Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace v praxi seminář pro vedoucí pracovníky podzim 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace v praxi seminář pro vedoucí pracovníky podzim 2009."— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace v praxi seminář pro vedoucí pracovníky podzim 2009

2 Obsah  Evaluace v pedagogické teorii a praxi  podstata a cíle  typy evaluace  legislativní rámec  evaluace v EU  Autoevaluace školy  Plán autoevaluace  Tvorba týmu  Diagnostické metody  Praktická autoevaluace dle metodiky MEC Ostrava

3  proces systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. ( Bennet 1994)  proces porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu a efektivnost vzdělávací soustavy. ( Pedagogický slovník Průcha, Walterová, Mareš 1998)  Základní atributy evaluace ( Autoevaluace ve školské praxi, Seberová 2008)  je to proces systematický, plánovitý, cíleně řízený a objektivní  posuzování nebo zkoumání hodnoty, kvality, efektivity jevů a procesů školní reality  Sběr a analýza informací probíhá podle předem stanovených kriterií  Evaluace není hodnocení Evaluace je

4  Externí evaluace - zaměřuje se na celkové fungování systému školy jako instituce, evaluační cíle jsou stanoveny zvnějšku, měřítka a kritéria jsou dána examinátorem nebo zadavatelem hodnocení. Orientace zejména na výsledky.  Prováděna externími subjekty :  ČŠI  Zřizovatel  Výhody  nadhled nad dílčími problémy  nezávislost evaluátorů  srovnání závěrů mezi více školami  Nevýhody  mnohdy nepronikne k podstatě, provádí se nárazově  Neodhalí příčiny problémů a výsledky jejich řešení  Zaměstnanci školy se nemusí identifikovat s výsledky Typy pedagogické evaluace

5 Autoevaluace je systematickým hodnocením dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě ( musí mít definována kritéria a indikátory - znaky) a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům.  Orientace na procesy  Je prováděna školní komunitou  Cíle jsou stanoveny zevnitř  Výhody  Zaměří se na problémy, která vnímá školní komunita jako podstatné  Identifikace příčin, dohoda o způsobu nápravy  Znalost prostředí  Nevýhody –  může být ovlivněna osobními vztahy  Všichni jsou osobně zainteresováni  Chybí srovnání mezi školami

6 Srovnání • Orientace na výsledky – Externí evaluace – Národní testy – Administrativní, centrální řízení změn – Centrální vzdělávání učitelů • Orientace na procesy – Autoevaluace školy – Sebehodnocení učitelů i žáků – Učící se organizace – Vzdělávání učitelů ve školách • Orientace na cíl - efektivita – Dělat správné věci – Hledat alternativy – Optimalizace prostředků – Dosahovat výsledků – Zvyšovat zisk • Orientace na činnost - eficience – Věci dělat správně – Řešit problémy – Plnit povinnosti – Redukovat náklady

7 CÍL • postupné řízené zlepšování organizace – zlepšování kvality Za jakých podmínek ?  provedena správně metodicky,  prováděna pravidelně,  řízena podle předem stanovených kritérií,  použitelná pro rozhodování a další plánování

8 Klima Výsledky Ve kterých oblastech chceme kvalitu ? Vzdělávací proces Kurikulum (co a jak učíme) Zdroje (lidské, mater.-technické, finanční) Management ŔÍZENÍ

9 Podstata procesu sebeevaluace

10

11 Legislativní rámec  Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 12  Vyhláška 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, § 8 a § 9  Vyhláška 225/2009 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., platná od 1.8.2009

12 Zákon 561/2005, školský zákon - §12 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY - jeden ze způsobů hodnocení školy - východisko pro zpracování výroční zprávy - podklad pro hodnocení školy ČŠI - strukturu, pravidla a termíny stanoví MŠMT

13 Vyhláška č. 15/2005 Sb.a 225/2009 Sb.  § 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy (1) Zaměření vlastního hodnocení školy (2) Oblasti vlastního hodnocení školy  § 9 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy

14 § 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy (1) Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na : a) cíle, které si škola stanovila v koncepčním záměru rozvoje školy a ŠVP, jejich reálnost a stupeň důležitosti b) plnění cílů c) oblasti uvedené v odstavci 2, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení školy

