Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogická diagnostika Výuková podpora pro žáky se speciálními vzd ě lávacími pot ř ebami CZ.1.07/1.2.39/02.0002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogická diagnostika Výuková podpora pro žáky se speciálními vzd ě lávacími pot ř ebami CZ.1.07/1.2.39/02.0002."— Transkript prezentace:

1 Pedagogická diagnostika Výuková podpora pro žáky se speciálními vzd ě lávacími pot ř ebami CZ.1.07/1.2.39/02.0002

2 Pojmy  Pedagogická diagnostika  V ě decká disciplína, která se zabývá otázkami hodnocení úrovn ě výchovn ě -vzd ě lávacího procesu, jeho podmínkám a výsledky.  Pedagogicko-psychologická diagnostika  Def.:  „Pedagogicko-psychologická diagnostika je chápána jako poznávání a hodnocení individuálních zvláštností a specifik osobnosti vychovávaného jedince s orientací na prognózu a vyúst ě ní v návrhy na optimalizaci jejich rozvoje.“

3 Význam  U č itel už nestojí pouze p ř ed úkolem pedagogicko-psychologické podpory výchovn ě -vzd ě lávacího procesu.  Nutnost prevence  Rozvoj kompetencí nevysta č í s tradi č ním schématem pedagogické diagnostiky (tedy jen známkování na základ ě písemek)  Nejedná se pouze o soubor metod, postup ů, hodnocení podle norem, ale také p ř ístup, cesta, vhled do procesuality, zp ů sob nahlížení p ř í č in a následk ů i jejich ř ešení, vnímání kategorie rozvoje jako hlavního sm ě ru u č ebních a poznávacích č inností.

4 Přirozená diagnostika  Spíše detekce (povšimnutí si) jev ů než jejich identifikace a ř ešení  Povrchní – ale d ů ležitá  Sociální percepce  ovlivn ě na:  Životní zkušeností  Dostupnými informacemi  Motivací  Povahou vnímajícího (optimista x pesimista)  P ř etvá ř kou  Popularitou osoby

5 Chyby v sociální percepci  Projekce – p ř ipisování svých vlastností (podobné motivy, zájmy, postoje, názory), vlastností skupiny  Efekt primarity – první dojem  Haló efekt – dominující znak ovlivní celek  Sebenapl ň ující se p ř edpov ě di  Pygmalion efekt (Galatea efekt)  Golem efekt  Stereotypy  Implicitní teorie osobnosti – celkový obraz z mála viditelných vlastností  Logická chyba  Efekt mírnosti  Efekt sociálního postavení

6 Prevence chyb v soc. vnímání  Maximum možných informací  Rozlišování mezi fakty a domn ě nkami  Ov ěř ování záv ě r ů  Nepodléhat skupinovému myšlení

7 Pedagogická diagnostika  Nástroje:  Testy  P ř edevším hodnocení výsledk ů výuky  Zpravidla porovnání č inností a výkon ů s pedagogickými požadavky (normou)  Výsledky však nabízí více možností diagnostiky  Porovnání zvládnutí u č iva žákem s p ř edem definovanou normou  Cíl a obsah výuky  Zp ě tná vazba pro u č itele i žáky  Porovnání výsledk ů žák ů mezi sebou navzájem  Nutná r ů zná úrove ň otázek  Individuální sledování pokroku žáka v u č ení  Dlouhodobé sledování, podobné otázky  Porovnání výsledku žáka s výsledkem populace  Nutná standardizace  Porovnávání výsledk ů skupin žák ů

8 Další metody  Pozorování  Rozhovor  Dotazník  Metody analýzy výkon ů a výtvor ů  Sociometrické metody  Analýza pedagogické dokumentace  Anamnestické a retrospektivní metody

9 Diagnostika úkolové situace  Vyu č ování je sled úkolových situací  U č itel je aktérem, autorem, organizátorem, hodnotitelem  Dvojí diagnostika  Žák ů  Situace jako takové  Zásadní kritérium – CÍL úkolové situace

10 5 hledisek úkolové situace 1. Smysl a podstata úkolové situace v daném kontextu 2. Úrove ň ř ešení  Dle kontextu i možností ř ešitel ů  Nabízí se nap ř. bloomova taxonomie cíl ů 3. Jakou metodou dosáhneme vyty č eného cíle 4. Kladení otázek vhodných k:  P ř edporozum ě ní  Ov ěř ení porozum ě ní  Pomoc k porozum ě ní apod. 5. Nácvik metakognitivních postup ů  Nutno zvolit vhodné č innosti

11 Pedagogicko-psychologická diagnostika  Rozdíly oproti pedagogické diagnostice?  Nejedná se o psychologickou diagnostiku  Ta p ř ísluší odborník ů m  Má odlišné cíle: zjišt ě ní a m ěř ení duševních vlastností a stav ů, osobnostních charakteristik  V podstat ě se nutná pomoc dalších institucí:  Pedagogicko-psychologické poradny  Speciáln ě pedagogická centra  Informa č ní a poradenská st ř ediska p ř i ú ř adu práce  St ř ediska výchovné pé č e ohttp://www.svpdomek.cz/index.php

