Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEKTOROVÉ DOHODY V TEXTILNÍM A ODĚVNÍM PRŮMYSLU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEKTOROVÉ DOHODY V TEXTILNÍM A ODĚVNÍM PRŮMYSLU"— Transkript prezentace:

1 SEKTOROVÉ DOHODY V TEXTILNÍM A ODĚVNÍM PRŮMYSLU
SEMINÁŘ ATOK – STYL BRNO

2 JAKÝ BYL VÝVOJ TOP V POSLEDNÍCH DVACETI LETECH
Český textilní a oděvní průmysl prošel složitým obdobím transformace a restrukturalizace, ve kterém ztratil významnou část svých výrobních kapacit, výkonů a pracovníků, musel prokázat vysokou odolnost v procesu globalizace a stabilizovat svoji pozici. Transformační potíže způsobily odvětví újmu na respektu vlivem neobjektivního náhledu na jeho ekonomickou kondici a potenciál růstu. To se velmi silně promítlo v zájmu žáků základních škol o odborné vzdělání textilních a oděvních oborů a tím ve výrazné redukci kapacit odborných učilišť a středních odborných škol. Rovněž textilní a oděvní firmy nebyly většinou schopny definovat dlouhodobé potřeby v náboru kvalifikovaných pracovníků.

3 JAKÝ JE VÝHLED - STRATEGIE TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU ČR DO ROKU 2025
TOP ČR bude dosahovat stability a prosperity jako výkonná a respektovaná součást národní ekonomiky ČR ve prospěch svých zaměstnanců, vlastníků a státu. Textilní a oděvní průmysl ČR se stane lídrem mezi evropskými producenty špičkového textilu jak tradičního, tak technického zaměření. Jeho rozvoj a prosperita se bude opírat o kvalifikované, kompetentní a motivované pracovníky, o vývoj vyspělých technologií a jedinečných produktů a o aktivní, soustavné zpracování evropských a mimoevropských trhů. Rozvoj TOP ČR a strategické koncepty jednotlivých firem budou akcentovat společenskou zodpovědnost a dlouhodobou udržitelnost jak ve vztahu k regionům, ve kterých působí, tak vůči dodavatelským destinacím.

4 JAKÝ JE VÝHLED - STRATEGIE TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU ČR DO ROKU 2025
Český TOP bude zvyšovat podíl sektoru technických textilií a inovovat technologie a výrobky v tradičním sektoru. Bude posilovat obchodně výrobní model, zapojení do mezinárodní kooperace, relokace výrob a přeskupování činností a procesů ve prospěch předvýrobních a povýrobních etap. Rychle se bude zvyšovat produktivita práce orientací na technologicky náročné a kvalifikované výroby podpořené výzkumnou a vývojovou základnou. V zájmu získávání kvalifikovaných a motivovaných pracovníků se mzdy v TOP budou přibližovat průměrným mzdám v průmyslu ČR.

5 ZMĚNY V KVALIFIKAČNÍ STRUKTUŘE
Tyto procesy vyvolají změny v kvalifikační struktuře povolání v TOP, na které není stávající odvětvový systém odborného vzdělávání připraven. Je proto nutné prosadit zavedení duálního systému odborného vzdělávání žáků v oborech zakončených výučním listem s vysokým podílem výrobní praxe ve firmách. Je třeba podnítit vznik nových vzdělávacích programů na středních odborných školách podle aktuálních potřeb TOP a ostatních oborů, ve kterých jsou aplikovány textilní technologie. Je nutno podstatně zvýšit podíl státu na procesu zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zajistit zvýšený objem polytechnického vzdělávání na základních školách a gymnáziích.

6 SEKTOROVÁ DOHODA Sektorová dohoda je politicko-společenskou úmluvou zapojených stran o koordinaci aktivit na trhu práce, školství a celoživotního vzdělávání v sektoru textilní a oděvní výroby. Vizí sektorové dohody Sektorové rady pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl je zajistit více kvalifikovaných odborníků i absolventů odborných škol na trhu práce, větší provázanost teorie s praxí a kvalitní připravenost absolventů odborných škol na požadavky zaměstnavatelů.

7 JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT
Řešením je spolupráce s kraji, které jsou zřizovateli středních škol, základními a středními odbornými školami a gymnázii, univerzitami a vysokými školami a zaměstnavateli, Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu přizve k účasti na sektorové dohodě Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sektorová dohoda se uzavírá s cílem zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů na trhu práce, které budou ovlivňovat rozvoj lidských zdrojů v sektoru textilního a oděvního průmyslu.

8 CÍLE SEKTOROVÉ DOHODY 1.cíl: Podpora počátečního a dalšího vzdělávání
2.cíl: Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů

9 I. STRATEGICKÁ ČÁST SEKTOROVÉ DOHODY
Sektorová dohoda je uzavírána podpisem představitelů výše uvedených institucí, kteří se zavazují, že budou svojí autoritou a svým jednáním působit na vytváření aktivního prostředí k naplnění záměru sektorové dohody a za tímto účelem pověřují tyto realizační partnery spolupracovat v rámci své působnosti na plnění opatření, uvedených v části II. realizační část sektorové dohody:

10 II. REALIZAČNÍ ČÁST SEKTOROVÉ DOHODY – 1
II. REALIZAČNÍ ČÁST SEKTOROVÉ DOHODY – 1.CÍL: Podpora počátečního a dalšího vzdělávání 1.1. Zajištění finančních zdrojů pro rozvoj textilních, oděvních a technických odborných škol změnou způsobu financování středních škol 1.2. Restrukturalizace obsahu výukových programů textilních, oděvních a technických oborů v odborných školách na základě potřeb zaměstnavatelů v TOP. 1.3. Respektování nadregionálního významu exkluzivních (jedinečných) oborů vzdělání textilního a oděvního sektoru 1.4. Zavedení programů na další odborné vzdělávání učitelů odborných předmětů 1.5. Zvýšení prestiže textilních, oděvních a technických oborů 1.6. Využití systémů dalšího vzdělávání pro získávání kvalifikované racovní síly z řad dospělých. 1.7. Vytvoření podmínek pro tvorbu a realizaci vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pro využití v aktivní politice zaměstnanosti, spolupráce vzdělavatelů se vzdělávacími institucemi, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Úřadem práce ČR, podporou a vytvořením podmínek k realizaci dílčích kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb.

