Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce učitele s rodiči Škola přátelská rodině, rodina přátelská škole. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce učitele s rodiči Škola přátelská rodině, rodina přátelská škole. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum."— Transkript prezentace:

1

2 Spolupráce učitele s rodiči Škola přátelská rodině, rodina přátelská škole. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

3 Očekávání rodičů vztahující se ke škole a k učitelům  chci poradit, co mám dělat, když s dítětem není něco v pořádku;  chci, aby učitel měl moje dítě rád;  učitel má dítě naučit vše bez domácích úkolů a bez problémů;  učitel má vyřešit problémy ze školy ve škole;  učitel má zprávy o dítěti podávat soukromě a taktně;  učitel má být spravedlivý ve všem;  ať škola neobtěžuje a nezatěžuje rodiče;  očekávám, že učitel naučí dítě ve škole a nemám to za něj dělat já doma….

4 Očekávání učitelů vztahující se k rodičům  učitelé od rodičů očekávají ochotu řešit společné problémy;  vytváření pozitivního rodinného prostředí;  péče o práci svých dětí a jejich kontrolu;  zajištění toho, aby děti nosily do školy pomůcky;  zájem o setkávání s učitelem;  plnění požadavků učitele atd.

5 Typy výchovného stylu  Autokratický aneb dominantní  Liberální aneb se slabým řízením  Demokratický aneb sociálně-integrační

6 Autokratický styl  Založen na zakazování  Vysoká frekvence trestů  Nerespektování potřeb a přání dítěte  Absence porozumění  Malý prostor pro samostatnost a iniciativu

7 Liberální styl  Minimální (až nulová) úroveň řízení  Absence požadavků  Nedůslednost

8 Demokratický styl  Pedagog působí příkladem  Nabídka činností  Přiměřená míra zákazů a příkazů  Podpora iniciativnosti dítěte  Otevřená a důvěrná komunikace  Důslednost

9 Spolupráce s rodiči - principy  Rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí, mají na výchovu a vývoj svých dětí největší vliv.  Rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí, a proto mají právo spolurozhodovat o jeho naplňování.  Rodiče a učitelé jsou rovnocennými partnery.  Je nutné využívat vhodných metod, jak propojit edukaci ve škole s působením rodiny.

10 Význam spolupráce rodiny a školy  Sebevědomí dítěte evidentně stoupá, pokud se některý člen jeho rodiny aktivně účastní školního života. Taková účast vysílá k dítěti signál, že jeho rodina uznává a schvaluje svět školy, v němž dítě tráví většinu dnů svého dětství.  Pokud dítě vidí své rodiče a pracovníky školy pracovat společně, lépe přijímá autoritu dalších dospělých  Výzkumy ukazují, že programy, které zapojují rodiny do svého působení posilují sebeúctu rodičů.  Současně umožňují rodičům uvědomit si, co vše je v jejich silách, jaké kompetence mají. Zejména v případě mladších dětí mohou rodiče při přímém pozorování vlastního dítěte při práci ve třídě lépe porozumět otázkám spojeným s vývojem jejich dítěte.  Na základě vlastních pozorování v konfrontaci s údaji od rodičů může učitel přizpůsobit podmínky ve škole tak, aby vyhovovaly potřebám dětí.

11 Formy spolupráce rodin a škol I. PRINCIP PESTROSTI, TVOŘIVOSTI A POSTUPNOSTI  Osobní kontakt pedagoga s rodiči dětí 1.První návštěva ve škole (dny otevřených dveří) 2.Orientační setkání 3.Návštěva pedagoga v rodině 4.Čas příchodu a odchodu dítěte ze školy 5.Telefonické rozhovory 6.Konzultace učitel – rodič – žák 7.Společná setkání (společné schůzky a akce) 8.Vzdělávací akce pro rodiče

12 Formy spolupráce rodin a škol II.  Písemné formy komunikace a spolupráce pedagoga s rodiči dětí 1.Letáčky, brožury, příručky, webové stránky školy 2.Zpravodaj; Třídní/školní časopis 3.Neformální zprávy o dítěti i dění ve škole 4.Informační nástěnka pro rodiče 5.Schránka pro návrhy 6.E-mailové služby a sms zprávy

13 Formy spolupráce rodin a škol III.  Účast rodičů ve třídě / škole 1.Rodič pozorovatel / návštěvník 2.Rodič odborník 3.Rodič asistent 4.Rodič členem rodičovské rady

14 Osobní konzultace učitel–rodič–dítě Diskrétnost, nelze uplatňovat vždy  2 – 3 krát za rok  v 15ti až 20ti minutovkách. Příprava na konzultaci –  prohlédneme si všechny poznámky a materiály v portfoliu dítěte  požádáme dítě, aby si připravilo práce, na nichž bude chtít demonstrovat svůj pokrok (výběrové portfolio).  Prostředí třídy nebo kabinetu, v němž konzultace probíhají upravíme tak, aby se v něm rodiče cítili jako opravdoví partneři - zajistíme soukromí, pohodlné židle, papíry a tužky na psaní poznámek a jednoduché občerstvení (káva, čaj, voda).

