Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogická diagnostika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogická diagnostika"— Transkript prezentace:

1 Pedagogická diagnostika
Výuková podpora pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami CZ.1.07/1.2.39/

2 Pojmy Pedagogická diagnostika Pedagogicko-psychologická diagnostika
Vědecká disciplína, která se zabývá otázkami hodnocení úrovně výchovně-vzdělávacího procesu, jeho podmínkám a výsledky. Pedagogicko-psychologická diagnostika Def.: „Pedagogicko-psychologická diagnostika je chápána jako poznávání a hodnocení individuálních zvláštností a specifik osobnosti vychovávaného jedince s orientací na prognózu a vyústění v návrhy na optimalizaci jejich rozvoje.“

3 Význam Učitel už nestojí pouze před úkolem pedagogicko- psychologické podpory výchovně-vzdělávacího procesu. Nutnost prevence Rozvoj kompetencí nevystačí s tradičním schématem pedagogické diagnostiky (tedy jen známkování na základě písemek) Nejedná se pouze o soubor metod, postupů, hodnocení podle norem, ale také přístup, cesta, vhled do procesuality, způsob nahlížení příčin a následků i jejich řešení, vnímání kategorie rozvoje jako hlavního směru učebních a poznávacích činností.

4 Přirozená diagnostika
Spíše detekce (povšimnutí si) jevů než jejich identifikace a řešení Povrchní – ale důležitá Sociální percepce ovlivněna: Životní zkušeností Dostupnými informacemi Motivací Povahou vnímajícího (optimista x pesimista) Přetvářkou Popularitou osoby

5 Chyby v sociální percepci
Projekce – připisování svých vlastností (podobné motivy, zájmy, postoje, názory), vlastností skupiny Efekt primarity – první dojem Haló efekt – dominující znak ovlivní celek Sebenaplňující se předpovědi Pygmalion efekt (Galatea efekt) Golem efekt Stereotypy Implicitní teorie osobnosti – celkový obraz z mála viditelných vlastností Logická chyba Efekt mírnosti Efekt sociálního postavení

6 Prevence chyb v soc. vnímání
Maximum možných informací Rozlišování mezi fakty a domněnkami Ověřování závěrů Nepodléhat skupinovému myšlení

7 Pedagogická diagnostika
Nástroje: Testy Především hodnocení výsledků výuky Zpravidla porovnání činností a výkonů s pedagogickými požadavky (normou) Výsledky však nabízí více možností diagnostiky Porovnání zvládnutí učiva žákem s předem definovanou normou Cíl a obsah výuky Zpětná vazba pro učitele i žáky Porovnání výsledků žáků mezi sebou navzájem Nutná různá úroveň otázek Individuální sledování pokroku žáka v učení Dlouhodobé sledování, podobné otázky Porovnání výsledku žáka s výsledkem populace Nutná standardizace Porovnávání výsledků skupin žáků

8 Další metody Pozorování Rozhovor Dotazník
Metody analýzy výkonů a výtvorů Sociometrické metody Analýza pedagogické dokumentace Anamnestické a retrospektivní metody

9 Diagnostika úkolové situace
Vyučování je sled úkolových situací Učitel je aktérem, autorem, organizátorem, hodnotitelem Dvojí diagnostika Žáků Situace jako takové Zásadní kritérium – CÍL úkolové situace

10 5 hledisek úkolové situace
Smysl a podstata úkolové situace v daném kontextu Úroveň řešení Dle kontextu i možností řešitelů Nabízí se např. bloomova taxonomie cílů Jakou metodou dosáhneme vytyčeného cíle Kladení otázek vhodných k: Předporozumění Ověření porozumění Pomoc k porozumění apod. Nácvik metakognitivních postupů Nutno zvolit vhodné činnosti

11 Pedagogicko-psychologická diagnostika
Rozdíly oproti pedagogické diagnostice? Nejedná se o psychologickou diagnostiku Ta přísluší odborníkům Má odlišné cíle: zjištění a měření duševních vlastností a stavů, osobnostních charakteristik V podstatě se nutná pomoc dalších institucí: Pedagogicko-psychologické poradny Speciálněpedagogická centra Informační a poradenská střediska při úřadu práce Střediska výchovné péče

