Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní studie zóny Severozápad Město Nové Strašecí Kraj Středočeský Autoři studie: Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., Ing. arch. Marek Janatka, PhD., Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní studie zóny Severozápad Město Nové Strašecí Kraj Středočeský Autoři studie: Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., Ing. arch. Marek Janatka, PhD., Ing."— Transkript prezentace:

1 Územní studie zóny Severozápad Město Nové Strašecí Kraj Středočeský Autoři studie: Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., Ing. arch. Marek Janatka, PhD., Ing. Václav Jetel

2 1.1 Základní údaje 1.1.1 Územně technické podmínky pro rozvoj města • V období posledních let rozvoj města zrychluje dynamiku • Roste množství záměrů na novou výstavbu, což ovšem naráží na nedostatek volných a k investování připravených pozemků uvnitř intravilánu města • Rozvojové plochy vně současně zastavěného území města v kontaktu s jeho technickou infrastrukturou jsou v řadě případů nevhodně dopravně obslužitelné Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 2

3 3 1.1 Základní údaje 1.1.2 Údaje o zadání územní studie ► Zadání bylo formulováno tak, aby studie ověřila potenciál a kapacitní možnosti nejrozsáhlejšího uceleného rozvojového území města v bezprostředním kontaktu s hranicemi jeho současně zastavěného území a s trasou budoucí dálnice D6 ► Celková výměra zóny Severozápad činí téměř 90ha

4 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 4 1.1 Základní údaje 1.1.2 Údaje o zadání územní studie ► Studie měla být zpracována v minimálním rozsahu: 1.Základní údaje 2.Cíle studie 3.Vymezení území 4.Vyhodnocení podmínek řešení 1. Přírodní podmínky 2. Limity a využití území 3. Stávající využití území 4. Vlastnické poměry 5.Urbanistický návrh řešení 1. Dopravní řešení 2. Životní prostředí, zeleň 3. Technická infrastruktura 6.Bilance návrhu 7.Návrh etapizace 8.Návrh opatření

5 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 5 1.1 Základní údaje 1.1.2 Údaje o zadání územní studie ► Území by mělo v budoucnu obsahovat:  Areál České zemědělské univerzity (ČZU)  Podnikatelský inkubátor  Školský areál (MŠ, ZŠ, tělocvična)  Sportovní areál (bazén, sportovní hala, venkovní hřiště)  Multifunkční volná plocha (koncerty, burzy, soutěže)  Autobusové nádraží s odstavným parkovištěm  Areál Technických služeb  Hasičská zbrojnice  Komerční plochy  Bydlení v rodinných i bytových domech

6 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 6 1.1 Základní údaje 1.1.2 Údaje o zadání územní studie ► V průběhu práce se nepodařilo získat od ČZÚ rámcový záměr na výstavbu jejího areálu v Novém Strašecí, proto bylo po konzultacích rozhodnuto o vypracování samostatné varianty B s následujícími změnami: ► Změna umístění podnikatelského inkubátoru a sportovního areálu ► Areál hasičů umístit vedle areálu TS ► Zvětšit kapacitu školy ► Zónu připojit na silnici II/237 okružní křižovatkou u autobusového nádraží

7 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 7 1.2 Cíle studie 1.2.1 Územní studie a strategický plán ► Územní studii je třeba chápat jako jeden z dílčích kroků k formulaci uceleného strategického plánu rozvoje města. Hlavním cílem studie je:  Ověřit kapacitní možnosti vymezeného území  Stanovit (v alternativách) racionální a esteticky pozitivní prostorové řešení 1.2.2 Územní studie a územně plánovací dokumentace ► Území řešené studií je identické s územím průmyslové zóny G schváleného Územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí ve znění změn I a II z roku 2002. ► Zásadní rozdíl je však v tom, že zóna Severozápad je územní studií řešena jako polyfunkční území a nikoliv jako monofunkční zóna výroby, skladů a služeb.

