Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sémantický web Vojtěch Svátek úvodní seznámení. Cíl přednášky •Ukázat, že současnému webu chybí „sémantika“, a že je do jisté míry možné ji „doplnit“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sémantický web Vojtěch Svátek úvodní seznámení. Cíl přednášky •Ukázat, že současnému webu chybí „sémantika“, a že je do jisté míry možné ji „doplnit“"— Transkript prezentace:

1 Sémantický web Vojtěch Svátek úvodní seznámení

2 Cíl přednášky •Ukázat, že současnému webu chybí „sémantika“, a že je do jisté míry možné ji „doplnit“ pomocí nástrojů pro reprezentaci a zpracování znalostí •Poskytnout stručný přehled vybraných technologií používaných v souvislosti s koncepcí sémantického webu

3 Osnova přednášky •Značkovací jazyky: HTML a XML •Jádro sémantického webu: RDF a ontologie •Automatické sémantické anotování a učení ontologií

4 Značkovací jazyky - HTML •HyperText Mark-up Language –značky (tagy) z pevně daného souboru instrukcí pro zobrazovací program (browser) –sémantiku v podstatě (bez externě dodaných konstrukcí) zachytit nelze Ceník lázeňské péče: Perličková koupel, pro děti, cena 280 Kč Rašelinová koupel, pro dospělé, cena 400 Kč

5 Značkovací jazyky - HTML (2) Ceník lázeňské péče: • Perličková koupel, pro děti, cena 280 Kč • Rašelinová koupel, pro dospělé, cena 400 Kč

6 •značky (tagy) mohou být nadefinovány libovolně podle potřeby •struktura dokumentů daného typu popsána v DTD nebo XML schématu •dokumenty mohou být zpracovány libovolnými aplikacemi, které rozumějí danému schématu Značkovací jazyky - XML

7 děti perličková koupel 280 dospělí rašelinová koupel 400 fragment DTD Značkovací jazyky - X ML (2)

8 XML a sémantika •Sémantika: význam sdělení pro příjemce •Stromová struktura XML pouze předepisuje způsob zaznamenání dat, nic nevypovídá o jejich významu •Sémantickou informaci musí do aplikace “vpravit” výhradně lidský uživatel!

9 Lázně B oběhové potíže samoplátce rašelinová koupel 300 Lázně A děti perličková koupel podpůrná 280 XML a sémantika (2) ? ? ?

10 Osnova přednášky •Značkovací jazyky: HTML a XML •Jádro sémantického webu: RDF a ontologie •Automatické sémantické anotování a učení ontologií

11 Sémantický web jako problémová oblast •Termín zaveden kolem r.2000 pro oblast výzkumu vzniklou spojením –nástrojů a standardů sítě WWW –technologie reprezentace a zpracování znalostí, zejména •modelování znalostí (ontologické inženýrství) •formální logiky (deskripční, event. Hornova logika) •Později se zapojily i další komunity –zpracování přir. jazyka, text/web mining, databáze, (mezi-)podnikové procesy, filosofie, zpracování neurčitosti, sociální sítě, HCI a multimédia... •Dialog komunit je přínosem už sám o sobě

12 Sémantický web jako „artefakt“ či „fenomén“ •Tim Berners-Lee: aby web nebyl jen pro lidi, ale i pro počítače, musí být schopen formálně reprezentovat informace a definovat jejich význam, tak, aby nad nimi bylo možné automaticky odvozovat •Jádrem současné koncepce sémantického webu jsou data reprezentovaná v jazyce RDF, s významem definovaným pomocí ontologií, a s odvozováním nových informací zejména pomocí pravidel (o nich až později…)

13 Tradiční model vrstev sémantického webu XML: syntaktická úroveň (ukládání dat) RDF: „nosič dat“ (fakta) Ontologie (OWL): formální definice pojmů Pravidla: odvozování nových fakt Zachycení důvěry v data apod.

