Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výběr dodavatele a správné chování zadavatele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výběr dodavatele a správné chování zadavatele"— Transkript prezentace:

1 Výběr dodavatele a správné chování zadavatele
Ing. Milena Smržová vedoucí OKČ

2 Obsah Cíl semináře Představení prostředí zakázek Zásady
Zákon 137/2006 Sb. X 320/2001 Sb. Hodnotící a kvalifikační kritéria Chyby jako prevence krácení

3 Rozlišení zakázek Veřejný zadavatel (dotovaný, sektorový)
Do Kč bez DPH dodávky, služby Do Kč bez DPH stavební práce VZMR a řídí se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU verze 5/2012 Nad Kč bez DPH dodávky, služby Nad Kč bez DPH stavební práce Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v pozdějším znění, novela 55/2012 účinná od vyhlášky (Novela k dispozici jako samostatná prezentace na webu ÚRR) Zadavatel mimo režim zákona Závazné postupy

4 Zákon 137/2006 Sb. Pozor 1. 4. 2012 vstoupila v platnost novela ZVZ
Podstata zůstává, ostatní jinak vstoupily v účinnost prováděcí právní předpisy týkající se veřejných zakázek 230/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 231/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 232/2012 Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění zakázky 133/2012 Sb. o uveřejňování a vyhlášení, profil zadavatele (vstoupila v platnost dříve)

5 Závazné postupy Z důvodu absence legislativního prostředí pro VZMR a mimo režim zákona Nutnost upravit prostředí zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU Byly vytvořeny Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., které od 5. výzvy upravují zadávání VZMR, Definují povinnosti a postupy pro zadávání zakázek Pro smlouvy uzavření po platí nejaktuálnější závazné postupy MO č PPP

6 Cíl dnešního semináře Seznámení s upravujícím se prostředím veřejných zakázek a výběrových řízení Zamyslet se nad těmito zakázkami jinak, než jen na zbytečnou, zatěžující, náročnou administrativu ve výběru dodavatelů…. Propojení důležitých oblastí pro uvědomění si konání činností komplexně Chyby jako prevence

7 Je nutné ho co nejvíce otevřít – ztransparentnit
Prostředí zakázek Je nutné ho co nejvíce otevřít – ztransparentnit Z důvodů následných přezkumů dozorových orgánů Pro získání co nejefektivnější zakázky s co největším přínosem pro zadavatele

8 Zásady Transparentnost Rovné zacházení Nediskriminace
Co si pod těmito zásadami představujete?

9 Transparentnost Jakákoliv zakázka musí být vždy zadána transparentním způsobem. Základním účelem zásady je zajištění co největší průhlednosti řízení, která podstatnou měrou přispívá k přezkoumatelnosti celého řízení a k možnosti kontroly postupu v řízení, ale též k získání efektivní zakázky

10 Transparentnost činit veškeré úkony při zadávání zakázky jednoznačným, průhledným a srozumitelným způsobem, tzn. stanovit jednoznačným způsobem předmět VZ, způsob prokázání kvalifikace, hodnotící kritéria a metodu hodnocení ……. o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu umožňujícím úkony zadavatele nezávisle přezkoumat, všechna rozhodnutí řádně odůvodnit apod.

11 Rovné zacházení Každý zadavatel je povinen, od okamžiku přípravy řízení a v průběhu zadávání zakázky, přistupovat stejným způsobem ke všem uchazečům, kteří mohou podat či podávají nabídky Zadavatel definuje v ZD či výzvě přesné podmínky tak, aby všichni uchazeči předem věděli, jak bude řízení probíhat.

12 Nediskriminace Zadavatel je povinen v průběhu zadávání zakázky postupovat tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z uchazečů a to i potenciálních. Podmínky pro zadávání zakázky musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího dodavatele, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému uchazeči do řízení z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky.

