Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politika územního rozvoje ČR 2006, ÚÚR Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politika územního rozvoje ČR 2006, ÚÚR Brno"— Transkript prezentace:

1 Politika územního rozvoje ČR 2006, ÚÚR Brno
Rozvojová oblast OB4: Hradec Králové/Pardubice Rozvojová osa OS3: Praha–Hradec Králové/ Pardubice–Trutnov–hranice ČR (–Wroclaw) Koridory a plochy dopravy - vodní doprava: VD1 - vymezení: Pardubice–hranice SRN, Důvody vymezení: Zabezpečení postupného splavnění Labe a zlepšování parametrů vodní cesty. Koridory a plochy dopravy republikového významu - silniční doprava S1 - vymezení: Čáslav/Kutná Hora–D 1 (Soutice)–Vlašim–Votice D 3, napojení na I/18 (Sedlčany–Příbram). S9 - vymezení: Mladá Boleslav–Havlíčkův Brod–Jihlava–Znojmo– Hatě–hranice ČR Koridory konvenční železniční dopravy C-E 61 - vymezení: Děčín–Nymburk–Kolín, Kolín–Havlíčkův Brod–Brno (dále je již součástí I. tranzitního železničního koridoru).

2 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, 2007
V současné době pořizuje Krajský úřad Středočeského kraje zadání těchto zásad. Návrh zadání byl již vypracován v říjnu 2007. Tato dokumentace po zpracování a schválení nahradí dosud existující územní plány velkých územních celků.

3 Územní plán velkého územního celku Střední Polabí, 2006
Návrh uspořádání území VÚC Střední Polabí: Návrh dopravní a technické infrastruktury Silniční doprava: I/38: přestavba hlavní regionální silniční osy – stavba MÚK(mimoúrovňová křižovatka) Hlízov (D49, napojení Kutné Hory), úprava trasy v prostoru Církvice (D12). Úsek mezi Kolínem (MÚK Šťáralka) a Kutnou Horou (MÚK Hlízov, výhledově MÚK Malín) je uvažován k přestavbě na čtyřpruh (D54). I/2: nově navrhovaná trasa (D13) vedené v blízkosti sídel Starý Kolín, Svatá Kateřina a Záboří nad Labem přes Chvaletice a Přelouč na Pardubice. Stávající vedení silnice I/2 od křižovatky u Nových Dvorů by tak bylo převedeno do silnic II. třídy a ponecháno v současné trase. II/327: (Nové Dvory – Týnec nad Labem – Chlumec nad Cidlinou) - výhledové vedení této silnice mezi Novými Dvory a Týncem nad Labem souvisí s navrhovanou přeložkou silnice I/12. V této souvislosti se předpokládá převedení tohoto úseku do silnic III. třídy.

4

5 Územní plán velkého územního celku Střední Polabí, 2006
Železniční doprava: VRT: návrh vysokorychlostní tratě – uvažována je varianta Havlíčkobrodská (mimo ZÚ projektu) Vodní doprava: Pro navrhované úpravy je základním podkladem zpracovaná dokumentace „Generální řešení splavnění Labe v úseku Mělník - Chvaletice“. Cyklistická doprava: č.1 - Praha – Sázava – Kutná Hora – Čáslav – Hlinsko. Trasa je doplněna o odbočku od Nových Dvorů do Týnce nad Labem a dále trasa Žehuň – Dymokury –Rožďalovice. Speciální zájmy: Vojenské letiště – Chotusice/Čáslav - je zpracováván generel areálu

6 Územní plán velkého územního celku Střední Polabí, 2006
Vodní hospodářství: Skupinový vodovod Kutná Hora – Čáslav (Sázava) Do budoucna se plánuje z tohoto vodojemu zásobovat sídla Kateřina, Mikuláš, Kobylnice, Habrkovice, Sulovice a Bernardov (V12). Z VDJ Sukov (Kutná Hora) je vedena trasa vodovodu dále směrem na jihovýchod do západní části města Čáslav. Na tomto úseku je odbočka do VDJ Jakub, který v současné době není využíván, na této odbočce jsou napojeny Církvice, Nové Dvory, Jakub a Chotusice. Přívodní řad bude ve výhledu prodloužen a bude přivádět pitnou vodu do sídel Vlačice, Žehušice, Rohozec, Borek, Horušice, Horka I, Svobodná Ves, Brambory, Bojmany, Zaříčany, Bílé Podolí, Semtěš, Starkoč a Lovčice (V11).

