Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce školy s rozšířenou estetickou výchovou Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce školy s rozšířenou estetickou výchovou Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Koncepce školy s rozšířenou estetickou výchovou Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

2 1. Analýza současného stavu aneb „Kde jsme nyní? „ 1.1. Charakteristika školy •ZŠ Gebauerova 8 je úplná škola s 1. – 9. postupným ročníkem, jejímž posláním je poskytovat úroveň vzdělání vymezenou stupněm a zaměřením školy, vycházející ze Standardu základního vzdělání v podobě vzdělávacího programu „Škola pro život“ (od školního roku 2007/2008) a dobíhajícího vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96-2. •Každý školní rok otevíráme jednu, až dvě třídy přípravného ročníku, převážně pro děti romského etnika. •Nacházíme se v městské části Ostravy s vysokou koncentrací sociálně slabých, neúplných a nepřizpůsobivých, převážně vícečetných rodin. •Škola vzdělává přibližně 290 žáků, průměrná naplněnost tříd je 18 žáků. Výuka probíhá převážně ve dvou paralelních třídách.

3 1.2 Charakteristika žáků •Naši školu navštěvuje vysoké procento žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků romského etnika. Žáci pocházejí z vícečetných rodin s nízkým standardem bydlení daným soužitím několika generací či rodin v obvykle jedno až dvoupokojových bytech nižších kategorií. •Rodiče či partneři patří mezi dlouhodobě nezaměstnané s minimálními šancemi uspět na trhu práce a jsou zcela závislí na sociálních dávkách. •Na vyučování se děti připravují málo nebo vůbec, mají velké absence a život tráví na ulicích. Rodiče většinou nemají zájem na úspěšném vzdělávání dětí, nemotivují je k dalšímu studiu – a tím k lepšímu uplatnění v jejich dalším profesním životě. Je na učiteli, aby jim ukázal možnosti dalšího vzdělávání a následného uplatnění v životě. Z toho plyne řada problémů, které se škola snaží eliminovat mimoškolní činností organizovanou školou v podobě různých bezplatných kroužků, jejichž vedení je zajištěno pedagogy školy.

4 1.3 Charakteristika pedagogického sboru •Pedagogický sbor má 27 členů, z toho je jedna ředitelka, jedna zástupkyně ředitelky, 21 učitelů včetně výchovného poradce, 5 pedagogických asistentů a jednu vychovatelku ve školní družině. Sbor je smíšený, s převahou žen. Věkové složení je různorodé, většinu tvoří pedagogové do padesáti let. •Pedagogičtí asistenti jsou velkým přínosem pro vzdělávací proces, kdy pedagogům v jejich práci pomáhají, eliminují výchovné problémy a tím zkvalitňují vyučovací proces. Z velké části zajišťují spolupráci školy s rodiči, zvlášť u problémových dětí a rodin, kdy docházejí řešit problémy i do domovů žáků. Téměř nezbytní jsou v přípravných a prvních ročnících, kdy se snaží eliminovat handicapy prostředí, ze kterých děti pocházejí, učí je základním hygienickým návykům a zásadám slušného chování. V neposlední řadě jsou pro žáky i vzorem. •Pedagog na této škole nejen učí novým poznatkům, vzdělává, ale téměř stejnou měrou vychovává, poněvadž dnes již většina žáků pochází z prostředí, kde jsou měřítka a normy slušného chování posunuty na hranici pro běžného člověka nepřijatelnou.

5 1.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty •Vzhledem k tomu, že žáci pocházejí z rodin již popsaných v předchozích kapitolách, je zjevné, že spolupráce s jejich rodiči není snadná. •Ze strany školy rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání a potřeb rodičů. Dále mohou rodiče navštívit školu na společných akcích. •Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního časopisu Sovička, na webových stránkách školy. •Úzce spolupracujeme s PPP Ostrava-Zábřeh, zejména při zjišťování poruch učení, chování, vyšetření školní zralosti a vřazování dětí do nultých ročníků. •Úzce spolupracujeme s Policií ČR. Městská policie Ostrava organizuje besedy o kriminalitě mládeže. Pomáhá tak škole s prevencí patologických jevů a kriminality. •Spolupracujeme taky s Fondem ohrožených dětí, pracovníci na pravidelných návštěvách pomáhají dětem řešit jejich krizové situace, dále pak s odborem sociálních věcí. •Řadu aktivit pro žáky naší školy zajišťuje organizace SIM (Středisko integrace menšin)- doučování žáků, spolupráce s psychologem a spec. pedagogem, organizování Dne Země, Dne dětí apod. a Jekhetane. •V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s dětským oddělením Městské knihovny v Ostravě-Přívoze. Ta pořádá pro děti zajímavé besedy a soutěže, které obohacují jejich vědomosti..

