Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍCH OS

2 PRIORITNÍ OSA 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHODPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ
Globálním cílem prioritní osy 1 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní.

3 OBLASTI PODPORY V rámci prioritní osy 1 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní

4 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 1.1 Snížení znečištění vod FS 1 487,726 1.2 Omezování emisí 400,661 1.3 Omezování rizika povodní 100,165 Zlepšování vodohosp. infrastruktury a snižování rizika povodní 1 988,552

5 PODPOROVANÉ PROJEKTY Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod
Snížení znečištění z komunálních zdrojů Snížení znečištění z průmyslových zdrojů Snížení znečištění způsobující eutrofizaci Příprava, zavedení a podpora provozu komplexního monitoringu vod Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní Zlepšení systému povodňové služby Eliminace povodňových průtoků

6 1.1.1. SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ Z KOMUNÁLNÍCH ZDROJŮ
výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích: nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu (tj. národní parky a CHKO včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny)

7 1.1.1. SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ Z KOMUNÁLNÍCH ZDROJŮ
výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích: nad 2000 EO pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu

8 1.1.2. SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ Z PRŮMYSLOVÝCH ZDROJŮ
technická opatření u stávajících průmyslových zdrojů odpadních vod z výroby vede k přijatelnému snížení obsahu nebo úplné eliminaci vypouštění zvlášť nebezpečných látek do vod povrchových (popř. do veřejné kanalizace) představuje výstavbu zařízení určených k čištění nebo zneškodňování průmyslových odpadních vod s obsahem dané zvlášť nebezpečné látky

9 1.1.3. SNÍŽENÍ ZNĚČIŠTĚNÍ ZPŮSOBUJÍCÍ EUTROFIZACI
technická opatření vedoucí k trvalému snížení vnosu nutrietů způsobujících eutrofizaci povrchových vod, zejména v povodích nádrží využívaných k vodárenským účelům a ke koupání: odstraňování nutrietů (především fosforu) na komunálních ČOV (např. terciární stupeň čištění, chemické srážení fosforu), vodní díla k zachycení sedimentů (sedimentační nádrže, příkopy),

10 1.1.3. SNÍŽENÍ ZNĚČIŠTĚNÍ ZPŮSOBUJÍCÍ EUTROFIZACI
biologická a další technická opatření k dlouhodobému snížení eutrofizace povrchových vod realizovaná zejména v nádržích využívaných k vodárenským účelům a ke koupání investiční podpora tvorby vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti pro komplexní vyhodnocení stavu a řešení ohroženosti jednotlivých ucelených územních celků (povodí) z pohledu rizikovosti vnosu látek způsobujících eutrofizaci vod

11 KOMPLEXNÍ MONITORING budování a podpora systémů komplexního sledování a zjišťování stavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů, budování a podpora systémů hodnocení stavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení pracovišť, investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti vod, zejména pro komplexní vyhodnocení monitoringu vod a dopadů opatření ke snižování znečištění vod.

12 1.2 ZLEPŠENÍ JAKOSTI PITNÉ VODY
výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích: nad 2000 obyvatel pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu (pouze jako součást komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích se související aktivitou v podoblastí intervence

13 1.3.1. ZLEPŠENÍ SYSTÉMU POVODŇOVÉ SLUŽBY
budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, budování, rekonstrukce a modernizace informačního systému pro řízení ochrany před povodněmi u povodňových orgánů, včetně zpracování a digitalizace povodňových plánů, investiční podpora zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni a jejich zpřístupnění v Digitálním povodňovém plánu ČR a v Mapách záplavových území ČR 1:

14 1.3.2. ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ
úprava koryt v současně zastavěných územích obcí prováděná přírodě blízkým způsobem, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3.

15 Min./max. způsobilé výdaje
Oblast podpory Min./max. způsobilé výdaje 1.1.1. Min mil. Kč 1.1.2. Min mil. Kč 1.1.3. Min. 0,5 mil. Kč/Max. 50 mil. Kč 1.2 1.3.1. 1.3.2. Min mil. Kč/Max. 50 mil. Kč

16 PŘÍJEMCI PODPORY Podrobné určení viz Implementační dokument, zejména:
územní samosprávné celky a jejich svazky, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a kraji, obcemi a kraji zřízené organizace, správci povodí, vodních toků, nádrží, státní organizace a státní podniky, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, průmyslové podniky (včetně malých a středních).

