Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce školy s rozšířenou estetickou výchovou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce školy s rozšířenou estetickou výchovou"— Transkript prezentace:

1 Koncepce školy s rozšířenou estetickou výchovou
Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Koncepce školy s rozšířenou estetickou výchovou

2 1. Analýza současného stavu aneb „Kde jsme nyní. „ 1. 1
1. Analýza současného stavu aneb „Kde jsme nyní? „ Charakteristika školy ZŠ Gebauerova 8 je úplná škola s 1. – 9. postupným ročníkem, jejímž posláním je poskytovat úroveň vzdělání vymezenou stupněm a zaměřením školy, vycházející ze Standardu základního vzdělání v podobě vzdělávacího programu „Škola pro život“ (od školního roku 2007/2008) a dobíhajícího vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2. Každý školní rok otevíráme jednu, až dvě třídy přípravného ročníku, převážně pro děti romského etnika. Nacházíme se v městské části Ostravy s vysokou koncentrací sociálně slabých, neúplných a nepřizpůsobivých, převážně vícečetných rodin. Škola vzdělává přibližně 290 žáků, průměrná naplněnost tříd je 18 žáků. Výuka probíhá převážně ve dvou paralelních třídách.

3 1.2 Charakteristika žáků Naši školu navštěvuje vysoké procento žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků romského etnika. Žáci pocházejí z vícečetných rodin s nízkým standardem bydlení daným soužitím několika generací či rodin v obvykle jedno až dvoupokojových bytech nižších kategorií. Rodiče či partneři patří mezi dlouhodobě nezaměstnané s minimálními šancemi uspět na trhu práce a jsou zcela závislí na sociálních dávkách. Na vyučování se děti připravují málo nebo vůbec, mají velké absence a život tráví na ulicích. Rodiče většinou nemají zájem na úspěšném vzdělávání dětí, nemotivují je k dalšímu studiu – a tím k lepšímu uplatnění v jejich dalším profesním životě. Je na učiteli, aby jim ukázal možnosti dalšího vzdělávání a následného uplatnění v životě. Z toho plyne řada problémů, které se škola snaží eliminovat mimoškolní činností organizovanou školou v podobě různých bezplatných kroužků, jejichž vedení je zajištěno pedagogy školy.

4 1.3 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má 27 členů, z toho je jedna ředitelka, jedna zástupkyně ředitelky, 21 učitelů včetně výchovného poradce, 5 pedagogických asistentů a jednu vychovatelku ve školní družině. Sbor je smíšený, s převahou žen. Věkové složení je různorodé, většinu tvoří pedagogové do padesáti let. Pedagogičtí asistenti jsou velkým přínosem pro vzdělávací proces, kdy pedagogům v jejich práci pomáhají, eliminují výchovné problémy a tím zkvalitňují vyučovací proces. Z velké části zajišťují spolupráci školy s rodiči, zvlášť u problémových dětí a rodin, kdy docházejí řešit problémy i do domovů žáků. Téměř nezbytní jsou v přípravných a prvních ročnících, kdy se snaží eliminovat handicapy prostředí, ze kterých děti pocházejí, učí je základním hygienickým návykům a zásadám slušného chování. V neposlední řadě jsou pro žáky i vzorem. Pedagog na této škole nejen učí novým poznatkům, vzdělává, ale téměř stejnou měrou vychovává, poněvadž dnes již většina žáků pochází z prostředí, kde jsou měřítka a normy slušného chování posunuty na hranici pro běžného člověka nepřijatelnou.

5 1.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Vzhledem k tomu, že žáci pocházejí z rodin již popsaných v předchozích kapitolách, je zjevné, že spolupráce s jejich rodiči není snadná. Ze strany školy rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání a potřeb rodičů. Dále mohou rodiče navštívit školu na společných akcích. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního časopisu Sovička, na webových stránkách školy. Úzce spolupracujeme s PPP Ostrava-Zábřeh, zejména při zjišťování poruch učení, chování, vyšetření školní zralosti a vřazování dětí do nultých ročníků. Úzce spolupracujeme s Policií ČR. Městská policie Ostrava organizuje besedy o kriminalitě mládeže. Pomáhá tak škole s prevencí patologických jevů a kriminality. Spolupracujeme taky s Fondem ohrožených dětí, pracovníci na pravidelných návštěvách pomáhají dětem řešit jejich krizové situace, dále pak s odborem sociálních věcí. Řadu aktivit pro žáky naší školy zajišťuje organizace SIM (Středisko integrace menšin)-doučování žáků, spolupráce s psychologem a spec. pedagogem, organizování Dne Země, Dne dětí apod. a Jekhetane. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s dětským oddělením Městské knihovny v Ostravě-Přívoze. Ta pořádá pro děti zajímavé besedy a soutěže, které obohacují jejich vědomosti..