6 2. CÍL KONCEPCE pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy aneb „ Jak překonávat handicapy prostředí ?“ •Zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání, •pomáhat žákům překonávat znevýhodněné postavení hned při startu – počátku školní docházky, •dovést žáky k poznání hodnoty vzdělání a rozvoje osobnosti, motivovat je k učení a tím jim v důsledku umožnit úspěšné zapojení do společnosti, •vychovat z nich kultivované osobnosti – a to mimo jiné prostřednictvím toho, co je jim blízké, co je součástí jejich přirozených projevů – tance, hudby, zpěvu, začleněných do forem a metod estetické výchovy.

7 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Estetická výchova – charakteristika předmětu 1. stupně • je velmi úzce propojen s ostatními výchovami ( výtvarnou, hudební, tělesnou, pracovními činnostmi), • prostupuje i ostatními vyučovacími předměty ( matematikou, českým jazykem, prvoukou), • formou didaktických her a praktických činností se děti seznamují s učivem, střídání forem práce by mělo dětem usnadnit zapamatování si učiva, • nové informace jsou založeny na prožitku, žáci je poznávají co nejvíce smysly, což jim pomůže trvale si je zapamatovat, • je žádoucí zařazovat do vyučování také různé sociální hry zlepšující vzájemné vztahy žáků a upevňující kolektiv, komunikační hry k navazování nových vztahů a poznávání se, hry ke schopnosti vcítění se do situace jiných, hry, které učí děti pomáhat si a spolupracovat, hry, které pomáhají k řešení konfliktů a jednání s druhými.

8 2.1 Výchova a vzdělávání žáků Organizace : •V rámci disponibilní časové dotace budou vyčleněny od přípravného do devátého ročníku minimálně 2 hodiny týdně na estetickou výchovu. •Výstupy z těchto hodin se budou prolínat v nejvyšší možné míře i do ostatních předmětů – výuka v nich by se měla stát zajímavější, pro děti poutavější a tím snáze vést k pochopení učební látky, k přirozenému a trvalému rozvíjení nabytých vědomostí. •Naopak – i v ostatních předmětech ( zejména výchovách) – navazovat či připravovat podmínky pro realizaci učebního plánu estetické výchovy. •Výuka směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné, hudební, pohybově rytmické, dramatické umění a estetické cítění a prostřednictvím těchto disciplín má motivovat žáky k učení, přirozenou formou naučit žáky „ učit se“, zlepšit jejich vztah ke vzdělání.

9 2.1 Výchova a vzdělávání žáků Organizace : •Pravidelně ( 2x ročně) srovnávat úroveň vědomostí žáků běžné třídy (tj. vzdělávaných dle ŠVP „ Škola pro život“) a třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy – toto srovnání analyzovat v rámci metodických sdružení a předmětových komisí, v návaznosti na analýzu doplňovat i metody a formy práce v rámci estetické výchovy. •Výběr žáků do třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy bude prováděn v rámci zápisů do přípravných a 1. ročníků formou talentových zkoušek. Ve vyšších ročnících bude možnost talentové zkoušky opakovat z důvodu větší motivace žáků i podchycení talentovaných dětí. V zahajovacím školním roce 2008/2009 budou talentové zkoušky provedeny pro přípravné a první ročníky 1. září. •Podle koncepce školy s rozšířenou výukou estetické výchovy budou vyučovány děti přípravných a 1. ročníků od 1. září 2008, pro které má škola vytvořen speciální školní vzdělávací program estetické výchovy formou dodatku k ŠVP „Škola pro život“. Úkolem pro příští období je vytvořit speciální vzdělávací program estetické výchovy i pro ostatní ročníky.

