Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV SEKTOROVÉ DOHODY V TEXTILNÍM A ODĚVNÍM PRŮMYSLU SEMINÁŘ ATOK 17.2.2014 – STYL BRNO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV SEKTOROVÉ DOHODY V TEXTILNÍM A ODĚVNÍM PRŮMYSLU SEMINÁŘ ATOK 17.2.2014 – STYL BRNO."— Transkript prezentace:

1 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV SEKTOROVÉ DOHODY V TEXTILNÍM A ODĚVNÍM PRŮMYSLU SEMINÁŘ ATOK 17.2.2014 – STYL BRNO

2 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV JAKÝ BYL VÝVOJ TOP V POSLEDNÍCH DVACETI LETECH • Český textilní a oděvní průmysl prošel složitým obdobím transformace a restrukturalizace, ve kterém ztratil významnou část svých výrobních kapacit, výkonů a pracovníků, musel prokázat vysokou odolnost v procesu globalizace a stabilizovat svoji pozici. • Transformační potíže způsobily odvětví újmu na respektu vlivem neobjektivního náhledu na jeho ekonomickou kondici a potenciál růstu. • To se velmi silně promítlo v zájmu žáků základních škol o odborné vzdělání textilních a oděvních oborů a tím ve výrazné redukci kapacit odborných učilišť a středních odborných škol. Rovněž textilní a oděvní firmy nebyly většinou schopny definovat dlouhodobé potřeby v náboru kvalifikovaných pracovníků.

3 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV JAKÝ JE VÝHLED - STRATEGIE TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU ČR DO ROKU 2025 • TOP ČR bude dosahovat stability a prosperity jako výkonná a respektovaná součást národní ekonomiky ČR ve prospěch svých zaměstnanců, vlastníků a státu. • Textilní a oděvní průmysl ČR se stane lídrem mezi evropskými producenty špičkového textilu jak tradičního, tak technického zaměření. • Jeho rozvoj a prosperita se bude opírat o kvalifikované, kompetentní a motivované pracovníky, o vývoj vyspělých technologií a jedinečných produktů a o aktivní, soustavné zpracování evropských a mimoevropských trhů. • Rozvoj TOP ČR a strategické koncepty jednotlivých firem budou akcentovat společenskou zodpovědnost a dlouhodobou udržitelnost jak ve vztahu k regionům, ve kterých působí, tak vůči dodavatelským destinacím.

4 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV JAKÝ JE VÝHLED - STRATEGIE TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU ČR DO ROKU 2025 • Český TOP bude zvyšovat podíl sektoru technických textilií a inovovat technologie a výrobky v tradičním sektoru. • Bude posilovat obchodně výrobní model, zapojení do mezinárodní kooperace, relokace výrob a přeskupování činností a procesů ve prospěch předvýrobních a povýrobních etap. • Rychle se bude zvyšovat produktivita práce orientací na technologicky náročné a kvalifikované výroby podpořené výzkumnou a vývojovou základnou. • V zájmu získávání kvalifikovaných a motivovaných pracovníků se mzdy v TOP budou přibližovat průměrným mzdám v průmyslu ČR.

5 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV ZMĚNY V KVALIFIKAČNÍ STRUKTUŘE • Tyto procesy vyvolají změny v kvalifikační struktuře povolání v TOP, na které není stávající odvětvový systém odborného vzdělávání připraven. • Je proto nutné prosadit zavedení duálního systému odborného vzdělávání žáků v oborech zakončených výučním listem s vysokým podílem výrobní praxe ve firmách. • Je třeba podnítit vznik nových vzdělávacích programů na středních odborných školách podle aktuálních potřeb TOP a ostatních oborů, ve kterých jsou aplikovány textilní technologie. • Je nutno podstatně zvýšit podíl státu na procesu zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zajistit zvýšený objem polytechnického vzdělávání na základních školách a gymnáziích.

