Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„S NŮŠÍ DO SVĚTA ŘEMESEL“. „S nůší do světa řemesel“ • projekt národní spolupráce, oblasti podpory:i. + iii. + v. • koordinační MAS:Via rustica o.s. •

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„S NŮŠÍ DO SVĚTA ŘEMESEL“. „S nůší do světa řemesel“ • projekt národní spolupráce, oblasti podpory:i. + iii. + v. • koordinační MAS:Via rustica o.s. •"— Transkript prezentace:

1 „S NŮŠÍ DO SVĚTA ŘEMESEL“

2 „S nůší do světa řemesel“ • projekt národní spolupráce, oblasti podpory:i. + iii. + v. • koordinační MAS:Via rustica o.s. • partnerské MAS:LEADER – Loucko MAS Českomoravské pomezí o.p.s. • další partneři: – města a obce Pacov, Kamenice nad Lipou, Horní Cerekev, Těchobuz, Luka nad Jihlavou, Brtnice, Vysoké Studnice, Kozlov, Velký Beranov, Polná, Okrouhlička, Věžnička, Jamné – DDM Polná, ZUŠ v Pacově, Kamenici nad Lipou a Polné, ZŠ ve Velkém Beranově, Městská knihovna v Pacově – muzea a galerie v Pacově, Kamenici nad Lipou, Horní Cerekvi, Těchobuzi, Lukách nad Jihlavou, Polné – oddíl mladých ochránců přírody ČSOP Pacov, občanské sdružení Ctibořská ekofarma, občanské sdružení Pacovský jarmark, Klub přátel Luk nad Jihlavou

3 MAS Via rustica o.s.

4 MAS Českomoravské pomezí o.p.s

5 MAS LEADER - Loucko

6 Hlavní cíle projektu • Prostřednictvím poznávání, osvojování a propagace více i méně tradičních rukodělných činností a řemesel – vzájemně přiblížit místní veřejné i soukromé organizace a subjekty (obce, muzea, školy, spolky, řemeslníky...), propojit jejich obecně prospěšné aktivity a získat tak fungující partnerskou síť; – posilovat obecné povědomí o kulturněhistorickém dědictví v oblasti řemesel, podněcovat zájem veřejnosti o rukodělné činnosti, ať již z pohledu zájmového či profesního, s cílem jejich udržení a rozvoje. • Posilovat úlohu, otevřenost, kvalitu, rozvoj a spolupráci malých muzeí a expozic zaměřených mj. na oblast řemesel jednak vzděláváním jejich pracovníků, jednak zlepšením vybavenosti.

7 Dílčí cíle, související aktivity a výstupy projektu • připravit specifické výukové materiály pro vybrané obory rukodělných činností • pořídit vybavení (pomůcky, nástroje, přístroje...) pro vybrané rukodělné činnosti a pro akce pro veřejnost • uspořádat rukodělné kurzy pro veřejnost na téma více i méně tradičních řemesel a výtvarných činností • zpestřit program tradičních kulturně-společenských akcí zaměřených mj. na téma řemesel, ve spolupráci s partnery, s využitím výukových materiálů a pomůcek • uspořádat cyklus seminářů pro pracovníky/zřizovatele muzeí/ galerií/ expozic • vybudovat/vybavit nové expozice zaměřené na oblast řemesel a rukodělných činností • prezentovat partnerské expozice a výstupy projektu • aktivizovat MAS, které nebyly podpořeny v rámci opatření IV.1.2.

8 Výukové materiály pro vybrané obory rukodělných činností = metodika + pracovní listy + pexeso + stolní hra • celkem 11 témat: keramika, sklo, kůže, dřevo, vlna, len, obrázkové kostky, pedig, enkaustika, grafika, malování na hedvábí – témata zvolena na základě zájmu místních partnerů • informace z historie (regionální/obecné), o surovinách, výrobkách, náměty na práci s dětmi, bezpečnostní pokyny, kontakty na související expozice v regionech, na lektory, informace o možnostech zapůjčení pomůcek … • ve spolupráci s místními řemeslníky, učiteli výtvarných oborů, místními muzei, pamětníky … • při vzájemné součinnosti partnerských MAS (pracovní skupina pro tvorbu výukových materiálů) • využití při rukodělných kurzech a akcích pro veřejnost již během projektu, zohledněny poznatky z rukodělných kurzů, doplněny fotografie z kurzů • všechna témata zpracována do 1 komplexního souboru – v elektronické podobě bezplatně distribuován zájemcům

