Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Informace o projektu …………………………………..………………………..3

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Informace o projektu …………………………………..………………………..3"— Transkript prezentace:

1 Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012

2 Obsah Informace o projektu …………………………………..………………………..3
Hlavní zjištění ……………………………………..……………………………..5 Návrh marketingových aktivit MSK…………….…..…………………………10 Cílové skupiny…………………………………………………………………..17 Segmentace návštěvníku ……………………………………………………..27 Návštěva MSK …………………………….……………………….……… Hodnocení faktorů spokojenosti s návštěvou …………………..…..………94 Indexy spokojenosti…………………………………………………………...109 Bariéry návštěvy……………………………………………………………….123 Index loajality…………………………………………………………………..125 Zdroje informací o MSK..………………………………………………… 2

3 Marketingové pozadí a cíle výzkumu
Tento výzkum navazuje na marketingové analýzy a výzkumy, které si Moravskoslezský kraj (MSK) nechal zpracovat v roce 2009 a 2010 Cílem tohoto šetření je: monitorovat chování návštěvníků MSK monitorovat preference návštěvníků MSK porovnat vývoj spokojenosti návštěvníků MSK porovnat vývoj loajality návštěvníků MSK poskytnutí zpětné vazby o úspěšnosti marketingových aktivit, které byly realizovány na podporu cestovního ruchu 3

4 Kvantitativní výzkum mezi návštěvníky MSK
Metodologie Kvantitativní výzkum mezi návštěvníky MSK Metoda sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) Výběrový soubor Obyvatelé celé ČR starší 18 let, kteří MSK navštívili v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času Respondenti byli rekrutováni náhodným výběrem z databáze telefonních čísel bytových stanic (pevné linky), kombinovaný s generátorem náhodných mobilních telefonních čísel Nástroj sběru dat Strukturované dotazníky uzavřenými i otevřenými otázkami, které zjišťovaly: CLI – Customet Loyalty Index CSI – Customer Satisfaction Index Strukturované dotazníky uzavřenými i otevřenými otázkami Počet rozhovorů N = 500 (CSI) N = 506 (CLI) Délka dotazníku CLI dotazník - 15 minut CSI dotazník – 20 minut zk

5 Hlavní zjištění 5

6 Návštěva Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj nejčastěji respondenti navštívili v létě (76 % návštěvníků) Mezi místy, které dotázaní navštívili, dominovaly Ostrava, Beskydy a Opava Respondenti obvykle navštívili kraj v doprovodu dalších osob (89 %), nejčastěji se jednalo o partnera (69 %), dále pak o přátele nebo jiné příbuzné (54 %). S alespoň jedním dítětem přijelo 46 % respondentů. Většina návštěvníků přijela autem (75 %). Druhá největší skupina přijela vlakem (19 %) Nejčastěji byli návštěvníci MSK ubytováni u svých známých či příbuzných (36%), ubytování v penzionu využilo 18 % respondentů, v hotelu spalo 15 % a 13 % respondentů bylo ubytováno v soukromí (pronajatý pokoj, chata apod.) Mezi důvody pobytu v MSK převažoval odpočinek – rekreace, tj pobyt v přírodě, procházky apod. (76 %), dále pak turistika a sport (65 %). Více než polovina dotázaných (52 %) navštívila své příbuzné a známé Oproti roku 2010 došlo k poklesu průměrného počtu návštěv (- 0,7) a průměrné délky pobytu (- 0,3) Ve srovnání s rokem 2010 navštívilo MSK stejné procento bezstarostných společenských návštěvníků, stejně tak rodin s dětmi (-1%) a nenáročných návštěvníků známých (+ 1%) Stále platí, že nejvíce návštěvníků lze zařadit do segmentu bezstarostných návštěvníků (42%), segmenty rodiny s dětmi a návštěvníci známých představují každý necelou třetinu všech návštěvníků (28 a 31%) 6

7 Spokojenost a loajalita návštěvníků
Celkově vzato, se svojí návštěvou Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících byli respondenti většinou spokojeni 34% velmi spokojeno (významný pokles oproti minulému roku, kdy bylo velmi spokojeno 46%). Spíše spokojeno bylo 50% návštěvníků (v loňském roce 46%). Nejvíce velmi spokojených bylo ve věkové skupině let (44%) Návštěvníci Moravskoslezského kraje byly v roce 2010 s úrovní služeb spokojeni – 59 % v tomto ohledu nic nepostrádalo (14% nedokázalo posoudit, jestli je vše v pořádku). V roce 2011 bylo toto číslo jen 20% (48% odpovědělo, že nedokážou posoudit). Někteří respondenti stejně jako v roce 2010 zmiňovali, že by se mělo zlepšit životní prostředí (12%), jiní si stěžovali na stav silnic (6%) Jako bariéry, které brání návštěvě, jsou nejčastěji uváděny kvalita ovzduší 29% (v roce %), dopravní dostupnost 15%(v roce %), a nedostatek informací 6% ( %) Průměrný celkový index spokojenosti na škále 1 (velmi nespokojen/a) – 5 (velmi spokojen/a) je 3,83 (v porovnání s posledním rokem téměř stejný – pokles o 0,05) 85% dotázaných návštěvníků regionu by svým známým či příbuzným doporučilo strávit v tomto kraji dovolenou (tj. o 8% méně než v roce 2010) Současná hodnota CLI návštěvníků Moravskoslezského kraje je 3,89, tj. o 0,29 bodu menší hodnota než v roce 2010 7

8 Faktory spokojenosti s návštěvou
Mezi nejdůležitější faktory trávení volného času mimo domov respondenti řadí bezpečnost v regionu, atraktivitu přírody a krajiny a zdravé životní prostředí, přátelskost místních lidí, dostupnost informací o regionu a dobře značené turistické a cyklistické stezky Pozitivním zjištěním je fakt, že nejdůležitější faktory pro trávení volného času mimo domov (atraktivita přírody a krajiny, přátelskost místních lidí, značení turistických/cyklistických stezek) jsou současně faktory, s nímž byli při svém pobytu v Moravskoslezském kraji respondenti nadprůměrně spokojeni. Jedinou výjimkou je bezpečnost, kterou lidé z hlediska důležitosti kladou na první místo, ale byli s ní podprůměrně spokojeni ( hodnocení na škále 1-5, kde 1 je nejlepší byl průměr 2,2, u bezpečnosti bylo toto číslo 2,8) Nejvyšší deficit spokojenosti a důležitosti je patrný u nabídky ubytování (hotely) a množství kvalitních běžeckých tras, oba faktory jsou však hodnoceny na obou škálách podprůměrně Z hlediska marketingové komunikace se jako nejvděčnější témata ukazují přátelskost místních lidí, dostatečné možnosti pro sportovní, společenské a turistické vyžití, dobré značení turistických a cyklistických stezek a ochotný a erudovaný personál s nimiž jsou respondenti nadprůměrně spokojeni a zároveň jim přikládají velký důraz Příležitost k rozvoji skýtají faktory, kterým respondenti přikládají velký důraz, ale jsou s nimi jen podprůměrně spokojeni, např. bezpečnost, kvalita silnic (stejně jako loni), nabídka možností pro koupání a vodní sporty nebo služby pro lyžaře 8

9 Zdroje informací o MSK 58% respondentů uvádí, že mají o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském kraji dostatek informací. Oproti roku 2010 je zde pokles o 6% Nejčastěji využívaným zdrojem informací o možnostech trávení volného času v kraji je nyní jednoznačně internet (91%), více než dvě třetiny dotázaných pak spoléhají na informace od příbuzných a známých (71%). Na třetím místě jsou potom tradiční média (televize, rádio, noviny, časopisy – celkem 36%) Internet jako zdroj informací častěji využívají mladší a vzdělanější návštěvníci, z klasických médií naopak informace více čerpají starší respondenti a také ženy. Od svých známých si nejčastěji nechávají radit starší respondenti ve věku let (81%) Mezi propagačními aktivitami MSK, které respondenti v posledním roce zaznamenali, nejčastěji uvádí propagační brožury (29%), kampaň na portálu (26%), specializované přílohy v denících (24%). Outdorovou reklamu zaznamenalo 19% a veletrhy cestovního ruchu jako zdroj informací uvedlo 15% dotázaných 9

10 Návrh marketingových aktivity MSK
10

11 Návrh marketingových aktivit – cílové skupiny
Téměř polovinu návštěvníků tvoří bezstarostní společenští návštěvníci jejich věková struktura odpovídá celkovému souboru návštěvníků většina z nich spala v hotelu či penzionu (77 %, nárůst oproti roku 2010 o 18%), dalších 12 % v pronajatém ubytování v soukromí většina z nich se hodně stravovala v restauračních zařízeních (58 %), dalších 39 % trochu do kraje nejčastěji přijeli za poznáním, turistikou a odpočinkem Doporučujeme zaměřit se primárně na tento segment a přizpůsobit mu výběr témat i komunikačních kanálů Dalším významným segmentem jsou rodiny s dětmi nadprůměrný počet lidí ve věku let velká většina přijíždí individuálně, neorganizovaně (95 %) a automobilem (99 %) častěji než jiné segmenty se ubytovávají v soukromí, ostatní ubytovací služby téměř nevyužívají a polovina z nich spí u příbuzných nebo známých poměrně často se také stravují v restauracích (méně než první segment) častěji než ostatní přijeli za poznáním a odpočinkem s ohledem na podporou cestovního ruchu skýtá i tento segment potenciál pro marketingovou komunikaci Segment nenároční návštěvníci známých nejmenší potenciál z hlediska rozvoje domácího cestovního ruchu většinou jsou ubytováni a stravují se u známých 11