7

8 Územní plán velkého územního celku Střední Polabí, 2006
Záplavová území (Q100): jsou rozhodnutím vodoprávního úřadu stanovena u toků Labe, Doubrava, Klejnárka. Vymezení záplavových území: (výkres ÚP VÚC, vodní hospodářství – vymezuje stanovené záplavové území pouze na toku Labe, ostatní záplavová území jsou vedena jako nestanovená). seznam obcí, jichž se dotýká rozliv povodní na jednotlivých tocích: Povodňový plán Středočeského kraje (2007) však uvádí všechna jako stanovená (Q5, Q20, Q100). Labe: Svatý Mikuláš, Záboří n. Labem Doubrava: Bílé Podolí, Horka I, Horušice, Kobylnice, Rohozec, Svatý Mikuláš, Vlačice, Záboří n. Labem, Žehušice Klejnárka: Církvice, Hlízov, Nové Dvory, Svatý Mikuláš, Třebešice Vrchlice: Nové Dvory

9 Zdroj: Povodňový plán Středočeského kraje, 2007

10 Aktivní zónou se ve smyslu prováděcí vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb
Aktivní zónou se ve smyslu prováděcí vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb. rozumí území v zastavěných částech obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. Zdroj: Povodňový plán Středočeského kraje, 2007

11 Územní plán velkého územního celku Střední Polabí, 2006
Odpadové hospodářství: Staré zátěže představují především uzavřené skládky odpadů: pořadí lokalita místní název provozovatel rizikovost 1. Čáslav Žehušice – Chotusice TES, spol. s r.o vysoká 2. Chotusice Skládka vápen.kalů – Chotusice Kosmos Čáslav /ČOV vysoká Na mapě uvedena ještě 3. lokalita ve Svatém Mikuláši, v textové části ÚP VÚC však uvedena není.

12 Územní plán velkého územního celku Střední Polabí, 2006
Přílohy: 1. Seznam katastrů tvořících oblast zranitelnosti podzemních vod 2. Ochranná pásma vodních zdrojů 3. Chráněná ložisková území (zdroj: Geofond 2005) – Bernardov, Horušice 5. Dobývací prostory (zdroj: Geofond 2005) - Hlízov, Kutná Hora 6. Nevýhradní ložiska zdroj: Geofond 2005, Surovinová studie MŽP - Žehušice 8. Poddolovaná území (plošná) (zdroj: Geofond 2005) - Hlízov, K. Hora

13 Územní plán velkého územního celku Střední Polabí, 2006
Přílohy: Územní systém ekologické stability: 11. Nadregionální biokoridor č název: Polabský luh - Bohdaneč okres Nymburk obce: Býchory, Kolín, Konárovice, Krakovany, Libice n., C., Lipec, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Opolany, Ovčáry, Radovesnice II, Starý Kolín, Svatý Mikuláš, Tři Dvory, Týnec n. L., Uhl. Lhota, Veletov, Velký Osek, Veltruby, Záboří n. L. 12. Regionální biocentrum číslo název okres obec 923 Lžovická jezera Kutná Hora, Kolín Svatý Mikuláš, Týnec nad Labem, Veletov, Záboří nad Labem 924 Oklika Kutná Hora Bernardov Žehušická obora Kutná Hora Bílé Podolí, Žehušice 927 Vrabcov Kutná Hora Čáslav, Církvice, Třebešice 951 Starý Kolín Kolín Konárovice, Starý Kolín, Svatý Mikuláš, Tři Dvory, Veletov (není na katastru Sv Mikuláše) 1710 Nové Dvory Kutná Hora Nové Dvory

14 Územní plán velkého územního celku Střední Polabí, 2006
13. Regionální biokoridor – k založení číslo název okres obec Na Vrchlici-Nové Dvory Kutná Hora Kutná Hora, Nové Dvory Nové Dvory-Starý Kolín Kutná Hora Hlízov, Konárovice, Nové Dvory, Starý Kolín Na Vrchlici-Vrabcov Kutná Hora Kutná Hora, Církvice Lžovická jezera - Oklika Kutná Hora Bernardov, Záboří nad Labem, Týnec n L. Kolín Oklika-Litosice Kutná Hora Bernardov, Horušice Žehušická obora-Lžovická jezera Kutná Hora Horka I, Horušice, Kobylnice, Rohozec, Svatý Mikuláš, Záboří nad Labem, Žehušice Žehušická obora-Šmolcov Kutná Hora Bílé Podolí, Vinaře, Vlačice, Vrdy, Žehušice Vrabcov-Nové Dvory Kutná Hora Církvice, Nové Dvory, Třebešice