13 Porušení zásad Vede k rozbourání celého VŘ
K výběru nesprávného uchazeče K vystavení se riziku korekce dotace… Atd. …

14 Nutné je správné pochopení zásad!!! Transparentnost Rovné zacházení
Je dobré se při zadání každé zakázky zamyslet nad zásadami tak, abychom zakázku zadali bez jejich porušení. Nutné je správné pochopení zásad!!! Transparentnost Rovné zacházení Nediskriminace Nepřejít zásady, bývají vždy na začátku a nikdo je moc nečte, toto je ale gro všeho!!!

15 Pokračujeme dále… Vztah zákona 137/2006 Sb./Závazné postupy (3 zásad) vs.320/2001 Sb.

16 137/2006 Sb./Závazné postupy vs. 320/2001 Sb.
Zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v pozdějším znění / Závazné postupy Transparentnost Rovné zacházení Nediskriminace Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole Hospodárnost Účelnost Efektivnost Těchto 6 zásad se musí skloubit a každý realizovaný výdaj je musí dodržet!!! Správně zadaná zakázka musí reflektovat oba zákony

17 Účelnost Takové použitý veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů – dělat věci správně Mám definované cíle a záměry? Stanovil jsem si kvalitu výstupu? Můžu potom porovnat či zkontrolovat, že jsem svých cílů dosáhl? Vztahuje se můj cíl vůbec k danému projektů? Jsou k dispozici odpovídající zdroje a prostředky?

18 Efektivnost Je takové použití prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků, vynaložených na jejich plnění; vztah mezi vstupy výstupy – dělat správné věci Dělat pouze projekt, který je nezbytný (nakupovat SP, S, D, které jsou nezbytně nutné) Je v souladu schválený cíl a očekávání projektu? Existuje více variant řešení? Která je nejefektivnější? Postupy, které konám v rámci projektu mě efektivně vedou ke stanovenému cíli? Je dodržena hospodárnost ve vztahu k efektivnosti?

19 Hospodárnost Je použití prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů – dělat správné věci levně Průběžně během roku ověřovat průměrné ceny na trhu (před vypsáním zakázky zaktualizovat předpokládanou hodnotu zakázky) Správně vysoutěžit dodavatele Je vstup potřeba k dosažení cíle? (potřebuji to?) Pozor – neovlivnila nejnižší cena kvalitu výstupů? (zde možná rozpor s ZVZ) Jak jsou přidělené zdroje využívány? Byla vybrána nejvhodnější nabídka? Existují důvody, proč nebylo vybráno finančně nejméně náročné řešení? Byl dodržen optimální poměr mezi cenou a kvalitou?

20 Hospodárnost x zásady 137/2006 Sb.
Řešení problému, jak má zadavatel postupovat při zadávání veřejných zakázek, aby naplnil ustanovení zákona o veřejných zakázkách/závazných postupů a zároveň ve svých postupech respektoval principy 3E, jak mu ukládá zákon o finanční kontrole. Nedodržením principu 3E dochází k promrhávání zdrojů a též ke kritickým závěrům následných kontrol Pozastavit, vysoutěžíte nejnižší cenu, ale nelíbí se Vám podmínky, jednáte ústně atd. působí netransparentně

21 Nehospodárnost výdajů
MO č. 12 Upravuje maximální výše určitých výdajů Pozor uvedeny jsou maximální hranice, avšak ne optimální Předražené stavby Předražená vybavení Důrazná kontrola Zvolit stropy na základě vlastních průzkumů!!! Nepodcenit!!!

22 Nehospodárnost výdajů
V rámci hospodárnosti výdajů za stavební práce porovnáváme stavební rozpočty na průměrné ceny dle ÚRS Rozdíl mezi Vaším rozpočtem a průměrnými cenami bude pokrácen Před vypsáním zakázky si zaktualizujte stavební rozpočet dle průměrných cen Do zakázky stanovte maximálně přípustnou cenu Vybavení kontrolováno na běžné ceny pořízení

23 Nutné Důsledně dodržovat zákon – pro ty, kteří jsou povinni se jím řídit Důsledně dodržet Závazné postupy – kuchařka pro zadání zakázky, nic nevynechejte Na co důsledně dbát? Chyby jako prevence………..

