsahu hodin a kritizuje používané metody práce někdy je naopak příliš pasivní, nevyvíjí vlastní iniciativu, se vším čeká na přímý pokyn učitele, nezajímá se o obsah IVP a nepracuje s ním nepřipravuje se na hodiny, pracuje chaoticky, nevede záznamy o průběhu vzdělávání a výsledcích žáka je nespolehlivý kritizuje před dítětem nebo jeho rodiči učitele a jeho práci

11 Zásady komunikace s rodiči začleněného žáka
k rodičům dítěte s postižením by se učitelé i asistent pedagoga měli chovat stejně jako ke všem ostatním rodičům domluvit si způsob vzájemné komunikace a předávání informací pravidelně je informovat o prospěchu a chování jejich dítěte dávat doporučení pro domácí přípravu, vyzvednout a pochválit pokroky a navrhnout řešení k odstranění nedostatků probíhá-li vzájemné informování pomocí zápisů v notýsku, je potřeba je každý den kontrolovat a reagovat na ně asistentovi nepřísluší zpochybňovat správnost rozhodnutí rodičů o zařazení dítěte do běžné školy, dávat doporučení na přeřazení do jiné školy, kritizovat domácí péči rodičů apod.

12 Podmínky úspěšného začlenění
prosadit přístup, při němž za vzdělávání začleněného žáka odpovídá tým odborníků zajistit asistenta pedagoga a další potřebné podmínky metodická podpora, možnost dalšího vzdělávání a přístup k informacím učitelů běžných škol vytvoření pocitu profesionální zodpovědnosti u všech učitelů ve škole vytvoření efektivního systému sběru a předávání informací o dítěti - popis pokroků, kterých dítě dosáhlo - popis úspěšnosti intervenčních strategií

13 Základní znaky úspěšného začlenění dítěte se zdravotním postižením mezi vrstevníky bez postižení
dítě navštěvuje běžnou školu, nejlépe v místě bydliště je ve třídě s přibližně stejně starými dětmi (jeho věk odpovídá věkovému průměru dětí ve třídě) a postupuje s nimi do vyšších ročníků ve škole je vytvořen funkční tým pracovníků, kteří mají vzdělávání žáka s SVP na starosti škola aktivně spolupracuje s odborným poradenským pracovištěm (SPC nebo PPP), přijímá a respektuje jeho doporučení ohledně vzdělávání začleněného žáka SPC nebo PPP poskytuje učitelům a asistentům pedagoga metodickou podporu začleněný žák má zpracován IVP, který vychází z potřeb žáka a zohledňuje jeho možnosti IVP se pravidelně hodnotí a aktualizuje, učitelé i asistent pedagoga s ním pracují

14 při tvorbě plánu spolupracují třídní učitel (na druhém stupni také učitelé jednotlivých předmětů), asistent pedagoga, odborní pracovníci SPC, rodiče žáka, za jeho sestavení odpovídá ředitel školy v případě potřeby jsou pro žáka zajištěna další podpůrná opatření (individuální výuka se speciálním pedagogem, podpora asistenta pedagoga nebo osobního asistenta aj.) učitelé zapojují začleněného žáka do výuky v co největší možné míře, věnují mu tolik pozornosti, kolik se dostává ostatním dětem – vyvolávají ho, zkoušejí, kontrolují domácí přípravu, v žádném případě nenechávají jeho výuku pouze na asistentovi učitelé i asistent pedagoga jsou v pravidelném kontaktu s rodinou začleněného žáka, mají vytvořený systém vzájemného předávání informací ve třídě je vytvořen vztah mezi spolužáky učitelé i asistent pedagoga se dále vzdělávají

15 Inkluze je když…, Vzděláním pro změnu Projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OP VK Projekty zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků běžných škol. Jejich cílem je podpořit rozvoj inkluzívního prostředí v běžných základních a středních školách ČR. Hlavní aktivity – akreditované vzdělávací kurzy DVPP, semináře, workshopy, konference s tématem inkluzívního vzdělávání, zahraniční studijní stáže, informační a metodický portál

16 Přehled platných předpisů
Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j / Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

17 STŘEDISKO PODPORY INKLUZE o.s. Rytmus
Záhřebská 15 (vchod z ulice Belgická 11) Praha 2 tel.: kontakt: Mgr. Iva Uzlová


Stáhnout ppt "Inkluze ve vzdělávání Středisko podpory inkluze o.s. Rytmus Iva Uzlová"

Podobné prezentace


Reklamy Google