12 Návrh marketingových aktivit – doporučená témata
Nejčastěji přijíždějí návštěvníci do MSK v létě a to za účelem odpočinku a relaxace, nejčastěji vyhledávají turistiku a sportovní vyžití Největší důraz přikládají návštěvníci následujícím faktorům bezpečnost v regionu atraktivita přírody a krajiny přátelskost místních lidí dostupnost informací o regionu značení turistických/cyklistických stezek V komunikaci MSK tedy doporučujeme zdůrazňovat právě tato témata. Faktory s vysokou důležitostí a zároveň s vysokou spokojeností dostatečné možnosti pro sportovní společenské a turistické vyžití dobré značení turistických a cyklistický stezek ochotný a erudovaný personál Tyto faktory mohou sloužit jako témata pro tzv. success stories, příklady spokojených návštěvníků, zástupců hlavních segmentů pomohou přitáhnout do regionu další návštěvníky Příklad – téma propagačního článku/spotu: Parta přátel se vydá na adrenalinovou cyklostezku pod Pradědem a obdivují krásu místní přírody, popisují vřelá setkání s místními lidmi a kvalitní servis ochotného personálu, který jim zpříjemňuje večery širokou nabídkou doplňkových služeb v cenově dostupných ubytovacích zařízeních. 12

13 Návrh marketingových aktivit – doporučené komunikační kanály
Nejčastěji využívaným nástrojem pro získávání informací o MSK je v současnosti internet, dalším velice silným nástrojem je WoM (Word of Mouth – doporučení přátel a známých), méně efektivní jsou TV, rozhlas a tištěná periodika Z výzkumu vyplývá, že návštěvníci nejčastěji zaznamenali marketingové aktivity MSK prostřednictvím propagačních brožur, relativně úspěšná byla kampaň na portálu a přílohy v denících S ohledem na výsledky výzkumu doporučujeme pokračovat ve vydávání příloh v titulech MFDnes, Deník a Právo i v kampani na Rovněž doporučujeme pokračovat ve vydávání propagačních brožur – výsledky výzkumu lze využít např. při volbě témat, podobně jako při organizaci plánované roadshow Kromě plánovaných akcí doporučujeme natočit miniseriál o MSK – prostřednictvím spotů na portálu www. youtube.com představit nejatraktivnější lokality MSK a možnosti trávení volného času – turistické trasy, cyklostezky, možnosti pro koupání a vodní sporty. V rámci seriálu doporučujeme využít celebrit, které mají k daný lokalitě vztah (Nohavica, Štěpánek, Rottrová apod.) a zdůrazňovat specifickou povahu a přátelskost místních lidí Navrhujeme podporovat interaktivitu stránek MSK - zřídit fórum, kam mohou návštěvníci přispívat, podporovat jejich zapojení např. formou soutěže o nejvtipnější fotografii z dovolené apod. Odměnou pro vítěze může být publikování příspěvku v tištěných materiálech, sleva ve vybraných zařízení nebo zprostředkování kontaktu s celebritou, která se zapojí do propagace MSK. Předpokládá se propojení s tištěnými materiály a zvýšená propagace stránek 13

14 Návrh marketingových aktivit – doporučený marketingový mix
Bezstarostní společenští návštěvníci (primární segment) Rodiny s dětmi (sekundární segment) Nenároční návštěvníci známých (terciární segment) Nejdůležitější parametry spokojenosti Cyklistika, turistka, sport, podmínky pro rodinný odpočinek, doprava, ceny, atraktivita přírody Atraktivita přírody, přátelskost lidí, bezpečnost, cyklistika, turistika, sport, podmínky pro rodinný odpočinek Doprava, ceny, atraktivita přírody, přátelskost lidí, bezpečnost, nákupy, zábava, info o regionu Hlavní zdroje informací Internet, WoM, Media, Brožury a letáky Nejčastější účel návštěvy Odpočinek, turistika a sport, poznání Turistika a sport Odpočinek, poznání, zábava Turistika a sport, návštěva známých příbuzných Nejčastější způsob dopravy Automobil, vlak Automobil Co komunikovat? Možnosti pro turistiku, outdoorové a adrenalinové sporty, rekreační pobyty, přijatelné ceny Možnosti pro turistiku,sport rekreační pobyty, aktivity zaměřené na děti, dostupnost lékařské péče, spol. vyžití, bezpečnost, přátelskost místních Ceny, možnosti pro turistiku a sport, přátelskost místních lidí, bezpečnost, přátelskost, zábava Jak komunikovat? Internet (sociální sítě), TV, rozhlas, tisk, informační tiskoviny, billboardy, Internet (rodinná fóra), TV, rozhlas, tisk, informační tiskoviny, billboardy rámečky ve vlacích 14

15 Detailní zjištění 15

16 NÁVŠTĚVNÍCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Mimo Moravskoslezský kraj byli dotazováni pouze respondenti, kteří v uplynulých 12 měsících alespoň jednou tento kraj navštívili. Výzkum mezi návštěvníky proběhl ve dvou skupinách – v jedné jsme primárně zjišťovali podklady pro výpočet indexu spokojenosti (Customer Satisfaction Index – CSI), ve druhé podklady pro výpočet indexu loajality (Customer Loyalty Index – CLI). V případě otázek, které byly položeny oběma těmto souborům respondentů, využíváme vyššího souhrnného počtu dotázaných a uvádíme u nich výsledky za oba tyto soubory dohromady, protože z hlediska rekrutace (podmínek pro účast ve výzkumu) byly tyto soubory totožné. V následující zprávě se tedy můžeme setkat se souborem všech návštěvníků (N = 1006), návštěvníků z dat k CSI (N = 500), nebo návštěvníků z dat k CLI (N = 506) 16

17 navštívil/a MSK v posledních 12 měsících
PROFIL VÝBĚROVÉHO SOUBORU NÁVŠTĚVNÍCI celkem N 1006 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 bydlí v MSK kraj navštívil/a MSK v posledních 12 měsících pohlaví věk velikost obce vzdělání v %, N = 1006 17

18 CÍLOVÉ SKUPINY Mezi respondenty, kteří MSK navštívili v posledních 12 měsících, je více mužů (52%) než žen (48%). Z hlediska vzdělání převažují lidé se středoškolským vzděláním s maturitou (44%) a vyučení bez maturity (25 %). Z pohledu věku můžeme konstatovat, že mezi návštěvníky převažují mladší a střední věkové kohorty. Lidé do 44 let tvoří 67 % všech návštěvníků. Nejméně jsou mezi návštěvníky zastoupeny osoby ve věku 65 a více let, což patrně souvisí s jejich omezenou mobilitou. Návštěvníci MSK se rekrutují zejména z Jihomoravského kraje (19 %), Olomouckého kraje (15%), Zlínského kraje a z Prahy (shodně 13%), návštěvníci z ostatních krajů jsou zastoupeni výrazně méně Z celé skupiny respondentů jsme nejdříve vyčlenili dvě užší podskupiny, u nichž jsme zkoumali, zda se jejich chování či preference neliší od ostatních. Motivací je v souvislosti s cílením reklamy snaha zjistit, zda mají návštěvníci přijíždějící v zimě specifické chování a postoje v některých oblastech. V souboru jsme tedy identifikovali následující dvě podskupiny: CS 1 – „Zimní návštěvníci“ – respondenti, kteří v uplynulých 12 měsících kraj navštívili alespoň jednou v zimě (tj. na otázku 4a) odpověděli „ano“) CS 2 – „Mimozimní návštěvníci“ – respondenti, kteří v uplynulých 12 měsících kraj navštívili alespoň jednou na jaře, v létě nebo na podzim Z následujícího přehledu je patrné, že chování těchto cílových skupin je podobné jako chování všech návštěvníků jako celku. To, v jakém ročním období návštěvníci přijeli, tedy netvoří zásadní rozdíly v jejich ubytování, dopravě, stravování, v tom, s kým do kraje přijeli a podobně Poznámka – tyto podskupiny nejsou disjunktní, tj. část „zimních návštěvníků“ přijela do kraje i mimo zimu a část „mimozimních“ přijela do kraje i v zimě, viz následující podrobnější popis 18

19 PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 1 – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 N 50 31 12 7 4 10 8 14 18 88 62 54 113 80 39 32 102 kraj pohlaví věk velikost obce vzdělání v %, N = 366 19

20 PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 1 – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
pohlaví věk vzdělání velikost obce roční období návštěvy 20

21 PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 1 – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
sami/s někým děti partner přátelé a jiní příbuzní délka nejdelšího pobytu organizovanost doprava 21 21

22 PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 1 – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
ubytování stravování v restauraci hlavní důvody návštěvy 22

23 PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 2 – MIMOZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
122 91 47 31 14 39 21 36 45 171 149 126 314 203 117 82 223 N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 kraj pohlaví věk velikost obce vzdělání v %, N = 939 23

24 PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 2 – MIMOZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
pohlaví věk vzdělání velikost obce roční období návštěvy 24

25 PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 2 – MIMOZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
sami/s někým děti partner přátelé a jiní příbuzní délka pobytu organizovanost doprava 25

26 PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 2 – MIMOZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
ubytování stravování v restauraci hlavní důvody návštěvy 26