8 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 8 1.3 Vymezení území 1.3.1 Popis území ► Území je vymezeno jak zadáním, tak přírodními a urbanizačními faktory:  Ze severu tvoří přirozenou hranici komunikace I. třídy R6  Na východě a jihu je to silnice II. třídy č. 237  Na jihozápadní a západní hranici je to terénní zlom tzv. Mackovy hory  Na západním okraji je to telekomunikační vysílač GSM operátora O2  Severovýchodní částí území prochází původní trasa silnice I/6  Terénní reliéf je plochý, bezlesý  Orná půda není z valná části využívána k zemědělské výrobě  V centru plochy je bývalé polní letiště s travnatou dráhou

9 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 9 1.3 Vymezení území 1.3.2 Vztah území k městu ► Území zóny přiléhá bezprostředně k SZ okraji současně zastavěného území města ► Od centra je odděleno frekventovanou trasou silnice II/237 Rakovník – Mšec ► Tato komunikace na jednu stranu vytváří bariéru v dostupnosti, na druhou je příležitostí k propojení zóny s městem a dálnicí D6

10 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 10

11 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 11 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.1 Širší územní vztahy a regionální podmínky ► Širší územní vztahy zóny Severozápad a dynamika vývoje všeobecného rámce podmínek regionálního charakteru jsou nejvýznamnějšími faktory, vytvářejícími strategickou hodnotu tohoto území ► V širších územních vztazích se jedná především o těsné a bezproblémové napojení území zóny na budoucí dálnici D6 mimoúrovňovou křižovatkou u severozápadního cípu řešeného území a dále o výbornou dostupnost západního okraje hl. m. Prahy do vzdálenosti 40 km ► Po zprovoznění úseku D6, který je v současné době ve výstavbě, se zlepší již dnes výborná dostupnost mezinárdního leteckého terminálu v Praze - Ruzyni s navazujícími logistickými areály v Jenči, Hostivicích, Tuchoměřicích a Středoklukách.

12 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 12 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.1 Širší územní vztahy a regionální podmínky ► Nezbytné je zohlednit i regionální podmínky a dynamiku jejich vývoje. Jde o vyhodnocení procesů současně probíhajících a v budoucnu očekávaných: a)Sídelní struktuře a demografickém vývoji obyvatelstva b)Ekonomickém prostředí c)Sociálním prostředí d)Infrastruktuře, poloze, dostupnosti a životním prostředí ► Pro charakteristiku těchto regionálních podmínek byly použity vybrané výsledky studie „Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji České republiky“, kterou provedl a publikoval Český statistický úřad. ► Pro danou studii jsou relevantní data za SO ORP Rakovník. Hodnocení bylo provedenou souhrnným ukazatelem v rozpětí běžného školního známkování (čím nižší hodnota, tím příznivější situace)

13 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 13 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení ► Z výše uvedeného plyne následující:  V šestiletém období 2001 – 2006 měla celková změna počtu obyvatel čtyřikrát kladný výsledek (přírůstek)  vzhledem k trvale zápornému přirozenému přírůstku obyvatel natalitou je kladné saldo celkových změn počtu obyvatel města výsledkem přírůstku stěhováním  počet přistěhovalých ve sledovaném období se pohyboval v rozmezí od + 115 v r.2004 do + 181 v r.2005 a s výjimkou roků 2003 a 2004 převyšoval počet vystěhovalých Komplexní charakteristiky demografického, sociálního a ekonomického prostředí regionu, a zejména urychlování tempa jejich změn a nerovnoměrnosti, uvedené v této kapitole, mají spolu s dalšími podmínkami rozhodující vliv na tempa a formu urbanizace regionu v budoucím dlouhodobém výhledu. Očekávané místní rozložení center nejintenzivnějšího rozvoje v regionu ukazují následující obrázky:

14 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 14 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení Obr.13: Územní rozložení center rozvoje v Pražském regionu

15 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 15 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení Obr.14: Hlavní rozvojové osy Pražského regionu

16 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 16 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení ► Z výše uvedených obrázků se dá předpokládat:  Rozložení center ekonomické aktivity a intenzívní bytové výstavby v západním sektoru Pražského regionu bude mít pozitivní vliv na tempo rozvoje navazující části Středočeského kraje, včetně města Nové Strašecí a jeho okolí.  Přičteme-li k místnímu rozložení center rozvoje i dynamický pozitivní vliv dopravní a technické infrastruktury, získáme územní průmět hlavních regionálních rozvojových os

