Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 109/2002 Sb. a předpisy související

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 109/2002 Sb. a předpisy související"— Transkript prezentace:

1 Novela zákona č. 109/2002 Sb. a předpisy související
Martina Kostková, odbor legislativy a exekutivního servisu MŠMT 13. listopadu 2013

2 Novely zákona č. 109/2002 Sb. od zákon č. 333/2012 Sb. (MŠMT) zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (MPSV) zákon č. 89/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb. – rekodifikace soukromého práva (MS)

3 Záměr předkladatele (MŠMT):
1. předpoklad využívání preventivně výchovné péče ve střediscích ve větším rozsahu – důraz na prevenci a poradenství 2. snížení počtu dětí v ústavní péči tím, že bude kladen větší důraz na prevenci a poradenství 3. poradenské preventivní služby bude poskytovat nadále středisko, činnost DÚ se bude zaměřovat výhradně na diagnostiku 4. zrušení požadavku na opakované psychologické vyšetření ke zjištění psychické způsobilosti po 7 letech platnosti 5. zavedení nového systému stanovení peněžitých částek

4 Počty dětí v zařízeních
Ve školním roce 2012/2013 celkem 220 zařízení, dětí Z toho: 147 DD (4442 dětí), 29 VÚ (1269 dětí), 14 DÚ (517 dětí), 30 DDŠ (713 dětí) (Šk. rok 2011/2012 – celkem 227 zařízení, 7150 dětí )

5 Úvodní ustanovení - § 1 odst. 2 a 3: zařízení spolupracují s rodinou dítěte a poskytují jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče; střediska poskytují pomoc rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu při výchově a vzdělávání dítěte a při řešení problémů spojených s péčí o dítě, s cílem zachovat a posílit rodinné vazby dítěte a zamezit odtržení dítěte z jeho rodinného prostředí.

6 Úvodní ustanovení - § 1 odst. 4
Zákonem č. 401/2012 vložen odstavec: Zařízení a střediska spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte.

7 Zařízení - § 2 odst. 2 – poskytuje speciálně pedagogické a psychologické služby také ambulantní formou, a to dítěti pobývajícímu mimo zařízení podle § 23 odst. 1 písm. a) až c) (dovolenky, pobyt mimo v souvislosti se vzděláváním nebo zaměstnáním) cílem zkrátit dobu pobytu dítěte v zařízení a usnadnit dítěti návrat do původního prostředí odst. 4 – poskytování péče dětem-cizincům – do specializovaného zařízení jen v případě, že nemohou být z jazykových důvodů umístěny do ostatních zařízení

8 Nezaopatřené osoby „na dohodu“ - § 2 odst. 6
zařízení poskytuje plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě na základě smlouvy, před uzavřením nutno podat žádost a) žadatel musí splňovat podmínku nezaopatřenosti (příprava na budoucí povolání studiem) b) zařízení má volnou kapacitu (při splnění těchto podmínek ředitel smlouvu uzavře - § 24 odst. 4) o zamítnutí žádosti rozhoduje ředitel ve správním řízení (§ 24 odst. 3 písm. b))

9 Počty výchovných skupin a dětí - § 4
§ 4 odst. 3 – zrušen minimální počet 2 výchovných skupin v jedné budově VÚ obdobně mělo být i u DD a zároveň mělo dojít i ke snížení max. počtu rod. skupin ze 6 na 4 – sněmovnou vypuštěno dosavadní oprávnění MŠMT udělit výjimku z počtu dětí nahrazeno oprávněním zřizovatele udělit výjimku pouze z nejnižšího počtu dětí, pokud uhradí zvýšené výdaje na činnost zařízení

10 Diagnostické ústavy preventivně výchovnou péči (dle § 16) poskytují jen u „dobrovolných pobytů“ - viz přechodné ust. č. 4, a to nejdéle do umísťování a přemísťování od jen u dětí s uloženou ochrannou výchovou § 5 odst. 2 – spolupráce s OSPOD při přípravě vyjádření pro soud § 5 odst. 6 – do DÚ se dítě umísťuje na dobu zpravidla nepřesahující 8 týdnů § 5 odst. 8 - výčet případů, kdy DÚ administrativně umísťuje dítě, zrušen (zůstává na úvaze soudu); dodatečnou diagnostiku by DÚ měl provést výjezdem do zařízení, kam dítě umístil dobrovolné pobyty (§ 7) byly sice zrušeny, ale dle přechodného ust. č. 4 DÚ poskytují dětem péči dle § 16 v dosavadním znění

