Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané otázky z rodinného a dědického práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané otázky z rodinného a dědického práva"— Transkript prezentace:

1 Vybrané otázky z rodinného a dědického práva
Mgr. Pavel Pražák

2 Koncepce a procesní souvislost
Původní úprava – ZoR nahrazena částí II. NOZ Kontinuita rodinného práva se současným stavem Zejména formulační odchylky a některé nové instituty (rodinný závod - § 700) Některé obnovené instituty (osvojení zletilého § 796 odst. 2) Procesní úprava „P“ a „C“, avšak nesporná řízení dle ZZŘ procesní odlišnosti od řízení sporných do tohoto právního předpisu dominantní zejména řízení pozůstalostní procesní odraz hmotěpr. institutů (řízení o neex. manž.) Koncepce a procesní souvislost

3 Uzavření manželství § 655 - definice manželství
Znaky – trvalost, svazek muže a ženy, účel Založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc § vznik manželství Prohlášení, svobodný a úplný souhlasný projev vůle, veřejnost, slavnosnost, dva svědci § 657 – rozlišení občanského a církevního sňatku § 659 – způsob uzavření manželství Kladná odpověď, zřejmé prohlášení sňatečné vůle § 667 – sňatek v přímém ohrožení života velitel plavidla, či letadla § 668 – sňatek v cizině před českými orgány – diplomatické mise § 669 – sňatek uzavřený zplnomocněncem na povolení, nahradí projev vůle jednoho ze snoub. Uzavření manželství

4 Překážky § 672 – nezletilost a nikoliv plná svéprávnost,
možnost povolit od 16 let § 673 – omezení svéprávnosti v oblasti uzavření manželství § 674 – bigamie, vc. Registrovaného partnerství, vč. obdobných svazků uzavřených v cizině. § 675 – příbuzenství – řada přímá, vč. osvojení § 676 – poručnictví, svěřenectví, pěstounství Překážky

5 nebyly splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat – alespoň u jedné z osob, u projevu vůle nebo při sňatečném obřadu nebo v souvislosti s tím církevní sňatek - orgán oprávněné církve. obecně i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše šest měsíců. Následek – určení neexistence i bez návrhu (§ 678) Manželství zdánlivé § 667

6 Neplatné manželství § 680 – v případě existence překážky
na návrh osoby, která má právní zájem, Výjimka pr.zájmu = překážka omezené svéprávnosti § Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené. Nelze prohlásit: § 682 – zaniklo-li nebo konvalidace bylo uzavřeno nezletilým, který není plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávn. byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, které se narodilo živé. Neplatné manželství

7 Neplatné manželství § 684 – neplatnost pro nedostatek projevu vůle -
pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání - lhůta 1 rok od chvíle kdy mohl podat, resp. kdy se o důvodu dozvěděl. Neplatné manželství

8 Práva a povinnosti manželů
§ 687 – rovnost, povinnost úcty, žít spolu, být si věrni, respekt důstojnosti, podpora, udržování rodinné společenství, tvorba zdravého rodinného prostředí a společná péče o děti. § 688 informační povinnost mezi manželi příjmy,jmění,uvažované prac.,studijní a pod. činnosti § 689 povinnost brát zřetel na zájmy rodiny při volbě svých pracovních, studijních a podobných činností Práva a povinnosti manželů

9 Uspokojování potřeb rodiny
§ 690 při existenci rodinné domácnosti podle svých os. a majet. poměrů, schopností a možností, zásadně srovnatelná životní úroveň, majetková plnění = osobní péče o rodinu a její členy § 691 při neexistenci rodinné domácnosti každý své náklady, dál existuje povinnost navzájem si pomáhat a podporovat se § 691/2 tvrdostní klauzule při opuštění RD spol. dítě,oba vyž.pov.,jeden manžel opustí RD, bez důvodu hodného zvl. zřetele,odmítá se vrátit, důvody-soud dle zásad slušnosti a dobrých mravů Uspokojování potřeb rodiny

