Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování zemědělských pozemků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování zemědělských pozemků"— Transkript prezentace:

1 Oceňování zemědělských pozemků
Ing. David Slavata, Ph.D. Oceňování majetku B

2 Určení tržní hodnoty zem. půdy
Výnosová metoda Porovnávací metoda

3 Struktura zemědělských dotací 2009
Jednotná žádost o dotaci (*) Program rozvoje venkova (*) Horizontální plán rozvoje venkova (+) Operační program RVMZ (+) Program SAPARD (+)

4 Jednotná žádost o dotaci
jednotná platba na plochu (SAPS), národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (Top-Up), oddělená platba za cukr (SSP), podpora pěstování energetických plodin, oddělená platba za rajčata (STP), platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA), agroenvironmentální opatření (AEO), platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě.

5 Program rozvoje venkova
Investice do zem. podniků, produktů, lesů Platby na ekologické hospodaření Platby na zalesnění zemědělské půdy Platby na zakládání a údržbu sadů Platby na zatravňování a údržbu půdy Platby na zakládání zemědělských podniků atd.

6 Kalkulace příjmů a výdajů
Příjmy: Prodej zemědělské produkce Dotace ze SR Ostatní příjmy nezemědělského charakteru Výdaje: Náklady na zajištění produkce Daň z nemovitosti Nájem pozemku Administrativní platby

7 Členění zemědělských pozemků § 29 odst.1
Orná půda Chmelnice Vinice Zahrada Ovocný sad Trvalý travní porost

8 Ocenění zemědělských pozemků
Zemědělský pozemek se ocení podle BPEJ Není-li bonitován ocení se základní cenou uvedenou ve vyhl. č. 287/2007 Sb. Základní cena se upraví o přirážky a srážky Vynásobí se koeficientem Kp

9 BPEJ Vyhl. 327/1998 Sb. kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci Bonitovaná půdně ekologická jednotka je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku…….

10 STRUKTURA KÓDU BPEJ Příslušnost ke klimatickému regionu (0-9). Příslušnost k hlavní půdní jednotce (01 – 78) Kombinace svažitosti a expozice ( 0 -9 ) Kombinace hloubky půdního profilu a jeho skeletovitost (0-9)

11 Suchá vegetační období Průměrné roční teploty [ºC] Roční úhrn
Symbol regionů Kód regionů Označení regionů Suma teplot nad 10˚C Vláhová jistota Suchá vegetační období Průměrné roční teploty [ºC] Roční úhrn VT velmi teplý, suchý 0-3 30-50 9-10 T 1 1 teplý, suchý 0-2 40-60 8-9 pod 500 T 2 2 teplý, mírně suchý  2-4 20-30 T 3 3  4-7 10-20 7-9 MT 1 4 mírně teplý, suchý   0-4 30-40 7-8,5 MT 2 5 mírně teplý, mírně vlhký    4-10 15-30 7-8 MT 3 6 mírně teplý, vlhký, nížinný   nad 10 0-10 7,5-8,5 MT 4 7 mírně teplý, vlhký    5-15 6-7 MCh 8 mírně chladný, vlhký   0-5 5-6 Ch 9 chladný, vlhký pod 2000  pod 5 nad 800

12 HPJ Genetický půdní představitel Půdní druh Půdní substrát Poznámka 1. Černozemě 01 černozemě středně těžké spraše bez skeletu 02 ČM degradované 03 ČM lužní střední, těžší spraše (na slín.) slabě oglejená 04 ČM drnové půdy (DA) lehké černozemní lehké sprašový překryv vápnitých písků vysušené 05 ČM část nivnívh půd (NP) spraše a nivní uloženina na píscích silně propustné podloží 06 ČM těžké s vylehčeným epipedonem slíny, jílovité břidlice znaky oglejení v epipedonu 07 těžké až velmi těžké 08 černozemní půdy smyté spraše, sprašové pokryvy, svahoviny na svazích 09 ČM ilimerizované

