Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Pavel Pražák 3.3.2014 * Vybrané otázky z rodinného a dědického práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Pavel Pražák 3.3.2014 * Vybrané otázky z rodinného a dědického práva."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Pavel Pražák 3.3.2014 * Vybrané otázky z rodinného a dědického práva

2 * Koncepce a procesní souvislost * Původní úprava – ZoR nahrazena částí II. NOZ * Kontinuita rodinného práva se současným stavem * Zejména formulační odchylky a některé nové instituty (rodinný závod - § 700) * Některé obnovené instituty (osvojení zletilého § 796 odst. 2) * Procesní úprava „P“ a „C“, avšak nesporná řízení dle ZZŘ * procesní odlišnosti od řízení sporných do tohoto právního předpisu * dominantní zejména řízení pozůstalostní * procesní odraz hmotěpr. institutů (řízení o neex. manž.)

3 * Uzavření manželství * § 655 - definice manželství * Znaky – trvalost, svazek muže a ženy, účel * Založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc * § 656 - vznik manželství * Prohlášení, svobodný a úplný souhlasný projev vůle, veřejnost, slavnosnost, dva svědci * § 657 – rozlišení občanského a církevního sňatku * § 659 – způsob uzavření manželství * Kladná odpověď, zřejmé prohlášení sňatečné vůle * § 667 – sňatek v přímém ohrožení života * velitel plavidla, či letadla * § 668 – sňatek v cizině před českými orgány – diplomatické mise * § 669 – sňatek uzavřený zplnomocněncem * na povolení, nahradí projev vůle jednoho ze snoub.

4 * Překážky * § 672 – nezletilost a nikoliv plná svéprávnost, * možnost povolit od 16 let * § 673 – omezení svéprávnosti * v oblasti uzavření manželství * § 674 – bigamie, vc. Registrovaného partnerství, vč. obdobných svazků uzavřených v cizině. * § 675 – příbuzenství – řada přímá, vč. osvojení * § 676 – poručnictví, svěřenectví, pěstounství

5 * Manželství zdánlivé § 667 * nebyly splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat – alespoň u jedné z osob, u projevu vůle nebo při sňatečném obřadu nebo v souvislosti s tím * církevní sňatek - orgán oprávněné církve. obecně i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše šest měsíců. * Následek – určení neexistence i bez návrhu (§ 678)

6 * Neplatné manželství * § 680 – v případě existence překážky * na návrh osoby, která má právní zájem, * Výjimka pr.zájmu = překážka omezené svéprávnosti * § 681 - Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené. * Nelze prohlásit: * § 682 – zaniklo-li nebo konvalidace * bylo uzavřeno nezletilým, který není plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávn. byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, které se narodilo živé.

7 * § 684 – neplatnost pro nedostatek projevu vůle - * pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání * - lhůta 1 rok od chvíle kdy mohl podat, resp. kdy se o důvodu dozvěděl. * Neplatné manželství

8 * Práva a povinnosti manželů * § 687 – rovnost, povinnost úcty, žít spolu, být si věrni, respekt důstojnosti, podpora, udržování rodinné společenství, tvorba zdravého rodinného prostředí a společná péče o děti. * § 688 informační povinnost mezi manželi * příjmy,jmění,uvažované prac.,studijní a pod. činnosti * § 689 povinnost brát zřetel na zájmy rodiny při volbě svých pracovních, studijních a podobných činností

9 * Uspokojování potřeb rodiny * § 690 při existenci rodinné domácnosti * podle svých os. a majet. poměrů, schopností a možností, zásadně srovnatelná životní úroveň, majetková plnění = osobní péče o rodinu a její členy * § 691 při neexistenci rodinné domácnosti * každý své náklady, dál existuje povinnost navzájem si pomáhat a podporovat se * § 691/2 tvrdostní klauzule při opuštění RD * spol. dítě,oba vyž.pov.,jeden manžel opustí RD, bez důvodu hodného zvl. zřetele,odmítá se vrátit, důvody-soud dle zásad slušnosti a dobrých mravů