24 Stanovení předmětu zakázky
Všechna obdobná spolusouvisející plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období a která spolu věcně, místně a časově souvisí Všechna plnění, jejichž předmět tvoří jeden funkční celek Stavební práce Služby Dodávky

25 Definování předmětu veřejné zakázky
Rozvaha o uvažované zakázce Jedná se o jeden z nejdůležitějších kroků, předcházející vlastnímu zadání zakázky. Klíčové i pro volbu správného typu hodnotících kritérií. Zadavatel si musí ujasnit, co chce pořídit základem je nákup takového produktu či služby, které opravdu potřebujete; je důležité nedojít ke zjištění, že jste nakonec pořídili něco, co nepotřebujete či to nyní chcete jinak

26 správně definovat předmět veřejné zakázky,
Důležité: správně definovat předmět veřejné zakázky, určit si, co od zakázky potřebujeme, co chci!!!!!!!!!!! jaké má naplnit cíle, zaktualizovat dokumentaci, rozpočty k nacenění, rozmyslet si, zda to potřebuji (účelné, efektivní, hospodárné), nadefinovat si kritéria, která mi pomohou správně vybrat (účelně, efektivně, hospodárně), Neměnit vysoutěžené!!!!!!! – důsledek velkého krácení O hodnotících kritériích dále velmi podrobně

27 Chyby při vymezení zakázky
Nejednoznačnost vymezení Příliš široce vymezený předmět ?! Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel Porovnatelnost nabídek Pozor na diskriminační vymezení O hodnotících kritériích dále velmi podrobně

28 Chyby při vymezení zakázky
Není-li to odůvodněno předmětem VZ, nesmí zadávací dokumentace obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. Zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. O hodnotících kritériích dále velmi podrobně

29 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky
 ZVZ § 13 Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty.

30 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky
Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty je rozhodný den odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.

31 Dělení předmětu zakázky
Zadavatel je oprávněn stanovit či definovat předmět veřejné zakázky dle vlastního rozhodnutí, je vždy povinen ale dodržet pravidlo zákazu dělení VZ, pokud by v důsledku došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod finanční limity stanovené v § 12. §13 odst.3 Pozor i sloučení nemusí být správně Záměr? Nehospodárnost ?

32 Dělení předmětu zakázky
Analogicky dle Závazných postupů: Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy uvedené v článku 13. a 14. Závazných postupů

33 Dělení předmětu zakázky
Při posouzení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek, je potřeba přihlížet k následujícím souvislostem: Věcné hledisko - předmět veřejné zakázky může být vymezen zcela totožně, shodně; Místní hledisko – v sousedních objektech, v navazujících budovách….; Časové hledisko – současně, v navazujícím období, v jednom časovém úseku – pro potřeby zákona se bere jedno účetní období.

34 Dělení předmětu zakázky
Povinností zadavatele je i určitým způsobem předvídat pořizované dodávky, služby či stavební práce a tedy jaksi již do budoucna počítat při vymezení předmětu VZ s tím, aby zpětně nemohlo být konstatováno, že došlo k jednání v rozporu s §13 odst. 3. či Závaznými postupy bod 6.4.1

35 Dělení předmětu zakázky
§ 13 ZVZ odst. 3 a 4 hovoří (3) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto zákoně. (4) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky.

36 Dělení předmětu zakázky
Zadavatel není oprávněn předmět VZ rozdělit tak, aby v důsledku tohoto rozdělení zadával dle zákona např. více podlimitních zakázek místo zakázky nadlimitní nebo zakázky malého rozsahu místo podlimitní. Pokud ovšem zadavatel rozdělí předmět nadlimitní VZ tak, že i po tomto rozdělení bude zadávat dvě či více zakázek nadlimitních, lze tento postup považovat za přípustný. Analogicky na VZMR...

37 Dělení předmětu zakázky
Zadavatel může rozhodnout, že předmět veřejné zakázky spočívající v témže nebo obdobném plnění bude plněn po částech v jiné době, za jiných podmínek a odlišnými dodavateli. Rozdělování veřejných zakázek však nemůže vést k umělému snižování předpokládané hodnoty či-li obcházení zákona.