11 Střediska výchovné péče - § 16 a 17
návrh na přejmenování (střediska preventivních služeb) zamítnut v Poslanecké sněmovně konkretizován účel, rozsah a cíl poskytované preventivní péče, okruh příjemců a formy služeb přednost má ambulantní forma, nově uvedena terénní forma jako doposud poskytují preventivně výchovnou péči (speciálně pedagogické a psychologické služby) + nově služby poradenské, terapeutické, diagnostické, vzdělávací, výchovné a sociální, informační; služby se poskytují až po udělení písemného informovaného souhlasu snaha o destigmatizaci § 16 odst. 5 – na tiskopisech a razítku pouze označení střediska, nikoliv úplný název právnické osoby

12 Psychická způsobilost pedagogických pracovníků - § 18
zákon č. 352/2011 Sb. (poslanecká iniciativa) – již od 1. ledna zrušil omezenou platnost posudku na 7 let zákon č. 333 upřesnil tak, že způsobilost musí prokazovat ped. pracovník zařízení a střediska poskytujícího internátní služby způsobilost nemusejí prokazovat pracovníci přijati na základě dohod konaných mimo pracovní poměr

13 Oddělená místnost - § 22, práva ředitele zařízení - § 23 odst. 1
zkrácení minimální doby, na niž lze dítě umístit do oddělené místnosti, z 12 na 6 hodin § 23 odst. 1 písm. c) – povolit dítěti přechodné ubytování mimo zařízení lze i před dokončením povinné školní docházky písm. l) – právo zastoupit dítě i ve věcech zásadní důležitosti – pokud zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem a vyžaduje-li to zájem dítěte

14 Další práva ředitele zařízení – § 23 odst. 2
a) požádat příslušný OSPOD o informace o poměrech v rodině dítěte a o informace o postupu při zprostředkování pěstounské péče nebo osvojení b) nahlížet do spisové dokumentace vedené OSPODem o dítěti (na základě písemné žádosti ředitele)

15 Povinnosti ředitele zařízení - § 24
povinnost projednat předem opatření zásadní důležitosti i s OSPODem zrušena povinnost nechat schválit vnitřní řád ředitelem DÚ, oznamovat mu účinnost soudních rozhodnutí a jména dětí vhodných k osvojení nebo k pěstounské péči bezodkladně po zjištění útěku dítěte oznámit útěk Policii ČR nerozhoduje o povinnosti dítěte uhradit náklady přepravy zpět z útěku

16 Další změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
§ 24 odst. 5 písm. a) – ředitel ukončí pobyt dítěte v zařízení i pokud uplynula stanovená doba trvání ústavní výchovy (pokud však ještě probíhá řízení soudu o prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, čeká se na skončení tohoto řízení) § 26 odst. 3 – vymezení, která práva a povinnosti mají nezletilí rodiče a která rodiče omezení ve svéprávnosti

17 Příspěvek na úhradu péče

18 Nařízení vlády doporučení LRV – vypustit konkrétní částky a zvolit způsob jednotný, pružný a jednoduchý  zvolena forma nařízení vlády, které bude obsahovat: částky příspěvku za kalendářní měsíc dle věku min. a max. částky kapesného dle věku max. hodnotu osobního daru dle věku max. hodnotu pomoci nebo příspěvku dítěti při ukončení pobytu v zařízení

19 Přechodné ustanovení k výpočtu výše příspěvku
Nařízení vlády – začátkem listopadu předáno do vlády dle přechodného ustanovení čl. II bodu 3 se do nabytí účinnosti NV postupuje při výpočtu výše příspěvku dle dosavadní právní úpravy výklad odboru legislativy ze dne : nutno rozlišit výpočet výše x stanovení podílů rodičů, příp. dítěte

20 Dosavadní a nová úprava
výpočet výše příspěvku – dle dosavadní úpravy, tj. celková částka (příspěvková základna x příspěvkový koeficient, případně x 0,3); za období kratší než 1 měsíc: celková částka /30 x počet dnů podíl rodičů, příp. dítěte, na hrazení příspěvku – dle nové právní úpravy (účinné od ) v rozhodnutí stanoví ředitel jak výši příspěvku, tak podíl rodičů (dítěte) na jeho úhradě

21 Dosavadní a nová úprava, zaokrouhlování
podle dosavadní úpravy : § 27 (+ odkazy na § 27 v § 29 odst. 3 a v § 30 odst. 2 a 3) podle platné (novelizované) úpravy: § 28, 29, 30 odst. 1 zaokrouhlování – doporučení: dílčí početní operace (násobení příspěvkové základny příslušnými koeficienty nebo výpočet 1/30 výše příspěvku a její vynásobení počtem dnů, po které dítě pobývalo v zařízení) přesně, zaokrouhlí se celková výše příspěvku a podíly rodičů (dítěte) na koruny – metodou přímého matematického zaokrouhlení (od 50 hal. včetně – nahoru) případné přeplatky či nedoplatky související se zaokrouhlením vyúčtovat (ročně)