27 SEGMENTACE NÁVŠTĚVNÍKŮ
Jako segmentační báze, tedy kritéria, která mohou dostatečně odlišit jednotlivé skupiny návštěvníků, byly zvoleny charakteristiky, které indikují odlišnosti ve složení skupiny (zda respondenti navštívili kraj s dětmi, s přáteli či jinými příbuznými), v praktickém chování (jakým způsobem se sem dopravili, kde byli ubytovaní, v jaké míře se stravovali v restauračních zařízeních) a v účelu návštěvy (zda přijeli za poznáním a turistikou nebo sportem) Obraz segmentu nám poskytují zejména další charakteristiky týkající se návštěvy kraje a doplňující popisné proměnné Z akumulovaných dat jsme za pomoci clusterové analýzy vytvořili modelovou typologii návštěvníků Moravskoslezského kraje. V rámci tohoto modelu jsme vytvořili následující skupiny návštěvníků: bezstarostní společenští návštěvníci rodiny s dětmi nenároční návštěvníci známých V případě některých otázek, u nichž to má význam a na které odpovídá všech 1006 respondentů, dále dělíme největší segment „bezstarostní společenští návštěvníci“ dělíme na dvě skupiny: mladí (do 34 let) a starší (od 35 let)

28 SCHÉMA SEGMENTAČNÍ ANALÝZY
segmentační báze další popisná kritéria „obraz segmentu“ pohlaví věk nejvyšší dosažené vzdělání velikost sídla roční doba návštěvy počet návštěv délka pobytu S 28

29 SEGMENTY – podíl v populaci návštěvníků
53% nad 35 let 47% do 34 let v %, N = 1006 29

30 ODLIŠNOSTI SEGMENTŮ V ÚČELU NÁVŠTĚVY
CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? v %, N = 1006

31 PROFIL POTENCIÁLNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN Bezstarostní společenští návštěvníci 43 %
tito návštěvníci častěji využívají ubytovacích a stravovacích služeb, které kraj nabízí: většina z nich spala v hotelu či penzionu (77 %), dalších 8 % v kempu či na tábořišti většina z nich se hodně stravovala v restauračních zařízeních (58 %), dalších 39 % trochu 8 % návštěvníků přijela sama, což je více než v segmentu „rodiny s dětmi“;ale výrazně méně než v segmentu „nenároční návštěvníci známých“ (22%) Vybrané charakteristiky pohlaví 58 % muži, 42 % ženy věk podobná struktura jako za celý soubor velikost obce Oproti ostatním segmentům vyšší podíl obyvatel měst nad obyvatel (27 %) průměrná délka nejdelšího pobytu 7,2 dní průměrná délka až tří nejdelších pobytů 6,5 dní Velikost segmentu: 424 respondentů 31

32 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI
pohlaví věk vzdělání velikost obce roční období návštěvy 32

33 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI
sami/s někým děti partner přátelé a jiní příbuzní délka nejdelšího pobytu organizovanost doprava 33

34 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI
ubytování stravování v restauraci hlavní důvody návštěvy 34

35 RODINY S DĚTMI 27 % Vybrané charakteristiky pohlaví
všichni respondenti z tohoto segmentu obvykle do kraje přijeli s dětmi, více než 86% z nich také s partnerem Průměrná nejdelší délka pobytu je téměř totožná s ostatními segmenty velká většina přijíždí individuálně, neorganizovaně (95 %) a automobilem (99 %) častěji než jiné segmenty se ubytovávají v soukromí, ostatní ubytovací služby téměř nevyužívají, polovina z nich spí u příbuzných nebo známých poměrně často se také stravují v restauracích (méně než první segment) častěji než ostatní přijeli za poznáním a odpočinkem Vybrané charakteristiky pohlaví 42 % muži, 58 % ženy věk nadprůměrný počet lidí ve věku let velikost obce vyšší podíl obyvatel obcí do obyvatel (40%) průměrná délka nejdelšího pobytu 7 dní průměrná délka až tří nejdelších pobytů 6,5 dní Velikost segmentu: 276 respondentů 35

36 RODINY S DĚTMI pohlaví věk vzdělání velikost obce
roční období návštěvy 36

37 RODINY S DĚTMI sami/s někým děti partner přátelé a jiní příbuzní
délka nejdelšího pobytu organizovanost doprava 37

38 RODINY S DĚTMI ubytování stravování v restauraci
hlavní důvody návštěvy 38

39 NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH 30 %
marketingově nepříliš zajímavá, ale početná skupina přijíždí zejména navštívit příbuzné nebo kamarády a jsou u nich i ubytovaní (74 %) přijedou obvykle bez dětí (79%), v menšině případů s partnerem (56 %) Více než 1/3 z nich přijíždí vlakem v restauracích se stravují málo nebo vůbec Vybrané charakteristiky pohlaví 54 % muži, 46 % ženy věk nadprůměrný podíl lidí ve věku let velikost obce obdobné složení jako v celém souboru průměrná délka nejdelšího pobytu 6,7 dní průměrná délka až tří nejdelších pobytů 6,3 dní Velikost segmentu: 306 respondentů 39

40 NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH
pohlaví věk vzdělání velikost obce roční období návštěvy 40

41 NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH
sami/s někým děti partner přátelé a jiní příbuzní délka nejdelšího pobytu organizovanost doprava 41

42 NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH
ubytování stravování v restauraci hlavní důvody návštěvy 42

43 NÁVŠTĚVA MSK Moravskoslezský kraj nejčastěji respondenti navštívili v létě (76 % návštěvníků), méně často pak v zimě (36 %), na podzim (35 %) nebo na jaře (36 %) Oproti roku 2010 došlo k poklesu průměrného počtu návštěv na 1,75 (- 0,7) Průměrná délka pobytu se snížila na 5,6 dne (pokles o 0,3). Největší pokles nastal u segmentu rodiny s dětmi, kde se délka pobytu zkrátila z 6,3 na 5,6 dne Mezi místy, které dotázaní navštívili, dominovaly Ostrava, Beskydy a Opava, dále Rožnov pod Radhoštěm a Jeseníky. Ovšem stejně jako v předchozích dvou letech bylo jedním z nejčastěji jmenovaných míst město Olomouc, které do Moravskoslezského kraje ve skutečnosti nepatří Respondenti obvykle navštívili kraj v doprovodu dalších osob (89 %), nejčastěji se jednalo o partnera (69 %), dále pak o přátele nebo jiné příbuzné (54 %). S alespoň jedním dítětem přijelo 46 % respondentů Většina návštěvníků přijela autem (75 %). Druhá největší skupina přijela vlakem (19 %)

44 NÁVŠTĚVA MSK Nejčastěji byli návštěvníci MSK ubytováni u svých známých či příbuzných (36%), ubytování v penzionu využilo 18 % respondentů, v hotelu spalo 15 % a 13 % respondentů bylo ubytováno v soukromí (pronajatý pokoj, chata apod.) V restauracích se při svém pobytu v MSK stravovalo 90 % dotázaných, z toho 35 % se zde stravovalo hodně a 55 % málo. Nejvíce se v restauracích stravuje segment bezstarostní společenští návštěvníci. V jednotlivých segmentech se četnost stravování liší. U prvního segmentu 58 % respondentů odpovědělo, že se v restauracích stravuje často ( a 39 % občas), u rodin s dětmi tomu bylo jinak – často se zde stravovalo 25% a občas 61% Mezi důvody pobytu v MSK převažoval odpočinek – rekreace, tj. pobyt v přírodě, procházky apod. (76 %), dále pak turistika a sport (65 %). Více než polovina dotázaných (52 %) navštívila své příbuzné a známé

45 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH
CSI Q4/CLI Q4: „Kdy, ve které době jste Moravskoslezský kraj za účelem trávení volného času navštívil/a? Pokud jste Moravskoslezský kraj navštívil/a za tímto účelem vícekrát, uveďte prosím všechna roční období, ve kterých jste daný kraj navštívil/a.“ v %, N = 1006

46 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH – LÉTO dle sociodemografických charakteristik
CSI Q4/CLI Q4 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 46

47 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH – ZIMA dle sociodemografických charakteristik
CSI Q4/CLI Q4 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 47

48 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH – PODZIM dle sociodemografických charakteristik
CSI Q4/CLI Q4 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 48

49 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH – JARO dle sociodemografických charakteristik
CSI Q4/CLI Q4 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 49

50 POČET NÁVŠTĚV V UPLYNULÉM ROCE dle sociodemografických charakteristik
CSI Q5/CLI Q5 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 50

51 DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU dle sociodemografických charakteristik
CSI Q6/CLI Q6 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 51

52 PRŮMĚRNÁ DÉLKA AŽ TŘÍ NEJDELŠÍCH POBYTŮ
CSI Q6/CLI Q6 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 52

53 DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY přijeli sami nebo s někým dalším
CSI Q7/CLI Q7: Do Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času nejčastěji přijel/a: CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍ CS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH RODINY S DĚTMI v %, N = 1006 53

54 DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY dle sociodemografických charakteristik
CSI Q7/CLI Q7 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 54

55 celkem alespoň s jedním dítětem: 57 %
DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY s kým přijeli CSI Q8/CLI Q8: Můžete mi prosím říci, zda jste do Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času přijel/a ... ? celkem alespoň s jedním dítětem: 57 % v %, N = 1006

56 DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY Přijeli s alespoň jedním dítětem – dle socdem
DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY Přijeli s alespoň jedním dítětem – dle socdem. charakteristik CSI Q8/CLI Q8 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 56

57 DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY Přijeli s partnerem – dle socdem
DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY Přijeli s partnerem – dle socdem. charakteristik CSI Q8/CLI Q8 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 57

58 DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY Přijeli s přáteli, dalšími příbuznými – dle socdem. charakteristik
CSI Q8/CLI Q8 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 58

