Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný pohled na péči o nemocné s demencí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný pohled na péči o nemocné s demencí"— Transkript prezentace:

1 Současný pohled na péči o nemocné s demencí
MUDr. Jurašková Božena., Ph.D Subkatedra geriatrie LF UK v HK Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové

2 predemence Stavy s úbytkem kognitivních funkcí- které nemají vliv na sociální nebo pracovní status jedince Predementní stav- termín od r. l962-úbytek paměti z nedávní minulosti, s pozdější výbavností- stav „mám to na jazyku“ Nejde ještě o demenci, některé mohou v demenci přejít

3 Predemence Věkově závislá porucha paměti- termín od r. l986- osoby starší 5O let- úbytek paměti ve vztahu k běžným denním činnostem, zdraví jedinci, bez příznaků deprese- l% progreduje do demence Úbytek kognitivních funkcí spojených se stárnutím- od r. l944- zhoršení je pozorováno samotným jedincem i jeho okolím- v různé kvalitě- porucha paměti, orientace, pozornosti, řči, abstrakci- pod úrovní pro daný věk- trvá nejméně půl roku, podkladem není žádný patologický proces Správněji lze nazvat tyto stavy nedemence- úbytek kognitivních funkcí

4 prevence Režimová opatření- zdravý způsob života- dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, trénování paměti Zákaz kouření a konsumace alkoholu Terapie arteriální hypertenze a ICHS Dostatečný přísun nenasycených mastných kyselin, vitamínů, L carnitinu, melatoninu Alkaloid Huperzin A

5 Demence Onemocnění, kdy má nemocný poruchu paměti a nejméně jeden další příznak: poruchu řeči, uvažování, orientace, exekutivních funkcí. V současnosti 3 systémy diagnostických kriterií. Příručka Americké psychiatrické asociace, Světové zdravotnické organizace a Amerického ústavu pro neurologická onemocnění Před potvrzením dg. musí být vyloučena jiná onemocnění s podobnými příznaky- deprese, delirium, metabolické poruchy, mentální retardace, vliv sociálního prostředí a omezeného vzdělání, lékové vlivy, infekce, tumory

6 Demence Porucha kognitivních schopností
Psychologické projevy- poruchy chování, emotivity, poruchy spánku Poruchy denních aktivit denního života, profesní dovednosti, základních životních aktivit- osobní hygiena, oblékání apod.

7 Stanovení diagnozy: Rozhovor s pacientem, psychomotorické testy kognitivních funkcí a schopností –MMSE, testy vykonávání běžných denních úkonů- ADL, testy chování, funkční schopnosti Rozhovor s pečovatelem za účelem objektivního pohledu Posouzení hybnosti, reflexů, sluchu, zraku a celkového zdravotního stavu Hematologické vyšetření k vyloučení jiných onemocnění, poruchy výživy a endokrinních funkcí, poruchy činnosti ledvin, jater, infekce

8 Stanovení diagnozy Počítačová tomografie, magnetická rezonance- k určení možné příčiny demence a k vyloučení jiných nemocí Další pomocná vyšetření: EEG, pozitronová emisní tomografie –PET- změny v průtoku krve, v metabolismu glukozy Genetické vyšetření

9 Klasifikace demencí Alzheimerova nemoc Vaskulární demence
Smíšená demence Demence frontální nebo fronto-temporální-včetně Pickovy choroby Demence s Lewyho tělísky Demence z jiné příčiny

10 Jednotlivé typy demencí
AD- nejčastějším typem- nejčastěji nad 65 let, pomalý rozvoj, plynulý během několika let, Vaskulární demence- následkem ischemického poškození mozku, vzniká náhle, zhoršuje se stupňovitě, paměťové schopnosti mohou být narušeny, myšlení a proces uvažování nikoliv K diferenciální diagnostice přispívá CT, MR- u AD lze potvrdit generalizované poškození oblastí mozku zodpovědných za paměťové a kognitivní funkce- poškození hipokampu Demence s Lewyho tělísky poruchy pozornosti a bdělosti, zrakové halucinace, parkinsonismus, pády

11 Jednotlivé typy demencí
Demence u Parkinsonovy choroby-rozvoj demence podkorového typu-celková zpomalenost, myšlení, poruchy paměti,vštípivosti, výbavnosti, detoriace intelektu, depresivní nálady, nedochází k rozvoji apraxie, agnozie a afazíe

12 Frontotemporální demence
Období presenia Odbrždění emotivity, plané vtipkování, nejapné projevy euforismu, nedostatek společenského odstupu, nedostatek sexuální kontroly, porucha vštípivosti,, hypoaktivita, poruchy paměti,detoriace intelektu na CT- kortikosubkortikální atrofie, SPEKT metoda- hypometabolismus v prefrontálním a temporálním kortexu

