Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní studie zóny Severozápad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní studie zóny Severozápad"— Transkript prezentace:

1 Územní studie zóny Severozápad
Město Nové Strašecí Kraj Středočeský Autoři studie: Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., Ing. arch. Marek Janatka, PhD., Ing. Václav Jetel

2 1.1 Základní údaje 1.1.1 Územně technické podmínky pro rozvoj města
V období posledních let rozvoj města zrychluje dynamiku Roste množství záměrů na novou výstavbu, což ovšem naráží na nedostatek volných a k investování připravených pozemků uvnitř intravilánu města Rozvojové plochy vně současně zastavěného území města v kontaktu s jeho technickou infrastrukturou jsou v řadě případů nevhodně dopravně obslužitelné Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

3 1.1 Základní údaje 1.1.2 Údaje o zadání územní studie
Zadání bylo formulováno tak, aby studie ověřila potenciál a kapacitní možnosti nejrozsáhlejšího uceleného rozvojového území města v bezprostředním kontaktu s hranicemi jeho současně zastavěného území a s trasou budoucí dálnice D6 Celková výměra zóny Severozápad činí téměř 90ha Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

4 1.1 Základní údaje 1.1.2 Údaje o zadání územní studie
Studie měla být zpracována v minimálním rozsahu: Základní údaje Cíle studie Vymezení území Vyhodnocení podmínek řešení Přírodní podmínky Limity a využití území Stávající využití území Vlastnické poměry Urbanistický návrh řešení Dopravní řešení Životní prostředí, zeleň Technická infrastruktura Bilance návrhu Návrh etapizace Návrh opatření Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

5 1.1 Základní údaje 1.1.2 Údaje o zadání územní studie
Území by mělo v budoucnu obsahovat: Areál České zemědělské univerzity (ČZU) Podnikatelský inkubátor Školský areál (MŠ, ZŠ, tělocvična) Sportovní areál (bazén, sportovní hala, venkovní hřiště) Multifunkční volná plocha (koncerty, burzy, soutěže) Autobusové nádraží s odstavným parkovištěm Areál Technických služeb Hasičská zbrojnice Komerční plochy Bydlení v rodinných i bytových domech Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

6 1.1 Základní údaje 1.1.2 Údaje o zadání územní studie
V průběhu práce se nepodařilo získat od ČZÚ rámcový záměr na výstavbu jejího areálu v Novém Strašecí, proto bylo po konzultacích rozhodnuto o vypracování samostatné varianty B s následujícími změnami: Změna umístění podnikatelského inkubátoru a sportovního areálu Areál hasičů umístit vedle areálu TS Zvětšit kapacitu školy Zónu připojit na silnici II/237 okružní křižovatkou u autobusového nádraží Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

7 1.2 Cíle studie 1.2.1 Územní studie a strategický plán
Územní studii je třeba chápat jako jeden z dílčích kroků k formulaci uceleného strategického plánu rozvoje města. Hlavním cílem studie je: Ověřit kapacitní možnosti vymezeného území Stanovit (v alternativách) racionální a esteticky pozitivní prostorové řešení 1.2.2 Územní studie a územně plánovací dokumentace Území řešené studií je identické s územím průmyslové zóny G schváleného Územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí ve znění změn I a II z roku 2002. Zásadní rozdíl je však v tom, že zóna Severozápad je územní studií řešena jako polyfunkční území a nikoliv jako monofunkční zóna výroby, skladů a služeb. Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

8 1.3 Vymezení území 1.3.1 Popis území
Území je vymezeno jak zadáním, tak přírodními a urbanizačními faktory: Ze severu tvoří přirozenou hranici komunikace I. třídy R6 Na východě a jihu je to silnice II. třídy č. 237 Na jihozápadní a západní hranici je to terénní zlom tzv. Mackovy hory Na západním okraji je to telekomunikační vysílač GSM operátora O2 Severovýchodní částí území prochází původní trasa silnice I/6 Terénní reliéf je plochý, bezlesý Orná půda není z valná části využívána k zemědělské výrobě V centru plochy je bývalé polní letiště s travnatou dráhou Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