12 Pedagogicko-psychologická diagnostika
Využívá poznatků psychologie Psychologie učení, duševního rozvoje, představy o příčinách a projevech poruch chování či mentální retardace Zájem kladen i na sociální, kulturní a hospodářskou situaci rodiny žáka Působení mimoškolních institucí Kvalitu neformálních společenských interakcí (parta, přátelé

13 Pedagogická diagnóza žáka
Ped. diagnóza žáka Soud o pedagogickém rozvoji jedince Zásadní moment: schopnost a ochota učitele reflektovat stavy a potřeby žáka POZOR!!! Je to soud subjektivní. Využívá tradičního názvosloví Neomluvené absence, nadaný žák, dítě se středním stupněm sluchového postižení, dobré psychohygienické podmínky školy apod. U proměňující se jevů je stanovina i Míra Intenzita Závažnost Formulace pravděpodobné příčiny Odhad možného vývoje (prognóza) Doporučení

14 Prostředky diagnózy Záměrné, cílevědomé a plánovité pozorování
Žákovská anamnéza Diagnostický rozhovor Rozbor pedagogické dokumentace Rozbor žákovských prací Testové metody Projektivní techniky Herní terapie (u dětí), loutkodrama, muzikoterapie

15 Širší kontexty Nejde jen o aktuální úroveň (vzdělání, chování)
Zkoumáme i: Reálné možnosti Předpoklady k učení Domácí zázemí Diagnostika výchovné atmosféry v rodině Podmínky vyučovacího procesu Diagnóza třídy, vztahů, školy

16 Rodinné prostředí Základní sociální jednotka Rozvod Emoční zázemí
Rizikové skupiny 3-6 let 13-18 Častější výskyt: Úzkostných poruch Sebeobviňování Školní problémy Rizikové chování Těžká identifikace s očekávanými rolemi Těžký vztah k jiným autoritám Emoční vazby s vrstevníky Adolescentní krize: nedůvěřivost, nestálost, promiskuita, experimentování s návykovými látkami, delikvence.

17 Některé z pojmů Holding Attachment Vztahy s otcem (matkou)
Oidipovský komplex Separace, emancipace, individuace, mužská role, model budoucího partnera Širší příbuzenské vztahy

18 Sourozenecké vztahy Alfred Adler
Jedináčci, vymodlené děti, přehlížené dítě… Pozice – množství sociálních rolí Nejstarší Dozor Zodpovědnější, ukázněnější Neurotičtější Prostřední Těžké hledání pozice Menší síla/životní zkušenosti oproti nejstaršímu, nejmladší zase chráněn rodiči Usmiřovatelé, vyjednavači, intrikáni Nejmladší Hraví, tvořiví, nespolehliví Porušování pravidel

19 Výchovné styly

20 Hyperprotektivní Nesamostatní Pasivní (úlevy, protekce)
Pocit vlastní důležitosti Naivní optimismus (ostatní jsou tady kvůli mně) Sebevědomí x schopnosti Hypochondrie (školní fobie) Hledání dominantních osob Nespolehliví a nespolupracující Životní styl – parazitující (Adler) Alkoholismus, závislost

21 Autoritářský Konformita Pasivita Nesamostatnost Ustrašenost

22 Ztotožnění s agresorem
Autoritářsky vedení kluci mohou být ve škole: Přestrašení, trpí pocity méněcennosti, neurotické projevy, psychosomatické poruchy Nebo naopak: vzdor, rebelie, původci šikany Řád, kázeň – armáda, policie, extremistická hnutí Autoritářsky vedené holky: Pocit méněcennosti, pasivní, podřízené postavení, snaha zalíbit se učitelce, horlivé plnění úkolů, žalování, puntičkářky, orientované na výkon. Nebo – maskulinní identifikace. Touha po výjimečném společenském postavení, po muži, kterého jim budou ostatní závidět. Promiskuita, snaha nebýt citově závislá.