12 Pedagogicko-psychologická diagnostika  Využívá poznatk ů psychologie  Psychologie u č ení, duševního rozvoje, p ř edstavy o p ř í č inách a projevech poruch chování č i mentální retardace  Zájem kladen i na sociální, kulturní a hospodá ř skou situaci rodiny žáka  P ů sobení mimoškolních institucí  Kvalitu neformálních spole č enských interakcí (parta, p ř átelé

13 Pedagogická diagnóza žáka  Ped. diagnóza žáka  Soud o pedagogickém rozvoji jedince  Zásadní moment: schopnost a ochota u č itele reflektovat stavy a pot ř eby žáka  POZOR!!! Je to soud subjektivní.  Využívá tradi č ního názvosloví  Neomluvené absence, nadaný žák, dít ě se st ř edním stupn ě m sluchového postižení, dobré psychohygienické podmínky školy apod.  U prom ěň ující se jev ů je stanovina i  Míra  Intenzita  Závažnost  Formulace pravd ě podobné p ř í č iny  Odhad možného vývoje (prognóza)  Doporu č ení

14 Prostředky diagnózy  Zám ě rné, cílev ě domé a plánovité pozorování  Žákovská anamnéza  Diagnostický rozhovor  Rozbor pedagogické dokumentace  Rozbor žákovských prací  Testové metody  Projektivní techniky  Herní terapie (u d ě tí), loutkodrama, muzikoterapie

15 Širší kontexty  Nejde jen o aktuální úrove ň (vzd ě lání, chování)  Zkoumáme i:  Reálné možnosti  P ř edpoklady k u č ení  Domácí zázemí  Diagnostika výchovné atmosféry v rodin ě  Podmínky vyu č ovacího procesu  Diagnóza t ř ídy, vztah ů, školy

16 Rodinné prostředí  Základní sociální jednotka  Emo č ní zázemí  Rozvod  Rizikové skupiny  3-6 let  13-18  Č ast ě jší výskyt:  Úzkostných poruch  Sebeobvi ň ování  Školní problémy  Rizikové chování  T ě žká identifikace s o č ekávanými rolemi  T ě žký vztah k jiným autoritám  Emo č ní vazby s vrstevníky  Adolescentní krize: ned ů v ěř ivost, nestálost, promiskuita, experimentování s návykovými látkami, delikvence.

17 Některé z pojmů  Holding  Attachment  Vztahy s otcem (matkou)  Oidipovský komplex  Separace, emancipace, individuace, mužská role, model budoucího partnera  Širší p ř íbuzenské vztahy

18 Sourozenecké vztahy  Alfred Adler  Jediná č ci, vymodlené d ě ti, p ř ehlížené dít ě …  Pozice – množství sociálních rolí  Nejstarší  Dozor  Zodpov ě dn ě jší, ukázn ě n ě jší  Neuroti č t ě jší  Prost ř ední  T ě žké hledání pozice  Menší síla/životní zkušenosti oproti nejstaršímu, nejmladší zase chrán ě n rodi č i  Usmi ř ovatelé, vyjednava č i, intrikáni  Nejmladší  Hraví, tvo ř iví, nespolehliví  Porušování pravidel

19 Výchovné styly

20 Hyperprotektivní  Nesamostatní  Pasivní (úlevy, protekce)  Pocit vlastní d ů ležitosti  Naivní optimismus (ostatní jsou tady kv ů li mn ě )  Sebev ě domí x schopnosti  Hypochondrie (školní fobie)  Hledání dominantních osob  Nespolehliví a nespolupracující  Životní styl – parazitující (Adler)  Alkoholismus, závislost

21 Autoritářský  Konformita  Pasivita  Nesamostatnost  Ustrašenost

22  Ztotožn ě ní s agresorem  Autoritá ř sky vedení kluci mohou být ve škole:  P ř estrašení, trpí pocity mén ě cennosti, neurotické projevy, psychosomatické poruchy  Nebo naopak: vzdor, rebelie, p ů vodci šikany  Ř ád, káze ň – armáda, policie, extremistická hnutí  Autoritá ř sky vedené holky:  Pocit mén ě cennosti, pasivní, pod ř ízené postavení, snaha zalíbit se u č itelce, horlivé pln ě ní úkol ů, žalování, punti č ká ř ky, orientované na výkon.  Nebo – maskulinní identifikace. Touha po výjime č ném spole č enském postavení, po muži, kterého jim budou ostatní závid ě t. Promiskuita, snaha nebýt citov ě závislá.

