Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Návrh komunikační kampaně v rámci projektu FAO „Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví“ Jan Řezáč Lesy České republiky, s.p.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Návrh komunikační kampaně v rámci projektu FAO „Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví“ Jan Řezáč Lesy České republiky, s.p."— Transkript prezentace:

1

2 1 Návrh komunikační kampaně v rámci projektu FAO „Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví“ Jan Řezáč Lesy České republiky, s.p.

3 2 1. Úvod Informační společnost Svět, ve kterém žijeme, je obecně nazýván informační společností. Na této charakteristice se v posledních desetiletích shodli uznávaní publicisté, sociologové i filozofové. Informace se tak stala vzhledem k rozvoji informačních technologií a globalizačním tendencím jednou z nejdůležitějších deviz. Informační prostředky více a více ovlivňují názory, postoje, koupěschopnost a obecně chování společnosti i specifických cílových skupin.

4 3 2. PROČ JE KOMUNIKACE NUTNÁ - I  Lesnictví patří svými sociálně ekonomickými a ekologickými parametry mezi nejvýznamnější odvětví v naší zemi.  Lesní hospodářství dnes není jen producentem dřeva, ale především klíčovým oborem při péči o lesy jako základního ekosystému krajiny a významného faktoru reprodukce zdravého životního prostředí.

5 4 2. PROČ JE KOMUNIKACE NUTNÁ - II  Požadavky společnosti na rozvíjení mimoprodukčních funkcí lesa jsou součástí přijaté státní lesnické politiky a Národního lesnického programu.  Lesníci a vlastníci lesů proto musí reagovat na společenskou objednávku nejen šetrným obhospodařováním lesů a jejich přiměřeným využíváním jako zdroje obnovitelné suroviny – dřeva, ale také přírodu jako celek aktivně chránit a pečovat o její druhovou rozmanitost.

6 5 2. PROČ JE KOMUNIKACE NUTNÁ - III  Les s jeho mimoprodukčními funkcemi je lidmi vnímán jako veřejný statek.  Hospodaření v lese je veřejností sledováno s velkou citlivostí.  Proto se vlastníci lesů a lesníci nemohou obejít bez promyšlené a systematické komunikace s veřejností. Taková komunikace je předpokladem obnovení prestiže lesnické profese i uznání a respektování vlastnických vztahu k lesům.

7 6 3. HLAVNÍ CÍLE KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ - I  Strategickým dlouhodobým cílem komunikace je systematické formování důvěryhodného obrazu lesního hospodářství jako k přírodě přátelsky orientovaného a k lidem informačně otevřeného oboru, který šetrně využívá lesní ekosystémy jako zdroje obnovitelné suroviny – dřeva, a současně přiměřeně chrání jejich druhovou rozmanitost.  Komunikace s veřejností by neměla mít nahodilý charakter. Největší chybou je reagovat až ex-post (zpravidla na negativní a často zkreslené informace).

8 7 3. HLAVNÍ CÍLE KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ - II  Smyslem otevřené a upřímné komunikace je získat na svoji stranu veřejné mínění a ovlivnit lokální zájmové skupiny.  Velmi důležitým cílem je v této souvislosti vytvořit mezi lesníky, odbornými lesními hospodáři, vlastníky lesů a lokálními, regionálními komunitami ovzduší vzájemné důvěry a respektu.

9 8 4. VÝCHODISKA KAMPANĚ NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - I  Les je hodnocen především z hlediska svého významu pro životní prostředí a pro relaxaci člověka.  Hodnoty hospodářské – sběr hub a lesních plodů, těžba dřeva a sociálně ekonomický přínos pro venkov (udržení pracovních příležitostí) – jsou vnímány méně intenzivně.  Relativně nejmenší význam lidé přisuzují přínosům lesa spojeným se zvěří (pozorování a lov).

10 9 4. VÝCHODISKA KAMPANĚ NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - II  Ve veřejném mínění je podle zjištění výzkumu poměrně málo zakotven názor, že stav našich lesů se zlepšuje – jeho nositelem je sotva pětina občanů.  Častější je mínění, že stav našich lesů se nemění, které zastává každý třetí.  Nejrozšířenější je stanovisko, že stav lesů se zhoršuje.  Výzkum rovněž potvrdil předpoklad, že většina občanů – bezmála dvě třetiny – se domnívá, že v našich lesích je přírůst dřeva nižší než těžba.

11 10 4. VÝCHODISKA KAMPANĚ NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - III  Nepříliš velká je informovanost občanů o struktuře vlastnictví českých lesů.  Pouze necelá třetina odpověděla správně – že státu patří více než polovina lesů.  Přibližně třetina je však těch, kteří se domnívají, že státu patří asi polovina lesů v ČR, bezmála pětina je toho mínění, že stát vlastní méně než polovinu rozlohy lesů.  Státní vlastnictví lesů považuje přitom veřejnost zhusta za optimální.Více než polovina populace soudí, že stát by si měl své lesy v budoucnu ponechat  Státní vlastnictví lesů považuje přitom veřejnost zhusta za optimální. Více než polovina populace soudí, že stát by si měl své lesy v budoucnu ponechat

12 11 4. VÝCHODISKA KAMPANĚ NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - IV  Nejvíce se lidé zajímají o dvě oblasti informací o lesích: informace turistického rázu a o ekologii.  O něco menší, převážně střední zájem je o práva a povinnosti návštěvníků lesa a o ekonomické výsledky.  Veřejnost deklaruje, že sežene informace o lesích povětšinou celkem snadno nebo s menšími obtížemi, přičemž mírně obtížný přístup poněkud převažuje nad celkem snadným. Ukazuje se tak, že zvýšení dostupnosti informací o lese je žádoucí.