22 Snížení nebo nestanovení příspěvku - § 28
rodiči musí být vždy zachován součet ŽM + normativních nákladů na bydlení (co je navíc, může být použito na úhradu příspěvku) příspěvek se nestanoví: pokud by „to, co je navíc“ činilo méně než 100 Kč b) rodič je příjemce dávky pomoci v hmotné nouzi - prokazování nároku na snížení či prominutí za 12 měsíců od posledního doložení

23 Normativní náklady na bydlení
Požadavek MPSV sladit podmínky plateb rodičů za pobyt dítěte v jednotlivých typech zařízení náhradní péče o děti ( se zákonem 359/1999 Sb. a 108/2006 Sb.) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné nařízení vlády – č. 482/2012 Sb. Normativní náklady na bydlení lze posuzovat pouze u zákonného zástupce, resp. rodiny umístěno dítěte, kteří bydlí v bytě/domě na základě nájemní smlouvy nebo mají tento byt/dům ve vlastnictví či jde o družstevní byt. Podmínkou je také trvalý pobyt hlášený v uvedeném bytě/domě.

24 Normativní náklady na bydlení (II)
Pokud rodič neužívá byt na základě nájemní smlouvy, nemá družstevní byt ani vlastní byt (bezdomovec, osoba hlášená na úřadovně), částku normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu dle stanoviska MPSV nelze vyčíslit a posuzovat se bude pouze, zda jim zbude částka životního minima to však není v některých případech spravedlivé - lze uvažovat o analogickém využití § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (o nezabavitelných částkách), kde se stanoví fiktivní částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od do obyvatel, tj Kč

25 Úhrada péče u jednostranných sirotků - § 29
nově shodné postavení s oboustranně osiřelým dítětem (s tím, že „zbytek“ hradí žijící rodič, což je nutno dovodit z § 27 – hradí rodiče, dítě se podílí, má-li vlastní pravidelné příjmy) pokud nemá jiný příjem, použije se nejvýše 10 % ze sirotčího důchodu dítěte (nejvýše znamená, že nesmí být použito více než 10 %, pokud by však stačilo např. 5 % k úhradě celého příspěvku, nesmí se použít více než těchto 5 %)

26 Jednostranní sirotci - § 29; kapesné, osobní dary, věcná pomoc (§ 31 až 33)
pokud má jiný příjem, použije se k úhradě část příjmů převyšujících 50 % výše příspěvku pro danou věkovou kategorii, a to až do výše příspěvku zbytek příspěvku hradí rodič (§ 29 odst. 2) u kapesného, osobních darů a věcné pomoci do vydání nařízení vlády postup podle dosavadní úpravy (pozn. v § 33 platí nový odkaz na § 24 odst. 5 písm. b) a c))

27 Změna příspěvkového koeficientu
Informace ČSÚ – k vzrostl úhrnný index spotřebitelských cen za rok 2012 o 3,3 % příspěvek na úhradu péče se zvyšuje o 3,3 % (dosavadní § 27 odst. 4), tedy se o 3,3 % zvyšuje příspěvkový koeficient, který měl dosud hodnotu 1,063 (navyšováno v r. 2009) výpočet: 1, ,3 % =1,098079

28 Výše příspěvku od 1. března 2013
Součin příspěvkové základny uvedené v § 27 odst. 2 (ve znění účinném do ) a příspěvkového koeficientu po zaokrouhlení na koruny činí v případě, že se zařízení vyplácí přídavek na dítě nebo hradí-li příspěvek dítě nebo nezaopatřená osoba: a) 1098 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku (1000x1,098079) b) 1263 Kč - dítě od 6 do 10 let věku (1150x1,098079) c) 1428 Kč – dítě od 10 do 15 let věku (1300x1,098079) d) 1592 Kč - dítě nad 15 let či nezaopatřená osoba (1450x1,098079)

29 Výše příspěvku od 1. března 2013 – nevyplácení přídavku na dítě
pokud se zařízení se nevyplácí přídavek na dítě, vynásobí se příspěvková základna uvedená v § 27 odst. 2, ve znění účinném do 1. listopadu 2012 číslem 1,3 (součin příslušné částky dle věku dítěte a koeficientu 1,3) a poté příspěvkovým koeficientem 1,098079 příspěvek po zaokrouhlení na koruny tedy činí: a) 1428 Kč – dítě do 6 let (1000x1,3x1,098079) b) 1642 Kč – 6-10 let (1150x1,3x1,098079) c) 1856 Kč – let (1300x1,3x1,098079) d) 2070 Kč – nad 15 let (1450x1,3x1,098079)

