Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proces finančního řízení A KONTROLY HOSPODAŘENÍ s pohledávkami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proces finančního řízení A KONTROLY HOSPODAŘENÍ s pohledávkami"— Transkript prezentace:

1 Proces finančního řízení A KONTROLY HOSPODAŘENÍ s pohledávkami
Pracovní setkání kontrolorů, Červená nad Vltavou, Prezentaci zpracoval : JUDr. Igor IVANOV, Odbor interního auditu a kontroly MV, oddělení veřejnosprávní kontroly mobil: , telefon: , fax:

2 Vybraná ustanovení k pohledávkám ze zákona č. 219/2000 Sb
Vybraná ustanovení k pohledávkám ze zákona č.219/2000 Sb., o majetku české republiky § 14 odst.5 Příslušná organizační složka průběžně sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zejména včasným uplatněním a vymáháním práv státu zajišťuje, aby nedošlo k promlčení nebo zániku těchto práv. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, požaduje od dlužníků úroky z prodlení (poplatek z prodlení) ve výši stanovené zvláštním právním předpisem a sjednané smluvní sankce.

3 ust. § 31 (1) Plnění ve splátkách lze sjednat pouze výjimečně, pokud budoucí dlužník předem prokáže schopnost svůj závazek včas splnit a nebude ani z jiných okolností zřejmé, že splnění závazku je tímto ujednáním ohroženo. Současně musí být dohodnuta splatnost celé pohledávky pro případ nesplnění kterékoli ze splátek.

4 ust. § 31 (2) Ze závažných důvodů lze dohodnout s dlužníkem splátky i u splatného dluhu. Dluh přitom musí být dlužníkem písemně uznán co do důvodu a výše, popřípadě přiznán pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu. Současně musí být dohodnuta splatnost celé pohledávky pro případ nesplnění kterékoli ze splátek…

5 ust. § 32 – postoupení pohledávky
Postoupit pohledávku právnické nebo fyzické osobě lze zásadně jen za úplatu. Pokud sjednaná cena nedosahuje alespoň 60 % jmenovité hodnoty postupované pohledávky včetně příslušenství, popřípadě postupuje-li se pohledávka bezúplatně, lze pohledávku postoupit jen se schválením zřizovatele, a nemá-li příslušná organizační složka zřizovatele, se schválením věcně příslušného ústředního správního úřadu, a není-li ho, Ministerstva financí. To platí i v případě, má- li být pohledávka předmětem veřejné dražby podle zvláštního právního předpisu.

6 Prominutí dluhu ust. § 34 (1) S dlužníkem, je-li fyzickou osobou, lze na jeho žádost dohodnout, že se mu dluh zcela nebo zčásti promíjí, odůvodňují-li to tíživé sociální poměry dlužníka. (2) Prominout nelze dluh, který vznikl v souvislosti s trestnou činností dlužníka anebo má-li dlužník z jakéhokoliv důvodu pohledávku vůči státu, pokud sám do výše svého dluhu nepřistoupí k jejímu prominutí, anebo má-li dlužník majetek, z něhož lze dosáhnout uspokojení pohledávky státu.

7 Upuštění od vymáhání pohledávek
§ 35 (1) Od vymáhání pohledávky lze jednostranně upustit, jestliže a) dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na jeho dědicích, nebo b) dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit a přitom se pohledávka promlčela, nebo nelze prokázat, že pohledávka trvá, anebo nelze prokázat její výši a není podklad pro to, aby soud nebo jiný orgán určil výši podle úvahy, nebo c) je ze všech okolností případu zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné.

8 Upuštění od vymáhání pohledávek
(2) Lze rovněž upustit od vymáhání pohledávky, jejíž jmenovitá hodnota včetně příslušenství nepřesahuje Kč a dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit. U téhož dlužníka lze v průběhu jednoho kalendářního roku upustit od vymáhání takové pohledávky jen jednou, ledaže by součet jmenovitých hodnot takových pohledávek včetně příslušenství, od jejichž vymáhání již bylo nebo má být upuštěno, nepřesáhl Kč. (3) Upuštění od vymáhání pohledávky musí být písemné a dlužník se o něm nevyrozumívá. Upuštěním od vymáhání pohledávka nezaniká.

