Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný pohled na péči o nemocné s demencí MUDr. Jurašková Božena., Ph.D Subkatedra geriatrie LF UK v HK Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný pohled na péči o nemocné s demencí MUDr. Jurašková Božena., Ph.D Subkatedra geriatrie LF UK v HK Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci."— Transkript prezentace:

1 Současný pohled na péči o nemocné s demencí MUDr. Jurašková Božena., Ph.D Subkatedra geriatrie LF UK v HK Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové

2 predemence  Stavy s úbytkem kognitivních funkcí- které nemají vliv na sociální nebo pracovní status jedince  Predementní stav- termín od r. l962-úbytek paměti z nedávní minulosti, s pozdější výbavností- stav „mám to na jazyku“  Nejde ještě o demenci, některé mohou v demenci přejít

3 Predemence  Věkově závislá porucha paměti- termín od r. l986- osoby starší 5O let- úbytek paměti ve vztahu k běžným denním činnostem, zdraví jedinci, bez příznaků deprese- l% progreduje do demence  Úbytek kognitivních funkcí spojených se stárnutím- od r. l944- zhoršení je pozorováno samotným jedincem i jeho okolím- v různé kvalitě- porucha paměti, orientace, pozornosti, řči, abstrakci- pod úrovní pro daný věk- trvá nejméně půl roku, podkladem není žádný patologický proces  Správněji lze nazvat tyto stavy nedemence- úbytek kognitivních funkcí

4 prevence  Režimová opatření- zdravý způsob života- dostatek pohybu na čerstvém vzduchu,  trénování paměti  Zákaz kouření a konsumace alkoholu  Terapie arteriální hypertenze a ICHS  Dostatečný přísun nenasycených mastných kyselin, vitamínů, L carnitinu, melatoninu  Alkaloid Huperzin A

5 Demence  Onemocnění, kdy má nemocný poruchu paměti a nejméně jeden další příznak: poruchu řeči, uvažování, orientace, exekutivních funkcí.  V současnosti 3 systémy diagnostických kriterií. Příručka Americké psychiatrické asociace, Světové zdravotnické organizace a Amerického ústavu pro neurologická onemocnění  Před potvrzením dg. musí být vyloučena jiná onemocnění s podobnými příznaky- deprese, delirium, metabolické poruchy, mentální retardace, vliv sociálního prostředí a omezeného vzdělání, lékové vlivy, infekce, tumory

6 Demence  Porucha kognitivních schopností  Psychologické projevy- poruchy chování, emotivity, poruchy spánku  Poruchy denních aktivit denního života, profesní dovednosti, základních životních aktivit- osobní hygiena, oblékání apod.

7 Stanovení diagnozy:  Rozhovor s pacientem, psychomotorické testy kognitivních funkcí a schopností –MMSE, testy vykonávání běžných denních úkonů- ADL, testy chování, funkční schopnosti  Rozhovor s pečovatelem za účelem objektivního pohledu  Posouzení hybnosti, reflexů, sluchu, zraku a celkového zdravotního stavu  Hematologické vyšetření k vyloučení jiných onemocnění, poruchy výživy a endokrinních funkcí, poruchy činnosti ledvin, jater, infekce

8 Stanovení diagnozy  Počítačová tomografie, magnetická rezonance- k určení možné příčiny demence a k vyloučení jiných nemocí  Další pomocná vyšetření: EEG, pozitronová emisní tomografie –PET- změny v průtoku krve, v metabolismu glukozy  Genetické vyšetření

9 Klasifikace demencí  Alzheimerova nemoc  Vaskulární demence  Smíšená demence  Demence frontální nebo fronto-temporální- včetně Pickovy choroby  Demence s Lewyho tělísky  Demence z jiné příčiny

10 Jednotlivé typy demencí  AD- nejčastějším typem- nejčastěji nad 65 let, pomalý rozvoj, plynulý během několika let,  Vaskulární demence- následkem ischemického poškození mozku, vzniká náhle, zhoršuje se stupňovitě, paměťové schopnosti mohou být narušeny, myšlení a proces uvažování nikoliv  K diferenciální diagnostice přispívá CT, MR- u AD lze potvrdit generalizované poškození oblastí mozku zodpovědných za paměťové a kognitivní funkce- poškození hipokampu  Demence s Lewyho tělísky poruchy pozornosti a bdělosti, zrakové halucinace, parkinsonismus, pády

11 Jednotlivé typy demencí  Demence u Parkinsonovy choroby-rozvoj demence podkorového typu-celková zpomalenost, myšlení, poruchy paměti,vštípivosti, výbavnosti, detoriace intelektu, depresivní nálady, nedochází k rozvoji apraxie, agnozie a afazíe

12 Frontotemporální demence  Období presenia  Odbrždění emotivity, plané vtipkování, nejapné projevy euforismu, nedostatek společenského odstupu, nedostatek sexuální kontroly, porucha vštípivosti,, hypoaktivita, poruchy paměti,detoriace intelektu  na CT- kortikosubkortikální atrofie, SPEKT metoda- hypometabolismus v prefrontálním a temporálním kortexu