23  Nejistota  Mén ě cennost  Superego (aneb Freud) (sám sob ě dohlížitelem, žalobcem i soudcem)  Neurózy, psychosomatika  Abstinence vs. úlevové zneužívání látek  Vztah k jídlu, alkoholu, drogám, sexu – dle rodi čů  Nápodoba x odmítnutí

24 Libertinský  Jací rodi č e volí tento typ výchovy?  Intelektualismus, nejistota, pohodlnost, špatná vzpomínka na autoritu  T ě žší respekt pravidel  Tvo ř ivost, vlastní úsudek, originální ř ešení – problémy v b ě žné škole  Neorientovaní na vn ě jší úsp ě ch a výkon x svoboda, prožitek, tvorba  Zmatek v hodnotách a morálce  P ř ekvapeni odmítáním a omezováním  Samostatní  Obtíže z nedostatku konformity  Obtíže s návykovými látkami

25 Demokratický, směřující k sebevýchově  „P ř im ěř ený výchovný tlak a laskavá zdrženlivost a tolerance“  Respekt k osobnosti dít ě te  Požadavek na sebekontrolu, sebezkázn ě ní  Srozumitelná pravidla, vyvážený systém odm ě n a trest ů  Srozumitelné uznání x p ř ílišná pochvala, v ě cná odm ě na  Odm ě na kv ů li zdárnému vývoji, nikoli za p ř izp ů sobení se autorit ě.  Vysv ě tlování  Vzor  Vedeni ke spolupráci a v ě domí d ů sledk ů  Sebevýchova  Internalizace vs. autorita  Ukázn ě nost není d ů sledkem strachu, odm ě ny, nýbrž dobrého pocitu ze sebe sama  Výsledek:  Č lov ě k uskute čň ující své zájmy, schopný kooperace, pomoci, milující, pracující, hrající si.

26 Selhávání vychovatelů  Ned ů slednost  Nejednotnost  Nepravidelná výchova  Zanedbávání  Týrání pasivního charakteru  Nesv ě domitost

27 Projevy u dětí:  Demotivace  Neprospívání dít ě te  Špatný fyzický stav  Zanedbanost  Nedostate č né rozvinutí sil a schopností  Úzkostnost  Nejistota sebou samým  Ned ů v ě ra  Špatná spolupráce  Nesoucitnost

28 Prevence a pomoc  Pr ů b ě žná diagnostika  Trp ě livost  D ů slednost  Cílená individuální sociální stimulace  P ř ípravné t ř ídy  U sociáln ě znevýhodn ě ných  Nejmén ě 7 žák ů  Odklad  Nejpozd ě ji 9. rok dít ě te  Dodate č ný odklad  T ě žká situace pro dít ě  Individuální vzd ě lávání  Pouze u žáka 1. stupn ě (novinka – 2. stupe ň )  Výjimka d ě tí s mentálním postižením  Spolupráce s krajským ú ř adem

29 V mateřské škole  Separa č ní úzkost  Projevy:  Chybí mu maminka  Ustrašenost  Nemluvnost  Nedružnost  M ů že vést ke strachu z d ě tského kolektivu  Odpor ke škole  Mutismus  Koktavost  Neurotické tiky  Enuréza  enkopréza  Pomoc:  Postupné p ř ivykání (matka, hra č ka…)

30 DÚ  Desatero p ř edškoláka  msborovy.cz/file_download/66/DESATERO+P Ř EDŠKOLÁK A.pdf msborovy.cz/file_download/66/DESATERO+P Ř EDŠKOLÁK A.pdf

31 Diagnostika školní zralosti  Kresba mužské postavy („nakresli tužkou pána“)  Trojice geometrických obrázk ů (kruh, k ř íž, č tverec)  Zobrazení psacího písma (obkreslování)  Obkreslení skupiny deseti bod ů  Hodnoceno na p ě tibodové škále  Dále:  Obkreslování hv ě zd a vln  Komplexní šet ř ení: zru č nost, ř e č ové schopnosti, inteligence dít ě te, t ě lesné a psychické funkce, vlastnosti, dovednosti...

32 Diagnostika nadaných a talentovaných žáků  Nadání = p ř irozená vlastnost  U v ě tšiny lidí nerozvinuto???  Jak ale na to?  Mimo ř ádné nadání  Nadpr ů m ě rné výkony  Spojováno s n ě kterým z p ř edm ě t ů  Talent  Spojován s um ě leckými č i sportovními č innostmi  Co kultura, to jiná p ř edstava o nadání  Euroamerická kultura?

33 Diagnostika nadaných a talentovaných žáků

34 Mimořádné nadání a jeho rozpoznání  Latentní a manifestované nadání  P ř i srovnání vy č nívá  Má dobré výsledky  Vyšet ř ení aktuálního stavu jedince  M ěř ení v daných oblastech  Matematická, jazyková, p ř írodov ě dná, technická…  Osobnostní projev  Porovnání s vrstevnickou populací  Porovnání v č ase

35 Další projevy:  Hloubavý zájem  Kutilství  Náruživá č innost (kroužky)  Volba nepovinných p ř edm ě t ů, sout ě že, olympiády  Shromaž ď ování literatury – množství č asu – č asto horší výsledky v jiných p ř edm ě tech

36 Talent  Sout ě že, výstavy, opakované úsp ě chy ve sportovních závodech  Zájem o historii a osobnosti daného odv ě tví  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/132227-kazde- ctvrte-dite-je-talent-jenze-skola-jej-nepodpori/ http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/132227-kazde- ctvrte-dite-je-talent-jenze-skola-jej-nepodpori/

