Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do sociální politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do sociální politiky"— Transkript prezentace:

1 Úvod do sociální politiky
Jabok, ETF 2013 Michael Martinek

2 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2011. Michael Martinek
06

3 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2011. Michael Martinek
06

4 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2011. Michael Martinek
06

5 MPSV: Plán pro zaměstnanost má 7 bodů za 7 miliard korun
1. Podpora mladých a absolventů MPSV podpoří vznik míst pro mladé lidi do 30 let. Zaměstnavatelé na nově přijatého mladého zaměstnance z evidence úřadu práce budou moci maximálně jeden rok získávat od státu měsíční příspěvek až 24 tisíc korun. A také jednorázově budou moci dostat peníze na vybavení, které potřebují pro zřízení místa. 2. Podpora zaměstnání matek a dlouhodobě nezaměstnaných MPSV finančně podpoří firmy zaměstnávající na zkrácené pracovní úvazky matky s dětmi nebo lidi, kteří pečují o blízkou osobu, a také nezaměstnané, kteří jsou delší dobu bez práce. 3. Kurzarbeit - Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu! Od 1. dubna 2013 ministerstvo výrazně zjednoduší podmínky pro firmy, které žádají o peníze z projektu určeného na zachování pracovních míst. 4. Chceš práci tam, kde žiješ? Rekvalifikuj se. Zaměstnanci Úřadu práce ČR budou více než dosud diskutovat se zaměstnavateli a řešit zaměření rekvalifikací podle jejich potřeb. 5. Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ Úřady práce nabídnou vzdělávací aktivity pro budoucí OSVČ a také finanční pomoc. Nezaměstnaní, kteří předloží smysluplný podnikatelský záměr, budou moci získat 40 až 80 tisíc korun. 6. Pomoz obci a neziskovým organizacím Obcím a neziskovým organizacím Úřad práce ČR nabídne dotace na mzdy. Pokud zaměstnají občany z evidence uchazečů o zaměstnání na nových pracovních místech, budou moci získat až 15 tisíc korun (mzda plus odvody) měsíčně na jednoho zaměstnance. 7. Lepší rady a pomoc Od ledna už nabízí MPSV a úřady práce kvalitnější a rozsáhlejší poradenství nejen lidem, kteří hledají práci. Ale také zaměstnavatelům, starostům obcí a měst a sociálním partnerů. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

6 6. Česká sociální reforma po roce 1989
Pojem reforma Situace v době komunismu Vývoj po roce 1989 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

7 Proč se převrat v roce 1989 označuje jako „sametová revoluce“?
Reforma Reforma: úprava, změna nebo přeměna směřující ke zlepšení nějakého stavu, instituce apod. Ve vývoji velkých institucí (stát, církev apod.) je reformní proces kontinuální, nepřetržitý (v soc. politice evropských států probíhají drobné změny každý rok, jednou asi za 8 – 15 let dochází k systémovým změnám). Opakem reformy je revoluce (převrat): nahrazení jednoho politického systému jiným, často násilnou formou (u nás 1948, 1989). Proč se převrat v roce 1989 označuje jako „sametová revoluce“? Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

8 Politická a sociální reforma
Politická reforma: plánovitá, zákonodárnou cestou prováděná přeměna státního zřízení nebo kterékoli oblasti státního, společenského či církevního života. Sociální reforma: reforma sociálních systémů, struktur, procedur a postupů změnou jejich pravidel (právních předpisů, statutů, stanov) či sociálních norem. Systémová: nahrazení systému jiným systémem, příp. zrušení systému bez náhrady Parametrická: mění jednotlivé prvky existujících soustav (podmínky vzniku či trvání nároku, výšku dávky, organizaci správy apod.) Reformace??? Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