13 AD  Progresivní neurodegenerativní onemocnění- hromadění extracelulárních proteinů- senilní beta- amyloidní plaky, dále vznikají intracelulární neurofibrilární klubka a degenerace tau proteinů  Následuje kaskáda neurodegenerativních projevů, mobilizace gliových buněk, tvorba zánětu, uvolnění cytokinů,aktivace cyklooxygenázy 2- zánětlivého enzymu, uvolnění excitačních aminokyselin, vstupu kalciových iontů do neuronů a aktivaci genu pro apoptózu- zánik neuronů, poruch tvorby paměťových stop

14 AD  Hlavní změny intraneuronální-degenerace tau proteinu- vázaného na neuronální mikrotubuly-vznikají neuron. uzlíky- vznik apoptózy  Postižení neurotransmiterového systému- acetylcholinergního- význam u paměti a vědomí

15 Alzheimerova choroba-příznaky  Amnezie- výpadek zapamatování  Apraxie-obtíže s motorickými funkcemi  Afazie- poruchy řeči-obtížné hledání slov, nejasné vyjadřování  Akalkulie-zhoršení početních funkcí  Agnozie- neschopnost poznat objekty  Dezorientace- neschopnost orientace v čase a prostoru

16 Alzheimerova choroba - příznaky  Změny nálady a chování  poruchy spánku  Bludy  halucinace  Deprese a úzkostné stavy  Změny pasivity- podezíravost, agresivita

17 Stadia nemoci  I. stadium: mírná forma  Zhoršování paměti, časová dezorientace,prostorová dezorinetace, ztráta iniciativy, obtížné hledání slov  II. stadium: středně těžká forma: významné výpadky paměti, snížená soběstačnost, bloudění na neznámých místech, zhoršení řeči, halucinace

18 Stadia nemoci  III. Stadium:  III. Stadium: těžká forma   Obtížné přijímání potravy, neschopnost poznat nejbližší, obtíže s chůzí, inkontinence moči a stolice, významné poruchy chování   Doba trvání 1-3 roky   Zcela závislost na pečovateli

19 Metody diagnostiky  Metody sreeningové  Mini –Mental State  Test hodin  Sedmičkový test  Přístrojové metody:  CT, EEG, jednofázová emisní počítačová tomografie  Evokované potenciály  MR

20 Terapie  Farmakoterapie:  kognitiva, ovlivňující acetylcholinový metabolismus, donepezil-Aricept, rivastigmin- Exelon, galantamin –Reminil, působí zvýšení intrasynaptické hladiny actylcholinu  Nootropika  Vitamíny  Blokátory kalciových kanálů  Neuroleptika při neklidu  Antidepresiva

21 Alternativní terapie  Cvičení paměti- hry s čísly, kvízy, skládání obrázků, puzzle,  Reminiscenční terapie- vzpomínky z minulosti, prohlížení fotografií  Rehabilitace, arteterapie  Muzikoterapie  zooterapie

22 Úkoly péče o nemocné s AD  zpřesnit diagnostiku s AD k zajištění včasné terapie  Pomoc pacientům zvládnout příznaky demence, žít nezávisle a samostatně co nejdéle  Zabezpečit sociální péči pro stále se zvyšující množství pacientů s demencí  Vyvinout účinnou léčbu  Zajistit podporu pečovatelům o osoby s AD

23 Úspěch terapie  Stabilizace nebo zpomalení příznaků choroby  Neexistuje kausální terapie  Zpomalení progerese onemocnění oddaluje nástup dlouhodobé péče v zařízeních- ekonomicky náročné

24 Projekt rozvoje ČALS  Zřízení poboček- center pro nemocné s AD  Pomoc podpora pacientům postiženým syndromem demence a jejich rodinám

25 Kontaktní místa  Dvůr Králové  Středisko diakonie  Benešovo náměstí- lO67, 544Ol  Tel 449 621 094  Pro seniory 6 míst  Pro lidi s demencí- lO lůžek  Přechodné pobyty s demencí l lůžko

26 Kontaktní místa  Týniště nad Orlicí  Geriatrické centrum  Turkova 785, 5l7 2l  Kontaktní osoba: Jitka Hejnová  Tel 494 371 380, po-Pa- 7.00-16.00  Poradenská linka, osobní konzultace

27 Kontaktní místa  Geriatrická ambulance GM kliniky  FN v HK  Kontaktní osoba : Božena Jurašková  Tel 495 583 2409  Poradenská linka, konzultace, respitní péče

28 Nefarmakologické přístupy u demence Alzheimerova typu  Včasná diagnoza a podpora pacienta v úvodní fázi, poskytnutí informací  Zachování či zlepšení kognitivních funkcí  Zachování či zlepšení soběstačnosti v aktivitách denního života  Zmírnění či odstranění problémového chování a psychologických příznaků demence  Zlepšení kvality života v terminálních fázích  Podpora pečujících rodin


Stáhnout ppt "Současný pohled na péči o nemocné s demencí MUDr. Jurašková Božena., Ph.D Subkatedra geriatrie LF UK v HK Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci."

Podobné prezentace


Reklamy Google