Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„To, čo si 60 % až 80 % súčasníkov predstavuje pod slovom Boh, našťastie neexistuje.“ (Karl Rahner, teológ) Duchovná obnova pre pedagógov Spojenej katolíckej.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„To, čo si 60 % až 80 % súčasníkov predstavuje pod slovom Boh, našťastie neexistuje.“ (Karl Rahner, teológ) Duchovná obnova pre pedagógov Spojenej katolíckej."— Transkript prezentace:

1 „To, čo si 60 % až 80 % súčasníkov predstavuje pod slovom Boh, našťastie neexistuje.“
(Karl Rahner, teológ) Duchovná obnova pre pedagógov Spojenej katolíckej školy v Banskej Štiavnici Január 2009

2 Falošné (alebo démonické, ako ich nazýva Karl Frielingsdorf) predstavy o Bohu sú skutočným problémom, s ktorým sa mnohí ľudia nevyrovnajú až do svojej smrti – spravidla preto, že o ňom vlastne ani netušia... Pritom nielen dokážu riadne doničiť náš život, ale hlavne nám zastierajú pohľad na skutočného Boha! Nasledujúce slová napísal 56 ročný kňaz a rehoľník na konci kurzu, určeného k odhaleniu podvedomých falošných predstáv o Bohu... Hovoria naozaj asi za všetko!

3 „Bože, dneska chci s tebou po 56 letech konečně zúčtovat a říct ti, co jsem se ze strachu nikdy neodvážil vyslovit. Teď se mi konečně otevřely oči. V dřívějších letech jsi byl mé "útočiště". Když jsem v tom hrozném životě selhával, hledal jsem útěchu u Tebe, příčino celé mé bídy. Kde jsi byl, když jsem byl počat jako „produkt náhody" a když si moji rodiče přáli, abych byl mrtev a jen s nechutí mé akceptovali? Nikdy a nikde jsem neměl domov, ani u tebe ne. Při posledních slibech jsem říkal: „ Považuji svůj život za cestu k Tobě. " Není to pustý výsměch, ohlédnu-li se za svým životem? Vždyť jsem vůbec nežil, skočil jsem na tvá zaslíbení. Až doposud jsem se životem jen vláčel a stále znovu si přál, abych se vůbec nenarodil nebo konečně mohl žít. Život se pro mě stal takovou trýzní, že jsem si přál zemřít. Neměl jsem ale odvahu učinit svému životu konec, na to jsem se tě příliš bál. Bože, jak často jsem si v nitru říkal, že jsem zkrachovaná existence. Můj život je totálně zfušovaný. Kde je ten zaslíbený „život v plnosti", který údajně každému dáváš? Co jsi na mě v těch 56 letech dopustil! Žaluji ti, ó bože, protože jsi mi upřel můj život. Víš ty vlastně, jaké utrpení byl můj život? Nenávidím tě, protože mně připadá, jako by jsi mě proklel: „Budeš se plazit po břichu!" Ano, to jsi se mnou udělal a moji rodiče byli tví pochopové. Už jako dítě jsem se cítil jako červ, druhými pohrdaný, ponižovaný a utiskovaný. A v řádu jsem pokračoval se svou strategií jak přežít. Nechal jsem si všechno líbit a ještě se k tomu usmíval, byť mi bylo všelijak. A to jsem považoval za pokoru a poslušnost. Ve skutečnosti to bylo masochistické sebeničení. Ty jsi tím vinen, protože jsi mě proklel. Proč jsi mi tak ukřivdil, vnějším vzhledem počínaje až k mým nepatrným schopnostem? Proč jsi mě tak zničil ? Kde je život v plnosti, který jsi mi slíbil, ty podvodný bože? Vysmíváš se mi i ty? Pášeš se na mém utrpení? Máš radost, jak se plazím po zemi a kňučím před tebou? Můj bože, co jsi to za boha! Teď se však proti tobě bouřím, ty sadistický bože, volám tě k odpovědnosti. Už se nekrčím, ty hrozný diktátore! Udělal jsi ze mě živoucí vrak. Ale ty se budeš divit, už se nenechám umlčet. Píši ti své obžaloby a svou nenávist do tváře, aby to každý viděl. Setřásám tě, nebudeš mi už sedět v patách se svými pocity viny. Chci žít a budu žít! I na to existuje jeden Bůh, ale ty to nejsi!"

4 Chvíľka na modlitbu...

5 I. Pozor, začíname!

6 V Biblii nachádzame dva veľmi zaujímavé výroky, odhaľujúce vnútro človeka

7 Mk 7,21–23 „Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

8 Mk 7,21–23 Rim 7,21–24 „Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ „Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? “

9 Biblia na týchto miestach naznačuje, že v našom vnútri jestvuje niečo,
čo sa stavia proti našim názorom a rozhodnutiam a čo má tak veľkú moc, že to v praxi ovláda náš život a naše konanie.

10 Na túto temnú realitu dnes naráža moderná psychológia...

11 Samuel Hruškovic, rescue.sk team
Dr. Daniel Goleman „Osobnosť človeka sa vyvíja roky, najpodstatnejšie v detskom veku. Preto nečakajte, že sa vám podarí človeka "preonačiť" za pár večerov. Každá myšlienka, každý obraz sa navždy zapíše do podvedomia človeka. Sila podvedomia je obrovská, v plnej miere riadi naše konanie. Naše myslenie určuje náš osud.“ „Podle sociobiologú upřednostňu-jeme při rozhodování v kritických okamžicích svého života city před rozumem. Vědci se domnívají, že naše emoce nám pomáhají zvlá-dat situace, jež jsou pro nás příliš důležité na to, aby bylo jejich řešení ponecháno pouze na intelektu: nebezpečí, bolestnou ztrátu,... “ Tara Bennett - Goleman „Máme tendenci vytvářet si mentální koleje tam, kde náš favorizovaný stav mysli dominuje naší mentální hierarchii. Když se určitý stav stane trvalým návykovým stavem mysli, ovlivní celkovou osobnost člověka. Pokud je převládající stav negativní, pak to, co mohlo být pouze chvilkovou náladou, se zafixuje do trvalého stavu nepokoje - například neklid nebo agresivita. “

12 ... a oddávna je známa aj kresťanom

13 Katechizmus Katolíckej cirkvi
„Treba mať na zreteli, že hriech má dvojaký následok. Ťažký hriech nás pozbavuje spoločenstva s Bohom, a preto nás robí neschopnými večného života, ktorého pozbavenie sa volá „večný trest“ za hriech. Na druhej strane každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie či už tu na zemi, alebo po smrti, v stave nazývanom očistec. Toto očistenie oslobodzuje od takzvaného „časného trestu“ za hriech. Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej lásky, môže dôjsť až k úplnému očisteniu hriešnika, takže už nezostane nijaký trest.“ (KKC 1472)

14 ZHRNUTÉ Život hriechu (= bez Boha), do ktorého sa rodíme,...
formuje naše podvedomie, ktoré potom prostredníctvom emócií (citov, nálad,...) kontroluje z veľkej časti naše konanie, správanie a tak ovláda náš život.

15 Chcete sa na niečo opýtať, dodať niečo k tejto téme, alebo sa s niečím ohľadom témy podeliť?

16 II. Stratégia prežitia

17 Kľúčovú úlohu v tomto mechanizme (a celom našom živote) hrá naša
STRATÉGIA PREŽITIA uložená hlboko v našom podvedomí. Jej základy vznikajú hlavne počas prvých troch rokov nášho života, potom sa už len upravuje a „dolaďuje“.

18 Na začiatku je podmienená láska okolia
Ak urobíš toto a toto... budeš taký a taký... dosiahneš toto... nebudeš robiť tamto... a zachováš sa takto... POTOM BUDEŠ DOBRÝ, PRIJATÝ, BUDEME ŤA MAŤ RADI! Ale ak to nesplníš... ... tak potom... Ako vzniká?

19 Ak chceme prežiť... ... musíme sa naučiť konať, správať, žiť podľa očakávaní nášho okolia. Pre malé dieťa, ktoré je absolútne závislé na svojich rodičoch, je toto umenie naozaj otázkou prežitia v plnom zmysle tohto slova! Ako vzniká?

20 Ak sa chceme vyhnúť hrozbám, odmietnutiu, bolesti,...
... musíme sa naučiť vyhýbať veciam, ktoré naše okolie neznáša; ... musíme sa naučiť reagovať na utrpenie, traumy a iné veci, ktoré by nás mohli citovo zničiť a vysporiadať sa s nimi. Ako vzniká?