59 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH
FORMA – INDIVIDUÁLNÍ / ORGANIZOVANÁ TURISTIKA CSI Q9/CLI Q9: Do Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času obvykle přijeli: CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍ CS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH RODINY S DĚTMI v %, N = 1006 59

60 INDIVIDUÁLNÍ / ORGANIZOVANÁ TURISTIKA dle sociodemografických charakteristik
CSI Q9/CLI Q9 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 60

61 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH
DOPRAVA CSI Q10/CLI Q10: Do Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času obvykle přicestovali CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍ CS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH RODINY S DĚTMI v %, N = 1006 61

62 DOPRAVA dle sociodemografických charakteristik
CSI Q10/CLI Q10 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 62

63 NAVŠTÍVENÁ MÍSTA CSI Q11/CLI Q11: Které místo nebo která místa v Moravskoslezském kraji jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času? v %, N = 1006; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí 63

64 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH
UBYTOVÁNÍ CSI Q12/CLI Q12: Kde jste byl/a převážně ubytován/a, když jste zde trávil/a volný čas? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍ CS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH RODINY S DĚTMI v %, N = 1006 74 64

65 UBYTOVÁNÍ – dle sociodemografických charakteristik
CSI Q12/CLI Q12 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 65

66 STRAVOVÁNÍ V RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH
CSI Q13/CLI Q13: Stravoval/a jste se zde v restauračních zařízeních? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍ CS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH RODINY S DĚTMI v %, N = 1006 66

67 STRAVOVÁNÍ V RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH dle sociodemografických charakteristik
CSI Q13/CLI Q13 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 67

68 v %, N = 1006, možnost více odpovědí
HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? v %, N = 1006, možnost více odpovědí

69 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – ODPOČINEK dle sociodemografických charakteristik
CSI Q14/CLI Q14 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 69

70 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – TURISTIKA A SPORT dle sociodemografických charakteristik
CSI Q14/CLI Q14 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 70

71 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – NÁVŠTĚVA dle sociodemografických charakteristik
CSI Q14/CLI Q14 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 71

72 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – POZNÁNÍ dle sociodemografických charakteristik
CSI Q14/CLI Q14 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 72

73 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – ZÁBAVA dle sociodemografických charakteristik
CSI Q14/CLI Q14 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 73

74 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – PRACOVNÍ DŮVODY dle sociodemografických charakteristik
CSI Q14/CLI Q14 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 74

75 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – ZDRAVÍ dle sociodemografických charakteristik
CSI Q14/CLI Q14 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 75

76 HODNOCENÍ MSK Moravskoslezský kraj mají návštěvníci spontánně spojený nejčastěji s konkrétními místy – jako první se jim vybaví Ostrava, Beskydy, hornictví/uhlí/doly. Následují Jeseníky, ale i špatné ovzduší/smog/špína Z nabídnutých možností se návštěvníkům kraj nejčastěji pojí s krásnou a zajímavou přírodou, s přátelskými lidmi a dobrou nabídkou možností trávení letní dovolené Dále měli dotázaní návštěvníci hodnotit, k jakým aktivitám je podle nich Moravskoslezský kraj vhodný. Nejčastěji jej považovali za vhodný pro pěší turistiku, pro poznávání přírodních krás a zajímavostí,relaxaci, odpočívání, poznávací turistiku a cykloturistiku 76

77 ASOCIACE S MSK CSI Q2/CLI Q3: Co Vás napadne jako první, druhé, třetí, když se řekne Moravskoslezský kraj? v %, N = 1006; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí 77

78 IMAGE MSK CSI Q23/CLI Q18: „Do jaké míry se Vám Moravskoslezský kraj pojí s následujícími výroky? Míru svého názoru prosím posuďte na 5bodové škále, kdy 5 = zcela a 1 = vůbec. “ v %, N = 1006

79 IMAGE MSK – průměry dle cílových skupin a segmentů 2011
CSI Q23/CLI Q18 CÍLOVÉ SKUPINY SEGMENTY 1 = zcela 5 = vůbec 1 = zcela 5 = vůbec … krásnou a zajímavou přírodou … přátelskými lidmi … dobrou nabídkou zimních sportů … dobrou zábavou … s dobrým jídlem a pitím … dobrou nabídkou letní dovolené … dobrými službami pro turisty … atraktivními památkami … se zajímavou kulturou … množstvím technických památek … zajímavou architekturou vhodný pro organizaci kongresů, porad … se zajímavou nabídkou lázní a wellness … nejlepší region pro trávení volného času … čistým životním prostředím

80 IMAGE MSK – průměry dle pohlaví a věku 2011
CSI Q23/CLI Q18 POHLAVÍ VĚK 1 = zcela 5 = vůbec 1 = zcela 5 = vůbec … krásnou a zajímavou přírodou … přátelskými lidmi … dobrou nabídkou zimních sportů … dobrou zábavou … s dobrým jídlem a pitím … dobrou nabídkou letní dovolené … dobrými službami pro turisty … atraktivními památkami … se zajímavou kulturou … množstvím technických památek … zajímavou architekturou vhodný pro organizaci kongresů, porad … se zajímavou nabídkou lázní a wellness … nejlepší region pro trávení volného času … čistým životním prostředím

81 IMAGE MSK – průměry dle vzdělání a velikosti obce 2011
CSI Q23/CLI Q18 VZDĚLÁNÍ VELIKOST OBCE 1 = zcela 5 = vůbec 1 = zcela 5 = vůbec … krásnou a zajímavou přírodou … přátelskými lidmi … dobrou nabídkou zimních sportů … dobrou zábavou … s dobrým jídlem a pitím … dobrou nabídkou letní dovolené … dobrými službami pro turisty … atraktivními památkami … se zajímavou kulturou … množstvím technických památek … zajímavou architekturou vhodný pro organizaci kongresů, porad … se zajímavou nabídkou lázní a wellness … nejlepší region pro trávení volného času … čistým životním prostředím

82 VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM
CSI Q18: K jakým aktivitám je dle vašeho názoru MSK vhodný? Posuďte prosím na 5 bodové škále, kdy 5 = velmi vhodný a 1 = velmi nevhodný. v %, N = 500

83 VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM – prům
VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM – prům. dle cílových skupin a segmentů 2011 CSI Q18 CÍLOVÉ SKUPINY SEGMENTY 1 = zcela 5 = vůbec 1 = zcela 5 = vůbec Pěší turistika Poznávání přírodních krás a zajímavostí Relaxace, odpočívání Poznávací turistika Cykloturistika Lyžování, zimní sporty Kulturní akce Společenský život a zábava Péče o fyzické a duševní zdraví Rybaření, myslivost, houbaření Koupání, vodní sporty Gurmánská dovolená Návštěva sportovních akcí Jiný aktivní sport Agroturistika Konference, kongresy Církevní turistika

84 VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM – prům. dle pohlaví a věku 2011
CSI Q18 POHLAVÍ VĚK 1 = zcela 5 = vůbec 1 = zcela 5 = vůbec Pěší turistika Poznávání přírodních krás a zajímavostí Relaxace, odpočívání Poznávací turistika Cykloturistika Lyžování, zimní sporty Kulturní akce Společenský život a zábava Péče o fyzické a duševní zdraví Rybaření, myslivost, houbaření Koupání, vodní sporty Gurmánská dovolená Návštěva sportovních akcí Jiný aktivní sport Agroturistika Konference, kongresy Církevní turistika

85 VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM – prům
VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM – prům. dle vzdělání a velikosti obce 2011 CSI Q18 VZDĚLÁNÍ VELIKOST OBCE 1 = zcela 5 = vůbec 1 = zcela 5 = vůbec Pěší turistika Poznávání přírodních krás a zajímavostí Relaxace, odpočívání Poznávací turistika Cykloturistika Lyžování, zimní sporty Kulturní akce Společenský život a zábava Péče o fyzické a duševní zdraví Rybaření, myslivost, houbaření Koupání, vodní sporty Gurmánská dovolená Návštěva sportovních akcí Jiný aktivní sport Agroturistika Konference, kongresy Církevní turistika

86 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH
VÝJIMEČNOST MSK Z HLEDISKA MOŽNOSTÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU CSI Q21/CLI Q29: Když zvážíte všechny okolnosti, do jaké míry je z pohledu trávení volného času Moravskoslezský kraj výjimečný ve srovnání s jinými kraji v České republice? Pod pojmem výjimečný máme na mysli např. jedinečné památky, výjimečnou krajinu, výjimečné možnosti sportovního, kulturního aj. vyžití, výjimečnou gastronomii, pohostinnost místních lidí apod. CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍ CS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH RODINY S DĚTMI v %, N = 1006 86

87 VÝJIMEČNOST MSK dle sociodemografických charakteristik
CSI Q21/CLI Q29 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 87

88 DŮVODY VÝJIMEČNOSTI MSK
CSI Q22/CLI Q30: V čem je podle Vašeho názoru MSK výjimečný? v %, N = 846; odpovídají pouze respondenti, kteří považují MSK za výjimečný; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí 88

