Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hasičský záchranný sbor České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hasičský záchranný sbor České republiky"— Transkript prezentace:

1 Hasičský záchranný sbor České republiky
2011

2 Požární prevence v bytových domech

3 Požáry v domácnostech Požáry v domácnostech patří dlouhodobě k nejčastějšímu odvětví vzniku požárů. V roce 2010 došlo v domácnostech k požárům, při nichž zemřelo 68 osob a 551 osob bylo zraněno, škody činily přes 423 miliónů korun. Od roku 2006 (2006 – 2010) zemřelo při požárech v domácnostech 334 osob. Nejčastější příčinou požárů v domácnostech je nedbalost, následují technické závady, úmyslná zapálení a závady komínů a topidel.

4 Nejčastější příčina – lidská neopatrnost
Nedbalost při zacházení s otevřeným ohněm (odbíhání při vaření, svíčky bez dozoru atd.) Nedbalost při kouření (nevhodně odložené nedopalky, vyhazování špatně uhašených nedopalků do koše atd.) Nedbalost při vytápění (nedodržení bezpečnostních vzdáleností od topidel atd.) Přetěžování elektrických zásuvek (velké množství elektrických spotřebičů v domácnostech) Nedbalá manipulace s hořlavými plyny a kapalinami Nedbalá obsluha elektrických zařízení (nedodržování návodů od výrobce, používání elektrospotřebičů k jiným funkčním účelům)

5 Několik rad k předcházení vzniku požárů v domácnostech
Nenechávat otevřený oheň bez dozoru Neodcházet od vaření k jiným činnostem Elektrické a plynové spotřebiče udržovat v dobrém technickém stavu Dodržovat návody a doporučení výrobců spotřebičů Používat spotřebiče pouze k účelu, pro který byly vyrobeny Dodržovat základní bezpečnostní předpisy při zacházení s otevřeným ohněm a spotřebiči Při kouření dbát na dokonalé uhašení nedopalků a zápalek Udržovat volné únikové cesty a únikové východy Instalovat dle návodu hlásič požáru (příp. i detektor úniku plynů) Při odchodu z domova: vypnout světla a elektrické spotřebiče (např. pračka, rychlovarná konvice), uhasit otevřený oheň, zavřít okna

6 Vzniku požáru je třeba preventivně předcházet
Filmové šoty HASIČI VARUJÍ, které jsou k dispozici volně ke stažení na webových stránkách v sekci služby pro veřejnost – ke stažení, varují, jak snadno a rychle může v domácnosti vzniknout požár a názorně ukazují, jak lze požáru předejít.

7 Hlásič požáru

8 Hasicí přístroj

9 Opuštění domácnosti

10 Požární prevence v bytových domech
Celkové množství vzniklých požárů je do značné míry ovlivněno působením lidského faktoru a úzce souvisí s obecně nízkou mírou právního vědomí. Základní právním předpisem v oblasti požární ochrany je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

11 Základní povinnosti na úseku požární ochrany dle zákona o požární ochraně:
udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest, označovat směry úniku, únikové východy a evakuační výtahy udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku označovat a udržovat volně přístupné hlavní uzávěry vody, plynu a elektrické energie dodržovat technické podmínky a návody (revize a kontroly) kontrolovat provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení a přenosných hasicích přístrojů a zajistit k nim volný přístup

12 Základní povinnosti na úseku požární ochrany dle zákona o požární ochraně:
zřetelně zveřejnit čísla tísňového volání, popřípadě další pokyny ke způsobu ohlášení požáru označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení bezodkladně oznamovat každý požár vzniklý při provozovaných činnostech nebo v prostorách, které vlastníme nebo užíváme, a to i v případě, že požár sami uhasíme

13 Příčinou většiny požárů je špatný technický stav objektů a nevhodné chování lidí. Ale i přes veškeré snahy a opatrnost může k požáru dojít vlivem souhry nepříznivých okolností. Pro všechny tyto případy jsou stavby vybavovány věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními.

14 Přenosné hasicí přístroje
Přenosné hasicí přístroje jsou určeny pro tzv. prvotní zásah. Hasicí přístroje se v bytových domech instalují bez ohledu na to, zda jsou v domě požární hydranty či nikoliv. Množství, druhy a způsob vybavení prostor přenosnými hasicími přístroji vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby. Pokud množství, druhy a způsob vybavení prostor přenosnými hasicími přístroji není stanoveno, instalují se na každých započatých 200 m2 půdorysné plchy podlaží jeden přenosný hasicí přístroj.

15 Přenosné hasicí přístroje
Hasicí přístroj se umisťuje tak, aby byl vždy snadno viditelný a volně přístupný. Rukojeť hasicího přístroje zavěšeného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroj umístěný na podlaze musí být vhodným způsobem zajištěn proti pádu. Kontrola provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok.

16 Hydrantové systémy Ve většině bytových domů jsou instalovány vnitřní hydrantové systémy. Kontrola provozuschopnosti hydrantů se provádí nejméně jednou za rok. K hydrantům musí být zajištěn trvale volný přístup.

17 Problematika uzamykání hydrantových skříní
Uzamykání hydrantových skříní je za určitých podmínek možné. Uzamykání hydrantových skříní visacími či jinými zámky je možné, ovšem klíč musí být přístupný v bezprostřední vzdálenosti od zařízení, např. klíč v zasklené skříňce u hydrantu. Není tedy přípustné hydrantové skříně pouze uzamknout a klíče rozdat lidem v domě.

18 Únikové cesty Chodby a schodiště – společné prostory bytových domů je nutné chápat jako systém únikových cest. Únikové cesty musí být trvale volně průchodné. Společné prostory bývají částečně zastavěny vybavením, která je má „zkulturnit“ nebo které se do bytové jednotky nevešlo či je již nadbytečné. Tím je ale zúžena vlastní úniková cesta a také zvýšeno riziko vzniku požáru. Nepřípustné je instalování tzv. „koulí“ místo klik u vstupních dveří do bytových domů.

19 Zúžení komunikačního prostoru, který je součástí únikové cesty bytového domu.

20 Sklepy, sklepní kóje, komory
Sklepní prostory se často stávají odkladištěm již nepotřebných předmětů všeho druhu, ale např. i rezervních pohonných hmot, zbytků barev, ředidel, výjimkou nejsou ani tlakové lahve. Ve společných prostorách bytových domů je zakázáno skladovat nádoby s hořlavými a hoření podporujícími plyny a hořlavými kapalinami!!! V prostorách sklepů skladovat pouze ty předměty, které bezprostředně souvisí s provozem domácnosti, a čas od času provést „generální úklid“.

21 Motocykly v bytových domech
Garážování motocyklů s obsahem motoru do 50 cm3 v prostorách bytových domů lze jen v místnosti, která tvoří samostatný požární úsek a byla k tomu účelu kolaudována (např. jako kočárkárna a místnost pro úschovu jízdních kol a motocyklů). Větší motorky musí být pouze v prostorách, které splňují technické podmínky pro garáže motorových vozidel.

22 kpt. Mgr. Klára Soušková HZS Královéhradeckého kraje odbor Prevence
Děkuji za pozornost kpt. Mgr. Klára Soušková HZS Královéhradeckého kraje odbor Prevence


Stáhnout ppt "Hasičský záchranný sbor České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google