9 Vzorové výukové materiály

10 Rukodělné kurzy pro veřejnost (zejm. děti/děti a rodiče) • celkem 29 kurzů: min. 1 kurz pro každé z témat zpracovávaných v rámci výukových materiálů – MAS Via rustica o.s. 9 kurzů (vč. exkurze) – MAS LEADER – Loucko 10 kurzů – MAS Českomoravské pomezí o.p.s.10 kurzů • pod vedením odborných lektorů, s využitím výukových materiálů zpracovávaných v rámci projektu • s využitím vybavení a materiálu pořízeného v rámci projektu • za účasti partnerů – budoucích organizátorů dalších rukodělných aktivit • poznatky a fotografie z rukodělných kurzů využity ve finální podobě výukových materiálů • výrobky a dovednosti účastníků kurzů prezentovány na akcích pro veřejnost (ukázky, dílničky, putovní výstava)

11 Prezentace rukodělných činností, výukových materiálů a výrobků z kurzů na akcích pro veřejnost • celkem 7 akcí: – Řemeslné slavnosti na rynku v Polné (MAS Českomoravské pomezí o.p.s.) – Pacovský jarmark (MAS Via rustica o.s.) – Den pro starou Brtnici (MAS LEADER – Loucko) – Čertovské kování v Lukách nad Jihlavou (MAS LEADER – Loucko) – Velikonoční jarmark v Kamenici nad Lipou (MAS Via rustica o.s.) – Den mikroregionů v Pacově (MAS Via rustica o.s.) – Vítání léta u rybníka Peklo v Polné (MAS Českomoravské pomezí o.p.s.) • ukázky rukodělných činností, výukových materiálů a pomůcek – zajistí MAS spolu s absolventy rukodělných kurzů pořádaných MAS a jejich partnery • s cílem přiblížit návštěvníkům jak řemesla jako taková, tak související nabídku dotčených organizací (zájmové rukodělné aktivity, řemeslné expozice...) • putovní výstava výrobků účastníků rukodělných kurzů a zajímavých exponátů řemeslných expozic – v partnerských muzeích • účast spolupracujících MAS na akcích napříč partnerskými regiony

12 Vybavení pro rukodělné činnosti • nástroje, přístroje, nářadí, pomůcky … • nůše na pomůcky Vybavení pro akce pro veřejnost • stany, stánky, stoly, židle a lavice, pódium • na základě zjištěných potřeb místních subjektů • využití při kurzech a akcích během projektu • následné zapůjčování zájemcům z regionů spolupracujících MAS

13 Semináře pro pracovníky a zřizovatele venkovských muzeí/ galerií/ expozic • celkem 6 seminářů: – MAS Via rustica o.s.:Pacov, Kamenice nad Lipou, Horní Cerekev, Těchobuz – MAS LEADER – Loucko: Luka nad Jihlavou – MAS Českomoravské pomezí o.p.s.Polná • pod vedením odborných lektorů – témata konzultována s Asociací muzeí a galerií ČR, proveden průzkum zájmu mezi muzejníky • vzájemné setkávání, výměna zkušeností a vzdělávání ve specifických oblastech muzejnictví, s důrazem na management, marketing, práci s veřejností apod. • v prostředí malých venkovských muzeí/expozic, včetně prohlídky hostitelských muzeí a řešení konkrétních problémů přímo na místě • možnost navrhnout propagační banner pro muzeum – partnerům projektu bude následně pořízen (jednotná grafická podoba pro všechny MAS)

14 Vybudování a vybavení nových venkovských muzeí a expozic 1. Stálá expozice řemesel v Muzeu v Lukách nad Jihlavou: – stavební práce – instalace exponátů poskytnutých místními obyvateli

15 Vybudování a vybavení nových venkovských muzeí a expozic 2. Živá expozice zpracování lnu a dalších přadných rostlin na Ekofarmě Ctiboř – pořízení řemeslných nástrojů pro praktickou realizaci výukových programů – pořízení a instalace informačních panelů (mj. údaje o zpracování textilních vláken v kvalitě bio a dalšími přírodě přátelskými postupy) – programy pro děti s využitím výukových materiálů

16 Informační a propagační bannery • Mobilní rolovací bannery pro partnerské expozice – navrženy účastníky seminářů pro pracovníky a zřizovatele muzeí/ galerií v rámci vzdělávacího programu • Mobilní rolovací bannery pro propagaci výstupů projektu – s využitím fotografií z kurzů a akcí pro veřejnost Jednotný design, možno vzájemně kombinovat. Využití při akcích pro veřejnost, při prezentacích na akcích typu Země Živitelka apod.