9 Sociální politika v době komunismu
Poskytoval socialistický stát sociální a zdravotní služby skutečně ZDARMA? Opuštění evropských tradic sociálního pojištění a zavedení sovětského modelu zabezpečení. Zákon č. 99/1948 Sb. o národním pojištění - jednotná soustava nár. pojištění, zvýšení všech dávek, zrovnoprávnění nároků dělníků a ostatních zaměstnanců, rozšíření důchodového zabezpečení i na samostatně hospodařící rolníky. 1950: národní pojištění plně převzal stát. Soustavy sociálního zabezpečení byly znárodněny a jejich fondy rozpuštěny ve státním rozpočtu. 1952: zrušeno Ministerstvo soc. péče 1956: přijat zákon č. 54/1956 o nemocenském pojištění zaměstnanců (platný s mnoha změnami dosud) 1968: založeno Ministerstvo práce a soc. věcí Základní rysy: a) vysoce paternalistický stát: stát má monopol v sociální politice b) oslabení odpovědnosti jedinců za své životní podmínky, oslabení občanských aktivit c) plošné poskytování sociálních jistot: bez ohledu na zásluhovost a potřebnost d) neprůhledné přerozdělování zdrojů: vše přes rozpočet Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, jehož část platí doposud Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

10 Ústava ČSSR 1960 Čl.23 (1) Všichni pracující mají právo na ochranu zdraví a na léčebnou péči, jakož i právo na hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci. (2) Tato práva jsou zajištěna péčí státu a společenských organizací o předcházení vzniku nemocí, celou organizací zdravotnictví, sítí léčebných a sociálních zařízení, stále se rozšiřující bezplatnou léčebnou péčí, jakož i organizovanou péčí o bezpečnost při práci, nemocenským pojištěním a důchodovým zabezpečením. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

11 Sociální politika v době komunismu – pracující
Znárodnění všech podniků: jediným zaměstnavatelem byl stát. Ten zavedl princip povinné plné zaměstnanosti. Všem pracujícím zaručoval mzdu a všem nepracujícím (ze zákonem uznaných důvodů) sociální dávky. Centrální plánování mezd bez ohledu na produktivitu konkrétních podniků; tělesně pracující (dělníci, nejvíce horníci) mzdově zvýhodňováni – deformace vztahu mezi výkonem a příjmem, ztráta motivace pro studium a intelektuální práci. Dotování cen: vzhledem k nízké produktivitě práce a vysokým výrobním nákladům musel stát subvencovat základní zboží, služby a nájemné – tím se zvyšoval státní dluh. Rodinná politika: dávky koncipovány na podporu porodnosti (vyšší přídavky na třetí a další dítě, podpora jeslí a mateřských škol, dřívější odchod žen do důchodu) Zdravotnictví: zákon č. 103/1951 o jednotné léčebně-preventivní péči zestátnil všechna zdravotnická zařízení, zrušil systém zdravotního pojištění, celé zdravotnictví bylo financováno ze státního rozpočtu Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

12 Sociální politika v době komunismu – nepracující
Zákonem uznané sociální události, které byly důvodem nemožnosti pracovat: Mateřství, včetně těhotenství a výchovy dětí Nemoc a invalidita Věk – nezletilost a stáří Ztráta živitele Oddělení nemocenského pojištění od důchodového pojištění: Důchodové pojištění (1957): Státní úřad důchodového zabezpečení, v roce 1968 se stal součástí nově zřízeného Ministerstva práce a sociálních věcí. Nemocenské pojištění (1957): Dávky se platily i za první tři dny nemoci Organizace: okresní a krajské správy nemocenského pojištění, Česká správa NP, Ústřední správa NP (po federalizaci); vrcholný orgán: Ústřední rada odborů (ÚRO). Proč se nezaměstnanost a chudoba neuznávaly jako sociální události? Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

13 Sociální politika v době komunismu – státní dotace na potraviny
V posledních letech komunismu vláda dotovala potraviny částkou 27 miliard Kč ročně, tj Kč na osobu. Státní rozpočet 1989: cca 150 mld. Kčs Od došlo k deregulaci cen, státní subvence potravin byla zrušena, místo ní byl zaveden státní vyrovnávací příspěvek ve výši 140 Kč měs. na osobu. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

14 Česká sociální reforma po roce 1989
Zásadní změna, kvalitativní zlom – nový systém musí být postaven na demokratickém uspořádání společnosti tržní ekonomice etice lidských práv Reformní proces sleduje tři základní cíle: Demokratizace: odklon od centrálního direktivismu a vytváření decentralizované správy Privatizace: odstranění státního monopolu na sociální služby (podpora nestátních subjektů, liberalizace sociálních aktivit občanů) Pluralizace: opuštění státního paternalismu a nastolení principu občanské odpovědnosti a participace Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