10 Obstarávání zál. rodiny
§ 693 – společně nebo jeden z nich § 694 – běžné záležitosti – pr.jed. 1 manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně; neplatí => sdělení nesouhlasu nejednajícího předem 3. os. neplatí => soud vyloučil na návrh následky bud.pr.jednání druhého manžela vůči třetím osobám. (nelze u obstarávání běžně nezbytné životní potřeby rodiny a jejích členů, zejména dětí, které nenabyly plné svéprávnosti.) V ostatních záležitostech - společně a nerozdílně, dal-li druhý souhlas. Možnost neplatnosti pr.jed. Nežijí-li spolu dle tvrdostní klauzule při opuštění RD - pr.jed. 1 manžela bez souhlasu 2. nezavazuje ani neopravňuje. § 695 možnost jiné úpravy v manželském majetkovém právu (SJM) Obstarávání zál. rodiny

11 Zastupování a výživné § 696 Vzájemné zastupování manželů
(1) vzájemný zástup v běžných záležitostech. neplatí, projeví-li nesouhlas vůči adresátu jednání, anebo zruší-li soud na návrh manžela zástupčí právo druhého manžela (2); nežijí-li manželé spolu za situace uvedené v § 691 odst. 2 - tvrd.kl. (3). § 697 Výživné mezi manžely vzájemná povinnost zásadně stejná hmotná a kulturní úroveň, přednost před vzáj. vyž. pov. rodičů a dětí, obecná ustanovení o výživném. Zastupování a výživné

12 Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
(1) soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů; přitom není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich. (2) nakládání souhlas druhého manžela; ne u věci zanedbatelné hodnoty. (3) jednání bez souhlasu - možnost dovolat se neplatnosti právního jednání. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti

13 Rodinný závod Závod, ve kterém Možnost odchylné úpravy v zaklad. sml.
- společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Možnost odchylné úpravy v zaklad. sml. § 701 – podíl na zisku podle množství a druhu práce § 702 – použití zisku, záležitosti mimo běžné hosp. či změna zásad – hlasování rodiny Rodinný závod

14 § 703 nepřevoditelnost – vyjma členů rodiny za souhlasu všech
§ 704 – převod a přechod při dědění mají přednost členové rodiny zúčastnění na provozu při zcizení předkupní právo Odkaz na zvyklosti a zavedenou praxi - § 707 Rodinný závod

15 Zánik manželství - § 754 jen z důvodů stanovených zákonem = smrt, rozvod
Důvod: rozvrat § 755, hluboce, trvale a nenapravitelně, nelze očekávat obnovení § 755/2 – tvrdostní klauzule § 755/3 - Odst. 3 – rozhodnutí o poměrech nezlet. dětí jako podmínka rozhodnutí o rozvodu § 756 – povin. soudu zjišťovat rozvrat a jeho příčiny Zánik manželství

16 Tvrdostní klauzule § 755 odst. 2 – soud nerozvede pokud v rozporu
a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let. Tvrdostní klauzule

17 bez zjišťování příčin rozvratu, přesvědčení soudu u pravdivosti shodných tvrzení manželů o rozvratu a záměru dosáhnout rozvodu + splnění podmínek: a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí, b) dohoda na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil, c) dohoda na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu. - písmená forma + ověřené podpisy Rozvod „nesporný“

18 Následky zániku § 759 – možnost změny příjmení, do 6 měsíců
§ 760 – výživné rozvedeného manžela neschopnost sám se živit s původem v manželství nebo v souvislosti s ním, VP v přiměřeném rozsahu, lze-li to na něm spravedlivě požadovat(věk,zdr.stav ) při rozhodování o výživném nebo výši zřetel na: délku trvání rozvedeného manželství a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka, b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem, c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost, d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo e) je dán jiný obdobně závažný důvod. Následky zániku

19 Následky zániku Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství
§ 764/1 - smrtí - dědictví § 764/2 - prohlášení za mrtvého - ke dni, který je uveden jako den jeho smrti. § 765/1 – rozvod - spravují se majetkové povin. a práva rozvedených manželů dohodou manželů nebo rozvedených manželů. § 765/2 návrh na vypořádání rozhodnutím soudu. § Bydlení po zániku manželství Následky zániku

20 Mateřství § 775 Matkou dítěte je žena, která je porodila. (§ 50a ZOR)
Příklad: Paní A. B. nemůže otěhotnět, neboť její vaječníky neprodukují žádná vajíčka. Proto lékaři spojí spermii jejího manžela s vajíčkem, které pochází od dárkyně. Vzniklý zárodek (embryo) implantují do dělohy paní A. B., která posléze dítě porodí. Jako matka přichází v úvahu pouze paní A. B., dárkyně vajíčka musí zůstat v anonymitě a nemůže se dožadovat styku s dítětem či vznášet proti paní A. B. jiné požadavky. Příklad („Náhradní mateřství“): Paní C. D. nemůže dítě donosit, třebaže je schopna otěhotnět. Chce se proto dohodnout s paní X. Y., která by dítě počaté z vajíčka paní C. D. a ze spermie jejího partnera nosila a po porodu by dítě předala paní C. D. Taková dohoda nemá žádné právní následky. Matkou dítěte bude paní X. Y. Mateřství