23 Superego (aneb Freud) (sám sobě dohlížitelem, žalobcem i soudcem)
Nejistota Méněcennost Superego (aneb Freud) (sám sobě dohlížitelem, žalobcem i soudcem) Neurózy, psychosomatika Abstinence vs. úlevové zneužívání látek Vztah k jídlu, alkoholu, drogám, sexu – dle rodičů Nápodoba x odmítnutí

24 Libertinský Jací rodiče volí tento typ výchovy? Těžší respekt pravidel
Intelektualismus, nejistota, pohodlnost, špatná vzpomínka na autoritu Těžší respekt pravidel Tvořivost, vlastní úsudek, originální řešení – problémy v běžné škole Neorientovaní na vnější úspěch a výkon x svoboda, prožitek, tvorba Zmatek v hodnotách a morálce Překvapeni odmítáním a omezováním Samostatní Obtíže z nedostatku konformity Obtíže s návykovými látkami

25 Demokratický, směřující k sebevýchově
„Přiměřený výchovný tlak a laskavá zdrženlivost a tolerance“ Respekt k osobnosti dítěte Požadavek na sebekontrolu, sebezkáznění Srozumitelná pravidla, vyvážený systém odměn a trestů Srozumitelné uznání x přílišná pochvala, věcná odměna Odměna kvůli zdárnému vývoji, nikoli za přizpůsobení se autoritě. Vysvětlování Vzor Vedeni ke spolupráci a vědomí důsledků Sebevýchova Internalizace vs. autorita Ukázněnost není důsledkem strachu, odměny, nýbrž dobrého pocitu ze sebe sama Výsledek: Člověk uskutečňující své zájmy, schopný kooperace, pomoci, milující, pracující, hrající si.

26 Selhávání vychovatelů
Nedůslednost Nejednotnost Nepravidelná výchova Zanedbávání Týrání pasivního charakteru Nesvědomitost

27 Projevy u dětí: Demotivace Neprospívání dítěte Špatný fyzický stav
Zanedbanost Nedostatečné rozvinutí sil a schopností Úzkostnost Nejistota sebou samým Nedůvěra Špatná spolupráce Nesoucitnost

28 Prevence a pomoc Průběžná diagnostika Trpělivost Důslednost
Cílená individuální sociální stimulace Přípravné třídy U sociálně znevýhodněných Nejméně 7 žáků Odklad Nejpozději 9. rok dítěte Dodatečný odklad Těžká situace pro dítě Individuální vzdělávání Pouze u žáka 1. stupně (novinka – 2. stupeň) Výjimka dětí s mentálním postižením Spolupráce s krajským úřadem

29 V mateřské škole Separační úzkost Projevy: Pomoc: Chybí mu maminka
Ustrašenost Nemluvnost Nedružnost Může vést ke strachu z dětského kolektivu Odpor ke škole Mutismus Koktavost Neurotické tiky Enuréza enkopréza Pomoc: Postupné přivykání (matka, hračka…)

30 DÚ Desatero předškoláka
msborovy.cz/file_download/66/DESATERO+PŘEDŠKOLÁK A.pdf

31 Diagnostika školní zralosti
Kresba mužské postavy („nakresli tužkou pána“) Trojice geometrických obrázků (kruh, kříž, čtverec) Zobrazení psacího písma (obkreslování) Obkreslení skupiny deseti bodů Hodnoceno na pětibodové škále Dále: Obkreslování hvězd a vln Komplexní šetření: zručnost, řečové schopnosti, inteligence dítěte, tělesné a psychické funkce, vlastnosti, dovednosti...

32 Diagnostika nadaných a talentovaných žáků
Nadání = přirozená vlastnost U většiny lidí nerozvinuto??? Jak ale na to? Mimořádné nadání Nadprůměrné výkony Spojováno s některým z předmětů Talent Spojován s uměleckými či sportovními činnostmi Co kultura, to jiná představa o nadání Euroamerická kultura?

33 Diagnostika nadaných a talentovaných žáků

34 Mimořádné nadání a jeho rozpoznání
Latentní a manifestované nadání Při srovnání vyčnívá Má dobré výsledky Vyšetření aktuálního stavu jedince Měření v daných oblastech Matematická, jazyková, přírodovědná, technická… Osobnostní projev Porovnání s vrstevnickou populací Porovnání v čase

35 Další projevy: Hloubavý zájem Kutilství Náruživá činnost (kroužky)
Volba nepovinných předmětů, soutěže, olympiády Shromažďování literatury – množství času – často horší výsledky v jiných předmětech

