Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční nástroje JESSICA v IOP Vyhlášení Veřejné zakázky na Fond rozvoje měst JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční nástroje JESSICA v IOP Vyhlášení Veřejné zakázky na Fond rozvoje měst JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas."— Transkript prezentace:

1

2 Finanční nástroje JESSICA v IOP Vyhlášení Veřejné zakázky na Fond rozvoje měst JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Státní fond rozvoje bydlení 5. březen 2013

3 EVROPSKÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ NA PODPORU BYDLEN Í 2/17 1.Podpořit modernizaci a rekonstrukci bytových domů v ČR ze zdrojů EU 2.Zastavit zhoršování stavu bytových domů v důsledku jejich stáří 3.Snížením výdajů domácností na energie zvýšit dostupnost bydlení pro lidi žijící v lokalitách s rizikem vzniku sociálního vyloučení 4.Ověřit implementační strukturu a připravit podmínky pro využití prostředků fondů EU v programovém období 2014 + v násobně vyšším objemu 5. Poskytnout 609 mil. Kč do konce roku 2015 (doplňuje úspěšný program PANEL 2013 +) z uvedené částky poskytnout 50 mil. Kč na zajištění sociálního bydlení 6.Zajistit, aby prostředky EU byly vyčerpány zcela v souladu s pravidly pro jejich poskytnutí 7.Splátky úroků a jistiny budou opakovaně použity dalším zájemcům na podporu bydlení 8. Vyhodnotit potřeby intervence státu do oblasti bydlení a případně navrhnout intervenci do oblasti jiné

4 HLAVNÍ BODY PRO REALIZACI FN JESSICA V IOP 3/17 9.Záruka, že Správce FRM bude mít zkušenosti a splní podmínky poskytování podpory formou nízkoúročených úvěrů 10.Plná odpovědnost Správce FRM za návratnost prostředků státu 11. Preference kratších dob splatnosti, tj. více úvěrů, více podpor, více podpořených projektů (forma úrokových bonusů pro kratší doby splácení úvěrů) 12. Jasná pravidla, pevná úroková míra po celou dobu splácení pro konečné příjemce 13. Standardní požadavky potřebné k uzavření úvěrové smlouvy (úvěry budou mít standardní pravidla, dokumentaci, zajištění, administraci) 14. Finanční nástroj JESSICA je notifikován Evropskou komisí pro veřejnou podporu Zanedbanost bytového fondu v ČR: - 1,5 mil. bytů z 4,7 mil. bytů je nutné opravit do roku 2020 - investiční potřeba je 11 mld. Kč ročně, z celkem 680 mld. Kč

5 HARMONOGRAM REALIZACE FN JESSICA 2013 - 2015 08 / 2013 Předpoklad podpisu smlouvy s FRM dle Výsledků VZ Otevření programu – příjem žádostí Zahájení poskytování úvěrů konečným příjemcům 09 / 2013 2014 2015 Poskytnutí celé alokované částky příjemcům úvěrů 07 / 2012 – Zřízení Holdingového fondu SFRB 4/17 28. 2. 2012 Vyhlášení Veřejné zakázky Na Správce Fondu rozvoje měst

6 Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Otevřené výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. POSTUP PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FRM PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 Sb. 5/17 • Předmět veřejné zakázky • Důvod veřejné zakázky • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky • Platební podmínky • Zdroje financování veřejné zakázky • Předpokládaná lhůta realizace • Místo plnění veřejné zakázky

7 POSTUP PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FRM PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 Sb. 6/17 Předmět veřejné zakázky: Poskytování zvýhodněných úvěrů a zajištění souvisejících činností v rámci projektu „Finanční nástroj JESSICA“ Fondem rozvoje měst (FRM). FRM bude spravovat prostředky HF alokované od Řídícího orgánu ve prospěch FN JESSICA: • nese odpovědnost za komplexní realizaci programu a správu prostředků • vyhledává, posuzuje a vybírá projekty vhodné k financování • zajišťuje a zodpovídá za kontrolu realizace projektů • stoprocentně ručí za návratnost investovaných prostředků Klasifikace předmětu VZ podle ZVZ:  66113000-5 Poskytování úvěrů  66100000-1 Bankovnictví a investiční služby