17 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 17 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.5 Vlastnické poměry ► Struktura vlastníků pozemků vytvářejících generel zóny Severozápad je relativně pestrá ► Soubor zóny je dle PK vytvářen celkem 141 pozemky ► Vlastnická struktura je následující:  82,09% soukromé osoby,  8,18% vlastnictví České republiky,  7,55% ve vlastnictví obce,  2,18% ve společném vlastnictví státu a soukromých osob ► Podrobný přehled vlastníků je uveden v textové části ► Výkres č. 2.4.: “Výkres vlastnických poměrů” zobrazuje pozemkovou strukturu generelu zóny, jednotlivé kategorie vlastníků a průmět navržené dopravní infrastruktury se sdruženými trasami technické infrastruktury území na pozemkovou strukturu

18 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 18 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.6 Závěry a trendy ► Regionálně diferencovaná tempa ekonomického růstu hl.m.Prahy a středočeského kraje na straně jedné a ostatních regionů ČR na straně druhé mají závažné dopady na sídelní strukturu, demografické a sociální prostředí ► Pokud se pozitivní makroekonomický vývoj ČR dlouhodobě udrží, budou se rozdíly v postavení regionů i jednotlivých správních obvodů ORP prohlubovat ► Územní města Nové Strašecí pravděpodobně ovlivní v dlouhodobé perspektivě tři nejvýznamnější faktory:

19 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 19 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.6 Závěry a trendy 1.Strategická poloha ve Středočeském kraji  Středočeský kraj ročně získává téměř 0,5% obyvatelstva přistěhováním z ostatních krajů  Výměna obyvatel mezi Prahou a Středočeským krajem tvoří 60% veškerého stěhování v ČR  70% přírůstku obyvatel Středočeského kraje byli obyvatelé Prahy  V ČR není žádné město nad 50 000 obyvatel, do něhož by se v posledních 5 letech přistěhovalo víc obyvatel než se vystěhovalo  Nejvíce lidí (především mladých) se vystěhovalo z Karlovarského kraje, kde je zároveň nejnižší průměrná měsíční mzda (17 366,- /měs.)  Okresy ČR s největším přírůstkem obyvatel v ČR jsou Praha západ a Praha východ

20 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 20 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.6 Závěry a trendy 2.Blízkost a snadná dostupnost Prahy  Ekonomický rozvoj Prahy je značně vyšší než rozvoj ostatních regionů – HDP na 1 obyvatele Prahy je 662 800 Kč, průměr ČR je 269 400 Kč  Praha nabízí výrazně nadprůměrné podmínky na trhu práce: průměrný plat 26 134 Kč (průměr ČR je 20 938 Kč), průměrný plat manažera je v Praze 65 154 Kč  Nezaměstnanost je v Praze 2,4%, v ČR 6,2%  Praha má ze všech krajů nejvyšší podíl seniorů nad 65 let - 15,7%, ti se však dožívají nejvyššího průměrného věku  Praha má po Moravskoslezském a Ústeckém kraji nejhorší kvalitu ovzduší  Praha trpí nejvyšší dopravní zátěží a nedostatečně rozvinutou dopravní infrastrukturou, jež s výjimkou metra neodpovídá potřebám  v období 1996 – 2006 se z Prahy do Středočeského kraje vystěhovávalo ročně v průměru 3,5 tisíce osob, v období 2005 – 2006 to však už bylo více než 7 tisíc osob. Převládaly manželské páry s 1 – 2 dětmi, vyšším vzděláním a “rozjetou” pracovní kariérou  nejčastěji uváděnými důvody stěhování z Prahy bylo: vidina klidu, vlastní pohodlný rodinný dům, život v přírodě, nižší životní náklady.