9 1.3 Vymezení území 1.3.2 Vztah území k městu
Území zóny přiléhá bezprostředně k SZ okraji současně zastavěného území města Od centra je odděleno frekventovanou trasou silnice II/237 Rakovník – Mšec Tato komunikace na jednu stranu vytváří bariéru v dostupnosti, na druhou je příležitostí k propojení zóny s městem a dálnicí D6 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

10 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

11 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
1.4 Vyhodnocení podmínek řešení Širší územní vztahy a regionální podmínky Širší územní vztahy zóny Severozápad a dynamika vývoje všeobecného rámce podmínek regionálního charakteru jsou nejvýznamnějšími faktory, vytvářejícími strategickou hodnotu tohoto území V širších územních vztazích se jedná především o těsné a bezproblémové napojení území zóny na budoucí dálnici D6 mimoúrovňovou křižovatkou u severozápadního cípu řešeného území a dále o výbornou dostupnost západního okraje hl. m. Prahy do vzdálenosti 40 km Po zprovoznění úseku D6, který je v současné době ve výstavbě, se zlepší již dnes výborná dostupnost mezinárdního leteckého terminálu v Praze - Ruzyni s navazujícími logistickými areály v Jenči, Hostivicích, Tuchoměřicích a Středoklukách. Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

12 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
1.4 Vyhodnocení podmínek řešení Širší územní vztahy a regionální podmínky Nezbytné je zohlednit i regionální podmínky a dynamiku jejich vývoje. Jde o vyhodnocení procesů současně probíhajících a v budoucnu očekávaných: Sídelní struktuře a demografickém vývoji obyvatelstva Ekonomickém prostředí Sociálním prostředí Infrastruktuře, poloze, dostupnosti a životním prostředí Pro charakteristiku těchto regionálních podmínek byly použity vybrané výsledky studie „Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji České republiky“, kterou provedl a publikoval Český statistický úřad. Pro danou studii jsou relevantní data za SO ORP Rakovník. Hodnocení bylo provedenou souhrnným ukazatelem v rozpětí běžného školního známkování (čím nižší hodnota, tím příznivější situace) Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

13 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení
Z výše uvedeného plyne následující: V šestiletém období 2001 – 2006 měla celková změna počtu obyvatel čtyřikrát kladný výsledek (přírůstek) vzhledem k trvale zápornému přirozenému přírůstku obyvatel natalitou je kladné saldo celkových změn počtu obyvatel města výsledkem přírůstku stěhováním počet přistěhovalých ve sledovaném období se pohyboval v rozmezí od v r.2004 do v r.2005 a s výjimkou roků 2003 a 2004 převyšoval počet vystěhovalých Komplexní charakteristiky demografického, sociálního a ekonomického prostředí regionu, a zejména urychlování tempa jejich změn a nerovnoměrnosti, uvedené v této kapitole, mají spolu s dalšími podmínkami rozhodující vliv na tempa a formu urbanizace regionu v budoucím dlouhodobém výhledu. Očekávané místní rozložení center nejintenzivnějšího rozvoje v regionu ukazují následující obrázky: Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

14 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení
Obr.13: Územní rozložení center rozvoje v Pražském regionu Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

15 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení
Obr.14: Hlavní rozvojové osy Pražského regionu Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

16 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení
Z výše uvedených obrázků se dá předpokládat: Rozložení center ekonomické aktivity a intenzívní bytové výstavby v západním sektoru Pražského regionu bude mít pozitivní vliv na tempo rozvoje navazující části Středočeského kraje, včetně města Nové Strašecí a jeho okolí. Přičteme-li k místnímu rozložení center rozvoje i dynamický pozitivní vliv dopravní a technické infrastruktury, získáme územní průmět hlavních regionálních rozvojových os Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