8 POSTUP PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FRM PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 Sb. 7/17 Základní podmínky pro poskytnutí úvěru • vázanost užívání - po dobu 10 let od musí dům sloužit k bydlení • úroková bonifikace při kratší splatnosti úvěru • fixace úroků po celou dobu splácení – až 30 let • možnost odkladu splátek jistiny až 2 roky (úrok placen od začátku) • kofinancování 25% • účelový úvěr použitelný jen na krytí způsobilých výdajů • podle absorpční kapacity stanovena výše úvěrového limitu na jeden projekt – předpoklad od 1 mil. Kč do 50 mil. Kč (max. 120 mil. Kč na jednoho příjemce) • měsíční splácení úrok + jistina Pro modernizace a rekonstrukce • do 10 let 1 % • 10 - 20 let 2 % • 20 - 30 let 3 % Pro sociální bydlení • do 10 let 1 % • 10 - 20 let 1,5 % • 20 - 30 let 2 % Úroková sazba z programu FN JESSICA v IOP Opakované využití splácených prostředků pro další zájemce.

9 POSTUP PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FRM PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 Sb. 8/17 Zajištění úvěru – možnosti / kombinace v olba zajištění podle požadované výše úvěru, bonity žadatele, místních podmínek • zástavou na nemovitostech • zástavou na pravidelných příjmech (např. nájemné z nebytových prostorů; fond oprav apod.) • bianco směnka • ručitelským závazkem • uložením povinnosti realizovat bankovní styk příjemce přes FRM či jím určený bankovní subjekt • potřebu míry zajištění vyhodnocuje FRM podle rizikovosti úvěru (FRM má 100% odpovědnost za návratnost prostředků HF); základní nastavení podle Investiční strategie

10 POSTUP PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FRM PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 Sb. 9/17 Důvod veřejné zakázky  prostřednictvím FN JESSICA lze financovat projekty realizované ve vymezených problémových zónách měst se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM v IOP) Města s IRPM v IOP (41) + města, která mohou žádat o IPRM v IOP (21)  v zónách IPRM v IOP je nutné investovat 7,5 mld. Kč na rekonstrukce 38.000 bytů  úvěry mohou být poskytnuty všem žadatelům v těchto zónách bez vymezení právní povahy vlastnictví (města, SVJ, družstva atd.)  z 609 mil. Kč je určeno 50 mil. Kč přímo na zajištění moderního sociální bydlení – pouze pro města či neziskové organizace  objem 609 mil. Kč může generovat až 3 mld. soukromých investic  FRM musí zajistit správu prostředků po celou dobu splácení úvěrů – až 30 let.

11 POSTUP PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FRM PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 Sb. 10/18 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Ve výši až 193.000.000 Kč (bez DPH), podle § 13 ZVZ č. 137/2006 Sb. Předpokládaná hodnota byla stanovena s ohledem: - na předpokládanou dobu splatnosti úvěrových smluv (až 30 let) zároveň - na maximální výši odměny Správce Fondu (max. 3% ročně - cena za správu úvěrů) - se 100% odpovědností FRM za návratnost prostředků

12 POSTUP PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FRM PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 Sb. 11/17 Základní předpoklady pro činnosti FRM - FRM – renomovaná společnost, která má zkušenost s poskytováním úvěrů na výstavbu, rekonstrukce a modernizace budov - odpovědnost za nesplácení ze 100% - FRM - vyčerpání alokace – částky úvěrů musí být převedené na účty konečných uživatelů do 31. 12. 2015 - snížení odměny FRM u úvěrů nad 50 mil. Kč na 1 žadatele – menší administrativní náklady na správu finančních prostředků - obchodní plán – povinnost FRM, jako od odborníka v oboru, možnost kontroly a plnění plánu k zajištění vyčerpání alokace