21 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 21 1.4 Vyhodnocení podmínek řešení 1.4.6 Závěry a trendy 3.Trendy vývoje  model životního stylu pracovat za vysoký plat v Praze a bydlet zdravě a s nižšími životními náklady na venkově nabývá na atraktivnosti  tempo suburbanizace území s dobrou dostupností Prahy se urychluje  dostupnost pozemků vhodných pro výstavbu rodinných a bytových domů se směrem k centru Prahy zhoršuje a jejich cena dramaticky zvyšuje  nejrychleji se budou rozvíjet ty oblasti Pražského regionu a přilehlých částí Středočeského kraje, které leží na hlavních osách rozvoje  nejrychleji se budou rozvíjet města, schopná přitáhnout mozky, které sem přijdou za vyšším životním standardem, vyššími platy a možnostmi rozvíjet kariéru. Stejný urbanizační efekt jako univerzitní pracoviště mají firmy zaměřené na vývoj a aplikaci pokrokových technologií a podniky sofistikovaných služeb

22 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 22 1.5 Urbanistický návrh řešení Varianta A a B  Urbanistické řešení zóny Severozápad je navrženo ve dvou variantách A a B. Varianty se od sebe vzájemně odlišují využitím centrální části zóny: ► varianta A zde předpokládá areál ČZU ► varianta B navrhuje alternativní využití pro logistický areál a neobtěžující výrobu  Další zásadní odlišnost spočívá v umístění sportovního areálu, podnikatelského inkubátoru a provozních areálů Technických služeb města a hasičů  Varianta B rovněž zahrnuje odlišné urbanistické řešení zóny nízkopodlažního bydlení a školy  Vzhledem k tomu, že samostatná varianta B vznikla jako reakce na projednání rozpracované studie (t.j. varianta A) s vedením města v prosinci r.2007, je zpracována do větší míry podrobností

23 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 23

24 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 24 1.5 Varianta A 1.5.1 Využití ploch a základní hmotové řešení  Při návrhu řešení byly uplatněny následující priority urbanistické koncepce: ► úzké sepětí zóny s centrální oblastí města zajištěním snadné dostupnosti pro pěší přes silnici II/237 ► vytvoření polyfunkčního území s prolínáním plné škály městotvorných funkcí ► prostorová organizace do kooperujících celků – areálů s odlišnou dominantní funkcí ► vytvoření centrálního veřejného prostranství ve formě kruhového náměstí a víceúčelové plochy s významnou sociální funkcí ► návrh široké škály různých forem bydlení ► progresívní řešení obslužné dopravy tak, aby neobtěžovala chodce a nezatěžovala životní prostředí

25 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 25 1.5 Varianta A 1.5.1 Využití ploch a základní hmotové řešení  Prostorové uspořádání území je dáno v souladu s funkcí jednotlivých areálů různými typy zástavby, jež zahrnují: ► velkoprostorové halové objekty (komerční zařízení, sportovní centrum) ► vícepodlažní bydlení s proměnlivou hladinou zástavby 3 – 6 NP v bodových domech i bytových sekcích ► nízkopodlažní bydlení s podlažností 1 – 2 NP v řadových, atriových a hnízdových rodinných domech ► členité monobloky školy a MŠ s 1 – 4 NP ► smíšená zástavba o 2 – 4 NP (podnikatelský inkubátor, provozní areály TS a hasičů)  Popis podrobnějšího členění jednotlivých areálů je obsažen ve výkresu č.2.5 a koresponduje s přehledem o kapacitách areálů v kapitole 1.9. textové a výpočtové části dokumentace studie

26 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 26 1.5 Varianta A 1.5.2 Životní prostředí a zeleň  Řešení příznivého životního prostředí zóny Severozápad je navrženo na následujících společných zásadách varianty A i B: ► návrh rozsáhlých ploch nové urbanistické zeleně veřejné i vyhrazené ► napojení systému zeleně zóny Severozápad na krajinnou zeleň po obvodu zóny ► široké koridory izolační stromové zeleně kolem hlavní sběrné komunikace, školského a sportovního areálu a kolem provozního areálu Technických služeb ► zelené pásy oddělující chodníky a ostatní plochy pro pěší od sběrných automobilových komunikací ► parková zeleě soustředěná do větších souvislých ploch podél centrálního pěšího koridoru, náměstí a víceúčelové plochy ► kategorizace zeleně podle její funkce a formy na:  ZI – zeleň izolační  ZP – zeleň přírodního charakteru  ZV – zeleň na veřejných prostranstvích