21 Výsledkom je STRATÉGIA PREŽITIA
Je to súhrn nášho spôsobu reagovania na svet okolo nás, ktorý sme si ako deti vytvorili, aby sme v tomto svete prežili. Spravidla sa tomu hovorí „povaha“

22 Je veľmi silná, pretože... Vznikla ako naša reakcia na to, čo sme ako deti vnímali ako otázku života a smrti; dotýkala sa rodičov – ľudí, ku ktorým sme mali nesmierne hlboký citový vzťah; vryla sa do nášho vedomia (a podvedomia) hneď na začiatku, ako prvá a najsilnejšia skúsenosť.

23 Je dôležité, aby sme odhalili a spoznali našu vlastnú stratégiu prežitia?

24 Je dôležité, aby sme odhalili a spoznali našu vlastnú stratégiu prežitia?
Kvôli nášmu životu – stratégia prežitia a s ňou spojené maladaptívne schémy a pod. mocne ovplyvňuje náš život a konanie. Kvôli nášmu ZBOŽŠTENIU – prenášame ju totiž aj na vzťah k Bohu a súvisí s tým TO, čo poznáme ako DÉMONICKÉ PREDSTAVY O BOHU ÁNO

25 Chcete sa na niečo opýtať, dodať niečo k tejto téme, alebo sa s niečím ohľadom témy podeliť?

26 Podľa akej stratégie hráme MY osobne?
III. Podľa akej stratégie hráme MY osobne?

27 Pomôcka, ktorá nám pomôže nájsť odpoveď!

28 JE... Ucelený typologický systém.
Rozlišuje 9 základných stratégií prežitia Hojne využívaný na určenie svojej vlastnej stratégie prežitia.

29 JE... NIE JE... Ucelený typologický systém.
Rozlišuje 9 základných stratégií prežitia Hojne využívaný na určenie svojej vlastnej stratégie prežitia. Magický, ani náboženský systém Všeliek na všetky problémy ľudstva a človeka Prostriedok spásy a vykúpenia človeka

30 Urobte si teraz test, ktorý Vám pomôže odhaliť Váš vlastný enneagramový typ – Vašu osobnú stratégiu prežitia!

31 Vyhodnotenie: Zoradenie povahových typov na schéme enneagramu predpokladá, že každá povaha má aj niečo zo susedných povahových typov (tzv. krídla): povaha 3 má niečo z 2 a 4; povaha 9 niečo z 1 a 8 a pod. Znakom dobre urobeného testu teda je, ak ste si zvolili tri enneagramové typy, nachádzajúce sa vedľa seba (napr. 5,4,3) Pokiaľ je Váš výsledok príliš „rozhádzaný“, je možné ešte zvážiť prípadnú zámenu s iným, podobným povahovým typom. A = typ 8 B = typ 1 C = typ 9 D = typ 2 E = typ 3 F = typ 5 G = typ 6 H = typ 7 I = typ 4

32 Enneagramové typy podrobne
IV. Enneagramové typy podrobne

33 1. PERFEKCIONISTA Charakteristika:
Najčastejšie zamieňané typy: 4,6,2,9* Charakteristika: Existuje pro ně jediný možný způsob lidského chování, a tím je morálka. Přikládají velký význam vytříbenému chování a snaží se lít o souladu se svými zásadami. Jsou zklamané nedostatkem respektu vůči pravidlům a autoritám. Nedokonalosti je rozčilují a ostatní je považují za kritické a náročné lidi. Na praní pohled vidí, jak by se věci daly vylepšit, a nemohou k tomu zůstat lhostejní Jsou okamžitě popuzené, když zjistí, že jejich bližní se nesnaží pracovat s maximálním nasazením. Aby mohly fungovat, musí si určit nějaký dobrý důvod pro utopení své zloby. Protože si zakazují jakýkoli projev svých citů, zloba se stává jejich ventilem. Mají velký vnitřní konflikt mezi strnulostí a citlivostí, odkud pochází napětí, včetně svalového, které mohou pocítit i lidé o blízkém okolí. Můžeme s nimi počítat. Když jsou za nějakou věc zodpovědné, můžeme si být jisti, že bude náležitě projedena. Práce má u nich přednost před potěšením a jsou schopné umlčet své touhy, aby byla odvedena práce, a to velmi dobře a pečlivé. Mají rádi: chovat se korektně, zavádět pořádek, mít pravdu, „dobře" vykonat svoji práci, být stále lepší a lepší. Nemají rádi: švindlíře, ty, kteří porušují pravidla, nepřesnou kritiku, nepořádek * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

34 1. PERFEKCIONISTA Zlosť (hnev) Pokoj, trpezlivosť Hlavný hriech:
Najčastejšie zamieňané typy: 4,6,2,9* Vnímání světa: Na počátku nevědomě tito jedinci zjistili, že svět odsuzuje nevhodné chování a impulsivnost: „Když se neovládnu, potrestají moji spontánnost a to mě bolí." Kompenzace: Tito jedinci se rozhodli „oceňovat lásku" tím, že se budou chovat spořádaně a opravovat chyby. Vyvinuli si tedy velice kritického ducha, aby se vyhnuli bolestné kritice zvenčí: „Když se snažím být bez chyby, cítím se být víc hoden lásky." Silou, kterou potlačili spontánnost, v nich vznikl silný vnitřní hněv. Jejích hodnotový systém se tedy soustředí kolem: Pořádku a práva, přísnosti, lásky k dobře provedené práci, celistvosti, kázně, smyslu pro úsilí a snahy zlepšovat se. Do jisté míry tedy filtrují věcí, které chtějí vnímat: Jejich pozornost se přirozeně zaměřila na to, co je dobré nebo špatné, respekt k pravidlům, morálku, opravování, přesnost. Jejich duše se neustále zabývá: Kritikou, důležitostí soudu ostatních, strachem z chyb. Obvykle se brání tím, že: Kontrolují své city a spontánnost, usilují o dokonalost. Hlavný hriech: Zlosť (hnev) Čnosť, ktorú potrebujú: Pokoj, trpezlivosť * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

35 2. DARCA Charakteristika: Najčastejšie zamieňané typy: 7,9,4,1*
Dvojky se vnímají jako svatí Bernardové. Jsou velcí citlivci, pozorní a srdeční. Lehce si všimnou, co ostatní potřebují, i když je neznají „Někdy je to frustrující být tolik vnímavý k potřebám lidí, zejména když se jedná o jejich bolest nebo neštěstí, protože pro ně nemohu udělat tolik, kolik bych si přál." Rádi si ostatní berou na starost, prožívají s nimi jejich trable, i když jejich jednání většinou pochází z potřeby být milován. Mohou mít opatřující, ochraňující, mateřskou povahu. „Nedělá mi problémy se rozdávat. Někdy bych radši chtěl být schopen říct ne, protože to většinou končí tak, že věnuji více energie starostí o druhé než sám o sebe. Bolí mě, když si lidé myslí, zeje zkouším manipulovat nebo kontrolovat, já se jen snažím jim rozumět a pomoci." Rádi přispěchají na pomoc, asistují. Potřebují, aby je ostatní potřebovali. Někdy mají pocit, že jsou využíváni, ale jsou to většinou oni sami, kteří si vybudovali tuto citovou závislost: „Dávám, abys mě měla ráda." Dobré mezilidské vztahy jsou pro ně nezbytné, jsou ochotni mnoho trpět, aby mohly bez problémů fungovat. Mají rádi: radit, povzbuzovat, líbit se, dělat dárečky, vytušit co potřebujete, být ve středu dění v nějaké skupině lidí Nemají rádi: říkat ne, být sami, cítit se odstrčeni, nemít nikoho, kdo by je potřeboval, muset čekat * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

36 2. DARCA Pýcha Pokora Hlavný hriech: Čnosť, ktorú potrebujú:
Najčastejšie zamieňané typy: 7,9,4,1* Vnímání světa: Na počátku Dvojky nevědomě pocítily, že je druzí nemají rádi pro ně samé, takové, jaké jsou. Kompenzace: Aby mohly uspokojit svoji obrovskou citovou potřebu, rozhodly se Dvojky získat lásku silou vůle: dávají lidem co jim chybí, a doufají, že je budou na oplátku mít rádi. Vybudovaly si tak smysl pro to, co ostatní potřebují, aby jim mohly sloužit. „Když se starám o ostatní, když jim pomáhám, mám dojem, že opravdu žiju." Jejích hodnotový systém se tedy soustředí kolem: Služby, lidských vztahů a vřelosti, citů, naslouchání. Do jisté míry tedy filtrují věcí, které chtějí vnímat: Jejich pozornost se přirozeně zaměřila na potřeby druhých: „Teď jsem tady, potřebuje někdo něco, potřebuje mě někdo?" Jejich duše se neustále zabývá: Přizpůsobením se, zapomenutím sebe sama, udržováním obrazu sv. Bernarda. Obvykle se brání tím, že: Omezí nebo zcela zapomenou své vlastní potřeby. „Nedokážu vyjádřit, co bych chtěl." Hlavný hriech: Pýcha Čnosť, ktorú potrebujú: Pokora * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

