Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÍTĚ S HANDICAPEM A JEHO VSTUP DO MŠ/ZŠ Mgr. Naďa Máchová Středisko rané péče Slaný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÍTĚ S HANDICAPEM A JEHO VSTUP DO MŠ/ZŠ Mgr. Naďa Máchová Středisko rané péče Slaný."— Transkript prezentace:

1 DÍTĚ S HANDICAPEM A JEHO VSTUP DO MŠ/ZŠ Mgr. Naďa Máchová Středisko rané péče Slaný

2 Obsah přednášky  Základní rysy vývoje osobnosti dítěte se zdravotním postižením  Socializace dětí se zdravotním postižením  Nejčastější chyba rodičů ve výchově dítěte se zdravotním postižením  Nástup do MŠ / ZŠ  Možnosti vzdělávání dětí se zdravotním postižením  Výběr školského zařízení  Školní zralost a školní připravenost  Kritéria školní zralosti  Sebeobsluha  Rozumové schopnosti  Předpoklady pro čtení, psaní, matematiku  Řeč (výslovnost, vyjadřování, rytmické cítění)  Lateralita  Funkce hemisfér  Grafomotorika  Psaní u dětí s handicapem (praktické rady, pomůcky)

3 Základní rysy vývoje osobnosti dítěte se zdravotním postižením  Vývoj dítěte je zatížen primárními i sekundárními následky defektu  Potřeba citového vztahu a bezpečí bývá větší než u zdravých dětí  Potřeba učení – vazba na zprostředkující aktivitu jiných lidí, snížená vlastní aktivační úroveň  Rozvoj osobnosti hodně závisí na citlivosti a přiměřenosti výchovy

4 Socializace dětí se zdravotním postižením  Sociální aktivity jsou omezené  Sociální zkušenosti jsou omezenější  Postupné osvojování sociálních rolí – navíc role handicapovaného jedince  Sociální nezkušenost, závislost na dospělých  Neschopnost navazovat kontakty s vrstevníky  Problémy ve vztahu k vrstevníkům a v komunikaci s nimi  Nejistota – jak mne ostatní přijmou

5 Nejčastější chyba rodičů ve výchově dítěte se zdravotním postižením  Nepochopení potřeb dítěte  Neadekvátní požadavky (příliš nízké x vysoké)

6 Nástup do MŠ /ZŠ  Důležitý sociální mezník v životě dítěte i rodičů  Konfrontace s realitou, akceptace vlastní odlišnosti  Pozitivní sebevědomí a sebehodnocení  Požadavky rodičů  Postoj učitele  Úspěšné zvládnutí je spojené s celkovým zráním organizmu, výchovou a působením prostředí

7 Možnosti vzdělávání dětí se zdravotním postižením  Běžná MŠ/ZŠ  Speciální MŠ/ZŠ  Odklad školní docházky  Pomoc pedagogického nebo osobního asistenta  Vzdělávání podle IVP

8 Výběr školského zařízení  posoudit možnosti na straně dítěte, rodiny, školy (podle místa bydliště)  spolupráce ředitel – učitel – rodina  uvědomit si výhody i nevýhody daného školského zařízení

9 Školní zralost a školní připravenost  Školní zralost = zralost CNS, která se projevuje odolností vůči zátěži, schopností soustředit se a emoční stabilitou  Projevy školní nezralosti – nesamostatnost, hravost, nekázeň, nesoustředěnost  Školní připravenost (způsobilost) zahrnuje spíše úroveň předškolní přípravy z hlediska schopností, vlivu prostředí a výchovy

10 Kritéria školní zralosti  fyzická (tělesná) zralost – vzrůst, zdravotní stav  sociální zralost – nezávislost na matce, schopnost přizpůsobit se novému prostředí, respektovat pravidla, respektovat autoritu, zdvořilostní návyky (vykání), rozlišovat chování k dospělým a dětem, umět požádat o pomoc!  psychická (duševní,rozumová) zralost – zájem poznávat nové věci, dítě se nesoustředí jen na hru