10 CÍL: •Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a motivaci, aby po splnění povinné školní docházky byli schopni a ochotni pokračovat ve vzdělávání a v budoucnu pak našli uplatnění na trhu práce. •Ukázat žákům smysluplnost vzdělávání a následné možnosti jejich uplatnění v dalším životě. •Účinnou motivací v nich probouzet zájem o vzdělávání, dopřát jim radost z úspěchu i při dílčím pokroku. V tomto směru využít jejich přirozené schopnosti radosti z tance, hudby, her, jejich prostřednictvím sdělovat nové poznatky, nenásilně a aktivně je vést k získávání nových vědomostí. •Pro kvalitu vzdělání není rozhodující množství poznatků, které si žák osvojuje, ale jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a použitelnost. Zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními. Učivo chápat jako prostředek k osvojení žádaných kompetencí. Žák, který je postaven před problém, úkol či nečekanou situaci, řeší tento podnět (na své úrovni) aktivním využíváním již získaných kompetencí. •Učit chápat výtvarné, hudební, pohybové a dramatické umění jako způsob komunikace. •Vést k respektování cizího názoru, učit diskutovat a komunikovat o problému. 2.1 Výchova a vzdělávání žáků

11 Prostředky k dosažení cíle: •Východiskem je ŠVP „Škola pro život“ a jeho dodatek pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy rozpracovaný do celoročních tématických plánů. •Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby s ohledem na jeho přirozené schopnosti. •Škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se, a to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. •Důsledně stanovit základní učivo, tj. podstatné učivo, bez jehož zvládnutí nelze pochopit další látku a oddělit ho od informací podružných, o nichž je třeba vědět, kde je najít. •Volit vhodné metody a formy práce s ohledem na přirozené schopnosti a možnosti žáků, vzbudit v nich přirozený zájem získávat nové vědomosti a vůbec navštěvovat řádně školu, protože velká absence mnoha žáků je také důvod nezvládání základního učiva již v nižších ročnících a tím většinou odsouzení těchto žáků k neúspěchu ve vzdělávání i ve vyšších třídách. 2.1 Výchova a vzdělávání žáků

12 2.2. Metody a formy práce CÍL: Využívat takové metody a formy práce, aby si žáci osvojili základní vědomosti a dovednosti během vyučování, bez stresů a které vedou k aktivní činnosti všech jednotlivých žáků. Neupřednostňovat metodu výkladu, zaměřovat se na rozvoj tvořivého myšlení a přirozených potřeb žáků.Rozvíjet poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, komunikační, pohybové a estetické dovednosti. Prostředky k dosažení cíle: •Využívat osvědčených metod a forem práce- např. Metodu dobrého startu, Tvořivou školu - činnostní učení, využívat Orffovy nástroje, Příklady dobré praxe. •Dát dětem možnost volit si způsob, metodu a rychlost osvojování nového učiva. •Připravovat hodiny tak, aby žák hledal různá řešení a vybíral a využíval pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie. •Využívat při přípravě hodin v co největší míře aktivního přístupu žáků. •Spojovat výuku s konkrétními skutečnými životními problémy a situacemi. •Organizovat výuku i mimo prostory školy – venkovní školní areál, přilehlý park apod.

13 Prostředky k dosažení cíle: •Podporovat činnosti, které souvisí s všeobecným duševním rozvojem žáků ( např. návštěvy divadelních představení, výstav, přednášek na rozličná témata, účast v soutěžích, organizace pobytů mimo město apod. ). •Umožnit žákům zažít pocit úspěchu – prezentace vybraných činností v rámci estetické výchovy na veřejnosti. •Spolupracovat se školami, které vzdělávají podle koncepce s rozšířenou výukou estetické výchovy – inspirovat se zkušenostmi, nápady. •Soustavně vzdělávat pedagogy v této oblasti. •Rozhodujícím činitelem při výchově a vzdělání je učitel. Snažit se, aby učitel nebyl jenom ten, kdo rozhoduje, sděluje, řídí, kontroluje a hodnotí, ale především působil jako průvodce na cestě za poznáním, který pomáhá dětem nalézt orientaci v okolním světě. 2.2. Metody a formy práce

14 2.3 Způsob hodnocení žáků CÍL: Hodnocení by mělo být objektivní a nezkreslenou informací o činnosti žáka. Je to návod, jak má žák postupovat, aby nedostatky odstranil. Hodnocení je zpětná vazba o zvládnutí problematiky, informace o tom, jak dovede žák zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Využívat sebehodnocení a jeho rozbor jako prostředek uvědomění si nedostatků. Prostředky k dosažení cíle: •Předem stanovit kritéria hodnocení. •Klasifikovat jen probrané a procvičené učivo. Žáci musí mít možnost a dostatek času k naučení, procvičení a zažití učební látky. •Tradiční ústní zkoušení u tabule nahrazovat efektivnějšími způsoby zjišťování vědomostí a dovedností žáků. •Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby – chyba je příležitost naučit se to lépe. •Uznávat širší kritéria hodnocení, oceňovat nejen výsledky, ale i úsilí žáka. Užívat povzbuzující pochvaly (podporuje sebedůvěru žáka).