37 3. HEREC Charakteristika: Najčastejšie zamieňané typy: 7,1,2,8,9*
Trojky jsou na pohled šťastné a důvěryhodné, jsou energické a výkonné. Vyhledávají výzvy a pak jsou někdy až posedlé jejich vykonáváním. „Bojoval jsem o úspěch na dvou polích: jako vítěz a jako hráč, měnil jsem role podle toho, jak to bylo zrovna třeba." Dokáží změnit svůj výraz podle očekávání druhého člověka: „Jsem schopen klidně třikrát změnit způsob jednání, pokud mám za jeden večer zajít na tři večírky." Identifikují se s tím, co dělají, protože si myslí, že hodnota každého člověka je spojena s jeho výsledky a s prestiží, která z nich vyplývá. Protože jim většinu času zabírá snaha o profesionální úspěch, své city a problémy duše nechávají stranou, aby se mohli plně soustředit na své cíle a dosáhnout úspěchu. Protože mají stále něco na práci, zdá se Trojkám velmi těžké se na chvíli posadit a uvolnit se. Rády rychle chodí a jsou nazlobené, když ostatní maximálně nevyužijí čas, který jim věnovaly. Někdy se jim stává, že mají chuť vzít do vlastních rukou projekt, který někdo podle jejich představ zpracovává příliš pomalu. Mají rádi: realizovat se a uspět; být výkonní, zaneprázdnění a aktivní; dosáhnout postavení a prestiž; soutěžit Nemají rádi: mluvit o svých citech: „Je to ztráta času.“; nemít nic na práci; schůze, které druzí komplikují, a trvají věčnost; promarnit dobrou příležitost nebo přijít o nějaký úkol; muset čekat * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

38 3. HEREC Lož, pretvárka Poctivosť Hlavný hriech:
Najčastejšie zamieňané typy: 7,1,2,8,9* Vnímání světa: Na počátku Trojky podvědomě vycítily, že je svět nemá rád pro to, jaké jsou, ale za to, co dělají: „Jako dítě jsem měl pocit, že mě mají rádi jen za dobré známky ve škole a vítězství ve sportu." Kompenzace: Trojky se rozhodly vybojovat si lásku výkony, aby mohly dělat dojem úspěchu. „Když vyhraji, když dosáhnu svého cíle, mám pocit, že doopravdy žiju." Jejích hodnotový systém se tedy soustředí kolem: Víry v sebe, výkonu, prestiže, obrazu úspěšnosti. Do jisté míry tedy filtrují věcí, které chtějí vnímat: Jejich zájem se přirozeně zaměřil na vyhledávání uznání: „Moji žáci jsou takoví. Jsou schopni změnit svoje vystupování, ke každému profesorovi se chovají jinak podle jeho vlastností." Jejich duše se neustále zabývá: Hledáním příležitostí, jak by mohli být oceněni, přizpůsobením se očekávání druhých. Obvykle se brání tím, že: Identifikují se s výsledky: ocenění je funkcí úspěchu ve společnosti a vizáže spíše než toho, kdo doopravdy jsme. Hlavný hriech: Lož, pretvárka Čnosť, ktorú potrebujú: Poctivosť * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

39 4. ROMANTIK Charakteristika: Najčastejšie zamieňané typy: 1,6,9,7*
Čtyřky jsou velcí romantici s velice intenzivními city. Přitahuje je krása, jedinečnost, odlišnost. Dávají přednost nostalgii a melancholii před banalitou. Důležitost, kterou přikládají citům, jim přináší obrovskou tvořivost. Jsou citliví a proto potřebují vyjadřovat svoje pocity: Rimbaud, Baudelaire, Brel nebo Edith Piaf. Kvůli tomuto emocionálnímu vzedmutí se cítí být jiní než ostatní. Potřebují vřelost: aby jim lidé naslouchali, aby si našli čas sdílet jejich stavy duše a intenzitu života. Coby idealisté hledají smysl bytí. Často se cítí ve svém živlu a velmi výkonní zejména v klíčových momentech života, jak svého, tak i vašeho. Mají rádi: sdílet svůj duševní stav; používat svoji tvořivost: ve svém způsobu obtékání, stylu práce, při zdobení nějakého pokrmu nebo místnosti; prožívat jedinečné, intensivní a výjimečné okamžiky Nemají rádi: banálnost, rutinu, každodennost; kritiku, neohleduplnost; povinnost vykonávat proceduru přesně do puntíku * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

40 4. ROMANTIK Závisť Vyrovnanosť Hlavný hriech: Čnosť, ktorú potrebujú:
Najčastejšie zamieňané typy: 1,6,9,7* Vnímání světa: V počátcích měly Čtyřky nevědomý pocit opuštěnosti. Bylo tam něco jako velká prázdnota: něco důležitého chybí. Jejich život je poznamenán pocitem opuštěnosti. Kompenzace: Představovaly si, že by pocit, že jim něco chybí mohly zaplnit hledáním naplnění, které tam bylo před pocitem opuštěnosti. Jejích hodnotový systém se tedy soustředí kolem: Vyjadřování emocí; snahy o pochopení ve své odlišnosti: tvořivosti, romantismu, smyslu pro krásu; hledání smyslu života; představ a symbolů. Do jisté míry tedy filtrují věcí, které chtějí vnímat: Jejich pozornost se přirozeně zaměřila na to, co chybí nebo není dostupné: věci, láska, zaměstnání; na krásu toho, co je daleko, pryč nebo teprve přijde; na nedostatek toho, co mají; na intenzitu emocí: je lepší mít pořádnou depresi než snášet banalitu běžného života. Jejich duše se neustále zabývá: Hodnocením citů, pocitů a duševních stavů. Vyhledáváním toho, co je jedinečné, intenzivní a elitářské. Vyhýbáním se zasmušilosti v přítomnosti a únikem před všedností a běžností. Obvykle se brání tím, že: Přecení v myšlenkách to, co nemají k dispozici: jejich představivost jde například až tak daleko, že znásobí cenu šátku, který sami nemají (a ostatní jich ovšem mají spoustu). Pak už se jejich city stávají důležitější než reálné skutky. Hlavný hriech: Závisť Čnosť, ktorú potrebujú: Vyrovnanosť * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

41 5. POZOROVATEĽ Charakteristika: Najčastejšie zamieňané typy: 6,9*
Pětky jsou samotářské, ukotvené ve svém vnitřním světě, jako poustevník ve své bdělosti. Raději přemýšlejí než konají. Jsou klidné a analytické, nevyhledávají kontakt, obvykle vypadají studeně a odtažitě, mají smysl pro syntézu. Pětky mají větší potřebu být samy než většina lidí. Všeobecně raději pozorují okolní dění než by se ho účastnily. Nerady mluví o sobě a o svých citech. Lépe se jim daří pojmenovat své city a pocity o samotě. Nikdy se nenudí, když jsou samy, protože jejich mysl je stále velmi aktivní. Pociťují potřebu chránit si svůj čas a energii. Dávají přednost jednoduchému životu bez komplikací a co možná nejvíce samostatnému. Mají rádi: žít intimně, diskrétně, někdy dokonce až v tichosti; pozorovat, ustoupit do pozadí; vědět, chápat; přemýšlet, hledat příčiny a podstatu věcí; Nemají rádi: narušení prostředí, ve kterém žijí; společenské události, přepych; hluk; diskuse o dešti a pěkném počasí; otázky směřující k jejich emocím; neočekávané věci a události; citové výlevy; rozhodovat se narychlo * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

