Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny pravidel a postupů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny pravidel a postupů"— Transkript prezentace:

1 Změny pravidel a postupů
Pavel Běleš Divize plánování a rozvoje LNS Oddělení postupů LNS

2 Harmonised European Transition Altitude
HETA Harmonised European Transition Altitude Převodní nadmořská výška (Transition Altitude (TA)) definovaná L 8168 (ICAO Doc 8168 ,PANS-OPS): Nadmořská výška, ve které nebo pod níž se vertikální poloha letadla řídí nadmořskými výškami. Současné znění ICAO PANS-OPS doporučuje harmonizaci TA, založenou na regionálním základě, ale nestanovuje specifickou hladinu. Místo toho jednoduše konstatuje, že „musí být co možná nejníže nad letištěm, ale obvykle ne v menší výšce než 900 m (3 000ft)“, a dodává, že „vypočítaná hodnota převodní nadmořské výšky musí být zaokrouhlena na nejbližší vyšší 300 m (1000 ft).“

3 Harmonised European Transition Altitude
HETA Harmonised European Transition Altitude Faktory vedoucí k myšlence ujednocení TA: Široké rozpětí hodnot TA napříč Evropou (např. LK-5.000ftAMSL/1.000ftAGL; EP-6.500ftAMSL; LZ-8.000ftAMSL/1.000ftAGL; UK ftAMSL; LH-9.000ftAMSL; LO, ED-5.000ftAMSL/2.000ftAGL...) Nevyhnutelnost měnit nastavení výškoměru během kritických fází letu; Mnohé TAs nejsou stanoveny adekvátně s ohledem na bezpečné výšky nad překážkami; Význačným faktorem přispívajícím k volání po změně je fakt, že opatření ICAO popisující určování TAs byla přijata v pozdních 50. letech a nereflektují soudobé letové postupy ani neobsahují jasná a harmonizovaná pravidla pro ustanovování TAs. Dalším faktorem je historický nedostatek koordinace mezi sousedícími státy ANSPs určování TA.

4 Harmonized European Transition Altitude
HETA Harmonized European Transition Altitude Počátky snah na půdě EUROCONTROL směřujících k harmonizaci TA v EUR regionu jsou datovány rokem 2000. Single Sky Committee (SSC/41, ) – členské státy EU schválily vytvoření společné skupiny EC, EASA (European Aviation Safety Agency ), EUROCONTROL a členských států, která se měla podílet na zpracování vyhodnocení potenciálního řešení a přípravě podkladů pro regulatorní harmonizaci evropské TA. Pracovní skupina (Harmonised European Transition Altitude Task Force (HETA TF)) s účastí zástupců zainteresovaných subjektů členských států, EUROCONTROL a EASA koncem roku 2011 ukončila svou činnost vypracováním předběžného vyhodnocení dopadu zavedení HETA se třemi alternativami řešeními:

5 Harmonised European Transition Altitude
HETA Harmonised European Transition Altitude Řešení 1 – Nedělat nic (bez regulatorní intervence) Členské státy budou moci pokračovat v současných iniciativách a dále je rozvíjet bez sjednocujících regulatorních požadavků, které by prosazovaly specifické řešení či přístup k danému problému – v tomto typu scénáře ‘Status Quo’ jsou však obsaženy probíhající aktivity ve věci TA jak na úrovni ICAO, tak v rámci Functional Airspace Blocks (FABs).

6 Harmonised European Transition Altitude
HETA Harmonised European Transition Altitude Řešení 2 – Implementace HETA v ft AMSL (prováděcí nařízení Evropské komise) Během činnosti HETA TF byly vyhodnocovány i jiné hodnoty ALT. HETA v ft AMSL je však rovněž v linii se strategií IFALPA. Poznámka: Předběžné vyhodnocení dopadu zavedení harmonizované TA, provedené v U.K. indikuje, že tamější požadavky vyúsťují do významně vyšší hodnoty, než je současně aplikovaná, a to především z důvodu pokrytí budoucích nároků provozu v koncových řízených oblastech.

7 Harmonised European Transition Altitude
HETA Harmonised European Transition Altitude Řešení 3 – Implementace HETA v ft AMSL nebo výše (prováděcí nařízení Evropské komise) Předpokládá stanovení akceptované sady společných kritérií pro stanovování TA ft AMSL nebo výše, jakož i koordinovaného postupu, který bude muset být dodržen sousedícími státy, ANSPs či FABs při specifikaci TAs a souvisejících postupů. Poznámka: V tomto případě by bylo umožněno ponechat na místní úrovní jistou míru pružnosti, umožňující brát v úvahu lokální podmínky, přičemž ustanovení hodnoty minimální výšky zabezpečí širší přizpůsobení TA, aby lépe reflektovala postupy na palubě. Ve srovnání s řešením 2 tento přístup nezajistí specifickou předepsanou výšku pro HETA, pouze minimální hodnotu ft AMSL spolu s obecnými požadavky na její stanovení.

8 Pracovní skupina pro zavedení vzdušného prostoru třídy F
Pracovní skupina vytvořena v reakci na žádost provozovatele letiště Hradec Králové o zavedení IFR přiblížení na zmíněné letiště, na němž se poskytuje AFIS; Definitivní rozpracování problematiky a vypracování analýzy doposud neproběhlo, byl vytvořen, rozeslán a posléze kolektován dotazník, dotýkající se možných alternativ řešení, ke kterým zúčastnění vyjádřili; Skupina nemá jasně stanoveného gestora; Doposud proběhla 3 jednání (za účasti zástupců MD, ÚCL, AeČR, LAA, AČR a ŘLP ČR, s. p.), v počátečním stádiu pouze se záměrem implementovat AS třídy F;

9 Pracovní skupina pro zavedení vzdušného prostoru třídy F
Předpis L11, čl. 2.6 – Klasifikace vzdušných prostorů: Vzdušné prostory letových provozních služeb musí být klasifikovány a označeny v souladu s těmito pravidly: ... Třída F Jsou povoleny lety IFR a VFR. Všem letům IFR se poskytuje letová poradní služba a všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba. Poznámka: Kde je zavedena letová poradní služba, uvažuje se zpravidla jako přechodné opatření pouze do doby, než bude nahrazena řízením letového provozu (viz také Předpis L 4444, Hlava 9).