38 Dělení předmětu zakázky
Zadavatel je povinen při určování předpokládané hodnoty zakázky sečíst předpokládané hodnoty věcně (podle charakteru plnění) obdobných a spolu souvisejících plnění, které hodlá poptávat na základě zadávacího řízení v průběhu příslušného účetního období – tedy v průběhu příslušného kalendářního roku, případně hospodářského roku je-li odlišný od kalendářního.

39 Dělení předmětu zakázky
To neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb; zadavatel je však povinen vždy dodržet zásady podle § 6. Lze tedy říci, že dodávky a služby, jejichž jednotková cena je v průběhu roku proměnlivá a zadavatel je pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb, se podle zákona o veřejných zakázkách vůbec nezadávají. Plnění tedy přestavují samostatnou veřejnou zakázku. Ta je pak nutně zadávána v každém jednotlivém případě dle režimu, který zákon pro její zadání předepisuje.

40 Dělení předmětu zakázky
Důležité body: Vytvořit vnitřní systém komunikace a mechanizmů; Jakási povinnost zadavatele předvídat svou budoucí poptávku v rámci konkrétního období; Při určování předmětu VZ musí zadavatel brát v úvahu věcnou, časovou, místní a funkční souvislost poptávaného plnění; Pokud zadavatel VZ rozdělil, musí při stanovení PHZ a následné volbě zadávacího postupu vycházet ze součtu předpokládaných hodnot všech částí. Nutné prozkoumat trh!!!

41 Dělení zakázek a rámcová smlouva
Při nejistotě zajištění finančních prostředků na úhradu plnění v budoucnu lze využít institutu rámcové smlouvy. Pojem rámcová smlouva je vymezen v ZVZ §11, a to výhradně pro účely tohoto zákona. Je platformou pro zadávání jednotlivých dílčích veřejných zakázek. Aby mohly být jednotlivé veřejné zakázky zadávány na základě rámcové smlouvy, je nezbytné, aby rámcová smlouva byla uzavřena postupem podle zákona.

42 Pochybení Rozhodnutí Úřadu č. j. S321/2010 ze dne 18.2.2011:
Smlouvy na zajištění tisku propagačních materiálů. 4 výběrová řízení na základě výzev k podání a předložení nabídky ze dne V případě všech VZ zaslána výzva šesti dodavatelům, vždy stejný okruh uchazečů. Ve všech čtyřech případech VZMR vybrána nabídka stejného uchazeče.

43 Pochybení Zadavatel: služba zajištění tisku požadovaná v jednotlivých VŘ spolu věcně nesouvisí, neboť tisk předmětných propagačních materiálů byl realizován na různá média, která vyžadují jiné tiskové a přístrojové vybavení u dodavatelů. U VŘ „Tisk - skládačka osobností“ byl např. podkladem papír, který musí být následně ohýbán a upravován. U VŘ „Tisk mapy“ se jednalo o tisk na plastový podklad. ÚOHS: vzhledem k tomu, že ve všech VŘ bylo vyzváno k podání nabídky stejných šest dodavatelů a byly podány nabídky stejných čtyř vyzvaných uchazečů, je zřejmé, že tisk specifikovaných propagačních materiálů na různá média byli schopni všichni tito dodavatelé realizovat. Pro závěr, že se v daném případě jedná o stejný předmět plnění, svědčí i skutečnost, že ve všech výběrových řízeních byla vybrána jako nejvhodnější nabídka stejného uchazeče.

44 Pochybení Časová souvislost:
všechny VZMR byly zadány na základě výzev ze stejného dne, a to dne , přičemž lhůta pro podání nabídky byla zadavatelem ve všech případech stanovena jednotně, a to do Z výzev k podání nabídky dále vyplynulo, že zadavatel požaduje realizaci předmětu plnění ve všech veřejných zakázkách v jednotném termínu, a to „nejpozději do listopadu 2009.