17 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.5 Vlastnické poměry
Struktura vlastníků pozemků vytvářejících generel zóny Severozápad je relativně pestrá Soubor zóny je dle PK vytvářen celkem 141 pozemky Vlastnická struktura je následující: 82,09% soukromé osoby, 8,18% vlastnictví České republiky, 7,55% ve vlastnictví obce, 2,18% ve společném vlastnictví státu a soukromých osob Podrobný přehled vlastníků je uveden v textové části Výkres č. 2.4.: “Výkres vlastnických poměrů” zobrazuje pozemkovou strukturu generelu zóny, jednotlivé kategorie vlastníků a průmět navržené dopravní infrastruktury se sdruženými trasami technické infrastruktury území na pozemkovou strukturu Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

18 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.6 Závěry a trendy
Regionálně diferencovaná tempa ekonomického růstu hl.m.Prahy a středočeského kraje na straně jedné a ostatních regionů ČR na straně druhé mají závažné dopady na sídelní strukturu, demografické a sociální prostředí Pokud se pozitivní makroekonomický vývoj ČR dlouhodobě udrží, budou se rozdíly v postavení regionů i jednotlivých správních obvodů ORP prohlubovat Územní města Nové Strašecí pravděpodobně ovlivní v dlouhodobé perspektivě tři nejvýznamnější faktory: Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

19 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.6 Závěry a trendy
Strategická poloha ve Středočeském kraji Středočeský kraj ročně získává téměř 0,5% obyvatelstva přistěhováním z ostatních krajů Výměna obyvatel mezi Prahou a Středočeským krajem tvoří 60% veškerého stěhování v ČR 70% přírůstku obyvatel Středočeského kraje byli obyvatelé Prahy V ČR není žádné město nad obyvatel, do něhož by se v posledních 5 letech přistěhovalo víc obyvatel než se vystěhovalo Nejvíce lidí (především mladých) se vystěhovalo z Karlovarského kraje, kde je zároveň nejnižší průměrná měsíční mzda (17 366,-/měs.) Okresy ČR s největším přírůstkem obyvatel v ČR jsou Praha západ a Praha východ Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

20 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.6 Závěry a trendy
Blízkost a snadná dostupnost Prahy Ekonomický rozvoj Prahy je značně vyšší než rozvoj ostatních regionů – HDP na 1 obyvatele Prahy je 662 800 Kč, průměr ČR je 269 400 Kč Praha nabízí výrazně nadprůměrné podmínky na trhu práce: průměrný plat 26 134 Kč (průměr ČR je 20 938 Kč), průměrný plat manažera je v Praze Kč Nezaměstnanost je v Praze 2,4%, v ČR 6,2% Praha má ze všech krajů nejvyšší podíl seniorů nad 65 let - 15,7%, ti se však dožívají nejvyššího průměrného věku Praha má po Moravskoslezském a Ústeckém kraji nejhorší kvalitu ovzduší Praha trpí nejvyšší dopravní zátěží a nedostatečně rozvinutou dopravní infrastrukturou, jež s výjimkou metra neodpovídá potřebám v období 1996 – 2006 se z Prahy do Středočeského kraje vystěhovávalo ročně v průměru 3,5 tisíce osob, v období 2005 – 2006 to však už bylo více než 7 tisíc osob. Převládaly manželské páry s 1 – 2 dětmi, vyšším vzděláním a “rozjetou” pracovní kariérou nejčastěji uváděnými důvody stěhování z Prahy bylo: vidina klidu, vlastní pohodlný rodinný dům, život v přírodě, nižší životní náklady. Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