6 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV SEKTOROVÁ DOHODA • Sektorová dohoda je politicko-společenskou úmluvou zapojených stran o koordinaci aktivit na trhu práce, školství a celoživotního vzdělávání v sektoru textilní a oděvní výroby. • Vizí sektorové dohody Sektorové rady pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl je zajistit více kvalifikovaných odborníků i absolventů odborných škol na trhu práce, větší provázanost teorie s praxí a kvalitní připravenost absolventů odborných škol na požadavky zaměstnavatelů.

7 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT • Řešením je spolupráce s kraji, které jsou zřizovateli středních škol, základními a středními odbornými školami a gymnázii, univerzitami a vysokými školami a zaměstnavateli, • Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu přizve k účasti na sektorové dohodě Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. • Sektorová dohoda se uzavírá s cílem zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů na trhu práce, které budou ovlivňovat rozvoj lidských zdrojů v sektoru textilního a oděvního průmyslu.

8 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV CÍLE SEKTOROVÉ DOHODY 1.cíl: Podpora počátečního a dalšího vzdělávání 2.cíl: Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů

9 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV I.STRATEGICKÁ ČÁST SEKTOROVÉ DOHODY • Sektorová dohoda je uzavírána podpisem představitelů výše uvedených institucí, kteří se zavazují, že budou svojí autoritou a svým jednáním působit na vytváření aktivního prostředí k naplnění záměru sektorové dohody a za tímto účelem pověřují tyto realizační partnery spolupracovat v rámci své působnosti na plnění opatření, uvedených v části II. realizační část sektorové dohody:

10 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV II.REALIZAČNÍ ČÁST SEKTOROVÉ DOHODY – 1.CÍL: Podpora počátečního a dalšího vzdělávání • 1.1.Zajištění finančních zdrojů pro rozvoj textilních, oděvních a technických odborných škol změnou způsobu financování středních škol • 1.2.Restrukturalizace obsahu výukových programů textilních, oděvních a technických oborů v odborných školách na základě potřeb zaměstnavatelů v TOP. • 1.3.Respektování nadregionálního významu exkluzivních (jedinečných) oborů vzdělání textilního a oděvního sektoru • 1.4.Zavedení programů na další odborné vzdělávání učitelů odborných předmětů • 1.5.Zvýšení prestiže textilních, oděvních a technických oborů • 1.6.Využití systémů dalšího vzdělávání pro získávání kvalifikované racovní síly z řad dospělých. • 1.7.Vytvoření podmínek pro tvorbu a realizaci vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pro využití v aktivní politice zaměstnanosti, spolupráce vzdělavatelů se vzdělávacími institucemi, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Úřadem práce ČR, podporou a vytvořením podmínek k realizaci dílčích kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb.

11 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV 2.Cíl: Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů a vytvoření podmínek pro další vzdělávání v oborech textilního a oděvního odvětví • 2.1.Posílení aktivit na centrální úrovni pro zlepšení legislativních podmínek pro efektivní spolupráci škol a zaměstnavatelů • 2.2.Spolupráce při úpravách stávajících a vytváření nových rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů textilních a oděvních oborů. • 2.3.Podpora materiálního vybavení škol. • 2.4.Spolupráce v zajišťování praktické výuky žáků, především s partnerskými školami • 2.5.Spolupráce v zajišťování dalšího odborného vzdělávání a praktických stáží učitelů odborných předmětů ve firmách • 2.6.Propojení systému vzdělávání v mateřských, základních, středních a vysokých školách • 2.7.Spolupráce při vytváření zájmu žáků základních škol a jejich rodičů o studium textilních, oděvních a technických oborů, zvýšení podílu předmětů posilujících

