Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exkurz do práva sousedských vztahů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exkurz do práva sousedských vztahů"— Transkript prezentace:

1 Exkurz do práva sousedských vztahů
ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI JUDr. Simona Corradiniová JAK SE VEDE, SOUSEDE? Exkurz do práva sousedských vztahů

2 CO JSOU SOUSEDSKÉ VZTAHY?
vztahy mezi sousedy, kteří jsou vlastníky nebo uživateli sousedících nemovitostí, přičemž tyto vztahy se týkají právě jejich nemovitostí a způsobu jejich užívání Klíčová kritéria: (1) nemovitosti (2) vlastníci, uživatelé nemovitostí jako sousedé JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 CO JSOU TO NEMOVITOSTI? § 119 odst. 2 občanského zákoníku:
Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Zejména jde o: POZEMEK: část zemského povrchu oddělená od sousedních pozemků nějakou hranicí STAVBU: výsledky stavební činnosti člověka, stavební díla označená za stavbu podle stavebního zákona BYTY: místnosti nebo soubory místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 KDO JE V SOUSEDSKÝCH VZTAZÍCH OPRÁVNĚN A POVINEN?
sousedské vztahy jsou vztahy mezi sousedy, kteří jsou vlastníky nebo uživateli sousedních nemovitostí VLASTNÍK: - čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod: vlastnictví zavazuje - § 415 ObčZ – předcházení škodám JINÝ UŽIVATEL: - osoba oprávněná z věcného břemena (právo cesty, právo čerpat vodu z cizí studny, právo opřít stavbu o sousední stavbu atd.) - držitel - nájemce JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

5 § 127 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečná opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstranit ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek. (2) Je-li to potřebné a nebrání-li to účelnému využívání sousedních pozemků a staveb, může soud po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit. (3) Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Vznikne-li tak škoda na pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této povinnosti se nemůže zprostit." JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 GENERÁLNÍ KLAUZULE SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ
generální klauzule = obecné pravidlo Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného anebo čím by vážně ohrozil výkon jeho práv. Vážné ohrožení výkonu práva: přímo brání výkonu našeho práva nebo ohrožuje jeho existenci, a to i do budoucna Obtěžování: výkon našich práv je možný, ale je obtížný a nepříjemný Nad míru přiměřenou poměrům: přiměřenost zkoumáme z hlediska místa, času a povahy činnosti JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

7 KONKRÉTNÍ PŘÍPADY SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ
§ 127 uvádí jen některé oblasti, kde je možné hledat ochranu v rámci sousedských vztahů - viz slovo „ZEJMÉNA“ v § 127 = není vyloučeno hledat ochranu i v situacích, které zákon výslovně nezmiňuje, je-li splněna podmínka, že jde o neoprávněné obtěžování nad míru přiměřenou poměrům JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

8 OHROŽENÍ SOUSEDOVY NEMOVITOSTI ÚPRAVAMI POZEMKU NEBO STAVBY
sousedské právo zde předchází škodám: vlastník věci nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na pozemku zřízené, aniž provedl dostatečná opatření na upevnění sousedovy stavby nebo pozemku důležité je zde stavební právo – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve stavebním řízení je soused tzv. dotčenou osobou a stavební řízení přispívá k ochraně jeho práv technická norma: vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

9 OBTĚŽOVÁNÍ IMISEMI § 127 ObčZ: vlastník věci nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi souhrnný název = imise; lat. immissio = vpuštění, vnikání musí se jednat o imise opakované, nebo takové, u nichž je alespoň reálné nebezpečí jejich opakování JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

10 STÍNĚNÍ SOUSEDNÍHO POZEMKU A STAVBY
nepřiměřené stínění je negativní jev: podporuje vlhkost, brání růstu rostlin a využití pozemku, napomáhá šíření plísní zdroje stínění: porosty – řeší se zpravidla v soudním řízení, až stínění nastane stavby – řeší se zpravidla preventivně, ještě než stínění nastane, ve stavebním řízení JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 PEVNÉ A TEKUTÉ ODPADY, KOUŘ, ZÁPACH
velmi technická oblast, kterou detailně upravuje veřejné právo: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, zákon č. 86/2002 Sb., ochraně ovzduší, a řada dalších norem př. zatékání močůvky ze zemědělských areálů, zatékání odpadové vody z okapů, šíření zápachu a prosakování žump, kompostů, skládek atd. odpady se nemusí dostat na sousedův pozemek, a přesto mohou obtěžovat (hmyz, hlodavci, zápach, kontaminace) kouř a zápach se musí dostat na sousedův pozemek, nebo se tam alespoň musí projevit jejich negativní vlivy JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 OBTĚŽOVÁNÍ HLUKEM A VIBRACEMI
nadměrný hluk a vibrace znehodnocují životní prostředí, poškozují stavby, mají negativní vliv na zdraví lidí hluk a vibrace je povinen snášet každý, ale jen do určité míry míra je určena buď právním předpisem: limity hygienické, technické apod. přiměřeností poměrům další velmi technická oblast: zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 48/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 ŠÍŘENÍ PLEVELŮ, ROSTLINNÝCH CHOROB, SPAD LISTÍ/JEHLIČÍ
na rozdíl od situací, kdy vlastník nemovitosti aktivně porušuje sousedské vztahy, zde je postihováno zejména jeho pasivní jednání = zanedbávání řádné péče zanedbávání může být nežádoucí z hlediska veřejného zájmu a zájmu ostatních lidí zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny spad listí a jehličí musí být masivnějšího charakteru JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

