Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Onomastika – věda pro praxi – nové možnosti s využitím PC Anoikonymická analýza – práce s prameny a literaturou Michal Havrda 5.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Onomastika – věda pro praxi – nové možnosti s využitím PC Anoikonymická analýza – práce s prameny a literaturou Michal Havrda 5.11.2013."— Transkript prezentace:

1 Onomastika – věda pro praxi – nové možnosti s využitím PC Anoikonymická analýza – práce s prameny a literaturou Michal Havrda

2 Lexikologie a onomastika
Lexikologie = nauka o slovní zásobě Předmětem obsah, forma a funkce pojmenovacích jednotek (lexémů) a jejich vzájemné vztahy Lexém (langue) x slovo (parole) x pojmenování (=nominace, dynamicky chápaný lexém) Shromážděny v lexikonu (slovníku) Lexikon – apelativa (jména obecná) x propria (jména vlastní, onyma)

3 Lexikologické disciplíny
Sémaziologie, sémantika = nauka o významu Onomaziologie = nauka o pojmenování Frazeologie = nauka o frazeologických jednotkách Etymologie = nauka o původu slov Lexikografie = nauka o slovnících a jejich druzích ONOMASTIKA = nauka o vlastních jménech

4 Onomastika jako vědní disciplína
Onomastika = nauka o vlastních jménech (propria, onyma) Dělení onomastiky: A: Antroponomastika = nauka o vlastních jménech osobních B: Toponomastika = nauka o vlastních jménech zeměpisných

5 Toponomastika I. Jména místní (oikonyma) – místa obydlená
II. Jména pomístní (anoikonyma) – místa neobydlená A: Agronyma (zemědělsky využívané pozemky) B: Oronyma (terénní útvary) C: Hydronyma (vodstvo) D: Hodonyma (cesty)

6 Onomastika jako vědní disciplína
Konstituování onomastiky jako samostatné vědní disciplíny až v minulém století Vladimír Šmilauer: Třídění pomístních jmen (ZMK 1,1960) Vladimír Šmilauer: Úvod do toponomastiky (1966) Zpravodaj Místopisné komise ČSAV od roku (později jako Onomastický zpravodaj, Acta onomastica)

7 Struktura pramenů a literatury
A: Katastrální operáty písemné B: Historické mapy C: Mapové portály D: Soupisy pomístních jmen E: Prameny lokální provenience F: Sekundární literatura obecně onomastická G: Sekundární literatura lokální provenience

8 Struktura pramenů a literatury
A: Katastrální operáty písemné: 1. Tereziánský katastr (1713 – 1790) 2. Josefský katastr (1785 – 1875) 3. Stabilní katastr (1826 – 1878) 4. Pozemkový katastr (1927) 5. Jednotná evidence půdy (1956) 6. Evidence nemovitostí (1964) 7. Katastr nemovitostí (1993-)

9 Struktura pramenů a literatury
B: Historické mapy I. vojenské mapování a (rektifikace) II. vojenské mapování III. vojenské mapování (Morava a Slezsko), (Čechy) Stabilní katastr – Indikační skizzy Stabilní katastr – Císařské povinné otisky

10 Struktura pramenů a literatury
C: Mapové portály Národní geoportál INSPIRE Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Portál Oldmaps UJEP v Ústí nad Labem

11 Struktura pramenů a literatury
D: Soupisy pomístních jmen Soupis Místopisné komise ÚJČ ČSAV (60. – 80. léta 20. století; dokladů)

12 Struktura pramenů a literatury
E: Prameny lokální provenience Archivní fond obce Archivní fondy vyšších správních celků Archivní fondy církevní Archivní fondy místních badatelů Soupisy pomístních jmen místních badatelů

13 Struktura pramenů a literatury
F: Sekundární literatura obecně onomastická Monografie Olivová-Nezbedová a kol.: Pomístní jména v Čechách (1995) Články v odborných periodikách (Acta onomastica – některé články z let 1995 – dostupné online v databázi GEOBIBLINE: Webové prezentace Manuál onomastiky doc. Jaroslava Davida:

14 Struktura pramenů a literatury
G: Sekundární literatura lokální provenience Regionální monografie Regionální periodika Webové prezentace

15 Tereziánský katastr Vytvářen po roce 1710, vlastní knihy katastru v letech 1748 a 1757 Elaborát poddanského (rustikálního) katastru Vznik činností rektifikační kanceláře, jež byla součástí vrchního berního úřadu Řazeno podle příslušnosti k panstvím Ústřední částí katastru tzv. berní fasse (přiznání) –seznamy poddaných a pozemků, které vlastnili Fond uložen v 1. oddělení Národního archivu v Praze-Dejvicích