37 Podpora rozvoje nadání a talentu  Povzbuzení  Vhodné podn ě ty doma, ZUŠ, specializovaná školská za ř ízení  Sportovní oddíly, zájmové kluby  Rozší ř ená výuka na ZŠ  Speciální úprava organizace vzd ě lávání od ř editele  P ř e ř azení do vyšší t ř ídy

38 Děti a mládež se speciálními výchovně- vzdělávacími potřebami  Ze zákona nutno upravit prost ř edí výchovy  Pat ř í sem:  Dle zákona - lidé se zdravotním postižením, znevýhodn ě ním, talentem…  Viz speciální pedagogika

39  Zásadní:  Nad ě je na úsp ě ch je tím v ě tší, č ím č asn ě ji dojde k rehabilitaci a č ím d ř íve je na základ ě podrobných vyšet ř ení stanoven individuáln ě uzp ů sobený plán nápravy a rozvoje (raná pé č e).  Podp ů rná pé č e je zam ěř ena nejen na dít ě, ale i na rodinu.  Základ rané pé č e:  Zajišt ě ní osobnostního vývoje a odborná podpora  Posílení kompetencí samotné rodiny  Podpora za č len ě ní rodiny a dít ě te do spole č nosti

40 Vzdělávací problémy a SPUCH

41  Výkonov ě zaostávají  P ů vod  Nižší schopnosti  Nerozpoznané smyslové vady  Nevhodné podmínky pro p ř ípravu  Životní situace  Konflikty, rozpad rodiny, rozvod, drogová závislost, onemocn ě ní v rodin ě  Nízká sociokulturní úrove ň  Odlišná kulturní a jazyková výbava  Nezvládnutí technik u č ení  SPUCH

42 Projevy  Dyslexie  Neschopnost poznávat písmena, pohotov ě rozlišovat  Neschopnost podržet písmena v pam ě ti a reprodukovat v po ř adí ve slova, v ě ty  Dít ě hádá, domýšlí si  Typické chyby:  Pletou: b-d, s-z, n-m  P ř ehazují: zle místo lze  Vynechávají, p ř idávají: pot x plot, práší x prší  Zam ěň ují koncovky: vra ť se do t ř í x do t ř ídy  Po p ř e č tení neví, o č em text byl  Pojí se s poruchou psaní  Nepravá dyslexie  Opožd ě n vývoj č tení

43  Dysortografie  Porucha pravopisu  Zám ě na krátkých a dlouhých samohlásek: mama, pés  Tvrdé, m ě kké slabik: di-dy, ti-ty  Zám ě na sykavek: s-z  Diakritika – spaci, špa č ci  Zám ě na graficky podobných písmen m-n, b-d, p-q, u-n

44  Dysgrafie  Porucha psaní  Nenapodobí tvar písmene  Nepamatuje si tvar  Zrcadlov ě obrací  Toporné a k ř e č ovité psaní  Neúhledné, ne č itelné písmo  A ostatní dys…

45 ADHD  Nepozornost  Nesoust ř ed ě nost  I nepatrné podn ě ty rozptylují  „Nep ř ítomnost duchem“  Dívání z oken  Strhávání pozornosti  Špatné výsledky v písemkách  Agresivní  Osobní údaje:  Úrazy hlavy  Zán ě t mozkových blan  Komplikace p ř i porodu

46 Poruchy chování a výchovné problémy u žáků mladšího a středního školního věku  Mohou mít p ř echodný charakter  Možno korigovat uzp ů sobením  Nerozpoznané a p ř ehlížené se rozvíjí  Č astý jev  Podce ň ování problému  P ř íliš tvrdé tresty

47 Poruchy chování a výchovné problémy u žáků mladšího a středního školního věku

48  Vzdorovitost  Zjistit p ř í č inu, u koho…  Hledání vlastní identity a sebeprosazení  Agresivita, velké požadavky  Období vzdoru  U d ě tí v batolecím období, puberta

49  Lhaní a podvody  P ř í č iny?  Nep ř im ěř ené bájení dít ě te  Fantazijní hra, jež p ř erostla p ř es hlavu – a není už možno ustoupit od p ř íb ě hu  Žert  Stud  Nemá peníze („zapomn ě l jsem“)  Snaha vyhnout se trestu  Špatná známka („nebyl jsem zkoušen, žákovskou jsem zapomn ě l“)  Zisk  V ě c si p ů j č í pod záminkou, už nevrátí…  Zp ů sobení škody  Pomluva, pomsta  Možný po č átek psychické poruchy  Nevyvratitelné p ř esv ě d č ení o n ěč em, co je do o č í bijící lež…  „S promyšleným zištným lhaním č i obvi ň ováním za ú č elem manipulace s okolím (soucit, odpušt ě ní, zvýšená pé č e, vymáhání úplaty) se setkáváme u dospívajících s hysterickými rysy osobnosti č i u d ě tí z narušeného prost ř edí.“  Nutno zvážit jak motivaci č inu, tak d ů sledky trestu č i beztrestnosti