14 Stav standardizace •XML – široce rozšířená technologie (i mimo webové prostředí) •RDF, OWL – doporučení (standardy) konsorcia W3C, rozsáhlá komunita uživatelů, velký počet implementací •pravidlové jazyky – existuje řada návrhů, některé poměrně propracované (např. SWRL), ale ještě nelze mluvit o standardu, omezená implementační podpora •důvěra apod. – zatím na úrovni výzkumných prototypů a diskusí v pracovních skupinách

15 • “Resource Description Framework” • Doporučení konsorcia W3C http://www.w3.org/RDF/ • Jednoduchý jazyk, v němž je možné vyjádřit tvrzení typu “Zdroj X nabývá pro vlastnost Y hodnoty Z” - tzv. trojice (“triple”) subjekt-predikát-objekt • Např.: subjektpredikátobjekt položka32 léčbaperličková_koupel položka32 cenaX32 X32měnaczk X32hodnota280 X32typCenycena_s_DPH RDF

16 RDF grafická notace položka32 Perličková _koupel léčba cena czk 280 měna hodnota typCeny Cena _s_DPH

17 RDF - další možnosti •sdružování zdrojů do kolekcí (“container”) •reifikace - možnost formulovat tvrzení o tvrzeních –předdefinované vlastnosti „subject“, „predicate“, „object“, a typ zdroje „statement“ –např. pro označení autora daného tvrzení –není přímo spojeno s původním tvrzením •“typování” zdrojů (rozdělení do tříd) pomocí RDF Schema

18 •modulární (trojice na sobě nezávislé) •subjekty, predikáty i některé objekty jsou zdroje s jednoznačným identifikátorem - URI (Uniform Resource Identifier) •trojice = fakta o světě, kterým lze přiřadit pravdivostní hodnotu; nejde jen o strukturu dat jako v případě XML stromů •samotné RDF ovšem stále nestačí pro strojové odvozování nových informací! RDF versus XML

19 XML syntaxe RDF • RDF lze zapisovat (serializovat) pomocí XML, např.: Subjekt Predikát Objekt

20 •Nová tvrzení můžeme odvodit tehdy, když konkrétní zdroje přiřadíme k obecným třídám jakožto jejich instance pomocí konstrukce rdf:type •Vlastnosti definované u tříd se pak promítají do jejich instancí •Struktura tříd a jejich vlastnosti mohou být definovány v ontologiích •Hlavní jazyky pro reprezentaci webových ontologií: –RDF Schema: jednoduchý hierarchický jazyk –OWL: jazyk s bohatými vyjadřovacími možnostmi, založen na deskripční logice RDF ontologie

21 RDF Schema •Standard zahrnuje možnost specifikovat: –vztah třídy a podtřídy, vlastnosti a “podvlastnosti” •subclass(Koupel,Léčba) •subproperty(léčí,ovlivňuje) –definiční obor a obor hodnot vlastnosti •domain (určení) = Léčba •range (určení) = Kategorie_pojištěnce

22 Ontologie •Původně (ve filosofii) věda o “bytí” a „jsoucnech“ •V informatice se ontologií nazývá určitý soubor informací - tzv. formální specifikace sdílené konceptualizace –konceptualizace: abstraktní model určité oblasti - soubor pojmů a vztahů mezi nimi –formální: vyjádřená ve formálně-logickém jazyce, zpracovatelná počítačem –sdílená: je výsledkem dohody více subjektů

23 Jazyk OWL •založen na určité variantě tzv. deskripční logiky •oproti RDFS umožňuje definovat např. –lokální omezení vlastností v rámci určité třídy: •na kardinalitu (skupinová terapie je prováděna alespoň dvěma osobám), •univerzální a existenční kvantifikace –matematické charakteristiky vlastností (vlastnost ”být součástí” je tranzitivní, vlastnost “mít kód MKN” je funkční...); inverzní vlastnosti –disjunktnost či ekvivalenci tříd (třída Léčba je disjunktní se třídou Klient) –anonymní (nepojmenované) třídy, definované určitým logickým výrazem pro jednorázové použití