21 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.6 Závěry a trendy
Trendy vývoje model životního stylu pracovat za vysoký plat v Praze a bydlet zdravě a s nižšími životními náklady na venkově nabývá na atraktivnosti tempo suburbanizace území s dobrou dostupností Prahy se urychluje dostupnost pozemků vhodných pro výstavbu rodinných a bytových domů se směrem k centru Prahy zhoršuje a jejich cena dramaticky zvyšuje nejrychleji se budou rozvíjet ty oblasti Pražského regionu a přilehlých částí Středočeského kraje, které leží na hlavních osách rozvoje nejrychleji se budou rozvíjet města, schopná přitáhnout mozky, které sem přijdou za vyšším životním standardem, vyššími platy a možnostmi rozvíjet kariéru. Stejný urbanizační efekt jako univerzitní pracoviště mají firmy zaměřené na vývoj a aplikaci pokrokových technologií a podniky sofistikovaných služeb Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

22 1.5 Urbanistický návrh řešení Varianta A a B
Urbanistické řešení zóny Severozápad je navrženo ve dvou variantách A a B. Varianty se od sebe vzájemně odlišují využitím centrální části zóny: varianta A zde předpokládá areál ČZU varianta B navrhuje alternativní využití pro logistický areál a neobtěžující výrobu Další zásadní odlišnost spočívá v umístění sportovního areálu, podnikatelského inkubátoru a provozních areálů Technických služeb města a hasičů Varianta B rovněž zahrnuje odlišné urbanistické řešení zóny nízkopodlažního bydlení a školy Vzhledem k tomu, že samostatná varianta B vznikla jako reakce na projednání rozpracované studie (t.j. varianta A) s vedením města v prosinci r.2007, je zpracována do větší míry podrobností Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

23 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

24 1.5 Varianta A 1.5.1 Využití ploch a základní hmotové řešení
Při návrhu řešení byly uplatněny následující priority urbanistické koncepce: úzké sepětí zóny s centrální oblastí města zajištěním snadné dostupnosti pro pěší přes silnici II/237 vytvoření polyfunkčního území s prolínáním plné škály městotvorných funkcí prostorová organizace do kooperujících celků – areálů s odlišnou dominantní funkcí vytvoření centrálního veřejného prostranství ve formě kruhového náměstí a víceúčelové plochy s významnou sociální funkcí návrh široké škály různých forem bydlení progresívní řešení obslužné dopravy tak, aby neobtěžovala chodce a nezatěžovala životní prostředí Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

25 1.5 Varianta A 1.5.1 Využití ploch a základní hmotové řešení
Prostorové uspořádání území je dáno v souladu s funkcí jednotlivých areálů různými typy zástavby, jež zahrnují: velkoprostorové halové objekty (komerční zařízení, sportovní centrum) vícepodlažní bydlení s proměnlivou hladinou zástavby 3 – 6 NP v bodových domech i bytových sekcích nízkopodlažní bydlení s podlažností 1 – 2 NP v řadových, atriových a hnízdových rodinných domech členité monobloky školy a MŠ s 1 – 4 NP smíšená zástavba o 2 – 4 NP (podnikatelský inkubátor, provozní areály TS a hasičů) Popis podrobnějšího členění jednotlivých areálů je obsažen ve výkresu č.2.5 a koresponduje s přehledem o kapacitách areálů v kapitole 1.9. textové a výpočtové části dokumentace studie Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

26 1.5 Varianta A 1.5.2 Životní prostředí a zeleň
Řešení příznivého životního prostředí zóny Severozápad je navrženo na následujících společných zásadách varianty A i B: návrh rozsáhlých ploch nové urbanistické zeleně veřejné i vyhrazené napojení systému zeleně zóny Severozápad na krajinnou zeleň po obvodu zóny široké koridory izolační stromové zeleně kolem hlavní sběrné komunikace, školského a sportovního areálu a kolem provozního areálu Technických služeb zelené pásy oddělující chodníky a ostatní plochy pro pěší od sběrných automobilových komunikací parková zeleě soustředěná do větších souvislých ploch podél centrálního pěšího koridoru, náměstí a víceúčelové plochy kategorizace zeleně podle její funkce a formy na: ZI – zeleň izolační ZP – zeleň přírodního charakteru ZV – zeleň na veřejných prostranstvích Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