15 § 8 (2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy : a) podmínky ke vzdělávání b) průběh vzdělávání c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

16 § 9 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy (1) Vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků (2) Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit (3) Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku

17 Evaluace v EU  Projekt ESSE (Effective School Self-Evaluation )  Učitelé a inspektoři 14-ti školských systémů sítě SICI (konference ústředních hlavních inspektorátů v Evropě )  „Jeden z nejúčinnějších způsobů zlepšování kvality vzdělávání žáků je ten, když školy s přiměřenou externí podporou a stimulací samy převezmou zodpovědnost za zabezpečování kvality pomocí hodnocení své činnosti, přičemž vytvoří nezbytné plány ke zlepšení a efektivně tyto plány uplatní v praxi“

18

19 Legislativní zakotvení  Rakousko – nepovinná, školy podněcovány k jejímu provádění  Belgie ( F) – nepovinná, školy musí mít vzdělávací program s opatřeními pro zlepšení kvality  Dánsko – povinná na VOŠ  Anglie – nepovinná, doporučená – velmi silné postavení školských rad  Flandry – povinná pouze pro školy, které vzdělávají žáky se spec.vzděl.potřebami, školy podněcovány nepřímo  Francie – nepovinná, školy musí tvořit tzv. projekt školy ( evaluece jeho součástí)  Německo – 6 spolkových zemí povinně  Nizozemsko – nepovinná, školy mají zákonnou povinnost zachování a zlepšování kvality  Severní Irsko – nepřímo vyžadována při inspekci  Portugalsko – nepovinná, školské rady vyžadují v rámci rozvoje školy  Irsko – povinná  Skotsko – nepovinná, školy musí připravovat plán rozvoje

20

21

22

23

24 Autoevaluace školy – autoevaluační projekt školy  Jasně formulovat cíle a úkoly autoevaluace  Jasně a srozumitelně charakterizovat prioritní problémy, jež chce škola prostřednictvím autoevaluace řešit  Určit předměty evaluace ( vybrané jevy a procesy školní reality), definovat žádoucí kvalitu těchto jevů, indikátory této kvality, kritéria pro jejich posuzování  Zvolit adekvátní metodologii sběru, analýzy a interpretace relevantních dat  Sestavit časový plán jednotlivých kroků a postupů  Rámcově vymezit úkoly členů projektové i realizační skupiny společně s jejich kompetencemi ( Autoevaluace ve školské praxi, Seberová 2008)

25

26 Metodický postup pro sebehodnocení  Vytvoření evaluačního týmu  Průběžný sběr dat  Posouzení a bodové hodnocení ukazatelů  Možnosti ověření  Návrhy opatření (plán rozvoje)  Zpracování zprávy

27 Jak sestavit tým ?  Jedna z možností … podle temperamentu MBTI  Myers-Briggs Type Indicator  Jung  Mgr.Šárka Miková, Mgr.Jiřina Stang

28  Jak reagujeme,odkud získáváme podněty pro své jednání a rozhodování  E ( 75 % populace)I ( 25% populace)  Společenskostteritorialita  Interakcesoustředění  Vnějšívnitřní  Šířehloubka  Rozsáhlýintenzivní  Pestrost vztahůomezení vztahů  Vydávání energiezachovávání energie  Zájem o dění v okolízájem o vnitřní procesy E x I

29 S x I  Jak shromažďujeme data a informace  S (75% populace)N (25%)  Zkušenostvize  Minulostbudoucnost  Realistickýspekulativní  Práceinspirace  Nohama na zemihlavou v oblacích  Užitková hodnotafantazie  Faktafikce  Praktičnostnovátorství  Racionalitapředstavivost

30 T x F  Jak informace zpracováváme a rozhodujeme se  T ( 50% )F ( 50% )  Objektivitasubjektivita  Pravidlahodnoty  Politikaspolečenské normy  Zákonypolehčující okolnosti  Kritériavztahy  Ráznostpřesvědčování  Neosobní jednáníosobní vztahy  Kategorieharmonie  Normydobré nebo špatné  Kritikaposouzení  Analýzavcítění  Přidělení úkoluvlastní aktivita