36 Talent Soutěže, výstavy, opakované úspěchy ve sportovních závodech
Zájem o historii a osobnosti daného odvětví ctvrte-dite-je-talent-jenze-skola-jej-nepodpori/

37 Podpora rozvoje nadání a talentu
Povzbuzení Vhodné podněty doma, ZUŠ, specializovaná školská zařízení Sportovní oddíly, zájmové kluby Rozšířená výuka na ZŠ Speciální úprava organizace vzdělávání od ředitele Přeřazení do vyšší třídy

38 Děti a mládež se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami
Ze zákona nutno upravit prostředí výchovy Patří sem: Dle zákona - lidé se zdravotním postižením, znevýhodněním, talentem… Viz speciální pedagogika

39 Zásadní: Naděje na úspěch je tím větší, čím časněji dojde k rehabilitaci a čím dříve je na základě podrobných vyšetření stanoven individuálně uzpůsobený plán nápravy a rozvoje (raná péče). Podpůrná péče je zaměřena nejen na dítě, ale i na rodinu. Základ rané péče: Zajištění osobnostního vývoje a odborná podpora Posílení kompetencí samotné rodiny Podpora začlenění rodiny a dítěte do společnosti

40 Vzdělávací problémy a SPUCH

41 Vzdělávací problémy a SPUCH
Výkonově zaostávají Původ Nižší schopnosti Nerozpoznané smyslové vady Nevhodné podmínky pro přípravu Životní situace Konflikty, rozpad rodiny, rozvod, drogová závislost, onemocnění v rodině Nízká sociokulturní úroveň Odlišná kulturní a jazyková výbava Nezvládnutí technik učení SPUCH

42 Projevy Dyslexie Neschopnost poznávat písmena, pohotově rozlišovat
Neschopnost podržet písmena v paměti a reprodukovat v pořadí ve slova, věty Dítě hádá, domýšlí si Typické chyby: Pletou: b-d, s-z, n-m Přehazují: zle místo lze Vynechávají, přidávají: pot x plot, práší x prší Zaměňují koncovky: vrať se do tří x do třídy Po přečtení neví, o čem text byl Pojí se s poruchou psaní Nepravá dyslexie Opožděn vývoj čtení

43 Dysortografie Porucha pravopisu Záměna krátkých a dlouhých samohlásek: mama, pés Tvrdé, měkké slabik: di-dy, ti-ty Záměna sykavek: s-z Diakritika – spaci, špačci Záměna graficky podobných písmen m-n, b-d, p-q, u-n

44 Dysgrafie Porucha psaní Nenapodobí tvar písmene Nepamatuje si tvar Zrcadlově obrací Toporné a křečovité psaní Neúhledné, nečitelné písmo A ostatní dys…

45 ADHD Nepozornost Nesoustředěnost I nepatrné podněty rozptylují
„Nepřítomnost duchem“ Dívání z oken Strhávání pozornosti Špatné výsledky v písemkách Agresivní Osobní údaje: Úrazy hlavy Zánět mozkových blan Komplikace při porodu

46 Mohou mít přechodný charakter Možno korigovat uzpůsobením
Poruchy chování a výchovné problémy u žáků mladšího a středního školního věku Mohou mít přechodný charakter Možno korigovat uzpůsobením Nerozpoznané a přehlížené se rozvíjí Častý jev Podceňování problému Příliš tvrdé tresty

47 Poruchy chování a výchovné problémy u žáků mladšího a středního školního věku

48 Zjistit příčinu, u koho…
Vzdorovitost Zjistit příčinu, u koho… Hledání vlastní identity a sebeprosazení Agresivita, velké požadavky Období vzdoru U dětí v batolecím období, puberta

49 Lhaní a podvody Příčiny?
Nepřiměřené bájení dítěte Fantazijní hra, jež přerostla přes hlavu – a není už možno ustoupit od příběhu Žert Stud Nemá peníze („zapomněl jsem“) Snaha vyhnout se trestu Špatná známka („nebyl jsem zkoušen, žákovskou jsem zapomněl“) Zisk Věc si půjčí pod záminkou, už nevrátí… Způsobení škody Pomluva, pomsta Možný počátek psychické poruchy Nevyvratitelné přesvědčení o něčem, co je do očí bijící lež… „S promyšleným zištným lhaním či obviňováním za účelem manipulace s okolím (soucit, odpuštění, zvýšená péče, vymáhání úplaty) se setkáváme u dospívajících s hysterickými rysy osobnosti či u dětí z narušeného prostředí.“ Nutno zvážit jak motivaci činu, tak důsledky trestu či beztrestnosti

