Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ STAROSTŮ OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE V OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ STAROSTŮ OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE V OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ STAROSTŮ OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE V OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

2 OBSAH PREZENTACE VEŘEJNÝ POŘÁDEK V PŮSOBNOSTI OBCÍ
Místní záležitosti veřejného pořádku Vyhláška obce SPOLUPRÁCE S POLICIÍ Koordinační dohody Projekty Struktura PČR Pracoviště KŘ Útvary používané k řešení MU (KS) PROBLEMATIKA PRÁVA SHROMAŽĎOVACÍHO Obce a shromáždění Spolupráce Sportovní utkání DOTAZY

3 K ochraně veřejného pořádku jsou příslušné v prvé řadě policie, státní i obecní, a orgány obcí.

4 VEŘEJNÝ POŘÁDEK V PŮSOBNOSTI OBCÍ
Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi mj. o ochranu veřejného pořádku. (zákon o obcích § 35) Předmětem její působnosti jsou zejména místní záležitosti veřejného pořádku. Veřejný pořádek je možno definovat v souladu se zvyklostmi uznávanými na území konkrétních měst a obcí, souhrn pravidel chování na veřejnosti.

5 VEŘEJNÝ POŘÁDEK V PŮSOBNOSTI OBCÍ
Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou mj. k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků (§ 10 zákona o obcích) pokud to vyžaduje naléhavý veřejný zájem, je dokonce možné určit, že vyhláška nabývá účinnosti již dnem vyhlášení porušení takové vyhlášky obce je pak přestupkem dle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za který lze uložit pokutu

6 Policie ČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor.
Základní poslání Policie ČR je služba veřejnosti. Policie ČR chrání bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předchází trestné činnosti, plní úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony a mezinárodními smlouvami.

7 SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR
Policie ČR se při naplňování svých základních úkolů neobejde bez přiměřené pomoci a spolupráce ze strany jiných subjektů.

8 SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR
Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami. V rámci spolupráce policie zejména upozorňuje zmíněné v předchozím na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

9 SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR
Útvar Policie ČR může uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí. Koordinační dohody uzavřeny zejména na těchto principech - naším zákazníkem je občan vzájemná koordinace a spolupráce aktivní komunikace (vytváření pracovních skupin)

10 SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR
Pokud opatření obce nestačí k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, je starosta obce oprávněn požádat Policii ČR o spolupráci při jejich zajišťování. . (§103 zákona o obcích).

11 SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR
Projekt Plzeňský kraj bezpečný kraj navazuje na projekt Plzeň – bezpečné město Je to aktivita Plzeňského kraje, vedení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje a dalších subjektů směřující ke zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji. Nejdůležitější myšlenkou je snaha rozdělit území celého Plzeňského kraje na relativně malá území – bezpečnostní okrsky a v těchto územích nastavit osobní spoluodpovědnost představitelů subjektů, které se zde podílejí na řešení otázek bezpečnosti.

12 STRUKTURA POLICIE ČR ÚZEMNÍ HLEDISKO policejní prezidium
útvary s celostátní působností útvary s územní působností krajské ředitelství (14, územní obvod kraj. ředitel. je shodný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku) útvary zřízené v rámci krajských ředitelství VĚCNÉ HLEDISKO jednotlivé služby Letecká služba, Národní protidrogová centrála, URNA ….

13

14 OPERAČNÍ ODBOR KRPP pracoviště zajišťující nepřetržitý komplex specifických činností směřujících k zabezpečení plnění úkolů Policie České republiky na vymezeném územním obvodu spravují národní číslo tísňového volání 158 na vlastním teritoriu a kooperují se správcem jednotného evropského čísla tísňového volání 112 výkon služby na operačním odboru je prováděn v nepřetržitém režimu služby Operační odbor krajského ředitelství odpovídá zejména za plnění úkolů v oblastech příjmu linky národního čísla tísňového volání 158, následného řízení a koordinace policejních sil a prostředků při řešení jednotlivých událostí, hlásné služby, obsluhy informačních a komunikačních technologií, spojení a poskytování servisu pro organizační články krajského ředitelství a Městské ředitelství policie Plzeň. Trvale je věnována pozornost dvěma klíčovým procesům – příjmu tísňového volání a operačnímu řízení.

15 POŘÁDKOVÁ JEDNOTKA podílí se na plnění úkolů policie v rámci integrovaného záchranného systému při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací; podílí se na výkonu služby v případech opatření, vyžadujících nasazení většího počtu sil a prostředků policie (např. sportovní či kulturní akce, pátrání po osobách a věcech apod.) ; ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA Její výcvik a technické vybavení umožňuje řešit situace v reálném čase po nahlášení události. zásahovou jednotku je možné nasadit k záchranným a likvidačním pracím v rozsahu, který je limitován technickým vybavením a vycvičeností zásahové jednotky ANTIKONFLIKTNÍ TÝM Je novou formou preventivního působení Policie České republiky k předcházení protiprávnímu jednání při akcích s účastí většího počtu osob spojených s riziky narušení veřejného pořádku prioritou je předejít zákroku Policie ČR za předpokladu dodržování zákonů ČR