31 J x P  Rychlost a ukončenost či otevřenost úsudku  J ( 50% )P ( 50% )  Zakořeněnýputující  Rozhodnutýsbírající data  Pevně danýměnící se  Plánování dopředuadaptování za pochodu  Kontrola nad životemsamovolné plynutí života  Vyřešenímožnost volby  Rozhodováníhonba za pokladem  Naplánovánoneuzavřeno  Dokončenopostupně vyplývající  Definitivnízkusmý  Zajistitvyčkat, co časpřinese  Naléhavostčasu je dost  Termínjaký termín ?  Začítmoment, ještě chvíli vyčkáme

32 Temperament  Dionýsos(38%) - (latinsky Dionysus, Bacchus) je v řecké mytologii synem nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Je bohem vína a nespoutaného veselí. Spojován s emocemi a chaosem.  SP – hráči, volnost, nevázanost  Zaměření/emocionální potřeby:svoboda, nezávislost, spontaneita, radost  Vize/Chování:impulsívnost,dělatlat co chci, kdy chci, uspokojování současných spíše než budoucích potřeb,rychle pracuje pod tlakem, obrovská vitalita  Styl vedení:urovnávač sporů, vyjednávač Shrnutí + krizový manažer,vyjednavač - žije pouze současností, výrobce problémů

33  Apollón(12%) - syn Dia a Létó,spojován s harmonií, řádem a rozumem,vládce Múz  NF – idealisté, sebereflexe  Zaměření/emocionální potřeby:hledání sebe sama, míru a harmonie  Vize/Chování:Jak jsem se stal osobou kterou jsem? oceňuje vztahy, přátelskost, harmonii, touha inspirovat a přesvědčovat, být důležitý, hledání jednoznačné identity,zaměření na dobro v druhých  Styl vedení:katalyzátor, mluvčí Shrnutí + jednání s lidmi, hledá pozitiva,demokrat, neztrácí hlavu - příliš velký důraz na požadavky okolí,malá sebedůvěra,nevidí negativa

34  Prométheus(12%) - syn Títána Íapeta a Asie Když Zeus lidem odňal oheň, navrátil mu jej – trest. Každý den přilétal žravý sup a vykloval mu játra, avšak přes noc, ve které nahý Prométheus zakoušel hrozná muka, játra mu opět dorostla a jeho utrpení se příští den opakovalo  NT – racionálové, nteligence, kompetentnost  Zaměření/emocionální potřeby:kompetence, znalosti a vedení, kontrola  Vize/Chování:hledání proč to tak funguje,stanovování cílů, zlepšování, dovednosti, perfekcionismus, láska ke znalostem,objektivní, v komunikaci přímočarý a logický, neochota vyjadřovat se k samozřejmostem  Styl vedení:vizionář, systémový architekt, tvůrce Shrnutí + vizionář, architekt změn,tvorba funkčního celku - po splnění úkolu ztrácí zájem, příliš orientován na intelekt,znalosti, někdy přílišné nároky na podřízené, trvalá nervozita, jednání s lidmi

35  Epimétheus(38%) - syn Títána Íapeta a Klymené. Neuposlechl rady Prométhea a vzal si za ženu Pandoru. Pandora splnila příkaz bohů: otevřela skříňku s jejich dary a všechny bědy, svízele a nemoci se rozletěly do světa. On se jí přesto nikdy nevzdal a sdílel její osud  SJ – strážci, řád,tradice, sounáležitost  Zaměření/emocionální potřeby:odpovědnost, tradice, pořádek  Vize/Chování:uchovávání a určování tradic, citlivost pro detail, víra v organizovanost světa,touha sloužit, dávat, pečovat, sdílet, vytvářet a udržovat sociální svazky  Styl vedení:tradicionalista, stabilizátor, konsolidátor Shrnutí + stabilizace, vytrvalost, trpělivost, práce s daty, zdravý rozum,pravidla - nezvládnutí objektivních problémů, které nemůže ovlivnit, dlouhé rozhodování, obavy z následků rozhodnutí,nezvládá práci pod tlakem

36 MBTI Týmové role  http://www.humanmetrics.com/cgi- win/JTypes2.asp  http://hula.listy.cz/skola/mbti/  Jste týmoví hráči ?