10 * Obstarávání zál. rodiny * § 693 – společně nebo jeden z nich * § 694 – běžné záležitosti – pr.jed. 1 manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně; * neplatí => sdělení nesouhlasu nejednajícího předem 3. os. * neplatí => soud vyloučil na návrh následky bud.pr.jednání druhého manžela vůči třetím osobám. (nelze u obstarávání běžně nezbytné životní potřeby rodiny a jejích členů, zejména dětí, které nenabyly plné svéprávnosti.) * V ostatních záležitostech - společně a nerozdílně, dal-li druhý souhlas. Možnost neplatnosti pr.jed. * Nežijí-li spolu dle tvrdostní klauzule při opuštění RD - pr.jed. 1 manžela bez souhlasu 2. nezavazuje ani neopravňuje. * § 695 možnost jiné úpravy v manželském majetkovém právu (SJM)

11 * Zastupování a výživné * § 696 Vzájemné zastupování manželů * (1) vzájemný zástup v běžných záležitostech. * neplatí, projeví-li nesouhlas vůči adresátu jednání, anebo zruší-li soud na návrh manžela zástupčí právo druhého manžela (2); nežijí-li manželé spolu za situace uvedené v § 691 odst. 2 - tvrd.kl. (3). * § 697 Výživné mezi manžely vzájemná povinnost zásadně stejná hmotná a kulturní úroveň, přednost před vzáj. vyž. pov. rodičů a dětí, obecná ustanovení o výživném.

12 * Obvyklé vybavení rodinné domácnosti * § 698 Obvyklé vybavení rodinné domácnosti * (1) soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů; přitom není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich. * (2) nakládání souhlas druhého manžela; ne u věci zanedbatelné hodnoty. * (3) jednání bez souhlasu - možnost dovolat se neplatnosti právního jednání.

13 * Rodinný závod * Závod, ve kterém * - společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. * Možnost odchylné úpravy v zaklad. sml. * § 701 – podíl na zisku podle množství a druhu práce * § 702 – použití zisku, záležitosti mimo běžné hosp. či změna zásad – hlasování rodiny

14 * Rodinný závod * § 703 nepřevoditelnost – vyjma členů rodiny za souhlasu všech * § 704 – převod a přechod * při dědění mají přednost členové rodiny zúčastnění na provozu * při zcizení předkupní právo * Odkaz na zvyklosti a zavedenou praxi - § 707

15 * Zánik manželství * Zánik manželství - § 754 jen z důvodů stanovených zákonem = smrt, rozvod * Důvod: rozvrat * § 755, hluboce, trvale a nenapravitelně, nelze očekávat obnovení * § 755/2 – tvrdostní klauzule * § 755/3 - Odst. 3 – rozhodnutí o poměrech nezlet. dětí jako podmínka rozhodnutí o rozvodu * § 756 – povin. soudu zjišťovat rozvrat a jeho příčiny

16 * Tvrdostní klauzule * § 755 odst. 2 – soud nerozvede pokud v rozporu * a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo * b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

17 * Rozvod „nesporný“ * bez zjišťování příčin rozvratu, přesvědčení soudu u pravdivosti shodných tvrzení manželů o rozvratu a záměru dosáhnout rozvodu + splnění podmínek: * a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí, * b) dohoda na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil, * c) dohoda na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu. - písmená forma + ověřené podpisy

18 * Následky zániku * § 759 – možnost změny příjmení, do 6 měsíců * § 760 – výživné rozvedeného manžela * neschopnost sám se živit s původem v manželství nebo v souvislosti s ním, VP v přiměřeném rozsahu, lze-li to na něm spravedlivě požadovat(věk,zdr.stav ) * při rozhodování o výživném nebo výši zřetel na: * délku trvání rozvedeného manželství a * jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda * a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka, * b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem, * c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost, * d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo * e) je dán jiný obdobně závažný důvod.

19 * Následky zániku * Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství * § 764/1 - smrtí - dědictví * § 764/2 - prohlášení za mrtvého - ke dni, který je uveden jako den jeho smrti. * § 765/1 – rozvod - spravují se majetkové povin. a práva rozvedených manželů dohodou manželů nebo rozvedených manželů. * § 765/2 návrh na vypořádání rozhodnutím soudu. * § 766-770 Bydlení po zániku manželství

20 * Mateřství * § 775 Matkou dítěte je žena, která je porodila. (§ 50a ZOR) * Příklad: Paní A. B. nemůže otěhotnět, neboť její vaječníky neprodukují žádná vajíčka. Proto lékaři spojí spermii jejího manžela s vajíčkem, které pochází od dárkyně. Vzniklý zárodek (embryo) implantují do dělohy paní A. B., která posléze dítě porodí. Jako matka přichází v úvahu pouze paní A. B., dárkyně vajíčka musí zůstat v anonymitě a nemůže se dožadovat styku s dítětem či vznášet proti paní A. B. jiné požadavky. * Příklad („Náhradní mateřství“): Paní C. D. nemůže dítě donosit, třebaže je schopna otěhotnět. Chce se proto dohodnout s paní X. Y., která by dítě počaté z vajíčka paní C. D. a ze spermie jejího partnera nosila a po porodu by dítě předala paní C. D. Taková dohoda nemá žádné právní následky. Matkou dítěte bude paní X. Y.