50 Krádeže Získávání na cizí úkor Schválnost – cíl ublížit Příčiny:
Nedostatek Zanedbanost Další prodej – peníze na drogy, hazard Vzrušení Dítě nekrade kvůli nedostatku finančních prostředků, ale nedostatku rodičovského zájmu. Rodiče jsou právně zodpovědní za dítě…

51 Záškoláctví Příčiny? = neomluvená absence
Strach = neomluvená absence Šikana Zákon: zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti Nezájem Odpor (školní fobie) Mimoškolní záliby Touha po dobrodružství Delikvence Lenost „aby nebyla ostuda“ Řád: podmínky omluv Skryté záškoláctví dovolená

52 Šikana =Agresivní jednání s cílem způsobit fyzickou nebo psychickou újmu či si udržuje převahu nad obětí Další projevy Okázalé vylučování Odmítání pomoci Schválnosti Pomluvy posměšky Systematická psychotraumatizace jedince ve skupině svědčí vždy o selhávání autentické autority učitele nebo vychovatele. Autorita nahrazena svévolí násilníka Důležitá je přihlížející skupina Šikana je delikventní jednání Může vést k duševní poruše, úrazu, sebevraždě.

53 Potulky a útěky Nedostavení se do školy a trávení času mimo domov, opuštění bydliště Ohrožení mravního vývoje Trestná činnost, návyk, automaty, sprejerství, krádeže Různorodá setkání – cesta nabízí jak nové obohacující setkání, tak ta riziková (squat, bezdomovci…) Získávání peněz Krádež doma, žebrání, krádeže, prostituce Útěk více u kluků než holek Spíše v létě Příčiny? Nezájem rodičů Selhávání domácího prostředí Zanedbávání a neuspokojování potřeb Rozpad rodiny Týrání Pohlavní zneužívání

54 Sociálněpatologické jevy ohrožující děti a mládež

55 Motivační video Nešpor v Uvolněte se, prosím:

56 Sociálněpatologické jevy ohrožující děti a mládež
Formy chování, které mají relativně hromadný charakter a svými negativními důsledky ohrožují nejen příslušného jedince, ale také společnost

57 Návykové poruchy Vede k poruchám chování a osobnosti
Nejen psychoaktivní látky Automaty Hazardní hry Patologický vztah k PC, internet, videohry (konzole) Gamblerství + Diagnóza: excesivní hraní PC a video her Děti let Desítky hodin hraní Zdravotní problémy Zhoršená komunikace s rodiči, učiteli, spolužáky Snížená schopnost soustředit se na školní povinnosti Malá adaptabilita k běžné psychosociální zátěži

58 Orientační diagnostika
Abstinence Úzus Požití v příhodné čase a dle předepsaného dávkování Misuzus Zneužití (rozpouštědlo, před 18 lety) Situačně nevhodné užití – těhotenství, bez předpisu Abúzus Nadužívání Větší dávky a častěji, než je běžné – jedinec ještě nepociťuje problémy Porucha chování s přeceňováním nebo podceňováním látky „S pivem mi jde všechno lépe.“ „Bez tabletek bych dlouho usínala“ „Beru si jen malé dávky a kdykoli s těmi prášky mohu přestat.“ „Chutná mi to a umím pít.“ MUDr. Rubeš: „Nadužívání směřuje k závislosti a tato cesta je pouze jednosměrná.“ Závislost

59 Závislost Příjemné působení vystřídáno psychickým, fyzickým i sociálním poškozením Vlastnosti látek Toxicita Vazebný potenciál Množství látky a doba, jež uplyne od prvního užití ke vzniku závislosti a silou odvykacích příznaků při jejím vysazení Heroin – 3-5 dávek Alkohol – „ranní doušek“, aby nebylo zle – po několika letech Nezralý organismus – 3-5 let Zdravý muž – let Faktory: Osobnost jedince, sociální zázemí, nezralost, nevyváženost ve struktuře osobnosti, nezdrženlivost, úzkostnost, sklon k depresím, neochota snášet po nějaký čas neuspokojení potřeb a napětí