50  Krádeže  Získávání na cizí úkor  Schválnost – cíl ublížit  P ř í č iny:  Nedostatek  Zanedbanost  Další prodej – peníze na drogy, hazard  Vzrušení  Dít ě nekrade kv ů li nedostatku finan č ních prost ř edk ů, ale nedostatku rodi č ovského zájmu. oRodi č e jsou právn ě zodpov ě dní za dít ě …

51  Záškoláctví  = neomluvená absence  Zákon: zákonný zástupce povinen doložit d ů vody nep ř ítomnosti žáka nejpozd ě ji do t ř í kalendá ř ních dn ů od po č átku jeho nep ř ítomnosti  Ř ád: podmínky omluv  P ř í č iny?  Strach  Šikana  Nezájem  Odpor (školní fobie)  Mimoškolní záliby  Touha po dobrodružství  Delikvence  Lenost  „aby nebyla ostuda“  Skryté záškoláctví  dovolená

52  Šikana  =Agresivní jednání s cílem zp ů sobit fyzickou nebo psychickou újmu č i si udržuje p ř evahu nad ob ě tí  Další projevy  Okázalé vylu č ování  Odmítání pomoci  Schválnosti  Pomluvy  posm ě šky  Systematická psychotraumatizace jedince ve skupin ě sv ě d č í vždy o selhávání autentické autority u č itele nebo vychovatele.  Autorita nahrazena svévolí násilníka  D ů ležitá je p ř ihlížející skupina  Šikana je delikventní jednání  M ů že vést k duševní poruše, úrazu, sebevražd ě.

53  Potulky a út ě ky  Nedostavení se do školy a trávení č asu mimo domov, opušt ě ní bydlišt ě  Ohrožení mravního vývoje  Trestná č innost, návyk, automaty, sprejerství, krádeže  R ů znorodá setkání – cesta nabízí jak nové obohacující setkání, tak ta riziková (squat, bezdomovci…)  Získávání pen ě z  Krádež doma, žebrání, krádeže, prostituce  Út ě k více u kluk ů než holek  Spíše v lét ě  P ř í č iny?  Nezájem rodi čů  Selhávání domácího prost ř edí  Zanedbávání a neuspokojování pot ř eb  Rozpad rodiny  Týrání  Pohlavní zneužívání

54 Sociálněpatologické jevy ohrožující děti a mládež

55 Motivační video  Nešpor v Uvoln ě te se, prosím:  https://www.youtube.com/watch?v=CxC8TA_KENo https://www.youtube.com/watch?v=CxC8TA_KENo

56 Sociálněpatologické jevy ohrožující děti a mládež  Formy chování, které mají relativn ě hromadný charakter a svými negativními d ů sledky ohrožují nejen p ř íslušného jedince, ale také spole č nost

57 Návykové poruchy  Vede k poruchám chování a osobnosti  Nejen psychoaktivní látky  Automaty  Hazardní hry  Patologický vztah k PC, internet, videohry (konzole)  Gamblerství  + Diagnóza: excesivní hraní PC a video her  D ě ti 11-14 let  Desítky hodin hraní  Zdravotní problémy  Zhoršená komunikace s rodi č i, u č iteli, spolužáky  Snížená schopnost soust ř edit se na školní povinnosti  Malá adaptabilita k b ě žné psychosociální zát ě ži

58 Orientační diagnostika  Abstinence  Úzus  Požití v p ř íhodné č ase a dle p ř edepsaného dávkování  Misuzus  Zneužití (rozpoušt ě dlo, p ř ed 18 lety)  Situa č n ě nevhodné užití – t ě hotenství, bez p ř edpisu  Abúzus  Nadužívání  V ě tší dávky a č ast ě ji, než je b ě žné – jedinec ješt ě nepoci ť uje problémy  Porucha chování s p ř ece ň ováním nebo podce ň ováním látky  „S pivem mi jde všechno lépe.“ „Bez tabletek bych dlouho usínala“  „Beru si jen malé dávky a kdykoli s t ě mi prášky mohu p ř estat.“ „Chutná mi to a umím pít.“  MUDr. Rubeš: „Nadužívání sm ěř uje k závislosti a tato cesta je pouze jednosm ě rná.“  Závislost

59 Závislost  P ř íjemné p ů sobení vyst ř ídáno psychickým, fyzickým i sociálním poškozením  Vlastnosti látek  Toxicita  Vazebný potenciál  Množství látky a doba, jež uplyne od prvního užití ke vzniku závislosti a silou odvykacích p ř íznak ů p ř i jejím vysazení  Heroin – 3-5 dávek  Alkohol – „ranní doušek“, aby nebylo zle – po n ě kolika letech  Nezralý organismus – 3-5 let  Zdravý muž – 10-15 let  Faktory:  Osobnost jedince, sociální zázemí, nezralost, nevyváženost ve struktu ř e osobnosti, nezdrženlivost, úzkostnost, sklon k depresím, neochota snášet po n ě jaký č as neuspokojení pot ř eb a nap ě tí

60 Diagnostika závislosti – typické znaky 1. Nutkání nebo silná touha užít látku 2. Zhoršení chování spojené s užíváním drogy (jedinec látku užívá ve v ě tším množství nebo po delší dobu, než si p ů vodn ě p ř edsevzal, a má problémy s ukon č ováním konzumace 3. T ě lesné problémy zp ů sobené vysazením užívané látky 1. kolísání nálad, p ř edrážd ě nost, pocení a nespavost p ř i pokusu p ř estat kou ř it, 2. ochablost, žalude č ní nevolnost a t ř es u alkoholik ů p ř i úsilí o abstinenci 3. deprese, bolesti ve svalech a kloubech, úporné pr ů jmy, bušení srdce a dýchací obtíže u závislých na opiátech.