45 Co si myslíte, že je na celém procesu zadání jedna z nejtěžších věcí?

46 Stanovení hodnotících a kvalifikačních kritérií a jejich vyhodnocení
Pro stanovení hodnotících kritérií je podstatný detailní rozbor předmětu plnění ještě před zpracováním zadávací dokumentace a před stanovením hodnotících kritérií. Základem je přesné uvědomění si zadavatele: jaké plnění, v jaké struktuře, v jaké kvalitě, v jakém čase potřebuje, jaké finanční prostředky je schopen na požadované plnění vynaložit.

47 Transparentnost Velmi tenká hranice…. Riziko subjektivity….
V souladu se zásadou transparentnosti je zadavatel povinen stanovit, jaké údaje bude v rámci kritérií hodnotit a jakým způsobem. Toto je nutné nastavit již do zadávací dokumentace. Je nutné se držet nastaveného způsobu hodnocení. V rámci hodnocení nabídek je zadavatel povinen prokázat jakým způsobem byla nabídka hodnocena, do zápisu přesně popsat průběh hodnocení!!!

48 Transparentnost, rovný přístup, nediskriminace
Uchazeči by měli být na základě stanovených kritérií objektivně schopni předložit konkrétní a vzájemně porovnatelné nabídky a měli by si předem vytvořit představu o způsobu jejich hodnocení.

49 Stanovení hodnotících kritérií a j jejich následné vyhodnocení
Musí být dodržena pravidla, která zabezpečí soulad mezi popisem hodnocení uvedeném v zadávací dokumentaci a skutečně provedeném následném hodnocení nabídek. Způsob zpracování nabídkové ceny, který je nutno ošetřit tak, aby jednotlivé ceny byly navzájem porovnatelné!! Stejně důležité je pro hodnocení i zpracování obchodních podmínek v zadávací dokumentaci. Pokud například nastavíme napevno záruční dobu, splatnost faktur, nebo sankce, může to mít každopádně vliv na výši nabídkových cen.

50 Základní hodnotící kritéria
Cena Je-li základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, stanoví hodnotící komise pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny (je nutné posoudit ve vztahu k mimořádně nízké nabídkové ceně) Do protokolu vepsat např.: základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, komise nabídky posoudila dle tohoto kritéria, posoudila nabídky i z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny a seřadila obdržené nabídky od nejlevnější po nejdražší. Jako nejvýhodnější považuje nabídku….. Pozor vždy hodnoťte cenu bez DPH

51 Základní hodnotící kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky Rozhodnete-li se nepožadovat jako jediné kritérium nabídkovou cenu, která je jednoznačně měřitelná, ale budete hodnotit na základě ekonomické výhodnosti nabídky, je nutné vždy stanovit dílčí hodnotící kritéria a určit jim váhu. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k poptávanému předmětu VZ a vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny. Pozor hodnotícími kritérii nesmí být kritéria kvalifikační Pozor na sankční instrumenty – nesmí být Pozor na stanovení max či min hranice

52 Dílčí hodnotící kritéria
Cena Kvalita Technická úroveň Provozní náklady Zkušenosti žadatele – pozor je kvalifikační kritérium!!! Počet hodin školení Dodací lhůta Lhůta pro dokončení Sankční podmínky – zakázané!!! Záruční podmínky – dejte raději do smlouvy Atd. dle potřeby zadavatele

53 Ekonomická výhodnost nabídky
Ekonomická výhodnost nabídky a její dílčí kritéria se poté hodnotí bodovací metodou. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v intervalu 0 až 100. Každé obdržené nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost příslušné nabídky v rámci tohoto kritéria. Nejvýhodnější nabídce v rámci kritéria přidělíme 100 bodů. Tuto nabídku dělíme každou další nabídkou a násobíme 100 – jedná se o poměr hodnoty nabídky ku poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky. + slovní komentář každého člena komise pro obhájení udělovaného počtu bodů

54 Ekonomická výhodnost nabídky
Jednotlivým dílčím kritériím jsou stanoveny váhy v procentech tak, že jejich celkový součet je 100 %. Hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Součet výsledných hodnot u jednotlivých nabídek stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Jako nejúspěšnější stanoví komise tu nabídku, která dosáhla v součtu nejvyšší hodnoty.