16

17 TK - Exaequatorium dominicale
Dokončeno roku 1756, platnost od roku 1757 Elaborát panského (dominikálního) katastru Vytvořen na nátlak vídeňského dvora Zjištění vzájemných majetkových poměrů mezi členy stavovské obce > stanovení poměrné výše příspěvku na mimořádnou daň Fond uložen v 1. oddělení Národního archivu v Praze-Dejvicích

18 TK - Rektifikatorium 1782 - 1878 Pokračování fondu TK a TK – ED
Zachycení postupných změn v pozemkové držbě Úprava daní podle TK, TK – ED, Stabilního katastru Fond uložen v 1. oddělení Národního archivu v Praze-Dejvicích

19

20 Josefský katastr (platnost berní soustavy JK: – ) Po smrti Josefa II. návrat k tereziánskému systému patrimoniálního výběru daní, pozemkové rubriky však podle nálezů JK (Tereziánsko-josefský katastr ) Revize a zpřesnění výměr pozemků z TK Přímé měření skutečného stavu v terénu Administrativní jednotkou katastrální obec podřízená státu, nesleduje hranice panství Popis pozemků v obci podle polohy, plocha a výnos plodin Popis katastrální obce rozčleněn na jednotlivá „položení“ (části obce označené jménem a opatřené popisem svého obvodu) Fond uložen v 1. oddělení Národního archivu v Praze- Dejvicích

21

22 Stabilní katastr Iniciován patentem císaře Františka I. o dani pozemkové a vyměření půdy z roku 1817 Přesný soupis a geodetické vyměření veškeré půdy Založen na vědeckých základech velkoformátového mapového díla s měřítkem 1 : 2880 Označení hranic pozemků v terénu 1898 – zavedeno metrické měřítko Platnost katastru do roku 1927 Mapy odvozené ze SK na části území ČR dodnes platné

23 Pozemkový katastr Platnost od roku 1927
Pro účely právní a všeobecně hospodářské Nově vytvářené moderní mapy už v měřítku 1 : 1000 (1: 2000) Po druhé světové válce přestal být udržován >rozchod se skutečným stavem

24 Jednotná evidence půdy (JEP)
Založena roku 1956 na základě usnesení vlády Evidence užívání půdy bez ohledu na vlastnické vztahy

25 Evidence nemovitostí (EN)
Od roku 1964 Cílem evidování právních vztahů k nemovitostem Mapový operát vycházel z map bývalého pozemkového katastru Nové mapy na základě technicko- hospodářského mapování ( ) a na základě tvorby základní mapy velkého měřítka ( )

26 Katastr nemovitostí České Republiky
Současný katastr platící od roku 1993 Převzal operát předchozí Evidence nemovitostí a doplnil chybějící soukromé pozemky užívané socialistickými organizacemi z EN Od roku 1994 zahájena digitalizace Od roku 2001 možnost dálkového přístupu k údajům katastru

27 Historické mapy Archivní mapy ČÚZK
-archiv ČÚZK sídlí v Praze-Kobylisích -možnost studia některých zdigitalizovaných map na portálu archivnimapy.cuzk.cz Stabilní katastr – Indikační skizzy ( ) /PRA _index.html. Stabilní katastr – Císařské povinné otisky ( ) _01.html?mapno_cm=c

28 Historické mapy 2. Portál Old maps: Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 1. vojenské mapování a (rektifikace), měřítko 1: cs&z_width=1000&z_newwin=0&map_root=1vm 2. vojenské mapování , měřítko 1: cs&z_width=1000&z_newwin=0&map_root=2vm 3. vojenské mapování (Morava a Slezsko), (Čechy), měřítko 1 : cs&z_width=1000&z_newwin=0&map_root=3vm

29 Další mapy Geoportál ČÚZK
5qalj2aup))/Default.aspx?head_tab=sekce- 01- gp&mode=Mapa&menu=11&news=yes&side=p rohlizet. Národní geoportál INSPIRE

30 Soupisy pomístních jmen
Soupisová akce Místopisné komise ÚJČ ČSAV ( ) Uloženo na Oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR

31

32

33

34

35

36 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Onomastika – věda pro praxi – nové možnosti s využitím PC Anoikonymická analýza – práce s prameny a literaturou Michal Havrda 5.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google