15 Prostředky k dosažení cíle: •Učit žáky sebehodnocení formou rozhovoru, vlastního rozboru práce, vlastní klasifikací, individuálními konzultacemi s vyučujícím. •Odměňovat účast a úspěchy žáků v různých soutěžích. 2.3 Způsob hodnocení žáků

16 2.4 Personální oblast CÍL: Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. Umožnit odborný růst pedagogů, zejména v oblastech moderních trendů výuky, v oblasti jiných forem a metod souvisejících s efektivní výukou estetické výchovy. Podporovat pocit sounáležitosti se školou, loajality, pozitivně motivovat zaměstnance. Udržet stabilní, přátelský kolektiv pracovníků, který přes problémy a specifika školy je schopen a ochoten aktivně přistupovat k efektivním formám vzdělávání a výchovy žáků. Prostředky k dosažení cíle: •U pedagogů zajistit důsledné uplatňování forem a metod práce vedoucích k cíli výuky estetické výchovy. •Společně promýšlet potřeby školy, koncepci rozvoje, celoroční plán školy a oblasti a cíle autoevaluace, hodnotit očekávané výstupy ŠVP, ve vyšší míře spolupracovat a předávat si zkušenosti v rámci metodických sdružení a předmětových komisí. •Pořádat výměnné stáže na partnerských školách Projektu, semináře pro pedagogy zúčastněných škol. •Podporovat efektivní výměnu informací ve škole. •Podporovat DVPP v oblastech, které souvisí s moderními a inovačními trendy, s metodami vzdělávaní žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, s metodami souvisejícími s estetickou výchovou.

17 Prostředky k dosažení cíle: •Upřesňovat kritéria osobního ohodnocení, která motivují k práci a rozvoji školy. •Vést pedagogy k sebehodnocení. •Prezentovat konkrétní zásluhy jednotlivých pracovníků a tím motivovat ostatní k zapojení při rozvoji aktivit školy, které vedou k lepším výsledkům vzdělávání a zlepšení renomé školy v povědomí veřejnosti. 2.4 Personální oblast

18 2.5 Materiální podmínky CÍL: Materiálně zajistit podmínky pro realizaci učebních plánů nově vzniklé estetické výchovy. Snažit se získávat finanční prostředky také prostřednictvím grantových řízení – v této první fázi je podána „Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku“ z Nadace OKD.

19 2.6 Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči CÍL: Propagovat na veřejnosti možnosti výuky na škole, její činnost, partnery projektů, vytvořit pozitivní obraz školy. Informovat veřejnost vydáváním školního časopisu, pomocí internetových stránek, výroční zprávou, akcemi konanými pro rodiče i jiné organizace. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních – a nejobtížnějších cílů školy. Důležité pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu s rozšířenou výukou estetické výchovy je vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. Prostředky k dosažení cíle: •Pokračovat ve vydávání školního časopisu „Sovička“. •Vylepšovat www stránky, pravidelně je aktualizovat, informovat o možnostech výuky na škole. •Propagace aktivit školy a forem výuky v médiích a tisku. •Organizace akcí pro rodiče, veřejnost i partnery projektů ( Školní akademie, Den matek, Vánoční výstava, taneční a hudební vystoupení na veřejnosti, v Domově důchodců, sportovní utkání apod.) •Informace o dění ve škole – pravidelné třídní schůzky, dny otevřených dveří

20 •Na konci školního roku vypracovat dotazník pro rodiče, analyzovat jejich názory na rozšířenou výuku estetické výchovy a případně využít pro další práci. •V budoucnu u starších dětí, které prošly estetickou výchovou, učinit totéž. •Aktivně spolupracovat se Školskou radou, seznamovat její členy s problémy a specifiky školy, společně diskutovat a hledat možnosti rozvoje školy v oblasti vzdělávání, výchovy i prospěšných aktivit žáků. 2.6 Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči


Stáhnout ppt "Koncepce školy s rozšířenou estetickou výchovou Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google