60 Diagnostika závislosti – typické znaky
Nutkání nebo silná touha užít látku Zhoršení chování spojené s užíváním drogy (jedinec látku užívá ve větším množství nebo po delší dobu, než si původně předsevzal, a má problémy s ukončováním konzumace Tělesné problémy způsobené vysazením užívané látky kolísání nálad, předrážděnost, pocení a nespavost při pokusu přestat kouřit, ochablost, žaludeční nevolnost a třes u alkoholiků při úsilí o abstinenci deprese, bolesti ve svalech a kloubech, úporné průjmy, bušení srdce a dýchací obtíže u závislých na opiátech.

61 Diagnostika závislosti – typické znaky
Potřeba zvýšení dávky na dosažení žádoucích účinků ( někdy jde až o takové množství léku či alkoholických nápojů, které by u běžné osoby vyvolalo těžkou otravu či smrt) Tak silné zaujetí užíváním drogy, které vede k zanedbávání jiných potěšení (jídlo, sex) či dříve oblíbených činností (koníčky, sport, umění), zároveň je zvýšené množství času věnováno shánění nebo užívání látky (obstarávání peněz „na dávku“, vyhledávání překupníků, vysedávání v hostinci) a dlouhý čas je nutný i na zotavení z účinku alkoholu či jiné drogy (kocovina) Trvalé užívání látky navzdory jasnému důkazu o škodlivosti následků

62 Rozpoznání intoxikace alkoholem
Aneb školní výlety? 3 kritéria Nedávné požití Příznaky opilosti Příznaky nelze vysvětlit jinak Vrávorání, závratě, nevolnost, zvracení – úraz hlavy Zápach z úst (aceton), zastřené vědomí, nesrozumitelná řeš a dávení – při nástupu diabetického kómatu – cukrovka 4 stádia otravy alkoholem Excitační - rozjařenost Hypnotické – vrávorání, výslovnost, spavost Narkotické – stav hlubokého bezvědomí, provázený tělesnou ochablosti – reflexy nelze vybavit ani bolestivými podněty Asfyktické – smrtelné, oběhové selhání, zástava dechu

63 Klima ve společnosti Tradice Společenská tolerance
Hodokvasy v pohádkách Společenská tolerance Ze slavnostního obřadu se stala rutina Problém: nevhodnost požívání, nezdrženlivost Chybí alternativy kvalitního trávení volného času, přesvědčivé výchovné vzory, chuť vyrovnávat se s těžkostmi a životními problémy.

64 A jak z toho ven? Motivace pro vlastní rozhodnutí + pomoc odborných institucí petuty/kontakty_na_protialkoholni_lecebny_v_cr_a_zarizeni_ zabyvajici_se_lecbou_zavislosti.html Hlemýždí smích Quadruplets:

65 Návykové a impulzivní poruchy

66 Hra Hra v předškolním a mladším školním věku Realita dítěte
Přináší pocity uvolnění a radosti Není nebezpečná z hlediska závislosti Střední a starší školní věk Možnost předvést důvtip, obratnost, fyzickou obratnost Podmíněno tréninkem – chce to víc než zmáčknout knoflík

67 Charakteristika hazardní hry:
„vše, nebo nic“ Bažení po vzrušení Nákup „za málo“ co nejvíce Sen o zbohatnutí Možnost narcistního předvádění se Jedinec neodolá pokušení Jedinec zná důsledky prohry (zadlužení, problémy blízkých), tenzi však překoná hrou, která napětí uvolní – a pak přijdou výčitky nebo lítost.

68 Znaky závislosti na automatech:
Splněno minimálně 5 kritérií: Gambler se zaměstnává představami souvisejícími s hazardní hrou, připomíná si dřívější příjemné zážitky, obírá se vidinou výhry, sní o tom, co všechno by si mohl za peníze pořídit, nebo uvažuje, jak si opatřit prostředky k další hře. Aby dosáhl žádoucího vzrušení, musí zvyšovat množství peněz vkládaných do hry. Opakovaně a neúspěšně se pokoušel své nutkání ovládat, hazard redukovat nebo s ním přestat. Když se o to pokouší, cítí neklid a podrážděnost. Používá hazardní hru jako prostředek, jak uniknout problémům, zmírnit špatnou náladu, ulevit si z deprese.

