Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Osobnost člověka v organizaci”

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Osobnost člověka v organizaci”"— Transkript prezentace:

1 „Osobnost člověka v organizaci”

2 Intelektuální kapitál
VÝZNAM PRACOVNÍKŮ Intelektuální kapitál LIDSKÝ KAPITÁL KAPITÁL ZÁKAZNÍKŮ KAPITÁL INOVACÍ PROCESNÍ KAPITÁL

3 Osobnost = individuální jednota člověka, jednota jeho duševních vlastností a dějů založená na jednotě těla Horizontální rovina: - schopnosti - temperament - motivy - postoje Vertikální rovina: struktura osobnosti představuje proces v němž člověk dospívá od vrozených vzorců chování k naučeným, k tvorbě své sebekoncepce a vůle

4 Sebekoncepce osobnosti
Formování sebekoncepce probíhá v cyklu sociální interakce, který je tvořen těmito fázemi: Vnímání Sebekoncepce Chování Aktuální reakce R CH V S

5 Temperament Antická teorie temperamentu (Hippokrates a Galén):
typ sankvinický typ flegmatický typ cholerický typ melancholický Nervová teorie temperamentu (I.P.Pavlov): temperament = projev typu nervové soustavy a činnosti člověka H. Eysenck: Extraverze a introverze, stabilita a labilita

6 Typy temperamentu dle nervové soustavy
SILNÝ SLABÝ vyrovnaný nevyrovnaný pohyblivý méně pohyblivý pohyblivý MELANCHOLIK SANGVINIK FLEGMATIK CHOLERIK

7 Schopnosti Souhrn vlastností, které společně podmiňují úspěšnost splnění určité činnosti. Vytvářejí se na vrozeném základě v procesu sociálního učení. Od pojmu schopnosti musíme odlišit vlohy, nadání, talent, dovednost. Vědomosti x Schopnosti Schopnosti jsou stabilnější a obecnější.

8 Motivy a postoje Motivy – faktory, které vzbuzují, zaměřují a udržují chování, vnitřní příčiny chování Motivace – proces podnětů a návazných reakcí vztahující se ke snaze o naplnění přání, dosažení cíle, uspokojení potřeby. Postoje – jeden z faktorů motivace. Relativně stálý stav pohotovosti k určitému chování. Jsou ovlivňovány potřebami, zájmy, osobností a její rolí ve skupině.

9 Pozice, status, role Pozice Status Role
= místo, které jedinec zaujímá v určitém organizačním a sociálním celku Status = trvalejší pozice a současně společenské uznání její prestiže na základě společensky významných znaků: pravomoci, vzdělání, výši platu, aj… Role = očekávaný způsob chování jednotlivce na odpovídající pozici

10 Styl manažerské práce Dle využívání pravomoce: autokratický vedoucí
konzultativní vedoucí demokratický vedoucí př.: dobrý manažer demokratického typu musí být autokratický v naléhavých případech

11 Styly řízení v praxi Hasič Panikář Hnidopych Fantasta Cestovatel
Byrokrat Mrtvý brouk

12 Hasič ve spěchu likviduje problémy, které se vytvořily
„hasí” maléry, aniž by měl čas dělat něco jiného

13 Panikář vydává protichůdné příkazy vydává je ve spěchu dělá zmatky
je dosti neoblíben na rozdíl od hasiče problémy spíše tvoří

14 Hnidopich snaží se dosáhnout absolutní dokonalosti
většinou je neobyčejně pracovitý zakládá si na zbytečnostech řešení každého problému je neúměrně protahováno

15 Fantasta vytváří odvážné strategie
vymýšlí jakési málo reálné investiční varianty nedá si rozmluvit, že tyto vzdušné zámky jsou nerealizovatelné jako vedoucí pracovník pravidelně selhává

16 Cestovatel vyskytuje se v podniku zřídka nikdo na něm nic nepožaduje
nic nemusí rozhodovat nic nemusí řešit většinou za něj rozhoduje zástupce

