Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma II: Výstavba, údržba, opravy, životnost vozovek a ekonomika – 1. část Generální zpráva Ing. Václav Valentin, TOTAL Bitumen Listopad 2009, České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma II: Výstavba, údržba, opravy, životnost vozovek a ekonomika – 1. část Generální zpráva Ing. Václav Valentin, TOTAL Bitumen Listopad 2009, České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 Téma II: Výstavba, údržba, opravy, životnost vozovek a ekonomika – 1. část Generální zpráva Ing. Václav Valentin, TOTAL Bitumen Listopad 2009, České Budějovice

2 Opravy a údržba vozovek

3 T2-Opravy a údržba3 Opravy a údržba vozovek Úvod  Stav silniční sítě v České republice;  Vliv údržby a oprav na životnost vozovek, na objem vynakládaných finančních prostředků;  Dopad na bezpečnost dopravy, vliv na další vynakládané celospolečenské náklady;  Vliv na životní prostředí. Prezentované příspěvky  Celkem zasláno 5 příspěvků;  Další 4 příspěvky avízovány, ale následně nezaslány;  Převážná část příspěvků (vč. avízovaných) se zabývá možnostmi systému hospodaření s vozovkou, diagnostikou a povrchovými vlastnostmi ve spojení s nehodovostí;

4 T2-Opravy a údržba4 Opravy a údržba vozovek  Stranou zájmu zůstávají technologická témata pro oblast oprav a údržby;  Některé společné průsečíky v tématech T1 a T4;  K otevřené diskusi jsou témata nezmíněná – financování, využívání systému hospodaření s vozovkou ve státní správě, účinnost údržby a oprav apod.

5 T2-9a5 Diagnostika vozovek – proč ? Diagnostika vozovek  Součást systému hospodaření s vozovkou;  Systémový sled úkonů, které slouží pro zjištění stavu konstrukce v daném místě a pro provedení optimálního návrhu způsobu opravy;  Výčet úkonů – součást TP 87, resp. 91. Základní diagnostické kroky  Vizuální prohlídka ( grafický záznam poruch konstrukce );  Mechanická účinnost konstrukce ( zatěžovací zkoušky );  Zjištění materiálové skladby ( provádění a vyhodnocení sond );  Povrchové vlastnosti ( rovnost, drsnost );  Laboratorní zkoušky materiálů

6 T2-9b6 Diagnostika vozovek – proč ? Výstupy  Stanovení degradace vozovky (opakovaným diagnostikováním a hodnocením byly odvozeny modely degradace). Modely lze využívat pro plánování oprav a obnovy;  Obnova funkční způsobilosti (návrh na základě hodnocení provozní způsobilosti a provozní výkonnosti);  Návrh způsobu a technologie oprav (7 faktorů, které návrh ovlivňují) Závěr  Systém hospodaření má značný dopad na životní cyklus staveb;  Včasná a efektivní diagnostika pomáhá prodloužit životnost staveb a zefektivnit údržbu, opravy a obnovu. Šetření zde není správné;  Diagnostiku by měla provádět pouze organizace s certifikovaným systémem managementu jakosti a akreditovaná laboratoř.

7 T2-10a7 Využití georadaru GPR a deflektometru FWD k identifikaci mokrých míst ve vozovce Popis problému  Rok po rekonstrukci vozovky dálnice (Remix Plus jako ložní vrstva tl. 7 cm a obrusná vrstva ACO tl. 5 cm) výskyt mokrých míst s vyvěrající vodou;  Důvod – zřejmě nestejnorodost recyklované vrstvy, nefunkční odvodnění;  Po dalších 3 letech provozu výtluky a stripping;  Návrh řešení – zesílení konstrukce vozovky v tl. 11 cm s předchozí identifikací a opravou poškozených míst podkladu. Výzkumný program  Identifikace míst pomocí GPR a vytvoření 3D mapy plochy;  Upřesnění měření v problematických místech pomocí FWD.

8 T2-10b8 Využití georadaru GPR a deflektometru FWD k identifikaci mokrých míst ve vozovce Měření a analýzy  Měření GPR při rychlosti 50 kmh -1 s využitím dvou antén (1,0 GHz pro měření do hl. 0,75 m, 2,2 GHz do hl. 0,30 m);  Celkem 10 přejezdů vždy ca 1 m od sebe (pokrytí celé šíře);  Synchronizace s videozáznamy;  Výpočet dielektrické konstanty ε r (mokrý ACO ca 9 – 12),  S použitím software Road Doctor vytvořena mapa s cílem lokalizace mokrých míst a proudění vody;  Doba měření 2 dny, vyhodnocení pak 3 – 4 týdny (úsek dl. 48 km)  Názorná interpretace výsledků – viz originál příspěvku

9 T2-10c9 Využití georadaru GPR a deflektometru FWD k identifikaci mokrých míst ve vozovce Měření a analýzy  Měření průhybu pomocí FWD po 5 m v místech vysoké konstanty ε r a v místech se silnou reflexí amplitudy GPR signálu;  Kriterium pro provedení zesílení – stanovení zakřivení průběhu křivky FWD – index SCI;  Názorná interpretace výsledků – viz originál příspěvku;  Místa s SCI > 40, resp. 50 identifikována jako poškozená. Následně toto prokázáno i vývrty. Závěry  Kombinované využití GPR a FWD - nedestruktivní cesta řešení;  Úspora nákladů i času ve srovnání s konvečními metodami, které v tomto případě byly téměř nemožné.