15 Petr Miller První ministr práce a sociálních věcí ve federální vládě ČSFR: , – (2.7. – Miroslav Macek). manželka: Martina – ing., děti: Marek, Petr, Barbora Vzdělání 1968 – 1970 VŠE - zahraniční obchod (nedokončeno z důvodů normalizace) 1965 – 1968 SVVŠ s maturitou 1955 – 1958 vyučen - obor kovář Zaměstnání 1962 – 1989 ČKD - kovář 1989 – 1992 federální ministr práce a sociálních věcí ČSFR 1989 – 1992 poslanec Federálního shromáždění 1992 – dosud jednatel Masarykova institutu pro zaměstnanost a sociální politiku, s.r.o. 1993 – 1995 Ekotrans Moravia, a.s., různé manažerské funkce 1995 – 1997 Chemapol Group, a.s. - HRM ředitel 1995 – 1997 Penzijní fond Koruna - člen představenstva 1997 – 1999 C. H. Educa, a.s., - ředitel společnosti a předseda představenstva 1999 – 2000 ČEZ, a. s., - HRM ředitel 2002 – 2003 generální ředitel EMPIRIE spol. s r.o. (letecké práce v lesním hospodářství) 2002 – 2003 poradce pro personalistiku ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 2004 důchodce Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

16 Igor Tomeš Profesní životopis: Praxe: Přednášky:
1955 absolvování Právnické fakulty UK v Praze 1966 CSc., obor: pracovní právo a sociální zabezpečení na UK PF v Praze 1966 docent 1991 profesor Praxe: odborný asistent na katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení PF UK v Praze mezinárodní úředník, Mezinárodní organizace práce (sociální politika a zabezpečení), odborný asistent docent v na UK PF v Praze (katedra pracovního práce a sociálního zabezpečení). sociální pracovník a výzkumník Technickoekonomický výzkumný ústav hutnictví železa první náměstek Federálního ministra práce a sociálních věcí, 1993-dosud profesor Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Přednášky: Úvod do sociální politiky, Teorie sociální politiky, Obory sociální politiky a sociální správa. Několika přednáškami přispívá do kursu Řízení regionální sociální politiky a Úvod do práva) Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

17 Celostní strategie sociálních transformací
Strategický dokument, vznikl na půdě Programové komise Občanského fóra v prvních měsících po listopadu Kladl důraz na [Potůček, 1995, s. 119]: dílčí strategie obnovy a podpory zdraví, akceleraci rozvoje vzdělanosti, poskytnutí šancí na slušné bydlení všem, poskytnutí sociální opory potřebným, poskytnutí šancí na uplatnění podle dispozic, podporu rozvoje participativní demokracie, pomoc rodině a rozvoj služeb volného času. Tato doktrína vycházela z několika principů [Potůček, 1995, s. 119]: vytvořit koncepci sociální politiky v souladu s koncepcí ekonomické politiky státu, vyvinout institucionální a finanční nástroje sociální politiky odpovídající měnícím se podmínkám (daňová, úvěrová a dotační politika, rozšiřování pravomocí samosprávných orgánů a podobně), orientace na obce jako základní jednotky odpovědnosti vůči svým občanům, podpora partnerské participace občanů na realizaci systému sociální politiky, podpora svépomocných sdružení, soukromých a institucionálních iniciativ v sociální politice, uplatnění politiky „rozumné dostatečnosti“ - nerozhazovat, ale pokrýt základní potřeby. Celostní strategie sociálních transformací však neměla naději na prosazení v praxi: pro první fázi transformace postkomunistických společností byl typický akutní nedostatek finančních, intelektuálních a organizačních zdrojů, které by byly pro realizaci této doktríny nezbytné, ani lidé sami neměli sklon ztotožnit se zcela a prakticky s takovou doktrínou. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

18 Česká sociální reforma po roce 1989
Sociální reforma musí probíhat souběžně s ekonomickou transformací. První krok: scénář sociální reformy vyhlášený vládou ČSFR v roce 1990 Tři etapy: 1) od konce r → vypracován koncept záchranné sociální sítě - zajištěn právními instituty - zejména minimální mzdou a životním minimem 2) po vzniku samostatné ČR 1993 – 1998: neoliberální tendence → zavedeno pojistné jako zvláštní platba mimo daňový systém; významný rok 1995: přijat z. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění a z. č. 117/1995 o státní sociální podpoře 3) od poloviny r nástup soc. dem. vlády – do r. 2006: novelizace významných právních předpisů, zákon o sociálních službách Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