21 * Otcovství * NOZ zachovává systém domněnek otcovství * První domněnka § 776 (§ 51/1,2 ZOR) – manžel matky, dítě narozené za trvání manželství nebo do tří set dnů po jeho zániku, prohlášení za neplatné, anebo, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného * § 776/2 Otcovství pozdějšího manžela * § 66/1 Za nezvěstného může soud prohlásit svéprávného člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje. * § 778 (§ 54/3 ZOR) určení otcovství při umělém oplodnění neprovdané ženy – kdo dal souhlas

22 * Otcovství * Druhá domněnka §§ 779-781 (§ 52,53,57/2 ZOR, § 73 OSŘ) * Souhlasné prohlášení rodičů/prohlášení otcovství * Osobně před soudem nebo matrikou * Negativně § 781 duševní porucha matky, těžko překonatelná překážka * Třetí domněnka * § 783/2 Má se za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. * X § 54/2 ZOR …sto osmdesát ….

23 * Popírání otcovství * § 785 manžel * proti dítěti a matce * …do 6 měsíců ode dne kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte * x …do 6 měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě (§ 57/1 ZOR zrušen k 31.12.2011, od 19.3.2012 do 6 měsíců kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti, nejpozději do 3 let od narození … * …. nejpozději do 6 let od narození dítěte * § 792 zrušeno oprávnění nejvyššího státního zástupce k popření otcovství podle § 62 ZOR * Soud může prominout zmeškání lhůty, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek

24 * další úprava rodinného práva * manželské maj. právo (viz zimní semestr) § 708 - 753 * osvojení § 794 - 854 * péče o dítě § 855 – 909 * vyživovací povinnost § 910 – 923 * výchovná opatření § 924 - 926 * Formy péče o dítě mimo rodinu § 928 - 975 * poručenství * opatrovnictví * svěřenectví * pěstounská péče * ústavní výchova

25 * Právo dědické * vybrané problémy

26 * Právo dědické – vybrané problémy * Celková koncepce – viz zimní semestr * Původní úprava v zák. 40/1964 Sb. * nedostatečná * reziduum doby vzniku * Nedostatek respektu k vůli zůstavitele * Preference dědiců před zůstavitelem a věřiteli * Nově * Primárně je kladen důraz na vůli zůstavitele * Úprava dědického práva širší * Návrat tradičních institutů * Možnost využití prvorepublikové judikatury

27 * Hlavní pojmy * Dědické právo je právo na pozůstalost § 1475 * Pozůstalost * Rozšíření předmětu pozůstalosti o práva a povinnosti vázané výlučně na osobu zůstavitele (např. bolestné), pokud byly uznány nebo uplatněny za jeho života § 1475 odst. 2

28 * Dědická nezpůsobilost * § 1481 - vyloučení * čin povahy trestného činu proti zůstaviteli, předku, potomku manželu * zavrženíhodný čin proti projevu posl. vůle (zejm…) * ledaže zůstavitel výslovně prominul * § 1482 – odst. 1 manžel při domácím násilí - odst. 2 rodiče, kteří byli zbavení rodičovské odpovědnosti pro její zneužívání nebo zanedbávání * pak sukcese (potomek vyloučeného) – vyjma odst. 1

29 * Zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se * Zřeknutí se dědického práva § 1484 * Umožňuje dědici zříci se práva smlouvou se zůstavitelem (veřejná listina) zrušení i písemně * Odmítnutí dědictví 1485 - § 1489 * po smrti zůstavitele, není-li to vyloučeno dědickou smlouvou * lze s výhradou povinného dílu * do jednoho měsíce, je-li bydliště dědice v zahraničí pak tři měsíce – vůči soudu * Vzdání se * jen ten, kdo neodmítl * ve prospěch druhého * musí souhlasit ten dědic, v jehož prospěch se dědic vzdal

30 * Pořízení pro případ smrti * Závěť §§ 1494 – 1581 * Dědická smlouva §§ 1582 – 1593 (veřejná listina) * Dovětek § 1498 (kodicil) * jednostranné právní jednání fyzické osoby obdobné závěti, ve kterém tato osoba (budoucí zůstavitel) učiní nějaká opatření pro případ své smrti odlišná od ustanovení dědiců (například někomu určil odkaz). * Kodicil má svůj původ v římském právu, kde šlo původně o prosté dopisy, jimiž zůstavitel vyjádřil přání, aby po jeho smrti nějaká osoba získala určitý majetkový prospěch, tzv. fideikomis.