55 Ekonomická výhodnost nabídky
Je důležité rozlišit kritéria, která lze vyčíslit a kritéria, která vyčíslit nelze. Příklad:

56 Dílčí hodnotící kritérium kvalita plnění
Zadavatelé často stanovují jako dílčí hodnotící kritérium „kvalita nabídky“, které je vymezeno neurčitě a nezaručuje výběr nejvhodnější nabídky. Je celkem obvyklé, že zadavatel stanoví dílčí kritérium kvalita nabídky ve výši 50% bez jasného vymezení, jak bude dané kritérium objektivně posuzovat.

57 Kritérium „kvalita nabídky“
Kritérium uvedené pouze v takovéto podobě, bez konkrétního vymezení jeho obsahu, je nutno považovat za nevhodné. Proč?

58 Transparentnost, rovný přístup, nediskriminace
Nevhodné je proto, že jeho neurčité vymezení jej činí netransparentním. Je velmi obecné a každý si pod tímto kritériem může představit něco jiného. Uchazeči si musí být schopni před podáním nabídek objektivně udělat obraz, které skutečnosti se budou hodnotit, které skutečnosti budou podstatné či nikoliv. Pokud tedy požadujete kvalitu, je vhodné požadovat kvalitu nabízeného plnění, přičemž je nutné jasně definovat postup a hlediska, ze kterých bude kvalita nabízeného plnění posuzována, zejména které konkrétní znaky kvality budou posuzovány.

59 Transparentnost, rovný přístup, nediskriminace
Je nutné si předem definovat, které vlastnosti požadovaného plnění považujete za znaky kvality. Definovat a blíže specifikovat, co se v jeho rámci bude hodnotit. Následně by měla hodnotící komise uvést, jak se s jednotlivými hodnocenými vlastnostmi vypořádala. Dílčí kritéria např. návrh postupu řešení, provázanost postupu řešení s termíny určenými v nabídce a jejich reálnost, záruční servis, …. Rozdílnost jednotlivých parametrů kvality je samozřejmě odvislá od předmětu plnění. Je však nutné, aby se hodnotící komise vypořádala s jednotlivými dílčími kritérii a mírou jejich naplnění a aby odůvodnila jednotlivé zhodnocení každého uvedeného znaku.

60 Zpráva o posouzení nabídek
Je nutné vypracovat zprávu o posouzení nabídek. Popis hodnocení je nutno provést verbálně zejména v případě individuálně hodnocených kritérií Ale i u „počitatelných“ kritérií je nutno rozepsat hodnocení zvlášť pro každé kritérium Hodnocení jednotlivých nabídek dle předem daných kritérií a způsobu jejich hodnocení, aby byly dodrženy zásady …

61 Vyhněte se chybám Obecná kritéria
Nedostatečný či nezveřejněný způsob hodnocení Netransparentní kritéria – kvalita, design, technické provedení Netransparentní hodnocení – pouhé obodování bez popisu způsobu Nemožnost prokázat následným kontrolám objektivitu hodnocení V rámci zakázky mít uchovanou kompletní dokumentaci včetně všech bodovacích tabulek jednotlivých členů hodnotící komise Vyvarujte se chyb při hodnocení pramenící z nepozornosti či špatného pochopení způsobu hodnocení Předem si zkuste vyhodnotit Vámi nastavená kritéria

62 Vícepráce Vícepráce v JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a): MO č. 11
dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,

63 Vícepráce 2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a 3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky, nebo

64 Vícepráce Podmínky pro aplikaci nejsou naplněny zejména v případě:
chyby projektanta, zadavatel si v průběhu realizace „rozmyslel“ podobu zadání, okolností, které zadavatel sám svým předchozím chybným postupem navodil, zadavatel včas nepromítnul do zadání změny podmínek na trhu, změny legislativy, technických norem apod., které byly objektivně známy již při přípravě zadání,

