Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní psycholog - akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření jindrich.fucik@mdcr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní psycholog - akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření jindrich.fucik@mdcr.cz."— Transkript prezentace:

1 Dopravní psycholog - akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

2 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

3 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád § 2 odst. 2
Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na jeho základě svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

4 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 27 novel

5 pravidla provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb. upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích pravidla provozu na pozemních komunikacích úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích řidičská oprávnění a řidičské průkazy vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a policie České republiky

6 Zákon č. 361/2000 Sb. § 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

7 Zákon č. 361/2000 Sb. Řidičské oprávnění skupiny
Řidičské oprávnění podskupiny A A1 B B1 B+E C1 C C1+E C+E D1 D D1+E D+E AM T

8 Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon č. 297/2011 Sb.: § 80
Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno. Účinnost od Odstraněny podskupiny

9 Zákon č. 361/2000 Sb. § 103 Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané.

10 Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon č. 297/2011 Sb.: § 103
Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení, a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané. Účinnost od

11 Vyhláška č. 31/2001 Sb.

12 Vyhláška č. 31/2001 Sb.

13 Od

14 Od

15 Zákon č. 361/2000 Sb. § 84 odst. 1 Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel.

16 Zákon č. 361/2000 Sb. § 84 odst. 2 Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření.

17 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
§ 42 a následující (1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu (dále jen „lékařský posudek“) vydává poskytovatel na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou……na základě a) výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření (dále jen „lékařská prohlídka“),

18 Zákon č. 361/2000 Sb. § 84 odst. 4 Posuzující lékař:
registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče, kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče.

19 Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon č. 375/2011 Sb.: § 84 odst. 4
Posuzující lékař: lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen „registrující poskytovatel“) Účinnost od Zákon č. 372 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

20 Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon č. 375/2011 Sb.: § 84 odst. 4
b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb. Účinnost od

21 § 87a Dopravně psychologické vyšetření a
Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem (3) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog. Platilo do

22 § 87a Dopravně psychologické vyšetření
Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon č. 133/2011 Sb. § 87a Dopravně psychologické vyšetření (4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci. Účinnost od Zmizelo EEG.

23 Zákon č. 133/2011 Sb. Přechodná ustanovení 3. Osoby oprávněné provádět dopravně psychologické vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou toto vyšetření provádět po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. ( – )

24 Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat řidič
Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 1 Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat řidič C, C+E a C1+E; převyšující Kg D, D+E, D1 a D1+E

25 před zahájením výkonu činnosti
Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 2 před zahájením výkonu činnosti další nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let dále pak každých 5 let Po dovršení 50 další prohlídka od data poslední prohlídky např. 52 – 57….

26 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 3 Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d.

27 § 123d Vrácení řidičského oprávnění řidič dosáhl 12 bodů
Zákon č. 361/2000 Sb. § 123d Vrácení řidičského oprávnění řidič dosáhl 12 bodů požádat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění

28 Podmínky vrácení řidičského oprávnění:
Zákon č. 361/2000 Sb. § 123d odst. 3 Podmínky vrácení řidičského oprávnění: přezkoušení z odborné způsobilosti předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření

29 Vyhláška č. 277/2004 Sb.

30 Vyhláška č. 277/2004 Sb.

31 Vyhláška č. 277/2004 Sb.

32 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 5 Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické osoby. Pouze fyzické osoby, nikoliv právnické. Právnická osoba může provádět vyšetření prostřednictvím svých zaměstnanců – akreditovaných psychologů.

33 absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie,
Zákon č. 361/2000 Sb. absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie, b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou,

34 má alespoň 3 roky praxi v oblasti dopravní psychologie,
Zákon č. 361/2000 Sb. má alespoň 3 roky praxi v oblasti dopravní psychologie, d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.

35 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 6 Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti. Dopravně psychologické vyšetření se nenosí na ORP, ale posuzujícímu lékaři (registrujícímu poskytovateli).

36 § 87a odst. 7 Náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí řidič.
Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 7 Náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí řidič.

37 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 8 Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidičů: silniční dopravy soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu vozidel požární ochrany vozidel policie Vězeňské služby České republiky zpravodajských služeb vozidel ozbrojených sil České republiky

38 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 9 Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

39 Vyhláška č. 27/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů Vyšla dne Účinnost od

40 Vyhláška č. 27/2012 Sb.

41 Vyhláška č. 27/2012 Sb. § 18a Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje

42 místnost pro provádění vyšetření jinými technikami
Vyhláška č. 27/2012 Sb. § 18a odst. 1) místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou místnost pro provádění vyšetření jinými technikami čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí

43 Vyhláška č. 27/2012 Sb. § 18a odst. 1) d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testové systémy umožňující zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže

44 2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny
Vyhláška č. 27/2012 Sb. § 18a 2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny

45 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
položka 26A Udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření Kč

46 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád § 44 Zahájení řízení o žádosti § 45 Žádost § 51 Dokazování § 64 Přerušení řízení § 67 a § 68 Rozhodnutí § 81 Odvolání

47

48

49

50

51

52

53 Držitel profesního osvědčení může být
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel § 21 odst. 2 Držitel profesního osvědčení může být osoba, která se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření; dopravně psychologické vyšetření provádějí fyzické osoby, které poskytují služby v oboru psychologického poradenství podle živnostenského zákona nebo právnické osoby, u kterých je dopravně psychologické poradenství předmětem činnosti (dále jen „dopravní psycholog“) Otázka: po udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření bude tento psycholog jedinečný „dopravní psycholog“?

54 Děkuji za pozornost Ing. Jindřich Fučík
Dopravní psycholog - akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření Děkuji za pozornost Ing. Jindřich Fučík


Stáhnout ppt "Dopravní psycholog - akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření jindrich.fucik@mdcr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google