42 5. POZOROVATEĽ Lakomstvo Objektivita Hlavný hriech:
Najčastejšie zamieňané typy: 6,9* Vnímání světa: Na počátku Pětky nevědomě vnímaly, že svět je násilnický a tvrdý. Kompenzace: Pětky se rozhodly chránit před útokem zvenčí zdáním tvrdosti. Zabezpečily se vytyčením jisté vzdálenosti mezi sebou a druhými a zvykly si říkat: „Když pochopím situaci v celé její šíři a rozsahu, nikdy už nebudu ničím překvapen." Jejích hodnotový systém se tedy soustředí kolem: Myslet, vědět, znát, pochopit, chránit svůj životní prostor. Do jisté míry tedy filtrují věcí, které chtějí vnímat: Soustředili se tedy na: pozorování situací a jejich převáděním do představ a pojmů; kontrolování emocí; přijímání věcí takových, jaké jsou; oddělování a segmentování věcí a času. Jejich duše se neustále zabývá: Hledáním intimity: jsou lakomé co se týče jejich času a přítomnosti. Omezováním svých potřeb: jsou soběstační a spolehliví. Řízením svých emocí (zejména strachu), obrněním se proti násilí. Předvídáním věcí, předjímáním žádostí a potřeb. Snahou neplýtvat svou energií. Obvykle se brání tím, že: Mají sklony k izolaci, zahloubat se do svého vnitřního světa. Hlavný hriech: Lakomstvo Čnosť, ktorú potrebujú: Objektivita * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

43 6. LOAJÁLNY SKEPTIK Charakteristika:
Najčastejšie zamieňané typy: 5,9,4,7* Charakteristika: Šestky mají velkou představivost, zejména pokud jde o to, co by mohlo ohrozit jejich bezpečí: „Běžně se mi stává, že si představuji to nejhorší: že budu mít poruchu na autě... že bude pršet... že přijdu pozdě..." V argumentech lehce odhalí mezery a nevyřčená slova. Tváří v tvář nebezpečí pak reagují jedním ze dvou extrémních způsobů chování: útěk nebo boj. Šestky by chtěly více důvěřovat, spíše ale mají tendenci lidem a věcem nevěřit. Jejich vztah k autoritám je dvojaký: na jednu stranu vědí, že je ochraňují, na druhou se jich obávají. Často jsou na pochybách, což je příčinou toho, že vám raději skočí do řeči, než aby samy vyjadřovaly svůj názor. Jak se jednou zaváží nějaké osobě nebo případu, jejich loajálnost je schopna překonat všechny zkoušky. Mají sklon ztotožňovat se se slabými. Mají rádi: jasné situace; pocit bezpečí; loajálnost; mít čas se připravit, zadaptovat se; stát se „ďáblovým advokátem", aby prověřily vaši upřímnost; Nemají rádi: neurčitou nebo nepředvídatelnou autoritu; podvod, lež; nejasné situace, dvojsmysly; neočekávané události; lidi, kteří se snaží vemluvit, vyumělkované argumenty; začít dělat věc, aniž by byl známý její cíl; když se je někdo snaží oklamat a dělat si z nich blázny; * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

44 6. LOAJÁLNY SKEPTIK Strach, úzkosť Odvaha Hlavný hriech:
Najčastejšie zamieňané typy: 5,9,4,7* Vnímání světa: Na počátku Šestky nevědomě vnímaly, že svět není hoden důvěry: „Podvedli mě." Jejich „tábornická základna" není jisté a bezpečné místo a nikdy jím nebude. Kompenzace: Šestky se rozhodly pojistit si své bezpečí stálou bdělostí. „Někdy se vidím, jako bych byla na hlídce, stále ve střehu před případným útokem z vnějšku. Ostatně celý můj život se točí kolem strachu, mezi podrobením se a výzvou, stále v reakci na možné nebezpečí nebo skryté úmysly." Jejích hodnotový systém se tedy soustředí kolem: Důvěry, loajálnosti, imaginace, citlivosti, intuice. Do jisté míry tedy filtrují věcí, které chtějí vnímat: Soustředili se tedy na: hledání možného nebezpečí (často zveličeného); hledání formálních chyb a dvojznačností; vztah k autoritám; vžití se do situace slabých a utiskovaných. Jejich duše se neustále zabývá: Představami důsledků nějakého rozhodnutí: představa toho nejhoršího možného scénáře je někdy vyprovokuje k činu. Vyzbrojováním se proti všemožným formám nebezpečí. Obranou proti úspěchu, což je synonymem pro vystavení se na veřejnosti. Vyptáváním se na úmysly druhých, aby mohly eliminovat pochybnost. Obvykle se brání tím, že: Projekcí: promítají si své strachy z budoucnosti a pochybnosti na člověka, se kterým hovoří. Hlavný hriech: Strach, úzkosť Čnosť, ktorú potrebujú: Odvaha * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

45 7. PÔŽITKÁR Charakteristika: Najčastejšie zamieňané typy: 8,2,5,6,9,1*
Sedmičky se snadno vyjadřují a rády si hrají. Mají tendenci necítit se svázané vnějšími závazky. Stále v pohybu, rády plánují a vybírají si z většího počtu možností: Přebíráním možností si vytvářejí past. Sedmičky jsou optimisté. Rády se pouštějí do nových projektů. Jsou radostné a strhující, život je pro ně jeden velký svátek, v žilách jim proudí šampaňské. Život je bez hranic, složený z velkých prostor a dobrodružství. Jejich živá mysl přeskakuje z jedné myšlenky na druhou, což jim dává schopnost volné asociace. Mají mnoho zájmů a zaměření, čtou několik knih najednou, dohromady rozdělají mnoho věcí a zřídkakdy je dokončí. Dělá jim problémy se zúčastňovat náročné a často se opakující práce. Mají rády nadhled nad tím, jak spolu věci souvisí, ale když to pochopí, mají tendenci se o to téma dále nezajímat. Nedělá jim dobře konfrontace s nouzí nebo tísní a raději obracejí své myšlenky k příjemnějším věcem. Mají rádi: rozmanitost; dobrodružství, cestování; legraci a humor; okouzlovat; plánovat; shromažďovat potěšeníčka; Nemají rádi: cítit se svázaně; piplat se s detaily; dělat delší dobu jen jednu činnost; nudu, rutinu; schůze, které se vlečou; dny, kdy se nic neděje; * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

46 7. PÔŽITKÁR Nestriedmosť Triezva radosť Hlavný hriech:
Najčastejšie zamieňané typy: 8,2,5,6,9,1* Vnímání světa: Na počátku Sedmičky nevědomě vnímaly svět jako frustrující a omezující místo: „Mám rád svou svobodu a trpím, když nemám na výběr." Kompenzace: Sedmičky se rozhodly utéci před trápením do své představivosti, do dobrodružství a jiných radostí. Jejích hodnotový systém se tedy soustředí kolem: Užívání si života, znásobování požitků, vyhledávání různorodosti, soustředěním se výhradně na dobrou stránku věcí. Do jisté míry tedy filtrují věcí, které chtějí vnímat: Soustředily se tedy na: myšlení na několik věcí najednou: skákavá mysl opičky; plánování za účelem zachování velkého výběru možností; časté radovánky; spojování informací. Jejich duše se neustále zabývá: Hledáním vzrušení, novinek. Přiznáním pouze pozitivních aspektů, i v nepříjemných situacích. Okouzlováním proto, aby odzbrojily ostatní nebo jen tak pro radost. Obvykle se brání tím, že: Racionalizují nebo intelektualizují. Zůstanou povrchní. Utečou nepříteli, překážkám nebo těžkostem. Hlavný hriech: Nestriedmosť Čnosť, ktorú potrebujú: Triezva radosť * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

47 8. BOJOVNÍK Charakteristika: Najčastejšie zamieňané typy: 6,1,4,7,9*
Osmičky disponují velkou energií. Cestu si klestí pomocí síly. Rády kontrolují a řídí. Často vyhledávají střety, aby odhalily motivaci ostatních. Radši vás zařadí do skupiny svých protivníků, než aby vůbec nevěděly, kam patříte. Do situací vstupují nekompromisně: všechno anebo nic. Když je potkáte, nepřetvařují se, jsou takové, jak se jeví. Lehce se rozčílí, někdy velmi silně, ale netrvá to dlouho a brzy je pro ně celá věc vyřízená a skončená. Vztek a boj jim dává pocit síly. Při odporu mají tendenci plýtvat. Osmičky jednají instinktivně, přechod mezi impulsem a akcí je velmi rychlý. Považují se za ochránce spravedlnosti: jsou vždy připraveny ochraňovat své přátele a blízké, zejména když mají za to, že je s nimi nespravedlivě zacházeno. Mají relativně malý zájem o existující pravidla, raději zavádějí svá vlastní. Mají rádi: napravovat bezpráví a ochraňovat slabé; upřednostňovat právo; bít se a vyhrát zkoušku síly; Nemají rádi: slabost; měkkost; ty, kteří lavírují; * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

