Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANET prezentace … Z INTERNETU. MANET prezentace … Z INTERNETU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANET prezentace … Z INTERNETU. MANET prezentace … Z INTERNETU."— Transkript prezentace:

1

2 MANET prezentace … Z INTERNETU

3 PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU MANET
Systém MANET: Je aplikace vyvinutá společností MAPRO pro sledování a vyhodnocování chodu vstřikovacích lisů firmy DEMAG PlasticGroup od řady NC4 (systémy IBED a ErgoControl). Tato aplikace je otevřena i lisům jiných výrobců, používajících standardní síťové rozhraní Euromap 63. Vyjma KATALOGU FOREM (viz. níže) není možno nastavit stroj z počítače! Systém MANET hodnoty zpracovává, ale nenastavuje. Je to především z hlediska bezpečnosti a vyloučení rizika lidského faktoru (obsluha počítače by mohla např. zaměnit dva stroje nebo zadat chybně hodnotu atd.). Shromažďuje informace od všech strojů zapojených do jeho sítě. Jedná se např. o použité formy, seznam chybových hlášení, evidenci provedených změn parametrů stroje, PDE statistika od prvního zdvihu až do konce, nastavení stroje atd. Takto získaná data lze dále vyhodnocovat a to jak pomocí systému MANET, tak i exportem do jiných programů. Lze jej upravit zákazníkovi na míru (zobrazení strojů a jejich umístění do několika virtuálních pracovišť atd.). Je zabezpečen – funguje na systému oprávnění jednotlivých uživatelů. Je modulární tzn. že je otevřen dalšímu vývoji, na kterém se neustále pracuje (zpracovávají se požadavky zákazníků, vytváří se nové moduly, připravuje se systém NC5 atd.). V současné době jsou k dispozici tři moduly: KATALOG FOREM – spravuje databázi programů k jednotlivým formám. Umožňuje jejich stahování ze stroje a opětovné nahrání na stroj bez nutnosti použití disket. Modul je patřičně zabezpečen proti neoprávněnému či nechtěnému odeslání programu formy na stroj. EXPORT VIEWER – slouží k prohlížení dat minulých zakázek. Je schopen samostatného spuštění a to i např. u zákazníka. Obsahuje kompletní PDE statistiku, seznam chybových hlášení, protokol změn atd. SPC – statistická kontrola procesu vyhodnocuje hodnoty vybraného parametru pro stanovení kvality výroby a výhledu jejího dalšího vývoje. Je přeložen do několika cizích jazyků: němčina, angličtina, připravuje se francouzština a případně další jazyk na přání zákazníka.

4 ZAKÁZKY SYSTÉM ZAKÁZEK MANET funguje na principu zakázek. Zakázky si zakládá každý stroj automaticky a nadále je spravuje včetně oznámení jejich ukončení. Zakázka může vzniknout dvěmi způsoby: Vynulováním počítadla na stroji Výměnou formy na stroji Výhodou tohoto systému je jeho naprostá průhlednost, neboť každý stroj může mít pouze jednu běžící (živou, právě zpracovávanou) zakázku, která je po ukončení zařazena mezi zakázky minulé. Navíc na základě informací z minulých zakázek je možno rychle a jednoduše využít plánovače zakázek. INFORMACE O ZAKÁZCE MANET je navržen tak, aby co nejméně zatěžoval obsluhu = většina informací je doplněna systémem a obsluha je na případné nesrovnalosti graficky upozorňována na hlavní obrazovce MANETA (viz. níže). Jaké informace MANET vyplňuje automaticky?: Kód a název zakázky – kód je sypané šestimístné číslo a název zakázky se rovná názvu použité formy Plánované množství na stroji Spuštění zakázky a předpokládané ukončení zakázky včetně spotřeby času Informace o stroji, který zakázku zpracovává Použitou formu Hmotnost vstřiku a potřeba materiálu – pokud obsluha tuto informaci jednou k dané formě uvede, je MANETEM využita při dalším použití této formy Každá běžící i minulá zakázka obsahuje přehledný graf o svém průběhu. Ten shrnuje jednotlivé režimy stroje, v nichž se nacházel během zakázky. Výsledkem je barvené zobrazení průběhu zakázky. Barevné rozlišení režimů stroje …