27 1.6 Varianta B 1.6.1 Využití ploch a základní hmotové řešení
Varianta B navrhuje alternativní využití pro logistický areál a neobtěžující výrobu namísto areálu ČZU Důvodem je skutečnost, že Městu Nové Strašecí nebyl vedením ČZU poskytnut rámcový stavební program areálu, což znemožnilo propracovat variantu A do stejné míry podrobností jako variantu B Odlišné je i umístění podnikatelského inkubátoru a provozních areálů TS a hasičů a také nízkopodlažního bydlení a školy, což je zdůvodněno: užší návazností sportovní haly a plavecké haly s aquaparkem a hřišti na zóny bydlení lepším navázáním školského areálu, které vylučuje přechod frekventované páteřní komunikace Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

28 1.6 Varianta B 1.6.1 Využití ploch a základní hmotové řešení
Návrh logistického centra a areálu neobtěžující výroby je proveden z důvodu výborného potenciálu zóny pro tento druh aktivit Základní využití území zobrazuje výkres č.2.3.: “ Limity využití území, plochy s odlišným způsobem využití” Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

29 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

30 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

31 1.6 Varianta B 1.6.2 Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce je obsahem výkresu č.2.9.: “ Funkční využití území, základní hmotové řešení – varianta B” v měřítku 1:2000 Obsahem tohoto výkresu je též specifikace výškové hladiny zástavby údaji o podlažnosti, resp. mezní výšce halových objektů Provedena byla i počítačová konstrukce digitálního 3D modelu, na jehož základě je vytvořen výkres č : “Celková urbanistická situace 1:5000” a : “Urbanistické řešení – var.B, 1:2000” Ukázky 3D digitálního modelu jsou uvedeny na dalších snímcích! Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

32 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

33 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

34 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

35 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

36 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

37 1.6 Varianta B 1.6.3 Životní prostředí, zeleň
Zásady řešení životního prostředí zóny Severozápad u varianty B jsou totožné jako u varianty A Oproti variantě A vyvozuje u varianty B zvláštní nároky na zeleň návrh areálu Z.11 (logistické centrum a areál neobtěžující výroby) Proto je zde provedeno vysazení husté stromové zeleně po obvodu areálů a podél střední příjezdové komunikace Tato zeleň tlumí hluk a snižují prašnost způsobenou těžkou nákladovou dopravou. Mají i estetickou funkci neboť tvoří kontrast k nutným rozsáhlým plochám pro dopravu uvnitř těchto areálů Celková výměra ploch určených výslovně pro plnění funkcí zeleně (viz výkres č.2.3) činí m2 , t.j. více než 10 hektarů Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

38 1.7 Technická infrastruktura 1.7.1 Úvod
Návrh technické infrastruktury zóny Severozápad je v zásadě stejný pro variantu A i B Odlišnosti koncepčního řešení TI vyplývají z odlišného situování jednotlivých provozních areálů a umožňuje je posoudit porovnáním výkresů č.2.8.:”Technická infrastruktura – koordinační situace –var.A” a č.2.13.: ”Technická infrastruktura – koordinační situace –var.B” Návrh výstavby v zóně Severozápad je v souladu s Územním plánem velkého územního celku Rakovnicko, schváleným v prosinci 2006 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