24 Třída “Léková inhalace” je podtřídou třídy “Inhalace”, a každá její instance musí být spojena relací “inhalovanáLátka” s alespoň 1 instancí třídy “Lék” Příklad části ontologie v OWL

25 Odvozovací úlohy v OWL •Testování splnitelnosti tříd… tím i konzistence ontologie jako logické teorie •Odvozování taxonomické struktury •Ověřování příslušnosti instance ke třídě •Klasifikace individua vzhledem k ontologii •…a některé další

26 Osnova přednášky •Značkovací jazyky: HTML a XML •Jádro sémantického webu: RDF a ontologie •Automatické sémantické anotování a učení ontologií

27 Sémantický web a textové zdroje •Sémantický web je (primárně) určen pro softwarové aplikace – hlavní je pro něj formálně strukturovaná reprezentace •Podstatou současného webu jsou převážně texty (v menší míře obrázky) v prezentační struktuře (HTML) •Pro vznik „nadkritického“ množství formálně strukturovaných („sémantických“) dat je nezbytné využít existující texty a prezentační strukturu

28 Sémantický web a textové zdroje (2) •Transformace textu na sémantické struktury (např. RDF) pomocí vyznačování jeho částí se označuje jako sémantické anotování –ruční –poloautomatické –automatické •Automatické anotování je založené na metodách označovaných jako extrakce informací (information extraction – IE)

29 Sémantický web a textové zdroje (3) •Ontologie jsou obvykle méně rozsáhlé a stabilnější než báze RDF faktů •I tak je ale jejich tvorba náročná a je obtížné dosáhnout reprezentativního pokrytí problémové oblasti •Automatickou analýzou (dolováním z) textů lze nalézt –termíny – kandidáty na třídy, relace a instance –taxonomické a netaxonomické vztahy –někdy i další logické axiomy •Tento proces se často označuje jako učení ontologií

30 Extrakce informací •Prehistorie již několik desítek let v rámci strojové lingvistiky – sémantická analýza struktury vět –nadstavba plné syntaktické větné analýzy –snaha o preciznost a obecnost (nezávislost na doméně) –náročné ruční anotování dat, nízká adaptovatelnost pro specifickou doménu –dnes např. tzv. tektogramatická vrstva pražského závislostního korpusu

31 Extrakce informací (2) •„Pragmatická“ větev IE vznikla koncem 80. let jako prostředek pro rychlé vyhledávání klíčových informací v krátkých textových zprávách, např. –nehody, teroristické/kriminální činy… –obchodní svět (akvizice, personální změny) •Brzy rozšíření do dalších oblastí, např. –předpovědi počasí –lékařské zprávy •… a obecně pro webová data: web IE

32 Extrakce informací (3) •Zpočátku většinou založené na jednoduchých ručně formulovaných vzorech (vzorcích?) – regulární výrazy •Příklad z oblasti medicíny – extrakce hodnot krevního tlaku TK ([0-9]+)/([0-9]+) •Na rozdíl od „čistého“ lingvistického přístupu funguje i pro „útržkovitý“ text

33 Extrakce informací (4) •Ruční tvorba vzorů je často subjektivně ovlivněná a při nárůstu jejich počtu je obtížně je udržovat •Hlavním přístupem se později stalo učení vzorů, ať už v rámci –symbolických pravidel (explicitní vzory) –statistických modelů (implicitní vzory skryté v pravděpodobnostních distribucích) –wrapperů (explicitní vzory nad elementy HTML)

34 Extrakce informací (5) •Učení vzorů ovšem vyžaduje ručně anotovaná trénovací data/příklady •Wrappery –stačí několik málo příkladů, ale omezené využití (závislost na strukturovanosti stránky) •Pravidla –větší množství trénovacích dat •Statistické modely –velké množství trénovacích dat