5 PRACOVNÍ PLOCHA Pracovní plocha je zobrazena ihned po
spuštění systému MANET. Přehledně zobrazuje jednotlivé stroje a graficky znázorňuje, v jakém režimu se zrovna nacházejí. Dále je uveden název stroje, zbývající čas do konce zakázky, potřebný materiál a typ připojeného stroje. Rozlišujeme tyto režimy stroje: Vypnutý stroj Ruční a servisní režim Chybový režim Poloautomatický režim Automatický režim Upozornění na SPC Pracovní plocha slouží jako odrazový můstek k dalším akcím jako jsou seznamy zakázek, strojů a forem, otevření detailu stroje, spuštění modulů a přepnutí jazyka.

6 DETAIL STROJE Detail stroje obsahuje informace o:
právě zpracovávané zakázce použité formě výpočty potřebného času a materiálu PDE statistiku od prvního zdvihu nastavení parametrů stroje grafické znázornění teplot vstřikovacích jednotek archiv provedených změn na stroji (všech parametrů) protokol chyb, které se na stroji objevily a v neposlední řadě také seznam zakázek, jež daný stroj zpracoval Všechny tyto informace jsou k dispozici pomocí přehledných záložek. Do PDE statistiky je možno zařadit libovolný parametr a to pro každou formu zvlášť. Ke každé změně parametru nebo chybě stroje lze připojit poznámku.

7 VŠECHNY OSTATNÍ FUNKCE JSOU ZARUČENY.
IBED vs. ErgoControl vs. ostatní výrobci Společnost DEMAG PlasticGroup používá ve svých vstřikovacích lisech řady NC4 dva druhy řídících systémů. Starší IBED a novější ErgoControl. Zatím co systém ErgoControl používá standard Euromap 63, systém IBED nic takového neměl. S tím souvisí i rozdíl v komunikaci a následně pak v množství a typu dat získaných z tohoto systému. Systém IBED se od systému ErgoControl liší v těchto případech: Zobrazení stavu stroje – tuto logiku dopočítává MANET Nelze zobrazit archiv chybových hlášení Nelze taktéž přečíst použitou formu ani jakékoli informace o ní Změny parametrů stroje řeší MANET svou logikou, není možno zaznamenat všechny změny Není možno použít modul KATALOG FOREM VŠECHNY OSTATNÍ FUNKCE JSOU ZARUČENY. Stroje jiných výrobců musí podporovat standard Euromap 63. V současné době je podpora těchto strojů ve fázi příprav na testování.

8 modul EXPORT VIEWER Modul EXPORT VIEWER zobrazuje data
minulých zakázek. Informace o zakázce (doba trvání zakázky, spotřebovaný materiál, použitá forma atd.) Kompletní PDE statistika všech sledovaných parametrů Přehled režimů stroje v nichž se během zakázky nacházel Archiv provedených změn parametrů Protokol chyb stroje Výhody použití EXPORT VIEWERU: Data je možno dále zpracovávat např. exportem do programu MS EXCEL. Data lze uložit na CD, FlashDisk nebo jiná záznamová média a to včetně modulu EXPORT VIEWER (tváří se jako samostatný program MANET PROHLÍŽEČ) a v případě potřeby předvést stabilitu procesu zákazníkovi nebo nadřízenému.

9 modul KATALOG FOREM Modul KATALOG FOREM spravuje programy všech forem použitých ve výrobě Každý lis má svou vlastní kolekci forem. Obsahuje detailní informace o formách (násobnost, čas cyklu, hmotnost vstřiku, názvy horkých kanálů …) Automatické uložení programu formy, která doposud nebyla u daného lisu použita. Programy forem lze kopírovat mezi jednotlivými lisy (taková forma je barevně zvýrazněna). Opětovné nahrání programu formy na stroj (tato akce má několik podmínek zabezpečení)! Výhody použití KATALOGU FOREM ve výrobě: Odpadá problém s nečitelnými disketami a jejich uskladněním. Rychlý přehled použitých forem na daném lisu včetně informací o formě (čas cyklu, použité horké kanály, hmotnost vstřiku atd.) Možnost uložení aktuálního nastavení formy, kopírování programů forem mezi lisy atd. Ve spojení se systémem MANET absolutní kontrola nad založenou formou a změnou jejího nastavení! Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte abych se představil: Jmenuji se Zdeněk Hrtoň ve společnosti MAPRO pracuji čtyři roky. V současnosti nám na starosti náhradní díly a servis. KATALOG FOREM je zabezpečen proti neoprávněnému a nechtěnému odeslání programu formy na stroj!

