Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Populační vývoj České republiky a světa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Populační vývoj České republiky a světa"— Transkript prezentace:

1 Populační vývoj České republiky a světa
RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.

2 I.Vývoj historických populací
Dlouhé období od vzniku člověka do moderní doby, koevoluce přírody a kultury (Cliquet 2010) Z hlediska pramenů dat pro demografické zkoumání: tzv. předstatistické období - až do zavedení pravidelných moderních sčítání lidu a kvalitní evidence přirozené měny paleodemografie a historická demografie – jiné prameny a jiné postupy studia historického populačního vývoje než současná demografie Hmotné pozůstatky člověka, jeho osídlení a činnosti, odvozené úvahy o reprodukčních otázkách Ačkoliv sčítání lidu jsou známa už ze starověku, v průběhu středověku byly soupisy obyvatelstva velmi řídké, až do 18. století buď nejsou, jsou ojedinělé nebo nekvalitní (viz účel sčítání, postup, archivace) Postupně od 16. stol. jsou zachovány matriční záznamy – řídké, krátký časový interval – a metody jejich zpracování jsou naprosto odlišné od moderní evidence přirozené měny

3 Vývoj člověka Proces hominizace studuje především antropologie, dále paleobiologie, archeologie, paleodemografie atd. stále mnoho nezodpovězených otázek o vývoji člověka, jeho předchůdcích, rozšíření atd. Před 5-6 mil. let se na V a J Afriky oddělil od Australopithéků Homo habilis, před okolo 2-1,5 mil. let se transformoval na Homo erectus, před 1,5-1 mil. let se rozšířil do všech oblastí starého světa, diferencoval se do několika variant a vyvinul se Homo sapiens Okolo 40 tis. př.n.l. se po celém starém světě rozšířil Homo sapiens sapiens V mladším paleolitu 40 – 10 tis. př.n.l. se člověk rozšířil i do Ameriky a Austrálie Jako jediný biologický poddruh osídlil současný člověk celou Zemi (díky myšlení je člověk schopen adaptace a využití daných přírodních podmínek) Člověk je živočich a lidská reprodukce má své biologické zákonitosti (vrozené fyzické i psychické faktory partnerského a reprodukčního chování)

4 Pravěk – nejdelší a nejméně probádané období vývoje lidstva – data a metody
Chybí písemné památky, výsledky paleodemografického bádání mají spíše přibližný a hypotetický charakter 2 způsoby určení lidnatosti pravěkých populací: 1. Na základě způsobu obživy (organizace výroby, používaných pracovních nástrojů), lze odhadnout max. velikost populace, té však zpravidla dosahováno nebylo. Pravěký člověk se nejprve zdržoval jen v nejpříhodnějších oblastech. Na druhé straně minimum velikosti populace je dáno biologicky (izolát nemůže z hlediska zatížení genetickými nemocemi dlouhodobě existovat, minimum při promiskuitě je a při monogamii jedinců). Určitá analogie se současnými předliterárními společnostmi. 2. Na základě počtu a velikosti obydlí a počtu kosterních pozůstatků. Problém s odhadnutím délky jedné generace, struktura pohřbených podle pohlaví a věku bývá nevyrovnaná (někteří jedinci bývali pohřbeni jinde). Zřejmě neznáme ani všechna tehdejší sídliště.

5 Pravěk – pokr. Migrace – směry, čas, intenzita, důsledky – mnoho nezodpovězeného Prostorová mobilita lidí a jejich komunikace – významný faktor rozvoje Otázka, zda nová kultura souvisí s vystřídáním etnik Teorie superpoziční – při střetu dvou kultur zřejmě nebyla poražená skupina zlikvidována (vyhnána) úplně, alespoň nějaké ženy a děti zůstaly s novými lidmi

