Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2  Všechny typy elektráren jsou založeny na stejném princip – transformace různých druhů energie na energii elektrickou.  Nejčastěji je použita transformace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2  Všechny typy elektráren jsou založeny na stejném princip – transformace různých druhů energie na energii elektrickou.  Nejčastěji je použita transformace."— Transkript prezentace:

1

2 2  Všechny typy elektráren jsou založeny na stejném princip – transformace různých druhů energie na energii elektrickou.  Nejčastěji je použita transformace mechanické energie na elektrickou pomocí generátoru.

3 3  Vodní energie  Větrná energie  Sluneční energie  Geotermální energie  Biomasa  Jaderná fúze

4 4  Jedná se o tzv. čistý zdroj energie, umožňuje kumulaci energie a její uvolnění v případě potřeby,  Pro dosažení dobré účinnosti je nutný dostatečný spád, vyžaduje proto budování přehradních jezer.

5 5 Přehradní jezera  představují zásah do místních ekosystémů a režimu podzemních vod, často ovlivňují kvalitu vody, brání migraci vodních živočichů atd.,  požadavky energetiky mohou byt někdy v protikladu k požadavkům protipovodňové ochrany.

6 6  Technologie, která se v současnosti velmi rozvíjí.  Větrné elektrárny jsou konstruovány do výkonu 2MW.  Na vrcholu vysokého ocelového nebo betonového sloupu je upevněn rotor s dvěma až třemi listy.  Rotor pohání elektrický generátor.

7 7  Výkon zařízení závisí na výšce sloupu a velikosti listů, protože s výškou nabývá vítr na intenzitě a větší plocha listu zachytí více větrné energie.  Dalším faktorem je rychlost větru. Získaný výkon je úměrný třetí mocnině rychlosti větru. Většina větrných generátorů pracuje při rychlosti větru v rozmezí 21 – 97 km/h.

8 8  Listy rotoru u klasických větrných elektráren se musejí natáčet podle směru větru.  Tento požadavek lze odstranit, jsou-li listy rotoru umístěny vertikálně.  Darreiovy vertikální větrné generátory  Výhody - generátor je umístěn na zemi.  Nevýhody - velké dynamické namáhání, nízká výška nad terénem.

9 9  místa se stabilním prouděním vzduchu – náhorní plošiny, horské průsmyky, mořské pobřeží,  šelfy mělkých moří, neomezují další využívání prostoru,  ČR - několik oblastí o celkovém potenciálu 10 – 20% současné spotřeby elektrické energie.

10 10 I.Největším problém hlučnost. Příčiny hluku:  pohyb mechanických součástí (převodovka, generátor a další mechanické prvky),  proudění vzduchu kolem listů vrtule. II.Srážky ptáků s listy rotoru.

11 11  Pokud mají větrné elektrárny stát v blízkosti obytných domů, nutné zpracovat akustickou studii.  Elektrárna musí splňovat platné hygienické limity pro hluk.  Pro venkovní prostor obytných budov je tato hodnota 50 dB ve dne (6 až 22 hodin) a 40 dB v noci.

12 12 Solární články (fotovoltaika)  umožňují přímou výrobu elektrické energie. Kolektory  slouží k ohřevu užitkové vody nebo k výrobě páry pro turbíny slunečních elektráren.

13 13

14 14  Na jižních svazích v oblastech s velkým počtem slunečních dnů.  Nevhodně vysokou výkupní cenou pro elektrickou energii dodávanou ze solárních elektráren došlo v ČR k enormní výstavbě solárních elektráren a ke zdražení ceny elektrické energie pro spotřebitele. Hrádek nad Nisou

15 15  Využívá termální prameny nebo hluboké vrty.  Tepelné čerpadlo.  V místech se zvýšenou vulkanickou činností dochází k úniku horké páry a existují horké prameny a gejzíry, které se využívají pro výrobu elektrické energie.

16 16  Využívá horkou páru přímo z přírodních zdrojů,  nebo se voda vhání do vrtu, kde se ohřívá za vzniku páry.  Takto získaná pára se používá k pohonu parogenerátoru.

