Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování zemědělských pozemků Ing. David Slavata, Ph.D. Oceňování majetku B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování zemědělských pozemků Ing. David Slavata, Ph.D. Oceňování majetku B."— Transkript prezentace:

1 Oceňování zemědělských pozemků Ing. David Slavata, Ph.D. Oceňování majetku B

2 Určení tržní hodnoty zem. půdy  Výnosová metoda  Porovnávací metoda

3 Struktura zemědělských dotací 2009  Jednotná žádost o dotaci (*)  Program rozvoje venkova (*)  Horizontální plán rozvoje venkova (+)  Operační program RVMZ (+)  Program SAPARD (+)

4 Jednotná žádost o dotaci  jednotná platba na plochu (SAPS),  národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (Top-Up),  oddělená platba za cukr (SSP),  podpora pěstování energetických plodin,  oddělená platba za rajčata (STP),  platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA),  agroenvironmentální opatření (AEO),  platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě.

5 Program rozvoje venkova  Investice do zem. podniků, produktů, lesů  Platby na ekologické hospodaření  Platby na zalesnění zemědělské půdy  Platby na zakládání a údržbu sadů  Platby na zatravňování a údržbu půdy  Platby na zakládání zemědělských podniků  atd.

6 Kalkulace příjmů a výdajů Příjmy:  Prodej zemědělské produkce  Dotace ze SR  Ostatní příjmy nezemědělského charakteru Výdaje:  Náklady na zajištění produkce  Daň z nemovitosti  Nájem pozemku  Administrativní platby

7 Členění zemědělských pozemků § 29 odst.1  Orná půda  Chmelnice  Vinice  Zahrada  Ovocný sad  Trvalý travní porost

8 Ocenění zemědělských pozemků  Zemědělský pozemek se ocení podle BPEJ  Není-li bonitován ocení se základní cenou uvedenou ve vyhl. č. 287/2007 Sb.  Základní cena se upraví o přirážky a srážky  Vynásobí se koeficientem Kp

9 BPEJ  Vyhl. 327/1998 Sb. kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci  Bonitovaná půdně ekologická jednotka je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku…….

10 STRUKTURA KÓDU BPEJ 6 5 8 0 0 Příslušnost ke klimatickému regionu (0-9). Příslušnost k hlavní půdní jednotce (01 – 78) Kombinace svažitosti a expozice ( 0 -9 ) Kombinace hloubky půdního profilu a jeho skeletovitost (0-9)

11 Symbol regionů Kód regio nůOznačení regionů Suma teplot nad 10˚C Vláho vá jistota Suchá vegetační období Průměrné roční teploty [ºC] Roční úhrn VT0velmi teplý, suchý 2800- 31000-330-509-10 500- 600 T 11teplý, suchý 2600- 28000-240-608-9 pod 500 T 22teplý, mírně suchý 2600- 2800 2-420-308-9 500- 600 T 33teplý, mírně suchý 2500- 2800 4-710-207-9 550- 700 MT 14mírně teplý, suchý 2400- 2600 0-430-407-8,5 450- 550 MT 25 mírně teplý, mírně vlhký 2200- 2500 4-1015-307-8 550- 700 MT 36 mírně teplý, vlhký, nížinný 2500- 2700 nad 100-107,5-8,5 700- 900 MT 47mírně teplý, vlhký 2200- 2400 nad 105-156-7 650- 750 MCh8 mírně chladný, vlhký 2000- 2200 nad 100-55-6 700- 800 Ch9chladný, vlhkýpod 2000 nad 100pod 5 nad 800

12 HP JGenetický půdní představitelPůdní druhPůdní substrátPoznámka 1. Černozemě 01černozeměstředně těžkésprašebez skeletu 02ČM degradovanéstředně těžkéspraše 03ČM lužnístřední, těžšíspraše (na slín.)slabě oglejená 04 ČM drnové půdy (DA) lehké černozemnílehké sprašový překryv vápnitých pískůvysušené 05ČM část nivnívh půd (NP)lehké spraše a nivní uloženina na píscích silně propustné podloží 06ČM těžké s vylehčeným epipedonemslíny, jílovité břidlice znaky oglejení v epipedonu 07ČMtěžké až velmi těžkéslíny, jílovité břidlice 08černozemní půdy smytéstředně těžké spraše, sprašové pokryvy, svahovinyna svazích 09ČM ilimerizovanéstředně těžkésprašebez skeletu