16 NĚKTERÉ PŘÍKLADY NASAZENÍ
TECHNOPÁRTY SETKÁNÍ EXTREMISTICKÝCH SKUPIN SPORTOVNÍ UTKÁNÍ ŽIVELNÉ POHROMY DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

17 OBCE A SHROMÁŽDĚNÍ VĚTŠÍHO POČTU OSOB
Rozhodující postavení na úseku shromažďovacího práva podle zákona o právu shromažďovacím mají obce, které také podle zákona o obcích mají v rámci samostatné působnosti odpovědnost za ochranu veřejného pořádku. Předmětem jejich působnosti jsou zejména místní záležitosti veřejného pořádku. Obec, v jejímž katastru se shromáždění většího počtu osob (sportovní utkání, srazy extremistů, technoparty atd.) koná, může (jak již bylo uvedeno) vydat v samostatné působnosti vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku V této vyhlášce lze stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci, lze konat v místě, resp. čase určeném vyhláškou. Pokud to vyžaduje naléhavý veřejný zájem, je dokonce možné určit, že vyhláška nabývá účinnosti již dnem vyhlášení. Vzhledem k možné nenadálosti těchto akcí je možné mít připravené znění vyhlášky obce v souvislosti se shromážděním většího počtu osob, které takto připravené bude moci být schváleno na případném mimořádném jednání zastupitelstva obce v  krátkém časovém úseku.

18 SPOLUPRÁCE PŘI SHROMÁŽDĚNÍ VĚTŠÍHO POČTU OSOB
Jedním ze základních předpokladů k úspěšnému splnění cíle většinou policejního opatření, které je vyhlášeno v souvislosti se shromážděním většího počtu osob, je součinnost útvarů policie, orgánů státní správy a samosprávy a dalších odpovědných subjektů a subjektů s nimi spolupracujících. V samotné přípravě na předpokládané shromáždění většího počtu osob PČR jedná s představiteli místně příslušného úřadu, informuje je o konání shromáždění, o formě a způsobu připravovaného policejního opatření, s cílem vyžádat součinnost s místně příslušným obecním (městským) úřadem k projednání zákonného postupu obce a policie. V době konání shromáždění PČR společně se zástupcem příslušného úřadu ihned vyhodnocuje veškeré poznatky a informace nasvědčující protiprávnímu jednání a jeho přípravě.

19 Rozpuštění shromáždění
Jestliže se shromáždění koná, ačkoliv bylo zakázáno, zástupce úřadu vyzve svolavatele, aby shromáždění neprodleně ukončil. Pokud svolavatel neučiní účinná opatření, aby se účastníci pokojně rozešli, sdělí zástupce úřadu účastníkům, že shromáždění je rozpuštěno a vyzve je, aby se pokojně rozešli. Za nepřítomnosti zástupce úřadu může shromáždění rozpustit způsobem stanoveným i příslušník Policie České republiky ve službě. Shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být stanoveným způsobem rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle zákona Zákrok směřující k rozpuštění shromáždění provádí policejní útvar na základě rozhodnutí zástupce úřadu; bez tohoto rozhodnutí může provést tento zákrok příslušník Policie České republiky v případech stanovených

20 SPORTOVNÍ UTKÁNÍ Ze strany KRPP provedeno vyhodnocení, zda se jedná o utkání rizikové (na základě předchozích znalostí a operativně zjištěných informací) pokud ano – bude zajištěno policejní opatření silami a prostředky PJ KRPP pokud ne - bude připraveno zajištění utkání silami příslušného územního odboru (MŘ) formou zvýšeného výkonu služby, součinnosti (MP/OP). Na základě právní úpravy Policie ČR vstupuje na stadion jen v případě, kdy pořadatelská služba nezvládá svoji činnost, dochází k protiprávnímu jednání v místě stadionu, kde je narušován veřejný pořádek. Pořadatel akce nese odpovědnost za dění na stadionu.

21 EXTREMISMUS Zabezpečování veřejného pořádku v souvislosti s projevy extremismu je přednostně v kompetenci Policie ČR. Obecní policie zde plní pouze subsidiární roli zejména při ochraně bezpečnosti osob a majetku. Ve spolupráci s Policií ČR může realizovat příslušná opatření bezpečnostního charakteru, a to jak povahy preventivní, tak i represivní. Vzájemná spolupráce obcí s Policií ČR při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti při shromážděních s extremistickým podtextem může být také obsahem zmíněných koordinačních dohod.

22 SPOJENÍ V RÁMCI KRPP ČESKÁ POŠTA S. P
SPOJENÍ V RÁMCI KRPP ČESKÁ POŠTA S. P. SPOJOVATELKA COOL CENTRUM OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ „MINISTERSTVO VNITRA, POLICIE ČR“ PO ZADÁNÍ PŘÍJMENÍ VOLANÉHO BUDE PROVEDENO SPOJENÍ Nesděluje služební linky. Tarify dle nastavení.

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ STAROSTŮ OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE V OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google