61 Diagnostika závislosti – typické znaky 4. Pot ř eba zvýšení dávky na dosažení žádoucích ú č ink ů ( n ě kdy jde až o takové množství léku č i alkoholických nápoj ů, které by u b ě žné osoby vyvolalo t ě žkou otravu č i smrt) 5. Tak silné zaujetí užíváním drogy, které vede k zanedbávání jiných pot ě šení (jídlo, sex) č i d ř íve oblíbených č inností (koní č ky, sport, um ě ní), zárove ň je zvýšené množství č asu v ě nováno shán ě ní nebo užívání látky (obstarávání pen ě z „na dávku“, vyhledávání p ř ekupník ů, vysedávání v hostinci) a dlouhý č as je nutný i na zotavení z ú č inku alkoholu č i jiné drogy (kocovina) 6. Trvalé užívání látky navzdory jasnému d ů kazu o škodlivosti následk ů

62 Rozpoznání intoxikace alkoholem  Aneb školní výlety?  3 kritéria  Nedávné požití  P ř íznaky opilosti  P ř íznaky nelze vysv ě tlit jinak  Vrávorání, závrat ě, nevolnost, zvracení – úraz hlavy  Zápach z úst (aceton), zast ř ené v ě domí, nesrozumitelná ř eš a dávení – p ř i nástupu diabetického kómatu – cukrovka  4 stádia otravy alkoholem  Excita č ní - rozja ř enost  Hypnotické – vrávorání, výslovnost, spavost  Narkotické – stav hlubokého bezv ě domí, provázený t ě lesnou ochablosti – reflexy nelze vybavit ani bolestivými podn ě ty  Asfyktické – smrtelné, ob ě hové selhání, zástava dechu

63 Klima ve společnosti  Tradice  Hodokvasy v pohádkách  Spole č enská tolerance  Ze slavnostního ob ř adu se stala rutina  Problém: nevhodnost požívání, nezdrženlivost  Chybí alternativy kvalitního trávení volného č asu, p ř esv ě d č ivé výchovné vzory, chu ť vyrovnávat se s t ě žkostmi a životními problémy.

64 A jak z toho ven?  Motivace pro vlastní rozhodnutí + pomoc odborných institucí  http://www.alkoholik.cz/zavislost/kontakty_na_lecebny_tera petuty/kontakty_na_protialkoholni_lecebny_v_cr_a_zarizeni_ zabyvajici_se_lecbou_zavislosti.html http://www.alkoholik.cz/zavislost/kontakty_na_lecebny_tera petuty/kontakty_na_protialkoholni_lecebny_v_cr_a_zarizeni_ zabyvajici_se_lecbou_zavislosti.html  Hlemýždí smích  http://www.youtube.com/watch?v=_YSLTouvmkM http://www.youtube.com/watch?v=_YSLTouvmkM  Quadruplets:  http://www.youtube.com/watch?v=WxUulGkLu4I http://www.youtube.com/watch?v=WxUulGkLu4I

65 Návykové a impulzivní poruchy

66  Hra v p ř edškolním a mladším školním v ě ku  Realita dít ě te  P ř ináší pocity uvoln ě ní a radosti  Není nebezpe č ná z hlediska závislosti  St ř ední a starší školní v ě k  Možnost p ř edvést d ů vtip, obratnost, fyzickou obratnost  Podmín ě no tréninkem – chce to víc než zmá č knout knoflík  Není nebezpe č ná z hlediska závislosti Hra

67 Charakteristika hazardní hry:  „vše, nebo nic“  Bažení po vzrušení  Nákup „za málo“ co nejvíce  Sen o zbohatnutí  Možnost narcistního p ř edvád ě ní se  Jedinec neodolá pokušení  Jedinec zná d ů sledky prohry (zadlužení, problémy blízkých), tenzi však p ř ekoná hrou, která nap ě tí uvolní – a pak p ř ijdou vý č itky nebo lítost.

68 Znaky závislosti na automatech:  Spln ě no minimáln ě 5 kritérií: 1. Gambler se zam ě stnává p ř edstavami souvisejícími s hazardní hrou, p ř ipomíná si d ř ív ě jší p ř íjemné zážitky, obírá se vidinou výhry, sní o tom, co všechno by si mohl za peníze po ř ídit, nebo uvažuje, jak si opat ř it prost ř edky k další h ř e. 2. Aby dosáhl žádoucího vzrušení, musí zvyšovat množství pen ě z vkládaných do hry. 3. Opakovan ě a neúsp ě šn ě se pokoušel své nutkání ovládat, hazard redukovat nebo s ním p ř estat. 4. Když se o to pokouší, cítí neklid a podrážd ě nost. 5. Používá hazardní hru jako prost ř edek, jak uniknout problém ů m, zmírnit špatnou náladu, ulevit si z deprese.