15 RBK k založení RK 1298 RK 1297 RK 1337 RK 1326 – 2 části

16

17 Územní plán obce Nové Dvory, 2005
Širší vztahy: VRT – vysokorychlostní trať Praha – Brno vojenské letiště – Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) nadregionální a regionální ÚSES vedení vysokého napětí Návrh urbanistické koncepce: Rozvoj funkce bydlení včetně každodenní rekreace a drobné výroby Nové plochy pro bydlení: vhodné proluky v zastavěném území sídla + 2 rozvojové lokality: a) západní část sídla u Bažantnice (mezi místní komunikací propojující Ovčáry s Novými Dvory a Novodvorskou Bažantnicí) – nízkopodlažní a středněpodlažní zástavba, nutno zpracovat RP b) severovýchodní část sídla v návaznosti na areál kláštera – nízkopodlažní zástavba na větších pozemcích Doprava: doplnění území o místní obslužné komunikace (zpřístupňující nové lokality), přeložka silnice I/38. Do návrhu ÚP je přejata koncepce účelových cest z KPÚ. Výroba: zaměření na intenzifikaci nevyužitých stávajících ploch a kapacit (zemědělský areál, bývalý cukrovar) + vymezení ploch pro drobnou výrobu a smíšené území. Plán skladové haly v lokalitě Na Kuchyňce. Zemědělství: Objekt býv. zahradnictví je oproti stávajícímu stavu v návrhu ÚP výhledově zmenšen o plochy s předpokládanou realizací veřejné zeleně v návaznosti na obnovené pěší propojení mezi zámkem a klášterem. Stanoveny jsou limitní hranice dosahu zem. a prům. výroby, hranice PHO.

18 Územní plán obce Nové Dvory, 2005
Rekreace: sportovní zařízení – navržena v nové obytné zóně vedení turistické trasy sídlem vedení nové cyklotrasy obnova vodních ploch ke koupání, nově je navržen rybník Karásek (výhledově sportovní rybolov) Dopravní obslužnost: parkoviště – u sportovního areálu, v Ovčárech a v centru čerpací stanice pohonných hmot – I/38 (ve směru na Kolín) autobusová zastávka – I/38 (ve směru na Čáslav) doplnění pěších chodníků, pěší propojení ZŠ a jídelny v MŠ dle historicky doloženého propojení zámku a kláštera, síť cest v Novodvorské bažantnici zrušení vlečkové koleje k objektu bývalého cukrovaru v Ovčárech

19 Územní plán obce Nové Dvory, 2005
Technické sítě: v souběhu se stávajícími nadřazenými sítěmi je plánované rozšíření o další trasu 110 kV- trasa Týnec nad Labem - Kutná Hora (není v mapě lokalizována) plánované 2 nové trafostanice (u Nd bažantnice), nová transformovna u MŠ (původní trafostanici bude nutno přemístit z důvodu výstavby RD), stožárová transformovna u ČOV do budoucna se plánuje venkovní el. vedení kabelizovat Zásobování vodou: návrh věžového vodojemu (u ČOV, výhledově) rozšíření stávající vodovodní sítě Odkanalizování: dobudování soustavné kanalizace rozvojových ploch obce a napojení na ČOV Plynofikace: - je v plánu

20 Územní plán obce Nové Dvory, 2005
Krajinný ráz: vymezeny dva ZKC – základní krajinářské celky (okolí sídla ND a za silnicí k Malínu) Okolí sídla Nové Dvory: - rozsáhlé plochy zemědělské půdy poukazují na výrazné krajinářské prvky a úpravy území: novodvorská bažantnice, alej z Nových Dvorů k lesu Libuše, alej ke Kamajce, krajinářské úpravy Chotků od poloviny 19. století vysledovatelné negativní změny (ztráta významu zámecké zahrady, narušení kompozičních prvků v Kačinském parku, změna rybniční sítě, …) za nejdůležitější dochovalý kompoziční prvek považují 4 řadou lipovou alej podél obory navazující na jírovcovou alej. Za silnicí k Malínu: intenzivně zemědělská část s velmi malou mírou další zeleně významné dopravní a ing. stavby