13 12 4. VÝCHODISKA KAMPANĚ NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - V Nejčastěji využívanými zdroji informací (využívají je alespoň tři čtvrtiny) jsou média – televize i tisk a v poněkud menší míře rozhlas, dále informační turistická centra a turistické průvodce a mapy; značný nárůst vykazuje internet  Nejčastěji využívanými zdroji informací (využívají je alespoň tři čtvrtiny) jsou média – televize i tisk a v poněkud menší míře rozhlas, dále informační turistická centra a turistické průvodce a mapy; značný nárůst vykazuje internet  Vysoce oceňovaná je přímá komunikace lesníků s veřejností

14 13 4. VÝCHODISKA KAMPANĚ NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - VI  Jako způsoby získávání informací o lesích jsou preferovány zejména pasivní způsoby, tj. sledování televize, rozhlasu a čtení článků v tisku.  Přesto nemálo občanů – více než polovina – by informace rádo získávalo i aktivně: vlastním výběrem z informačních turistických center a zakoupením turistických průvodců, map a plánů.  Poměrně vysoký podíl – více než třetina – deklaruje i zájem získávat informace z tištěných zpráv o hospodaření.

15 14 5. NÁVRH KAMPANĚ - I Finanční zajištění 250 000 – 300 000 Kč Za tuto částku nelze dělat celoplošnou komunikační kampaň. Proto navrhuji kampaň vést v jednom vybraném regionu, ale nejspíše v turisticky frekventované lokalitě o průměru do 10 – 15 kilometrů.

16 15 5. NÁVRH KAMPANĚ - II  Regionální umístění Projekt FAO probíhal ve třech regionech Kroměřížsko Pelhřimovsko Klatovsko Nutno vybrat jeden region  Cíl kampaně Dosáhnout interaktivní komunikace s obyvatelstvem, občany, dětmi, návštěvníky lesů v daném regionu.

17 16 5. NÁVRH KAMPANĚ - III  Cílová skupina  Místní komunita mající silnou vazbu na „své“ lesy.  Lidé (turisté, rekreanti) aktivně navštěvující přírodu, lesy v daném regionu.  Kampaň v této fázi nebude zaměřena na vlastníky lesů, ale na laickou veřejnost

18 17 5. NÁVRH KAMPANĚ - IV  Ideové řešení 1. Vytvořit pět sad informačních panelů po 3 ks (v dřevěném rámu), které budou rozmístěny na klíčových vstupech do lesů, případně na důležitých křižovatkách turistických cest. 2. Vytisknout skládačku korespondující s texty na panelech, která bude k dispozici v turistických informačních centrech. 3. Zřídit lesnické informační centrum (možná jen telefonické) u příslušného úřadu orgánu SSL. 4. Využít stránek www.dolesa.cz, které budou propojeny s www stránkami lesnických institucí a lesnickými servery.

19 18 5. NÁVRH KAMPANĚ - V  Témata na panelech  Význam lesa pro člověka v historii a dnes  historický vývoj lesů v dané oblasti + vlastnictví lesů v regionu  Obhospodařování lesů + ochrana přírody  Škodlivé vlivy (imise, kůrovec), regionální problémy + jejich řešení  Přírodní a lesnické zajímavosti + Co se v lese smí a nesmí

20 19 5. NÁVRH KAMPANĚ - VI  Soutěž – zpětná vazba  Ve spodní části panelů by byla umístěna jednoduchá soutěž (se dvěma třemi soutěžními otázkami)  s odkazem na konkrétní adresu, kam zaslat „svůj“ výsledek, aby dostali drobnou odměnu (malou figurku lesního skřítka ze dřeva, který jim poděkuje, že nejsou k lesům lhostejní)  internetová adresa www.dolesa.cz, kde budou další informace a propojení na další lesnické www stránky  telefonní infolinka

21 20 6. ZÁVĚR  Výhody tohoto řešení:  propojení více způsobů komunikace  dlouhodobé působení, které se nemusí vázat jen na dobu trvání projektu FAO  snadná vyhodnotitelnost na základě zpětné vazby přes internet, telefon, případně jednoduchým dotazníkovým šetřením  zdokonalitelnost pilotního projektu a jeho možné postupné rozšíření do dalších regionů

22 21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Návrh komunikační kampaně v rámci projektu FAO „Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví“ Jan Řezáč Lesy České republiky, s.p."

Podobné prezentace


Reklamy Google