Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shromáždění Společenství pro dům Přízřenická 1022, 1023, 1024, Modřice 19.května 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shromáždění Společenství pro dům Přízřenická 1022, 1023, 1024, Modřice 19.května 2011."— Transkript prezentace:

1 Shromáždění Společenství pro dům Přízřenická 1022, 1023, 1024, Modřice 19.května 2011

2  1. Zahájení Shromáždění  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  3. Hlasování o programu jednání  4. Zpráva o činnosti výboru od konání posledního Shromáždění  5. Prezentace výsledku hospodaření  6. Schválení pronájmu inženýrských sítí městu Modřice  7. Prezentace a schvalování investic  8. Aktualizace plateb za služby  9. Diskuse  10. Závěr Program

3 Zpráva o činnosti výboru od posledního shromáždění:  NetDataComm – úprava cen  Úspora za servis výtahů (tlak na dodavatele) 3000,- Kč  Úspora za změnu správce 110 000,- Kč  Změna banky 10 000,- Kč  Odstranění suchých dřevin ( 15 000,- Kč ) (okamžitá akce při pádu stromu)  Odstranění trafostanice  Zatravnění pozemku

4 Zpráva o činnosti výboru od posledního shromáždění:  Oplocení a pronájem pozemku od města  Mobilní oplocení 40 000,- Kč  Realizace dětského hřiště  Úprava pozemku včetně cest  Povolení na čerpání vody z řeky  Povolení na odstranění suchých dřevin  Sjednocení klíčů  Deratizace  Výměna poškozeného herního prvku

5 Zvolená varianta vs. skutečnost:

6

7 Trafačka – problém až do konce:

8 Ostranění škod:

9 Instalace hřiště:

10 Důležité Informace: •Statika domu – praskání zdí, podlah v garáži - dle informací byla změněna technologie základů. Bylo nutné prověřit, zdali jsou základy stabilní a praskliny jsou způsobeny sedáním zdiva a ne propadáním základů. •Současné kotle jsou neefektivní - cena nových kotlů 500 – 700 tisíc •Opravy teras – špatně provedná izolace projevující se s odstupem času, jedině řešení je udělat novou izolační vanu – po důkladném přezkumu bude oprava placena s fondu oprav •Výměna oken za tříkomorová – po diskuzích zrušeno. Kvalita stávajících oken je dobrá, návratnost nový více jak 10let. – rozhodnuto neřešit •Povodňová situace – dle infomací pana. Loveckého ohlední poslední 100 leté povodně by nás voda mohla zaplavit do 10cm. Řešení by bylo extrémně nákladné – rozhodnuto neřešit •Úpravna vody •Schůze v Porta de TERA •Poděkování •Pravidelné schůze – posílejte náměty

11 Prezentace výsledku hospodaření: Schválení výroční zprávy o hospodaření. vše k nahlédnutí u správce a na www.prizrenicka.czwww.prizrenicka

12 Schválené investice – plán vs. realita? Schválené v roce 2009 realizace rok 2010  Sjednocení zámků a klíčů 25 000,- 32 000,-  Oplocení 100 000,- 61 000,-  Dětské hřiště200 000,-189 000,- Schválené v roce 2010 realizace rok 2010  Renovace travnaté plochy 50 000,- 38 000,-  Cesta na pozemku 40 000,- 29 500,-  Celkem 415 000,- 349 500,- Úspora: 65 500,-

13 Další náklady z FO  Čerpadlo, hadice, ostřikovače, kompostéry,  Travní směs, nářadí, zapůjčení rotavátoru  Geodetické zaměření  Měření statiky = 31.440,- Kč

14 Schvalování a hlasování:  Výpůjčka inženýrských sítí městu Modřice  Akce Z 20 000,00 Kč  Trampolína 8 999,00 Kč  Zastíněný prostor 50 000,00 Kč  Gril15 000,00 Kč  Obnova a rozvoj pozemku SVJ 60 000,00 Kč  Hlavní vchodové dveře 150 000,00 Kč  Vymalování včetně úklidu 80 000,00 Kč  Prostory pro účely správy 10 000,00 Kč  Herní prvky20 000,00 Kč