17 Dobrovolná činnost a bezplatné služby partnerů • Spoluorganizace rukodělných kurzů – Organizační záležitosti – Lektorování některých kurzů – Poskytnutí prostor pro konání kurzů • Spoluorganizace akcí pro veřejnost – Prezentace zajištěná ve spolupráci s dětmi – účastníky kurzů – Poskytnutí prostor (umístění stánků MAS, putovní výstava, uskladnění vybavení) • Spoluorganizace seminářů pro pracovníky a zřizovatele muzeí/ galerií/ expozic – Organizační záležitosti (vč. zajištění prohlídky hostitelské expozice) – Poskytnutí prostor pro konání seminářů • Budování nových výstavních expozic – Bourací a vyklízecí práce, instalace exponátů (Muzeum Luka nad Jihlavou) – Instalace výstavních panelů a vybavení (Expozice Ctiboř)

18 Rozpočet projektu • Celkové výdaje projektu 4 285 071 Kč – požadovaná dotace3 696 007 Kč – vlastní zdroje 589 064 Kč • z toho: finanční podíl 410 669 Kč dobrovolná práce, bezplatně poskytované služby 178 395 Kč

19 Rozpočet projektu • Finanční podíl jednotlivých MAS

20 Orientační časový harmonogram • Příprava projektuod června 2011 – Plánovací schůzky MAS – Zjišťování zájmu potencionálních partnerů – Konzultace • Podání žádosti o dotacibřezen 2012 • Realizace projektuod září 2012 – Zpracování výukových materiálů – Semináře pro pracovníky a zřizovatele muzeí/galerií/expozic – Budování nových expozic zaměřených na řemesla – Rukodělné kurzy pro děti, děti a rodiče, veřejnost – Prezentace na akcích pro veřejnost – Průběžná koordinace projektu • Ukončení projektusrpen/září 2014

21 Příprava projektu – návštěva Muzea v Lukách nad Jihlavou Návštěva Muzea v Lukách nad Jihlavou Konzultace s místními řemeslníky (Ctiboř)

22 Doba vázanosti projektu na účel • Provoz výstavních expozic • Rukodělné kurzy pro veřejnost s využitím výukových materiálů, pomůcek a vybavení pořádané MAS nebo jejich partnery • Spoluorganizace akcí pro veřejnost s využitím výukových materiálů, pomůcek a vybavení pro rukodělné činnosti a vybavení pro akce • Společná putovní výstava • Zapůjčování vybavení pro rukodělné aktivity a akce pro veřejnost zájemcům • Distribuce výukových materiálů a pomůcek (v el. podobě) zájemcům • Setkání pracovníků muzeí/galerií/expozic ze spolupracujících MAS • Koordinace projektu

23 DĚKUJEME ZA POZORNOST! • Via rustica o.s.: – Bc. Jiří Hodinka tel. 776 615 478 e-mail: jiri.hodinka@viarustica.cz – Lucie Hlavinková tel. 723 074 105 e-mail: lucie.hlavinkova@viarustica.cz • LEADER – Loucko: – Zdeňka Švaříčková tel. 731 165 239 e-mail: SvarickovaZdenka@seznam.cz • MAS Českomoravské pomezí o.p.s.: – Ing. Bc. Petr Denk tel. 725 100 103 e-mail: regionalni.rozvoj@mu-polna.cz


Stáhnout ppt "„S NŮŠÍ DO SVĚTA ŘEMESEL“. „S nůší do světa řemesel“ • projekt národní spolupráce, oblasti podpory:i. + iii. + v. • koordinační MAS:Via rustica o.s. •"

Podobné prezentace


Reklamy Google