Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

T LUMOČNICKÁ SLUŽBA A JEJÍ VYUŽITÍ K OMUNIKACE S NESLYŠÍCÍMI N AĎA H YNKOVÁ D INGOVÁ 17.9.2013, Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "T LUMOČNICKÁ SLUŽBA A JEJÍ VYUŽITÍ K OMUNIKACE S NESLYŠÍCÍMI N AĎA H YNKOVÁ D INGOVÁ 17.9.2013, Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 T LUMOČNICKÁ SLUŽBA A JEJÍ VYUŽITÍ K OMUNIKACE S NESLYŠÍCÍMI N AĎA H YNKOVÁ D INGOVÁ 17.9.2013, Hradec Králové

2 P OSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB V SOUČASNOSTI Dne 21. května 1998 byl prezidentem Václavem Havlem podepsán zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči, nabyl účinnosti 1. ledna 1999 zákon 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ze dne 23. září 2008

3 T ERMINOLOGIE Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.

4 K OMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Komunikačními systémy neslyšících a se pro účely tohoto zákona rozumí český znakový jazyk a komunikační systémy vycházející z českého jazyka. § 4 Český znakový jazyk § 6 Komunikační systémy vycházející z českého jazyka jsou znakovaná čeština, prstová abeceda, vizualizace mluvené češtiny, písemný záznam mluvené řeči, Lormova abeceda, daktylografika, Braillovo písmo s využitím taktilní formy, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma.

5 Z ÁKONNÉ PRÁVO KLIENTŮ Neslyšící osoby mají právo na: a) používání komunikačních systémů neslyšících osob, b) vzdělávání s využitím komunikačních systémů neslyšících osob, b) výuku komunikačních systémů neslyšících osob, kterou upravuje jiný právní předpis. Neslyšící NE - video

6 T YPY TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB Tlumočník českého znakového jazyka Transliterátor znakované češtiny Vizualizátor mluvené češtiny ( x písemný záznam mluvené řeči = simultánní přepis v reálném čase) Tlumočení pro osoby s hluchoslepotou Videa ukázky typů tlumočení

7 K DO TLUMOČNICKOU SLUŽBU ZAJIŠŤUJE ? Poskytovatelé tlumočnických služeb (v ČR je cca 38 poskytovatelů = organizací různé velikosti, které mají registrovanou tlumočnickou službu) Mezi poskytovateli je např. SNN v ČR (největší poskytovatel) Česká komora tlumočníků znakového jazyka (poskytovatel zaměřený na oblast kultury a vzdělávání)

8 Č ESKÁ KOMORA TLUMOČNÍKŮ ZNAKOVÉHO JAZYKA (K OMORA ) =profesní organizace tlumočníků znakového jazyka (www.cktzj.com)www.cktzj.com Hlavní cíle Komory jsou: hájení zájmů tlumočníků znakového jazyka zvyšování úrovně profesionálního tlumočení, která je běžná na úrovni zemí EU vzdělávací činnost v oblasti tlumočení tlumočení při úředních i soudních jednáních tlumočení společenských a kulturních akcí Videovizitka Komory

9 N ABÍDKA TLUMOČENÝCH KULTURNÍCH AKTIVIT Tlumočená divadelní představení (Klub Lávka- Čtyři dohody; Škola malého stromu; Divadlo Na Jezerce-Manželské vraždění; Říše loutek- O pejskovi a kočičce; O nezbedných kůzlátkách; Kašpárek v pekle) Tlumočené koncerty (Podepsáno srdcem v ČT, tlumočené koncerty skupiny Traband, Neslýchané festivaly) Tlumočené výstavy, vernisáže a prohlídky muzeí (Národní galerie, Národní muzeum, Muzejní noc)

10 K OMORA - KONTAKT Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s. Ocelářská 35/1354 190 00 Praha 9 Tel.: (+420) 284 080 296 Fax: (+420) 284 080 298 SMS: (+420) 603 349 104 E-mail: info@cktzj.com www: http://www.cktzj.com/

11 Z PROSTŘEDKOVATELSKÁ „ AGENTURA “ CZTN (Centrum) = Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící Dne 23. září 2003 bylo Centrum spuštěno. Tlumočnické služby pouze zprostředkovávalo. Od 1. března 2004 začalo služby tlumočníků také proplácet. Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), část prostředků poskytují sponzoři. Poskytuje služby klientům z celé ČR.