11 Sebeobsluha  VŠE S PŘIHLÉDNUTÍM K REÁLNÝM MOŽNOSTEM DÍTĚTE  oblékání/svlékání  dodržovat hygienu  udělat kličku ! (důležité nejen na zavázání bot)  ukládat si věci na určité místo, dodržovat pořádek  poznat si svoje věci  jíst příborem  samostatnost (připravování učebních pomůcek, připravit si ubrousek na svačinu, po jídle uklidit, umýt se…)

12 Rozumové schopnosti  barvy základní a odvozené  prostorové představy  pravo – levá orientace  časové vztahy  rodina (základní vztahy)  vlastní osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa)  živá a neživá příroda

13 Předpoklady pro čtení, psaní a matematiku  zrakové vnímání  sluchové vnímání  grafomotorika  matematické představy

14 Zrakové vnímání a zraková paměť  důležité pro čtení, psaní – tvar, velikost písmen, drobné odlišnosti  procvičovat formou hry: - hledání rozdílů - hledání rozdílů - co tam nepatří - co tam nepatří - skládání obrázků z dílů - skládání obrázků z dílů - pozadí x figura - pozadí x figura - pexeso - pexeso - zapamatuj si - zapamatuj si

15 Sluchové vnímání a fonematický sluch  fonematický sluch = jemné sluchové rozlišování  výslovnost  délka samohlásek  slova podobně znějící (bije x pije, nos x noc…)  procvičování - rozlišování obecných zvuků (tekoucí voda, cinkání lžičkou, hlasy…) - rozlišování obecných zvuků (tekoucí voda, cinkání lžičkou, hlasy…) - rozlišování hlásek - rozlišování hlásek

16 Předpoklady pro matematiku  geometrické tvary (poznat)  mechanické počítání do 10  porovnávání počtu (více, méně, stejně)  prostorové představy

17 Řeč – výslovnost  správná výslovnost všech hlásek  R, Ř se může automatizovat ještě v první třídě, ale má být vyvozené  vadná výslovnost více hlásek je důvodem k OŠD

18 Řeč - vyjadřování  slovní zásoba  tvoření a chápání gramaticky správné věty  popis obrázku  vyprávění podle obrázků, sestavení dějové posloupnosti  vyprávění vlastního zážitku  přednes básně  zpěv písně  porovnávání podle velikosti, tvoření zdrobnělin (dům – domek – domeček)  porovnávání podle velikosti, stupňování (malý – větší – největší)

19 Řeč - rytmické cítění, jazykový cit  rytmizace slov (vytleskávání,vyťukávání)  opakování daného rytmu  chápání rýmů  tvoření rýmů  chápání citově zabarvené věty

20 Lateralita  před vstupem do školy má být jasno, zda je dítě pravák x levák  pokud používá obě ruce, je nutné vyšetření v PPP  typy laterality: Pravostranná dominance (pravá ruka/pravé oko) Levostranná dominance (levá ruka/levé oko) Zkřížená lateralita (pravá ruka/levé oko nebo naopak) Nevyhraněná lateralita

21 Funkce hemisfér  Levá hemisféra = řečová, vnímá přednostně slabiky, slova, melodii - verbální, abstraktní, racionální  Pravá hemisféra = vnímá přednostně zvuky, izolované hlásky, rytmus. Zajišťuje globální vnímání a poznávání obličejů. - neverbální, konkrétní, intuitivní  Naslouchání řeči aktivuje u praváků levou hemisféru, u leváků stejné podněty vyvolávají přibližně stejnou aktivaci obou hemisfér.

22 Grafomotorika, koordinace oko - ruka  OBECNÁ PRAVIDLA – VYCHÁZET ZE ZDRAVOTNÍHO STAVU A MOŽNOSTÍ DÍTĚTE  správný úchop tužky – „špetka“, konec tužky směřuje k rameni (leváci stejný postup)  uvolněná ruka  opora nohou !  pravidla pro leváky  procvičování: - cvičení pro uvolnění ruky – „Šimonovy pracovní - cvičení pro uvolnění ruky – „Šimonovy pracovní listy“ listy“ - obtahování dané linie - obtahování dané linie - spojování bodů - spojování bodů

