Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní psycholog - akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní psycholog - akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření"— Transkript prezentace:

1 Dopravní psycholog - akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření jindrich.fucik@mdcr.cz1

2 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Čl. 2 (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. jindrich.fucik@mdcr.cz2

3 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád § 2 odst. 2 Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na jeho základě svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. jindrich.fucik@mdcr.cz3

4 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů jindrich.fucik@mdcr.cz4

5 Zákon č. 361/2000 Sb. • upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích • pravidla provozu na pozemních komunikacích • úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích • řidičská oprávnění a řidičské průkazy • vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a policie České republiky jindrich.fucik@mdcr.cz5

6 Zákon č. 361/2000 Sb. § 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. jindrich.fucik@mdcr.cz6

7 Zákon č. 361/2000 Sb. Řidičské oprávnění skupinyŘidičské oprávnění podskupiny AA1 BB1 B+EC1 CC1+E C+ED1 DD1+E D+E AM T jindrich.fucik@mdcr.cz7

8 Zákon č. 361/2000 Sb. • Zákon č. 297/2011 Sb.: § 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno.  Účinnost od 19. 1. 2013 jindrich.fucik@mdcr.cz8

9 Zákon č. 361/2000 Sb. § 103 Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané. jindrich.fucik@mdcr.cz9

10 Zákon č. 361/2000 Sb. • Zákon č. 297/2011 Sb.: § 103 Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení, a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané.  Účinnost od 19. 1. 2013 jindrich.fucik@mdcr.cz10

11 Vyhláška č. 31/2001 Sb. jindrich.fucik@mdcr.cz11

12 Vyhláška č. 31/2001 Sb. jindrich.fucik@mdcr.cz12

13 Od 19. 1. 2013 jindrich.fucik@mdcr.cz13

14 Od 19. 1. 2013 jindrich.fucik@mdcr.cz14

15 Zákon č. 361/2000 Sb. § 84 odst. 1 Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel. jindrich.fucik@mdcr.cz15

16 Zákon č. 361/2000 Sb. § 84 odst. 2 Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. jindrich.fucik@mdcr.cz16

17 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách • § 42 a následující • (1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu (dále jen „lékařský posudek“) vydává poskytovatel na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou……na základě • a) výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření (dále jen „lékařská prohlídka“), jindrich.fucik@mdcr.cz17

18 Zákon č. 361/2000 Sb. § 84 odst. 4 Posuzující lékař: a)registrující praktický lékař, b)lékař zařízení závodní preventivní péče, c)kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče. jindrich.fucik@mdcr.cz18

19 Zákon č. 361/2000 Sb. • Zákon č. 375/2011 Sb.: § 84 odst. 4 Posuzující lékař: a)lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen „registrující poskytovatel“)  Účinnost od 1. 4. 2012 jindrich.fucik@mdcr.cz19

20 Zákon č. 361/2000 Sb. • Zákon č. 375/2011 Sb.: § 84 odst. 4 b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb.  Účinnost od 1. 4. 2012 jindrich.fucik@mdcr.cz20

21 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem (3) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog.  Platilo do 31. 7. 2011 jindrich.fucik@mdcr.cz21

22 Zákon č. 361/2000 Sb. • Zákon č. 133/2011 Sb. § 87a Dopravně psychologické vyšetření (4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.  Účinnost od 1. 8. 2011 jindrich.fucik@mdcr.cz22

23 Zákon č. 133/2011 Sb. Přechodná ustanovení 3. Osoby oprávněné provádět dopravně psychologické vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou toto vyšetření provádět po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. (1. 8. 2011 – 31. 7. 2012) jindrich.fucik@mdcr.cz23

24 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 1 Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat řidič a)C, C+E a C1+E; převyšující 7 500 Kg b)D, D+E, D1 a D1+E jindrich.fucik@mdcr.cz24

25 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 2  před zahájením výkonu činnosti  další nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let  dále pak každých 5 let jindrich.fucik@mdcr.cz25

