Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÍTĚ S HANDICAPEM A JEHO VSTUP DO MŠ/ZŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÍTĚ S HANDICAPEM A JEHO VSTUP DO MŠ/ZŠ"— Transkript prezentace:

1 DÍTĚ S HANDICAPEM A JEHO VSTUP DO MŠ/ZŠ
Mgr. Naďa Máchová Středisko rané péče Slaný

2 Obsah přednášky Základní rysy vývoje osobnosti dítěte se zdravotním postižením Socializace dětí se zdravotním postižením Nejčastější chyba rodičů ve výchově dítěte se zdravotním postižením Nástup do MŠ / ZŠ Možnosti vzdělávání dětí se zdravotním postižením Výběr školského zařízení Školní zralost a školní připravenost Kritéria školní zralosti Sebeobsluha Rozumové schopnosti Předpoklady pro čtení, psaní, matematiku Řeč (výslovnost, vyjadřování, rytmické cítění) Lateralita Funkce hemisfér Grafomotorika Psaní u dětí s handicapem (praktické rady, pomůcky)

3 Základní rysy vývoje osobnosti dítěte se zdravotním postižením
Vývoj dítěte je zatížen primárními i sekundárními následky defektu Potřeba citového vztahu a bezpečí bývá větší než u zdravých dětí Potřeba učení – vazba na zprostředkující aktivitu jiných lidí, snížená vlastní aktivační úroveň Rozvoj osobnosti hodně závisí na citlivosti a přiměřenosti výchovy

4 Socializace dětí se zdravotním postižením
Sociální aktivity jsou omezené Sociální zkušenosti jsou omezenější Postupné osvojování sociálních rolí – navíc role handicapovaného jedince Sociální nezkušenost, závislost na dospělých Neschopnost navazovat kontakty s vrstevníky Problémy ve vztahu k vrstevníkům a v komunikaci s nimi Nejistota – jak mne ostatní přijmou

5 Nejčastější chyba rodičů ve výchově dítěte se zdravotním postižením
Nepochopení potřeb dítěte Neadekvátní požadavky (příliš nízké x vysoké)

6 Nástup do MŠ /ZŠ Důležitý sociální mezník v životě dítěte i rodičů
Konfrontace s realitou, akceptace vlastní odlišnosti Pozitivní sebevědomí a sebehodnocení Požadavky rodičů Postoj učitele Úspěšné zvládnutí je spojené s celkovým zráním organizmu, výchovou a působením prostředí

7 Možnosti vzdělávání dětí se zdravotním postižením
Běžná MŠ/ZŠ Speciální MŠ/ZŠ Odklad školní docházky Pomoc pedagogického nebo osobního asistenta Vzdělávání podle IVP

8 Výběr školského zařízení
posoudit možnosti na straně dítěte, rodiny, školy (podle místa bydliště) spolupráce ředitel – učitel – rodina uvědomit si výhody i nevýhody daného školského zařízení

9 Školní zralost a školní připravenost
Školní zralost = zralost CNS, která se projevuje odolností vůči zátěži, schopností soustředit se a emoční stabilitou Projevy školní nezralosti – nesamostatnost, hravost, nekázeň, nesoustředěnost Školní připravenost (způsobilost) zahrnuje spíše úroveň předškolní přípravy z hlediska schopností, vlivu prostředí a výchovy

10 Kritéria školní zralosti
fyzická (tělesná) zralost – vzrůst, zdravotní stav sociální zralost – nezávislost na matce, schopnost přizpůsobit se novému prostředí, respektovat pravidla, respektovat autoritu, zdvořilostní návyky (vykání), rozlišovat chování k dospělým a dětem, umět požádat o pomoc! psychická (duševní,rozumová) zralost – zájem poznávat nové věci, dítě se nesoustředí jen na hru

11 Sebeobsluha VŠE S PŘIHLÉDNUTÍM K REÁLNÝM MOŽNOSTEM DÍTĚTE
oblékání/svlékání dodržovat hygienu udělat kličku ! (důležité nejen na zavázání bot) ukládat si věci na určité místo, dodržovat pořádek poznat si svoje věci jíst příborem samostatnost (připravování učebních pomůcek, připravit si ubrousek na svačinu, po jídle uklidit, umýt se…)

12 Rozumové schopnosti barvy základní a odvozené prostorové představy
pravo – levá orientace časové vztahy rodina (základní vztahy) vlastní osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa) živá a neživá příroda

13 Předpoklady pro čtení, psaní a matematiku
zrakové vnímání sluchové vnímání grafomotorika matematické představy

14 Zrakové vnímání a zraková paměť
důležité pro čtení, psaní – tvar, velikost písmen, drobné odlišnosti procvičovat formou hry: - hledání rozdílů - co tam nepatří - skládání obrázků z dílů - pozadí x figura - pexeso - zapamatuj si

15 Sluchové vnímání a fonematický sluch
fonematický sluch = jemné sluchové rozlišování výslovnost délka samohlásek slova podobně znějící (bije x pije, nos x noc…) procvičování - rozlišování obecných zvuků (tekoucí voda, cinkání lžičkou, hlasy…) - rozlišování hlásek

16 Předpoklady pro matematiku
geometrické tvary (poznat) mechanické počítání do 10 porovnávání počtu (více, méně, stejně) prostorové představy

17 Řeč – výslovnost správná výslovnost všech hlásek
R, Ř se může automatizovat ještě v první třídě, ale má být vyvozené vadná výslovnost více hlásek je důvodem k OŠD

18 Řeč - vyjadřování slovní zásoba
tvoření a chápání gramaticky správné věty popis obrázku vyprávění podle obrázků, sestavení dějové posloupnosti vyprávění vlastního zážitku přednes básně zpěv písně porovnávání podle velikosti, tvoření zdrobnělin (dům – domek – domeček) porovnávání podle velikosti, stupňování (malý – větší – největší)