89 SPOKOJENOST S POBYTEM V MSK, CSI
Celkově vzato, se svojí návštěvou Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících byli respondenti většinou spokojeni - 34% velmi a 50% návštěvníků bylo spíše spokojeno, Největší rozdíly byly u mladých lidí (18-24 let), kde 20% bylo velmi spokojeno a 60% spíše spokojeno. Oproti roku 2010 celková spokojenost poklesla o 8% ( u odpovědi „velmi spokojen“ dokonce o 12% a „spíše spokojen“ narostlo o 4%) Návštěvníci Moravskoslezského kraje byly v roce 2010 s úrovní služeb spokojeni – 59 % v tomto ohledu nic nepostrádalo (14% nedokázalo posoudit, jestli je vše v pořádku). V roce 2011 bylo toto číslo jen 20% (48% odpovědělo, že nedokážou posoudit). Někteří respondenti stejně jako v roce 2010 zmiňovali, že by se mělo zlepšit životní prostředí (12%), jiní si stěžovali na stav silnic (6%) Jako bariéry, které brání návštěvě, jsou nejčastěji uváděny kvalita ovzduší 29% (v roce %), dopravní dostupnost 15%(v roce %), a nedostatek informací 6% ( %) 89

90 CELKOVÁ SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU MSK
CSI Q25/CLI Q15: A když se zamyslíte nad svojí celkovou zkušeností s návštěvou Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času v uplynulých 12 měsících, do jaké míry jste byl/a spokojen/a či nespokojen/a? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍ CS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH RODINY S DĚTMI v %, N = 1006 90

91 CELKOVÁ SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU MSK dle sociodemografických charakteristik
CSI Q25/CLI Q15 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 91

92 PROBLÉMY, NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ
CSI Q28/CLI Q16: Měl/a jste v souvislosti s návštěvou tohoto regionu nějaké problémy? Existuje něco, co by se zde mělo zlepšit? Pokud ano, uveďte, prosím, co. Je pro nás důležitý každý detail. v %, N = 1006; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí 92

93 v %, N = 506; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí
CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY CLI Q17: Zamyslete se prosím nad svým pobytem v tomto regionu. Které služby Vám zde chybí? v %, N = 506; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí 93

94 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU
Dále jsme zjišťovali spokojenost návštěvníků s jednotlivými dílčími aspekty trávení volného času v Moravskoslezském kraji. Ne všechny tyto aspekty jsou však pro návštěvníky podstatné a proto je potřeba nejdříve identifikovat, jak moc jsou pro ně jednotlivé aspekty trávení volného času mimo domov (jako je dovolená, víkendový pobyt apod.) důležité Mezi nejdůležitější faktory trávení volného času mimo domov respondenti řadí tyto: bezpečnost v regionu atraktivita přírody a krajiny a zdravé životní prostředí přátelskost místních lidí dostupnost informací o regionu značení turistických/cyklistických stezek

95 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry
CSI Q15/17/20: Věnujme se prosím jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov, jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. PODPRŮMĚRNÝ DŮRAZ NADDPRŮMĚRNÝ DŮRAZ průměry, N = 500

96 DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry dle cílové skupiny a segmentu
CSI Q15/17/20 CÍLOVÉ SKUPINY SEGMENTY 1 = vysoký důraz 5 = žádný důraz 1 = vysoký důraz 5 = žádný důraz Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Kvalitní další služby pro lyžaře nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Nabídka dalších služeb pro cykloturisty Nabídka služeb pro motoristy Kvalitní trávení volného času s malými dětmi Dostatek atraktivních cyklostezek Dostatečná kapacita parkovacích ploch nabídka drobného prodeje u turistických cílů Nákupní možnosti nabídka ubytování nižší kategorie Nabídka dalších sportovních Dostatečně široká nabídka restaurací Dostatečně hustá síť veřejné dopravy Kvalitní ubytovací služby Široká nabídka možností koupání Kvalitní veřejné stravování Dostatek příležitostí pro zábavu Dostatek atraktivních památek Kvalita silnic Dostatek atraktivních turistických stezek Ochotný a erudovaný personál Cenová úroveň služeb Dobře značené turistické stezky a cyklostezky Dostupnost informací o regionu Přátelskost místních lidí Atraktivní příroda, zdravé životní prostředí Bezpečnost v regionu

97 DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry dle pohlaví a věku
CSI Q15/17/20 1 = vysoký důraz POHLAVÍ 5 = žádný důraz 1 = vysoký důraz VĚK 5 = žádný důraz Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Kvalitní další služby pro lyžaře nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Nabídka dalších služeb pro cykloturisty Nabídka služeb pro motoristy Kvalitní trávení volného času s malými dětmi Dostatek atraktivních cyklostezek Dostatečná kapacita parkovacích ploch nabídka drobného prodeje u turistických cílů Nákupní možnosti nabídka ubytování nižší kategorie Nabídka dalších sportovních Dostatečně široká nabídka restaurací Dostatečně hustá síť veřejné dopravy Kvalitní ubytovací služby Široká nabídka možností koupání Kvalitní veřejné stravování Dostatek příležitostí pro zábavu Dostatek atraktivních památek Kvalita silnic Dostatek atraktivních turistických stezek Ochotný a erudovaný personál Cenová úroveň služeb Dobře značené turistické stezky a cyklostezky Dostupnost informací o regionu Přátelskost místních lidí Atraktivní příroda, zdravé životní prostředí Bezpečnost v regionu

98 DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry dle vzdělání a velikosti obce
CSI Q15/17/20 1 = vysoký důraz VZDĚLÁNÍ 5 = žádný důraz 1 = vysoký důraz VELIKOST OBCE 5 = žádný důraz Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Kvalitní další služby pro lyžaře nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Nabídka dalších služeb pro cykloturisty Nabídka služeb pro motoristy Kvalitní trávení volného času s malými dětmi Dostatek atraktivních cyklostezek Dostatečná kapacita parkovacích ploch nabídka drobného prodeje u turistických cílů Nákupní možnosti nabídka ubytování nižší kategorie Nabídka dalších sportovních Dostatečně široká nabídka restaurací Dostatečně hustá síť veřejné dopravy Kvalitní ubytovací služby Široká nabídka možností koupání Kvalitní veřejné stravování Dostatek příležitostí pro zábavu Dostatek atraktivních památek Kvalita silnic Dostatek atraktivních turistických stezek Ochotný a erudovaný personál Cenová úroveň služeb Dobře značené turistické stezky a cyklostezky Dostupnost informací o regionu Přátelskost místních lidí Atraktivní příroda, zdravé životní prostředí Bezpečnost v regionu

99 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU V MSK
Pozitivním zjištěním je fakt, že nejdůležitější faktory pro trávení volného času mimo domov (atraktivita přírody a krajiny, přátelskost místních lidí, značení turistických/cyklistických stezek) jsou současně faktory, s nímž byli při svém pobytu v Moravskoslezském kraji respondenti nadprůměrně spokojeni. Jedinou výjimkou je bezpečnost, kterou lidé z hlediska důležitosti kladou na první místo, ale byli s ní podprůměrně spokojeni ( hodnocení na škále 1-5, kde 1 je nejlepší byl průměr 2,2, u bezpečnosti bylo toto číslo 2,8) Zajímavý pohled na spokojenost s podstatnými a méně podstatnými faktory trávení volného času mimo domov v Moravskoslezském kraji dále poskytuje srovnání rozdílů mezi spokojeností s jednotlivými faktory a důrazem, který na tyto faktory respondenti kladou Nejvyšší deficit spokojenosti je patrný u nabídky ubytování (hotely) a množství kvalitních běžeckých tras, oba faktory jsou však přesto hodnoceny podprůměrně Větší důraz ve srovnání se spokojeností nacházíme u atraktivity přírody a krajiny a dostupnosti informací o regionu, dále u široké nabídky koupání a vodních sportů, ochoty a erudovanosti personálu, značení turistických/cyklistických stezek a kvality silnic

100 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU V MSK – průměry (bez „nevím“)
CSI Q24/26/32: Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). PODDPRŮMĚRNÁ SPOKOJENOST NADPRŮMĚRNÁ SPOKOJENOST průměry, N = 500

101 DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry (bez „nevím”) dle cílové skupiny a segmentu CSI Q24/26/32 CÍLOVÉ SKUPINY SEGMENTY 1 = vysoký důraz 5 = žádný důraz 1 = vysoký důraz 5 = žádný důraz Kvalita silnic Nabídka dalších služeb pro cykloturisty biroká nabídka možností koupání Kapacita parkovacích ploch u památek Kvalita dalších služeb pro lyžaře Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Hustotou sítě veřejné dopravy Nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Bezpečnost v regionu Cenová úroveň služeb Příležitostí pro trávení volného času s dětmi Nabídka dalších sportovních aktivit Kvalita veřejného stravování Nabídka služeb pro motoristy Nabídka ubytování nižší kategorie Nabídkou drobného prodeje u turistických cílů Šíře nabídky restaurací Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Dostatek atraktivních cyklostezek Atraktivita a dostupnost památek Ochota a erudovanost personálu Dostupností informací o daném regionu Atraktivita přírody a krajiny, zdravé životní prostředí Kvalita ubytovaní Nákupní možnosti Dostatek příležitostí pro zábavu Značení turistických stezek a cyklostezek Dostatek atraktivních turistických stezek Přátelskostí místních lidí

102 DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry (bez „nevím”) dle pohlaví a věku
CSI Q24/26/32 POHLAVÍ VĚK 1 = vysoký důraz 5 = žádný důraz 1 = vysoký důraz 5 = žádný důraz Kvalita silnic Nabídka dalších služeb pro cykloturisty biroká nabídka možností koupání Kapacita parkovacích ploch u památek Kvalita dalších služeb pro lyžaře Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Hustotou sítě veřejné dopravy Nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Bezpečnost v regionu Cenová úroveň služeb Příležitostí pro trávení volného času s dětmi Nabídka dalších sportovních aktivit Kvalita veřejného stravování Nabídka služeb pro motoristy Nabídka ubytování nižší kategorie Nabídkou drobného prodeje u turistických cílů Šíře nabídky restaurací Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Dostatek atraktivních cyklostezek Atraktivita a dostupnost památek Ochota a erudovanost personálu Dostupností informací o daném regionu Atraktivita přírody a krajiny, zdravé životní prostředí Kvalita ubytovaní Nákupní možnosti Dostatek příležitostí pro zábavu Značení turistických stezek a cyklostezek Dostatek atraktivních turistických stezek Přátelskostí místních lidí

