Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie Zhodnocení účinnosti a dopadu operací Interreg IIIC na regiony ve Východní zóně Reference Group Meeting Czech Republic Jihlava, 29.května 2006 Gruppo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie Zhodnocení účinnosti a dopadu operací Interreg IIIC na regiony ve Východní zóně Reference Group Meeting Czech Republic Jihlava, 29.května 2006 Gruppo."— Transkript prezentace:

1 Studie Zhodnocení účinnosti a dopadu operací Interreg IIIC na regiony ve Východní zóně Reference Group Meeting Czech Republic Jihlava, 29.května 2006 Gruppo Soges, Torino – ÖIR, Wien

2 Program n Přivítání - KÚ kraje Vysočina a NCP n Zahájení n Předběžná zjištění ze Studie n Diskuse k výsledkům n Motivace & dopad: identifikace klíčových bodů

3 Fáze 1: všechny operace zahrnující relevantní regiony; sekundární výzkum Inventura programu Zmapování témat, partnerství, typy operací, intenzita spolupráce, atd. Výběr - 21 regionů Fáze 2: Vzorek relevantních operací; hloubkový terénní výzkum (sekundární analýza, interview, dotazníková šetření) Fáze 3: Pokračování hloubkového výzkumu (terénní výzkum) Syntéza všech kroků (formulace exekutivní informace) Výhled 2006+ pro řízení programu Čas Rozsah Výchozí programové cíle Detailní zhodnocení efektivity a dopadů Výsledky projektů a programů na základě průběžných výstupů Strategické výhledy Úroveň programová: závěrečné zhodnocení oproti cílům a také hlavním prvkům (témata, typy operací, operace regionálního rámci!!) Úroveň projektová: přínos projektů k tvorbě politik, přidaná hodnota ORR, indikace trvající spolupráce

4 Strategické cíle relevantních programů SF a rozvojových plánů Strategické cíle programu IIIC 21 vybraných NUTS II regionů ve Východní zóně IIIC OperaceVýstupy/Výsledky Specifické dopady zvláště na struktury zodpovědné za realizaci politik Zhodnocení dopadů Zhodnocení dopadů a účinnosti Zhodnocení účinnosti - Agregovaný přehled přínosů Specifická témata Procesy, struktury, nástroje

5 Hlavní výsledky Fáze A n Výběr 21 regionů n Analýza databáze n Vizualizace hlavních činnostních modelů n Nástroje pro Fázi B

6 Pro výběr zvoleny následující parametry: Regiony s operacemi, které představují mix témat a plánovaných výsledků Počet stávajících operací v regionu (vysoká úroveň aktivity) Různé hladiny intenzity spolupráce Operace s různým stupněm realizace (např. 1., 2. nebo 3. výzva) Výběr 21 regionů

7

8 Analýza databáze Vybraná zjištění Přehledy Typy operací Co se děje? – témata spolupráce Kdo je aktivní v IIIC? – partneři operací

9 ZónaOperacePartneři celkem Partneři z regionů Východní zóny Všechny zóny 2642 634718 Východní zóna 71662415 Program INTERREG IIIC – operace, partneři v průměru 10 partnerů na operaci od 3 do 50 partnerů na operaci

10 Program INTERREG IIIC – rozpočty ZónaOperaceERDF (mn. EUR.) Rozpočet partnerů celkem (mn. EUR.) Všechny zóny 264305507 Východní zóna 7170116 v průměru 1.2 mn. EUR. na ICP a NW, 5.2 mn. EUR. per RFO (ORR)

11 Účast partnerů VZ podle zemí

12 Účast jednotlivých partnerů z VZ dle země původu Itálie vykazuje nejsilnější zapojení ze všech 9 zemí VZ Mezi novými členskými státy Maďarsko vykazuje nejvyšší počet partnerů ve IIIC

13 ... Zapojení nových členských zemí...

14 Rozpočty partnerů

15 Celkový rozpočet partnerů podle typu operací

16 Váha témat podle frekvence operací

17 8 témat spolupráce V INTERREGU IIIC dominují témata Životní prostředí, prevence rizik, energetické a přírodní zdroje & Regionální plánování, územní regenerace a městský rozvoj Čeští partneři v IIIC se primárně zaměřují na témata Regionální plánování, územní regenerace a městský rozvoj a následně na Životní prostředí, prevence rizik, energetické a přírodní zdroje