13 úplná roviny bez projevů plošné vodní eroze
 Expozice  Sklonitost Kód Expozice Charakteristika Kategorie rovina (0-1º) expozice všesměrná 0-1º úplná roviny bez projevů plošné vodní eroze 1 jih JZ-VZ 1-3º rovina s možností plošné vodní eroze 2 východ a západ JZ-SZ nebo JV-SV 3-7º mírný svah 3 sever SZ-SV 7-12º střední svah 4 12-17º výrazný svah 5 17-25º příkrý sráz 6 nad 25º sráz

14 půdy slabě skeletovité Š2-K1(K2)/Š2-K2(K1) půdy středně skeletovité
HLOUBKA PŮDY Kód Hloubka Charakteristika nad 60 cm půda hluboká 1 30-60 cm půda středně hluboká 2 do 30 cm půda mělká SKELETOVITOST PŮDY Hodnota 0/0-Š1 půdy bezskeletovité 0-Š1(K1)/K1-Š1(Š2) půdy slabě skeletovité  Š2-K1(K2)/Š2-K2(K1) půdy středně skeletovité 3 Š1,2-K1,2/Š3-K3 nebo K2/K2 půdy silně skeletovité

15 Problém oceňování podle BPEJ
Může nastat nesoulad mezi administrativní a tržní hodnotou Tržní hodnota standardní půdy je určena zejména sumou dotací Administrativní hodnota je určena administrativním přiřazením ceny

16 Postup při administrativním ocenění zemědělského pozemku
Zjistíme, zda je pozemek v KN veden jako zemědělský (orná půda, ttp, ovocný sad atd.) Zjistíme, zda se nejedná o pozemek pro který bylo vydáno územní rozhodnutí Zjistíme, zda není skutečně zastavěn stavbou Zjistíme, zda netvoří jednotný funkční celek se stavbou Zjistíme, zda pozemek není zalesněn Nebyl-li pozemek více než 6 let obhospodařován ocení se jako jiný pozemek §32

17 7. Z výpisu z KN zjistíme číselný kód BPEJ
8. Není-li pozemek bonitován, zjistíme podle vyhl. 463/2002 průměrnou cenu pozemku 9. Zjistíme hodnotu BPEJ podle příl. č. 22 10. Upravíme o přirážky a srážky podle příl. č. 23 11. Vynásobíme koeficientem Kp podle příl. č.39 12. Upravenou cenu vynásobíme výměrou pozemku 13. Výslednou cenu zaokrouhlíme na desetikoruny (§46)

18 Příklad Zjistěte administrativní hodnotu pozemku – ttp, o výměře 18980m2, který se nachází v k.ú. Nové Oldřůvky, je zemědělsky udržován. Kód BPEJ je

19

20 Záklaní informace dle BPEJ 77201
Jedná se o pozemek mírně teplého a vlhkého regionu o průměrné roční teplotě 6-7 C Nivní polohy, glejová půda, trvale pod vlivem toku Parcela je rovinná Slabě skeletovitá

21 Výpočet podle §29 BPEJ 77201 ( př. 22) = 1,35Kč Výměra je 18980 m2
Přirážky (příl. 23: sousední obec 5-10tis. obyvatel Vítkov) % Srážky (příl.23: pozemek vzdálený 2-3km od zastavěného území) -3% Koeficient Kp (příl. č. 39 pozn. č. 14) 1,00 Upravená cena = 1,35 x 1,37 x 1,00 = 1,8495Kč Výsledná cena = 1,8495 x = ,51Kč Zaokrouhlení = ,-Kč

22 Tržní ocenění parcely Příjmy roční: Prodej zemědělské produkce 0,-Kč
Dotace ze SR (2008) SAPS ,- Top UP ,- Ostatní příjmy nezemědělského charakteru Pronájem Technopárty ,- Pronájem cesty Voj. lesy a statky 4000,- Celkem příjmy ,-

23 Výdaje roční Náklady na pokos trávy: 2715,- Daň z nemovitosti 256,-
Nájem pozemku 0,- Administrativní platby 0,- Dopravní náklady ,- Celkem výdaje ,-

24 Výnosová hodnota Příjmy: 17988,- Výdaje 3471,- ČRV 14517,- VH = ČRV/R

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oceňování zemědělských pozemků"

Podobné prezentace


Reklamy Google