9 zánik pohledávky započtením
§ 42 (1) Pohledávka dlužníka za státem zaniká započtením tehdy, kryje-li se vzájemně s pohledávkou, s níž je příslušná hospodařit (§ 9 a 11) organizační složka, která má plnit závazek státu (§ 38) odpovídající pohledávce dlužníka. (2) Započtení proti pohledávce státu je přípustné pouze na základě dohody, nestanoví-li zvláštní právní předpis, že započtení proti pohledávce státu je vyloučeno.

10 Správa pohledávek s odbornou péčí
§ 47 (1) Fyzické osoby, které z titulu svých funkcí nebo pracovního zařazení v organizačních složkách činí právní a jiné úkony týkající se majetku a plní další úkoly stanovené tímto zákonem, jsou povinny provádět tuto činnost s odbornou péčí a postupovat podle tohoto zákona, dalších právních předpisů a vnitřních předpisů, jimiž se hospodaření a nakládání s majetkem, popřípadě jeho správa řídí.

11 Odpovědnost zaměstnanců za řádnou správu pohledávek
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 odpovídají za porušení stanovených povinností a za škodu, která tím státu vznikla, v rozsahu trestněprávních, pracovněprávních a občanskoprávních předpisů. Tím není dotčeno uplatňování odpovědnosti a sankcí vůči organizačním složkám podle zvláštních právních předpisů.

12 Zákon č.218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
§ 45 (2) Organizační složka státu je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených rozpočtem a plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem.

13 Obchodní zákoník Díl X, oddíl 1 – Prodlení dlužníka,
Díl XI, - Promlčení.

14 Občanský zákoník Promlčení § 100
(1) Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v tomto zákoně stanovené (§ 101 až 110). K promlčení soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat.

15 Promlčecí doba Promlčecí doba § 101
Pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. § 103 Bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná běžet promlčecí doba jednotlivých splátek ode dne jejich splatnosti. Stane-li se pro nesplnění některé ze splátek splatným celý dluh (§ 565), počne běžet promlčecí doba ode dne splatnosti nesplněné splátky.

16 Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole § 11,12
Signální úkony ke zvládnutí rizika zda plní dlužník povinnost splácet včas a ve správní výši plní hlavní účetní. Není-li výběr veřejných příjmů uskutečněn, nebo je-li uskutečněn v neúplné výši do termínu jeho splatnosti, hlavní účetní vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu příkazce operace k přijetí opatření směřujících ke splnění povinnosti dlužníka.

17 Interní normativní úprava
Nařízení Ministerstva vnitra č. 84/2002 ze dne 18. prosince 2002 o postupu při nakládání s pohledávkami Změna: 53/2007 Změna: 8/2009

18 Trvalý záznam pro audit
Tímto záznamem se prokazují skutečnosti dokumentující průběh realizace operace včetně uplatnění kontrolních mechanizmů, který nám umožňuje : a)zdokumentování průběhu finančního řízení pohledávky (její správy), b)rekonstruovat tento průběh a poté porovnat zda byl v souladu s právními předpisy a interními akty řízení

19 Jaké právo vzniká věřiteli v souvislosti s pohledávkou
Pohledávkou vzniká věřiteli právo vyžadovat určité plnění (peníze, věci, nebo služby) na dlužníkovi. Pohledávky v účetnictví představují budoucí příjem. Příjem nastává v okamžiku inkasa pohledávky. Pohledávky tvoří majetek účetní jednotky ve formě aktiv.

20 Inventarizace pohledávek
Dle ust. § 6, odst. 3 zákona o účetnictví, jsou účetní jednotky povinny inventarizovat veškerý majetek včetně pohledávek. Inventarizace pohledávek se provádí na základě účetních dokladů, z nichž je zřejmá výše ocenění, okamžik vzniku, okamžik splatnosti, právní povaha pohledávky a smluvní strany.

