Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace v praxi seminář pro vedoucí pracovníky podzim 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace v praxi seminář pro vedoucí pracovníky podzim 2009."— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace v praxi seminář pro vedoucí pracovníky podzim 2009

2 Obsah Evaluace v pedagogické teorii a praxi Autoevaluace školy
podstata a cíle typy evaluace legislativní rámec evaluace v EU Autoevaluace školy Plán autoevaluace Tvorba týmu Diagnostické metody Praktická autoevaluace dle metodiky MEC Ostrava

3 Evaluace je Evaluace není hodnocení
proces systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. ( Bennet 1994) proces porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu a efektivnost vzdělávací soustavy. ( Pedagogický slovník Průcha, Walterová, Mareš 1998) Základní atributy evaluace( Autoevaluace ve školské praxi, Seberová 2008) je to proces systematický, plánovitý, cíleně řízený a objektivní posuzování nebo zkoumání hodnoty, kvality , efektivity jevů a procesů školní reality Sběr a analýza informací probíhá podle předem stanovených kriterií Evaluace není hodnocení

4 Typy pedagogické evaluace
Externí evaluace - zaměřuje se na celkové fungování systému školy jako instituce, evaluační cíle jsou stanoveny zvnějšku, měřítka a kritéria jsou dána examinátorem nebo zadavatelem hodnocení. Orientace zejména na výsledky. Prováděna externími subjekty : ČŠI Zřizovatel Výhody nadhled nad dílčími problémy nezávislost evaluátorů srovnání závěrů mezi více školami Nevýhody mnohdy nepronikne k podstatě, provádí se nárazově Neodhalí příčiny problémů a výsledky jejich řešení Zaměstnanci školy se nemusí identifikovat s výsledky

5 Autoevaluace je systematickým hodnocením dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě ( musí mít definována kritéria a indikátory - znaky) a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům. Orientace na procesy Je prováděna školní komunitou Cíle jsou stanoveny zevnitř Výhody Zaměří se na problémy, která vnímá školní komunita jako podstatné Identifikace příčin , dohoda o způsobu nápravy Znalost prostředí Nevýhody – může být ovlivněna osobními vztahy Všichni jsou osobně zainteresováni Chybí srovnání mezi školami

6 Srovnání Orientace na výsledky Externí evaluace Národní testy
Administrativní, centrální řízení změn Centrální vzdělávání učitelů Orientace na procesy Autoevaluace školy Sebehodnocení učitelů i žáků Učící se organizace Vzdělávání učitelů ve školách Orientace na cíl - efektivita Dělat správné věci Hledat alternativy Optimalizace prostředků Dosahovat výsledků Zvyšovat zisk Orientace na činnost - eficience Věci dělat správně Řešit problémy Plnit povinnosti Redukovat náklady

7 CÍL Za jakých podmínek ? provedena správně metodicky,
postupné řízené zlepšování organizace – zlepšování kvality Za jakých podmínek ? provedena správně metodicky, prováděna pravidelně, řízena podle předem stanovených kritérií, použitelná pro rozhodování a další plánování

8 Ve kterých oblastech chceme kvalitu ?
Klima Kurikulum (co a jak učíme) Výsledky Vzdělávací proces Navrhněte ukazatel pro každou oblast, včetně návrhu kritéria alespoň ve dvou stupních Management ŔÍZENÍ Zdroje (lidské, mater.-technické, finanční)

9 Podstata procesu sebeevaluace

10

11 Legislativní rámec Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 12
Vyhláška 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, § 8 a § 9 Vyhláška 225/2009 Sb. ,kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., platná od

12 Zákon 561/2005, školský zákon - §12
VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY - jeden ze způsobů hodnocení školy - východisko pro zpracování výroční zprávy - podklad pro hodnocení školy ČŠI - strukturu, pravidla a termíny stanoví MŠMT

13 Vyhláška č. 15/2005 Sb.a 225/2009 Sb. § 8 Rámcová struktura vlastního
hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy (1) Zaměření vlastního hodnocení školy (2) Oblasti vlastního hodnocení školy § 9 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy

14 § 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy
(1) Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na : cíle, které si škola stanovila v koncepčním záměru rozvoje školy a ŠVP, jejich reálnost a stupeň důležitosti plnění cílů oblasti uvedené v odstavci 2, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení školy

15 § 8 (2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy :
podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

16 § 9 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy
Vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku

17 Evaluace v EU Projekt ESSE (Effective School Self-Evaluation )
Učitelé a inspektoři 14-ti školských systémů sítě SICI (konference ústředních hlavních inspektorátů v Evropě) „Jeden z nejúčinnějších způsobů zlepšování kvality vzdělávání žáků je ten, když školy s přiměřenou externí podporou a stimulací samy převezmou zodpovědnost za zabezpečování kvality pomocí hodnocení své činnosti, přičemž vytvoří nezbytné plány ke zlepšení a efektivně tyto plány uplatní v praxi“

18

19 Legislativní zakotvení
Rakousko – nepovinná, školy podněcovány k jejímu provádění Belgie ( F) – nepovinná, školy musí mít vzdělávací program s opatřeními pro zlepšení kvality Dánsko – povinná na VOŠ Anglie – nepovinná, doporučená – velmi silné postavení školských rad Flandry – povinná pouze pro školy , které vzdělávají žáky se spec.vzděl.potřebami, školy podněcovány nepřímo Francie – nepovinná, školy musí tvořit tzv. projekt školy ( evaluece jeho součástí) Německo – 6 spolkových zemí povinně Nizozemsko – nepovinná, školy mají zákonnou povinnost zachování a zlepšování kvality Severní Irsko – nepřímo vyžadována při inspekci Portugalsko – nepovinná, školské rady vyžadují v rámci rozvoje školy Irsko – povinná Skotsko – nepovinná, školy musí připravovat plán rozvoje

20

21

22

23

24 Autoevaluace školy – autoevaluační projekt školy
Jasně formulovat cíle a úkoly autoevaluace Jasně a srozumitelně charakterizovat prioritní problémy, jež chce škola prostřednictvím autoevaluace řešit Určit předměty evaluace ( vybrané jevy a procesy školní reality), definovat žádoucí kvalitu těchto jevů, indikátory této kvality, kritéria pro jejich posuzování Zvolit adekvátní metodologii sběru, analýzy a interpretace relevantních dat Sestavit časový plán jednotlivých kroků a postupů Rámcově vymezit úkoly členů projektové i realizační skupiny společně s jejich kompetencemi ( Autoevaluace ve školské praxi, Seberová 2008)

25

26 Metodický postup pro sebehodnocení
Vytvoření evaluačního týmu Průběžný sběr dat Posouzení a bodové hodnocení ukazatelů Možnosti ověření Návrhy opatření (plán rozvoje) Zpracování zprávy

27 Jak sestavit tým ? Jedna z možností … podle temperamentu MBTI
Myers-Briggs Type Indicator Jung Mgr.Šárka Miková, Mgr.Jiřina Stang

28 E x I Jak reagujeme,odkud získáváme podněty pro své jednání a rozhodování E ( 75 % populace) I ( 25% populace) Společenskost teritorialita Interakce soustředění Vnější vnitřní Šíře hloubka Rozsáhlý intenzivní Pestrost vztahů omezení vztahů Vydávání energie zachovávání energie Zájem o dění v okolí zájem o vnitřní procesy

29 S x I Jak shromažďujeme data a informace S (75% populace) N (25%)
Zkušenost vize Minulost budoucnost Realistický spekulativní Práce inspirace Nohama na zemi hlavou v oblacích Užitková hodnota fantazie Fakta fikce Praktičnost novátorství Racionalita představivost

30 T x F Jak informace zpracováváme a rozhodujeme se T ( 50% ) F ( 50% )
Objektivita subjektivita Pravidla hodnoty Politika společenské normy Zákony polehčující okolnosti Kritéria vztahy Ráznost přesvědčování Neosobní jednání osobní vztahy Kategorie harmonie Normy dobré nebo špatné Kritika posouzení Analýza vcítění Přidělení úkolu vlastní aktivita