11 2.Cíl: Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů a vytvoření podmínek pro další vzdělávání v oborech textilního a oděvního odvětví 2.1. Posílení aktivit na centrální úrovni pro zlepšení legislativních podmínek pro efektivní spolupráci škol a zaměstnavatelů 2.2. Spolupráce při úpravách stávajících a vytváření nových rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů textilních a oděvních oborů. 2.3. Podpora materiálního vybavení škol. 2.4. Spolupráce v zajišťování praktické výuky žáků, především s partnerskými školami 2.5. Spolupráce v zajišťování dalšího odborného vzdělávání a praktických stáží učitelů odborných předmětů ve firmách 2.6. Propojení systému vzdělávání v mateřských, základních, středních a vysokých školách 2.7. Spolupráce při vytváření zájmu žáků základních škol a jejich rodičů o studium textilních, oděvních a technických oborů, zvýšení podílu předmětů posilujících

12 2.Cíl: Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů a vytvoření podmínek pro další vzdělávání v oborech textilního a oděvního odvětví 2.8. Budování a posilování prestiže technických, textilních a oděvních oborů ve veřejnosti 2.9. Vytváření programů podnikových stipendií pro vybrané žáky a studenty 2.10. Zajišťování sponzorské podpory škol na všech úrovních vzdělávání, vytváření motivačních programů podporující vyšší zájem o technické obory a směřující k podpoře kvalitnější přípravy žáků na budoucí povolání 2.11. Získávání odborníků z jiných stupňů vzdělávání – pomaturitní studium, vyšší odborné školy, příbuzné obory středních škol apod. 2.12. Realizace průběžné aktualizace a rozvoje systému Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací podle potřeb technického rozvoje textilního a oděvního průmyslu 2.13. Podpora vzniku autorizovaných osob systému Národní soustavy kvalifikací v TOP

13 III. OPERATIVNÍ ČÁST SEKTOROVÉ DOHODY
Obsahem této části sektorové dohody je akční plán, který definuje konkrétní úkoly a jejich účastníky k zajištění plnění opatření z části II. sektorové dohody: Podle časového horizontu jsou jednotlivé cíle definovány jako: - Krátkodobé – s termínem realizace do 6 měsíců (KC) - Střednědobé – s termínem realizace do 2 let (SC) - Dlouhodobé – s termínem realizace více jak 2 roky (DC)

14 KONKRÉTNÍ ÚKOLY JSOU ZAPSÁNY DO MATICE ZODPOVĚDNOSTI
Číslo opatření z části II. Číslo úkolu Realizační partneři Termín realizace Výstupy Indikátor 1.1. 1.1.1. KC, SC,DC 1.1.2. 1.1.3.  ………. atd.

15 ČASOVÝ RÁMEC A ROZSAH SEKTOROVÝCH DOHOD
Technicky není možné uzavřít jednu jedinou sektorovou dohodu, zahrnující firmy, školy a instituce Sektorové dohody budou uzavírány postupně pro skupinu firem nebo i jednotlivé firmy, pro skupinu škol nebo i jednotlivé školy, pro jeden nebo i více krajů ATOK bude partnerem každé dohody

16 ZÁVĚR - DLOUHODOBÉ KONCEPCE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ
Dlouhodobý proces, který se bude vyvíjet podle změn, které nastanou ve vzdělávacím systému Měla by být zpracována DLOUHODOBÉ KONCEPCE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ - od základních škol až po vysoké. Dlouhodobou koncepci NESMÍ vypracovat pouze vládní koalice, ale rovněž opozice a odborníci z praxe, nejen ze školství, ale rovněž z průmyslu. Nesmí to trvat rok, ale v řádech měsíců a pak musí být s odvahou započaty systémové změny ve školství, od mateřinek po vysoké. Bude přínosné poučit se v naší historii a v praxi jiných zemí a vrátit se k osvědčeným formám vzdělávání.

17 ZÁVĚR - DLOUHODOBÉ KONCEPCE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ
Teprve po vyjasnění si obsahové náplně a funkce jednotlivých úrovní škol se lze bavit o detailech. V této diskusi musí být otevřena a ŘEŠENA velmi nepříjemná témata: postavení státních a soukromých škol, kritéria pro jejich financování, kritéria pro přijímání studentů na jednotlivé typy škol, kritéria pro maturitní zkoušku, struktura a počet víceletých a čtyřletých gymnázií, struktura a počet středních odborných škol, Kdo bude zřizovatelem škol, kritéria přijímání na vysoké školy, vzdělanostní struktura národa, hospodářská strategie státu….

18 ZÁVĚR DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Ing.Stanislav Sedláček, INTERES21 spol. s r.o., Broumov Předseda komise pro rozvoj lidských zdrojů, kolektivní vyjednávání a odborné školství ATOK Tel:


Stáhnout ppt "SEKTOROVÉ DOHODY V TEXTILNÍM A ODĚVNÍM PRŮMYSLU"

Podobné prezentace


Reklamy Google