15 Zastíněný prostor

16 Gril

17 Schvalování a hlasování:  Vchodové dveře z garáže do zahrady 50 000,- Kč  6 laviček 3 stoly 25 000,- Kč  Pronájem hřiště  Termínovaný vklad  Rozšířené povinnosti a odpovědnost výboru Rozšířené povinnosti a odpovědnost výboru  Změna správce = 110 000,- Kč Změna správce = 110 000,- Kč  Převedením práce a povinností na výbor -72 000,- Kč Převedením práce a povinností na výbor -72 000,- Kč  Celková úspora = 38 000,- Kč Celková úspora = 38 000,- Kč  Změna rozúčtování plateb za teplo – viz dále Změna rozúčtování plateb za teplo – viz dále

18 Navrhovaná změna rozúčtování nákladů za energieenergie  Navrhovaná změna rozúčtování nákladů za energie v obytném domě s ústředním vytápěním a centrální přípravou teplé užitkové vody:energie  Postup rozúčtování nákladů na vytápění a poskytování teplé užitkové vody je určen vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. Pokud existuje jeden zdroj na výrobu teplé vody a tepla, potom se celková spotřebovaná energie dělí v poměru 40% na teplou vodu a 60% teplo. Obytný dům s ústředním vytápěním je vždy posuzován jako jeden celek, tzv. zúčtovací jednotka. Spotřebu tepla na vytápění lze měřit pouze na fakturačním měřidle dodavatele na vstupu do objektu. Množstvím odebraného tepla v GJ násobeným jednotkovou cenou jsou určeny roční náklady za vytápění, které se dále rozpočítávají u domů s osazenými indikátory – tzv. rozdělovači topných nákladů: 40% nákladů za vytápění je rozúčtováno dle tzv. započitatelných podlahových ploch bytů a nebytových prostor v zúčtovací jednotce, zbytek 60 % je rozúčtován úměrně výši náměrů indikátorů. Ve vytápěném domě se teplo šíří nejen vodou v topném systému, ale i vzduchem a konstrukcí budovy přes mezibytové příčky i přes stropní konstrukce, proto jsou tzv. fixní náklady (základní složka – 40%) rozpočítávány i na byt, který po určitou dobu v otopném období nebyl užíván a dokonce i na byt odpojený od vnitřního rozvodu vytápění.vytápění teplo  U teplé užitkové vody jsou náklady na její přípravu stanoveny v místě přípravy. Skládají se z ceny studené vody odebrané k ohřevu a tepla použitého k ohřevu vody. Bytové vodoměry na teplou nebo i studenou vodu, slouží k poměrovému rozúčtování celkových nákladů připadajících na dům. U teplé vody se náklady dělí na základní a spotřební složku v poměru 30 a 70 %. To znamená, že 30 % celkových nákladů se rozúčtuje podle poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše v domě a 70 % nákladů je rozúčtováno v poměru náměrů v jednotlivých bytech.  Důvodem zavedení základní složky jsou konstantní náklady spojené se ztrátami tepla v rozvodech, se spotřebou čerpadla cirkulace apod. Teplá užitková voda (TUV) je uživateli kdykoliv k dispozici a s touto pohotovostí, tedy určitým komfortem, jsou spojeny zmíněné konstantní náklady, proto se na jejich úhradě musí podílet všichni uživatelé (vlastníci nebo nájemníci) bytů a nebytových prostor v domě bez ohledu na množství skutečně odebrané TUV. cirkulace

19 Navrhovaná změna rozúčtování nákladů za teplo  Zjednodušeně bude nové rozúčtování provedeno takto:  Náklady na teplo = 40% dle započitatelných podlahových ploch (není celá plocha bytu) a 60% dle náměrů měřičů

20 Kalibrace vodoměrů a měřičů tepla  Základem právní úpravy je zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění několika dalších zákonů, které jej novelizují, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a ta jeho prováděcí nařízení vlády, která se vztahují na měřidla  058-ID-C001-01 vyhláška vodoměry 058-ID-C001-01 vyhláška vodoměry