31 J x P Rychlost a ukončenost či otevřenost úsudku J ( 50% ) P ( 50% )
Zakořeněný putující Rozhodnutý sbírající data Pevně daný měnící se Plánování dopředu adaptování za pochodu Kontrola nad životem samovolné plynutí života Vyřešení možnost volby Rozhodování honba za pokladem Naplánováno neuzavřeno Dokončeno postupně vyplývající Definitivní zkusmý Zajistit vyčkat, co časpřinese Naléhavost času je dost Termín jaký termín ? Začít moment, ještě chvíli vyčkáme

32 Temperament Dionýsos(38%) - (latinsky Dionysus, Bacchus) je v řecké mytologii synem nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Je bohem vína a nespoutaného veselí. Spojován s emocemi a chaosem. SP – hráči, volnost, nevázanost Zaměření/emocionální potřeby:svoboda, nezávislost, spontaneita, radost Vize/Chování:impulsívnost,dělatlat co chci, kdy chci, uspokojování současných spíše než budoucích potřeb,rychle pracuje pod tlakem, obrovská vitalita Styl vedení:urovnávač sporů, vyjednávač Shrnutí + krizový manažer,vyjednavač - žije pouze současností, výrobce problémů

33 Apollón(12%) - syn Dia a Létó ,spojován s harmonií, řádem a rozumem ,vládce Múz
NF – idealisté, sebereflexe Zaměření/emocionální potřeby:hledání sebe sama, míru a harmonie Vize/Chování:Jak jsem se stal osobou kterou jsem? oceňuje vztahy, přátelskost, harmonii, touha inspirovat a přesvědčovat, být důležitý, hledání jednoznačné identity,zaměření na dobro v druhých Styl vedení:katalyzátor, mluvčí Shrnutí + jednání s lidmi, hledá pozitiva,demokrat, neztrácí hlavu - příliš velký důraz na požadavky okolí,malá sebedůvěra,nevidí negativa

34 Prométheus(12%) - syn Títána Íapeta a Asie Když Zeus lidem odňal oheň, navrátil mu jej – trest. Každý den přilétal žravý sup a vykloval mu játra, avšak přes noc, ve které nahý Prométheus zakoušel hrozná muka, játra mu opět dorostla a jeho utrpení se příští den opakovalo NT – racionálové, nteligence, kompetentnost Zaměření/emocionální potřeby:kompetence, znalosti a vedení, kontrola Vize/Chování:hledání proč to tak funguje,stanovování cílů, zlepšování, dovednosti, perfekcionismus, láska ke znalostem,objektivní, v komunikaci přímočarý a logický, neochota vyjadřovat se k samozřejmostem Styl vedení:vizionář, systémový architekt, tvůrce Shrnutí + vizionář, architekt změn,tvorba funkčního celku - po splnění úkolu ztrácí zájem, příliš orientován na intelekt,znalosti, někdy přílišné nároky na podřízené, trvalá nervozita, jednání s lidmi

35 Epimétheus(38%) - syn Títána Íapeta a Klymené
Epimétheus(38%) - syn Títána Íapeta a Klymené. Neuposlechl rady Prométhea a vzal si za ženu Pandoru. Pandora splnila příkaz bohů: otevřela skříňku s jejich dary a všechny bědy, svízele a nemoci se rozletěly do světa. On se jí přesto nikdy nevzdal a sdílel její osud SJ – strážci, řád,tradice, sounáležitost Zaměření/emocionální potřeby:odpovědnost, tradice, pořádek Vize/Chování:uchovávání a určování tradic, citlivost pro detail, víra v organizovanost světa,touha sloužit, dávat, pečovat, sdílet, vytvářet a udržovat sociální svazky Styl vedení:tradicionalista, stabilizátor, konsolidátor Shrnutí + stabilizace, vytrvalost, trpělivost, práce s daty, zdravý rozum,pravidla - nezvládnutí objektivních problémů, které nemůže ovlivnit, dlouhé rozhodování, obavy z následků rozhodnutí,nezvládá práci pod tlakem

36 MBTI Týmové role http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp
Jste týmoví hráči ? K dispozici testy v psané podobě