48 8. BOJOVNÍK Nehanebnosť Nevinnosť Hlavný hriech:
Najčastejšie zamieňané typy: 6,1,4,7,9* Vnímání světa: Na počátku Osmičky podvědomě vnímaly, že je svět zlý a nespravedlivý. Působit slabě je nebezpečné. Kompenzace: Osmičky se rozhodly získat respekt a zajistit si bezpečnost tím, že se stanou silné a budou skrývat svoji zranitelnost. Jejích hodnotový systém se tedy soustředí kolem: Síly, odhodlanosti, odvahy, spravedlnosti. Do jisté míry tedy filtrují věcí, které chtějí vnímat: Upnuli se na: hodnocení současných sil a určování relací mezi silami; koncentrování svých sil jedním směrem stylem „všechno anebo nic". Jejich duše se neustále zabývá: Dominancí, kontrolou situace. Zapojením se do akce, chtějí být v kontaktu. Napravováním nespravedlnosti a ochranou slabých a nemocných. Přivoláváním větší intenzity dění. Předváděním své síly. Obvykle se brání tím, že: Nenávistí vůči slabosti: „Nenávidím, když nemohu dosáhnout určitého výsledku, a abych to dokázal, klestím si cestu silou." Hlavný hriech: Nehanebnosť Čnosť, ktorú potrebujú: Nevinnosť * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

49 9. ZMIEROVATEĽ Charakteristika: Najčastejšie zamieňané typy: 1,2,6,7*
Devítky vyhledávají harmonii a utíkají z konfliktních situací. Vytvářejí kolem sebe atmosféru klidu a tichého prožívání. Mají zvláštní přístup k přírodě a jejím krásám. Mají své libůstky a zvyky, nechávají čas běžet podle jeho gusta. Urovnávají spory, lehce se vcítí do pocitů druhých někdy až do té míry, že zapomenou, co samy chtěly. Pokud studují Enneagram, často se ztotožňují se všemi typy. Umí ocenit všechny pohledy na věc jako přínosné a cenné. Jsou často roztržité a nesoustředěné, mají potíže s rozlišením důležitých věcí od těch nedůležitých. K rozhodnutí potřebují čas. Vybrat si je pro ně vždy obtížné a konečný výběr často prožívají jako vzdání se části sebe sama. Aby se vyhnuly těžkým rozhodnutím, uzavírajíse do rutiny. Konfrontace je děsí, neboť může vést k oddělení, které je bolestné. Mají tendenci nechat situaci dále zhoršovat, než se postavit tváří v tvář explozi. Mají rádi: klid, harmonii, pohodlí; přírodu; jistou rutinu, zaměstnání se stálou pracovní dobou; kompromisy; naslouchat; udělat si čas na život; Nemají rádi: muset zaujmout stanovisko; muset se prát; říkat ne; cítit vaši netrpěli-vost; * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

50 9. ZMIEROVATEĽ Lenivosť Schopnosť konať Hlavný hriech:
Najčastejšie zamieňané typy: 1,2,6,7* Vnímání světa: Na počátku Devítky nevědomě zjistily, že je ostatní neposlouchají a že vyslovení jejich názoru může být příčinou konfliktu a odloučení. Kompenzace: Devítky se rozhodly ponechat vše času, přinutily se zapomenout samy na sebe a sloučit se s okolím až do té míry, že na sebe doopravdy zapomněly: „Časem se všechny věci samy vyřeší." Jejích hodnotový systém se tedy soustředí kolem: Míru, trpělivosti, mírnosti, pozornosti k druhým. Do jisté míry tedy filtrují věcí, které chtějí vnímat: Upnuly se k: udržování harmonie; snaze být příjemný a pozorný k ostatním lidem; rozptýlení své energie do detailů; relativizaci času; potlačování své energie a zlosti. Jejich duše se neustále zabývá: Vyhýbáním se konfliktům, neutrálností. Neříkat ne nebo zaujetím příliš přímého postoje. Chápat druhé (někdy se s nimi až dokonale ztotožnit). Vést poklidný život: zvyky jsou jistota. Ponechat věci, jak jsou, potlačit vztek, když se dostaví: může být synonymem roztržky. Obvykle se brání tím, že: Umíněností, netečností a nečinností. Hlavný hriech: Lenivosť Čnosť, ktorú potrebujú: Schopnosť konať * v poradí podľa % výskytu zámen, červene s výskytom nad 10%

51 Sedí na Vás typ, ktorý ste si našli?
Ak nie, je čas spresniť ho... < analýza podobných typov

52

53 Rozlíšenie podobných typov
K Typy Jedna a Dvě. Typy Perfekcionista a Dárce vypadají podobně, protože jakožto vzájemná křídla sdílejí jeden s druhým některé povahové rysy. Oba mohou být velmi velkorysí, soustředění na zdokonalování druhých či jejich blaho a oba vědí, co je pro druhé nejlepší. Oba typy potlačují nebo skrývají své vlastní potřeby a přání. Liší se v tom, že zatímco Perfekcionisté se soustředí - často dosti tvrdošíjně - na potřeby druhých podle vlastních vnitřních měřítek, zajímají Dárce potřeby druhých proto, že seje snaží učinit šťastnými. Ačkoli oba typy usilují o soběstačnost a nezávislost, pro Dárce jsou nejdůležitější lidské vztahy. Proto jsou v nich často angažováni až přespříliš a mohou v druhých vypěstovat závislost na své osobě. Z Typy Jedna a Tri. Perfekcionisté a Herci mohou vypadat velmi podobně, protože lidé obou typů jsou zaměření na výkon. Oběma typům jde o úspěch a dosažení cíle. Rozdíl spočívá ve vnitřní motivaci. Zatímco Perfekcionista je hnán především vysokými nároky svého vnitřního kritika, který jej nutí dělat to, co považuje za správné, Herec se snaží o úspěch za každou cenu, včetně přizpůsobování přístupu či okolností, je-li to třeba k tomu, aby dosáhl cíle a uznání za své výkony. SB Typy Jedna a Čtyři. Perfekcionisté a Romantici se navzájem podobají, protože Perfekcionista je pro Romantika typem bezpečí a Romantik zase Perfekcionistovým typem stresu. Oba bývají citliví, emocionální, idealističtí, opravdoví, sebekritičtí a mívají snahu být dokonalí. Perfekcionisté se ve stresu mohou nechat zastrašit a pak propadnou malomyslnosti a pochybám o sobě. Romantici mohou být v období bezstarostnosti kritičtí a puntičkářští či se snažit o dokonalost podle svých ideálů. Liší se tím, že idealismus Perfekcionisty se týká chování a správnosti, zatímco Romantik ve svém ídealismu hledá různé možnosti vedoucí k dokonalému naplnění. Kromě toho mívají Perfekcionisté vyvinuté silné vnitřní sebeovládání, bývají skromní a potlačují své potřeby, kdežto Romantici prožívají hluboké touhy a přání, které je mohou až pohltit. Rozlíšenie podobných typov > K typy jsou si navzájem křídly SB typy jsou si vzájemně typem stresu a bezpečí Z zaměňované nepropojené typy

54 Rozlíšenie podobných typov
Z Typy Jedna a Pět. Perfekcionisté a Pozorovatelé mohou být považováni za podobné typy, protože lidé obou typů jsou zaměřeni intelektuálně a rádi přicházejí věcem na kloub. Perfekcionisté však bývají dosti zapálení pro věc, potlačují svá přání a hledají způsoby, jak zdokonalit sebe i druhé, zatímco Pozorovatelé se distancují od všech pocitů a přejí si nebýt nikým obtěžováni, aby nemuseli plýtvat energií. Z Typy Jedna a Šest. Perfekcionisté a Loajální skeptici mohou být považováni za podobné typy, protože lidé obou těchto typů bývají velmi ostražití, úzkostní a plní obav a také rádi přicházejí věcem na kloub. Tyto dva podobné typy odlišuje snaha Loajálního skeptika přijít na to, co by se mohlo pokazit, nalézt nejhorší možný scénář a neustálým ověřováním nabýt pocitu jistoty a bezpečí. Perfekcionista se posuzováním a srovnáváním snaží přijít na to, jak se vyhnout chybám, jak opravit, co je špatně, a jak se vyhnout sebekritice i kritice od ostatních. SB Typ Jedna a Sedm. Perfekcionisté a Požitkáři sdílejí některé společné charakteristiky, protože Požitkářje pro Perfekcionistu typem bezpečí a Perfekcionista zase Požitkářovým typem stresu. Oba jsou idealisté, kteří touží po lepším světě, kteří projevují citovou hloubku a snahu pomoci a kteří si váží spolehlivosti. Perfekcionisté se v období klidu či naopak velkého vyčerpání dokáží uvolnit ze sevření svých pocitů zodpovědnosti, užívají si radosti, pohody a hravosti. Požitkáři se ve stresu mohou stát značně kritickými, puntičkářskými a ráznými. Nicméně zatímco Perfekcionisté nevyhledávají radost a jsou dosti strozí, Požitkáři naopak baží po zpříjemnění života až k hédonismu. Perfekcionisté jsou vážní, seriózní, skromní a omezují svá přání. Požitkáři naopak milují zábavu a pohrdají limity a hranicemi. Z Typy Jedna a Osm. Perfekcionisté a Bojovníci mohou být považováni za podobné typy, protože oby tyto typy patří k typům centra těla a velký význam přikládají hodnotám, jako jsou správnost, spravedlnost, pravda a poctivost. Bojovníci však otevřeně hlásají svou pravdu, hněv vyjadřují přímo a snadno přejdou od úmyslu kakci. Perfekcionisté svůj hněvá impulsivitu potlačují a jsou podráždění a napjatí tak dlouho, dokud je smysl pro spravedlnost nedonutí vztek vypustit. Rozlíšenie podobných typov > K typy jsou si navzájem křídly SB typy jsou si vzájemně typem stresu a bezpečí Z zaměňované nepropojené typy