19 Záchranná sociální síť (social safety net)
Systém státem garantovaného a institucionálně zajištěného sociálního zabezpečení, který integruje sociální pojištění sociální podporu sociální pomoc Má zajistit, aby se žádný občan nedostal do stavu neúnosné nouze ani v dobách společenské transformace nebo ekonomické krize. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

20 Základní programové pilíře
Politika zaměstnanosti: Pomoci občanům v naplnění jejich práva na ekonomickou aktivitu (aktivní politika zaměstnanosti, podpora podnikání, kvalifikační programy) Zabezpečit je v době nezaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti) Mzdová politika: Odstranit centrální mzdovou regulaci Uvolnit trh s pracovní silou Zaručit minimální příjem z práce Rodinná politika: Podpořit základní sociální a kulturní funkce rodiny Zajistit potřeby členů rodiny ve všech fázích životního cyklu Politika sociálního zabezpečení: Vytvořit jednotný veřejnoprávní systém soc. zabezpečení, poskytující povinné zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění a státní soc. podporu a pomoc (sociální síť) Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

21 Nejvýznamnější změny Mezi nejvýznamnější změny v celkovém rámci fungování sociálně politických opatření po roce 1989 počítáme: zrušení povinnosti pracovat a zároveň zrušení práva na práci ve starém pojetí, zřízení úřadů práce, uzákonění minimální mzdy, zrušení státního monopolu v organizaci a poskytování sociálních služeb, reformu systému sociálního zabezpečení, postupný přechod na systém tří pilířů sociálního zabezpečení, budování systému péče o zdraví na bázi povinného pojištění. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

22 Období 1990 – 1992 (ČSFR) První významné období sociálních reforem
Politika zaměstnanosti – Zákon o zaměstnanosti (1991, později 435/2004): Vytvoření sítě úřadů práce Poskytování dávek v nezaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti nedostatečná Mzdová politika: Vznik Federální rady ekonomické a sociální dohody (nevládní orgán): mzdy v nestátní oblasti se vytváří dohodou tripartity, nikoli státním předpisem Zákon o kolektivním vyjednávání (1991) a novela Zákoníku práce (později 262/2006) Generální dohoda tripartity pro rok 1991 a 1992 Úprava regulačního zdanění mezd a náhrad spojených s výkonem práce Rodinná politika: Zákon o rodičovském příspěvku a pravidla jeho valorizace (později součást zákona 117/1995) Politika sociálního zabezpečení: Valorizace (indexace) důchodů a nemocenských dávek (později součást zákona 155/1995) Zákon o životním minimu (později součást zákona 110/2006) Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

23 Tripartita Společný orgán představitelů vlády (reprezentant celospolečenského zájmu), podnikatelů (zaměstnavatelé) a odborů (zaměstnanci). Tripartita projednává nejdůležitější předpisy, které ovlivňují podnikání a zaměstnanost. U nás se tripartitní orgán nazývá Rada hospodářské a sociální dohody. Principy kolektivního a tripartitního systému jsou zakotveny v právním systému naprosté většiny zemí. Vývoj tripartitního systému je spojen s činností Mezinárodní organizace práce, která od samého počátku fungovala na tripartitním principu. Je tvořena z delegátů vlád, delegátů zaměstnanců a delegátů zaměstnavatelů. Každý rok zasedá vrcholný orgán - Mezinárodní konference práce, jehož vrcholový orgán představuje Správní rada. Institucionální vývoj tripartity v řadě evropských zemích započal již mezi světovými válkami. V České republice nebyl po druhé světové válce z politických důvodů umožněn. Tento proces byl možný teprve po změně politického a ekonomického systému v roce 1989. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