10 Pracovní skupina pro zavedení vzdušného prostoru třídy F
Dokument SERA (Standardised European Rules of the Air, v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 293/2012), který bude uplatňován v ČR od , umožňuje použít třídu F pouze jako dočasné řešení při přechodu mezi neřízeným a řízeným AS:

11 Pracovní skupina pro zavedení vzdušného prostoru třídy F
SERA.6001 Klasifikace vzdušných prostorů Členské státy musí, vycházejíce ze svých potřeb, označovat vzdušné prostory v souladu s následující klasifikací vzdušných prostorů a v souladu s dodatkem 4: ... f) Třída F. Jsou povoleny lety IFR a VFR. Všem letům IFR se poskytuje letová poradní služba a všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba. Pro lety IFR, kterým je poskytována poradní služba, se vyžaduje stálé hlasové spojení letadlo–země a všechny lety IFR musí být schopny navázat hlasové spojení letadlo–země. Pro všechny lety se uplatňuje omezení rychlosti na 250 kt IAS ve výšce pod m ( ft) nad střední hladinou moře, s výjimkou povolení vydaného příslušným úřadem pro druhy letadel, která z technických nebo bezpečnostních důvodů nemohou takové rychlosti dosáhnout. Letové povolení se nevyžaduje. h) Zavedení třídy F musí být považováno za dočasné opatření do doby, než může být nahrazena jinou klasifikací.

12 Pracovní skupina pro zavedení vzdušného prostoru třídy F
„Německá cesta“: V důsledku aplikace SERA Německo po 15 letech úspěšného používání této klasifikace plánuje reorganizaci AS třídy F a ve snaze zachovat provoz IFR na příslušných neřízených letištích a po konzultacích s GA aplikuje následující řešení: Ve AS třídy E v blízkosti letiště sníží jeho spodní hranici z ft AMSL na ft AGL do vzdálenosti 10 NM od ARP AS mezi GND a spodní hranicí AS tř. E do vzdálenosti 5 NM od ARP bude tvořit RMZ, klasifikovaná jako AS tř. G.

13 Pracovní skupina pro zavedení vzdušného prostoru třídy F
Předpis L11, čl. 2.6 – Klasifikace vzdušných prostorů: Vzdušné prostory letových provozních služeb musí být klasifikovány a označeny v souladu s těmito pravidly: ... Třída G Jsou povoleny lety IFR a VFR a všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba.

14 Pracovní skupina pro zavedení vzdušného prostoru třídy F
SERA.6001 Klasifikace vzdušných prostorů Členské státy musí, vycházejíce ze svých potřeb, označovat vzdušné prostory v souladu s následující klasifikací vzdušných prostorů a v souladu s dodatkem 4: ... f) Třída G. Jsou povoleny lety IFR a VFR a všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba. Všechny lety IFR musí být schopny navázat hlasové spojení letadlo–země. Pro všechny lety se uplatňuje omezení rychlosti na 250 kt IAS ve výšce pod m ( ft) nad střední hladinou moře, s výjimkou povolení vydaného příslušným úřadem pro druhy letadel, které z technických nebo bezpečnostních důvodů nemohou takové rychlosti dosáhnout. Letové povolení se nevyžaduje.

15 Pracovní skupina pro zavedení vzdušného prostoru třídy F
SERA.6005 Požadavky na spojení a činnost odpovídačů SSR a) Oblast s povinným rádiovým spojením (RMZ) 1) U letů VFR prováděných v částech vzdušného prostoru tříd E, F nebo G a u letů IFR prováděných v částech vzdušného prostoru třídy F nebo G označených příslušným úřadem za oblast s povinným rádiovým spojením (RMZ) je třeba nepřetržitě sledovat hlasovou komunikaci letadlo–země a v případě potřeby musí navázat obousměrné spojení na příslušném komunikačním kmitočtu, pokud poskytovatel letových navigačních služeb nestanoví pro daný konkrétní vzdušný prostor jinak. 2) Před vstupem do oblasti s povinným rádiovým spojením musí pilot na příslušném komunikačním kmitočtu provést počáteční volání obsahující označení volané stanice, volací znak, druh letadla, polohu, hladinu, letový záměr a další informace předepsané příslušným úřadem.

16 Pracovní skupina pro zavedení vzdušného prostoru třídy F
Závěrem: Provoz IFR je v prostoru třídy G formálně proveditelný. Omezení vyplývá pouze z předpisu L2, jenž stanovuje, že let IFR musí být prováděn nejméně 300m nad nejvyšší překážkou v okruhu 8 km, pokud se nejedná o vzlet nebo přistání. (Hlava 5, b) Problematická zůstává ochrana letadla na přiblížení/odletu od okolního provozu a z ní vyplývající doposud otevřené otázky (parametry příslušného AS a charakter, podmínky pro příslušný AS, optimalizace příletových/odletových postupů atd.)

17 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Změny pravidel a postupů"

Podobné prezentace


Reklamy Google