13 POSTUP PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FRM PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 Sb. 12/17 Výběr a smlouva s FRM - jediným hodnotícím kritériem pro FRM bude nejnižší nabídková cena za správu poskytnutých úvěrů - dle EU nesmí překročit 3 % ročně z objemu poskytnutých úvěrů - vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, kdy nelze pro uchazeče nastavit relevantní metriku hodnocení takového typu kritérií, bez předchozích realizací či zkušeností Smlouva bude uzavřena na dobu určitou - do okamžiku jejího splnění, tedy do doby, než budou splaceny veškeré pohledávky z poskytnutých úvěrů. Od smlouvy může odstoupit výhradně zadavatel z důvodu porušení povinností plynoucích ze smlouvy.

14 POSTUP PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FRM PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 Sb. 13/17 Platební podmínky – nastaveny na cykly podle obsahu předmětu VZ 1. První fáze (do 31. 12. 2015) – první alokace 2. Druhá fáze plnění (od 1. 1. 2016) – kontrola a správa úvěrových smluv - Ad 1. celá alokace musí být příjemcům poskytnuta do 31.12.2015 - odměna FRM je odměna je stanovena v závislosti na objemech převedených konečným příjemcům - do 10.10.2015 bude vyúčtována a proplacena odměna FRM za úspěšné splnění fáze 1 - Ad 2. kontrola realizace, splácení, případné vymáhání úvěrů - odměna podle průběžné bilance – možnost poskytování finančních prostředků pro další projekty Výše odměny musí být shodná pro obě fáze.

15 POSTUP PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FRM PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 Sb. 14/17 Zdroje financování veřejné zakázky  Spolufinancování z prostředků ČR (15% - 91.480.424 Kč) a z prostředků EU (85% - 518.389.065 Kč).  Celková částka z uvedených zdrojů dosahuje výše 609.869.489 Kč – podle pravidel Integrovaného operačního programu v období 2007 – 2013. Programový dokument IOP a v souladu s články 44 a 78 obecného nařízení (Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006), články 43 – 46 prováděcího nařízení (Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006) a Metodickým sdělením k nástrojům finančního inženýrství COCOF 10-0014-04.

16 POSTUP PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FRM PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 Sb. 15/17 Předpokládaná lhůta realizace 1. Fáze Projektu FN JESSICA bude realizován v rozmezí 11/2012 – 12/2015 2. Fáze – od 1.1.2016 – po dobu splatnosti úvěrů – max. do roku 2047 Místo plnění veřejné zakázky • Místem plnění je Česká republika. • Cílovou skupinou pro poskytování úvěrů z FRM jsou města nad 20.000 obyvatel se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst – IPRM v IOP

17 POSTUP V SOULADU S LEGISLATIVOU ČESKÉ REPUBLIKY 16/17 27.7.2012- Zřízení Holdingového fondu SFRB 6. 9. 2012- Novela zákona o SFRB umožňující čerpat evropské zdroje 26. 10. 2012 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Řídícím orgánem 21. 11.2012 - Schválení základních kritérií výběrového řízení Monitorovacím výborem IOP (za účasti EK) 23. 1. 2013- Notifikace programu u EK 13.2.2013- Schválení základních parametrů veřejné zakázky Investiční radou HF 14.2. a 21.2.2013- Schválení základních parametrů veřejné zakázky dozorčí radou a výborem SFRB 25.2.2013- Finální schválení ZD Řídícím orgánem a Platebním a certifikačním orgánem (MF) 28.2.2013 - Vyhlášení Veřejné zakázky na Správce fondu rozvoje měst - Následuje výběr podle zákona č. 137/2006 Sb. Do 23.4.2013, 10.00 hodin - Lhůta pro podání nabídek Předpoklad uzavření smlouvy s FRM – srpen 2013.

18 www.sfrb.cz komunikace@sfrb.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Finanční nástroje JESSICA v IOP Vyhlášení Veřejné zakázky na Fond rozvoje měst JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas."

Podobné prezentace


Reklamy Google