39 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

40 1.7 Technická infrastruktura 1.7.2 Současný stav
Zásobování vodou Město Nové Strašecí je napojeno na skupinový vodovod KSKM (Kladno-Slaný-Kralupy-Mělník), který je majetkem akciové společnosti Středočeské vodovody a kanalizace, patřící do skupiny Veolia. Vodovod je zásobován z věžového vodojemu Nové Strašecí a zemního vodojemu S ohledem na vypočtenou denní potřebu vody je kapacita věžového vodojemu nedostačující a bude nutné jeho posílení Odvodnění území Město Nové Strašecí má vybudovanou jednotnou kanalizační síť napojenou na centrální ČOV, umístěnou na východním okraji města kapacita ČOV je 5500 ekvivalentních obyvatel (EO), uvažuje se však s výstavbou nové ČOV s kapacitou 7000 EO Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

41 1.7 Technická infrastruktura 1.7.2 Současný stav
Zásobování elektrickou energií Severně od komunikace I/6 (budoucí R 6) je vedeno VN vedení 22 kV spojující rozvodny Lišany a Tuchlovice. Na obou rozvodnách je dostatečná výkonová rezerva, avšak vlastní vedení je využito již téměř na plnou kapacitu Na severozápadním okraji zóny je vedena odbočka 22 kV do TS Mackova hora, která s ohledem na svou přenosovou schopnost není pro výstavbu v zóně Severozápad použitelná V souvislosti s pokračováním výstavby komunikace R6 od Nového Strašecí k Řevničovu předpokládá ČEZ a.s. změnu trasy vedení VN 22 kV v severozápadním cípu zóny Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

42 1.7 Technická infrastruktura 1.7.2 Současný stav
Zásobování zemním plynem Zónou prochází VTL plynovod DN 150 z předávací stanice Krupá Na východním okraji zóny je vybudována plynová regulační stanice se STL vývodem DN 200 Kapacita plynové regulační stanice má značnou rezervu a umožňuje bezproblémové napojení zóny Telekomunikace Místní telekomunikační rozvody končí na východní straně komunikace II/ 237. Hlavní městský rozvaděč je umístěn v ulici Palackého, cca 400 m od východní hranice zóny Severozápad Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

43 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI
Zásobování vodou Vzhledem k nedostatečné kapacitě věžového vodojemu Nové Strašecí, je nutné vybudovat pro zónu Severozápad vlastní vodojem na jihozápadním okraji zóny. Nabízejí se dvě alternativní řešení: A. Věžový vodojem typu Hydroglobus o výšce, umožňující gravitační rozvod do všech objektů B. Podzemní vodojem doplněný vlastní AT stanicí, zajišťující tlakový rozvod vody Vhodné místo je v bezprostřední blízkosti navrhovaného autobusového nádraží, kde by věžový vodojem působil rušivě Proto je považována za nejvhodnější alternativa B a dále je navrhován zemní vodojem s AT stanicí o kapacitě 4x60 m3 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

44 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI
Vodojem bude napájen navrhovaným přiváděcím řadem z ulice Dukelská napojením na stávající vodovodní řad DN 200 Navrhovaný vodovod bude jediným zdrojem pro zásobování požární vodou, a tak musí splňovat požadavky požární ochrany na zajištění odběru vody k hašení požáru Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů je navrženo na max. hodinovou potřebu vody Potrubí se v zastavěném území bude přednostně ukládat do veřejných prostranství Důležité je dbát na limity využití území, které se této kapitoly týkají a jsou vyjmenovány v textové části Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

45 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI
Odvodnění území Kanalizace musí být provedena tak, aby negativně neovlivňovala životní prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění odpadních vod Kanalizace musí být vodotěsná, musí být chráněna proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy U splaškové kanalizace výškové poměry zóny neumožňují gravitační napojení na stávající kanalizační síť Splašková kanalizace bude řešena jako tlaková se sběrným potrubím DN 200 napojení na stávající veřejnou kanalizaci v ulici Dukelská Trasování kanalizační řadů je patrné z výkresové části (výkres č.2.15.) Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