6 2. CÍL KONCEPCE pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy aneb „ Jak překonávat handicapy prostředí ?“ Zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání, pomáhat žákům překonávat znevýhodněné postavení hned při startu – počátku školní docházky, dovést žáky k poznání hodnoty vzdělání a rozvoje osobnosti, motivovat je k učení a tím jim v důsledku umožnit úspěšné zapojení do společnosti, vychovat z nich kultivované osobnosti – a to mimo jiné prostřednictvím toho, co je jim blízké, co je součástí jejich přirozených projevů – tance, hudby, zpěvu, začleněných do forem a metod estetické výchovy.

7 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES
Estetická výchova – charakteristika předmětu 1. stupně je velmi úzce propojen s ostatními výchovami ( výtvarnou, hudební, tělesnou, pracovními činnostmi), prostupuje i ostatními vyučovacími předměty ( matematikou, českým jazykem, prvoukou), formou didaktických her a praktických činností se děti seznamují s učivem, střídání forem práce by mělo dětem usnadnit zapamatování si učiva, nové informace jsou založeny na prožitku, žáci je poznávají co nejvíce smysly, což jim pomůže trvale si je zapamatovat, je žádoucí zařazovat do vyučování také různé sociální hry zlepšující vzájemné vztahy žáků a upevňující kolektiv, komunikační hry k navazování nových vztahů a poznávání se, hry ke schopnosti vcítění se do situace jiných, hry, které učí děti pomáhat si a spolupracovat, hry, které pomáhají k řešení konfliktů a jednání s druhými.

8 2.1 Výchova a vzdělávání žáků
Organizace : V rámci disponibilní časové dotace budou vyčleněny od přípravného do devátého ročníku minimálně 2 hodiny týdně na estetickou výchovu. Výstupy z těchto hodin se budou prolínat v nejvyšší možné míře i do ostatních předmětů – výuka v nich by se měla stát zajímavější, pro děti poutavější a tím snáze vést k pochopení učební látky, k přirozenému a trvalému rozvíjení nabytých vědomostí. Naopak – i v ostatních předmětech ( zejména výchovách) – navazovat či připravovat podmínky pro realizaci učebního plánu estetické výchovy. Výuka směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné, hudební, pohybově rytmické, dramatické umění a estetické cítění a prostřednictvím těchto disciplín má motivovat žáky k učení, přirozenou formou naučit žáky „ učit se“, zlepšit jejich vztah ke vzdělání.

9 2.1 Výchova a vzdělávání žáků
Organizace : Pravidelně ( 2x ročně) srovnávat úroveň vědomostí žáků běžné třídy (tj. vzdělávaných dle ŠVP „ Škola pro život“) a třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy – toto srovnání analyzovat v rámci metodických sdružení a předmětových komisí, v návaznosti na analýzu doplňovat i metody a formy práce v rámci estetické výchovy. Výběr žáků do třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy bude prováděn v rámci zápisů do přípravných a 1. ročníků formou talentových zkoušek. Ve vyšších ročnících bude možnost talentové zkoušky opakovat z důvodu větší motivace žáků i podchycení talentovaných dětí. V zahajovacím školním roce 2008/2009 budou talentové zkoušky provedeny pro přípravné a první ročníky 1. září. Podle koncepce školy s rozšířenou výukou estetické výchovy budou vyučovány děti přípravných a 1. ročníků od 1. září 2008, pro které má škola vytvořen speciální školní vzdělávací program estetické výchovy formou dodatku k ŠVP „Škola pro život“. Úkolem pro příští období je vytvořit speciální vzdělávací program estetické výchovy i pro ostatní ročníky .