103 DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry (bez „nevím”) dle vzdělání a velikosti obce CSI Q24/26/32 VZDĚLÁNÍ VELIKOST OBCE 1 = vysoký důraz 5 = žádný důraz 1 = vysoký důraz 5 = žádný důraz Kvalita silnic Nabídka dalších služeb pro cykloturisty biroká nabídka možností koupání Kapacita parkovacích ploch u památek Kvalita dalších služeb pro lyžaře Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Hustotou sítě veřejné dopravy Nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Bezpečnost v regionu Cenová úroveň služeb Příležitostí pro trávení volného času s dětmi Nabídka dalších sportovních aktivit Kvalita veřejného stravování Nabídka služeb pro motoristy Nabídka ubytování nižší kategorie Nabídkou drobného prodeje u turistických cílů Šíře nabídky restaurací Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Dostatek atraktivních cyklostezek Atraktivita a dostupnost památek Ochota a erudovanost personálu Dostupností informací o daném regionu Atraktivita přírody a krajiny, zdravé životní prostředí Kvalita ubytovaní Nákupní možnosti Dostatek příležitostí pro zábavu Značení turistických stezek a cyklostezek Dostatek atraktivních turistických stezek Přátelskostí místních lidí

104 HODNOCENÍ FAKTORŮ Z HLEDISKA JEJICH DŮLEŽITOSTI A SPOKOJENOSTI S NIMI
CSI Q15/17/20 vs. CSI Q24/26/32 Důraz versus spokojenost (průměry na škále 1 – 5; 1 = velmi spokojen/a, resp. velmi vysoký důraz) spokojenost je vyšší než důležitost důležitost je vyšší než spokojenost v %; N = 500

105 HODNOCENÍ FAKTORŮ Z HLEDISKA JEJICH DŮLEŽITOSTI A SPOKOJENOSTI S NIMI
CSI Q15/17/20 vs. CSI Q24/26/32 Důraz versus spokojenost (průměry na škále 1 – 5; 1 = velmi spokojen/a, resp. velmi vysoký důraz) spokojenost je vyšší než důležitost důležitost je vyšší než spokojenost v %; N = 500

106 HODNOCENÍ FAKTORŮ Z HLEDISKA JEJICH DŮLEŽITOSTI A SPOKOJENOSTI S NIMI
CSI Q15/17/20 vs. CSI Q24/26/32 Důraz versus spokojenost (průměry na škále 1 – 5; 1 = velmi spokojen/a, resp. velmi vysoký důraz) spokojenost je vyšší než důležitost důležitost je vyšší než spokojenost v %; N = 500

107 INDEX SPOKOJENOSTI Pro výpočet indexu spokojenosti nyní použijeme údaje o spokojenosti s jednotlivými faktory trávení volného času v MSK mimo domov. Je ovšem potřeba zohlednit, jak jsou tyto jednotlivé faktory pro respondenty důležité – jsou-li totiž velice spokojeni s faktorem, který se jich nijak netýká a není pro ně důležitý, příliš to jejich reálnou spokojenost s trávením volného času v kraji neovlivní. Do celkového indexu spokojenosti tedy jednotlivé aspekty trávení volného času v MSK zasahují právě takovou vahou, nakolik jsou pro respondenty ve srovnání s ostatními faktory důležité Dotázaní návštěvníci vykazují rovněž poměrně vysokou spokojenost s faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje. Průměrný celkový index spokojenosti na škále 1 (velmi nespokojen/a) – 5 (velmi spokojen/a) je 3, 88 (v porovnání s posledním rokem tedy pozorujeme pokles indexu spokojenosti o 0,24 bodu) Nejvyšší index spokojenosti mají ženy, lidé ve věku let, ti, kteří přijeli na šest a více dní, s partnerem, bydleli v penzionu a přijeli kvůli návštěvě památek a jiných turisticky atraktivních cílů

108 Index spokojenosti CSI Q15/17/20 vs. CSI Q24/26/32 N 262 238 84 137 95 97 80 7 38 110 235 117 188 464 102 121 123 154 N 81 40 29 19 3 23 4 27 21 90 73 71 163 109 54 43 131 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 500 108

109 Index spokojenosti různých podskupin návštěvníků
CSI Q15/17/20 vs. CSI Q24/26/32 CSI PŘIJELI SAMI/S NĚKÝM sám/sama 3,74 ORGANIZOVANOST jako individuální turista 3,83 bylo nás více 3,84 organizovaně (zájezd apod.) DĚTI s dítětem/dětmi 3,89 jinak 3,80 bez dětí 3,79 UBYTOVÁNÍ Hotel se 3 a více * 3,85 PARTNER/KA s partnerem 3,86 Hotel s méně než 3 *, motel, turist. chata bez partnera 3,78 Penzion 3,91 PŘÁTELÉ, PŘÍBUZNÍ s přáteli či jinými příbuznými Kemp / tábořiště bez přátel či jiných příbuzných 3,82 Pronajaté ubytování v soukromí DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU 1-2 dny 3,67 Vlastní nemovitost 3,65 3-5 dnů U příbuzných, známých 6 a více dní Nebyl/a zde ubytován/a 3,70 DOPRAVA Automobilem HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY Poznání Linkovým autobusem 3,96 Odpočinek 3,90 Autobusem organizovaně 3,55 Turistika a sport Vlakem Zdraví 3,94 Na kole 3,75 Zábava Jinak 3,60 Nákupy ROČNÍ DOBA NÁVŠTĚVY Zima Návštěva příbuzných, kamarádů Jaro Práce na údržbě chalupy Léto Pracovní důvody podzim Něco jiného průměry, N = 500

110 LOAJALITA NÁVŠTĚVNÍKŮ MSK, CLI
Průměrný počet návštěv MSK v posledních 12ti měsících je 1,75 (v roce 2010 to bylo 1,96) 85% dotázaných návštěvníků regionu by svým známým či příbuzným doporučilo strávit v tomto kraji dovolenou (tj. o 8% méně než v roce 2010). Učinila by tak zejména cílová skupina bezstarostných návštěvníků (92%). Hlavním důvodem pro toto doporučení je krása zdejší přírody. Optimálními aktivitami při dovolené v Moravskoslezském kraji je podle respondentů turistika, lyžování a cykloturistika, nejlepšími lokalitami pak Beskydy, Ostrava a Jeseníky 9% návštěvníků kraje by strávení dovolené na severu Moravy nedoporučili nebo si nejsou jisti, jako hlavní důvod pro tento postoj uvádí znečištěné ovzduší (25%) a že existují i hezčí místa (24%) 83% návštěvníků regionu uvažuje o tom, že jej v následujících dvou letech znovu navštíví za účelem trávení volného času – předpokládají to zejména rodiny s dětmi (85%) a segment bezstarostní návštěvníci nad 35 let (85%). Náplní této opakované návštěvy by měla být hlavně pěší turistika (74%), koupání a vodní sporty (50%), cykloturistika (45%) a lyžování a zimní sporty (37%) Respondenti, kteří další rekreační návštěvu kraje neplánují, jako důvod uvádějí zejména chuť poznat jiná místa (24% z nich), vzdálenost kraje (12%) a znečištěné ovzduší (9%) 47% návštěvníků MSK považuje tento kraj za zcela nebo docela dost výjimečný, nejčastějším důvodem je atraktivita přírody v tomto regionu (44%) 110

111 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH
DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE CLI Q19: Doporučil/a byste svým dobrým známým či nejbližším příbuzným strávit zde dovolenou? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍ CS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH RODINY S DĚTMI MSK 2010 v %, N = 479 111

112 DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE dle sociodemografických charakteristik
CLI Q19 N 47 46 19 14 11 23 17 18 30 99 78 60 168 96 71 43 101 N 251 228 92 138 108 90 50 1 135 200 94 171 448 102 142 145 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 479 112

113 DŮVODY DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE
CLI Q21: Z jakého důvodu byste doporučil/a dovolenou v tomto regionu? Oproti 2010 kdy by spontánně technické památky doporučilo 1% lidí, v roce 2011 to jsou 4% v %, N = 431 – doporučili by dovolenou v MSK možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

114 DOPORUČENÉ AKTIVITY V MSK
CLI Q22: Jaké aktivity byste zde doporučil/a? v %, N = 431 – doporučili by dovolenou v MSK možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

115 DOPORUČENÁ MÍSTA V MSK CLI Q23: Jaká místa byste zde doporučil/a?
v %, N = 431 – doporučili by dovolenou v MSK možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

116 DOPORUČENÁ DÉLKA POBYTU V MSK dle sociodemografických charakteristik
CLI Q24 N 224 207 77 122 98 85 48 1 39 125 180 87 156 403 83 99 132 117 N 40 42 17 13 10 22 15 16 18 29 87 70 52 155 86 64 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment 116

117 VHODNÁ DÉLKA POBYTU V MSK dle sociodemografických charakteristik
CSI Q19 NN 262 238 84 137 95 97 80 7 38 110 235 117 188 464 102 121 123 154 NN 81 40 29 19 3 23 4 27 21 90 73 71 163 109 54 43 131 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment průměry, N = 500 117