27 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 27 1.6 Varianta B 1.6.1 Využití ploch a základní hmotové řešení  V arianta B navrhuje alternativní využití pro logistický areál a neobtěžující výrobu namísto areálu ČZU  Důvodem je skutečnost, že Městu Nové Strašecí nebyl vedením ČZU poskytnut rámcový stavební program areálu, což znemožnilo propracovat variantu A do stejné míry podrobností jako variantu B  Odlišné je i umístění podnikatelského inkubátoru a provozních areálů TS a hasičů a také nízkopodlažního bydlení a školy, což je zdůvodněno: ► užší návazností sportovní haly a plavecké haly s aquaparkem a hřišti na zóny bydlení ► lepším navázáním školského areálu, které vylučuje přechod frekventované páteřní komunikace

28 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 28 1.6 Varianta B 1.6.1 Využití ploch a základní hmotové řešení  Návrh logistického centra a areálu neobtěžující výroby je proveden z důvodu výborného potenciálu zóny pro tento druh aktivit  Základní využití území zobrazuje výkres č.2.3.: “ Limity využití území, plochy s odlišným způsobem využití”

29 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 29

30 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 30

31 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 31 1.6 Varianta B 1.6.2 Urbanistická koncepce  Urbanistická koncepce je obsahem výkresu č.2.9.: “ Funkční využití území, základní hmotové řešení – varianta B” v měřítku 1:2000  Obsahem tohoto výkresu je též specifikace výškové hladiny zástavby údaji o podlažnosti, resp. mezní výšce halových objektů  Provedena byla i počítačová konstrukce digitálního 3D modelu, na jehož základě je vytvořen výkres č.2.10.1.: “Celková urbanistická situace 1:5000” a 2.10.2.: “Urbanistické řešení – var.B, 1:2000”  Ukázky 3D digitálního modelu jsou uvedeny na dalších snímcích!

32 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 32

33 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 33

34 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 34

35 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 35

36 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 36

37 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 37 1.6 Varianta B 1.6.3 Životní prostředí, zeleň  Zásady řešení životního prostředí zóny Severozápad u varianty B jsou totožné jako u varianty A  Oproti variantě A vyvozuje u varianty B zvláštní nároky na zeleň návrh areálu Z.11 (logistické centrum a areál neobtěžující výroby)  Proto je zde provedeno vysazení husté stromové zeleně po obvodu areálů a podél střední příjezdové komunikace  Tato zeleň tlumí hluk a snižují prašnost způsobenou těžkou nákladovou dopravou. Mají i estetickou funkci neboť tvoří kontrast k nutným rozsáhlým plochám pro dopravu uvnitř těchto areálů  Celková výměra ploch určených výslovně pro plnění funkcí zeleně (viz výkres č.2.3) činí 100 582 m2, t.j. více než 10 hektarů

38 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 38 1.7 Technická infrastruktura 1.7.1 Úvod  Návrh technické infrastruktury zóny Severozápad je v zásadě stejný pro variantu A i B  Odlišnosti koncepčního řešení TI vyplývají z odlišného situování jednotlivých provozních areálů a umožňuje je posoudit porovnáním výkresů č.2.8.:”Technická infrastruktura – koordinační situace –var.A” a č.2.13.: ”Technická infrastruktura – koordinační situace –var.B”  Návrh výstavby v zóně Severozápad je v souladu s Územním plánem velkého územního celku Rakovnicko, schváleným v prosinci 2006