24 Tripartita ČR: prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

25 Role odborů v době transformace a vzestup ČSSD
V prvních letech transformace u nás neexistovala opoziční politická síla levicového směru. Její místo vyplňovaly odbory. Premiér Klaus je nepovažoval za partnera jednání a snažil se snížit jejich vliv. V roce 1993 se stal Miloš Zeman předsedou ČSSD, která se ve volbách 1996 stala druhou nejsilnější parlamentní stranou. Tím byl dokončen proces vytváření klasické stranické demokracie. V předčasných volbách 1998 ČSSD zvítězila, čímž se otevřel prostor pro sociálně vstřícnější politiku. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

26 Rada hospodářské a sociální dohody ČR
Vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Působí, dle schváleného statutu, jako společný dobrovolný, dohadovací a iniciativní orgán vlády, odborů a zaměstnavatelů pro tripartitní vyjednávání, Sídlo: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Cíl: dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Vývojem od roku 1999 tripartita hraje stále významnější roli a v současnosti patří mezi stabilní koordinační, informační a organizačně metodický prvek sociálního dialogu v ČR. Svojí úrovní, strukturou a vykazovanou činností patří mezi uznávané instituce sociálního dialogu i v mezinárodním měřítku. Vzájemná jednání a konzultace sociálních partnerů jsou jedním z charakteristických rysů Evropského sociálního modelu. Požadavek konzultací sociálních partnerů je obsažen v řadě směrnic, doporučení a akčních plánů EU. Sociální partneři se stávají hlavními garanty aplikace principů EU, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rovných příležitostí, práva na konzultace atd. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

27 Proč v letech 1992 – 1993 sociální reforma stagnovala?
Sociální program ČR 1992 – 1996 Pravicová vláda vedená Václavem Klausem, ministr práce a soc. věcí Jindřich Vodička Dobudování záchranné sociální sítě (1993): Novela zákona o sociální potřebnosti Zvýšení částek životního minima a sociálních dávek Jednorázový příspěvek na nezaopatřené děti Vytvoření dvou základních zákonů v oblasti sociálního zabezpečení – druhé významné období sociálních reforem : Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění Proč v letech 1992 – 1993 sociální reforma stagnovala? Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

28 Sociální politika 1996 – 1998 Menšinová pravicová vláda vedená Václavem Klausem, opoziční smlouva; 1998: úřednická vláda Josefa Tošovského Novely zákonů o zdraví lidu a o zdravotním pojištění Zákony o sociálním příspěvku k vyrovnání cen tepelné energie a nájemného – důsledek deregulace cen. Tošovského vláda připravila výchozí podklady pro sociální reformy realizované následujícími vládami sociální demokracie. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

29 Vlády ČSSD 1998 – 2006 Ministři práce a soc. věcí
Vladimír Špidla (1998 – 2002) Zdeněk Škromach (2002 – 2006) Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

30 Co to je „parametrická reforma“?
Vlády ČSSD 1998 – 2006 Zvýšený důraz na sociální politiku, částečná parametrická reforma sociální sféry – třetí významné období sociálních reforem. Byla v něm dovršena realizace třípilířového systému sociálního zabezpečení v ČR. Zákony: 118/2000: o ohraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 435/2004: o zaměstnanosti 108/2006: o sociálních službách 110/2006: o životním a existenčním minimu 111/2006: o pomoci v hmotné nouzi 187/2006: o nemocenském pojištění 272/2006: zákoník práce 276/2006: o úrazovém pojištění Dopady na kvalitu života občanů nevýrazné, opatření nebyla systémově propojena a dostatečně cílena na skutečné soc. potřeby – důsledek: přílišné zatížení veřejných financí (navzdory hospodářskému růstu začalo vysoké zadlužování státu). Co to je „parametrická reforma“? Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

31 Systém sociálního zabezpečení v ČR
Povinné sociální pojištění: řeší sociální situace, na které se občan může připravit formou odložení části své dnešní spotřeby (pojištění); kryje dávky v době nemoci (nemocenské pojištění), nezaměstnanosti (příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) Důchodu (starobní, vdovský-sirotčí, invalidní – důchodové pojištění). Státní sociální podpora: tou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin; devět základních sociálních dávek, financovány z daní. Sociální pomoc: je poskytována občanům ve stavu hmotné a sociální nouze, který jim brání v uspokojování jejich potřeb v nezbytném či přiměřeném rozsahu; základní formy: sociální služby (poskytují NNO, obce a kraje) sociálněprávní ochrana (poskytuje stát prostřednictvím pověřených obecních úřadů) dávky sociální pomoci (poskytuje stát prostřednictvím pověřených obecních úřadů) Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