46 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI
S ohledem na kapacitu ČOV a dimenzování stokové sítě je vyloučen odvod dešťových vod ze zóny Severozápad do jednotné městské kanalizace Dešťové vody bude nutno retenovat na území zóny Část dešťových vod bude možné vsakovat přímo v blízkosti jednotlivých objektů na plochách zeleně Zbývající dešťové vody je navrženo odvést čtyřmi hlavními stokami, ukončenými zasakovacími šachtami Podrobnějšímu návrhu řešení dešťové kanalizace musí předcházet důkladný hydrologický průzkum území Důležité je dbát na limity využití území, které se této kapitoly týkají a jsou vyjmenovány v textové části Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

47 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI
Zásobování elektrickou energií Řešené území bude zásobeno elektrickou energií napojením na venkovní vedení VN 22 kV bezprostředně za plánovaným přechodem tohoto vedení přes komunikaci R6 co nejkratším venkovním vedením do trafostanice Z této trafostanice je navrženo podzemní kabelové vedení VN 22 kV do dalších dvou trafostanic Na doporučení ČEZ a.s. je navrženo propojení kabelovým vedením 22 kV do stávající trafostanice, umístěné za supermarketem „Plus“ na východní straně komunikace II/237 Rozvod NN je proveden kabelovým vedením ve společných trasách s ostatními IS a je z provozních důvodů zokruhováno. Součástí technické vybavení území bude i rozvod NN pro veřejné osvětlení Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

48 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI
Zásobování zemním plynem Ze stávající plynové regulační stanice na východě zóny bude proveden rozvod plynu do jednotlivých objektů prostřednictvím STL plynovodů a ukončených hlavním uzávěrem plynu V obytných objektech, školní jídelně a obdobných zařízeních je navrženo využít plyn i pro vaření Důležité je dbát na limity využití území, které se této kapitoly týkají a jsou vyjmenovány v textové části Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

49 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI
Telekomunikace Pro navrhovanou zónu bude vybudován nový hlavní rozvaděč (v blízkosti plynové redukční stanice), ze kterého budou vedeny rozvody telekomunikační kabelů k jednotlivým objektům Nutné je provést nové propojení tohoto rozvaděče s hlavním rozvaděčem v ulici Palackého Důležité je dbát na limity využití území, které se této kapitoly týkají a jsou vyjmenovány v textové části Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

50 1.8 Doprava 1.8.1 Návrhové parametry a limity využití území
Návrhové parametry jednotlivých druhů komunikací jsou voleny s ohledem na platné normy a právní předpisy a jsou specifikované v textové části Stejně tak je nutné dodržovat ochranná pásma těchto ploch, která působí jako jedny z limitů využití území. I tato pásma jsou specifikována v textové části. Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

51 1.8 Doprava 1.8.2 Dopravní řešení
Dopravní infrastruktura řešení varianty A i B je postaveno na stejných principech: a) automobilové komunikace: páteřní sběrný okruh využívající starou trasu silnice I/6 navazující skelet místních obslužných komunikací, vedených po obvodu jednotlivých areálů vnitroareálové zklidněné komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy hlavní dopravní uzly ve formě okružních křižovatek eliminace tranzitní dopravy uvnitř obytných území autobusový terminál v těsné návaznosti na centrální oblast města a centrální parkoviště Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

52 1.8 Doprava 1.8.2 Dopravní řešení
b) komunikace pro pěší: pěší koridor s pěší lávkou přes silnici II/237 tvoří osu kompozice celé zóny centrální kruhové náměstí a víceúčelová centrální plocha s prioritou provozu chodců snadná dostupnost autobusového terminálu z pěší lávky krytými spirálovými rampami centrální krytá pěší ulice (shopping mall) mezi historickým centrem města a nově navrženým kruhovým náměstím hlavní přístupy do provozních areálů z centrálního náměstí a víceúčelové plochy (veřejné prostranství) Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