18 Zájem českých partnerů o IIIC podle témat

19 Právní status v INTERREG IIIC

20 Právní status partnerů v Interreg IIIC (PP+LPs) Čeští partneři potvrzují „trend“ v Interreg IIIC Dominují organizace zřízené veřejnou správou; tyto tvoří RRA, univerzity, výzkumné ústavy, Euroregiony, mikroregiony, Vědeckotechnologické parky, Agrární komory, Rozvojové asociace, asociace měst a obcí…. Výrazné zapojení místní a také regionální samosprávy (kraje)

21 ... orientace z pohledu jedn. zemí....  Především AT a v menším rozsahu SI a SK partneři indikují jasné zaměření na operace řízené ve Východní zóně  DE, které je součástí tří zón, je silně zastoupené ve Východní zóně následované Západní zónou  HU, CZ a v menším rozsahu PL partneři ukazují na více rovnoměrně rozložené zapojení ve Východní a Západní zóně - CZ: 21 partnerů v operacích Východní zóny (2.9mn. ERDF), 20 partnerů v Západní zóně (0.8 mn. ERDF)  GR a IT jsou více zaměřené na Jižní zónu

22 Vybrané Mapy samostatný soubor ke stažení Vizualizace vzorků činností

23 Klíčové body pro diskusi Máme zájem o posílení studie kvalitativními zjištěními z „prvé ruky“! Motivace: proč jste se zapojil(i) do IIIC? Vazba: na Programy rozvoje kraje a programy strukturálních fondů? Dopad: Jakým způsobem operace podporuje proces regionálního rozvoje/strukturální politiky v regionu?

24 Interreg IIIC Operace Strategie regionálního rozvoje Programy SF Přínosy pro LP a PP z pohledu: Organizačního rozvoje Rozvoje dovedností Zvýšení kapacit strategického plánování Zlepšení účinnosti nástrojů politik

25 Dotazník LP Dotazník PP Telefonická interview Osobní schůzky Rozeslání Telefon. interview Základní obsah dotazníků Část A - Motivace Myšlenka, kontakt, rozvoj, kvalita partnerství Část B – První dopady Vazby na plány rozvoje, vazby na SF programy, první dopady na institucionální úrovni, na rozvoj strategií, na nástroje politik 1. průzkum mezi LP a PP v 21 regionech NÁSTROJE Zpětná vazba & diskuse v rámci setkání Referenčních skupin v 21 regionech

26 Průběžné výsledky z 1. průzkumu Vybráno 182 dotazníků od projektových partnerů

27 Fáze implementace  Vyvážený vzorek s ohledem na fázi rozpracovanosti operací

28 První kontakt  Osobní známost a již existující partnerství jasně dominují při etablování spolupráce

29 Složení partnerství  Vysoké hodnocení složení partnerství s ohledem na cíle regionálního rozvoje

30 Vazba na rozvojové programy Dobré zakotvení v regionálních rozvojových programech Nižší hodnocení s ohledem na programy SF; přibližně 10% se vztahem k INTERREG C

31 Spokojenost s partnerstvím Obecně vysoká spokojenost s úrovní spolupráce s partnery, úrovní kvality informací a procesem učení

32 Překážky v partnerství Dominují administrativní překážky a rozdílná očekávání

33 Dopady na politiky Pro majoritu partnerů příliš brzy k hodnocení Nicméně, řada respondentů uvádí, že operace zasáhla politické úrovně

34 Přínosy a změny na institucionální úrovní Jasně dominuje zlepšení dovedností Ale také formace nových týmů

35 Zlepšení dovedností Výměna informací klíčová výhoda IIIC sítí Semináře, workshopy a přednášky jsou hlavní elementy

36 Zájem o vzdělávání Dominuje zájem o projektové řízení Vysoký důraz na klíčovou hodnotu sítí – znalosti! Další: finanční řízení!!

37 Zájem o cílenou výměnu informací Indikovaný zájem o cílenou výměnu informací Ze 124 pozitivních odpovědí 44 respondentů uvedlo název operace nebo tématu, 24 z nich dokonce dvě témata/operace transport (5) a cestovní ruch (4) představují nejfrekventovanější témata

38  Rozpočet zhruba 392 MEUR včetně Meziregionální spolupráce, ESPON, Interact, Urbact  Rozpočet v rukou EK  Silná orientace na Lisbon a Gothenborg Agenda  Jeden JTS a jeden MA koncentrovaný v Bruselu  Tématická místa ve Valencii (ES) a Lille (FR)  Tématické výzvy  ? Začleňování meziregionální spolupráce do Cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti? Cíl 3 Meziregionální spolupráce 2007- 2013

39 Děkujeme Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Studie Zhodnocení účinnosti a dopadu operací Interreg IIIC na regiony ve Východní zóně Reference Group Meeting Czech Republic Jihlava, 29.května 2006 Gruppo."

Podobné prezentace


Reklamy Google