14 VNIKÁNÍ CHOVANÝCH ZVÍŘAT NA SOUSEDÍCÍ POZEMEK
vlastník věci (= pozemku nebo zvířat) nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek vyžaduje se opakující se vnikání, nikoliv ohrožování či působení škody ze strany zvířectva zvíře můžeme vyhnat, odchytit, uzavřít, nikoliv si ho přivlastnit nebo zranit či zabít zranění nebo zabití zvířete musí splňovat podmínky krajní nouze JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

15 OBTĚŽOVÁNÍ HMYZEM, HLODAVCI, HOLUBY
ochrany se lze domáhat, pokud se tito množí na sousedním pozemku/stavbě a pronikají na pozemky/stavby ostatní důvodem ochrany je zájem na potírání přenosu chorob, prevence škod na úrodě apod. kromě zdlouhavé soudní ochrany je možné postupovat podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - ochrana před nakažlivými chorobami, dezinfekce, dezinsekce a deratizace JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

16 PODROSTY STROMŮ PŘES HRANICE POZEMKŮ
nelze vlastníky omezovat v tom, co si kde mohou vysadit; růstem porostů nesmí ale docházet k porušování cizích práv kořeny odebírají vláhu, živiny, zmenšují úrodu, rozrušují stavby je možné bránit se svépomocí, bez uvědomění souseda, ale šetrně a ve vhodné roční době zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

17 PŘEVISY VĚTVÍ PŘES HRANICE POZEMKŮ, SPADLÉ OVOCE
podobný postup, jako v případě podrostů kořenů, tj. lze je odstraňovat svépomocí, ale šetrně a ve vhodné roční době ovoce, ať už rostoucí na stromě nebo opadané, je vlastnictvím vlastníka stromu; na požádání vlastníka stromu jsme povinni umožnit mu vstup na náš pozemek za účelem sběru jeho ovoce JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

18 PLOTY A OPLOCENÍ plot je podle okolností součástí pozemku (živý plot nebo stavěný plot do 100 cm výšky), nebo samostatnou věcí je-li samostatnou věcí, patří stavebníkovi vlastník pozemku nemá povinnost oplotit jej § 127 ObčZ: Je-li to potřebné a nebrání-li to účelnému využívání sousedících pozemků a staveb, může soud po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit. oplocení musí být potřebné a nesmí bránit v užívání pozemků a staveb možnosti oplocení se liší od druhů pozemků (omezení stanoví např. vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon o lesích č. 289/1995 Sb. ) JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

19 VSTUP NA SOUSEDÍCÍ POZEMKY
§ 127 odst. 3 ObčZ: Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. jde o omezení vlastnického práva ve prospěch sousedského soužití kromě vstupu je zákonné právo i na pobyt po dobu potřebnou k údržbě nebo obhospodařování ke vstupu na sousední pozemek je nezbytný souhlas jeho vlastníka/uživatele JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

20 ZPŮSOBY OCHRANY SOUSEDSKÝCH PRÁV
v zásadě existují tři druhy ochrany svépomoc ochrana proti zásahům do pokojného stavu poskytovaná obcemi ochrana v soudních řízeních kromě uvedeného je možné sousedská práva chránit v rámci právních předpisů veřejného práva – stavební zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o odpadech atd. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

21 SVÉPOMOC § 6 ObčZ: „Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit". blízká souvislost i v ustanovení § 417 odst. 1 ObčZ, podle kterého platí, že ten, komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

22 OCHRANA PROTI ZÁSAHŮM DO POKOJNÉHO STAVU POSKYTOVANÁ OBCEMI
§ 5 ObčZ: Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu. obecní úřady mají povinnost zasáhnout proti jakémukoliv rušiteli posledního faktického pokojného stavu faktický pokojný stav je často narušován právě sousedskými vztahy JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

23 OCHRANA SOUSEDSKÝCH PRÁV V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
soudní řízení by mělo být v sousedských vztazích poslední a krajní variantou řešení problémů soud může rozhodnout několika způsoby uzavření smíru vydání předběžného opatření projednání žalob na vydání věci, na ochranu vlastnického práva proti jiným neoprávněným zásahům, na poskytnutí ochrany před vážnou hrozící škodou JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

24 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na dotazy. Příští přednáška se koná 20
DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na dotazy. Příští přednáška se koná 20. dubna 2011 od 17:00 hod. „Bydlím, bydlíš, bydlíme aneb k převodům nemovitostí“


Stáhnout ppt "Exkurz do práva sousedských vztahů"

Podobné prezentace


Reklamy Google