65 Vícepráce Příklad: Zadavatel při zadání víceprací při kalkulaci předpokládané hodnoty vzájemně započítal méněpráce a vícepráce; to však nelze, novou VZ jsou pouze vícepráce, které nebyly v původní VZ vymezeny. Zadavatel takto přesáhl 20 % limit ceny původní zakázky pro použití JŘBU. !!! Výkladové stanovisko ÚOHS

66 Vícepráce ÚOHS: R75/2012 Zadavatel oslovil jediného uchazeče k podání nabídky na realizaci dodatečných stavebních prací, a to dodavatele původní VZ, s odůvodněním, že proti původnímu projektu je nutno pro účely kladného výsledku kolaudačního řízení provést změny a dodatky oproti zadávací dokumentaci na základě novelizací některých českých technických norem a předpisů především v oblasti zatížení konstrukcí sněhem. Dle ÚOHS však tyto okolnosti nastaly před zahájením původního zadávacího řízení. Nelze je tedy považovat za objektivně nepředvídatelné a nebylo možné využít JŘBU. Zadavatel měl mít povědomí o platnosti nové normy a možných důsledcích jejího neplnění. Důvodem víceprací je dle Úřadu spíše nedůsledný a nedostatečný postup zadavatele při přípravě původní zadávací dokumentace.

67 Lhůty § 39 a následující Veškeré lhůty určené veřejným zadavatelem musí být stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky Někdy zákonné minimum nestačí Může být diskriminační Hrozí nekvalitně podaná nabídka Přiměřené prodloužení lhůty v případě změny zadávacích podmínek S novelou již nutné v případě, že se se změnou může změnit i okruh uchazečů, prodloužit lhůtu o celou její délku

68 Lhůty § 39 a následující Neprodloužení lhůty pro podání nabídek při změně zadávacích podmínek – ÚOHS: S182/2012 Zadavatel nestanovil lhůtu pro podání nabídek s ohledem na předmět zakázky. Konkrétně pochybil tím, že v průběhu zadávacího řízení snížil požadavky na kvalifikaci uchazečů a na poskytovanou záruční lhůtu, avšak po oznámení těchto změn dostatečně neprodloužil příslušné lhůty. Lhůtu pro poskytnutí zadávací dokumentace a termín pro prohlídku místa plnění zadavatel stanovil ve stejný den, kdy byly změny zveřejněny. Lhůtu pro podání nabídek pak zadavatel ponechal v původním termínu. Uchazeči tedy měli na přípravu a podání nabídek pouze 10 dnů.

69 Lhůty § 39 a následující Postup zadavatele mohl podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť neposkytl dalším potenciálním uchazečům časový prostor pro zvážení účasti v zadávacím řízení a případně pro podání nabídky na základě upravených zadávacích podmínek. Nelze tedy vyloučit, že v případě zákonného postupu mohl zadavatel obdržet výhodnější nabídky.

70 Kvalifikace § 50 jednoznačnost vymezení
zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky Nechtějte nic navíc - přehnaná snaha je na škodu kvalifikace nesmí být předmětem hodnocení možnost zadavatele požadovat vysvětlení či předložení chybějících informací/dokladů k prokázání kvalifikace – legislativní vývoj v čase ! častá diskriminace na základě ekonomických a finančních kval. kritérií (pojistná smlouva, rozvaha, obrat) a na základě technických kval. kritérií (reference, certifikáty, seznam techniků či technických útvarů, počet zaměstnanců …) a technických ISO

71 Kvalifikace § 50 Rozhodnutí Úřadu č. j. S089/2008 a rozhodnutí Úřadu č. j. S295/2008 ÚOHS: zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace, když po uchazečích požadoval předložení seznamu staveb, resp. dodávek (tj. referencí) provedených na území  ČR. Není objektivně zdůvodnitelné vyžadovat od dodavatelů předložení referencí o stavebních pracích, resp. o dodávkách pouze do ČR. Takový požadavek nelze považovat za opodstatněný, neboť realizace předmětných stavebních prací či dodávek nepochybně nevykazuje podstatné odlišnosti od obdobných stavebních prací či dodávek realizovaných mimo území České republiky.