118 DŮVODY NEDOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE
CLI Q20: Z jakého důvodu byste nedoporučil/a dovolenou v tomto regionu či si nejste jist/a? Důvod v % Znečištěné ovzduší 25,3 Jsou hezčí místa 24,0 Není zde nic zajímavého, výjimečného, málo atraktivní kraj 12,0 Znečištěné životní prostředí 8,0 Nelíbilo se mi tam 6,7 Málo přírody, příroda není hezká 5,3 Málo aktivit, využití volného času Ubytování, strava 4,0 Každý by si měl vybrat sám Nedoporučil bych ostravu, ostravsko 2,7 Necítím se tam bezpečně, nevhodní občané Není vhodné na léto Není vhodné pro děti 1,3 Chybí koupání Neví, bez odpovědi 17,4 v %, N = 75; nedoporučili by dovolenou v MSK možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí 118

119 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH
PLÁNOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH NÁVŠTĚV MSK V BUDOUCNOSTI CLI Q25: Uvažujete o tom, že daný kraj opět navštívíte v následujících dvou letech za účelem trávení volného času? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍ CS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH MSK 2010 RODINY S DĚTMI v %, N = 502 119

120 PLÁNOVÁNÍ NÁVŠTĚV MSK V BUDOUCNOSTI dle sociodemografických charakteristik
CLI Q25 N 143 48 19 12 22 15 17 20 30 98 75 59 164 96 68 43 N 253 222 91 139 105 87 52 1 49 136 199 172 447 96 145 143 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 475 120

121 BARIÉRY NÁVŠTĚVY CSI 27. Když se zamyslíte nad návštěvou Moravskoslezského kraje, které z následujících bariér Vám brání v návštěvě tohoto kraje? v %, N = 500

122 BARIÉRY OPAKOVANÉ NÁVŠTĚVY MSK
CLI Q28: „Proč neuvažujete opět navštívit Moravskoslezský kraj za účelem dovolené či jiného trávení volného času?“ Důvod v % Chci poznat i jiná místa 24,4 Daleko 11,6 Špatné ovzduší 9,3 Už jsem tam byl, co jsem chtěl vidět jsem už viděl Plánuji jet jinam, mám jiné plány 8,1 Nelíbilo se mi tam, nic mě nezaujalo 7,0 Jsou lepší, atraktivnější místa 5,8 Nedostatek času 4,7 Malé dítě Finanční situace Neví, bez odpovědi v %, N = 86 – neplánují budoucí návštěvu MSK možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí 122

123 INDEX LOAJALITY CLI (Customer Loyalty Index) návštěvníků Moravskoslezského kraje zohledňuje čtyři základní aspekty: spokojenost s trávením volného času v MSK výjimečnost MSK z pohledu trávení volného času ochota doporučit známým strávit dovolenou v MSK ochota k opětovnému trávení dovolené v MSK S Zahrnutím všech těchto faktorů dostaneme index na škále 1 – 5 (1 = nejnižší loajalita, 5 = nejvyšší loajalita), který je v rámci podskupin respondentů poměrně stabilní a jehož vývoj lze při zopakování stejného výzkumu sledovat v čase. Současná hodnota CLI návštěvníků Moravskoslezského kraje je 3,89, tj. o 0,29 bodu menší hodnota než v roce 2010 123

124 INDEX LOAJALITY – dle sociodemografických charakteristik
265 241 100 145 114 93 53 1 55 208 98 178 475 97 104 153 152 N 48 52 19 14 12 23 17 21 32 104 82 63 177 105 73 45 106 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment průměry, N = 506 124

125 Index loajality různých podskupin návštěvníků
CLI PŘIJELI SAMI/S NĚKÝM sám/sama 3,89 ORGANIZOVANOST jako individuální turista 3,96 bylo nás více organizovaně (zájezd apod.) 3,64 DĚTI s dítětem/dětmi jinak 3,52 bez dětí 3,84 UBYTOVÁNÍ Hotel se 3 a více * 3,97 PARTNER/KA s partnerem 3,99 Hotel s méně než 3 *, motel, turist. chata 3,82 bez partnera 3,75 Penzion 3,98 PŘÁTELÉ, PŘÍBUZNÍ s přáteli či jinými příbuznými 3,87 Kemp / tábořiště 3,78 bez přátel či jiných příbuzných 3,92 Pronajaté ubytování v soukromí 3,90 DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU 1-2 dny 3,72 Vlastní nemovitost 3,67 3-5 dnů 3,88 U příbuzných, známých 3,93 6 a více dní 4,04 Nebyl/a zde ubytován/a 3,66 DOPRAVA Automobilem HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY Poznání 4,03 Linkovým autobusem Odpočinek 4,02 Autobusem organizovaně 3,46 Turistika a sport Vlakem Zdraví Na kole Zábava 4,01 Jinak 3,81 Nákupy ROČNÍ DOBA NÁVŠTĚVY Zima 3,95 Návštěva příbuzných, kamarádů Jaro Práce na údržbě chalupy 4,20 Léto Pracovní důvody 4,05 podzim Něco jiného průměry, N = 506

126 INFORMOVANOST O MSK 58% respondentů uvádí, že mají o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském kraji dostatek informací. Oproti roku 2010 je zde pokles o 6% Nejčastěji využívaným zdrojem informací o možnostech trávení volného času v kraji je nyní jednoznačně internet (91%), více než dvě třetiny dotázaných pak spoléhají na informace od příbuzných a známých (71%). Na třetím místě jsou potom tradiční média (televize, rádio, noviny, časopisy – celkem 36%) Internet jako zdroj informací častěji využívají mladší a vzdělanější návštěvníci, z klasických médií naopak informace více čerpají starší respondenti a také ženy. Od svých známých si nejčastěji nechávají radit starší respondenti ve věku let (81%) Mezi propagačními aktivitami MSK, které respondenti v posledním roce zaznamenali, nejčastěji uvádí propagační brožury (29%), kampaň na portálu (26%), specializované přílohy v denících (24%). Outdorovou reklamu zaznamenalo 19% a veletrhy cestovního ruchu jako zdroj informací uvedlo 15% dotázaných 126

127 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH
INFORMOVANOST O MSK CSI Q30/CLI 32: Máte dostatek informací o možnostech trávení volného času v tomto regionu? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍ CS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH RODINY S DĚTMI v %, N = 1006 127

128 INFORMOVANOST O MSK – dle sociodemografických charakteristik
CSI Q30/CLI 32 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 128

129 ZDROJE INFORMACÍ CSI Q31/CLI Q33: Z jakých zdrojů získáváte informace o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském kraji? v %, N = 1006

130 PROPAGAČNÍ AKCE MSK - ZÁSAH
CSI Q31: Které z následujících propagačních aktivit Moravskoslezského kraje jste zaznamenal(a) v posledních 12 měsících? v %, N = 1006

131 ZDROJE INFORMACÍ – INTERNET dle sociodemografických charakteristik
CSI Q31/CLI 33 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 131

132 ZDROJE INFORMACÍ – OD ZNÁMÝCH, PŘÍBUZNÝCH dle sociodemografických charakteristik
CSI Q31/CLI 33 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 132

133 ZDROJE INFORMACÍ – TV, RÁDIO, NOVINY, ČASOPISY dle sociodemografických charakteristik
CSI Q31/CLI 33 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 133

134 ZDROJE INFORMACÍ – BROŽURY, LETÁKY dle sociodemografických charakteristik
CSI Q31/CLI 33 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 134

135 DOVOLENÁ V MSK – NAVŠTÍVENÁ MÍSTA CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CSI Q11/CLI Q11: Které místo nebo místa v MSK jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času? CS 1, %, N = 366

136 DOVOLENÁ V MSK – NAVŠTÍVENÁ MÍSTA CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CSI Q11/CLI Q11: Které místo nebo místa v MSK jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času? CS 2, %, N = 939

137 DOVOLENÁ V MSK – UBYTOVÁNÍ – CELEK dle sociodemografických charakteristik
CSI Q12/CLI Q12: Kde jste byl/a převážně ubytován/a, když jste zde trávil/a volný čas? %, N = 1006 pohlaví vzdělání věk velikost obce

138 DOVOLENÁ V MSK – UBYTOVÁNÍ – CS 1 dle sociodemografických charakteristik
CSI Q12/CLI Q12: Kde jste byl/a převážně ubytován/a, když jste zde trávil/a volný čas? %, N = 366 pohlaví vzdělání věk velikost obce

139 DOVOLENÁ V MSK – UBYTOVÁNÍ – CS 2 dle sociodemografických charakteristik
CSI Q12/CLI Q12: Kde jste byl/a převážně ubytován/a, když jste zde trávil/a volný čas? %, N = 939 pohlaví vzdělání věk velikost obce

140 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CELEK dle sociodemografických charakteristik
ODPOČINEK, REKREACE TURISTIKA, SPORT CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 340 214 127 88 237 pohlaví věk vzdělání velikost obce CELEK, %, N = 1006 140

141 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CELEK dle sociodemografických charakteristik
POZNÁNÍ NÁVŠTĚVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 340 214 127 88 237 pohlaví věk vzdělání velikost obce CELEK, %, N = 1006 141

142 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CELEK dle sociodemografických charakteristik
ZDRAVÍ ZÁBAVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 340 214 127 88 237 pohlaví věk vzdělání velikost obce CELEK, %, N = 1006 142

143 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS1 dle sociodemografických charakteristik
ODPOČINEK, REKREACE TURISTIKA, SPORT CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 39 32 102 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS1, v %, N = 366 143

144 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS1 dle sociodemografických charakteristik
POZNÁNÍ NÁVŠTĚVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 39 32 102 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS1, v %, N = 366 144