21 Územní plán obce Nové Dvory, 2005
Využití krajiny: vymezení 3 krajinných zón (produkční, smíšená, krajinná) Zóna produkční: území s vyšší přirozenou produkční schopností bez jakýchkoli významných omezujících pravidel pro hospodaření (např. bez vlivu PHO vodního zdroje) Zóna smíšená: území, které nevykazuje jednoznačný charakter produkčního území, přitom má vždy přírodní funkci. V přijatelném kompromisu, v méně intenzivním využití jsou možné i další funkce - produkce zemědělská, vodohospodářská, rekreační. - zde není možné realizovat intenzivní formy hospodaření, do těchto oblastí by bylo vhodné směřovat dotace na výstavbu cest a doprovodné zeleně a revitalizaci vodotečí a rybníků. Zóna přírodní: např. prvky navrženého ÚSES Vodní plochy a toky: pro území bývalých odkališť je nutné zpracovat rekultivační plán vyřešit napouštění Kovářského rybníka obnovení funkce náhonu a rybníka (vodní nádrž pro bývalý cukrovar) návrh nové vodní plochy – rybníka Karásek

22 Územní plán obce Nové Dvory, 2005
ÚSES: vymezen jako součást KPÚ ve výkrese ÚSES a v Plánu společných zařízení, které nabyly právní moci v prosinci 2004 Regionální ÚSES: regionální biocentrum v lokalitě Novodvorské Bažantnice (RBC 1710) regionální biokoridor nazvaný Klejnárka (RBK 1338) regionální biokoridor nazvaný Vrchlice (RBK 1297) Lokální ÚSES: 5 větví biokoridorů - 3 větve v návaznosti na regionální biokoridor východozápadním směrem, na něž navazují v Kačinské oboře 2 větve procházející východní částí území směrem sever - jih podél Staré Klejnárky 7 lokálních biocenter (v Plánu ÚSES je 1 LBC navíc – Na Vrchlici ) návrh migrační trasy pro obojživelníky v trase biokoridoru Katovna (pod komunikací I/2)

23 Územní plán obce Nové Dvory, 2005
Zeleň v sídle: členění ploch zeleně: zahrady, veřejná zeleň a doprovodná zeleň (s konkrétními regulativy) nedostatek doprovodné zeleně podél místních komunikací uvnitř sídla - rozšíření ploch veřejné zeleně: na jihozápadě území (zde je využit pro vymezení ploch veřejné zeleně ochranný pás podél lesa s výhledovým umístěním vodní rekreační plochy) ve výhledu v návaznosti s obnovou pěšího propojení - historické vazby klášter - zámek (na území dnešního zahradnictví) až do nové plochy v navrženém obytném území v severovýchodní části úpravy centrální části sídla - náměstí skýtají potenciální možnosti rozvoje veřejné zeleně - žádá si však vypracování samostatného projektu doprovodná zeleň: návrh doplnění doprovodné zeleně podél stávajících i navrhovaných polních cest doprovodná zeleň s ochrannou funkcí (ve východní části sídla)

