Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání zdravotně postižených žáků v nerestriktivních podmínkách běžných škol z pohledu studující mládeže v ČR Vanda Hájková Iva Strnadová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání zdravotně postižených žáků v nerestriktivních podmínkách běžných škol z pohledu studující mládeže v ČR Vanda Hájková Iva Strnadová."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání zdravotně postižených žáků v nerestriktivních podmínkách běžných škol z pohledu studující mládeže v ČR Vanda Hájková Iva Strnadová

2 Inkluzivní vzdělávání Právo dětí, žáků a studentů na vzdělávání v přirozeném, nerestriktivním prostředí je v demokratické společnosti nezpochybnitelné. •Zásadní otázka: JAK jsou na vzdělávání žáků se zdravotním postižením připraveni pedagogové běžných škol?

3 „Národní akční plán inkluzivního vzdělávání” (NAPIV) Inkluzívní vzdělávání: •rozvíjí kulturu školy směrem k sociální soudržnosti (tj.mění ji) •vychází z uspořádání běžné školy způsobem, který nabízí adekvátní podporu v rámci vyučování všem dětem a žákům s cílem maximálně rozvinout jejich vzdělávací potenciál ( tj.vyžaduje změnu metodicko-didaktickou) •vyžaduje odborné kompetence pedagogů

4 Evaluace kvality inkluzivního vzdělávání  Škola – svět práce- sociální integrace (1999- 2001),Centrum rozvoje školství v Grazu), Rakousko, Dánsko, Švédsko, Nizozemí, Velká Británie, USA  'Beliefs and Attitudes of Students and Teachers towards Students with a Disability: International Perspectives‚ Human Research Ethics Committee (HREC), University of Sydney, Ref. No. 05-2008/10817 (spolupráce PedF UK/ Česká republika)  'Reported Prevalence Instructional Practices in Special Education in the Czech Republic'. Human Research Ethics Committee (HREC), Macquarie University, Ref. No. HSHE25SEP2009-R00027

5 výzkum postojů středoškolských studentů ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením na běžných základních školách Výzkumného grantu “Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání”, GA ČR 406/09/0710 nositel PedF UK, katedra speciální pedagogiky

6 Metodologie výzkumu škála „Opinions Relative to Integration of Students with Disabilities (ORI)“ •25 položek zaměřených na měření postojů studující mládeže vůči vzdělávání žáků/ studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách

7 Opinions Relative to Integration of Students with Disabilities (ORI) •4-faktorová škála:  Výhody společného vzdělávání zdrav.postižených a intaktních  Řízení heterogenní třídy  Schopnosti a připravenost pedagogů učit žáky s postižením společně s intaktními  Speciální versus inkluzivní vzdělávání •Hodnocení na 6-bodovém kontinuu:

8 Účastníci výzkumného šetření  212 studentů středních škol: •střední odborné učiliště (69) •střední hotelová škola a střední průmyslová škola (74) •gymnázia (69)  pouze 13% dotázaných studentů (15-19 let) mělo předchozí zkušenost s účastí žáků s postižením ve výchovně vzdělávacím procesu

9 Střední školaŽáci se speciálními vzdělávacími potřebami Celkový počet žáků školy Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (%) Střední odborné učiliště SPU (42) sluchové postižení (1) 6207 % Střední hotelová škola SPU (23) zrakové postižení (1) 24810 % Střední průmyslová škola SPU (15) tělesné postižení (1) 5503 % Gymnázianení známo Lechnerová 2010

10

11 „Učitel v běžné třídě je kompetentní pracovat se žáky s postižením.“ •neutrální až částečně nesouhlasné odpovědi (-0,41) •studenti/muži - nejčastěji „částečně souhlasím“, studentky/ženy „zásadně nesouhlasím“ •celkově spíše nesouhlasilo 116 z 212 dotázaných

12 Lechnerová 2010

13 Učitel v běžné třídě je kompetentní pracovat s žáky se zdravotním postižením – souvislost s vlastní zkušeností dotazovaného

14 Lechnerová 2010

15 „Žáci s postižením budou efektivněji vzděláváni speciálními pedagogy než učiteli běžných tříd.“ •výsledná hodnota souhlasu - průměr 1,48 •celkově souhlasilo 81 % dotázaných žáků •rozdíly v odpovědích z pohledu pohlaví nejsou příliš významné •muži souhlasili v 81,7 % a ženy v 80,6 % z dotázaných •nejméně souhlasí žáci středního odborného učiliště (1,16), následují gymnazisté (1,32) a žáci středních odborných škol (1,99)

16 Lechnerová 2010

17

18 Výsledky výzkumného šetření: z hlediska pohlaví dotazovaných •studentky/ženy se častěji vyjadřovaly nesouhlasně v otázce kompetentnosti pedagogů běžných škol pracovat s žáky s postižením •studenti/muži se častěji vyjadřovali nesouhlasně v otázce připravenosti a dostatečného vzdělání •muži i ženy: žáci s postižením budou efektivněji vzděláváni speciálními pedagogy

19 Výsledky výzkumného šetření: z hlediska typu střední školy •žáci gymnázií: nejvíce nesouhlasu v otázce kompetentnosti, vzdělávání a připravenosti učitelů běžných škol pro práci s žáky s postižením •žáci středních odborných škol: efektivnější vzdělání mohou žákům s postižením nabídnout speciální pedagogové

20 Výsledky výzkumného šetření: shrnutí •učitelé běžných škol nejsou podle současných žáků SŠ dostatečně kompetentní, vzdělaní a připravení pro práci s žáky s postižením •efektivněji budou žáci s postižením vzděláváni speciálními pedagogy •přítomnost žáků s postižením bude vyžadovat zásadní změny ve způsobech práce v běžných třídách

21 2. skupina účastníků výzkumného šetření  50 středoškolských pedagogů – škála ORI (10 mužů, 40 žen)  28% účastníků bylo ve věkové skupině 21 – 39 let a 72% z věkové skupiny 40 let a více  účastníci neměli žádné zkušenosti s osobami se speciálními potřebami

22 •nejvíce kritičtí jsou pedagogové s praxí 4 - 10 let (ve čtvrtině odpovědí zásadní nesouhlas, každá třetí odpověď měla hodnotu -2)

23 •věkově mladší pedagogové nejčastěji volili -2 •pedagogové nad 40 let pouze variantu -1

24

25 Výsledky výzkumného šetření •participující středoškolští pedagogové souhlasili s myšlenkou vzdělávání žáků s postižením v běžných školách X •přesto byli přesvědčeni, že by tito žáci měli z tohoto vzdělávání více užitku, kdyby byli pedagogové lépe připraveni

26 Metodická připravenost pedagogů na inkluzi •šetření Burns a Ysseldyke (2009) •8 metodických přístupů: 3 efektivní, 1 středně efektivní a 4 méně efektivní •respondenti odpovídali, jak často používají daný metodický přístup na 5bodové škále (téměř nikdy – téměř každý den) •účastníci v ČR: 221 pedagogů ZŠ a 408 pedagogů ZŠ pro žáky se SVP

27

28 Výsledky šetření •existují jen mírné rozdíly v četnosti užívání jednotlivých metodických přístupů mezi pedagogy působícími v běžných základních školách a ve školách zvláště zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami •rozdíly v četnosti: „mnemotechnické strategie“ a „psycholingvistický výcvik“

29 Více informací

30 DĚKUJEME ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Vzdělávání zdravotně postižených žáků v nerestriktivních podmínkách běžných škol z pohledu studující mládeže v ČR Vanda Hájková Iva Strnadová."

Podobné prezentace


Reklamy Google