10 modul SPC Modul SPC – STATISTICKÁ REGULACE PROCESU –
vyhodnocuje, zda je či není proces dostatečně zvládnutý pro kvalitní výrobu. SPC statistika obsahuje: Určení lisu, který zakázku zpracovává nebo zpracoval. Nastavení statistiky – vyhodnocovaný parametr, frekvenci měření a počet hodnot ve skupině. Potřebné hodnoty statistiky (toleranční meze, průměry procesu a rozpětí, schopnost stroje a schopnost procesu). Přehledné grafy pro průměr procesu, průměr rozpětí a gaussovu křivku. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte abych se představil: Jmenuji se Zdeněk Hrtoň ve společnosti MAPRO pracuji čtyři roky. V současnosti nám na starosti náhradní díly a servis. Výhody použití SPC ve výrobě: Každá zakázka je statisticky podchycena od začátku až do konce. Nezatěžuje obsluhu sběrem dat z lisů. Slouží kvalitáři k zajištění stability procesu a tím i předpokladu kvality výroby. Automaticky upozorňuje na vybočení hodnot ze stanovených mezí procesu (na hlavní obrazovce MANETU). Tiskne statistické karty ke každé zakázce.

11 CIZÍ JAZYKY ZABEZPEČENÍ
Systém MANET komunikuje s uživateli v několika jazycích: ČESKY NĚMECKY ANGLICKY FRANCOUZSKY – připravujeme V případě zájmu je možno připravit aplikaci i pro další jazyky. ZABEZPEČENÍ SYSTÉM ROLÍ (oprávnění uživatelů) MANET je vybaven systémem rolí, pomocí nichž se upravuje přístup uživatelů k jeho jednotlivým funkcím. Je tak možno mistrovi lisovny povolit přístup k jednotlivým strojům a přitom zakázat obsluhu SPC statistiky, která se týká kvalitáře. Někdo bude moci informace pouze prohlížet a někdo upravovat (psát poznámky, plánovat zakázky atd.).

12 VÝHODY POUŽITÍ SYSTÉMU MANET
Pomocí aplikace MANET lze získat absolutní kontrolu nad výrobním procesem a prací zaměstnanců. Systém zakázek zahrnuje veškerý čas stroje včetně nastavení nové formy, prostojů atd. Každá zakázka obsahuje data všech výrobních cyklů, textově a graficky zobrazuje dobu jednotlivých režimů, vede evidenci jakékoli změny parametru a výskytu chyb. Pomocí těchto informací je možno efektivněji plánovat výrobu, zjistit efektivitu strojů, přesně změřit časy prostojů spojených s výměnou formy, odstranění chyb atd. Jakoukoli reklamaci lze zpětně prověřit pomocí modulu EXPORT VIEWER a v případě nutnosti předvést potřebná data přímo zákazníkovi. Pomocí modulu KATALOG FOREM lze snížit riziko lidského faktoru při práci s formami – u každé zakázky je zobrazena použitá forma. Zcela se vyloučí riziko vadné diskety. Program formy může nahrát pouze uživatel k tomu oprávněný. Modul SPC (statistická kontrola procesu) automaticky sleduje výrobní proces a upozorňuje obsluhu při jakémkoli porušení stanovených mezí. Pomocí statistických karet lze zákazníkovi deklarovat kvalitu výroby – ve spojení s modulem EXPORT VIEWER pak s rozlišením až na jednotlivé výrobní cykly.

13 … děkuji za pozornost … KONEC Jan Loveček


Stáhnout ppt "MANET prezentace … Z INTERNETU. MANET prezentace … Z INTERNETU."

Podobné prezentace


Reklamy Google