17 FORMA A VÝŠE PODPORY Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu Dotace ze SFŽP nebo státního rozpočtu (kap. 315) do výše 5% z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu U projektů v rámci podoblasti podpory a 1.2 se výše způsobilých výdajů určí na základě žadatelem zpracované finanční analýzy

18 SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PRO PODOBLAST 1.1.1.
soulad s PRVKÚK, v aglomeracích nad 2000 EO implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, snížení poklesu vypouštěného znečištění, zkvalitnění využití kalů, prokazatelné zdůvodnění rekonstrukce, prokazatelné zdůvodnění řešení jednotné kanalizace, podmínky výběru provozovatele a provozní smlouva podléhají schválení Fondem.

19 SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PRO OBLAST 1.2
soulad s PRVKÚK, zabezpečení obyvatel pitnou vodou v dostatečném množství popř. ve zlepšené kvalitě, nebo bude umožněno zásobování většího počtu obyvatel kvalitní pitnou vodou, podmínky výběru provozovatele a provozní smlouva podléhají schválení SFŽP

20 SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PRO OBLASTI 1.1.1. A 1.2
v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu jsou projekty přijatelné, leží-li ve správním území dotčené obce území vyžadující zvláštní ochranu, přičemž toto chráněné území přímo zasahuje do zastavěné části obce, v které se realizuje dané opatření, nebo k této  zastavěné části obce bezprostředně přiléhá, nebo realizací projektu dojde prokazatelně k pozitivnímu ovlivnění vodního režimu chráněného území, specifické podmínky z hlediska provozování oddílného modelu.

21 OMEZENÍ 3. VÝZVY Podoblast podpory 1.1.1
Příjem žádostí je omezen na projekty, jejichž cílem je implementace Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod: Aglomerace nad 2000 EO – aglomerace uvedené na „seznamu aglomerací“, omezení rekonstrukcí kanalizačních systémů Aglomerace pod 2000 EO – aglomerace, v nichž existuje kanalizační systém bez zakončení ČOV a k tomuto zneškodňování odpadních vod má obec platné povolení (alespoň k  ) Oblast podpory 1.2 Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti podpory

22 SPECIFICKÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PRO OBLAST 1.1.1. A 1.2
náklady na výstavbu/rekonstrukci kanalizace/vodovodu pouze k existující zástavbě, demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt, vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, části přípojek situovaných na veřejném prostranství vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která představuje max. 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů, omezující podmínky k rekonstrukci.

23 PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
Globálním cílem prioritní osy 2 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitel. zdrojů energie a energetických úspor.

24 OBLASTI PODPORY Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší
V rámci prioritní osy 2 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí

25 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 2.1 Zlepšování kvality ovzduší FS 348,432 2.2 Omezování emisí 285,714 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 634,146

26 PODPOROVANÉ PROJEKTY Oblast podpory 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší
2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 mil. Kč

27 2.1.1. SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE ZE ZDROJŮ NANAPOJENÝCH NA CZT
pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, který splňuje hodnoty nejlepší emisní htřídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov. U podnikatelských subjektů bude podporováno pořízení zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 1 MW včetně případného současného zlepšení energetických vlastností obálky budov. Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu.

28 2.1.2. SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU K IMISNÍ ZÁTĚŽI OBYVATEL OMEZENÍM EMISÍ Z ENERG. SYSTÉMŮ VČETNĚ CZT
nově budované rozvody tepla včetně centrálního zdroje v nových lokalitách a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků. Za výstavbu nových rozvodů jsou považovány i projekty, kdy dochází k celkové rekonstrukci zdroje včetně rozvodů například z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém, rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

29 2.1.3. SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE OMEZENÍM PRAŠNOSTI Z PLOŠNÝCH ZDROJŮ
výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci.

30 2.2 OMEZOVÁNÍ EMISÍ rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX a prachových částic, instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů, technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší, technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.

31 PŘÍJEMCI PODPORY územní samosprávné celky a jejich svazky,
obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, občanská sdružení a církve, malé a střední podniky, průmyslové podniky, organizace zřízené na základě zvláštního zákona, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace.

32 PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE
Globálním cílem prioritní osy 3 je udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem je zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a zejména tepla a vyšší využití odpadního tepla.