24

25

26

27 Plán ÚSES obce Nové Dvory, 1999
BIOCENTRA: LBC – V zadních lukách (částečně existující) - Soutok Klejnárky a Beránky. Opatření: ochrana porostů s podporou přirozených druhů, revitalizace vodních toků, zvláště Beránky, zajištění čistoty vod, vynětí orné půdy ze ZPF, založení TTP, postupný vznik společenstva s přirozenou druhovou skladbou, cílová druhová skladba: DB 40%, JL 20%, JS 20%, DB 10%, LP 10%, vtroušený TPČ. RBC 1 – Novodvorská bažantnice (existující, funkční) Opatření: ochrana biotopu, pěstebními zásahy postupně dosáhnout přirozené druhové skladby 1U – DB 30%, TP 30%, JL 20%, JS 20% 1G – OL 60%, VR 30%, TP 10% Doplnění břehového porostu rybníka o přirozené původní druhy. LBC – Za zahradami (částečně existující, nedostatečně funkční) - Intenzivní kosená louka, remíz, TP, tok Beránky. Opatření: extenzivní obhospodařování louky, postupné vytvoření porostu s přirozenou dřevinnou skladbou: DB 40%, JL 20%, JS 20%, DB 10%, LP 10%, vtroušený TPČ, revitalizace vodního toku, obnova břehového porostu, zajištění čistoty vody. Vynětí orné půdy ze ZPF, založení TTP, postupný vznik společenstva s přirozenou druhovou skladbou. Vzhledem k tomu, že biocentrem prochází elektrické vedení, bude nutno v „Projektu ÚSES“ pamatovat na dodržení ochranného pásma el. vedení (ponechat v ochranném pásmu travinobylinná společenstva, popř. nižší keře). V ÚP se nevyskytuje LBC – Na Vrchlici (částečně existující, nedostatečně funkční) - Tok Vrchlice s břehovým porostem, orná půda. Opatření: revitalizace vodního toku, obnova a doplnění břehového porostu, zajištění čistoty vod, vynětí orné půdy ze ZPF, založení TTP, postupný vznik společenstva s přirozenou druhovou skladbou DB 40%, JL 20%, JS 20%, DB 10%, LP 10%, vtroušený TPČ. LBC – Kačina (existující, funkční) - Velmi hodnotný lesní porost, lesní typ, porosty zařazeny do genobanky. Opatření: ochrana biotopu. LBC – Hrázecká hájovna (částečně existující, nedostatečně funkční) - Orná půda na okraji hodnotných lesních porostů Kačiny, Kačinský potok. Opatření: vynětí orné půdy ze ZPF, postupné založení lesního porostu s cílovou druhovou skladbou DB 60%, BK 30%, HB 10%, LP, JV. Revitalizace vodního toku.

28 Plán ÚSES obce Nové Dvory, 1999
LBC – U velkých luk (částečně existující) - Tok Kejnárky s břehovými porosty charakteru lesa. Voda znečištěná, koryta upravená – úprava přírodě blízká, část biocentra orná půda. Opatření: ochrana porost s podporou přirozených druhů, revitalizace vodního toku, zajištění čistoty vod vynětí orné půdy ze ZPF, založení TTP, postupný vznik společenstva s přirozenou druhovou skladbou. Cílová druhová skladba DB 40%, JL 20%, JS 20%, DB 10%, LP 10%, vtroušený TPČ. LBC – Pod Svatým Jakubem (existující, funkční) - Část lesní porost, část extenzivní zamokřená louka. Opatření: vynětí plochy ze ZPF, postupné vytvoření lesního porostu, cílová druhová skladba OL 60%, VR 30%, TP 10%. LBC – Za břehy (částečně existující) - Tok Klejnárky s břehovými porosty a náletovými porosty charakteru lesa podél komunikace. Voda znečištěná, koryta upravená – úprava přírodě blízká, část biocentra orná půda. Opatření: ochrana porostů s podporou přirozených druhů, revitalizace vodního toku, zajištění čistoty vod, vynětí orné půdy ze ZPF, založení TTP, postupný vznik společenstva s přirozenou druhovou skladbou. Cílová druhová skladba DB 40%, JL 20%, JS 20%, DB 10%, LP 10%, vtroušený TPČ.

29 Plán ÚSES obce Nové Dvory, 1999
BIOKORIDORY: RBK 1 – Klejnárka (existující, funkční – zlepšit) Opatření: revitalizace vodního toku, zvláště čistota vod, ochrana břehových porostů, ochrana před vlivy okolní orné půdy (ruderalizace). Cílová dřevinná skladba: DB, JS, JV, JL, HB, TP. RBK 2 – Vrchlice, (existující, funkční - zlepšit) Opatření: vytvoření lesního společenstva s cílovou druhovou skladbou DB, JS, JV, JL, HB, TPČ, ochrana před ruderalizací. LBK – Beránka (existující funkční – zlepšit) Opatření: revitalizace vodního doku, zvláště čistota vod, ochrana břehových porostů, ochrana před vlivy okolní orné půdy (ruderalizace). Cílová dřevinná skladba: DB, JS, JV, JL, HB, TP. LBK – V bažantnici (existující, funkční) Opatření: pěstebními zásahy vytvoření přirozené druhové skladby DB 30%, TP 30%, JL 20%, OL. LBK – Klejnárka III (existující, funkční) LBK – V kačinském place (existující, funkční) Opatření: ochrana biotopu, pěstebními zásahy vytvoření přirozené druhé skladby DB 50%, JD 20%, JS 10%, JV 10%, BK 10%. LBK – Malá bažantnice (existující, funkční) Opatření: ochrana biotopu. LBK – Kačina (existující, funkční) LBK – Katovna (existující, nedostatečně funkční) Opatření: vynětí orné půdy ze ZPF, založení TTP, postupné vytvoření dřevinného společenstva s přirozenou druhovou skladbou DB 60%, BK 30%, HB 10%, LP, JV. Ochrana před ruderalizací.