10 2.1 Výchova a vzdělávání žáků
CÍL: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a motivaci, aby po splnění povinné školní docházky byli schopni a ochotni pokračovat ve vzdělávání a v budoucnu pak našli uplatnění na trhu práce. Ukázat žákům smysluplnost vzdělávání a následné možnosti jejich uplatnění v dalším životě. Účinnou motivací v nich probouzet zájem o vzdělávání, dopřát jim radost z úspěchu i při dílčím pokroku. V tomto směru využít jejich přirozené schopnosti radosti z tance, hudby, her, jejich prostřednictvím sdělovat nové poznatky, nenásilně a aktivně je vést k získávání nových vědomostí. Pro kvalitu vzdělání není rozhodující množství poznatků, které si žák osvojuje, ale jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a použitelnost. Zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními. Učivo chápat jako prostředek k osvojení žádaných kompetencí. Žák, který je postaven před problém, úkol či nečekanou situaci, řeší tento podnět (na své úrovni) aktivním využíváním již získaných kompetencí. Učit chápat výtvarné, hudební, pohybové a dramatické umění jako způsob komunikace. Vést k respektování cizího názoru, učit diskutovat a komunikovat o problému.

11 2.1 Výchova a vzdělávání žáků
Prostředky k dosažení cíle: Východiskem je ŠVP „Škola pro život“ a jeho dodatek pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy rozpracovaný do celoročních tématických plánů. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby s ohledem na jeho přirozené schopnosti. Škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se, a to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Důsledně stanovit základní učivo, tj. podstatné učivo, bez jehož zvládnutí nelze pochopit další látku a oddělit ho od informací podružných, o nichž je třeba vědět, kde je najít. Volit vhodné metody a formy práce s ohledem na přirozené schopnosti a možnosti žáků, vzbudit v nich přirozený zájem získávat nové vědomosti a vůbec navštěvovat řádně školu , protože velká absence mnoha žáků je také důvod nezvládání základního učiva již v nižších ročnících a tím většinou odsouzení těchto žáků k neúspěchu ve vzdělávání i ve vyšších třídách.

12 2.2. Metody a formy práce CÍL:
Využívat takové metody a formy práce, aby si žáci osvojili základní vědomosti a dovednosti během vyučování, bez stresů a které vedou k aktivní činnosti všech jednotlivých žáků. Neupřednostňovat metodu výkladu, zaměřovat se na rozvoj tvořivého myšlení a přirozených potřeb žáků.Rozvíjet poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, komunikační, pohybové a estetické dovednosti. Prostředky k dosažení cíle: Využívat osvědčených metod a forem práce- např. Metodu dobrého startu, Tvořivou školu - činnostní učení, využívat Orffovy nástroje, Příklady dobré praxe. Dát dětem možnost volit si způsob, metodu a rychlost osvojování nového učiva. Připravovat hodiny tak, aby žák hledal různá řešení a vybíral a využíval pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie. Využívat při přípravě hodin v co největší míře aktivního přístupu žáků. Spojovat výuku s konkrétními skutečnými životními problémy a situacemi. Organizovat výuku i mimo prostory školy – venkovní školní areál, přilehlý park apod.

13 2.2. Metody a formy práce Prostředky k dosažení cíle:
Podporovat činnosti, které souvisí s všeobecným duševním rozvojem žáků ( např. návštěvy divadelních představení, výstav, přednášek na rozličná témata, účast v soutěžích, organizace pobytů mimo město apod. ). Umožnit žákům zažít pocit úspěchu – prezentace vybraných činností v rámci estetické výchovy na veřejnosti. Spolupracovat se školami, které vzdělávají podle koncepce s rozšířenou výukou estetické výchovy – inspirovat se zkušenostmi, nápady. Soustavně vzdělávat pedagogy v této oblasti. Rozhodujícím činitelem při výchově a vzdělání je učitel. Snažit se, aby učitel nebyl jenom ten, kdo rozhoduje, sděluje, řídí, kontroluje a hodnotí, ale především působil jako průvodce na cestě za poznáním, který pomáhá dětem nalézt orientaci v okolním světě.

14 2.3 Způsob hodnocení žáků CÍL:
Hodnocení by mělo být objektivní a nezkreslenou informací o činnosti žáka. Je to návod, jak má žák postupovat, aby nedostatky odstranil. Hodnocení je zpětná vazba o zvládnutí problematiky, informace o tom, jak dovede žák zacházet s tím , co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Využívat sebehodnocení a jeho rozbor jako prostředek uvědomění si nedostatků. Prostředky k dosažení cíle: Předem stanovit kritéria hodnocení. Klasifikovat jen probrané a procvičené učivo. Žáci musí mít možnost a dostatek času k naučení, procvičení a zažití učební látky. Tradiční ústní zkoušení u tabule nahrazovat efektivnějšími způsoby zjišťování vědomostí a dovedností žáků. Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby – chyba je příležitost naučit se to lépe. Uznávat širší kritéria hodnocení, oceňovat nejen výsledky, ale i úsilí žáka. Užívat povzbuzující pochvaly (podporuje sebedůvěru žáka).