32 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2011. Michael Martinek
06

33 Pravicová vláda Premiér Mirek Topolánek, ministr práce a soc. věcí Petr nečas. Příprava penzijní reformy Změny v sociálním systému povzbuzující k větší motivaci k práci Položení základů flexibilní rodinné politiky Řada záměrů nesplněna kvůli předčasnému skončení mandátu (vyslovení nedůvěry v březnu 2009) Úřednická vláda Jana Fischera (2009 – 2010) žádné zásadní kroky v soc. politice neuskutečnila. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

34 Sociální politika od roku 2010
Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

35 Přehled 1. etapa sociální reformy, leden 1990 – prosinec 1992 (ČSFR, transformační vláda) 2. etapa sociální reformy, červenec1992 – červenec 1998 (ČR, pravicová vláda, premiér Václav Klaus) 3. etapa sociální reformy, 1998 – (levicová vláda) 4. etapa sociální reformy, (2006 – 2010), – 2014 (pravicová vláda) Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

36 Přehled zákonů Číslo název 582/1991
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (důchody) 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na SPZ 117/1995 o státní sociální podpoře 155/1995 o důchodovém pojištění 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí 48/1998 o veřejném zdravotním pojištění 435/2004 o zaměstnanosti 108/2006 o sociálních službách 110/2006 o životním a existenčním minimu 111/2006 o pomoci v hmotné nouzi (sociální pomoc) 187/2006 o nemocenském pojištění 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 401/2012 novela z. o sociálně-právní ochraně dětí - pěstounská péče Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

37 Programové prohlášení Vlády České republiky (4. srpna 2010)
Za hlavní úkoly vlády považujeme tato opatření: Reformovat veřejné finance s cílem zastavit rostoucí veřejný dluh a nastavit parametry rozpočtové politiky tak, abychom v roce 2016 dosáhli vyrovnaných veřejných rozpočtů Provést takovou reformu důchodového systému, aby byl dlouhodobě udržitelný a schopen reagovat na měnící se demografickou strukturu české společnosti Přijmout sadu reformních opatření vedoucích k modernizaci a vyšší efektivnosti zdravotnického systému Realizovat reformu systému terciárního vzdělávání Přijmout opatření vedoucí k zásadně vyšší míře transparentnosti v oblasti veřejných zakázek a opatření snižující prostor pro korupci ve veřejném sektoru Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

38 Sociální dávky, podpory, příspěvky a jejich zefektivnění
Sociálně citlivým způsobem dojde ke zkrácení některých druhů sociálních dávek, podpor a příspěvků s cílem zefektivnit jejich čerpání a zamezit zneužívání. U všech druhů sociálních dávek, podpor a příspěvků bude jejich výplata podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této podpory z veřejných rozpočtů neobejde. Výplata pro žadatele bude striktně vázána na zajištění řádné docházky jeho dětí do školy. Dojde ke zrušení sociálního příplatku. Porodné bude vypláceno pouze na první dítě a jen u rodin, které budou mít příjem menší než 2,4 násobek životního minima. Příspěvek na péči v 1. stupni bude redukován na 800,- Kč měsíčně, což odpovídá skutečným nákladům na péči těchto osob. Výše dávek hmotné nouze bude více odstupňována podle aktivity žadatele. Vláda prosadí rozšíření nehotovostní výplaty sociálních dávek z dávek hmotné nouze na další dávky, pokud bude nutné chránit zájmy dětí. Ošetří i možnost zneužívání dávek, například na gamblerství nebo alkohol. Vláda zpřísní postoj k neplatičům nájemného a pořádkových pokut Vláda bude usilovat o to, aby obce nadále a důsledněji prováděly terénní šetření v domácnostech pobírajících podporu a ověřovaly pravdivost údajů v žádostech příjemců dávek. Vláda zpřísní podmínky v oblasti podpory v nezaměstnanosti, která bude vázána na aktivitu nezaměstnaného. Sníží podporu pro nezaměstnané, kteří ukončí pracovní poměr z vlastní vůle. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

