Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michal Havrda 5.11.2013.  Lexikologie = nauka o slovní zásobě  Předmětem obsah, forma a funkce pojmenovacích jednotek (lexémů) a jejich vzájemné vztahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michal Havrda 5.11.2013.  Lexikologie = nauka o slovní zásobě  Předmětem obsah, forma a funkce pojmenovacích jednotek (lexémů) a jejich vzájemné vztahy."— Transkript prezentace:

1 Michal Havrda 5.11.2013

2  Lexikologie = nauka o slovní zásobě  Předmětem obsah, forma a funkce pojmenovacích jednotek (lexémů) a jejich vzájemné vztahy  Lexém (langue) x slovo (parole) x pojmenování (=nominace, dynamicky chápaný lexém)  Shromážděny v lexikonu (slovníku)  Lexikon – apelativa (jména obecná) x propria (jména vlastní, onyma)

3  Sémaziologie, sémantika = nauka o významu  Onomaziologie = nauka o pojmenování  Frazeologie = nauka o frazeologických jednotkách  Etymologie = nauka o původu slov  Lexikografie = nauka o slovnících a jejich druzích  ONOMASTIKA = nauka o vlastních jménech

4  Onomastika = nauka o vlastních jménech (propria, onyma)  Dělení onomastiky:  A: Antroponomastika = nauka o vlastních jménech osobních  B: Toponomastika = nauka o vlastních jménech zeměpisných

5  I. Jména místní (oikonyma) – místa obydlená  II. Jména pomístní (anoikonyma) – místa neobydlená  A: Agronyma (zemědělsky využívané pozemky)  B: Oronyma(terénní útvary)  C: Hydronyma(vodstvo)  D: Hodonyma(cesty)

6  Konstituování onomastiky jako samostatné vědní disciplíny až v minulém století  Vladimír Šmilauer: Třídění pomístních jmen (ZMK 1,1960)  Vladimír Šmilauer: Úvod do toponomastiky (1966)  Zpravodaj Místopisné komise ČSAV od roku 1960 (později jako Onomastický zpravodaj, Acta onomastica)

7  A: Katastrální operáty písemné  B: Historické mapy  C: Mapové portály  D: Soupisy pomístních jmen  E: Prameny lokální provenience  F: Sekundární literatura obecně onomastická  G: Sekundární literatura lokální provenience

8 A: Katastrální operáty písemné:  1. Tereziánský katastr (1713 – 1790)  2. Josefský katastr(1785 – 1875)  3. Stabilní katastr(1826 – 1878)  4. Pozemkový katastr (1927)  5. Jednotná evidence půdy(1956)  6. Evidence nemovitostí(1964)  7. Katastr nemovitostí(1993-)

9 B: Historické mapy  I. vojenské mapování  1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace)  II. vojenské mapování  1836-1852  III. vojenské mapování  1876-1878 (Morava a Slezsko), 1877-1880 (Čechy)  Stabilní katastr – Indikační skizzy  1826-1843  Stabilní katastr – Císařské povinné otisky  1826-1843

10 C: Mapové portály  Národní geoportál INSPIRE  Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního  Portál Oldmaps UJEP v Ústí nad Labem

11 D: Soupisy pomístních jmen  Soupis Místopisné komise ÚJČ ČSAV (60. – 80. léta 20. století; 500 000 dokladů)

12 E: Prameny lokální provenience  Archivní fond obce  Archivní fondy vyšších správních celků  Archivní fondy církevní  Archivní fondy místních badatelů  Soupisy pomístních jmen místních badatelů

13 F: Sekundární literatura obecně onomastická  Monografie  Olivová-Nezbedová a kol.: Pomístní jména v Čechách (1995)  Články v odborných periodikách (Acta onomastica – některé články z let 1995 – 2007 dostupné online v databázi GEOBIBLINE: http://www.geobibline.cz/cs/node/29) http://www.geobibline.cz/cs/node/29  Webové prezentace  Manuál onomastiky doc. Jaroslava Davida: www.jardavid.ic.cz/text-manualonomastiky.pdf www.jardavid.ic.cz/text-manualonomastiky.pdf

14 G: Sekundární literatura lokální provenience  Regionální monografie  Regionální periodika  Webové prezentace

15  Vytvářen po roce 1710, vlastní knihy katastru v letech 1748 a 1757  Elaborát poddanského (rustikálního) katastru  Vznik činností rektifikační kanceláře, jež byla součástí vrchního berního úřadu  Řazeno podle příslušnosti k panstvím  Ústřední částí katastru tzv. berní fasse (přiznání) –seznamy poddaných a pozemků, které vlastnili  Fond uložen v 1. oddělení Národního archivu v Praze-Dejvicích