13 Expozice Sklonitost KódKódExpozice Charakterist ika KódKód Kate gorieCharakteristika 0 rovina (0-1º) expozice všesměrná 00-1º úplná roviny bez projevů plošné vodní eroze 1jihJZ-VZ 11-3º rovina s možností plošné vodní eroze 2 východ a západ JZ-SZ nebo JV-SV 23-7ºmírný svah 3severSZ-SV 37-12ºstřední svah 4 12- 17ºvýrazný svah 5 17- 25ºpříkrý sráz 6 nad 25ºsráz

14 HLOUBKA PŮDY KódHloubkaCharakteristika 0nad 60 cmpůda hluboká 130-60 cmpůda středně hluboká 2do 30 cmpůda mělká SKELETOVITOST PŮDY KódHodnotaCharakteristika 00/0-Š1půdy bezskeletovité 10-Š1(K1)/K1-Š1(Š2)půdy slabě skeletovité 2 Š2-K1(K2)/Š2-K2(K1) půdy středně skeletovité 3 Š1,2-K1,2/Š3-K3 nebo K2/K2půdy silně skeletovité

15 Problém oceňování podle BPEJ  Může nastat nesoulad mezi administrativní a tržní hodnotou  Tržní hodnota standardní půdy je určena zejména sumou dotací  Administrativní hodnota je určena administrativním přiřazením ceny

16 Postup při administrativním ocenění zemědělského pozemku 1. Zjistíme, zda je pozemek v KN veden jako zemědělský (orná půda, ttp, ovocný sad atd.) 2. Zjistíme, zda se nejedná o pozemek pro který bylo vydáno územní rozhodnutí 3. Zjistíme, zda není skutečně zastavěn stavbou 4. Zjistíme, zda netvoří jednotný funkční celek se stavbou 5. Zjistíme, zda pozemek není zalesněn 6. Nebyl-li pozemek více než 6 let obhospodařován ocení se jako jiný pozemek §32

17 7. Z výpisu z KN zjistíme číselný kód BPEJ 8. Není-li pozemek bonitován, zjistíme podle vyhl. 463/2002 průměrnou cenu pozemku 9. Zjistíme hodnotu BPEJ podle příl. č. 22 10. Upravíme o přirážky a srážky podle příl. č. 23 11. Vynásobíme koeficientem Kp podle příl. č.39 12. Upravenou cenu vynásobíme výměrou pozemku 13. Výslednou cenu zaokrouhlíme na desetikoruny (§46)

18 Příklad Zjistěte administrativní hodnotu pozemku – ttp, o výměře 18980m 2 Zjistěte administrativní hodnotu pozemku – ttp, o výměře 18980m 2, který se nachází v k.ú. Nové Oldřůvky, je zemědělsky udržován. Kód BPEJ je 77201.

19

20 Záklaní informace dle BPEJ 77201  Jedná se o pozemek mírně teplého a vlhkého regionu o průměrné roční teplotě 6-7 C  Nivní polohy, glejová půda, trvale pod vlivem toku  Parcela je rovinná  Slabě skeletovitá

21 Výpočet podle §29 1. BPEJ 77201 ( př. 22) = 1,35Kč 2. Výměra je 18980 m 2 3. Přirážky (příl. 23: sousední obec 5-10tis. obyvatel Vítkov) +40% 4. Srážky (příl.23: pozemek vzdálený 2-3km od zastavěného území)-3% 5. Koeficient 1.37 6. Kp (příl. č. 39 pozn. č. 14)1,00 7. Upravená cena = 1,35 x 1,37 x 1,00 = 1,8495Kč 8. Výsledná cena = 1,8495 x 18980 = 35103,51Kč 9. Zaokrouhlení=35100,-Kč

22 Tržní ocenění parcely Příjmy roční:  Prodej zemědělské produkce 0,-Kč  Dotace ze SR (2008) SAPS5561,- Top UP2427,-  Ostatní příjmy nezemědělského charakteru Pronájem Technopárty6000,- Pronájem cesty Voj. lesy a statky4000,-  Celkem příjmy17988,-

23 Výdaje roční  Náklady na pokos trávy:2715,-  Daň z nemovitosti 256,-  Nájem pozemku 0,-  Administrativní platby0,-  Dopravní náklady500,-  Celkem výdaje3471,-

24 Výnosová hodnota  Příjmy:17988,-  Výdaje3471,-  ČRV14517,-  VH = ČRV/R  VH = 14517/0,08181462,-

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oceňování zemědělských pozemků Ing. David Slavata, Ph.D. Oceňování majetku B."

Podobné prezentace


Reklamy Google