12 T YPY NE / PROPLÁCENÝCH SLUŽEB Co Centrum ne/proplácí? PROPLÁCÍ: individuální tlumočení v nutných situacích (lékař, právník, jednání s úřady a institucemi, rekvalifikační kurzy, konzultace v zaměstnání, hledání zaměstnání, apod.…) NEPROPLÁCÍ: tlumočení kulturní akce, soud, školní vyučování, jednání na policii (pokud je klient předvolán). NEPROPLÁCÍ ASISTENCI!!!

13 CZTN - KONTAKTY Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky email: tlumoceni@gong.cz internet: www.gong.cz/tlumoceni tel./fax.: 251 613 623 SMS: 776 701 502 Webové stránky centra

14 E TICKÝ KODEX TLUMOČNÍKA ZNAKOVÉHO JAZYKA  Profesionální tlumočník je osoba, která za úplatu převádí jednoznačně smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace a jejich dvěma odlišnými jazyky a kulturami. Sám nic nevysvětluje, nepřidává ani neubírá. Tlumočí věrně způsob vyjádření, nemění význam ani obsah sdělení. Tlumočník se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace.  Tlumočník následuje způsob komunikace preferovaný neslyšícím klientem.  Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem, kvalifikaci a přípravě. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce. Pokud tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnosti a schopnosti, tlumočení odmítne.

15 E TICKÝ KODEX TLUMOČNÍKA ZNAKOVÉHO JAZYKA  Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí.  Tlumočník je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během tlumočení neveřejných jednání.  Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.  Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj špatných pracovních podmínek, nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.

16 E TICKÝ KODEX TLUMOČNÍKA ZNAKOVÉHO JAZYKA  Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, učí se znát kulturu Neslyšících, doplňuje své vědomosti týkající se problematiky sluchově postižených a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň.  Tlumočník ctí svou profesi, usiluje o spolupráci s ostatními tlumočníky při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů.  Členové České komory tlumočníků znakového jazyka se vzájemně respektují.  Tlumočník zná etický kodex a dodržuje ho

17 D ESATERO PRO KOMUNIKACI PŘES TLUMOČNÍKA Neslyšící člověk při komunikaci s úřady má právo na tlumočníka, pokud o to požádá. Neslyšící člověk má právo vybrat si tlumočníka, kterému dobře rozumí a kterému důvěřuje. Tlumočení může probíhat formou znakového jazyka, znakované, mluvené či psané češtiny dle komunikační preference neslyšícího člověka. Rozhovor vedeme přímo s neslyšícím člověkem a udržujeme zrakový kontakt s ním, nikoliv s tlumočníkem. Nemluvíme s tlumočníkem s tím, že ten to později neslyšícímu klientovi vysvětlí. Neslyšící účastník hovoru má právo na informace v plné kvalitě a v čase, kdy mu jsou určeny a ptát se průběžně na to, co ho zajímá.

18 D ESATERO PRO KOMUNIKACI PŘES TLUMOČNÍKA Tlumočník musí být vždy vedle slyšící osoby, jejíž řeč tlumočí. Během hovoru neodbíháme. Mluvíme svým obvyklým tempem. Tlumočník nás sám upozorní, bude-li třeba řeč zpomalit. Máme na paměti, že při tlumočení vždy dochází k časovému skluzu. Na konci hovoru se neslyšícího člověka zeptáme, zda ještě něco potřebuje upřesnit. I když se s neslyšícím klientem dorozumíváme přes tlumočníka, dejme mu s sebou také písemné sdělení o důležitých doporučeních.

19 Videa Etický kodex Děkuji za pozornost! nada.dingova@cktzj.com


Stáhnout ppt "T LUMOČNICKÁ SLUŽBA A JEJÍ VYUŽITÍ K OMUNIKACE S NESLYŠÍCÍMI N AĎA H YNKOVÁ D INGOVÁ 17.9.2013, Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google