10 T2-11a10 Údržba asfaltových a cementobetonových vozovek Popis problematiky  Obecné dělení údržby (běžná a souvislá, preventivní vs. běžná vs. operativní);  Příspěvek se zabývá zejména vlivem zimní údržby na životní prostředí a alternativními způsoby zimní údržby. Letní údržba  Sledování stavebně – technického a provozního stavu a zajištění údržby, příp. oprav nebo rekonstrukcí;  Zajištění čištění a vybavení dle potřeb dopravy

11 T2-11b11 Údržba asfaltových a cementobetonových vozovek Zimní údržba  Preventivní ochrana, snižování kluzkosti, odstraňování sněhu;  Vliv zimní údržby na životní prostředí – souvislosti s používáním soli (poškození zeleně, znečištění vodních zdrojů, infiltrace do zeminy);  Alternativní možnosti (protinámrazové kryty, stacionární postřikovací zařízení). Úspěšné využívání báze MgCl 2 - Solmag. Rehabilitace CB vozovek pomocí asfaltových směsí  Možnost využití širokého spektra asfaltových technologií. Závěr  Financování nedostatečné, vliv legislativy.

12 T2-12a12 Vliv klimatických podmínek na obnovu povrchových vlastností vozovek Klimatické podmínky  Změny počasí působí nepříznivě na stavební objekty;  Změna klimatu v posledních 10 – 15 letech;  Růst průměrné teploty, změny v ročních obdobích;  Spolu s růstem dopravního zatížení dochází k nadměrnému opotřebení obrusných vrstev. Vliv na údržbu a obnova povrchových vlastností  Časté střídání cyklů vyžaduje obnovu povrchových vlastností po 7 – 8 letech;  Možnosti nabízejí emulzní technologie (v systému hospodaření s vozovkou jsou v oblasti oprav do tl. 30 mm nejekonomičtější).

13 T2-12b13 T2-12b Vliv klimatických podmínek na obnovu povrchových vlastností vozovek Technologie  Běžné zálivky, v praxi i asfaltové emulze s posypem;  Trysková metoda (rozšířená, ale nedoceňované riziko správné volby materiálů a dávkování obsluhou);  Regenerační postřiky (v ČR bohužel nepoužívány);  Nátěry (problematika technologické drti);  Kalové vrstvy (kalové zákryty, mikrokoberce vč. oprav podélných kolejí). Shrnutí  V souvislosti s růstem dopravy a změnou klimatu je nutná změna filosofie hospodaření s vozovkou;  Emulzní technologie mají svůj význam při prodlužování životnosti vozovky.

14 T2-13a14 Plán údržby a oprav nehodových úseků a jeho vyhodnocení Výběr nehodových úseků a návrh opatření  Realizace údržby vybraných úseků silnic I. tříd v Jihomoravském kraji (celkem 10 úseků);  Využití metody „benefit/cost“ s použitím databáze nehod Policie ČR v roce 2005 a výsledků měření protismykových vlastností;  Zvoleny „krátké úseky“ jak v rozlehlých křižovatkách, tak v nepřehledných místech přechodů pro chodce. Dále zvoleny „dlouhé úseky“ na silnicích s několika nehodovými místy.  Použité technologie : nátěr Rocbinda, mikrokoberce. Zhodnocení jednotlivých úseků  Nátěr Rocbinda se osvědčil. Porucha vznikla pouze v místech, kde podklad vyspraven tryskovou metodou;

15 T2-13b15 Plán údržby a oprav nehodových úseků a jeho vyhodnocení  Mikrokoberce – v některých úsecích poškození údajně z důvodu příliš rychlého uvedení do provozu, což mělo za následek zhoršení protismykových vlastností;  Policie z následných statistik dokladuje na úsecích bez technologických problémů snížení nehodovosti; Shrnutí  Úseky s delší dobou sledování než 1 rok ukazují, že na 1 Kč vynaloženou na opravu dochází k úspoře sociální a materiální z důvodu snížení následků nehody až do 20 Kč;  Ukazuje se i psychologický vliv (na barevném povrchu se jezdí pomaleji);

16 T2-13c16 Plán údržby a oprav nehodových úseků a jeho vyhodnocení  Zpracován program identifikace nehodových úseků jako pomůcka pro správce;  Realizace ukázala nutnost maximální kvality prováděné práce. V opačném případě hrozí riziko dalšího zhoršení situace v nehodovém úseku.

17 T2-Opravy a údržba17 Co je konečně třeba opustit a změnit ? Několik ukázek stavu, který není ke cti silničářům a nepřispívá ani k lepší bezpečnosti či k ochraně životního prostředí.

18 T2-Opravy a údržba18 Toto vše lze běžně bohužel spatřit ! Stav několika silnic II. a III. třídy ve středních Čechách.

19 T2- Opravy a údržba19 Kam bychom měli směřovat ? Dvojvrstvý mikrokoberec na dálnici D 11 ( rehabilitace CB vozovky ). Stav po 7 letech provozu.


Stáhnout ppt "Téma II: Výstavba, údržba, opravy, životnost vozovek a ekonomika – 1. část Generální zpráva Ing. Václav Valentin, TOTAL Bitumen Listopad 2009, České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google