Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

veřejného ochránce práv problematikou rovného zacházení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "veřejného ochránce práv problematikou rovného zacházení"— Transkript prezentace:

1 veřejného ochránce práv problematikou rovného zacházení
Dosavadní zkušenosti veřejného ochránce práv s problematikou rovného zacházení

2 Kdybych byl skeptikem…
lidé nerozumí pojmu diskriminace lidé nevědí, na koho se mohou obrátit v případě, že jsou diskriminováni o důkazy prokazující diskriminační jednání je vždy nouze inspekční orgány nedělají svou práci dobře ombudsman nemá silné pravomoci při boji s diskriminací neexistuje kvalifikovaná právní pomoc pro oběti diskriminace soudy neznají antidiskriminační legislativu a související judikaturu

3 Skeptikem ale nejsem a nesmím být…
od toho si mě ostatně daňoví poplatníci neplatí všechny bariéry lze překonat, chce to jen vytrvat každá norma se musí zažít a společnost se musí časem zákonitě proměnit v jádru jde o ochranu lidské důstojnosti – hodnota nikoliv efemérní

4 Obsah Působnost veřejného ochránce práv Řešení konkrétního podnětu
Metodická pomoc obětem diskriminace Strategická litigace Doporučení, výzkum Legislativní a jiné změny Síť Equinet

5 Působnost a činnost ochránce
Ochrana osob před jednáním úřadů a institucí jmenovaných v zákoně, pokud je toto jednání: v rozporu s právem neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy v případě nečinnosti Systematické návštěvy míst, kde se nalézají osoby omezené na svobodě (působnost od 1. ledna 2006) Ochrana proti diskriminaci (působnost od 1. prosince 2009) Sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění (od 1. ledna 2012)

6 Ochránce jako antidiskriminační místo
Oddělení rovného zacházení Poskytování metodické pomoci: Vyhodnocení, zda se může jednat o diskriminaci Poradenství obětem – jak postupovat, na koho se obrátit, jak podat návrh na zahájení řízení z důvodu diskriminace Výzkum Zveřejňování zpráv a doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací Komunikace s evropskými subjekty

7 Pomoc obětem diskriminace
Ochránce „poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskriminace“ Posouzení, zda se může nebo nemůže jednat o diskriminaci Shromažďování důkazů využitelných v soudním řízení Poradenství obětem – jak postupovat, na koho se obrátit, jak podat návrh na zahájení řízení z důvodu diskriminace

8 VOP a oblasti diskriminace (2011,2012)

9 Postup Přijetí podnětu Vyhodnocení Výzva protistraně k vyjádření
Poskytnutí obecné rady Zahájení šetření Výzva protistraně k vyjádření Náprava, vysvětlení Nevyjádří se Vyjádří se, ale problém neodstraní Zpracování zprávy o šetření Náprava (smírné řešení) K nápravě nedošlo

10 Konkrétní podnět I Pane ombudsmane, píšu Vám, jelikož nevím, na koho se můžu obrátit. Jsem z toho všeho zoufalá. Kamarádka mi poradila, ať zkusím Vás. Píšu hlavně kvůli svému synovi Prokůpkovi (ročník 2005). Prokůpek má poruchu autistického spektra (Aspergerův syndrom), ve škole ho nechtějí. Prokůpkova třídní učitelka a ředitel na mě několikrát tlačili, ať změním školu. Dokonce změnili školní řád, že od příštího školního roku nebudou přijímat děti se zdravotními poruchami. Mají to i na školním webu.

11 Konkrétní podnět II Prokůpek měl ve výuce asistentku, která mu pomáhala, ale teď ji nemá, jelikož sociálka rozhodla, že nám odebere příspěvek na péči v I. stupni. Odvolala jsem se, ale marně. Ministerstvo práce souhlasí se sociálkou – rozhodnutí jsem si předevčírem vyzvedla na poště a probrečela jsem celou noc. Prokůpek nemůže ani navštěvovat školní družinu odpoledne (nechtějí ho tam, protože prý nespolupracuje), když jsem v práci…no, vlastně, když jsem ještě chodila do práce…

12 Konkrétní podnět III Před týdnem jsem totiž dostala výpověď. Prý z organizačních důvodů. Včera jsem se dozvěděla od bývalé kolegyně, že na mé místo vzali nějakého mladého muže a pochopitelně bez dětí. Není to diskriminace? Vždyť jsem pro firmu pracovala 10 let a nikdy jsem neměla problém. Jenom kvůli Prokůpkovi jsem měla časté pobíhání po lékařích, úřadech, školních poradnách v pracovní době, což mi nadřízená často vyčítala. Ale svou práci jsem vždy měla hotovou v termínu (dodělávala jsem ji po nocích, až Prokůpek usnul). Chtěla jsem, aby mně firma upravila pracovní dobu (úlevy dopoledne kvůli synovi), aby nevznikaly problémy, ale vedoucí to odmítl!