69 6. Po ztrát ě pen ě z se následný den ke h ř e vrací, aby je vyhrál zp ě t. 7. Dospívající lže rodi čů m, u č itel ů m, p ř átel ů m, eventuáln ě terapeutovi, aby zakryl rozsah svého zaujetí hazardem. 8. Dopouští se opakovaných výp ů j č ek, vydává za hru peníze ur č ené na jídlo, školní pom ů cky, povinné platby apod. Aby mohl č elit finan č ním ztrátám a pokra č ovat ve h ř e, prodává cenn ě jší p ř edm ě ty, dopouští se krádeží, pad ě lání nebo zpronev ě ry. 9. Gambler kv ů li hazardní h ř e ohrožuje nebo pozbývá vztahy, ne nichž mu d ř íve záleželo. Ztrácí p ř átele, partnerku, zanedbává vzd ě lávání. P ř estává se v ě novat n ě kdejším zálibám, koní č k ů m apod. 10. Dospívající propadlý hazardní h ř e spoléhá na rodi č e nebo jiné blízké osoby, že mu poskytnou finan č ní prost ř edky, zmírní jeho dluhy, budou ř ešit vzniklé problémy.

70 Důsledky  Hrá č ství spojeno s:  Abúzem alkoholu, drog  Emo č ní problémy  Sebepoškozování  Dluhy z hrá č ství vedou u dospívajících mladík ů k delikvenci (krádeže, zpronev ě ra, loupežná p ř epadení apod.), homosexuální prostituci a sebevraždám

71 Léčba  Podobná lé č ba jako u závislosti na alkoholu  Spolupráce odborník ů s lidmi v okolí závislého.

72 Excesivní hraní PC her a videoher  Neúm ě rné trávení č asu u po č íta č e  Otázka agresivity d ě tí  Kladný hrdina násilník je nebezpe č n ě jší z hlediska observa č ního u č ení než „záporák“  Hraní násilných her snižuje prosociální (altruistické) chování  Desinhibice – snížení prahu citlivosti v ůč i cizí bolesti  Snížení zábran v ůč i vlastnímu agresivnímu chování  Nedostatek aktivního phybu  Nezájem o školu – nezajímavý sv ě t  Tendence riskovat  Iluze o vlastních schopnostech  D ů vody:  Úniková strategie, související s obranou p ř ed možnou úzkostí  Neadekvátní zvládání stresu

73 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem  Mentální anorexie a bulimie  Výkonov ě orientovaná d ě v č ata v pubert ě  Módní vliv  Orientace západní spole č nosti  Pracovní výkon, spole č enský úsp ě ch, vzhled  M ů že se za nimi skrývat  Neujasn ě ný vztah k vlastnímu ženství  Nedo ř ešené vnit ř ní konflikty s matkou  Neschopnost navazovat uspokojivé vztahy s vrstevníky  Č ím dál č ast ě ji se objevuje i u kluk ů

74 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem  Bigarexie  Adonisovský syndrom  Touha mít p ř itažlivou svalnatou postavu  Chorobn ě náruživé cvi č ení a zneužívání hormon ů  Projevy: cvi č ení i p ř es bolest a zdravotní problémy, podrážd ě nost, zvýšená násilnost, vztahova č nost, paranoidita

75 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem  Rizikové sexuální chování, promiskuita a prostituce  Bezpe č né chování  2 partne ř i, kte ř í jsou si v ě rní  Nerizikové chování – nap ř. stejné st ř íka č ky k aplikaci drog  Rizikové chování  Nebezpe č í nákazy  Rizikové skupiny  Promiskuitní bisexuální jedinci, „fe ť áci“ a jejich partne ř i, cizinci z oblastí s AIDS

76 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem  Promiskuita  = č asté st ř ídání partner ů, nahodilé známosti bez v ě tšího výb ě ru, chybí č asto citový vztah  Pasivní promiskuita  Neschopnost odmítnout – strach z úzkosti a osam ě ní  Prostituce  Č asto d ů sledek promiskuity  Ohrožení života nejen chorobami, ale i vyšší mírou násilí  Pomoc:  Streework, etopedie ve školských za ř ízeních pro výkon ochranné výchovy a preventivn ě výchovnou pé č i

77 Poruchy sociálního zařazení  Delikvence  Úmyslné protispole č enské chování a páchání č in ů, které jsou v rozporu s právními nebo mravními normami ur č ité spole č nosti  Pozor – široký pojem, širší než kriminalita  Nap ř. i rušení po ř ádku, xenofobie, rva č ky, opilství, promiskuita  Kriminalita  Zákonodárství tyto č iny považuje za trestné  Juvenilní delikvence = kriminalita mládeže  Specifika:  Nezralost a neukon č enost vývoje oSlabá volní kontrola, impulzivnost, vzájemné podn ě cování, alkohol o Č asto skupinový charakter oSpíše než finan č ní situace mají vliv vztahy v rodin ě