16

17  Dokončeno roku 1756, platnost od roku 1757  Elaborát panského (dominikálního) katastru  Vytvořen na nátlak vídeňského dvora  Zjištění vzájemných majetkových poměrů mezi členy stavovské obce > stanovení poměrné výše příspěvku na mimořádnou daň  Fond uložen v 1. oddělení Národního archivu v Praze-Dejvicích

18  1782 - 1878  Pokračování fondu TK a TK – ED  Zachycení postupných změn v pozemkové držbě  Úprava daní podle TK, TK – ED, Stabilního katastru  Fond uložen v 1. oddělení Národního archivu v Praze-Dejvicích

19

20  1785 - 1875 (platnost berní soustavy JK: 1.11.1789 – 1.4.1790)  Po smrti Josefa II. návrat k tereziánskému systému patrimoniálního výběru daní, pozemkové rubriky však podle nálezů JK (Tereziánsko-josefský katastr 1792 - 1860)  Revize a zpřesnění výměr pozemků z TK  Přímé měření skutečného stavu v terénu  Administrativní jednotkou katastrální obec podřízená státu, nesleduje hranice panství  Popis pozemků v obci podle polohy, plocha a výnos plodin  Popis katastrální obce rozčleněn na jednotlivá „položení“ (části obce označené jménem a opatřené popisem svého obvodu)  Fond uložen v 1. oddělení Národního archivu v Praze- Dejvicích

21

22  Iniciován patentem císaře Františka I. o dani pozemkové a vyměření půdy z roku 1817  Přesný soupis a geodetické vyměření veškeré půdy  Založen na vědeckých základech velkoformátového mapového díla s měřítkem 1 : 2880  Označení hranic pozemků v terénu  1898 – zavedeno metrické měřítko  Platnost katastru do roku 1927  Mapy odvozené ze SK na části území ČR dodnes platné

23  Platnost od roku 1927  Pro účely právní a všeobecně hospodářské  Nově vytvářené moderní mapy už v měřítku 1 : 1000 (1: 2000)  Po druhé světové válce přestal být udržován >rozchod se skutečným stavem

24  Založena roku 1956 na základě usnesení vlády  Evidence užívání půdy bez ohledu na vlastnické vztahy

25  Od roku 1964  Cílem evidování právních vztahů k nemovitostem  Mapový operát vycházel z map bývalého pozemkového katastru  Nové mapy na základě technicko- hospodářského mapování (1961-1981) a na základě tvorby základní mapy velkého měřítka (1981-1992)

26  Současný katastr platící od roku 1993  Převzal operát předchozí Evidence nemovitostí a doplnil chybějící soukromé pozemky užívané socialistickými organizacemi z EN  Od roku 1994 zahájena digitalizace  Od roku 2001 možnost dálkového přístupu k údajům katastru

27 1. Archivní mapy ČÚZK -archiv ČÚZK sídlí v Praze-Kobylisích -možnost studia některých zdigitalizovaných map na portálu archivnimapy.cuzk.cz Stabilní katastr – Indikační skizzy (1826-1843) http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/PRA/PRA687 018370/PRA687018370_index.htmlhttp://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/PRA/PRA687 018370/PRA687018370_index.html. Stabilní katastr – Císařské povinné otisky (1826-1843) http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query _01.html?mapno_cm=c7903-1http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query _01.html?mapno_cm=c7903-1.

28 2. Portál Old maps: Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 1. vojenské mapování 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800 http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=1000&lang= cs&z_width=1000&z_newwin=0&map_root=1vm 2. vojenské mapování 1836-1852, měřítko 1: 28 800 http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=1000&lang= cs&z_width=1000&z_newwin=0&map_root=2vm 3. vojenské mapování 1876-1878 (Morava a Slezsko), 1877- 1880 (Čechy), měřítko 1 : 25 000 http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=1000&lang= cs&z_width=1000&z_newwin=0&map_root=3vm

29 Geoportál ČÚZK http://geoportal.cuzk.cz/(S(1d1lwa45rmy4ga5 5qalj2aup))/Default.aspx?head_tab=sekce- 01- gp&mode=Mapa&menu=11&news=yes&side=p rohlizethttp://geoportal.cuzk.cz/(S(1d1lwa45rmy4ga5 5qalj2aup))/Default.aspx?head_tab=sekce- 01- gp&mode=Mapa&menu=11&news=yes&side=p rohlizet. Národní geoportál INSPIRE http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/.

30  Soupisová akce Místopisné komise ÚJČ ČSAV (1963-1980)  Uloženo na Oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR

31

32

33

34

35

36 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Michal Havrda 5.11.2013.  Lexikologie = nauka o slovní zásobě  Předmětem obsah, forma a funkce pojmenovacích jednotek (lexémů) a jejich vzájemné vztahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google