26 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 3 Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d. jindrich.fucik@mdcr.cz26

27 Zákon č. 361/2000 Sb. § 123d Vrácení řidičského oprávnění  řidič dosáhl 12 bodů  požádat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění jindrich.fucik@mdcr.cz27

28 Zákon č. 361/2000 Sb. § 123d odst. 3 Podmínky vrácení řidičského oprávnění:  přezkoušení z odborné způsobilosti  předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření jindrich.fucik@mdcr.cz28

29 Vyhláška č. 277/2004 Sb. jindrich.fucik@mdcr.cz29

30 Vyhláška č. 277/2004 Sb. jindrich.fucik@mdcr.cz30

31 Vyhláška č. 277/2004 Sb. jindrich.fucik@mdcr.cz31

32 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 5 Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické osoby. jindrich.fucik@mdcr.cz32

33 Zákon č. 361/2000 Sb. a)absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie, b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou, jindrich.fucik@mdcr.cz33

34 Zákon č. 361/2000 Sb. c)má alespoň 3 roky praxi v oblasti dopravní psychologie, d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření. jindrich.fucik@mdcr.cz34

35 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 6 Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti. jindrich.fucik@mdcr.cz35

36 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 7 Náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí řidič. jindrich.fucik@mdcr.cz36

37 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 8 Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidičů:  silniční dopravy soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu  vozidel požární ochrany  vozidel policie  Vězeňské služby České republiky  zpravodajských služeb  vozidel ozbrojených sil České republiky jindrich.fucik@mdcr.cz37

38 Zákon č. 361/2000 Sb. § 87a odst. 9 Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis. jindrich.fucik@mdcr.cz38

39 Vyhláška č. 27/2012 Sb. • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů • Vyšla dne 26. 1. 2012 • Účinnost od 10. 2. 2012 jindrich.fucik@mdcr.cz39

40 Vyhláška č. 27/2012 Sb. jindrich.fucik@mdcr.cz40

41 Vyhláška č. 27/2012 Sb. • § 18a 1)Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje jindrich.fucik@mdcr.cz41

42 Vyhláška č. 27/2012 Sb. • § 18a odst. 1) a)místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou b)místnost pro provádění vyšetření jinými technikami c)čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí jindrich.fucik@mdcr.cz42

43 Vyhláška č. 27/2012 Sb. • § 18a odst. 1) d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testové systémy umožňující 1.zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby 2.přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže jindrich.fucik@mdcr.cz43

44 Vyhláška č. 27/2012 Sb. • § 18a 2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny jindrich.fucik@mdcr.cz44

45 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích •Zákon č. 133/2011 Sb.  položka 26A Udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření Kč 1 000 jindrich.fucik@mdcr.cz45

46 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád § 44 Zahájení řízení o žádosti § 45 Žádost § 51 Dokazování § 64 Přerušení řízení § 67 a § 68 Rozhodnutí § 81 Odvolání jindrich.fucik@mdcr.cz46

47 jindrich.fucik@mdcr.cz47

48 jindrich.fucik@mdcr.cz48

49 jindrich.fucik@mdcr.cz49

50 jindrich.fucik@mdcr.cz50

51 jindrich.fucik@mdcr.cz51

52 jindrich.fucik@mdcr.cz52

53 Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel § 21 odst. 2 Držitel profesního osvědčení může být  osoba, která se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření; dopravně psychologické vyšetření provádějí fyzické osoby, které poskytují služby v oboru psychologického poradenství podle živnostenského zákona nebo právnické osoby, u kterých je dopravně psychologické poradenství předmětem činnosti (dále jen „dopravní psycholog“) jindrich.fucik@mdcr.cz53

54 Dopravní psycholog - akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření Děkuji za pozornost Ing. Jindřich Fučík jindrich.fucik@mdcr.cz54


Stáhnout ppt "Dopravní psycholog - akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření"

Podobné prezentace


Reklamy Google