30 Návrh nařízení vlády příspěvek na úhradu péče (navýšení úměrně tomu, o kolik se zvýšilo dětem kapesné): 1113 Kč – dítě do 6 let věku, 1503 Kč – 6-15 let věku, 1742 Kč – dítě od 15 let nebo nezaopatřená osoba kapesné: 60 Kč do 6 let, 180 Kč 6-10 let, 300 Kč let, 450 od 15 let nebo nezaopatřená osoba osobní dar – ve výši životního minima pro danou věkovou kategorii (1740 Kč, 2140 Kč, 2450 Kč) věcná pomoc nebo peněžitý příspěvek nejvýše 25 tis. Kč

31 Povinná dokumentace - § 34
do vnitřního řádu zařízení doplnit pravidla oznamování útěku Policii ČR včetně uvedení osoby oprávněné k převzetí dítěte po jeho vypátrání v programu rozvoje osobnosti vést záznamy o plnění stanovených cílů v dokumentaci o umístění a průběhu pobytu dítěte zadrženého na útěku uvádět obdobné údaje jako o průběhu pobytu dítěte v oddělené místnosti

32 Sankce a kontrola - § 35 MŠMT provádí kontrolu nad dodržováním zákona (působnost ČŠI není dotčena) LRV doporučila vypustit ust. o ukládání pokut, neboť ani ve školském zákoně není obdobné ust., navíc ředitel zařízení vystupuje v někt. případech jako funkčně příslušný správní orgán (vykonavatel veřejné moci), kde ukládání sankcí za přestupky není na místě; doposud nebyla ministerstvem žádná pokuta udělena

33 Působnost správního řádu - § 36
správní řád se nevztahuje na udělování výjimek ministerstvem: - z počtu dětí v diagnostické třídě (§ 11 odst. 3) - ze zřizování DDŠ odděleně nebo oddělených rodinných skupin (§ 13 odst. 3) - ze zřizování VÚ odděleně (§ 14 odst. 4) odkladný účinek nemá odvolání proti: zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření, umístění a přemístění dítěte, zamítnutí žádosti o povolení pobytu mimo zařízení, zrušení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. d) – tj. odvoláním sice nenastává právní moc, ale rozhodnutí je předběžně vykonatelné

34 Nepřijímání dětí do zařízení - § 38
a) děti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, pokud dle lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči, kterou jim zařízení nemůže poskytnout b) děti s psychiatrickým onemocněním (schizofrenie, bipolární porucha, těžké depresivní a úzkostné stavy vyžadující psychiatrickou léčbu) dětem bacilonosičům nebo v karanténě by měl být zajištěn pobyt v nemocnici, nebo jim péči poskytne samo zařízení

35 Zrušení § 40a – hrazení nákladů za převoz dítěte
před novelou duplicitní úprava postup upraven v § 26 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb. (o Policii ČR) - zajistí-li policista nezletilou osobu, musí informovat zákonného zástupce nebo školské zařízení, z něhož utekla - zařízení zajistí bezodkladný odvoz - pokud výjimečně převoz zajistí policie, povinnost uhradit náklady má nezl. osoba nebo její zákonný zástupce

36 Zmocňovací ustanovení - § 41
MŠMT stanoví vyhláškou standardy kvality pro preventivně výchovnou péči ve střediscích a standardy kvality pro výkon ústavní a ochranné výchovy v zařízeních v r NÚV vytvořil návrh struktury, v r by mělo dojít k dokončení standardů, tvorbě kritérií jejich hodnocení a přípravě k pilotnímu ověření nařízení vlády (částky příspěvku, kapesného atd. (účinnost leden 2014 (?))

37 Přechodná ustanovení 1. zřizovatelé středisek – uvést zakladatelské dokumenty do souladu s novelou do 12 měsíců –(původně mělo dojít i ke změně názvu – Střediska preventivních služeb - Parlament neschválil) 2. zřizovatelé DD a DDŠ – uvést počty rodinných skupin do souladu s § 4 odst. 5 do 5 let 3. výpočet výše příspěvku, kapesného, hodnoty daru k narozeninám atd., pomoci při ukončení pobytu – do nabytí účinnosti nařízení vlády postup dle dosavadní úpravy

38 Přechodná ustanovení (II)
4. diagnostické ústavy – mohou poskytovat preventivně výchovnou péči dětem umístěným na žádost zákonných zástupců (tzv. dobrovolné pobyty“) do ; počet těchto dětí musí v průměru za měsíc odpovídat nejvýše 10 % kapacity DÚ

39 Změny dalších souvisejících zákonů
měly souviset se zrušením pojmu „školská zařízení pro preventivně výchovnou péči“ – nově pouze „Střediska výchovné péče“, nebylo důsledně provedeno (v § 1 pojem zůstal) krizový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o matrikách, jménu a příjmení, zákon o DPH, zákon o pedagogických pracovnících školský zákon – středisko se považuje za školské poradenské zařízení

40 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 109/2002 Sb. a předpisy související"

Podobné prezentace


Reklamy Google