55 Rozlíšenie podobných typov
K Typy Jedna a Devět. Perfekcionisté a Prostředníci jsou si podobní, neboť jsou jeden druhému křídly a jako typy centra těla mají některé charakteristiky společné. Snadno opomíjejí či potlačují vlastní potřeby a přání. Váží si stálosti, systému a rutiny a pilně pracují v zájmu ostatních ve snaze o harmonii. Perfekcionisté však tvrdošíjně trvají na svých vnitřních měřítkách a snaží se změnit ostatní, zatímco Prostředníci se rychle adaptují a přizpůsobují druhým, přičemž často zapomínají na sebe. Perfekcionisté bývají napjatí a tlačí druhé ke změně, kdežto Prostředníci souhlasí s ostatními a přizpůsobují se jejich přáním a požadavkům. K Typy Dvě a Tři. Dárci a Herci mohou vypadat podobně, protože jsou si navzájem křídly, oba patří k typům centra srdce, a tak sdílejí některé společné vlastnosti. Lidé obou těchto typů jsou aktivní, plní energie, ochotní a zaměření na výkonnost. Jsou ochotní, praktičtí, potřebují uznání a jsou schopni se měnit podle toho, jaká image se od nich právě čeká. Tyto dva typy rozlišuje skutečnost, že Dárce je obvykle zaměřen na vztahy a na potřeby a pocity druhých na rozdíl od Herce, který city naopak odsouvá na vedlejší kolej a soustředí se na úkoly, cíle a získání uznání za své výkony. SB Typy Dvě a Čtyři. Dárci a Romantici mají podobné některé charakteristiky, protože Dárce je stresovým typem Romantika a ten je zase Dárcovým typem bezpečí. Oba navíc náleží k typům centra srdce. Pro Dárce i Romantika jsou důležité city. Jsou emocionální, citliví, ochotní a zaměření na vztahy. V obou hoří oheň romantismu a záleží jim na tam, jak vypadají v očích druhých i sebe. Dárci mohou v bezstarostném období inklinovat k uzavřenosti, nostalgickým náladám, obrácení se ksobě a mohou být úžasně tvořiví. Romantici bývají v náročných chvílích často přístupnější, otevřenější, štědřejší a zaměření na druhé. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že Dárci jsou mnohem více zaměřeni na své okolí a vztahy s druhými. Aktivně se zajímají o potřeby druhých a přizpůsobují se podle toho, jak jejich přátelé potřebující očekávají. Naopak Romantici se více soustředí na sebe, řídí se podle sebe a jsou náladoví. Jsou fascinováni vlastní jedinečností a opravdovostí a často prožívají pocit, že jim v životě cosi chybí. Rozlíšenie podobných typov > K typy jsou si navzájem křídly SB typy jsou si vzájemně typem stresu a bezpečí Z zaměňované nepropojené typy

56 Rozlíšenie podobných typov
Z Typy Dvě a Pět. Dárci a Pozorovatelé jsou podobné typy, protože lidé obou typů jsou citliví vůči nárokům a potřebám lidí, kteří jsou pro ně důležití. Jsou ochotní a málokdy se řídí vlastními city. U Pozorovatele se však občasná období dobrého kontaktu s lidmi a ochoty střídají s obdobími ústupu a odloučení, aby se regeneroval a uchránil své osobní hranice. Naopak Dárce je vždy připraven pomáhat a neustále se snaží o kontakt s ostatními, aby mohl plnit jejich přání, takže často o své vlastní hranice přichází. Z Typy Dvě a Šest. Typy Dárce a Loajální skeptik mohou být zaměňovány, protože lidé obou typů jsou milí a přátelští, poněkud úzkostní, citliví k druhým, přizpůsobiví' vzhledem k tomu, co chtějí či potřebují ostatní, jsou odzbrojující a půvabní (to se vztahuje zejména na fobičtější, přizpůsobující se Šestky). Dárci však více používají aktivní energii, jsou zaměřeni na potřeby lidí, kteří jsou pro ně důležití, a často se cítí nenahraditelní, zatímco Loajální skeptici se raději opatrně drží zpátky, pochybují o sobě i druhých a odmítají být nepostradatelní. Loajální Skeptik pomáhá druhým proto, aby získal pocit bezpečí a jistoty, nikoli kvůli zvýšení sebedůvěry. Dárci naopak v dávání hledají svůj smysl. Z Typy Dvě a Sedm. Typy Dárce a Požitkář mohou být zaměňovány, protože lidé obou typů jsou aktivní, optimističtí, plní energie, okouzlující a svůdní, milí, ve vztazích vybíraví a chtějí být oblíbení. Liší se tím, že Požitkáři si udržují odstup, orientují se především na sebe a na to, co chtějí a potřebují, zatímco Dárci se vztahují k druhým lidem a k jejich přáním, snahám a potřebám. Požitkář se může snadno dostat do léčky do sebe uzavřeného snění a filosofování, na rozdíl od Dárce, který se přizpůsobuje potřebám a přáním druhých lidí. SB Typy Dvě a Osm. Dárci a Bojovníci mají některé podobné rysy, protože Dárce je typem bezpečí Bojovníka a Bojovníkje stresovým typem Dárce. Oba charakterizuje aktivní energie, asertivita, neodbytnost, velkomyslnost, potřeba chránit druhé a fascinace mocí. Dárci se ve stresu mohou chovat direktivně a energicky, snadno vzkypí a mají pocit, že vědí, co je třeba. Bojovníci v období klidu či naopak velkého vyčerpání umí být dobrosrdeční, vyjadřovat city, něžnost a citlivost vůči druhým. Rozdíl spočívá v tom, že Dárci věnují svou energii vztahům s lidmi s hlubokou citlivostí kjejich pocitům a přizpůsobují se přáním druhých lidí i za cenu potlačení vlastních potřeb. Bojovníci naopak používají energii k direktivnímu chování s cílem zastrašit ostatní, posílit vlastní pozici a zajistit si uspokojení svých potřeb a přání. Rozlíšenie podobných typov > K typy jsou si navzájem křídly SB typy jsou si vzájemně typem stresu a bezpečí Z zaměňované nepropojené typy