69 Po ztrátě peněz se následný den ke hře vrací, aby je vyhrál zpět.
Dospívající lže rodičům, učitelům, přátelům, eventuálně terapeutovi, aby zakryl rozsah svého zaujetí hazardem. Dopouští se opakovaných výpůjček, vydává za hru peníze určené na jídlo, školní pomůcky, povinné platby apod. Aby mohl čelit finančním ztrátám a pokračovat ve hře, prodává cennější předměty, dopouští se krádeží, padělání nebo zpronevěry. Gambler kvůli hazardní hře ohrožuje nebo pozbývá vztahy, ne nichž mu dříve záleželo. Ztrácí přátele, partnerku, zanedbává vzdělávání. Přestává se věnovat někdejším zálibám, koníčkům apod. Dospívající propadlý hazardní hře spoléhá na rodiče nebo jiné blízké osoby, že mu poskytnou finanční prostředky, zmírní jeho dluhy, budou řešit vzniklé problémy.

70 Důsledky Hráčství spojeno s: Abúzem alkoholu, drog Emoční problémy
Sebepoškozování Dluhy z hráčství vedou u dospívajících mladíků k delikvenci (krádeže, zpronevěra, loupežná přepadení apod.), homosexuální prostituci a sebevraždám

71 Léčba Podobná léčba jako u závislosti na alkoholu Spolupráce odborníků s lidmi v okolí závislého.

72 Excesivní hraní PC her a videoher
Neúměrné trávení času u počítače Otázka agresivity dětí Kladný hrdina násilník je nebezpečnější z hlediska observačního učení než „záporák“ Hraní násilných her snižuje prosociální (altruistické) chování Desinhibice – snížení prahu citlivosti vůči cizí bolesti Snížení zábran vůči vlastnímu agresivnímu chování Nedostatek aktivního phybu Nezájem o školu – nezajímavý svět Tendence riskovat Iluze o vlastních schopnostech Důvody: Úniková strategie, související s obranou před možnou úzkostí Neadekvátní zvládání stresu

73 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem
Mentální anorexie a bulimie Výkonově orientovaná děvčata v pubertě Módní vliv Orientace západní společnosti Pracovní výkon, společenský úspěch, vzhled Může se za nimi skrývat Neujasněný vztah k vlastnímu ženství Nedořešené vnitřní konflikty s matkou Neschopnost navazovat uspokojivé vztahy s vrstevníky Čím dál častěji se objevuje i u kluků

74 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem
Bigarexie Adonisovský syndrom Touha mít přitažlivou svalnatou postavu Chorobně náruživé cvičení a zneužívání hormonů Projevy: cvičení i přes bolest a zdravotní problémy, podrážděnost, zvýšená násilnost, vztahovačnost, paranoidita

75 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem
Rizikové sexuální chování, promiskuita a prostituce Bezpečné chování 2 partneři, kteří jsou si věrní Nerizikové chování – např. stejné stříkačky k aplikaci drog Rizikové chování Nebezpečí nákazy Rizikové skupiny Promiskuitní bisexuální jedinci, „feťáci“ a jejich partneři, cizinci z oblastí s AIDS

76 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem
Promiskuita =časté střídání partnerů, nahodilé známosti bez většího výběru, chybí často citový vztah Pasivní promiskuita Neschopnost odmítnout – strach z úzkosti a osamění Prostituce Často důsledek promiskuity Ohrožení života nejen chorobami, ale i vyšší mírou násilí Pomoc: Streework, etopedie ve školských zařízeních pro výkon ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči

77 Poruchy sociálního zařazení
Delikvence Úmyslné protispolečenské chování a páchání činů, které jsou v rozporu s právními nebo mravními normami určité společnosti Pozor – široký pojem, širší než kriminalita Např. i rušení pořádku, xenofobie, rvačky, opilství, promiskuita Kriminalita Zákonodárství tyto činy považuje za trestné Juvenilní delikvence = kriminalita mládeže Specifika: Nezralost a neukončenost vývoje Slabá volní kontrola, impulzivnost, vzájemné podněcování, alkohol Často skupinový charakter Spíše než finanční situace mají vliv vztahy v rodině

