Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí – závěry výzkumného šetření - 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí – závěry výzkumného šetření - 2008."— Transkript prezentace:

1 1 Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí – závěry výzkumného šetření - 2008

2 2 Základní charakteristiky výzkumného šetření •Výzkum byl realizován mezi firmami působícími na celém území České republiky •Celkem bylo osloveno více než 700 firem •Vyplněný dotazník zpět odeslalo 233 firem (tj. můžeme hovořit o návratnosti téměř 33%) ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZKUMU: •Sběr dat probíhal v období březen – červenec 2008 •Zpracování a analýza dat prosinec 2008

3 3 Hlavní cíle výzkumu: Firmám byl rozeslán speciálně vytvořený dotazník, jehož cílem bylo zmapovat problematiku společensky odpovědného chování firem v pěti základních liniích: 1.Znalost konceptu CSR 2.CSR aktivity, orientace na zájmové skupiny 3.Motivy/překážky v realizaci CSR aktivit 4.Výhody, přínosy společensky odpovědného chování 5.Plány firem do budoucna

4 4 Detailnější pohled na základní linie výzkumu: Cílem výzkumu tedy bylo najít odpovědi na tyto otázky: 1. Znají firmy koncept společensky odpovědného chování, ztotožňují se s ním? 2. Jaké konkrétní společensky odpovědné aktivity firmy realizují a na jaké zájmové skupiny jsou tyto aktivity nejvíce orientovány? 3.Proč se firmy věnují SOP aktivitám? Co je motivuje a v čem naopak vidí největší překážky v implementaci myšlenek tohoto konceptu do praxe v českém prostředí? 4.Jaké výhody a přínosy firmy spojují se společensky odpovědným podnikám v českém prostředí? 5.Jaké jsou jejich plány v blízké budoucnosti?

5 5 Jaké firmy se výzkumu zúčastnily: a)Členění firem podle velikosti (na základě počtu zaměstnanců): b) Členění firem dle účasti zahraničního kapitálu: Počet firem% podíl Ryze česká firma14261% Součást nadnárodní korporace5323% Firma se zahraničním investorem3816% Celkem233100% Počet firem% podíl Malá (do 50-ti zaměstnanců)8737% Střední (50 až 250 zaměstnanců)7934% Velká (nad 250 zaměstnanců)6729% Celkem233100%

6 6 Jaké firmy se výzkumu zúčastnily(2): c) Členění firem podle velikosti regionální úrovni jejich působení: Regionální úroveň působeníPočet firem% podíl Pouze v městě sídla156% V širším regionu4319% Působíme v celé ČR6628% Působíme mezinárodně10947% Celkem233100%

7 7 Jaké firmy se výzkumu zúčastnily(3): d) Členění firem podle oboru činnosti: Převažující podnikatelská činnostPočet firem% podíl Výroba7633% Obchod5021% Stavebnictví2510% Doprava52% Věda a výzkum63% Cestovní ruch73% Technické služby125% IT209% Poradenství2210% Řemesla31% Jiný73% Celkem233100%

8 8 Znalost konceptu CSR (1) •Celkem 143 firem (tedy 61% zúčastněných podniků) uvedlo, že se již v minulosti setkalo s konceptem společenské odpovědnosti firem (CSR). •Na znalost konceptu CSR má přímý vliv velikost firmy (s růstem velikosti firmy roste pravděpodobnost, že se zástupci firmy již s konceptem CSR setkali). •Méně významnou roli hraje přítomnost zahraničního prvku ve firmě – podniky se zahraniční účastí a pobočky nadnárodních korporací, mají o konceptu CSR mírně vyšší povědomí než je tomu u ryze českých firem, nicméně rozdíly se během posledních 3-5ti let postupně stírají. •Zdroje informací o CSR (nejčastěji uváděné) - média (zejména internet), odborná literatura, v případě poboček nadnárodních korporací – zahraniční ústředí firmy.

9 9 Znalost konceptu CSR (2): Znalost konceptu a velikost firmy: Velikost firmy Setkal se s konceptem CSR (počet firem) Relativní podíl % Ještě se nesetkal s konceptem CSR (počet firem) Relativní podíl % Malá3237%5563% Střední4861%3139% Velká6394%46%6% Celkem14361%9039%

10 10 Znalost konceptu CSR (3): Znalost konceptu a přítomnost zahraničního kapitálu: Setkal se s konceptem CSR (počet firem) Relativní podíl % Ještě se nesetkal s konceptem CSR (počet firem) Relativní podíl % Ryze česká firma7956%6344% Součást nadnárodní korporace3974%1426% Firma se zahraničním investorem2566%1334% Celkem14361%9039%

11 11 Postoj firem k tvrzení: „Aby firma dlouhodobě prosperovala, musí se chovat odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí.“ Postoj firmyPočet firemRelativní podíl % Zcela souhlasím17676% Spíše souhlasím5222% Spíše nesouhlasím52%2% Zcela nesouhlasím00%0% Celkem233100%

12 12 Nakolik je pro firmy důležité, aby se chovaly odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí? Názor firmyPočet firemRelativní podíl % Velmi důležité16170% Důležité5227%27% Málo důležité53% Nedůležité00%0% Celkem233100%