78  Loupeže, sexuální delikty…  Statistika:  Chlapci se sníženou inteligencí, vysokou mírou neuroticismu, nezdrženlivosti a agresivity.  U 90 % zjišt ě n neprosp ě ch ve škole  P ů vod v sociáln ě slabých neúplných rodinách  U 80 % výskyt fyzického týrání a zanedbávání  Z toho 60-70 % zd ě d ě ná agresivita z otce na syna oNejen heredita, ale i princip sociální nápodoby a ztotožn ě ní s agresorem  Náprava: výchovný ústav, nápravné za ř ízení, alternativní trest  Č initelé: klinický psycholog, speciální pedagog (etoped), penolog  ( penologie – nauka o výkonu trestu, jeho ú č incích a podmínkách v ě ze ň ství).

79  Vandalismus  Svévolné neracionální ni č ení v ě cí  Ú č el: vybití nahromad ě ného nap ě tí a agresivity  Nezvládnutá frustrace, pot ř eba ukázat se silou, neohrožeností  Sprejerství a graffiti  Ocen ě ní náro č nosti práce  Vagóny, výšky, riziko  Snaha ud ě lat si jméno  Pot ř eba sebevyjád ř ení, hledání identity, vymezení teritoria v odlidšt ě ném m ě st ě  X nepochopení ze strany poškozených

80  Pouli č ní násilí a extremistická hnutí  Hnutí vedoucí k omezení práv a svobod jiných subjekt ů  V ě tšinou dospívající muži z autoritá ř ského nebo narušeného prost ř edí  Dívky v ě tšinou jako partnerky  Oce ň ují: loajalitu, pravov ě rnost, poslušnost, nesnášenlivost a bojovnost  Frustrovaný jedinec dostává podporu, utvrzení, uznání  P ř ehluší nespokojenost z rodiny (nap ř. díky autoritá ř skému otci)  D ů ležité pocity sounáležitosti, ob ě tování za kamarády…  Alkohol hraje významnou roli jako pom ů cka k odpoutání od norem…

81  Sekty  sekta  Malá skupina  Zejména nábožensky orientovaná  Opozice v ůč i tradi č ní církvi, ideologii  P ř itažlivý program, záhadnost, mystika, silný prožitek  Nebezpe č í  Rozumový, citový a morální vývoj mladých lidí ješt ě není ukon č en  Izolacionismus  Pocity výjime č nosti  Fanatismus  Dogmatismus  Nesnášenlivost v ůč i jiným názor ů m  Autoritá ř ství v ů dc ů  Nesamostatnost

82 Sebepoškozování a sebevražedné chování  V ě k dospívání – úmrtnost - sebevražda  Druhá nej č ast ě jší p ř í č ina smrti u kluk ů  T ř etí u d ě v č at  P ř í č iny:  Duševní rozkolísanost, psychická zranitelnost  Sklony k depresivit ě, poraženectví, pasivit ě a sebepodce ň ování  Sociální vazby  Chyby v prvotní výchov ě (zanedbávání, týrání, zneužívání)  Špatný vztah k t ě lu  Č asto závislosti  Rozbušky:  Citové a milostné problémy  Rozpory s rodi č i  Školní obtíže  T ě lesné č i smyslové vady bránící zapojení mezi vrstevníky

83  Demonstrativní sebevražedný pokus  Nápodoba sebevraždy  Manipulace s okolím – nátlak, vydírání, zastrašování  Sebevražda  Cílev ě domá snaha  Orienta č ní diagnostika  Náhlý nápadný neprosp ě ch  Nezájem o to, co d ř íve t ě šilo  Pocity zbyte č nosti a prázdnoty  Konflikty a rozchody  Pocity nepochopení a osam ě ní

84  Alarmující p ř íznaky:  P ř ítomnost projev ů deprese  Psychická vy č erpanost, zpomalené myšlení, nevýpravnost, apatie, bezvýrazná mimika, na dotazy jsou zpravidla dávány stru č né odpov ě di, postižený mluví nevýrazným tichým hlasem  Úzkostnost, pocity nap ě tí, hn ě vivost, pocity marnosti a beznad ě je, které se prudce st ř ídají  Nespavost v p ř edchozích dnech, viditelná únava, polehávání po lavici  Výskyt sebevražedných pokus ů d ř íve č i sebevraždy v p ř íbuzenstvu  Nedávná ztráta blízké osoby  Opilost, podnapilost, (napití se na kuráž p ř ed č inem)  T ě žká choroba, postižení, úraz č i strach z vážného onemocn ě ní (AIDS, nádorové onemocn ě ní)  Nenalézání alternativ p ř i ř ešení osobních obtíží  Viditelné uvoln ě ní až letargie p ř i definitivním rozhodnutí odejít ze života (n ě kdy rozdávání dárk ů kamarád ů m č i lou č ení se)


Stáhnout ppt "Pedagogická diagnostika Výuková podpora pro žáky se speciálními vzd ě lávacími pot ř ebami CZ.1.07/1.2.39/02.0002."

Podobné prezentace


Reklamy Google