39 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 39

40 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 40 1.7 Technická infrastruktura 1.7.2 Současný stav 1. Zásobování vodou  Město Nové Strašecí je napojeno na skupinový vodovod KSKM (Kladno-Slaný-Kralupy-Mělník), který je majetkem akciové společnosti Středočeské vodovody a kanalizace, patřící do skupiny Veolia. Vodovod je zásobován z věžového vodojemu Nové Strašecí a zemního vodojemu  S ohledem na vypočtenou denní potřebu vody je kapacita věžového vodojemu nedostačující a bude nutné jeho posílení 2. Odvodnění území  Město Nové Strašecí má vybudovanou jednotnou kanalizační síť napojenou na centrální ČOV, umístěnou na východním okraji města  kapacita ČOV je 5500 ekvivalentních obyvatel (EO), uvažuje se však s výstavbou nové ČOV s kapacitou 7000 EO

41 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 41 1.7 Technická infrastruktura 1.7.2 Současný stav 3. Zásobování elektrickou energií  Severně od komunikace I/6 (budoucí R 6) je vedeno VN vedení 22 kV spojující rozvodny Lišany a Tuchlovice. Na obou rozvodnách je dostatečná výkonová rezerva, avšak vlastní vedení je využito již téměř na plnou kapacitu  Na severozápadním okraji zóny je vedena odbočka 22 kV do TS Mackova hora, která s ohledem na svou přenosovou schopnost není pro výstavbu v zóně Severozápad použitelná  V souvislosti s pokračováním výstavby komunikace R6 od Nového Strašecí k Řevničovu předpokládá ČEZ a.s. změnu trasy vedení VN 22 kV v severozápadním cípu zóny

42 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 42 1.7 Technická infrastruktura 1.7.2 Současný stav 4. Zásobování zemním plynem  Zónou prochází VTL plynovod DN 150 z předávací stanice Krupá  Na východním okraji zóny je vybudována plynová regulační stanice se STL vývodem DN 200  Kapacita plynové regulační stanice má značnou rezervu a umožňuje bezproblémové napojení zóny 5. Telekomunikace  Místní telekomunikační rozvody končí na východní straně komunikace II/ 237. Hlavní městský rozvaděč je umístěn v ulici Palackého, cca 400 m od východní hranice zóny Severozápad

43 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 43 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI 1. Zásobování vodou  Vzhledem k nedostatečné kapacitě věžového vodojemu Nové Strašecí, je nutné vybudovat pro zónu Severozápad vlastní vodojem na jihozápadním okraji zóny. Nabízejí se dvě alternativní řešení: ► A. Věžový vodojem typu Hydroglobus o výšce, umožňující gravitační rozvod do všech objektů ► B. Podzemní vodojem doplněný vlastní AT stanicí, zajišťující tlakový rozvod vody  Vhodné místo je v bezprostřední blízkosti navrhovaného autobusového nádraží, kde by věžový vodojem působil rušivě  Proto je považována za nejvhodnější alternativa B a dále je navrhován zemní vodojem s AT stanicí o kapacitě 4x60 m3

44 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 44 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI  Vodojem bude napájen navrhovaným přiváděcím řadem z ulice Dukelská napojením na stávající vodovodní řad DN 200  Navrhovaný vodovod bude jediným zdrojem pro zásobování požární vodou, a tak musí splňovat požadavky požární ochrany na zajištění odběru vody k hašení požáru  Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů je navrženo na max. hodinovou potřebu vody  Potrubí se v zastavěném území bude přednostně ukládat do veřejných prostranství  Důležité je dbát na limity využití území, které se této kapitoly týkají a jsou vyjmenovány v textové části

45 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 45 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI 2. Odvodnění území  Kanalizace musí být provedena tak, aby negativně neovlivňovala životní prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění odpadních vod  Kanalizace musí být vodotěsná, musí být chráněna proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy  U splaškové kanalizace výškové poměry zóny neumožňují gravitační napojení na stávající kanalizační síť  Splašková kanalizace bude řešena jako tlaková se sběrným potrubím DN 200 napojení na stávající veřejnou kanalizaci v ulici Dukelská  Trasování kanalizační řadů je patrné z výkresové části (výkres č.2.15.)