72 Kvalifikace § 50 a § 56 Pozor na prokazování kvalifikace subdodavatelem Nesprávně (diskriminačně) stanovený požadavek na doložení referenčních zakázek Požadavek na velké množství ref. zakázek, které je třeba pro zajištění kvalitního uchazeče (vyhlášky k zákonu) Pozor na dobu pro požadované reference Stavba 5 let!!! Dodávky a služby 3 roky!!!

73 Nepodjatost § 74 odst. 7 Vrchní soud v Olomouci - 2 A 9/2000
….. na podjatost nelze usuzovat z pohledu efektivity, tedy skutečného vlivu na samotný výsledek, nýbrž jako „na fenomén, který nesmí být přítomen v rozhodovacím procesu bez ohledu na to, zda měl či mohl mít reálný vliv na rozhodnutí samé“. …. Pozor na to, kdy podepisují členové komise prohlášení o nepodjatosti Nutné až v té chvíli, kdy jsou schopni identifikovat uchazeče – po otevření obálek Bod 8.2 Závazných postupů Zákon

74 MNNC § 77 Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. „Zadavatel musí být schopen uchazeči v žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny sdělit, které části jeho nabídkové ceny vykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, jaké důvody vedly zadavatele k pochybnostem o výši nabídkové ceny a zejména jaké podklady s ohledem na zvolenou metodu posouzení bude od uchazeče pro potřeby posouzení zdůvodnění jeho nabídkové ceny vyžadovat tak, aby toto posouzení mohlo kvalifikovaně a transparentně proběhnout“.

75 Zrušení zadávacího řízení
pouze ze zákonem vymezených důvodů riziko extenzivního výkladu těchto důvodů: odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

76 Změny smluv V rámci zadávacího řízení VZ na stavební práce zadavatel stanovil jako dílčí hodnotící kritéria nabídkovou cenu, dobu plnění a délku záruky, nabídnuté hodnoty byly rovněž v uzavřené smlouvě o dílo. Zadavatel následně uzavřel s dodavatelem dodatek, kterým byla změněna doba plnění a záruka. Uzavřená smlouva ve znění dodatku tak neodpovídala nabídce uchazeče. V daném případě hrozí riziko vlivu na výběr vítězného uchazeče.

77 Změny smluv Podstatné změny ve smlouvách NEPŘÍPUSTNÉ:
vliv na okruh případných dodavatelů vliv na výběr nejvhodnější nabídky rozšíření předmětu veřejné zakázky změny smluvní rovnováhy v neprospěch zadavatele

78 Závěr Veřejné zakázky nejsou pouze zbytečnou administrativou, která Vám ubírá čas a přidělává starosti… Přináší pozitivní efekt konkurenčního tlaku, který převáží nad administrativními náklady. Zadávat zakázky, pokud si osvojíte hlavní zásady a naučíte se nad nimi přemýšlet jako byste byli zároveň kontrolory těchto zakázek, bude pro Vás absolutní hračka… 

79 Závěr Zkuste se vžít pro zadávání do role investora... (pro veřejné zadavatele) Finance, které zaplatíte za zakázku jsou Vaše… Zkuste se vžít do role kontrolora, který půjde po Vás: Co vše bude potřebovat Jak mu prokážete, že jste zadali zakázku transparentním způsobem, s rovným a nediskriminačním přístupem ke všem uchazečům, který zajistil efektivní, hospodárnou a účelnou zakázku….

80 Poděkování Všem moc děkuji za pozornost
V případě dotazů mě můžete kontaktovat na adrese: Jediná skutečná objevná cesta se neskládá z hledání nových území, ale z nového pohledu na věc…

81 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Výběr dodavatele a správné chování zadavatele"

Podobné prezentace


Reklamy Google