Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dosavadní zkušenosti veřejného ochránce práv s problematikou rovného zacházení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dosavadní zkušenosti veřejného ochránce práv s problematikou rovného zacházení."— Transkript prezentace:

1 Dosavadní zkušenosti veřejného ochránce práv s problematikou rovného zacházení

2 www.ochrance.cz 2 Kdybych byl skeptikem…  lidé nerozumí pojmu diskriminace  lidé nevědí, na koho se mohou obrátit v případě, že jsou diskriminováni  o důkazy prokazující diskriminační jednání je vždy nouze  inspekční orgány nedělají svou práci dobře  ombudsman nemá silné pravomoci při boji s diskriminací  neexistuje kvalifikovaná právní pomoc pro oběti diskriminace  soudy neznají antidiskriminační legislativu a související judikaturu

3 www.ochrance.cz 3 Skeptikem ale nejsem a nesmím být…  od toho si mě ostatně daňoví poplatníci neplatí  všechny bariéry lze překonat, chce to jen vytrvat  každá norma se musí zažít a společnost se musí časem zákonitě proměnit  v jádru jde o ochranu lidské důstojnosti – hodnota nikoliv efemérní

4 www.ochrance.cz 4 Obsah  Působnost veřejného ochránce práv  Řešení konkrétního podnětu  Metodická pomoc obětem diskriminace  Strategická litigace  Doporučení, výzkum  Legislativní a jiné změny  Síť Equinet

5 www.ochrance.cz 5 Působnost a činnost ochránce  Ochrana osob před jednáním úřadů a institucí jmenovaných v zákoně, pokud je toto jednání: • v rozporu s právem • neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy • v případě nečinnosti  Systematické návštěvy míst, kde se nalézají osoby omezené na svobodě (působnost od 1. ledna 2006)  Ochrana proti diskriminaci (působnost od 1. prosince 2009)  Sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění (od 1. ledna 2012)

6 www.ochrance.cz 6 Ochránce jako antidiskriminační místo ● Oddělení rovného zacházení  Poskytování metodické pomoci:  Vyhodnocení, zda se může jednat o diskriminaci  Poradenství obětem – jak postupovat, na koho se obrátit, jak podat návrh na zahájení řízení z důvodu diskriminace  Výzkum  Zveřejňování zpráv a doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací  Komunikace s evropskými subjekty

7 www.ochrance.cz 7 Pomoc obětem diskriminace  Ochránce „poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskriminace“  Posouzení, zda se může nebo nemůže jednat o diskriminaci  Shromažďování důkazů využitelných v soudním řízení  Poradenství obětem – jak postupovat, na koho se obrátit, jak podat návrh na zahájení řízení z důvodu diskriminace

8 www.ochrance.cz 8 VOP a oblasti diskriminace (2011,2012)

9 www.ochrance.cz 9 Postup  Přijetí podnětu  Vyhodnocení  Poskytnutí obecné rady  Zahájení šetření  Výzva protistraně k vyjádření  Náprava, vysvětlení  Nevyjádří se  Vyjádří se, ale problém neodstraní  Zpracování zprávy o šetření  Náprava (smírné řešení)  K nápravě nedošlo

10 www.ochrance.cz 10 Konkrétní podnět I Pane ombudsmane, píšu Vám, jelikož nevím, na koho se můžu obrátit. Jsem z toho všeho zoufalá. Kamarádka mi poradila, ať zkusím Vás. Píšu hlavně kvůli svému synovi Prokůpkovi (ročník 2005). Prokůpek má poruchu autistického spektra (Aspergerův syndrom), ve škole ho nechtějí. Prokůpkova třídní učitelka a ředitel na mě několikrát tlačili, ať změním školu. Dokonce změnili školní řád, že od příštího školního roku nebudou přijímat děti se zdravotními poruchami. Mají to i na školním webu.