13 AD Progresivní neurodegenerativní onemocnění- hromadění extracelulárních proteinů- senilní beta- amyloidní plaky, dále vznikají intracelulární neurofibrilární klubka a degenerace tau proteinů Následuje kaskáda neurodegenerativních projevů, mobilizace gliových buněk, tvorba zánětu, uvolnění cytokinů,aktivace cyklooxygenázy 2- zánětlivého enzymu, uvolnění excitačních aminokyselin, vstupu kalciových iontů do neuronů a aktivaci genu pro apoptózu- zánik neuronů, poruch tvorby paměťových stop

14 AD Hlavní změny intraneuronální-degenerace tau proteinu- vázaného na neuronální mikrotubuly-vznikají neuron. uzlíky- vznik apoptózy Postižení neurotransmiterového systému-acetylcholinergního- význam u paměti a vědomí

15 Alzheimerova choroba-příznaky
Amnezie- výpadek zapamatování Apraxie-obtíže s motorickými funkcemi Afazie- poruchy řeči-obtížné hledání slov, nejasné vyjadřování Akalkulie-zhoršení početních funkcí Agnozie- neschopnost poznat objekty Dezorientace- neschopnost orientace v čase a prostoru

16 Alzheimerova choroba - příznaky
Změny nálady a chování poruchy spánku Bludy halucinace Deprese a úzkostné stavy Změny pasivity- podezíravost, agresivita

17 Stadia nemoci I. stadium: mírná forma
Zhoršování paměti, časová dezorientace,prostorová dezorinetace, ztráta iniciativy, obtížné hledání slov II. stadium: středně těžká forma: významné výpadky paměti, snížená soběstačnost, bloudění na neznámých místech, zhoršení řeči, halucinace

18 Stadia nemoci III. Stadium: těžká forma
Obtížné přijímání potravy, neschopnost poznat nejbližší, obtíže s chůzí, inkontinence moči a stolice, významné poruchy chování Doba trvání 1-3 roky Zcela závislost na pečovateli

19 Metody diagnostiky Metody sreeningové Mini –Mental State Test hodin
Sedmičkový test Přístrojové metody: CT, EEG, jednofázová emisní počítačová tomografie Evokované potenciály MR

20 Terapie Farmakoterapie:
kognitiva, ovlivňující acetylcholinový metabolismus, donepezil-Aricept, rivastigmin- Exelon, galantamin –Reminil, působí zvýšení intrasynaptické hladiny actylcholinu Nootropika Vitamíny Blokátory kalciových kanálů Neuroleptika při neklidu Antidepresiva

21 Alternativní terapie Cvičení paměti- hry s čísly, kvízy, skládání obrázků, puzzle, Reminiscenční terapie- vzpomínky z minulosti, prohlížení fotografií Rehabilitace, arteterapie Muzikoterapie zooterapie

22 Úkoly péče o nemocné s AD
zpřesnit diagnostiku s AD k zajištění včasné terapie Pomoc pacientům zvládnout příznaky demence, žít nezávisle a samostatně co nejdéle Zabezpečit sociální péči pro stále se zvyšující množství pacientů s demencí Vyvinout účinnou léčbu Zajistit podporu pečovatelům o osoby s AD

23 Úspěch terapie Stabilizace nebo zpomalení příznaků choroby
Neexistuje kausální terapie Zpomalení progerese onemocnění oddaluje nástup dlouhodobé péče v zařízeních- ekonomicky náročné

24 Projekt rozvoje ČALS Zřízení poboček- center pro nemocné s AD
Pomoc podpora pacientům postiženým syndromem demence a jejich rodinám

25 Kontaktní místa Dvůr Králové Středisko diakonie
Benešovo náměstí- lO67, 544Ol Tel Pro seniory 6 míst Pro lidi s demencí- lO lůžek Přechodné pobyty s demencí l lůžko

26 Kontaktní místa Týniště nad Orlicí Geriatrické centrum
Turkova 785, 5l7 2l Kontaktní osoba: Jitka Hejnová Tel , po-Pa Poradenská linka, osobní konzultace

27 Kontaktní místa Geriatrická ambulance GM kliniky FN v HK
Kontaktní osoba : Božena Jurašková Tel Poradenská linka, konzultace, respitní péče

28 Nefarmakologické přístupy u demence Alzheimerova typu
Včasná diagnoza a podpora pacienta v úvodní fázi, poskytnutí informací Zachování či zlepšení kognitivních funkcí Zachování či zlepšení soběstačnosti v aktivitách denního života Zmírnění či odstranění problémového chování a psychologických příznaků demence Zlepšení kvality života v terminálních fázích Podpora pečujících rodin


Stáhnout ppt "Současný pohled na péči o nemocné s demencí"

Podobné prezentace


Reklamy Google