6 Pravěk – neolitická revoluce
Změna klimatu, rozšíření osídlení člověka Přechod od sběru a lovu k zemědělství Vymanění člověka z bezprostřední závislosti na přírodě Lepší výživa Sociální diferenciace – rozvoj ve všech oblastech života Příznivé podmínky pro natalitní růst Hustější osídlení ale mohlo znamenat i častější infekční nákazy (období zvýšené úrovně úmrtnosti) Před 11 tis. lety v Přední Asii, pak Čína a střední Amerika 7. tis. př.n.l. kolonisté z Anatolie do E V pol. 5. tis. př.n.l. na území Česka Vývoj v jednotlivých oblastech velmi diferencovaný, rozdílné přírodní podmínky, drsnost klimatu

7 Pravěk – odhad počtu obyvatel
Odhady počtu obyvatel Země: 7500 př.n.l mil. 5000 př.n.l. okolo 20 mil. 1000 př.n.l. okolo 80 mil rok 0 okolo mil (z toho Evropa: 35 mil %)

8 Antika Otrokářská společnost - otroci vyřazeni z reprodukčního procesu (zpravidla nemohli založit rodinu) Mezi otroky převaha mužů – vychýlení struktury podle pohlaví Otrokyně – sex. morálka V antických státech probíhala sčítání (Římané ho pojmenovali census) pouze svobodní M – daňové a vojenské účely

9 Starověké Řecko Svého populačního maxima dosáhlo v 5. stol. př.n.l., kdy mělo asi 2 mil. obyvatel O demografickém režimu Řecka mnoho dokladů není, zřejmě byl velmi odlišný od středověkého Manželství monogamní, rozlučitelná, účelem manželství bylo zajistit dědice Bezdětným ženatým M byl umožněn konkubinát k zajištění dědice Sexuální styk mimo manželství byl zřejmě běžný a tolerovaný, podobně jako homosexualita Velký počet dětí považován za přítěž, běžně byla praktikována prevence početí – otázkou je její účinnost, rozšířené byly potraty a odkládání „přebytečných“ a neduživých dětí, eugenicky motivovaná infanticida (Sparta) Populační klima spíše antinatalitní

10 Starověké Řecko – pokr. Platón i Aristoteles nastolili otázku populačního optima – ideál spatřovali v zachování početní stability obce – navrhli opatření na podporu i omezení růstu populace: sň. věk, omezování porodů, potraty, odkládání dětí atd. Zatím otázkou zůstává populační úpadek Řecka ve 4 stol.př.n.l. Možná vliv epidemií (mor aj.) Zhoršující se pop. klima – např. historik Polybios vysvětloval populační úpadek sklonem svých současníků k okázalosti, bohatství a pohodlí. „Lidé se nechtěli ženit a ženatí nechtěli děti, nanejvýš jedno či dvě.“ Zdroje dat: např. náhrobky, antropologické studium koster

11 Starověký Řím Demografické otázky byly v Římě i předmětem zákonů (př. min. sň. věk 12 let u Ž, ale průměr se odhaduje 18Ž a 26M), propopulační politika s mocenským zájmem Mnoho mužů se neženilo vůbec (odkládání, infanticida Ž a posléze tedy jejich nedostatek?) Augustovy zákony nutily např. prostřednictvím daní všechny dospělé, aby vstoupili do manželství a měli děti Konstantin (pod vlivem křesťanství) zrušil zákonné postihy svobodných, ale zpřísnil tresty za zabití novorozeně Přesto i v Římě zaznamenán populační úbytek

12 Křesťanská manželská doktrína
Křesťanství zasahovalo do populačního procesu mnohem výrazněji než ostatní náboženství, křesťanství se záhy stalo státním náboženstvím Protože biblická tradice byla v populačních otázkách nesystematická, bylo třeba ji doplnit podněty z antické filozofie Křesťanská morálka: oslava pohlavní zdrženlivosti, ideál panenství a panictví Odsudky smilstva (mimomanželských styků), antikoncepce, potratů, infanticidy, homosexuality a sodomie Asketický život jako příprava pro posmrtný život, odevzdaný přístup ke smrti (odklon od vymožeností antické medicíny a hygieny)


Stáhnout ppt "Populační vývoj České republiky a světa"

Podobné prezentace


Reklamy Google