13 13 Konkrétní CSR aktivity firem a vazba na strategii firmy (1) Firmy nejčastěji realizují tyto aktivity: 1)Vzdělávání zaměstnanců – 21% firem vzdělává své zaměstnance pravidelně či příležitostně. Celkem 147 firem (tj. 63%) uvedlo, že vzdělávání zaměstnanců realizuje pravidelně a jedná se o součást firemní strategie. Pouze 4% firem uvedlo, že své zaměstnance dále nevzdělává. 2)Ekologická politika podniku - 90% firem uvedlo, že se snaží věnovat ochraně životního prostředí, z toho celkem 112 firem (tj. 48%) uvedlo, že ekologická politika představuje součást podnikové strategie

14 14 Konkrétní CSR aktivity firem a vazba na strategii firmy (2) 3) Sponzoring – 30% firem se věnuje příležitostně, 28% firem pravidelně a 18% firem uvedlo, že sponzoring realizují pravidelně a tyto aktivity představují součást firemní strategie 4) Spolupráce s neziskovými organizacemi, nadačními fondy - 26% firem se věnuje příležitostně, 29% pravidelně a z toho 12% firem uvedlo, že pravidelná spolupráce s neziskovými organizacemi představuje součást firemní strategie

15 15 Orientace firem na zainteresované skupiny Firmy měly vyhodnotit jaké skupiny a nakolik jsou Ovlivněny jejich CSR aktivitami: Firmy své aktivity nejvíce směřují k: 1.Zaměstnancům 2.Zákazníkům 3.Místním komunitám 4.Sociálně znevýhodněným skupinám 5.Dodavatelům 6.Médiím

16 16 Co firmy nejvíce motivuje k realizaci CSR aktivit v českém podnikatelském prostředí: Firmy měly možnost na škále 1-5 ohodnotit případné motivy, jenž je vedou k realizaci CSR aktivit. Zde jsou postoje firem, mezi nejsilnější motivy patří: 1.Eticko-morální důvody 2.Snaha o zvýšení spokojenosti zaměstnanců 3.Snaha přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance 4.Snaha zvýšení loajality zákazníků 5.Udržení kroku s konkurenty a požadavky trhu 6.Snaha o zlepšení vztahů s veřejnou správou 7.Součást našeho PR/marketingu 8.Snaha o získání konkurenční výhody

17 17 Proč se chovat společensky odpovědně? Jaké přínosy/výhody může firmě přinést společensky odpovědné chování Firmy se měly zamyslet nad tím, jaké možné výhody jim realizace společensky odpovědných aktivit může přinést. 1.Zvýšení loajality zákazníků 2.Posílení firemní kultury 3.Zvýšení spokojenosti zaměstnanců 4.Zlepšení image, reputace firmy 5.Celkové zlepšení vztahů s okolím 6.Získání konkurenční výhody 7.Schopnost získat a udržet si kvalitní zaměstnance

18 18 V čem naopak firmy vidí největší překážky při realizaci CSR aktivit v českém prostředí: Firmy nejčastěji uváděly tyto překážky: 1.CSR aktivitám brání nedostatečná podpora ze strany a vlády (nepříznivé legislativní a daňové prostředí) 2.Na CSR aktivity nám chybí čas 3.Na CSR aktivity nám chybí kvalifikovaní lidé 4.CSR aktivitám se nedostává dostatečného uznání z vnějšku (média, veřejnost, spotřebitelé) 5.CSR aktivitám brání přílišná byrokracie při jejich prosazování 6.K CSR aktivitám nás nic nenutí – chybí tlak zvnějšku (veřejnosti, médií, zákazníků) 7.CSR aktivity vedou k růstu nákladů

19 19 Plány firem v blízké budoucnosti Více než 60% firem plánuje v horizontu následujících dvou let rozšířit (či začít realizovat) některé ze CSR aktivit. Firmy plánují směřovat své úsilí v rozšiřování zejména těchto aktivit: 1.Poskytování služeb pro bono (bezplatné služby v rámci své podnikatelské činnosti). 2.Ekologické aktivity 3.Péče o zaměstnance (vzdělávání, benefity) 4.Spolupráce s vysokými školami 5.Spolupráce s neziskovými organizacemi 6.Sponzoring, dárcovství

20 20 Závěrem (1): •V českém prostředí roste povědomí firem o konceptu CSR – nejnižší úroveň stále vykazují menší, ryze české firmy (bez přítomnosti zahraničního kapitálu). •Výzkum se pokusil podívat nejen na to, jaké konkrétní CSR aktivity firmy realizují (příležitostně, pravidelně či jednorázově), ale zaměřil se na pravidelnost realizace těchto aktivit a jejich vazbu na podnikovou strategii. Můžeme říci, že řada firem pohlíží na realizaci CSR aktivit jako na součást své podnikové strategie.

21 21 Závěrem: •Firmy měly možnost uvést vlastní návrhy na opatření, jenž by mohly vést k širšímu povědomí o konceptu CSR. K tomuto tématu se vyjádřilo 80 firem (34%), nejčastěji se opakovala tato témata: 1.Zvyšovat povědomí o konceptu, a to nejen mezi zástupci firem, ale také mezi veřejností (ve spolupráci s médii, vzdělávacím systémem, atp.) 2.Úloha státu – firmy vytýkají státu laxní přístup v podpoře CSR problematiky.


Stáhnout ppt "1 Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí – závěry výzkumného šetření - 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google