30

31

32

33 Územní plán obce Nové Dvory, 2005
Ochrana půdního fondu: zábor půdy činí 11,323 ha - v současně zastavěném území obce se nachází 1,11 ha, mimo současně zastavěné území leží 10,211 ha. Zábor se dotkne 1,706 ha ploch nezemědělské půdy. Na 1,502 ha zemědělské půdy, na kterých je zábor navržen, je provedeno odvodnění. Struktura záborem dotčené zemědělské půdy v zájmové oblasti je následující: Zemědělská půda celkem: ,323ha ,00 % orná půda: 9,128 ha 80,62 louky a pastviny: 2,120 ha 18,71 sady a zahrady: 0,075 ha 0,67 Dle tříd ochrany je zabíráno 5,845ha půdy v I. třídě ochrany a 5,478ha v II. třídě ochrany.

34 Územní plán obce Nové Dvory, 2005
Limity a ochranná pásma: Limity vyplývající z obecně platných právních předpisů: - kat. hranice, hranice zastavěného území, op kulturní památky a areálů, ochranné hlukové pásmo letiště op lesa, vodního toku, PHO vodního zdroje, PHO ČOV, op památného stromu, Krajinná pam. zóna Žehušicko op technické infrastruktury (el. vedení, spojový kabel, optický kabel, radioreléový spoj, vodovodní řad, plynovod, produktovod, ropovod, dálkovod) op silnic, železnice, vlečky, letiště, hřbitova hranice stavební uzávěry ÚSES, VKP, hranice zátopy, přírodní památka – Evropsky významná lokalita Kačina Limity vyplývající z ÚP: hranice zastavitelného území, objekty a lokality památkového a archeologického zájmu ochranné pásmo VRT (300m na obě stany od osy železnice) vymezené ZKC, turistické a cyklistické trasy

35 Změna č. 1 Územního plánu obce Nové Dvory, 2006
Záměr změny č. 1 ÚP Nové Dvory: rozšíření ploch pro bydlení v blízkosti Novodvorské bažantnice - změna funkce sportovní a rekreační plochy, středněpodlažní zástavby a místní komunikace na nízkopodlažní obytnou zástavbu - přesná lokalizace obslužných komunikací by měla být součástí podrobnějšího projektu na části pozemků se mění využití na zahradu (původní využití – veřejná, doprovodná a ochranná zeleň) Vyhodnocení změny: touto změnou dochází ke snížení OP lesa na 25m požadavek na zajištění archeologického průzkum lokalita by si měla zachovat osobitý výraz a zachovat charakter rozvolněné zástavby změna ÚP vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby (místní a obslužné komunikace a trafostanice) Sídlo Označení lokality Funkční využití Výměra v m2 Nové Dvory 1.01 Nízkopodlažní zástavba 44.400

36

37 Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Nové Dvory - zadání, 2007?
Záměr změny č. 2 ÚP Nové Dvory: rozšíření pozemků pro obytnou zástavbu na území dnes nezastavitelných zahrad v rámci zastavěného území vybudování cyklostezky podél hlavní silnice I/2 Kutná Hora-Přelouč

38

39 Územní plán obce Svatý Mikuláš, 2000
Širší vztahy: VRT – vysokorychlostní trať Praha – Brno vojenské letiště – Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) vedení vysokého napětí Návrh urbanistické koncepce: Rozvoj funkce bydlení (přestavby, modernizace, nástavby) Nové plochy pro bydlení: rozvojové lokality se sportovně rekreačním zázemím: Nová zástavba je navržena v návaznosti na stávající zastavěné území obce. Návrh funkce smíšeného venkovského bydlení s regulativem výšky (max. výška hřebene do 12m nad terénem). Doprava: návrh nové čerpací stanice a parkoviště u areálu zámku Kačina, návrh nových komunikací zpřístupňujících rozvojové lokality bydlení (obousměrné dvoupruhové komunikace, nebo jednopruhové s výhybnami). Výroba: vymezení lokalit s rezervou budoucí industriální zóny v blízkosti areálu ZOD Kačina Návrh rekultivace skládky v areálu ZOD Kačina (skládkování ukončeno 1996)