33 OBLASTI PODPORY V rámci prioritní osy 3 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

34 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení FS 362,591 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 310,380 Udržitelné využívání zdrojů energie 672,971

35 PODPOROVANÉ PROJEKTY Oblast podpory 3.1
Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie Využívání odpadního tepla Min. způsobilé výdaje ve všech oblastech podpory jsou stanoveny ve výši 0,5 mil. Kč.

36 3.1.1. VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE ZDROJŮ TEPLA VYUŽÍVAJÍCÍ OZE
výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie, výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

37 3.1.2. VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE ZDROJŮ ELEKTŘINY VYUŽÍVAJÍCÍ OZE
instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren, výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou), výstavba větrných elektráren, výstavba geotermálních elektráren. Maximální výše dotace v % ze způsobilých výdajů je určena v závislosti na typu technologie OZE a maximální absolutní výši dotace.

38 3. 1. 3. VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE ZDROJŮ PRO KOMBIN. VÝROBU EL
VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE ZDROJŮ PRO KOMBIN. VÝROBU EL. ENERGIE A TEPLA VYUŽÍVAJÍCÍCH OZE Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice, instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.), kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie. Maximální výše dotace může činit 40 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 100 mil. Kč.

39 3.2.1. REALIZACE ÚSPOR ENERGIE
snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), implementace měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení. Opatření musí směřovat k postupnému dosažení nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budov.

40 3.2.2. VYUŽÍVÁNÍ ODPADNÍHO TEPLA
aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.). Kombinace oblastí podpory (3.1. a 3.2.) v rámci jednoho projektu je možná při splnění všech dílčích kriterií pro jednotlivé oblasti podpory. Zařazení projektu bude provedeno dle principu převažujících investičních nákladů.

41 PŘÍJEMCI PODPORY územní samosprávné celky a jejich svazky,
nadace a nadační fondy, občanská sdružení a církve, příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, organizace zřízené na základě zvláštního zákona, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, neziskové organizace, právnické osoby vlastněné veřejnými subjekty.

42 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží.

43 OBLASTI PODPORY V rámci prioritní osy 4 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 mil. Kč

44 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady FS 520,258 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 256,247 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 776,505

45 PODPOROVANÉ PROJEKTY OBLAST PODPORY 4.1
Integrované systémy nakládání s odpady regionální systém pro využití bioodpadů, regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu KO, speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech jež jsou v souladu s POH ČR/kraje.

46 PODPOROVANÉ PROJEKTY OBLAST PODPORY 4.1
Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady systémy pro separaci a svoz odpadů, systémy pro separaci bioodpadů, sběrné dvory, překladiště a sklady KO, systémy pro separaci nebezpečných KO, systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů.

47 PODPOROVANÉ PROJEKTY OBLAST PODPORY 4.1
Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, úpravny odpadů, zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů, zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, zařízení na úpravu elektroodpadů, zařízení na úpravu stavebních odpadů, kompostárny, bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů, biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, separátory, homogenizéry, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení).

48 PODPOROVANÉ PROJEKTY OBLAST PODPORY 4.1
Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek rekultivace starých skládek, odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích.

49 PODPOROVANÉ PROJEKTY OBLAST PODPORY 4.2
inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci, realizace průzkumných prací, analýz rizik: realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit, realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo,

50 PODPOROVANÉ PROJEKTY OBLAST PODPORY 4.2
sanace vážně kontaminovaných lokalit: jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod, sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností, odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod., monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst, sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

51 PŘÍJEMCI PODPORY neziskové organizace,
územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská sdružení a církve, fyzické osoby, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, právnické osoby státem pro tyto účely zřízené, státní podniky, nadace a nadační fondy, organizace zřízené na základě zvláštního zákona

52 VEŘEJNÁ PODPORA zákaz veřejné podpory vyplývá z čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES, zakázaná veřejná podpora: a) poskytnutá z veřejných zdrojů, b) narušuje hospodářskou soutěž, c) zvýhodňuje určité podnikání, d) může mít dopad na obchod mezi členskými státy týká se všech subjektů

53 VEŘEJNÁ PODPORA PRO 4.1 Výjimka z veřejné podpory je možná na základě:
Pravidla „de minimis“ ( EUR ve 3 po sobě následujících letech bez dalších omezení) Pokynů pro regionální podporu 2007 – 2013 (určení % dotace dle regionální mapy) Nařízení komise pro malé a střední podniky (k regionální podpoře +10% střední a +20% malý podnik)