21 Co je cílem inventarizace pohledávek ?
Cílem inventarizace pohledávek je ověření, zda stav pohledávek v účetnictví souhlasí se stavem zjištěným dokladovou inventurou. O provedené inventarizaci pohledávek se pořizuje zápis. Případné inventarizační rozdíly je nutné proúčtovat v účetnictví tak, aby stavy pohledávek v účetnictví souhlasily se skutečnými stavy.

22 Kde hledat ZUSTATKY DLOUHODOBÝCH pohledávEk ?
Pokud se jedná o dlouhodobé pohledávky tak tam je doba splatnosti delší než jeden rok, najdeme je mezi stálými aktivy v rozvaze na syntetických účtech pod položkou A/IV., a v ust. § 19, vyhl. s. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Ve směrné účtové osnově, která tvoří přílohu č. 7 citované vyhlášky se bude jednat o účtovou třídu 4, účtová skupina 46, dlouhodobé pohledávky.

23 R O Z V A H A O S S

24 Rozvaha OSS – pokračování

25 Kde hledat zůstatky krátkodobých pohledávek?
Krátkodobé pohledávky budeme hledat v rozvaze organizační složky státu sestavené ke dni účetní závěrky, pod položkou B/II., v oběžných aktivech a v ust. § 22 vyhl. č. vyhl. s. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Ve směrné účtové osnově, která tvoří přílohu č. 7 citované vyhlášky se bude jednat o účtovou třídu 3. účtovou skupinu 31 – Krátkodobé pohledávky.

26 JAK SE ČLENÍ ANALYTICKÁ EVIDENCE POHLEDÁVEK A K ČEMU SLOUŽÍ
Účty pohledávek lze analyticky členit podle: délky splatnosti, jednotlivých dlužníků, druhu měny, promlčené a nepromlčené, do termínu a po termínu splatnosti, právní povahy smluvního vztahu.

27 Pohledávky musí být doloženy průkaznými účetními doklady
Tyto doklady musí mít náležitosti vymezené zejména ust. § 11, 33 a 33a, zákona o účetnictví, v platném znění. Každý účetní zápis o vzniku pohledávky či jejím uspokojení, musí být doložen výhradně příslušným účetním dokladem.

28 Jak je prokázána pohledávka porovnáním se skutečností ?
Aby byl účetní doklad o pohledávce průkazný musíme mít možnost porovnat jeho obsah se skutečností. K tomu slouží tzv. prvotní doklady jako například : vydané faktury, smlouvy nájemní, o půjčce z FKSP… výdajové pokladní doklady k poskytnutým zálohám, zálohové faktury, výpisy z účtů v bance, pokladní příjmové doklady k vráceným částkám záloh, faktury přijaté od dodavatelů, dokladující vyúčtování poskytnutých záloh na dodaná plnění,

29 Jak vznikají pohledávky ve veřejné správě ?
Pohledávky vznikají zejména z: obchodně právních vztahů, občansko právních vztahů, pracovně právních vztahů, jednostranných právních úkonů správního orgánu, dotačních titulů…

30 Splatnost pohledávky Splatnost pohledávky
Pro splatnost pohledávky je rozhodující datum jejího vzniku a současně také datum, které sjednal věřitel s dlužníkem, k němuž má dlužník svůj závazek vůči věřiteli plnit.

31 Způsob splacení pohledávky
v hotovosti do pokladny věřitele, bezhotovostním převodem na účet věřitele, věcným plněním (dlužník plní věřiteli vydáním věci nebo provedením služby v jeho prospěch).

32 Lhůta splatnosti Lhůtou splatnosti se rozumí doba od okamžiku vzniku pohledávky, do okamžiku povinnosti dlužníka splatit pohledávku věřiteli.

33 Děkuji za pozornost JUDr. Igor IVANOV
Tel.: , mobil: , Pište, volejte, mailujte


Stáhnout ppt "Proces finančního řízení A KONTROLY HOSPODAŘENÍ s pohledávkami"

Podobné prezentace


Reklamy Google