31 * Připadnutí pozůstalosti dědicům * Přesná pravidla pro připadnutí pozůstalosti § 1499 - 1503 * např. v závěti D1 1/3 a D2 1/3 => zbylá část rovným dílem mezi zákonné * Uvolněný podíl (akrescence) § 1504 * Uvolněný podíl přiroste poměrně ostatním dědicům, jsou-li povolání k dědictví rovným dílem

32 * Závěť * Příklon k většímu respektu vůle zůstavitele * Závěť má být vyložena, tak aby bylo vyhověno vůli zůstavitele §1494 odst. 2 * Nutné datování závěti * jinak při mnohosti neplatnost * Osobní projev (není možné zastoupení) * Od 15 let

33 * Druhy závětí * Výslovně se stanovuje požadavek na písemnou formu § 1532 ledaže se jedná o privilegovanou závěť * Rozlišuje se na závěti pořízené: * Soukromou listinou § 565 * Je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby dokázal její pravost a správnost. * Veřejnou listinou § 568 odst. 2 * Zachycuje-li veřejná listina projev vůle osoby při právním jednání a je-li jednajícím podepsána, zakládá to vůči každému plný důkaz o takovém projevu vůle.

34 * Druhy závětí * Zachovány stávající typy závětí * Holografní * Allografní * Veřejná listina (notářský zápis) * Úlevy při pořizování závěti * Pravidlo pro znesnadnění falšování u allografní závěti § 563 * analfabeti * Speciální úprava allografní závěti pro osoby se smyslovým postižením - § 1535 * U veřejné listiny povinnost sepisujícího přesvědčit se o tom, zda je sepisováno s rozvahou, vážně a bez donucení

35 * Úlevy * Důvod znovuzavedení – rozvaha při pořízení, ale mimořádné situace a požadavek přirozené lidskosti * § 1542 a násl. * Tři druhy: * Ústní závěť § 1542 * Závěť před starostou § 1543 * Závěť na palubě lodi, letadla a ve válečném konfliktu § 1545

36 * Zrušení závěti * Je možné závěť zničit, odvolat nebo pořídit novou * O pořízení nové závěti platí, že pozdější závěť ruší předchozí pokud vedle ní nemůže obstát – ale § 1580 (obnoví se stará)

37 * Vedlejší doložky * Nově zůstaviteli umožněno připojit k závěti vedlejší doložky - § 1551 * Podmínka § 1561n * Doložení času § 1564n * Příkaz (jako rozvazovací podmínka) § 1569n * Splnění vedlejší doložky má právo vymáhat osoba v jejíž prospěch je zřízen nebo vykonavatel, či jiná osoba povolaná závětí * Nepřihlíží se k vedlejším doložkám, které: * Směřují ke zřejmému obtěžování dědice * Odporují veřejnému pořádku * Jsou nesrozumitelné * Zakazují nebo přikazují uzavření manželství, či setrvání v něm * partnerství?

38 * Vedlejší doložky * Vykonavatel závěti § 1553n * Možnost zůstavitele povolat závětí vykonavatele a stanovit povinnosti a odměnu * Lze odstoupit * Funkcí vykonavatele je dbát na řádné splnění poslední vůle * Správce pozůstalosti * Forma veřejné listiny

39 * Svěřenské nástupnictví * Fideikomisární substituce § 1512n Zůstavitel Přední dědic (Institut) Následný dědic (Substitut)

40 * Odkaz * odkaz § 1594 - § 1632 * zůstavitel přikáže určité osobě vydat odkazovníkovi předmět odkazu * Odkazovník je v pozici věřitele dědice (možnost náhradnictví) * Obecně platí, že jsou odkazem zatížení všichni dědicové, podle podílů

41 * Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz * Informace o přednáškách na www.iprazak.cz


Stáhnout ppt "Mgr. Pavel Pražák 3.3.2014 * Vybrané otázky z rodinného a dědického práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google