46 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 46 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI  S ohledem na kapacitu ČOV a dimenzování stokové sítě je vyloučen odvod dešťových vod ze zóny Severozápad do jednotné městské kanalizace  Dešťové vody bude nutno retenovat na území zóny  Část dešťových vod bude možné vsakovat přímo v blízkosti jednotlivých objektů na plochách zeleně  Zbývající dešťové vody je navrženo odvést čtyřmi hlavními stokami, ukončenými zasakovacími šachtami  Podrobnějšímu návrhu řešení dešťové kanalizace musí předcházet důkladný hydrologický průzkum území  Důležité je dbát na limity využití území, které se této kapitoly týkají a jsou vyjmenovány v textové části

47 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 47 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI 3. Zásobování elektrickou energií  Řešené území bude zásobeno elektrickou energií napojením na venkovní vedení VN 22 kV bezprostředně za plánovaným přechodem tohoto vedení přes komunikaci R6 co nejkratším venkovním vedením do trafostanice  Z této trafostanice je navrženo podzemní kabelové vedení VN 22 kV do dalších dvou trafostanic  Na doporučení ČEZ a.s. je navrženo propojení kabelovým vedením 22 kV do stávající trafostanice, umístěné za supermarketem „Plus“ na východní straně komunikace II/237  Rozvod NN je proveden kabelovým vedením ve společných trasách s ostatními IS a je z provozních důvodů zokruhováno. Součástí technické vybavení území bude i rozvod NN pro veřejné osvětlení

48 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 48 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI 4. Zásobování zemním plynem  Ze stávající plynové regulační stanice na východě zóny bude proveden rozvod plynu do jednotlivých objektů prostřednictvím STL plynovodů a ukončených hlavním uzávěrem plynu  V obytných objektech, školní jídelně a obdobných zařízeních je navrženo využít plyn i pro vaření  Důležité je dbát na limity využití území, které se této kapitoly týkají a jsou vyjmenovány v textové části

49 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 49 1.7 Technická infrastruktura 1.7.4 Návrh řešení TI 5. Telekomunikace  Pro navrhovanou zónu bude vybudován nový hlavní rozvaděč (v blízkosti plynové redukční stanice), ze kterého budou vedeny rozvody telekomunikační kabelů k jednotlivým objektům  Nutné je provést nové propojení tohoto rozvaděče s hlavním rozvaděčem v ulici Palackého  Důležité je dbát na limity využití území, které se této kapitoly týkají a jsou vyjmenovány v textové části

50 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 50 1.8 Doprava 1.8.1 Návrhové parametry a limity využití území  Návrhové parametry jednotlivých druhů komunikací jsou voleny s ohledem na platné normy a právní předpisy a jsou specifikované v textové části  Stejně tak je nutné dodržovat ochranná pásma těchto ploch, která působí jako jedny z limitů využití území. I tato pásma jsou specifikována v textové části.

51 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 51 1.8 Doprava 1.8.2 Dopravní řešení  Dopravní infrastruktura řešení varianty A i B je postaveno na stejných principech:  a) automobilové komunikace: ► páteřní sběrný okruh využívající starou trasu silnice I/6 ► navazující skelet místních obslužných komunikací, vedených po obvodu jednotlivých areálů ► vnitroareálové zklidněné komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy ► hlavní dopravní uzly ve formě okružních křižovatek ► eliminace tranzitní dopravy uvnitř obytných území ► autobusový terminál v těsné návaznosti na centrální oblast města a centrální parkoviště

52 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 52 1.8 Doprava 1.8.2 Dopravní řešení  b) komunikace pro pěší: ► pěší koridor s pěší lávkou přes silnici II/237 tvoří osu kompozice celé zóny ► centrální kruhové náměstí a víceúčelová centrální plocha s prioritou provozu chodců ► snadná dostupnost autobusového terminálu z pěší lávky krytými spirálovými rampami ► centrální krytá pěší ulice (shopping mall) mezi historickým centrem města a nově navrženým kruhovým náměstím ► hlavní přístupy do provozních areálů z centrálního náměstí a víceúčelové plochy (veřejné prostranství)