15 Průběh osobní konzultace učitel–rodič–dítě Krok 1 - navodíme přátelskou atmosféru. Začínáme nějakou neformální otázkou, nabídkou občerstvení atp.... Krok 2. - nejprve dáme prostor dítěti, aby vyhodnotilo svoji práci. Krok 3. - požádáme rodiče, aby se k vyhodnocování připojil svými postřehy a nabídl tak svůj úhel pohledu. Krok 4. - sdělujeme svůj „učitelský úhel pohledu“. Nejprve mluvíme o úspěších a pokrocích dítěte, zdůrazňujeme jeho silné stránky. Následují informace o tom, co se žákovi nedaří a potřeboval by zlepšit. Vše, co jako učitelé říkáme, dokumentujeme na konkrétních pracích dítěte z portfolia a doplňujeme svými záznamy z pozorování. Krok 5. - prodiskutujte a ve spolupráci s rodičem a dítětem navrhněte konkrétní kroky v postupu učení dítěte, které by vedly ke zlepšení. Zapisujte si, na čem jste se společně všechny tři strany dohodly.  Zaměřte se na to, abyste poskytli rodiči i dítěti časový prostor pro vyjádření. Jste při konzultaci přítomny tři strany. Hlídejte si, zda-li opravdu mluvíte jen jednu třetinu času. Konzultace je partnerským dialogem!

16 Komunikace - učitel s rodiči  Mluvte s rodiči jako s rovnocennými partnery  Vnímejte rodiče jako experta který nejlépe zná své dítě  Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte  Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm  Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok  Zkuste si představit s jakými očekáváními a představami rodiče do školy přichází  Nelze očekávat, že s proměnou komunikace začnou rodiče

17 Komunikace - rodiče s učitelem  Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale jako na spolupracovníka při výchově dítěte  Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou, ale respektujte jeho odbornost  Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat  Ověřujte si informace od svého dítěte – bývají často zkreslené  Nepomlouvejte učitele svých dětí – může se to obrátit proti vám

18 Desatero pro spolupráci s rodinou 1. Respektujeme úlohu rodičů - rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich potomka. 2. Zachováváme důvěrnost - rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení školní docházky svého dítěte. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytně nutné k zajištění efektivního vzdělávání dětí. 3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme 4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení - rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro rodinu druhou. 5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama - naším úkolem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. 6. Usilujeme o zapojení celé rodiny 7. Plánujeme rodičovská setkání a konzultace v době, která rodině vyhovuje - dáváme rodičům možnost, vybrat si termín setkání z několika navržených variant, rodiče se mohou zapisovat do harmonogramu konzultací. 8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a poskytujeme jí pozitivní zpětnou vazbu - zdůrazňujeme silné stránky rodiny a dosažené úspěchy. Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce a zapojení ve třídě. 9. Spolupracujeme s dalšími partnery školy 10. Víme, že všechno nejde hned...

19 Komunikace s rodiči v problémových situacích  Sami pro sebe pravdivě před začátkem setkání reflektujme náš vztah  Vytvořme vhodné prostředí pro setkání  Snažme se aktivně naslouchat  Snažme se rozumět, ne rozumovat  Zaměřte se na aktuální situaci  Vyhýbat se zobecňování (vždy, nikdy…)  Nezlehčovat problém a nesnažit se o něm žertovat  Snažme se empaticky porozumět rodičům v jejich vnímání problému

20 V komunikaci s rodiči v problémových situacích je vhodné se vyvarovat  Netrpělivosti  Skryté či zjevné verbální či neverbální agresivity nebo nadřazenosti  Křečovitosti  Rezignace a neochoty se zapojit do řešení problémů  Slibů, které nelze splnit  „slepoty“ k vlastnímu vyhoření, únavy a znechucení z práce s lidmi

21 Zásady kritiky  Snažme se nejprve pochválit vše, co stojí za pochvalu  Mluvme za sebe (já věty) – kritika je totiž subjektivní záležitost  Jasně zformulujme, co chceme – neříkejme, co nechceme  Hovořme o věci, chování, ne o osobě a jejích negativních „kvalitách“  Souhlasme se vším, co je alespoň trochu pravděpodobné – jinak se vzdálíme původnímu záměru  Vyhněme se sarkasmům a jiným projevům neúcty

22 Literatura  xxx

23 í  www.etickavychova.cz www.etickavychova.cz  www.etickavychova.cz/ops www.etickavychova.cz/ops  www.etickeforumcr.cz www.etickeforumcr.cz Odkazy na webu:

24 í  Možnost získat pro školy  Bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň  www.etickaskola.cz www.etickaskola.cz Ocenění „Etická škola“

25  ASET = Adoptuj si školu pro etickou výchovu  Firemní sponzorství pro konkrétní školu  www.etickavychova.cz/ops/aset www.etickavychova.cz/ops/aset Možnosti financování

26 www.etickavychova.cz/ops Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Spolupráce učitele s rodiči Škola přátelská rodině, rodina přátelská škole. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google