57 Rozlíšenie podobných typov
Z Typy Dvě a Devět. Dárci a Prostředníci jsou si vzájemně podobní vzhledem k potřebě působit druhým lidem radost a plnit jejich přání a žádosti. Snaží se orientovat na požadavky, které na ně ostatní kladou, a přitom postupně ztrácejí schopnost uvědomovat si vlastní potřeby a priority. Největší rozdíl spočívá v přístupu k druhým. Dárci aktivně směrují svou pozornost a energii na potřeby druhých lidí a přizpůsobují se jim, zatímco Prostředníci spíše pasivně reagují a nechávají se formovat nejrůznějšími požadavky, které se na ně kladou. Rozpouští sebe a svou energii ve snaze zajistit si klid bez nutnosti dělat velké změny. K Typy Tři a Čtyři. Typy Herec a Romantik vypadají podobné, protože jakožto vzájemná křídla sdílejí některé povahové rysy a zároveň oba patří k typům centra srdce. Pro oba typy je důležité ocenění a uznání, stejně jako vytváření a udržení dobrého dojmu. Oba jsou emocionální a soutěživí, mají potřebu být tvořiví a vynalézaví. Herec je však stále hnán potřebou dosahování vytyčených cílů, což mu znemožňuje více se věnovat svým pocitům a vede jej k přizpůsobování se druhým. Romantik se zase kvůli svým nestálým a nepředvídatelným citům a složitým vztahům jen těžko dokáže soustředit na jasnou a přímou cestu k cíli. Z Typy Tři a Pět. Typy Herec a Pozorovatel jsou si vzájemně podobné, jelikož lidé obou typů mohou být aktivní, pilní a pracovití a zároveň se distancují od svých pocitů neboje potlačují, aby se jimi nenechali příliš ovlivnit. Pozorovatelé jsou však vyloženě intelektově zaměření a pracují v proměnlivých návalech energie, které střídají období uzavřenosti, kdy čerpají energii a vše si důkladně promýšlejí. Aktivita Herců je daleko stabilnější a vyrovnanější. Herci nepovolí a pracují s neutuchající energií, aby udělali dobrý dojem na ostatní a udrželi si jej. SB Typy Tři a Šest. Lidé typu Hereca Loajální skeptik sdílejí některé společné rysy, protože Herec je stresovým typem Loajálního skeptika a ten je zase Hercovým typem bezpečí. Oba bývají příjemní, praktičtí, velmi aktivní a pracovití. Herec může být v období klidu pochybovačnější, přemítavý a dovolí druhým lidem převzít část své zodpovědnosti za plnění úkolů. Loajální skeptik se v náročných situacích odvážněji pouští do jednání, zajímá se o svou image a snaží se o špičkový výkon. Liší se zejména v tom, že Loajální skeptik musí být k aktivitě vyburcována musí překonávat překážky a nejistoty, které si dobře uvědomuje, zatímco Herec si stále udržuje svůj výkon a jasně cílenou činnost. Herec žije ze svých úspěchů, uznání a ocenění na rozdíl od Loajálního skeptika, který pochvalám nevěří a necítí se v takových situacích ve své kůži. Rozlíšenie podobných typov > K typy jsou si navzájem křídly SB typy jsou si vzájemně typem stresu a bezpečí Z zaměňované nepropojené typy

58 Rozlíšenie podobných typov
Z Typy Tři a Sedm. Herci a Požitkáři vypadají jako podobné typy, protože lidé obou typů jsou aktivní, asertivní, optimističtí, zaměření na úkoly a aktivitu a bývají často přetížení. Oba dva typy mají tendenci vyhýbat se negativním pocitům. Liší se od sebe tím, že Požitkář se přirozeně zaměřuje na realizaci svých zálib a zájmů a má vysoké osobní nároky, zejména na zachování si otevřených možností, kdežto Herec se snaží o úspěch proto, že potřebuje vytvářet dobrý dojem a získat uznání a ocenění ostatních, aby si udržel pocit vlastní ceny. Z Typy Tři a Osm. Herci a Bojovníci vypadajíjako podobné typy, protože jsou oba asertivní, odhodlaní, zaměření na aktivitu a cíl a mají snahu přebírat vedení. Také z nich často vyzařuje schopnost a důvěryhodnost a mohou nevědomky smést každého, kdo se jim postaví do cesty. Herec však mění prostředky i svou osobnost a střídá barvy jako chameleón, aby dokázal uskutečnit své cíle, zatímco Bojovník si stojí pevně na svém, je schopen konfrontace a snadno a přímo vyjadřovat zlost. Herec se rozzlobí spíš tehdy, když ho překážky zdržují od dosažení cíle. SB Typy Tři a Devět. Lidé typu Herec a Smiřovatel sdílejí některé společné rysy, protože Prostředník je stresovým typem Herce, kterýje Smiřovatelovým typem bezpečí. Oba bývají příjemní, praktičtí, rádi se cítí oblíbení a schopní a jsou závislí na vnější podpoře a ocenění. Herci se často v období stresu nechají rozptýlit podružnými úkoly a své osobní zájmy a budování dojmu odkládají stranou. Smiřovatelé v období klidu nebo naopak vyčerpání jsou mnohem přiměji zaměření na své osobní cíle, výkon a dojem, jakým působí na ostatní. Vzájemně se liší v tom, že Herci žijí rychlým tempem, jsou výkonní, zaměření na dosahování cílů a pokud se jim do cesty dostanou překážky, bývají necitliví. Na druhé straně tempo Smiřovatelů je pomalejší; reagují na názory a požadavky ostatních a místo vlastních zájmů se věnují cizím. K Typy Čtyři a Pět. Typy Romantik a Pozorovatel vypadají podobně, protože jakožto vzájemná křídla sdílejí jeden s druhým některé povahové rysy. Oba bývají analytičtí, introspektivní, zaměření na sebe, citliví a plaší, ačkoli se může zdát, že se chovají nadřazeně. Podle toho, do jaké míry jsou ovlivněni svými křídly, mohou někteří Romantici vypadat více izolovaní a někteří Pozorovatelé více v kontaktu se svými pocity. Romantici jsou však především pocitovým a emocionálním typem - jsou nároční vůči ostatním a mají potíže s udržením svých osobních hranic. Naopak Pozorovatelé jsou izolovanější, méně nároční a uzavřenější vzhledem ke svým jasně vymezeným osobním hranicím. Rozlíšenie podobných typov > K typy jsou si navzájem křídly SB typy jsou si vzájemně typem stresu a bezpečí Z zaměňované nepropojené typy

59 Rozlíšenie podobných typov
Z Typy Čtyři a Šest. Romantici a kontrafobičtí Loajální skeptici vypadají jako podobné typy, protože lidé obou typů bývají svéhlaví, kriticky rozebírají situace a mají tendenci přehánět, staví se proti autoritám, hazardují, porušují pravidla, pohrdají nebezpečím a mívají období pochybování o sobě. Zatímco Loajální skeptici se nechtějí nechat pohltit pocity a touhou, Romantici jsou city a touhou velmi přitahováni. Romantici jsou rozpínaví a chtějí prožívat emoce. Loajální skeptici navíc přemýšlejí o tom, co se může pokazit, aby mohli katastrofu odvrátit, případně jí čelit, kdežto Romantici hledají, co jim chybí a jak dojít naplnění. Z Typy Čtyři a Sedm. Romantici a Požitkáři vypadají jako podobné typy, protože lidé obou typů jsou vášniví a idealističtí a očekávají od života dobrodružství a intenzivní podněty. Oba typy přistupují k životu s pozorností zaměřenou na to, co si myslí, chtějí a cítí. Požitkář je ale mnohem optimističtější typ, hledá radost a za každou cenu se vyhýbá bolesti a nepříjemným pocitům, zatímco Romantikje v tomto jeho pravým opakem. Často upadá do melancholie a temných pocitů a přijímá bolest jako součást života. Z Typy Čtyři a Osm. Romantici a Bojovníci vypadajíjako podobné typy, protože lidé obou typů jsou prudcí a své pocity hluboce prožívají. Vyjadřují se emocionálně, dramaticky a okázale. Mají vysoké nároky na autentičnost a mají sklony k hazardování, impulsivitě a k opozici. Rozdíl spočívá v tom, že Romantici se noří hluboko do svých pocitů, což často má za následek upadání do nečinnosti a ztrátu směru, zatímco Bojovníci zakrývají své emoce a udržují si aktivitu a značnou energii. Z Typy Čtyři a Devět. Romantici a Prostředníci vypadají jako podobné typy, protože lidé obou typů rádi pečují o druhé, jsou empatičtí a zaměření na vztahy. Oba typy se snadno nechávají pohltit okolnostmi, ztrácejí se v nich, cítí se méněcenní, sami sebe odsuzují a ztrácejí chuť k činnosti. Liší se v tom, že Smiřovatel je zaměřený na ostatní, je na ně naladěn a snaží se udržet status quo ve svém životě, aby se cítil pohodlně a vyhnul se konfliktům. Romantik se naopak zaměřuje hlavně sám na sebe a lpí na pocitu výjimečnosti a zvláštnosti, potřebuje se dostávat do extrémů nebo intenzivních emocí, aby cítil, že žije. Rozlíšenie podobných typov > K typy jsou si navzájem křídly SB typy jsou si vzájemně typem stresu a bezpečí Z zaměňované nepropojené typy