13 Konkrétní podnět IV Pane ombudsmane, jsem na pokraji svých sil. Jsem samoživitelka, teď bez práce (kdo ví, jestli dneska vůbec nějakou novou najdu). Končí mně nájem. Chtěla jsem městský byt, ale pokud budu pobírat dávky, nesplním podmínky od města na přidělení bytu (navíc jako matka samoživitelka!)… Prokůpek je ve škole nešťastný, nosí špatné známky a mám pocit, že jeho stav se zhoršuje. Do poradny jdeme znovu za dva měsíce, ale už posledně mi naznačovali, že bych ho měla dát do zvláštní školy. Jsme slušná rodina, nemáme dluhy, nikdy jsme neměli s nikým problémy. Poradila bych se s advokátem, ale nemám na rozhazování. Prosím, pomozte mně. Jste moje poslední naděje. Renáta Smutná

14 Otázky k případu Kdo se mohl podle vylíčených skutečností tohoto případu stát obětí diskriminace podle antidiskriminačního zákona? Splňuje podání všechny náležitosti podnětu podle zákona o veřejném ochránci práv? Na které státní orgány by se mohla ve své věci paní Smutná obrátit a co by od nich mohla očekávat? Které subjekty zmíněné v případě mají zákonem danou povinnost odpovědět veřejnému ochránci práv na jeho výzvu? Může osoba získat v České republice bezplatnou právní pomoc od advokáta, a pokud ano, v jakém rozsahu?

15 Nastínění řešení I přímá diskriminace (zdravotní postižení – vzdělání, pohlaví/rodičovství – zaměstnání, tzv. odvozená diskriminace) nepřímá diskriminace (pohlaví/rodičovství, přístup k bydlení)

16 Nastínění řešení II vždy svá tvrzení podložit doklady – adresnost informací orgány: SÚIP, soud (civilní, správní), ČŠI, MV (odbor dozoru a kontroly) chybí zákon o bezplatné právní pomoci (supluje ČAK, NGO)

17 Metodická pomoc obětem diskriminace
Šetření ochránce Ověření tvrzení Získání důkazů Smírné řešení V rámci šetření nedošlo k nápravě Metodická pomoc oběti Oběť má finanční prostředky – možnost konzultací s advokáty Oběť nemá finanční prostředky – předání případu advokátům pro bono + konzultace

18 Ochránce jako „koordinátor“ testování (spolupráce stěžovatele, ochránce a nevládních organizací)
ochrana práv jednotlivců – obětí diskriminace do rozsahu poskytování metodické pomoci spadá i právní rada, jakým způsobem lze opatřit důkazy pro případné soudní řízení časový prvek – uzavření dohod o spolupráci s nevládními organizacemi (IQ Roma servis, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Liga lidských práv)

19 Praktické příklady testingu I
sp. zn. 264/2011/DIS/JKV – nepřijetí muže – uchazeče o zaměstnání I. Systematické odmítání uchazečů o zaměstnání mužského pohlaví v případech, kdy k tomu není věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce, představuje přímou diskriminaci založenou na pohlaví. II. Diskriminaci z důvodu pohlaví představuje i veřejné prohlášení o tom, že zaměstnavatel na danou pozici nezaměstná muže, nebo sdělení, že preferuje ženy. Prohlášení může odradit uchazeče o zaměstnání, a působit tak jako překážka při uplatnění jejich práva na zaměstnání. III. Při posuzování, zda došlo k diskriminaci, není rozhodné, zda informaci o nemožnosti zaměstnat muže podala osoba, která není oprávněna o přijímání zaměstnanců rozhodovat. Za jednání zaměstnanců a zaměstnankyň prodejen, do nichž budou noví zaměstnanci a zaměstnankyně přijímáni, odpovídá zaměstnavatel i v případě, že tito překročí svá oprávnění.

20 Praktické příklady testingu II
sp. zn. 67/2012/DIS/JKV – neposkytnutí zdravotní péče z důvodu etnického původu I. Lékař či lékařka má právo odmítnout pacienta či pacientku pouze z důvodů vymezených zákonem, nemůže se přitom rozhodnout až při osobním kontaktu s pacientem či pacientkou, zda je přijme k registraci. II. Jako důkaz v soudním řízení lze použít nahrávky jednání s lékařkou i záznam telefonického hovoru při vyjednávání o možné návštěvě, neboť se nejedná o projevy osobní povahy.