53 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 53 1.8 Doprava 1.8.2 Dopravní řešení  Dopravní řešení varianty A je přehledně zakresleno ve výkresu č.2.6.:” Dopravní řešení – varianta A” v měřítku 1:5000  Dopravní řešení varianty B je postaveno na stejných zásadách jako u varianty A  Systém pracuje s třemi kategoriemi ploch dopravu, které vzájemně kooperují a prostorově na sebe v území navazují: ► plochy pro provoz motorových vozidel ► plochy pro pěší ► plochy pro dopravu v klidu ► Každá z těchto kategorií je navíc dále členěna podle své specifické funkce. Toto členění je uvedeno podrobně v textové části

54 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 54 1.10 Návrh etapizace – varianta B 1.10.1 Principy časového rozložení výstavby  Realizace zóny Severozápad je s ohledem na rozsah stavebních prací i zastavěného území značně závislé od množství nepředvídatelných faktorů: ► preferencí Města Nové Strašecí a Středočeského kraje ► harmonogramu výstavby dálnice D6 (úseku N.Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov) ► investorského modelu projektu ► developmentu projektu ► hospodářské prosperity či stagnace ČR jako celku i regionů  Pro předložený návrh etapizace bylo zohledněno především kriterium: ► samostatné provozuschopnosti jednotlivých dokončených areálů ► postupu výstavby v zásadě od stávajícího zastavěného území města směrem na západ

55 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 55 1.10 Návrh etapizace – varianta B 1.10.2 Etapy výstavby  Navržené členění výstavby do 5 etap je přehledně patrné z výkresu č.2.19.:”Návrh etapizace” v měřítku 1:5000  Obsah jednotlivých etap výstavby je následující: ► 1.etapa: výstavba sdružených koridorů technické infrastruktury v ose páteřního okruhu, jižní část dopravního páteřního okruhu, dopravní připojení na silnici II/237 a na centrum města, okružní křižovatky na jižní části páteřního okruhu, autobusový terminál, podzemní vodojem, centrální parkoviště ► 2.etapa: školský areál, komerční plochy, podnikatelský inkubátor, obytná zóna Z.9. (jižní část), logistický areál, víceúčelová plocha ► 3. etapa: sportovní areál, zóna vícepodlažního bydlení Z.8 ► 4. etapa: obytná zóna Z.9.(severní část), areál Technických služeb, areál hasičů ► 5.etapa: areál výroby a služeb, T.I.R. park service, čerpací stanice PHM, plochy zeleně mimo areály

56 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 56 1.11 Prostorové uspořádání území 1.11.1 Hmotová kompozice  Hmotová kompozice zástavby na území zóny je uspořádána kolem hlavní osy kompozice procházející od Dukelské ulice přes pěší lávku, obchodní pasáž, centrální kruhové náměstí, víceúčelovou plochu  Další dvě sekundární osy kompozice tvoří obě propojovací hlavní ulice dopravního páteřního okruhu  Výškově je zvýrazněn střed kompozice, t.j. kruhové centrální náměstí, vertikální dominantou pylonu o výšce 15 m  Jižnímu okraji zóny dominují dva pětiboké hranoly bytových bodových domů o shodné výšce 6 NP  Hmotově nejrozmanitější částí kompozice je členitý monoblok školy o maximální podlažnosti 4 NP

57 Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS 57 1.12 Návrh opatření  Základním smyslem pořízení této studie je poskytnout kvalifikovaný podklad pro diskusi o dlouhodobé koncepci rozvoje města. Proto se navrhují následující základní opatření: ► projednat územní studii a dlouhodobou koncepci rozvoje města v orgánech města ► vypracovat souhrnné stanovisko k návrhu urbanistické koncepce zóny Severozápad ► rozhodnout podle § 30, odst.4 zákona č.183/2006 Sb. o možnosti využít studie jako podkladu pro zpracování změn III územního plánu SÚ Nové Strašecí ► rozhodnout o způsobu využití územní studie pro zpracování (aktualizaci) strategického plánu rozvoje města a ostatních koncepčních dokumentů


Stáhnout ppt "Územní studie zóny Severozápad Město Nové Strašecí Kraj Středočeský Autoři studie: Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., Ing. arch. Marek Janatka, PhD., Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google