17 Byrokrat obklopuje se spoustou papírů
při rozhodování se striktně drží všech předpisů je vyhlášeným nepřítelem jakýchkoliv změn

18 Mrtvý brouk řídí se heslem - co tě nepálí, nehas
k problémům se chová nevšímavě snaží se jim vyhnout čeká, že se problémy vyřeší samy nechce sám rozhodovat

19 Tvůrčí vedení - vůdcovství
vedení pracovníků tvůrčí vedení (managementship) (leadership) Vůdcovství = vliv (umění nebo proces) takového ovlivňování lidí, aby se snažili ochotně a nadšeně dosahovat skupinových cílů

20 Princip a prvky vůdcovství:
Vůdcovství záleží na schopnosti: efektivně využívat moc motivovat lidi v závislosti na situaci a čase inspirovat následovatele vytvářet a udržovat příznivé klima potřebné pro vysokou výkonnost

21 Princip a prvky vůdcovství:
Klíčové vlastnosti lídrů: snaha splnit vytyčený cíl odpovídající povahové vlastnosti schopnost poznávání a učení se Charisma „Lídr" hledá se svými lidmi správný směr, sdílí vizi společného cíle a odpovídá za svá rozhodnutí. "Řídíme věci a procesy, ale vedeme lidi."

22 Kvalifikace, způsoby výpočtu kvalifikace pracovníků

23 Kvalifikace aktuální připravenost k výkonu práce
tvořena odbornou a psychickou způsobilostí skládá se z formálních a obsahových (subjektivních) aspektů zohledňuje požadavky konkrétního pracovního zařazení

24 Formální aspekty kvalifikace jsou tvořeny:
stupněm dosažené odborné přípravy pracovníka – vzdělání délkou odborné praxe ! Úroveň formální kvalifikace však nevypovídá o skutečné kvalitě obsahových znaků kvalifikace.

25 Obsahové (subjektivní) aspekty kvalifikace
vyjadřují skutečnou úroveň připravenosti pracovníka k výkonu pracovní činnosti subjektivní aspekty nelze ověřit jiným způsobem, než konkrétním výkonem pracovní činnosti, resp. simulací tohoto výkonu formou různých testů, případových studií, psychodiagnostického měření atd. patří sem schopnosti jedince

26 „Nároky pracovní činnosti na pracovníka představují reálnou kvalifikaci pracovníka, která je od něj pro určitou pracovní činnost na určitém místě v podniku vyžadována.“

27 Kvalifikace vedoucích pracovníků
charakterizuje jejich celkovou způsobilost vykonávat požadovanou činnost vyplývající ze zastávaného místa na kvalifikaci vedoucích pracovníků lze zjednodušeně usuzovat z kvalifikačního koeficientu K = Ds / Dn Ds ….doba skutečně absolvované odborné přípravy a přepočtená doba odborné praxe Dn…..doba odborné přípravy společensky nutné pro úspěšný výkon činnosti doplněná o přepočtenou dobu požadované odborné praxe

28 Kvalifikační koeficient může nabývat tří hodnot:
K = 1….kvalifikační předpoklady odpovídají kvalifikačním požadavkům K > 1….kvalifikační předpoklady převažují kvalifikační požadavky K < 1……kvalifikační předpoklady neodpovídají kvalifikačním požadavkům

29 Pro řešení otázek kvalifikace můžeme využít i jiné ukazatele:
koeficient výkonnosti řízení Kvř Kvř = p* (n-s) / Vs – 20 p = Vp / n kvalifikační strukturu organizačních systémů

30 Kvalifikační struktura organizačního systému
Je vyjádřena porovnáním struktury souboru kvalifikačních předpokladů vedoucích pracovníků se strukturou kvalifikačních požadavků pracovních míst.

31 Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemný zbytek dne.


Stáhnout ppt "„Osobnost člověka v organizaci”"

Podobné prezentace


Reklamy Google