21 Bezplatná právní pomoc – strategická litigace
Memorandum o spolupráci VOP a Pro bono aliance (2012) 7 případů diskriminace ročně (+ max. 3 bez prvku diskriminace) Zdarma právní služby Oběť nese související náklady (soudní poplatky, cestovné, poštovné, apod.) Předané případy: 189/2011/DIS, 18/2012/DIS – náhubky pro asistenční psy 199/2011/DIS – věk, zaměstnání

22 Výběr případů Ukončeno zjištěním diskriminace
S největší pravděpodobností došlo k diskriminaci Osobnost oběti diskriminace („vhodný klient“) Oběť má zájem o řešení soudní cestou Řešení otázky zásadního právního významu Dopad na legislativu Dopad na aplikační praxi Naděje na úspěch

23 Přenos (sdílení) důkazního břemene (§ 133a o.s.ř.)
Uvede-li žalobce skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Smyslem přesunout břemeno na subjekt, který má přístup k relevantním informacím Žalovaný nemá/nemůže prokazovat negativní skutečnost (nediskriminaci), ale skutečné důvody jednání

24 Ostatní DIS důvody (kromě národnosti)
Rozsah § 133a o.s.ř. Přesun důkazního břemene se neuplatní ve všech případech diskriminace podle ADZ, rozsah ust. § 133a je užší Rasa, etnický původ Pohlaví Ostatní DIS důvody (kromě národnosti) Oblasti mimo ADZ Soc. zabezpečení, zdravotní péče vzdělání, Zboží a služby Pracovněprávní oblasti

25 Výzkum Zjišťování stavu diskriminace ve společnosti Metody:
Dotazníkové šetření Rozhovory Situační testování Výzkum ochránce k projevům diskriminace v pracovní inzerci Výzkum etnického složení žáků bývalých zvláštních škol (navazuje na rozsudek ESLP D.H. a ostatní vs. Česká republika) Výzkum ochránce týkající se přístupu seniorů k finančním službám

26 Doporučení Může navazovat na výzkum Koncepční práce
Legislativní doporučení Informování veřejnosti Dopad na oběti – možnost požádat ochránce o pomoc Dopad na subjekty, které se mohou dopouštět diskriminace – poskytovatelé zboží a služeb, zaměstnavatelé, apod.

27 Doporučení Doporučení ochránce k naplňování práva na rovné zacházení s žadateli o pronájem obecního bytu Doporučení ochránce k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci Doporučení ochránce pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor Doporučení ochránce k rovnému zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání Doporučení ochránce k požadavku výpisu z rejstříku trestů jako kritéria pro přijetí do zaměstnání Doporučení ochránce k cenovému rozlišování

28 Equinet European Network of Equality Bodies
Vznik 2002 Mezinárodní uskupení 37 partnerských organizací 30 evropských států Nejen EU Sídlo v Bruselu

29 Equinet - činnost Výměna a sdílení informací Pořádání kurzů a seminářů
Sdružení „national equality bodies“ Výměna a sdílení informací Pořádání kurzů a seminářů Vydávání publikací, stanovisek Studie Working groups

30 Legislativní změny Situační testing Přímý přístup NGO k soudu
Strašák „whistleblowing“ Snížení soudního poplatku za ADZ žalobu (doporučení VOP za rok 2012) Vedlejší účastenství ochránce při abstraktní kontrole ústavnosti norem (již od ) Ochránce jako povinné připomínkové místo

31 Změny v postupech, vnější vztahy
Intenzivnější spolupráce s NGO VOP jako doplňkový mechanismus ochrany práv Sjednocení statistických informací napříč veřejnou správou, spisový znak pro soudní řízení podle ADZ Mediace (zejména pracovněprávní oblast, zdravotní postižení) Cíleně zaměřené vzdělávací aktivity (pedagogové, personalisté, soudci a asistenti soudců, novináři)

32 Závěr Charakter instituce nabízí široké možnosti
Konkrétní naplnění činností záleží na rozhodnutí veřejného ochránce práv Charakter instituce nabízí široké možnosti Prostor pro dynamickou interpretaci působnosti veřejného ochránce práv i antidiskriminačního práva Smyslem je efektivně pomáhat obětem diskriminace Přispívat do celospolečenské diskuse

33 Děkuji za pozornost E-mail: petr.polak@ochrance.cz
Tel.: Web:


Stáhnout ppt "veřejného ochránce práv problematikou rovného zacházení"

Podobné prezentace


Reklamy Google