78 Loupeže, sexuální delikty…
Statistika: Chlapci se sníženou inteligencí, vysokou mírou neuroticismu, nezdrženlivosti a agresivity. U 90 % zjištěn neprospěch ve škole Původ v sociálně slabých neúplných rodinách U 80 % výskyt fyzického týrání a zanedbávání Z toho % zděděná agresivita z otce na syna Nejen heredita, ale i princip sociální nápodoby a ztotožnění s agresorem Náprava: výchovný ústav, nápravné zařízení, alternativní trest Činitelé: klinický psycholog, speciální pedagog (etoped), penolog ( penologie – nauka o výkonu trestu, jeho účincích a podmínkách vězeňství).

79 Sprejerství a graffiti
Vandalismus Svévolné neracionální ničení věcí Účel: vybití nahromaděného napětí a agresivity Nezvládnutá frustrace, potřeba ukázat se silou, neohrožeností Sprejerství a graffiti Ocenění náročnosti práce Vagóny, výšky, riziko Snaha udělat si jméno Potřeba sebevyjádření, hledání identity, vymezení teritoria v odlidštěném městě X nepochopení ze strany poškozených

80 Pouliční násilí a extremistická hnutí
Hnutí vedoucí k omezení práv a svobod jiných subjektů Většinou dospívající muži z autoritářského nebo narušeného prostředí Dívky většinou jako partnerky Oceňují: loajalitu, pravověrnost, poslušnost, nesnášenlivost a bojovnost Frustrovaný jedinec dostává podporu, utvrzení, uznání Přehluší nespokojenost z rodiny (např. díky autoritářskému otci) Důležité pocity sounáležitosti, obětování za kamarády… Alkohol hraje významnou roli jako pomůcka k odpoutání od norem…

81 Sekty sekta Nebezpečí Malá skupina Zejména nábožensky orientovaná
Opozice vůči tradiční církvi, ideologii Přitažlivý program, záhadnost, mystika, silný prožitek Nebezpečí Rozumový, citový a morální vývoj mladých lidí ještě není ukončen Izolacionismus Pocity výjimečnosti Fanatismus Dogmatismus Nesnášenlivost vůči jiným názorům Autoritářství vůdců Nesamostatnost

82 Sebepoškozování a sebevražedné chování
Věk dospívání – úmrtnost - sebevražda Druhá nejčastější příčina smrti u kluků Třetí u děvčat Příčiny: Duševní rozkolísanost, psychická zranitelnost Sklony k depresivitě, poraženectví, pasivitě a sebepodceňování Sociální vazby Chyby v prvotní výchově (zanedbávání, týrání, zneužívání) Špatný vztah k tělu Často závislosti Rozbušky: Citové a milostné problémy Rozpory s rodiči Školní obtíže Tělesné či smyslové vady bránící zapojení mezi vrstevníky

83 Demonstrativní sebevražedný pokus
Nápodoba sebevraždy Manipulace s okolím – nátlak, vydírání, zastrašování Sebevražda Cílevědomá snaha Orientační diagnostika Náhlý nápadný neprospěch Nezájem o to, co dříve těšilo Pocity zbytečnosti a prázdnoty Konflikty a rozchody Pocity nepochopení a osamění

84 Alarmující příznaky: Přítomnost projevů deprese
Psychická vyčerpanost, zpomalené myšlení, nevýpravnost, apatie, bezvýrazná mimika, na dotazy jsou zpravidla dávány stručné odpovědi, postižený mluví nevýrazným tichým hlasem Úzkostnost, pocity napětí, hněvivost, pocity marnosti a beznaděje, které se prudce střídají Nespavost v předchozích dnech, viditelná únava, polehávání po lavici Výskyt sebevražedných pokusů dříve či sebevraždy v příbuzenstvu Nedávná ztráta blízké osoby Opilost, podnapilost, (napití se na kuráž před činem) Těžká choroba, postižení, úraz či strach z vážného onemocnění (AIDS, nádorové onemocnění) Nenalézání alternativ při řešení osobních obtíží Viditelné uvolnění až letargie při definitivním rozhodnutí odejít ze života (někdy rozdávání dárků kamarádům či loučení se)


Stáhnout ppt "Pedagogická diagnostika"

Podobné prezentace


Reklamy Google