54 SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PRO OBLAST 4.1
soulad s Plánem odpadového hospodářství kraje, součástí projektu je vyhodnocení potenciálu produkce příslušných druhů odpadů, s nimiž se bude nakládat, pro projekty na výstavbu sběrných dvorů je předepsán výčet odpadů, jejichž sběr musí sběrný dvůr minimálně zajistit, pro projekty na výstavbu zařízení na zpracování odpadů jsou předepsána minimální procenta využití vsázky odpadů do zařízení, u projektů na rekultivaci skládek je nutné, aby byla skládka uzavřena před účinností zákona 238/1991Sb. nebo dle zvláštních podmínek (par.15 zákona 238/1991Sb).

55 SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PRO OBLAST 4.2
k žádosti je nutné předložit analýzu rizika vypracovanou v souladu s metodickým pokynem MŽP č. 12/2005, ke které je vydáno a předloženo závazné stanovisko MŽP, žadatel starou ekologickou zátěž nezpůsobil a znečišťovatel neexistuje (není ani jeho právní nástupce), u projektů typu zpracování analýzy rizika a odstraňování SEZ, vydáno kladné Závazné stanovisko OEŠ MŽP.

56 STRUČNÉ VÝSLEDKY 1. VÝZVY
Oblast podpory 4.1 Akceptováno 150 žádostí (2 164 mil.Kč uznatelné náklady) Neakceptováno 10 žádostí Počty akceptovaných projektů: Sběrné dvory Systémy odděleného sběru Ostatní zařízení Rekultivace skládek Kombinace výše uvedeného Oblast podpory 4.2 Akceptováno 10 žádostí (968 mil.Kč uznatelné náklady) Neakceptovány 4 žádosti Sanace SEZ Zpracování AR

57 PRIORITNÍ OSA 5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK
Globálním cílem prioritní osy 5 je omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.

58 OBLASTI PODPORY V rámci prioritní osy 5 bude realizována následující oblast podpory: Oblast podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění Minimální způsobilé výdaje jsou stanoveny ve výši 0,5 mil. Kč.

59 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 5.1 Omezování průmyslového znečištění ERDF 60,606 5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

60 PODPOROVANÉ PROJEKTY OBLAST PODPORY 5
PODPOROVANÉ PROJEKTY OBLAST PODPORY 5.1 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ budování infrastruktury pro institucionální zázemí výzkumu BAT, realizace projektů k rozvoji, ověřování, testování a šíření informací o BAT, investiční podpora aplikace a zavádění technik a inovací k omezování průmyslového znečištění, podpora propojování informačních systémů souvisejících se znečišťováním životního prostředí nebo/a omezováním průmyslového znečištění,

61 PODPOROVANÉ PROJEKTY OBLAST PODPORY 5
PODPOROVANÉ PROJEKTY OBLAST PODPORY 5.1 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ zpřístupňování informací o znečišťování životního prostředí a BAT uživatelům Internetu, vytváření uživatelsky přátelských elektronických aplikací k plnění ohlašovacích, povolovacích a dalších povinností vyplývajících z legislativy v souvislosti se znečišťováním životního prostředí nebo/a omezováním průmyslového znečištění, budování infrastruktury pro program REACH.

62 PŘÍJEMCI PODPORY územní samosprávné celky a jejich svazky,
příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, občanská sdružení, neziskové organizace podnikatelské subjekty, státní podniky, státní organizace, správci povodí a vodních toků, organizační složky státu, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby.

63 SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PRO OBLAST PODPORY 5.1
soulad projektu se specifickými cíli oblasti intervence, soulad se dokládá čestným prohlášením žadatele, projekt se zabývá výzkumem a vývojem v dané oblasti a je neziskový.

64 PRIORITNÍ OSA 6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY
Globálním cílem prioritní osy 6 je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

65 OBLASTI PODPORY V rámci prioritní osy 6 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

66 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 ERDF 29,971 6.2 Podpora biodiverzity 113,891 6.3 Obnova krajinných struktur 77,925 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 224,784 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 86,916 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti 65,937 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 599,424

67 PODPOROVANÉ PROJEKTY OBLAST PODPORY 6.1 IMPLEMENTACE A PÉČE O ÚZEMÍ
v rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

68 6.2 PODPORA BIODIVERZITY opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci, zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ, opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,

69 6.2 PODPORA BIODIVERZITY investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy, předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů, realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů, investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).