21 Otcovství NOZ zachovává systém domněnek otcovství
První domněnka § 776 (§ 51/1,2 ZOR) – manžel matky, dítě narozené za trvání manželství nebo do tří set dnů po jeho zániku, prohlášení za neplatné, anebo, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného § 776/2 Otcovství pozdějšího manžela § 66/1 Za nezvěstného může soud prohlásit svéprávného člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje. § 778 (§ 54/3 ZOR) určení otcovství při umělém oplodnění neprovdané ženy – kdo dal souhlas Otcovství

22 Otcovství Druhá domněnka §§ 779-781 (§ 52,53,57/2 ZOR, § 73 OSŘ)
Souhlasné prohlášení rodičů/prohlášení otcovství Osobně před soudem nebo matrikou Negativně § 781 duševní porucha matky, těžko překonatelná překážka Třetí domněnka § 783/2 Má se za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. X § 54/2 ZOR …sto osmdesát …. Otcovství

23 Popírání otcovství § 785 manžel proti dítěti a matce
…do 6 měsíců ode dne kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte x …do 6 měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě (§ 57/1 ZOR zrušen k , od do 6 měsíců kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti, nejpozději do 3 let od narození … …. nejpozději do 6 let od narození dítěte § 792 zrušeno oprávnění nejvyššího státního zástupce k popření otcovství podle § 62 ZOR Soud může prominout zmeškání lhůty, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek Popírání otcovství

24 další úprava rodinného práva
manželské maj. právo (viz zimní semestr) § osvojení § péče o dítě § 855 – 909 vyživovací povinnost § 910 – 923 výchovná opatření § Formy péče o dítě mimo rodinu § poručenství opatrovnictví svěřenectví pěstounská péče ústavní výchova další úprava rodinného práva

25 vybrané problémy Právo dědické

26 Právo dědické – vybrané problémy
Celková koncepce – viz zimní semestr Původní úprava v zák. 40/1964 Sb. nedostatečná reziduum doby vzniku Nedostatek respektu k vůli zůstavitele Preference dědiců před zůstavitelem a věřiteli Nově Primárně je kladen důraz na vůli zůstavitele Úprava dědického práva širší Návrat tradičních institutů Možnost využití prvorepublikové judikatury Právo dědické – vybrané problémy

27 Hlavní pojmy Dědické právo je právo na pozůstalost § 1475 Pozůstalost
Rozšíření předmětu pozůstalosti o práva a povinnosti vázané výlučně na osobu zůstavitele (např. bolestné), pokud byly uznány nebo uplatněny za jeho života § 1475 odst. 2 Hlavní pojmy

28 Dědická nezpůsobilost
§ vyloučení čin povahy trestného činu proti zůstaviteli, předku, potomku manželu zavrženíhodný čin proti projevu posl. vůle (zejm…) ledaže zůstavitel výslovně prominul § 1482 – odst. 1 manžel při domácím násilí - odst. 2 rodiče, kteří byli zbavení rodičovské odpovědnosti pro její zneužívání nebo zanedbávání pak sukcese (potomek vyloučeného) – vyjma odst. 1 Dědická nezpůsobilost

29 Zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se
Zřeknutí se dědického práva § 1484 Umožňuje dědici zříci se práva smlouvou se zůstavitelem (veřejná listina) zrušení i písemně Odmítnutí dědictví § 1489 po smrti zůstavitele, není-li to vyloučeno dědickou smlouvou lze s výhradou povinného dílu do jednoho měsíce, je-li bydliště dědice v zahraničí pak tři měsíce – vůči soudu Vzdání se jen ten, kdo neodmítl ve prospěch druhého musí souhlasit ten dědic, v jehož prospěch se dědic vzdal Zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se