37 „Na světě jsme jenom jednou“ Elvis Presley Liz Taylor ESTP 13 %
ESFP 13 % „Na světě jsme jenom jednou“ Elvis Presley Liz Taylor ESTP 13 % „Realismus“ Oskar Schindler George Patron Franklin Roosevelt Madonna ISFP 5 % „Mnohé vnímat, nesvěřovat“ Ota Pavel F.M.Dostojevskij F.z Assisi Barbra Streisand ISTP 7 % „Zkusit něco nového“ James Bond Clint Eastwood J.London R.Messner L.da Vinci ESFJ 13 % „Host a hostitel“ D.Eisenhower G.Washington ESTJ 13 % „Úředníci života“ Harry Truman Colin Powel Elizabeth I. ISFJ 6 % „Smysl pro povinnost“ Karel Plicka Nancy Reagan Bess Truman Matka Tereza ISTJ 6 % „Splnění úkolů“ Henry Ford I. Elizabeth II. ENTP 5 % „Jedna vzrušující změna za druhou“ Walt Disney Kateřina II. ENTJ 5 % „Přirození vůdci“ Eleonor Roosevelt Bill Gates Margaret Thatcher INTP 1 % „Obliba v řešení problémů“ C.B Jung Albert Einstein Marie Curie INTJ 1 % „Vše lze vylepšit“ Karel Marx Thomas Edison Richard Nixon K.Hepbourne ENFP 5 % „Vnést do života trochu vzrušení“ Carl Rogers Moly Brown ENFJ 5 % „Talent k řečnictví“ Tomáš Baťa Ronald Reagan M.L.King M.Gorbačov INFP 1 % „Noblesní služba světu“ Jan Hus Johanka z Arku Jan Palach Jimmy Carter Abraham Lincoln INFJ 1 % „Inspirace ostatním“ K.H.Mácha Franz Kafka J.A.Komenský C.Debussy

38 Některé diagnostické metody
SWOT analýza Dotazování Pozorování Stanovování priorit Sběr dat Diskuse Dramatizace Měření Zobrazování Vedení diáře Zhotovení profilu Práce s literaturou

39 SWOT analýza Dotazování SWOT 1 2 STEP pravidla Klima
Dotazník pro rodiče Otevřené otázky Sociometrie

40 Pozorování Stanovování priorit Sběr dat Hospitace
Třídění s řazením priorit Sběr dat Portfolio školy Portfolio učitele Portfolio žáka

41 Diskuse Dramatizace Zobrazování Vedení diáře Zhotovení profilu
Kolegiální hodnocení Dramatizace Vyprávění příběhu, hraní rolí Zobrazování Vedení diáře Zhotovení profilu

42 Metodika autoevaluce dle MEC Ostrava
Je vytvořen soubor ukazatelů kvality školy v 6 oblastech ( dle vyhlášky ), který je nástrojem pro ověřování kvality škol umožňující všem aktivním školám: prokázat, zda a na jaké úrovni realizují v praxi škol nejdůležitější procesy, prokázat, jaké mají podmínky ke vzdělávání žáků a studentů, prokázat, jakých výsledky vzdělávání dosahují jejich žáci a studenti, disponovat podpůrnými argumenty o kvalitě škol pro žádosti o granty EU a podporu z vybraných dotačních titulů MŠMT či krajů.

43 Oblasti - 6 - (dány vyhláškou MŠ)
vytvořeno MEC Podoblasti – 28 Ukazatelů – cca118 Slovních hodnocení - cca118 Ukazatele - „strukturovaní prostředníci“ AE s cílem postihnutí úplné škály činnosti školy By měly mít kvalitativní i kvantitativní rozměr být ve vztahu k cílům školy indikovat zlepšení kvality v dané oblasti By se neměly využívat izolovaně, ale jenom jako části souboru

44

45 POSTUP AE - krok 1 Posouzení a bodové hodnocení ukazatelů
slovní hodnocení pro 4 body Pomůckou hodnocení je OBODOVÁNÍ ukazatelů za podoblast škála od nejvyššího hodnocení 4 - 1 x není možno hodnotit

46 Ukázka slovního hodnocení
Prakticky ukázat první dva kroky: Co je oblast, podoblast, ukazatelé. Jakým způsobem bodujeme a jaké jsou možnosti. Co je to slovní hodnocení pro 4 a 2 body, k čemu slouží. Jaké jsou možnosti ověření a kde tyto důkazy zapisujeme.