35 Extrakce informací (6) •Čistě ruční tvorba trénovacích dat je velmi nákladná, proto se používají iterativní procesy –Statistický bootstrapping: vzory, které jsou velmi úspěšné na malém vzorku ručně anotovaných trénovacích dat jsou následně použity pro anotování dalších dat (nese s sebou riziko propagace chyb) –Bootstrapping založený na redundanci informací (zejména pro WWW): z informace, kterou systém najde na různých zdrojích v různé struktuře, odvodí formální tvar informací v těchto zdrojích (např. biblio, inzeráty – systém Armadillo) a podle toho z nich extrahuje informace o dosud neznámých objektech

36 Extrakce informací (7) •Vedle toho se stále uplatňují přístupy založené na ruční tvorbě vzorů (zpravidla v kombinaci s učením ev. wrappery) •Perspektivní jsou zejména přístupy založené na extrakčních ontologiích (Embley, Labský) •Výhoda rychlého startu – vytvoří se zárodek modelu, který je iterativně vylepšován •Souvislost mezi extrakčními a „normálními“ doménovými ontologiemi – možnost částečné transformace jedněch na druhé

37 Část extrakční ontologie pro kontaktní informace na lékařských stránkách (Labský 2007 )... (( MUDr | MVDr | PhDr | PhD | Dr | Mgr | Bc | BSc | CSc | Ing | Doc | Prof | PharmDr | RNDr | RSDr | DiS | PaedDr | PaeDr | PhMr | MgA | Ph. D | DrSc | Dr. Sc | JUDr | BcA | ThDr | MBA | M.? B.? A | Mr | Mrs | Ms | Sir | MD | MSc ).?) ( docent | docentka | profesor | associate professor (of )? | Associate Professor (of )? | profesorka | magistr | magister | magistra | doctor ) ( MB | BS | MBBS | FRCP | MRCP | FRCPsych | MRCPCH | MBChB | DRCOG | Bchir | ChB )...

38 Učení ontologií •Víceméně kopíruje proces ruční tvorby ontologií, ale snaží se využít automatické techniky •Hlavní fáze –extrakce klíčových termínů –identifikace tříd a instancí pojmů –tvorba taxonomie –tvorba a pojmenování netaxonomických relací –tvorba složitějších axiomů, a charakterizace ve smyslu „upper-level“(např. „látkové“ pojmy…)

39 Učení ontologií (2) •Dva hlavní směry (často se prolínají) –směr založený na četnostech termínů v dokumentech, např. •pokud ve většině dokumentů, kde se vyskytuje t2, se také (lépe: v jeho blízkosti) vyskytuje t1, pak by t2 mohl označovat podtřídu vzhledem k t1 •pokud se t1 a t2 vyskytují ve většině dokumentů v blízkosti jeden druhého, mohlo by jít o netaxonomickou relaci –směr založený na strukturních vzorech (Hearst patterns) – souvislost s IE •např.: „X a jiné Y“, „X je Y, který…“, „…tyto Y: X, …“

40 Shrnutí •Běžné technologie WWW (zejména jazyk HTML) poskytují jen minimální možnosti zachytit věcný význam vystavených údajů •Základem koncepce sémantického webu je přiřazení konkrétních zdrojů k obecným třídám, o kterých lze formulovat logické teorie (ontologie) •Konkrétní realizací sémantického webu je v současnosti prostředí RDF a ontologického jazyka OWL, dále se pracuje na pravidlové vrstvě •Pro vznik dostatečného objemu sémanticky anotovaných dat je nutné využití mj. technik dolování z textů a zpracování přirozeného jazyka


Stáhnout ppt "Sémantický web Vojtěch Svátek úvodní seznámení. Cíl přednášky •Ukázat, že současnému webu chybí „sémantika“, a že je do jisté míry možné ji „doplnit“"

Podobné prezentace


Reklamy Google