17 17  V ČR jsou realizovány pokusy na využití geotermální energie o ohřevu vody pro vytápění v oblasti Českého středohoří.

18 Topný faktor  =Q/E 2 až 5

19 19  Biomasa - organická hmota rostlinného nebo živočišného původu.  Nejstarší lidmi využívaný obnovitelný zdroj energie.  Komunální odpad ze zemědělské a průmyslové činnosti.  Efektivní a ekologické využití biomasy má minimální negativní vliv na životní prostředí.

20 20  Přímé spalování, zejména v ekonomicky málo rozvinutých oblastech.  Jako surovina k výrobě ušlechtilých paliv, které zatěžují životní prostředí méně než klasická paliva ( metan, bionafta, dřevěné uhlí atd.  Jako reserva energie pro případ potřeby.

21 21 Klady  obnovitelný zdroj energie,  efektivní likvidace odpadů,  využití neobdělávané půdy (zalesňování). Zápory  zvýšení cen potravin (výroba biopaliv),  zátěž zápachem

22 22  Velký potenciál - k zemědělským a lesnickým účelům využíváno asi 87% celkové rozlohy.  Oproti některým státům EU (Rakousko, Nizozemí, Dánsko, Německo) dosud málo využívána biomasa v komunální energetice, domácnostech, v průmyslu a v zemědělství.

23 23  Při slučování (fúzi, syntéze) lehkých atomových jader se uvolňuje velké množství energie. Ve srovnání na jednotku hmotnosti paliva je to ještě více než v případě štěpení jader.  Fúze probíhá v nitrech hvězd (včetně Slunce), nebo jako lavinovitá neřízená reakce ve vodíkové pumě

24 24  Dostupnost paliva (těžký vodík je obsažen v mořské vodě)  Vysoká energetická hustota paliva.  Bezpečnost provozu, při přerušení dodávky paliva se fúze automaticky zastaví.

25 25  Ke spuštění fúze je nezbytná dostatečná koncentrace plazmatu zahřátého na teplotu cca 10 8 K, po dostatečně dlouhou dobu. Uvedené podmínky je nutné dodržet současně, což se zatím nedaří.  V současné době existují dva přístupy: – pomocí magnetické nádoby - TOKAMAK, – s využitím výkonných laserů – s využitím výkonných laserů.

26 26 probíhá ve 2 fázích: 1.sloučení dvou jader deuteria na jádro tritia, 2. sloučení tritia s dalším jádrem deuteria.

27 27  Evropská unie, Kanada, Japonsko a Rusko spolupracují na výzkumném projektu jaderné fúze nazvaném ITER (mezinárodní experimentální termonukleární reaktor ).  Cílem je prokázat vědeckou a technickou proveditelnost řízené jaderné fúze. ITER bude prvním zařízením využívajícím jadernou fúzi k výrobě tepelné energie. Termonuklearní reaktor ITER

28 28  Několik gramů paliva je vloženo do vakuové komory  Palivo je indukčně zahřáto na teploty, kdy přejde do formy plazmatu a zahřeje se na potřebnou teplotu pro jadernou fúzi  Dochází k jaderné fúzi a k uvolnění energie ve formě tepla.  Získané teplo je odváděno vodou chladícího systému.

29 29  Hlavní část energie uvolněné při jaderné fúzi je odváděna neutrony, které procházejí stěnou reaktoru.  Neutrony jsou zachyceny a jejich energie je pohlcena v absorpční vrstvě.  Absorpční vrstva ohřívá vodu a produkuje páru, která je využita k pohonu turbogenerátoru.

30 Při využití laseru se termojaderná fúze vyvolá koncentrovaným pulsem několika výkonných laserů. Palivo je přidáváno ve formě tablet.


Stáhnout ppt "2  Všechny typy elektráren jsou založeny na stejném princip – transformace různých druhů energie na energii elektrickou.  Nejčastěji je použita transformace."

Podobné prezentace


Reklamy Google