21 Výměna měřičů tepla a vody: 3.630,- Kč  Povinná výměna/kalibrace měřičů teplé vody  Na současné měřiče nejsou náhradní díly  Kalibrace včetně přemontáže 382,- Kč  Nový antim. BV ENBRA EVI s imp. 625,- Kč  Výměna měřičů bude provedena pro teplou i studenou vodu  2 byty mají měřiče 2x. Budou připojeny do sítě  Povinná výměna/kalibrace měřičů tepla  Kalibrace a ověření 2.247,- Kč / byt Pozor na změnu DPH z 10 na 17,5 %Všechny ceny jsou bez DPH

22 Informace vlastníkům :  Výměna vodoměrů – červen, červenec a srpen  Strategie úspor energie  Změna bankovního účtu SVJ  Zasklení balkonů

23 Fond oprav  Po roce vytvořena rezerva pro krizové situace 500.000,- Kč.  Rozhodli jsme se tuto sumu dát na terminovaný vklad 1 měsíc.  Jak to mají jinde:  Nové bytové domy bez kotelny, výtahů a zahrady mají Fond oprav min 10,- Kč/m 2, většinou více 12,- a více.  Starší domy, kde jsou nutné opravy mají fond oprav 30 - 45,- Kč / m 2 v závislosti na výšce úvěru.  Je třeba si uvědomit, že jednou budeme muset opravovat, střechu, výtahy, kotelnu, což budou nemalé náklady. Z toho plyne, že náš Fond oprav je nastaven dobře. Je lepší postupně spořit než si následně brát úvěr, který by mohl zvednout Fond oprav na 20,- Kč či více za m 2.  Snížení či zvýšení fondu oprav o 1Kč u 100m bytu činí 100,- Kč měsíčně.

24 Provoz kotelny  Zimní provoz / Letní provoz  Začátek nejdříve 1.9. -- Konec nejpozději 31.5 == 8 měsíců  Přepnutí dříve pokud prům. teplota klesne nebo přesáhne 13 ºC  Prům teplota se stanoví průměrem teplot v 7, 14, 21, 21hod  Teplota teplé vody 55 ºC v létě a 60 ºC v zimě  V noci v době 23 – 5 hod bude dodávka tepla či teplé vody přerušena  Pokud teplota v noci klesne pod -10 ºC bude provoz topení nepřetržitý při venkovní teplotě 15 ºC, bude teplota vody 40 ºC (teplota těla je 36 ºC) při venkovní teplotě 11 ºC, bude teplota vody 46 ºC, při venkovní teplotě 8 ºC, bude teplota vody 50 ºC při venkovní teplotě 3 ºC bude teplota vody 60 ºC, což je maximální teplota radiátoru. Zvýšení teploty o 1 ºC stojí cca 6% paliva

25 Úspory nákladů – další kroky výboru:  Průběžné sledování stavu odběrů  Změna banky  Úspora energií – strategie

26 Přípomínky a výzvy:  Dodržování nočního klidu (aut. pračky, myčky, sousedi, odpadky u dveří, třídění odpadu )  Řády  Aktualizovat informace o vlastnicích bankovní účty, kontakty, zvonky – informovat správce  Kontrola vlastních odečtů měřičů vůči vyúčtování

27  Zamezit škodám  Pořídit fotodokumentaci  Kontaktovat výbor / souseda  Ve spolupráci řešit opravu a pojistnou událost  Možné havárie  Kapající voda ze stropu, vytopení  Závady společných prostor  zajišťuje výbor, nutné podněty od vlastníků Postup při haváriích a závadách

28 Diskuze

29 Komunikační kanály:  www.prizrenicka.cz – informační kanál www.prizrenicka.cz  Správce = spravce@prizrenicka.cz  Email: vybor@prizrenicka.cz  Pouze pro krizové situace: - Ing. Erik Mikuš – 777 013 745 - Petr Knespl – 732 134 721


Stáhnout ppt "Shromáždění Společenství pro dům Přízřenická 1022, 1023, 1024, Modřice 19.května 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google