145 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS1 dle sociodemografických charakteristik
ZDRAVÍ ZÁBAVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 39 32 102 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS1, v %, N = 366 145

146 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS2 dle sociodemografických charakteristik
ODPOČINEK, REKREACE TURISTIKA, SPORT CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 314 203 117 82 223 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS2, v %, N = 939 146

147 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS2 dle sociodemografických charakteristik
POZNÁNÍ NÁVŠTĚVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 314 203 117 82 223 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS2, v %, N = 939 147

148 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS2 dle sociodemografických charakteristik
ZDRAVÍ ZÁBAVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 314 203 117 82 223 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS2, v %, N = 939 148

149 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I
DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CELEK CSI Q15: „Nyní se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1=kladu velmi vysoký důraz a 5=nekladu žádný důraz.“ CELEK, %, N = 1006

150 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I
DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CS 1 CSI Q15: „Nyní se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1=kladu velmi vysoký důraz a 5=nekladu žádný důraz.“ CS1, %, N = 366

151 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I
DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CS 2 CSI Q15: „Nyní se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1=kladu velmi vysoký důraz a 5=nekladu žádný důraz.“ CS2, %, N = 939

152 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II
DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CELEK CSI Q17: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov, jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. CELEK, %, N = 1006

153 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II
DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CS 1 CSI Q17: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov, jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. CS1, %, N = 366

154 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II
DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CS 2 CSI Q17: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov, jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. CS2 %, N = 939

155 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III
DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CELEK CSI Q20.: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. CELEK, %, N = 1006

156 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III
DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CS 1 CSI Q20.: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. CS1, %, N = 366

157 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III
DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CS 2 CSI Q20.: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. CS2, %, N = 939

158 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I
SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CELEK CSI Q24. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 3 letech? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). CELEK, %, N = 1006

159 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I
SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CS 1 CSI Q24. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 3 letech? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). CELEK, %, N = 366

160 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I
SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CS 2 CSI Q24. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). CS2, %, N = 939

161 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II
SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CELEK CSI Q26. A do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). CELEK, %, N = 1006

162 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II
SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CS 1 CSI Q26. A do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). CS1, %, N = 366

163 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II
SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CS 2 CSI Q26. A do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). CS2, %, N = 939

164 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III
SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CELEK CSI Q32. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 5 = velmi spokojen/a až 1 = velmi nespokojen/a). CELEK, %, N = 1006

165 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III
SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CS 1 CSI Q32. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 5 = velmi spokojen/a až 1 = velmi nespokojen/a). CS1, %, N = 366

166 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III
SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CS 2 CSI Q32. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 5 = velmi spokojen/a až 1 = velmi nespokojen/a). CS2, %, N = 939

167 SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU V MSK dle sociodemografických charakteristik – CELEK
CSI 25/CLI Q15: Do jaké míry jste byl/a spokojen/a se svou návštěvou v MSK v posledních 12 měsících? N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 340 214 127 88 237 pohlaví věk vzdělání velikost obce CELEK, %, N = 1006 167

168 SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU V MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 1
CSI 25/CLI Q15: Do jaké míry jste byl/a spokojen/a se svou návštěvou v MSK v posledních 12 měsících? N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 39 32 102 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS 1, %, N = 366 168

169 SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU V MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 2
CSI 25/CLI Q15: Do jaké míry jste byl/a spokojen/a se svou návštěvou v MSK v posledních 12 měsících? N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 314 203 117 82 223 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS 2, %, N = 939 169

170 VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM CS1 - ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CSI Q18: K jakým aktivitám je dle Vašeho názoru Moravskoslezský kraj vhodný? Míru vhodnosti prosím posuďte na 5bodové škále, kdy 1 = velmi vhodný a 5 = velmi nevhodný. CELEK, %, N = 366

171 VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM CS2 - MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CSI Q18: K jakým aktivitám je dle Vašeho názoru Moravskoslezský kraj vhodný? Míru vhodnosti prosím posuďte na 5bodové škále, kdy 1 = velmi vhodný a 5 = velmi nevhodný. CS2, %, N = 939

172 DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE dle sociodemografických charakteristik – CS 1
CLI Q19: Doporučil/a byste svým dobrým známým či nejbližším příbuzným strávit zde dovolenou? N 96 82 44 45 40 34 15 24 78 32 64 38 20 41 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS 1, %, N = 178 172

173 DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE dle sociodemografických charakteristik – CS 2
CLI Q19: Doporučil/a byste svým dobrým známým či nejbližším příbuzným strávit zde dovolenou? N 246 229 92 133 107 90 52 1 50 135 196 94 164 100 67 43 101 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS 2, %, N = 475 173

174 DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI – důvody doporučení
CLI Q21: Z jakého důvodu byste doporučil/a dovolenou v tomto regionu? %, N = 156; respondenti z CS 1, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou

175 DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI – důvody doporučení
CLI Q21: Z jakého důvodu byste doporučil/a dovolenou v tomto regionu? %, N = 403; respondenti z CS 2, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou

176 DOPORUČENÉ AKKTIVITY V MSK CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CLI Q22: Jaké aktivity byste zde doporučil/a? 62 %, N = 156; respondenti z CS 1, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou

177 DOPORUČENÉ AKKTIVITY V MSK CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CLI Q22: Jaké aktivity byste zde doporučil/a? %, N = 403; respondenti z CS 2, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou

178 DOPORUČENÁ MÍSTA V MSK CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CLI Q23: Jaká místa byste doporučil/a? %, N = 156; respondenti z CS 1, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou

179 DOPORUČENÁ MÍSTA V MSK CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CLI Q23: Jaká místa byste doporučil/a? %, N = 403; respondenti z CS 2, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou

180 VÝJIMEČNOST MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 1
CSI Q21/CLI Q29: Do jaké míry je z pohledu trávení volného času Moravskoslezský kraj výjimečný ve srovnání s jinými kraji v České republice? N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 39 32 102 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS 1, %, N = 366 180

181 VÝJIMEČNOST MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 2
CSI Q21/CLI Q29: Do jaké míry je z pohledu trávení volného času Moravskoslezský kraj výjimečný ve srovnání s jinými kraji v České republice? N 472 433 156 245 196 176 125 7 81 232 395 197 300 194 111 80 220 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS 2, %, N = 939 181

182 DŮVODY VÝJIMEČNOSTI KRAJE CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CSI Q22/CLI Q30: V čem je podle Vašeho názoru MSK výjimečný? %, N = 315; respondenti z CS 1, kteří MSK považují ve srovnání s jinými kraji v ČR z pohledu trávení volného času za výjimečný

183 DŮVODY VÝJIMEČNOSTI KRAJE CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CSI Q22/CLI Q30: V čem je podle Vašeho názoru MSK výjimečný? %, N = 796; respondenti z CS 2, kteří MSK považují ve srovnání s jinými kraji v ČR z pohledu trávení volného času za výjimečný

184 IMAGE MSK CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CSI Q23/CLI Q18: Do jaké míry se Vám Moravskoslezský kraj pojí s následujícími výroky? Míru svého názoru prosím posuďte na 5bodové škále, kdy 1 = vůbec a 5 = zcela. CS 1, %, N = 352

185 IMAGE MSK CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI
CSI Q23/CLI Q18: Do jaké míry se Vám Moravskoslezský kraj pojí s následujícími výroky? Míru svého názoru prosím posuďte na 5bodové škále, kdy 1 = vůbec a 5 = zcela. CS 2, %, N = 915

186 INFORMOVANOST O MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 1
CSI Q30/CLI Q32: Máte dostatek informací o možnostech trávení volného času v tomto regionu? N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 39 32 102 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS 1, %, N = 366 186

187 INFORMOVANOST O MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 2
CSI Q30/CLI Q32: Máte dostatek informací o možnostech trávení volného času v tomto regionu? N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 314 203 117 82 223 pohlaví věk vzdělání velikost obce CS 2, %, N = 939 187

188 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI
pohlaví věk vzdělání velikost obce roční období návštěvy 188

189 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI
sami/s někým děti partner přátelé a jiní příbuzní délka nejdelšího pobytu organizovanost doprava 189

190 BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI
ubytování stravování v restauraci hlavní důvody návštěvy 190

191 Přijeli alespoň s jedním dítětem ve věku do 9 let
CSI Q8/CLI Q8 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 191

192 Přijeli alespoň s jedním dítětem ve věku 10 – 14 let
CSI Q8/CLI Q8 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 192

193 Přijeli alespoň s jedním dítětem ve věku 15 a více let
CSI Q8/CLI Q8 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 193

194 Hlavní důvody návštěvy – NÁKUPY
CSI Q14/CLI Q14 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 194

195 Hlavní důvody návštěvy – PRÁCE NA CHALUPĚ
CSI Q14/CLI Q14 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 195

196 Zdroje informací – CESTOVNÍ KANCELÁŘE
CSI Q31/CLI Q33 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 196

197 Zdroje informací – VÝSTAVY A VELETRHY
CSI Q31/CLI Q33 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 N 129 92 48 33 15 46 21 38 53 194 155 134 340 214 127 88 237 pohlaví kraj věk vzdělání cílové skupiny velikost obce segment v %, N = 1006 197

198 Contacts Michal Straka Product & Business Development Director GSM: Ipsos Tambor, Národní 6, Praha 1, tel.: , Ipsos Tambor SR, Kolárska 1, Bratislava, tel.: 198


Stáhnout ppt "Obsah Informace o projektu …………………………………..………………………..3"

Podobné prezentace


Reklamy Google