30 Pořízení pro případ smrti
Závěť §§ 1494 – 1581 Dědická smlouva §§ 1582 – 1593 (veřejná listina) Dovětek § 1498 (kodicil) jednostranné právní jednání fyzické osoby obdobné závěti, ve kterém tato osoba (budoucí zůstavitel) učiní nějaká opatření pro případ své smrti odlišná od ustanovení dědiců (například někomu určil odkaz). Kodicil má svůj původ v římském právu, kde šlo původně o prosté dopisy, jimiž zůstavitel vyjádřil přání, aby po jeho smrti nějaká osoba získala určitý majetkový prospěch, tzv. fideikomis. Pořízení pro případ smrti

31 Připadnutí pozůstalosti dědicům
Přesná pravidla pro připadnutí pozůstalosti § např. v závěti D1 1/3 a D2 1/3 => zbylá část rovným dílem mezi zákonné Uvolněný podíl (akrescence) § 1504 Uvolněný podíl přiroste poměrně ostatním dědicům, jsou-li povolání k dědictví rovným dílem Připadnutí pozůstalosti dědicům

32 Závěť Příklon k většímu respektu vůle zůstavitele
Závěť má být vyložena, tak aby bylo vyhověno vůli zůstavitele §1494 odst. 2 Nutné datování závěti jinak při mnohosti neplatnost Osobní projev (není možné zastoupení) Od 15 let Závěť

33 Výslovně se stanovuje požadavek na písemnou formu § 1532 ledaže se jedná o privilegovanou závěť
Rozlišuje se na závěti pořízené: Soukromou listinou § 565 Je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby dokázal její pravost a správnost. Veřejnou listinou § 568 odst. 2 Zachycuje-li veřejná listina projev vůle osoby při právním jednání a je-li jednajícím podepsána, zakládá to vůči každému plný důkaz o takovém projevu vůle. Druhy závětí

34 Druhy závětí Zachovány stávající typy závětí
Holografní Allografní Veřejná listina (notářský zápis) Úlevy při pořizování závěti Pravidlo pro znesnadnění falšování u allografní závěti § 563 analfabeti Speciální úprava allografní závěti pro osoby se smyslovým postižením - § 1535 U veřejné listiny povinnost sepisujícího přesvědčit se o tom, zda je sepisováno s rozvahou, vážně a bez donucení Druhy závětí

35 Důvod znovuzavedení – rozvaha při pořízení, ale mimořádné situace a požadavek přirozené lidskosti
§ 1542 a násl. Tři druhy: Ústní závěť § 1542 Závěť před starostou § 1543 Závěť na palubě lodi, letadla a ve válečném konfliktu § 1545 Úlevy

36 Zrušení závěti Je možné závěť zničit, odvolat nebo pořídit novou
O pořízení nové závěti platí, že pozdější závěť ruší předchozí pokud vedle ní nemůže obstát – ale § 1580 (obnoví se stará) Zrušení závěti

37 Nově zůstaviteli umožněno připojit k závěti vedlejší doložky - § 1551
Podmínka § 1561n Doložení času § 1564n Příkaz (jako rozvazovací podmínka) § 1569n Splnění vedlejší doložky má právo vymáhat osoba v jejíž prospěch je zřízen nebo vykonavatel, či jiná osoba povolaná závětí Nepřihlíží se k vedlejším doložkám, které: Směřují ke zřejmému obtěžování dědice Odporují veřejnému pořádku Jsou nesrozumitelné Zakazují nebo přikazují uzavření manželství, či setrvání v něm partnerství? Vedlejší doložky

38 Vedlejší doložky Vykonavatel závěti § 1553n Správce pozůstalosti
Možnost zůstavitele povolat závětí vykonavatele a stanovit povinnosti a odměnu Lze odstoupit Funkcí vykonavatele je dbát na řádné splnění poslední vůle Správce pozůstalosti Forma veřejné listiny Vedlejší doložky

39 Svěřenské nástupnictví
Fideikomisární substituce § 1512n Zůstavitel Přední dědic (Institut) Následný dědic (Substitut) Svěřenské nástupnictví

40 odkaz § § 1632 zůstavitel přikáže určité osobě vydat odkazovníkovi předmět odkazu Odkazovník je v pozici věřitele dědice (možnost náhradnictví) Obecně platí, že jsou odkazem zatížení všichni dědicové, podle podílů Odkaz

41 KONEC Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz
Informace o přednáškách na KONEC


Stáhnout ppt "Vybrané otázky z rodinného a dědického práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google