19 Řeč - rytmické cítění, jazykový cit
rytmizace slov (vytleskávání,vyťukávání) opakování daného rytmu chápání rýmů tvoření rýmů chápání citově zabarvené věty

20 Lateralita před vstupem do školy má být jasno, zda je dítě pravák x levák pokud používá obě ruce, je nutné vyšetření v PPP typy laterality: Pravostranná dominance (pravá ruka/pravé oko) Levostranná dominance (levá ruka/levé oko) Zkřížená lateralita (pravá ruka/levé oko nebo naopak) Nevyhraněná lateralita

21 Funkce hemisfér Levá hemisféra = řečová, vnímá přednostně slabiky, slova, melodii - verbální, abstraktní, racionální Pravá hemisféra = vnímá přednostně zvuky, izolované hlásky, rytmus. Zajišťuje globální vnímání a poznávání obličejů. - neverbální, konkrétní, intuitivní Naslouchání řeči aktivuje u praváků levou hemisféru, u leváků stejné podněty vyvolávají přibližně stejnou aktivaci obou hemisfér.

22 Grafomotorika, koordinace oko - ruka
OBECNÁ PRAVIDLA – VYCHÁZET ZE ZDRAVOTNÍHO STAVU A MOŽNOSTÍ DÍTĚTE správný úchop tužky – „špetka“, konec tužky směřuje k rameni (leváci stejný postup) uvolněná ruka opora nohou ! pravidla pro leváky procvičování: - cvičení pro uvolnění ruky – „Šimonovy pracovní listy“ - obtahování dané linie - spojování bodů

23 Procvičení motoriky ruky a grafomotoriky
Vycházíme z možností dítěte, snažíme se o zlepšení nebo alespoň o udržení stávajícího stavu velký formát, svislá poloha pohyb ruka shora dolů, zleva doprava rovné čáry svislé, vodorovné šikmé čáry vlnky, kroužky na obě strany kreslení, obkreslování, vybarvování (i prstem do písku, do mouky) modelování navlékání korálků, práce se šňůrkami (uzlíky, zavazování tkaniček…) svírání a rozevíráním dlaně v teplé vodě sbírání malých plovoucích předmětů ve vodě masáže vedoucí ruky masážními kroužky, míčky, ježky

24 Psaní u dětí s handicapem
Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní – Dr. Jaroslava Svobodová Vychází se ze schopností a možností dítěte – individuální přístup Diagnostika jemné motoriky ruky – vybere se nejvhodnější úchop a psací náčiní Další pomůcky Odborné rady poskytne SPC + vytvoří IVP Psaní náhradním způsobem (využití spec.počítačového programu) je až posledním řešením

25 Psaní u dětí s handicapem – praktické rady
Pevné usazení a opora nohou Cvičení na procvičení motoriky ruky Speciální psací náčiní, popř. sešity Upevnění papíru na podložku – lepící guma Speciální počítačové programy

26 Kruhové pohyby Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku.
Motám, motám klubíčko, upleť svetr, babičko.

27 Houpy, houpy, kluku hloupý,
Kývavé pohyby Houpy, houpy, kočka snědla kroupy. Naše Kačka, ta je skoupá, nejraděj se sama houpá. Houpy, houpy, kluku hloupý, ať ti táta také koupí.

28 Vertikální pohyby Namaluj k tyčce tyčku, postavím z nich celý plot.
Zalila Julie bílou lilii. Namaluj k tyčce tyčku, postavím z nich celý plot.

29 Obloučky Skákal pes, přes oves, přes zelenou louku.
Kdo tu skákal hop a hop, sníh nám poví podle stop.

30 Vlnovky Had leze z díry, vystrkuje kníry.

31 Smyčky fí - fí - fí fá - fá - fá Z komínů se kouří slunce oči mhouří!

32 Pen again

33 Smove tužka

34 Stabilo

35 Yoropen

36 Kulička

37 Nástavec

38 Štětec na prsty

39 Štětec dlaňový

40 Sešit s pomocnými linkami

41 Doporučená literatura
Budeme mít prvňáčka (Portál) Diagnostika předškoláka (nakladatelství MC Brno) Šimonovy pracovní listy (Portál) Rozlišování hlásek (Olga Zelinková, DYS) Shody a rozdíly (Zdena Michalová, Tobiáš) Psaní jako hraní (Vladimír Linc) Nechte leváky drápat (Portál) Leváci a jejich výchova (Portál) Do školy beze strachu – jak překonat obavy dětí z nepříjemných zážitků (Computer Press a.s.)

42 Další literatura Jak krtek Barbora uviděl svět - rozvoj zrakového vnímání pro děti 3 – 5 let (Computer Press a.s.) Jak krtek Barbora našel cestu domů - rozvoj zrakového vnímání pro děti 4 – 6 let (Computer Press a.s.) Počítání soba Boba (Computer Press a.s.) Čísla pro předškoláky – Učíme se hrou (Svojtka&C) Cvičíme paměť – testy pro předškoláky a malé školáky (Svojtka&C) Myšlení - testy pro předškoláky a malé školáky (Svojtka&C) Rozvoj řeči - testy pro předškoláky a malé školáky (Svojtka&C) Čtení - testy pro předškoláky a malé školáky (Svojtka&C)

43 Další literatura Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti (Portál)
Jak se žije dětem s postižením (Portál) Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením (Portál)

44 PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY
DĚKUJI ZA POZORNOST PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY


Stáhnout ppt "DÍTĚ S HANDICAPEM A JEHO VSTUP DO MŠ/ZŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google