37 ESFP 13 % „ Na světě jsme jenom jednou “ Elvis Presley Liz Taylor ESTP 13 % „ Realismus “ Oskar Schindler George Patron Franklin Roosevelt Madonna ISFP 5 % „ Mnoh é vn í mat, nesvěřovat “ Ota Pavel F.M.Dostojevskij F.z Assisi Barbra Streisand ISTP 7 % „ Zkusit něco nov é ho “ James Bond Clint Eastwood J.London R.Messner L.da Vinci ESFJ 13 % „ Host a hostitel “ D.Eisenhower G.Washington ESTJ 13 % „Ú ředn í ci života “ Harry Truman Colin Powel Elizabeth I. ISFJ 6 % „ Smysl pro povinnost “ Karel Plicka Nancy Reagan Bess Truman Matka Tereza ISTJ 6 % „ Splněn í ú kolů “ Henry Ford I. Elizabeth II. ENTP 5 % „ Jedna vzru š uj í c í změna za druhou “ Walt Disney Kateřina II. ENTJ 5 % „ Přirozen í vůdci “ Eleonor Roosevelt Bill Gates Margaret Thatcher INTP 1 % „ Obliba v ře š en í probl é mů “ C.B Jung Albert Einstein Marie Curie INTJ 1 % „ V š e lze vylep š it “ Karel Marx Thomas Edison Richard Nixon K.Hepbourne ENFP 5 % „ Vn é st do života trochu vzru š en í“ Carl Rogers Moly Brown ENFJ 5 % „ Talent k řečnictv í“ Tom áš Baťa Ronald Reagan M.L.King M.Gorbačov INFP 1 % „ Noblesn í služba světu “ Jan Hus Johanka z Arku Jan Palach Jimmy Carter Abraham Lincoln INFJ 1 % „ Inspirace ostatn í m “ K.H.M á cha Franz Kafka J.A.Komenský C.Debussy

38 Některé diagnostické metody  SWOT analýza  Dotazování  Pozorování  Stanovování priorit  Sběr dat  Diskuse  Dramatizace  Měření  Zobrazování  Vedení diáře  Zhotovení profilu

39 SWOT analýza  SWOT 1 2  STEP Dotazování  pravidla  Klima  Dotazník pro rodiče  Otevřené otázky  Sociometrie

40 Pozorování  Hospitace Stanovování priorit  Třídění s řazením priorit Sběr dat  Portfolio školy  Portfolio učitele  Portfolio žáka

41 Diskuse  Kolegiální hodnocení Dramatizace  Vyprávění příběhu, hraní rolí Zobrazování Vedení diáře Zhotovení profilu

42 Metodika autoevaluce dle MEC Ostrava  Je vytvořen soubor ukazatelů kvality školy v 6 oblastech ( dle vyhlášky ), který je nástrojem pro ověřování kvality škol umožňující všem aktivním školám:  prokázat, zda a na jaké úrovni realizují v praxi škol nejdůležitější procesy,  prokázat, jaké mají podmínky ke vzdělávání žáků a studentů,  prokázat, jakých výsledky vzdělávání dosahují jejich žáci a studenti,  disponovat podpůrnými argumenty o kvalitě škol pro žádosti o granty EU a podporu z vybraných dotačních titulů MŠMT či krajů.

43 Oblasti - 6 - (dány vyhláškou MŠ ) vytvořeno MEC  Podoblasti – 28  Ukazatelů – cca118  Slovních hodnocení - cca118 Ukazatele - „strukturovaní prostředníci“ AE s cílem postihnutí úplné škály činnosti školy By měly - mít kvalitativní i kvantitativní rozměr - být ve vztahu k cílům školy - indikovat zlepšení kvality v dané oblasti By se neměly - využívat izolovaně, ale jenom jako části souboru

44

45 POSTUP AE - krok 1 Posouzení a bodové hodnocení ukazatelů  slovní hodnocení pro 4 body  Pomůckou hodnocení je OBODOVÁNÍ ukazatelů za podoblast  škála od nejvyššího hodnocení 4 - 1  x není možno hodnotit