39 Důchodový systém Důchodová reforma je pro vládu prioritou. Cílem je připravit dlouhodobě finančně udržitelný systém, který zajistí přiměřené příjmy ve stáří, při invaliditě a při ztrátě živitele. Za tímto účelem bude potřebné zvýšit diversifikaci příjmů a rozvinutý (bez dalších parametrických reforem neudržitelný) průběžně financovaný základní systém doplněný možnostmi soukromých úspor. Vláda bude respektovat v co nejvyšší možné míře závěry Poradního expertního sboru MF a MPSV k reformě důchodového systému, včetně jejího financování a minimalizovat dopady na nejzranitelnější skupiny obyvatel. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

40 Rodinná politika Vláda vytvoří podmínky k dalšímu rozvoji rodinné politiky a péče o děti s cílem zvýšit společenskou prestiž rodiny a posílit zapojení obou rodičů do péče o děti. Podpoří další rozvoj služeb péče o děti. Pro podporu zaměstnání na částečnou pracovní dobu rodičů s dětmi do 6 let, zdravotně postižených a osob pečujících o handicapované budou zavedeny slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele ve výši 7 200,- Kč ročně za každý částečný úvazek takovéto osoby. Vláda se zavazuje, že zlepší systém péče o ohrožené děti. Jedním z kroků bude větší motivace ke zvyšování počtu pěstounských rodin, například jejich profesionalizací. Vláda podpoří rozvoj alternativ rodinné péče ve fázi pre- primárního vzdělávání, rozvoj firemních školek, alternativních předškolních zařízení typu mateřských a rodinných center, ale i institut sousedského hlídání do 6 let dítěte. Vláda bude vytvářet podmínky pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

41 Sociální služby Vláda spolu s územní samosprávou zajistí nezbytné finanční prostředky pro efektivní a hospodárné poskytování sociálních služeb a bude usilovat o důslednější kontrolní činnost při jejich poskytování, včetně využívání příspěvku na péči. Vláda převede dotační řízení v oblasti sociálních služeb na úroveň krajů a stabilizuje podíl státního rozpočtu na financování sociálních služeb se zohledněním podílu krajů na jejich financování. Bude podporovat pokračování transformace pobytových zařízení. Vláda udrží síť a různorodost nabídky sociálních služeb včetně těch, které poskytují nestátní poskytovatelé. Vláda podpoří rozvoj péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí. Daňově proto zvýhodní členy rodiny, kteří doma pečují o seniory a osoby se zdravotním postižením s vyšším stupněm závislosti na jejich péči. Pečující tak bude moci uplatnit daňový odpočet ve stejné výši jako při péči o děti. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

42 Zdravotnictví Vláda považuje zdravotnictví za jednu ze svých hlavních programových priorit, proto nedopustí zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče a efektivní prevence pro občany České republiky. Změny, které povedou k modernizaci a dalšímu rozvoji systému zdravotnictví budou prosazovány na základě jejich dlouhodobé finanční udržitelnosti. Nezbytné změny v systému zdravotnictví budou mít dlouhodobý charakter, proto vláda povede celospolečenskou diskuzi o jeho reformě za účasti všech parlamentních politických stran. Vláda prosadí změnu systému regulačních poplatků: Poplatek za položku na receptu bude zrušen a nahrazen poplatkem za recept a vyřazením tzv. levných léků z úhrad veřejného zdravotního pojištění. Regulační poplatek za hospitalizaci se přiblíží reálným nákladům za tzv. hotelové služby. V návaznosti na jejich kvalitu bude tvořit minimálně 100,- Kč za ošetřovací den. Bude zvýšena regulace za návštěvu ambulantního specialisty bez doporučení. Vláda bude průběžně vyhodnocovat sociální rizika a dopady na jednotlivé skupiny obyvatelstva. Společně s odborníky vláda vymezí dlouhodobou zdravotně-sociální péči a navrhne zavedení uceleného systému zdravotnických a sociálních služeb, včetně způsobu financování. Bude podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta jako alternativu ústavní dlouhodobé péče. Podpoří rozvoj paliativní a hospicové péče. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06

43 Od 1. ledna 2013 dávky pěstounské péče přestávají být dávkami státní sociální podpory. Právní úpravu dávek pěstounské péče obsahuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF Michael Martinek 06


Stáhnout ppt "Úvod do sociální politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google