47 Škála pro hodnocení – ukazatele

48 Škála pro hodnocení - podoblasti

49 Krok 2 Možnost ověření Vypsat, na základě jakých podkladů (důkazů) bylo uděláno slovní hodnocení / přiděleny body. Existuje u všech hodnocených ukazatelů možnost ověření? Na základě definovaných důkazů znovu ověřit možnost změny prvotního hodnocení provedeného v kroku 1 / výši přidělených bodů

50 Krok 3 Návrh opatření (plán rozvoje) Dá se hodnocená oblast zlepšit? Pokud ano, jak? Navrhnout opatření pro zlepšení V případě maximálního hodnocení navrhnout opatření, jak stav udržet Zamyslet se, zda jsou navržená opatření reálná v podmínkách fungování školy (ekonomické, personální zdroje, spádová oblast žáků,…) Zamyslet se nad jinými možnostmi sběru dat (vlastní testy, dotazníky, ankety, …)

51 možné Návrhy opatření doplnit vzdělání ze speciální pedagogiky,
doplnit psychologa na plný úvazek, upřesnit kritéria sebehodnocení učitelů a zavést sebehodnocení periodicky, včetně vedení portfolia ze získaných prostředků od sponzorů modernizovat dílenské vybavení, posílit objem finančních výsledků produktivní práce o deset procent za rok, žádat finance od sponzorů (stejné jako v loňském roce), nalézt dva nové sponzory Terminy: Odpovědný:

52 Krok 4 Zpracování finálního znění Zprávy pro danou podoblast
Naformulovat slovní verzi hodnocení podoblasti (pomůckou je slovní hodnocení pro 4 body) Východiskem jsou záznamy a poznámky z předcházejících kroků

53 Základní informace o škole do Závěrečné zprávy ( viz.Výroční zpráva)
Vznik, založení školy, postavení v regionu (základní demografická data) Zřizovatel (základní data) Zaměření školy typ školy (jestli bylo pozměněno zaměření - profilace kdy a jak) Vize školy (stručná charakteristika) Plán strategického rozvoje školy (stručná charakteristika + systém pravidelného sebehodnocení, zapojení osazenstva školy, vedení učitelů a žáků k autoevaluaci, komunikace se zřizovatelem a rodiči) Stupeň poskytovaného vzdělání základní úplné, neúplné, speciální, střední vzdělávání s maturitní zkouškou, střední vzdělávání s výučním listem, rekvalifikace a kurzy pro dospělé) klasické předměty a specializace oborů (poměr, výsledky), uplatňování standardů kvality Charakteristika učitelské komunity (celistvost, smysl pro neustálou změnu a novátorství) Charakteristika žákovské komunity (spolupatřičnost ke škole, vědomostní úroveň, způsobilost dalšího rozvoje – vstupní a výstupní testy = přidaná hodnota školy, spokojenost s rovnou šancí přístupu ke vzdělání a možností vnitřní „horizontální i vertikální migrace“ Technický stav budov a materiální vybavení školy (funkčnost vybavení a užívání technických prostředků a didaktických pomůcek, včetně reprodukční a výpočtový techniky)

54 Upravená kritéria pro jednotlivé typy škol
Model zvyšování kvality školy pro mateřské školy základní školy střední školy a) všeobecné vzdělávání b) odborné vzdělávání

55 IS Autoeval Informační systém pro:
- Elektronický záznam výsledků autoevaluace (zachování dat a archivace) - Vyhodnocení výsledků autoevaluace - Porovná výsledky s minulým hodnocením - Porovná hodnoty ukazatelů vaší školy s dlouhodobým měřením výsledků ostatních škol - Vytvoří základ pro autoevaluační zprávu

56 IS Autoeval - přehled

57 IS Autoeval - klíč

58 Grafické srovnání hodnot – podoblast 1

59 Zkušenosti z praxe

60

61

62 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Autoevaluace v praxi seminář pro vedoucí pracovníky podzim 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google