70 6.3 OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR
realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability, zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,

71 6.3 OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR
opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám, realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000.

72 6.4 OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU KRAJINY
realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní, opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

73 6.5 PODPORA REGENERACE URBANIZOVANÉ KRAJINY
opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině,

74 6.5 PODPORA REGENERACE URBANIZOVANÉ KRAJINY
zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci, výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu, odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.

75 6.6 PREVENCE SESUVŮ A SKAL. ŘÍCENÍ, MONITOROVÁNÍ GEOFAKTORŮ A NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI
stabilizace nebo sanace sesuvů a skal. masivů, které bezprostředně nebo v krátkém čas. horizontu svými negat. projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření, přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva, provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou, .

76 6.6 PREVENCE SESUVŮ A SKAL. ŘÍCENÍ, MONITOROVÁNÍ GEOFAKTORŮ A NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI
vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami z vod. toků nebo nádrží, realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů, zjištění možných negat. důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace tech. řešení, které zabrání dalšímu ohrožování ŽP v návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES, provedení inženýrsko geologických a hydrogeolog. prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací.

77 SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
projekt je v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR a Strategií udržitelného rozvoje České republiky, nebo v souladu s Krajskou koncepcí ochrany přírody a krajiny, projekt  není v rozporu s územně plánovací dokumentací. pokud se záměr bude realizovat v ZCHÚ, nebo území soustavy Natura 2000, není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ, respektive se souhrnem doporučených opatření pro území soustavy Natura 2000.

78 PŘÍJEMCI PODPORY územní samosprávné celky a jejich svazky,
fyzické osoby, právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména obecně prospěšné společnosti, podnikatelské subjekty, občanská sdružení a církve, příspěvkové organizace, organizační složky státu (mimo pozemkové úřady), státní organizace a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku, právnické osoby, jímž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, správci vodních toků a správci povodí, veřejné výzkumné instituce.

79 PRIORITNÍ OSA 7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU
Globálním cílem prioritní osy 7 je vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, info. center a environmentálních poraden.

80 OBLASTI PODPORY V rámci prioritní osy 7 bude realizována následující oblast podpory: Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environment. vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací Minimální způsobilé výdaje jsou stanoveny ve výši 0,5 mil. Kč.

81 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environment. vzdělávacích programů, poskytování environment. poradenství a environmentálních informací ERDF 42,453 7 Rozvoj infrastruktury pro environment. vzdělávání, poradenství a osvětu

82 PODPOROVANÉ PROJEKTY rekonstrukce stávajících objektů center a poraden
nákup, rekonstrukce a výstavba objektů za účelem vzniku nových center a poraden technické vybavení center a poraden investičního charakteru, tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru po dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti za uplynulý rok

83 PŘÍJEMCI PODPORY územní samosprávné celky a jejich svazky, církve,
neziskové organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy umožňují činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku.

84 NÍZKOENERGETICKÝ STANDARD
Po realizaci projektu musí objekt splňovat nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budovy nová budova - navržena tak, aby její energetická náročnost splnila alespoň třídu B stanovenou pro vzdělávací zařízení v souladu s vyhláškou č. 148/2007 Sb., je nutné doložit deklarované hodnoty, (tzn. vyplnit formulář Průkaz energetické náročnosti budovy (příloha č.4 k vyhl. č.148/2007 Sb., doložit Energetickým auditem nebo Projektovou dokumentací, musí být stanoveno v souladu s postupy a normami uvedenými v příloze č.1 vyhl. 148/2007 Sb., zejména ČSN EN ISO Tepelné chování budov – Výpočet potřeby energie na vytápění.

85 STRUKTURA PODPORY Celkové způsobilé (uznatelné) výdaje projektu 100%
Příspěvek Společenství (výše příspěvku z FS či ERDF) max. 85 % Příspěvek SFŽP ČR a SR max. 5 % Spoluúčast příjemce podpory min. 10 %

86 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE výdaje na projektovou přípravu v rámci obecných pravidel pro způsobilost (do 7 %), nákup stavby a nákup pozemku (v odůvodněných případech lze do způsobilých výdajů zahrnout i nákup pozemku, max. však do výše 10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů na projekt), stavební práce a související služby, nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku DPH technický dozor/správce stavby

87 Děkujeme za pozornost ÚSEK ŘÍZENÍ PROJEKTŮ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google