46 Ukázka slovního hodnocení

47 Škála pro hodnocení – ukazatele

48 Škála pro hodnocení - podoblasti

49 Krok 2 Možnost ověření  Vypsat, na základě jakých podkladů (důkazů) bylo uděláno slovní hodnocení / přiděleny body.  Existuje u všech hodnocených ukazatelů možnost ověření?  Na základě definovaných důkazů znovu ověřit možnost změny prvotního hodnocení provedeného v kroku 1 / výši přidělených bodů

50 Krok 3 Návrh opatření (plán rozvoje)  Dá se hodnocená oblast zlepšit? Pokud ano, jak? Navrhnout opatření pro zlepšení  V případě maximálního hodnocení navrhnout opatření, jak stav udržet  Zamyslet se, zda jsou navržená opatření reálná v podmínkách fungování školy (ekonomické, personální zdroje, spádová oblast žáků,…)  Zamyslet se nad jinými možnostmi sběru dat (vlastní testy, dotazníky, ankety, …)

51 možné Návrhy opatření  doplnit vzdělání ze speciální pedagogiky,  doplnit psychologa na plný úvazek,  upřesnit kritéria sebehodnocení učitelů a zavést sebehodnocení periodicky, včetně vedení portfolia  ze získaných prostředků od sponzorů modernizovat dílenské vybavení,  posílit objem finančních výsledků produktivní práce o deset procent za rok,  žádat finance od sponzorů (stejné jako v loňském roce),  nalézt dva nové sponzory  Terminy: Odpovědný:

52 Krok 4 Zpracování finálního znění Z právy pro danou podoblast  Naformulovat slovní verzi hodnocení podoblasti (pomůckou je slovní hodnocení pro 4 body)  Východiskem jsou záznamy a poznámky z předcházejících kroků

53 Základní informace o škole do Závěrečné zprávy ( viz.Výroční zpráva)  Vznik, založení školy, postavení v regionu (základní demografická data)  Zřizovatel (základní data)  Zaměření školy typ školy (jestli bylo pozměněno zaměření - profilace kdy a jak)  Vize školy (stručná charakteristika)  Plán strategického rozvoje školy (stručná charakteristika + systém pravidelného sebehodnocení, zapojení osazenstva školy, vedení učitelů a žáků k autoevaluaci, komunikace se zřizovatelem a rodiči)  Stupeň poskytovaného vzdělání základní úplné, neúplné, speciální, střední vzdělávání s maturitní zkouškou, střední vzdělávání s výučním listem, rekvalifikace a kurzy pro dospělé) klasické předměty a specializace oborů (poměr, výsledky), uplatňování standardů kvality  Charakteristika učitelské komunity (celistvost, smysl pro neustálou změnu a novátorství)  Charakteristika žákovské komunity (spolupatřičnost ke škole, vědomostní úroveň, způsobilost dalšího rozvoje – vstupní a výstupní testy = přidaná hodnota školy, spokojenost s rovnou šancí přístupu ke vzdělání a možností vnitřní „horizontální i vertikální migrace“  Technický stav budov a materiální vybavení školy (funkčnost vybavení a užívání technických prostředků a didaktických pomůcek, včetně reprodukční a výpočtový techniky)

54 Upravená kritéria pro jednotlivé typy škol  Proč ?  Model zvyšování kvality školy pro  mateřské školy  základní školy  střední školy a) všeobecné vzdělávání b) odborné vzdělávání

55 IS Autoeval  Informační systém pro: - Elektronický záznam výsledků autoevaluace (zachování dat a archivace) - Vyhodnocení výsledků autoevaluace - Porovná výsledky s minulým hodnocením - Porovná hodnoty ukazatelů vaší školy s dlouhodobým měřením výsledků ostatních škol - Vytvoří základ pro autoevaluační zprávu

56 IS Autoeval - přehled

57 IS Autoeval - klíč

58 Grafické srovnání hodnot – podoblast 1

59 Zkušenosti z praxe

60

61

62 Děkuji za pozornost. info@mecops.cz www.mecops.cz


Stáhnout ppt "Autoevaluace v praxi seminář pro vedoucí pracovníky podzim 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google