15 2.3 Způsob hodnocení žáků Prostředky k dosažení cíle:
Učit žáky sebehodnocení formou rozhovoru, vlastního rozboru práce, vlastní klasifikací, individuálními konzultacemi s vyučujícím. Odměňovat účast a úspěchy žáků v různých soutěžích.

16 2.4 Personální oblast CÍL:
Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. Umožnit odborný růst pedagogů, zejména v oblastech moderních trendů výuky, v oblasti jiných forem a metod souvisejících s efektivní výukou estetické výchovy. Podporovat pocit sounáležitosti se školou, loajality, pozitivně motivovat zaměstnance. Udržet stabilní, přátelský kolektiv pracovníků, který přes problémy a specifika školy je schopen a ochoten aktivně přistupovat k efektivním formám vzdělávání a výchovy žáků. Prostředky k dosažení cíle: U pedagogů zajistit důsledné uplatňování forem a metod práce vedoucích k cíli výuky estetické výchovy. Společně promýšlet potřeby školy, koncepci rozvoje, celoroční plán školy a oblasti a cíle autoevaluace, hodnotit očekávané výstupy ŠVP, ve vyšší míře spolupracovat a předávat si zkušenosti v rámci metodických sdružení a předmětových komisí. Pořádat výměnné stáže na partnerských školách Projektu, semináře pro pedagogy zúčastněných škol. Podporovat efektivní výměnu informací ve škole. Podporovat DVPP v oblastech, které souvisí s moderními a inovačními trendy, s metodami vzdělávaní žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, s metodami souvisejícími s estetickou výchovou.

17 2.4 Personální oblast Prostředky k dosažení cíle:
Upřesňovat kritéria osobního ohodnocení, která motivují k práci a rozvoji školy. Vést pedagogy k sebehodnocení. Prezentovat konkrétní zásluhy jednotlivých pracovníků a tím motivovat ostatní k zapojení při rozvoji aktivit školy, které vedou k lepším výsledkům vzdělávání a zlepšení renomé školy v povědomí veřejnosti.

18 2.5 Materiální podmínky CÍL:
Materiálně zajistit podmínky pro realizaci učebních plánů nově vzniklé estetické výchovy. Snažit se získávat finanční prostředky také prostřednictvím grantových řízení – v této první fázi je podána „Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku“ z Nadace OKD.

19 2.6 Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči
CÍL: Propagovat na veřejnosti možnosti výuky na škole, její činnost, partnery projektů, vytvořit pozitivní obraz školy. Informovat veřejnost vydáváním školního časopisu, pomocí internetových stránek, výroční zprávou, akcemi konanými pro rodiče i jiné organizace. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních – a nejobtížnějších cílů školy. Důležité pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu s rozšířenou výukou estetické výchovy je vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. Prostředky k dosažení cíle: Pokračovat ve vydávání školního časopisu „Sovička“. Vylepšovat www stránky, pravidelně je aktualizovat, informovat o možnostech výuky na škole. Propagace aktivit školy a forem výuky v médiích a tisku. Organizace akcí pro rodiče, veřejnost i partnery projektů ( Školní akademie, Den matek, Vánoční výstava, taneční a hudební vystoupení na veřejnosti, v Domově důchodců, sportovní utkání apod.) Informace o dění ve škole – pravidelné třídní schůzky, dny otevřených dveří

20 2.6 Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči
Na konci školního roku vypracovat dotazník pro rodiče, analyzovat jejich názory na rozšířenou výuku estetické výchovy a případně využít pro další práci. V budoucnu u starších dětí, které prošly estetickou výchovou, učinit totéž . Aktivně spolupracovat se Školskou radou, seznamovat její členy s problémy a specifiky školy, společně diskutovat a hledat možnosti rozvoje školy v oblasti vzdělávání, výchovy i prospěšných aktivit žáků.


Stáhnout ppt "Koncepce školy s rozšířenou estetickou výchovou"

Podobné prezentace


Reklamy Google