60 Rozlíšenie podobných typov
K Typy Pět a Šest. Typy Pozorovatel a Loajální skeptik vypadají podobně, protože jakožto vzájemná křídla sdílejí jeden s druhým některé povahové rysy a zároveň oba patří k typům centra hlavy. Lidé obou typů bývají analytičtí, rozjímaví, přemýšliví, váhaví a vztahovační (zejména fobičtější Šestky). Liší se tím, že Pozorovatelé potlačují své pocity nebo se od nich izolují, snaží se svět rozškatulkovat a obvykle odkládají své reakce, zatímco Loajální skeptici na situaci reagují okamžitě, většinou intenzivně a na základě strachu, a zveličují nebezpečí skrývající se v okolnostech, na něž reagují. SB Typy Pět a Sedm. Lidé typu Pozorovatel a Požitkář sdílejí některé společné rysy, protože Požitkářje stresovým typem Pozorovatele, kterýje Požitkářovým typem bezpečí, a oba náleží k typům centra hlavy. Oba jsou soběstační, nápadití, zajíma je poznání a rádi přemýšlejí. Oba se snaží vyhnout nepříjemným zážitkům. Pozorovatelé se ve stresové situaci stávají přístupnější světu, společenštější, aktivní a hledají zajímavé příležitosti. Požitkáři se v období klidu či naopak úplného vyčerpání začínají zaměřovat na sebe, stávají se z nich samotáři a vnější pozorovatelé dění. Liší se tím, že Pozorovatelé se vyhýbají silným citům, potlačují své touhy a potřeby/žijí prostě a jsou uzavření, aby si uchránili své osobní hranice. Požitkáři naopak aktivně vyhledávají příjemné zážitky, často mluví o svých touhách a potřebách, jsou rozpínaví a hodně vytížení a pohrdají hranicemi a limity. SB Typy Pět a Osm. Lidé typu Pozorovatel a Bojovník sdílejí některé společné rysy, protože Pozorovatel je stresovým typem Bojovníka, který je Pozorovatelovým typem bezpečí. Oba typy si velmi váží pravdy a respektu, brání se manipulaci, majetnicky si chrání svůj prostor a zdroje a jsou zvídaví. Pozorovatelé v období klidu nebo naopak úplného vyčerpání jsou aktivnější, přístupnější a dokáží vyjadřovat své touhy, pocity a hněv. Bojovníci ve stresu se více stahují do sebe, jsou zdrženlivější a vnímavější. Přesto jsou Pozorovatelé obecně vzato nejuzavřenějším, nejzdrženlivějším a nejodměřenějším typem enneagramu, kterýsi uchovává svou energii, omezuje své potřeby a téměř všechno důkladně zvažuje. Bojovníci jsou naopak nejexpanzivnějším, nejexpresivnějším a nejextrémističtějším enneagramovým typem - vyzařují energii, přímo a na rovinu vyjadřují svá přání i hněv a často se chovají nerozvážně. Rozlíšenie podobných typov > K typy jsou si navzájem křídly SB typy jsou si vzájemně typem stresu a bezpečí Z zaměňované nepropojené typy

61 Rozlíšenie podobných typov
Z Typy Pět a Devět. Typy Pozorovatel a Smiřovatel vypadají podobně, protože lidé obou typů bývají uzavření a introvertní, přemýšliví, nenároční a velmi nenápadní. Oba typy se často stahují do sebe, aby se uchránily přílišného vlivu svého okolí. Zatímco Pozorovatelé se obvykle straní ostatních a v sebeobraně hájí své hranice, jsou Prostředníci ti poslední, kteří by se izolovali. Přirozeně s ostatními splývají a přizpůsobují se jim, aby si udrželi klidný a pohodlný život. K Typy Šest a Sedm. Typy Loajální skeptik a Požitkář vypadají podobně, protože jakožto vzájemná křídla sdílejí jeden s druhým některé povahové rysy a zároveň oba patří k typům centra hlavy. Lidé obou typů jsou bystří, bývají inteligentní, mají dobrou představivosti analytické a kombinační schopnosti. Loajální skeptici jsou zaměřeni na negativní stránku zážitků, vymýšlejí katastrofické scénáře, připravují se na problémy, kdežto Požitkáři se zaměřují na pozitivní zážitky a počítají vždy s dobrým koncem. Loajální skeptici mají rádi jasná vymezení a vyhledávají jistotu, zatímco Požitkáři limity nenávidí a snaží se udržovat své možnosti neustále otevřené. Pro Loajální skeptiky jsou radost a osobní potřeby až druhotným zájmem, zatímco pro Požitkářejsou nejdůležitější hodnotou. Z Typy Šest a Osm. Kontrafobické Šestky bývají zaměňovány za Bojovníky, neboť lidé obou typů bývají agresivní, výbojní a dostávají se do konfrontací. Působí nebojácně a bojovně. Oba typy považují svět za nepřátelský a nedůvěřují mu. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu chování. Loajální skeptici obvykle před rozhodnutím chvíli váhají a překonávají strach, zveličují nebezpečí a často se dokonce pod tlakem otázek a pochybností vzdávají. Bojovníci reagují instinktivně, rozhodují se bez zaváhání, bagatelizují nebezpečí, popírají vlastní zranitelnost a stojí si za svým. SB Typy Šest a Devět. Lidé typu Loajální skeptik a Smiřovatel sdílejí některé společné rysy, protože Skeptik je stresovým typem Smiřovatele, který je Skeptikovým typem bezpečí. Prostředníci i fobičtí Loajální skeptici bývají přátelští, přizpůsobiví, milí, snaží se zalíbit, sebe považují za nedůležité, jsou citliví a snaží se vyhýbat konfliktům. Loajální skeptici jsou v období bezpečí nebo naopak extrémního vyčerpání mnohem klidnější, uvolnění a přijímají život takový, jaký je. Prostředníci se ve stresu stávají bojácnějšími, pochybují a jsou ostražitější. Rozdíl spočívá vtom, že Loajální skeptik si udržuje jistý odstup od druhých lidí kvůli pocitu ohrožení a možného zklamání, zatímco Smiřovatel jakožto nejsociálněji založený typ se často ztrácí v přáních a požadavcích, které na něj kladou druzí. Prostředníci se spřátelí s druhými bez předchozího testování jejich důvěryhodnosti, kdežto Loajální skeptici o druhých dlouho pochybují, než jim uvěří. Rozlíšenie podobných typov > K typy jsou si navzájem křídly SB typy jsou si vzájemně typem stresu a bezpečí Z zaměňované nepropojené typy

62 Rozlíšenie podobných typov
K Typy Sedm a Osm. Typy Požitkář a Bojovník vypadají podobně, protože jakožto vzájemná křídla sdílejí jeden s druhým některé povahové rysy. Oba prosazují vlastní názory, vyjadřují své potřeby a přání, věří vlastním silám a schopnostem, zpěčují se kontrole i omezením, příjemné zážitky jsou důležitou součástí jejich života. Oba mají mnoho energie, ale slabou vůli. Požitkáři se vyhýbají bolesti, vymlouvají se, když zažijí neúspěch nebojsou postaveni před překážku, uhýbají před konflikty a nejraději plánují. Bojovníci však dokáží přijmout bolest, překonávají překážky, ke konfliktům se staví přímo a žijí přítomností. Z Typy Sedm a Devět. Typy Požitkář a Smiřovatel vypadají podobně, protože oba touží po pohodlném a příjemném životě. Chtějí být oblíbeni a dobře vycházet s ostatními. Vyhýbají se konfliktům. Požitkáři jsou však živější a mají rychlejší životní tempo než Smiřovatele, kteří jsou klidnější a jejich životní tempo je pomalejší. Požitkáři se soustřeďují sami na sebe, znají a otevřeně vyjadřují vlastní potřeby, zájmy a názory. Smiřovatele se naopak zaměřují na druhé a vlastní potřeby, zájmy a názory nevnímají nebo na ně zapomínají. K Typy Osm a Devět. Typy Bojovník a Smiřovatel vypadají podobně, protože jakožto vzájemná křídla sdílejí jeden s druhým některé povahové rysy. Navíc oba náleží k typům centra těla. Lidé obou typů si umí užívat pozemských radostí, reagují instinktivně, vyhledávají pohodlí, jsou přátelští a citově stálí. Snadno se nechají odvést od důležitých věcí. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že Bojovníci často vítají konflikty či dokonce hněv, zatímco Smiřovatele se jim vyhýbají. Bojovníci se řídí vlastními názory, které považují za jedinou pravdu a jako takové je také hájí. Jsou rozhodní. Naopak Smiřovatele se řídí názory a hledisky druhých lidí, opouštějí vlastní postoje a spoléhají na názory ostatních. Bývají nerozhodní a přizpůsobují se druhým, aby s nimi vycházeli vždy v dobrém. Rozlíšenie podobných typov > K typy jsou si navzájem křídly SB typy jsou si vzájemně typem stresu a bezpečí Z zaměňované nepropojené typy


Stáhnout ppt "„To, čo si 60 % až 80 % súčasníkov predstavuje pod slovom Boh, našťastie neexistuje.“ (Karl Rahner, teológ) Duchovná obnova pre pedagógov Spojenej katolíckej."

Podobné prezentace


Reklamy Google