23 Procvičení motoriky ruky a grafomotoriky  Vycházíme z možností dítěte, snažíme se o zlepšení nebo alespoň o udržení stávajícího stavu  velký formát, svislá poloha  pohyb ruka shora dolů, zleva doprava  rovné čáry svislé, vodorovné  šikmé čáry  vlnky, kroužky na obě strany  kreslení, obkreslování, vybarvování (i prstem do písku, do mouky)  modelování  navlékání korálků, práce se šňůrkami (uzlíky, zavazování tkaniček…)  svírání a rozevíráním dlaně v teplé vodě  sbírání malých plovoucích předmětů ve vodě  masáže vedoucí ruky masážními kroužky, míčky, ježky

24 Psaní u dětí s handicapem  Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní – Dr. Jaroslava Svobodová  Vychází se ze schopností a možností dítěte – individuální přístup  Diagnostika jemné motoriky ruky – vybere se nejvhodnější úchop a psací náčiní  Další pomůcky  Odborné rady poskytne SPC + vytvoří IVP  Psaní náhradním způsobem (využití spec.počítačového programu) je až posledním řešením

25 Psaní u dětí s handicapem – praktické rady  Pevné usazení a opora nohou www.rql.cz/ www.rql.cz/www.rql.cz/  Cvičení na procvičení motoriky ruky  Speciální psací náčiní, popř. sešity www.pastelka-labut.com/katalog.html www.pastelka-labut.com/katalog.htmlwww.pastelka-labut.com/katalog.html  Upevnění papíru na podložku – lepící guma guma  Speciální počítačové programy www.petit-os.cz/alt_slov_popis.php www.petit-os.cz/alt_slov_popis.phpwww.petit-os.cz/alt_slov_popis.php

26 Kruhové pohyby Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku. Motám, motám klubíčko, upleť svetr, babičko.

27 Kývavé pohyby Houpy, houpy, kočka snědla kroupy. Naše Kačka, ta je skoupá, nejraděj se sama houpá. Houpy, houpy, kluku hloupý, ať ti táta také koupí.

28 Vertikální pohyby Zalila Julie bílou lilii. Namaluj k tyčce tyčku, postavím z nich celý plot.

29 Obloučky Skákal pes, přes oves, přes zelenou louku. Kdo tu skákal hop a hop, sníh nám poví podle stop.

30 Vlnovky Had leze z díry, vystrkuje kníry.

31 Smyčky fí - fí - fí fá - fá - fá Z komínů se kouří slunce oči mhouří !

32 Pen again

33 Smove tužka

34 Stabilo

35 Yoropen

36 Kulička

37 Nástavec

38 Štětec na prsty

39 Štětec dlaňový

40 Sešit s pomocnými linkami

41 Doporučená literatura  Budeme mít prvňáčka (Portál)  Diagnostika předškoláka (nakladatelství MC Brno)  Šimonovy pracovní listy (Portál)  Rozlišování hlásek (Olga Zelinková, DYS)  Shody a rozdíly (Zdena Michalová, Tobiáš)  Psaní jako hraní (Vladimír Linc)  Nechte leváky drápat (Portál)  Leváci a jejich výchova (Portál)  Do školy beze strachu – jak překonat obavy dětí z nepříjemných zážitků (Computer Press a.s.)

42 Další literatura  Jak krtek Barbora uviděl svět - rozvoj zrakového vnímání pro děti 3 – 5 let (Computer Press a.s.)  Jak krtek Barbora našel cestu domů - rozvoj zrakového vnímání pro děti 4 – 6 let (Computer Press a.s.)  Počítání soba Boba (Computer Press a.s.)  Čísla pro předškoláky – Učíme se hrou (Svojtka&C)  Cvičíme paměť – testy pro předškoláky a malé školáky (Svojtka&C)  Myšlení - testy pro předškoláky a malé školáky (Svojtka&C)  Rozvoj řeči - testy pro předškoláky a malé školáky (Svojtka&C)  Čtení - testy pro předškoláky a malé školáky (Svojtka&C)

43 Další literatura  Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti (Portál)  Jak se žije dětem s postižením (Portál)  Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením (Portál)

44 DĚKUJI ZA POZORNOST PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY


Stáhnout ppt "DÍTĚ S HANDICAPEM A JEHO VSTUP DO MŠ/ZŠ Mgr. Naďa Máchová Středisko rané péče Slaný."

Podobné prezentace


Reklamy Google