40 Územní plán obce Svatý Mikuláš, 2000
Technické sítě: návrh nové trafostanice Zásobování vodou: návrh napojení na skupinové vodovody ze systému Přelouč-Pardubice Odkanalizování: návrh nové oddílné splaškové kanalizace návrh vybudování ČOV Plynofikace: je v plánu ÚSES: - v řešeném území jsou navrženy 4 lokální biocentra a 5 lokálních biokoridorů

41

42

43

44

45

46 Územní plán obce Svatý Mikuláš, 2000
Ochrana půdního fondu: zábor půdního fondu činí 6,35ha v obci je plánováno celkem 6 rozvojových lokalit se smíšenou funkcí zábor se dotkne zejména lokalit se 4. třídou ochrany zemědělské půdy (3 lokality v 2. třídě a 1 ve třídě 5.) Limity využití území: - limity vyplývající z právních předpisů - hranice ochranných pásem - nové limity využití území budou tvořit hranice prvků ÚSES - hranice zátopového území Q100 řeky Labe byly stanoveny rozhodnutím úřadu KH

47 Změna č. 1 Územního plánu obce Svatý Mikuláš, 2005
Záměr změny č. 1 ÚP obce Svatý Mikuláš: doplnění ploch bydlení včetně vedlejších aktivit v části obce Za olšinou je navržena plocha s funkcí bydlení venkovského typu (intenzivní a extenzivní rodinná zástavba) nově navrženými lokalitami je vedena síť obslužných komunikací bude osazena novými trafostanicemi přeložka nadzemního vedení VN

48

49 Územní plán obce Rohozec, 2000
Širší vztahy: VRT – vysokorychlostní trať Praha – Brno vojenské letiště – Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) regionální ÚSES vedení vysokého napětí vysokotlaký plynovod Návrh urbanistické koncepce: Rozvoj funkce bydlení Nové plochy pro bydlení na pozemcích vymezeních pro smíšená funkce Limitní velikost jednotlivých staveb je stanovena 2 NP se sedlovou nebo valbovou střechou, s max. výškou hřebene 12m nad terénem. Rozvoj ploch pro výrobu, sklady, zemědělství a průmysl – lokalizované v severní části obce. Pro umisťování nových staveb v tomto areálu se v ÚP stanoví limit do 16m maximální výšky hřebene střechy. Plocha pro umístění hangáru sportovního letiště. Doprava: návrh nových komunikací o šířce 6m Občanská vybavenost, rekreace: návrh na zmenšení rozsahu sportovního hřiště ve prospěch rodinného bydlení návrh na umístění domu se sociálním bydlením

50 Územní plán obce Rohozec, 2000
Technické sítě: návrh nové transformační stanice, včetně přípojky VN Zásobování vodou: obec uvažuje vybudování nového veřejného vodovodu Odkanalizování: návrh na vybudování oddílné - splaškové stokové sítě návrh na umístění nové ČOV Plynofikace: je v plánu Nakládání s odpady: Problematika třídění odpadů bude řešena samostatně s tím, že k třídění bude využita plocha severně od zastavěného území obce. Obec zřídí k tomuto účelu skládku vytříděného inertního odpadu. ÚSES: regionální biokoridor podél řeky Doubravy navrženo 6 lokálních biocenter (3 jen z části) a 4 lokální biokoridory Návrh stromořadí – v severní části obce, jakožto vegetační clona zemědělského areálu