12 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV 2.Cíl: Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů a vytvoření podmínek pro další vzdělávání v oborech textilního a oděvního odvětví • 2.8.Budování a posilování prestiže technických, textilních a oděvních oborů ve veřejnosti • 2.9.Vytváření programů podnikových stipendií pro vybrané žáky a studenty • 2.10.Zajišťování sponzorské podpory škol na všech úrovních vzdělávání, vytváření motivačních programů podporující vyšší zájem o technické obory a směřující k podpoře kvalitnější přípravy žáků na budoucí povolání • 2.11.Získávání odborníků z jiných stupňů vzdělávání – pomaturitní studium, vyšší odborné školy, příbuzné obory středních škol apod. • 2.12.Realizace průběžné aktualizace a rozvoje systému Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací podle potřeb technického rozvoje textilního a oděvního průmyslu • 2.13.Podpora vzniku autorizovaných osob systému Národní soustavy kvalifikací v TOP

13 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV III.OPERATIVNÍ ČÁST SEKTOROVÉ DOHODY • Obsahem této části sektorové dohody je akční plán, který definuje konkrétní úkoly a jejich účastníky k zajištění plnění opatření z části II. sektorové dohody: • Podle časového horizontu jsou jednotlivé cíle definovány jako: -Krátkodobé – s termínem realizace do 6 měsíců (KC) -Střednědobé – s termínem realizace do 2 let (SC) -Dlouhodobé – s termínem realizace více jak 2 roky (DC)

14 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV KONKRÉTNÍ ÚKOLY JSOU ZAPSÁNY DO MATICE ZODPOVĚDNOSTI Číslo opatření z části II. Číslo úkolu Realizační partneřiTermín realizace Výstupy Indikátor 1.1.1.1.1. KC, SC,DC 1.1.2. 1.1.3. ………. atd.

15 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV ČASOVÝ RÁMEC A ROZSAH SEKTOROVÝCH DOHOD • Technicky není možné uzavřít jednu jedinou sektorovou dohodu, zahrnující firmy, školy a instituce • Sektorové dohody budou uzavírány postupně pro skupinu firem nebo i jednotlivé firmy, pro skupinu škol nebo i jednotlivé školy, pro jeden nebo i více krajů • ATOK bude partnerem každé dohody

16 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV ZÁVĚR - DLOUHODOBÉ KONCEPCE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ Dlouhodobý proces, který se bude vyvíjet podle změn, které nastanou ve vzdělávacím systému Měla by být zpracována DLOUHODOBÉ KONCEPCE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ - od základních škol až po vysoké. Dlouhodobou koncepci NESMÍ vypracovat pouze vládní koalice, ale rovněž opozice a odborníci z praxe, nejen ze školství, ale rovněž z průmyslu. Nesmí to trvat rok, ale v řádech měsíců a pak musí být s odvahou započaty systémové změny ve školství, od mateřinek po vysoké. Bude přínosné poučit se v naší historii a v praxi jiných zemí a vrátit se k osvědčeným formám vzdělávání.

17 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV ZÁVĚR - DLOUHODOBÉ KONCEPCE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ • Teprve po vyjasnění si obsahové náplně a funkce jednotlivých úrovní škol se lze bavit o detailech. • V této diskusi musí být otevřena a ŘEŠENA velmi nepříjemná témata: postavení státních a soukromých škol, kritéria pro jejich financování, kritéria pro přijímání studentů na jednotlivé typy škol, kritéria pro maturitní zkoušku, struktura a počet víceletých a čtyřletých gymnázií, struktura a počet středních odborných škol, • Kdo bude zřizovatelem škol, kritéria přijímání na vysoké školy, vzdělanostní struktura národa, hospodářská strategie státu….

18 bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV ZÁVĚR • DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST • Ing.Stanislav Sedláček, INTERES21 spol. s r.o., Broumov Předseda komise pro rozvoj lidských zdrojů, kolektivní vyjednávání a odborné školství ATOK • Tel: 602 247 493 • stanislav.sedlacek@tiscali.cz stanislav.sedlacek@tiscali.cz


Stáhnout ppt "Bipartitní platforma TEXTIL, ODĚV SEKTOROVÉ DOHODY V TEXTILNÍM A ODĚVNÍM PRŮMYSLU SEMINÁŘ ATOK 17.2.2014 – STYL BRNO."

Podobné prezentace


Reklamy Google