53 1.8 Doprava 1.8.2 Dopravní řešení
Dopravní řešení varianty A je přehledně zakresleno ve výkresu č.2.6.:” Dopravní řešení – varianta A” v měřítku 1:5000 Dopravní řešení varianty B je postaveno na stejných zásadách jako u varianty A Systém pracuje s třemi kategoriemi ploch dopravu, které vzájemně kooperují a prostorově na sebe v území navazují: plochy pro provoz motorových vozidel plochy pro pěší plochy pro dopravu v klidu Každá z těchto kategorií je navíc dále členěna podle své specifické funkce. Toto členění je uvedeno podrobně v textové části Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

54 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
1.10 Návrh etapizace – varianta B Principy časového rozložení výstavby Realizace zóny Severozápad je s ohledem na rozsah stavebních prací i zastavěného území značně závislé od množství nepředvídatelných faktorů: preferencí Města Nové Strašecí a Středočeského kraje harmonogramu výstavby dálnice D6 (úseku N.Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov) investorského modelu projektu developmentu projektu hospodářské prosperity či stagnace ČR jako celku i regionů Pro předložený návrh etapizace bylo zohledněno především kriterium: samostatné provozuschopnosti jednotlivých dokončených areálů postupu výstavby v zásadě od stávajícího zastavěného území města směrem na západ Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

55 1.10 Návrh etapizace – varianta B 1.10.2 Etapy výstavby
Navržené členění výstavby do 5 etap je přehledně patrné z výkresu č.2.19.:”Návrh etapizace” v měřítku 1:5000 Obsah jednotlivých etap výstavby je následující: 1.etapa: výstavba sdružených koridorů technické infrastruktury v ose páteřního okruhu, jižní část dopravního páteřního okruhu, dopravní připojení na silnici II/237 a na centrum města, okružní křižovatky na jižní části páteřního okruhu, autobusový terminál, podzemní vodojem, centrální parkoviště 2.etapa: školský areál, komerční plochy, podnikatelský inkubátor, obytná zóna Z.9. (jižní část), logistický areál, víceúčelová plocha 3. etapa: sportovní areál, zóna vícepodlažního bydlení Z.8 4. etapa: obytná zóna Z.9.(severní část), areál Technických služeb, areál hasičů 5.etapa: areál výroby a služeb, T.I.R. park service, čerpací stanice PHM, plochy zeleně mimo areály Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

56 1.11 Prostorové uspořádání území 1.11.1 Hmotová kompozice
Hmotová kompozice zástavby na území zóny je uspořádána kolem hlavní osy kompozice procházející od Dukelské ulice přes pěší lávku, obchodní pasáž, centrální kruhové náměstí, víceúčelovou plochu Další dvě sekundární osy kompozice tvoří obě propojovací hlavní ulice dopravního páteřního okruhu Výškově je zvýrazněn střed kompozice, t.j. kruhové centrální náměstí, vertikální dominantou pylonu o výšce 15 m Jižnímu okraji zóny dominují dva pětiboké hranoly bytových bodových domů o shodné výšce 6 NP Hmotově nejrozmanitější částí kompozice je členitý monoblok školy o maximální podlažnosti 4 NP Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS

57 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
1.12 Návrh opatření Základním smyslem pořízení této studie je poskytnout kvalifikovaný podklad pro diskusi o dlouhodobé koncepci rozvoje města. Proto se navrhují následující základní opatření: projednat územní studii a dlouhodobou koncepci rozvoje města v orgánech města vypracovat souhrnné stanovisko k návrhu urbanistické koncepce zóny Severozápad rozhodnout podle § 30, odst.4 zákona č.183/2006 Sb. o možnosti využít studie jako podkladu pro zpracování změn III územního plánu SÚ Nové Strašecí rozhodnout o způsobu využití územní studie pro zpracování (aktualizaci) strategického plánu rozvoje města a ostatních koncepčních dokumentů Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS


Stáhnout ppt "Územní studie zóny Severozápad"

Podobné prezentace


Reklamy Google