51

52

53

54 Plán ÚSES obce Rohozec, 1997 BIOCENTRA:
LBC (U Kamajek – na řešeném území jen část LBC) – existující, funkční - Převážně listnatý porost na mírné terénní vyvýšenině, bohatá různovětá dřevinná skladba. Opatření: chránit jako přirozené biocentru, omezování AK. LBC (Babičky – z větší části mimo řešené území) – nedostatečně funkční - Tok Doubravy v široké ploché nivě, s přirozeným dnem a břehy a hodnotnými břehovými prosty, orná půda. Opatření: vymezení LBC v rámci pozemkových úprav, na orné půdě založení TTP, postupné vytvoření lesního společenstva s cílovou skladbou dřevin: DB 40%, JL 20%, JS 20%, HB 10%, LP 10%. Břehové porosty zachovat. LBC – částečně existující – nedostatečně funkční - Tok Doubravy s břehovým porostem, orná půda. Opatření: vymezení LBC v rámci pozemkových úprav, vynětí orné půdy ze ZPF, založení TTP a postupné vytvoření lesního porostu s přirozenou dřevinnou skladbou. 1BC3 – DB 70%, LP 10%, JV 10%, HB 10% 1BC5 – DB 30%, TP 30%, JL 20%, JS 20% LBC (Obora) – částečně existující – nedostatečně funkční - Tok doubravy s břehovým porostem, orná půda. 1AB2 – DB 90%, BR 10, DB (BK, SM) LBC (Nad Haltýřkem) – existující funkční - Lesní porost, SLT – 1M – borová doubrava na píscích Opatření: postupné vytvoření lesního společenstva s přirozenou dřevinnou skladbou 1M – DB , BO 0-30, BR 10, JR (HB) LBC – Nad rybníkem

55 Plán ÚSES obce Rohozec, 1997 BIOKORIDORY:
RBK 1 Doubrava – existující - Tok Doubravy v dolní části s opevněnými břehy, s břehovými porosty, místy zejména v dolní části toku, břehové porosty zcela chybí. Převážně intenzivně využívané louky v nivě. Opatření: revitalizace vodního toku, obnova břehového porostu, extenzivní obhospodařování luk v nivě. LBK Haltýřek – existující, funkční - Lesní porosty, STL – 1M borová doubrava na píscích, 1V vlhká habrová doubrav. Černá struha, tok směrově i spádově upravený s chybějícím břehovým porostem. Opatření: při obnov a výchově lesních porostů podporovat původní druhy dřevin. Cílová skladba: 1M – DB %, BO 0-30%, BR 10, JR (HB) 1V – DB 50, JS 20, JL 10, LP 10, HB 10, JV. Revitalizace vodního toku. LBK Na dílcích – částečně existující, nedostatečně funkční - Lesní porosty, STL – 1M – borová doubrava na píscích, 1S (habrová) doubrava na píscích. Lanžovský potok, tok směrově i spádově upravený bez břehového porostu, bylinné patro ruderalizováno, okraje extenzivních až intenzivních luk. Opatření: vymezení LBK v rámci pozemkových úprav a LHP. Při obnově a výchově lesních porostů podporovat původní druhy dřevin. Cílová skladba: 1M – DB %, BO0-30%, BR 10, JR (HB) 1S – DB 80%, HB 10, BO 10. Revitalizace vodního toku, snížení intenzity obhospodařování luk, ochrana před ruderalizací. Charakteristiky nejsou k následujícím biokoridorům: LBK Pastviště LBK Červený kopec LBK Brslenka

56 graficky není vymezena

57

58 Územní plán obce Rohozec, 2000
Ochrana půdního fondu: zábor půdního fondu činí 6,5ha v obci je plánováno celkem 9 rozvojových ploch (plochy se smíšenou funkcí, pro výrobu, hangár a ČOV) záborem je dotknuto půd 2. a 4. třídy ochrany návrh jedné rozvojové lokality si vynutí vyjmutí 0,2ha z PUPFL a její převedení do ostatních ploch Limity využití území: - limity vyplývající z právních předpisů - hranice ochranných pásem - nové limity využití území budou tvořit hranice prvků ÚSES hranice zátopového území řeky Doubravy a drobných toků vojenské letiště Chotusice-Čáslav a sportovní letiště Rohozec území stavební uzávěry – lokalizováno do západní části obce u Kamajky

59 Změna Územního plánu obce Rohozec, 2007
Záměr změny č. 1 ÚP obce Rohozec: výstavba rodinných domů ve dvou lokalitách dříve vedených a využívaných jako orná půda změna využití je na plochy bydlení venkovského typu realizace záměrů si vyžádá zábor zemědělské půdy o rozloze 0,5ha, obě lokality jsou vedeny ve 4. třídě ochrany půdy

60


Stáhnout ppt "Politika územního rozvoje ČR 2006, ÚÚR Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google