11 www.ochrance.cz 11 Konkrétní podnět II Prokůpek měl ve výuce asistentku, která mu pomáhala, ale teď ji nemá, jelikož sociálka rozhodla, že nám odebere příspěvek na péči v I. stupni. Odvolala jsem se, ale marně. Ministerstvo práce souhlasí se sociálkou – rozhodnutí jsem si předevčírem vyzvedla na poště a probrečela jsem celou noc. Prokůpek nemůže ani navštěvovat školní družinu odpoledne (nechtějí ho tam, protože prý nespolupracuje), když jsem v práci…no, vlastně, když jsem ještě chodila do práce…

12 www.ochrance.cz 12 Konkrétní podnět III Před týdnem jsem totiž dostala výpověď. Prý z organizačních důvodů. Včera jsem se dozvěděla od bývalé kolegyně, že na mé místo vzali nějakého mladého muže a pochopitelně bez dětí. Není to diskriminace? Vždyť jsem pro firmu pracovala 10 let a nikdy jsem neměla problém. Jenom kvůli Prokůpkovi jsem měla časté pobíhání po lékařích, úřadech, školních poradnách v pracovní době, což mi nadřízená často vyčítala. Ale svou práci jsem vždy měla hotovou v termínu (dodělávala jsem ji po nocích, až Prokůpek usnul). Chtěla jsem, aby mně firma upravila pracovní dobu (úlevy dopoledne kvůli synovi), aby nevznikaly problémy, ale vedoucí to odmítl!

13 www.ochrance.cz 13 Konkrétní podnět IV Pane ombudsmane, jsem na pokraji svých sil. Jsem samoživitelka, teď bez práce (kdo ví, jestli dneska vůbec nějakou novou najdu). Končí mně nájem. Chtěla jsem městský byt, ale pokud budu pobírat dávky, nesplním podmínky od města na přidělení bytu (navíc jako matka samoživitelka!)… Prokůpek je ve škole nešťastný, nosí špatné známky a mám pocit, že jeho stav se zhoršuje. Do poradny jdeme znovu za dva měsíce, ale už posledně mi naznačovali, že bych ho měla dát do zvláštní školy. Jsme slušná rodina, nemáme dluhy, nikdy jsme neměli s nikým problémy. Poradila bych se s advokátem, ale nemám na rozhazování. Prosím, pomozte mně. Jste moje poslední naděje. Renáta Smutná

14 www.ochrance.cz 14 Otázky k případu  Kdo se mohl podle vylíčených skutečností tohoto případu stát obětí diskriminace podle antidiskriminačního zákona?  Splňuje podání všechny náležitosti podnětu podle zákona o veřejném ochránci práv?  Na které státní orgány by se mohla ve své věci paní Smutná obrátit a co by od nich mohla očekávat?  Které subjekty zmíněné v případě mají zákonem danou povinnost odpovědět veřejnému ochránci práv na jeho výzvu?  Může osoba získat v České republice bezplatnou právní pomoc od advokáta, a pokud ano, v jakém rozsahu?

15 www.ochrance.cz 15 Nastínění řešení I  přímá diskriminace (zdravotní postižení – vzdělání, pohlaví/rodičovství – zaměstnání, tzv. odvozená diskriminace)  nepřímá diskriminace (pohlaví/rodičovství, přístup k bydlení)

16 www.ochrance.cz 16 Nastínění řešení II  vždy svá tvrzení podložit doklady – adresnost informací  orgány: SÚIP, soud (civilní, správní), ČŠI, MV (odbor dozoru a kontroly)  chybí zákon o bezplatné právní pomoci (supluje ČAK, NGO)

17 www.ochrance.cz 17 Metodická pomoc obětem diskriminace  Šetření ochránce  Ověření tvrzení  Získání důkazů  Smírné řešení  V rámci šetření nedošlo k nápravě  Metodická pomoc oběti  Oběť má finanční prostředky – možnost konzultací s advokáty  Oběť nemá finanční prostředky – předání případu advokátům pro bono + konzultace

18 www.ochrance.cz 18 Ochránce jako „koordinátor“ testování (spolupráce stěžovatele, ochránce a nevládních organizací) ● ochrana práv jednotlivců – obětí diskriminace ● do rozsahu poskytování metodické pomoci spadá i právní rada, jakým způsobem lze opatřit důkazy pro případné soudní řízení ● časový prvek – uzavření dohod o spolupráci s nevládními organizacemi (IQ Roma servis, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Liga lidských práv)

19 www.ochrance.cz 19 Praktické příklady testingu I sp. zn. 264/2011/DIS/JKV – nepřijetí muže – uchazeče o zaměstnání I. Systematické odmítání uchazečů o zaměstnání mužského pohlaví v případech, kdy k tomu není věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce, představuje přímou diskriminaci založenou na pohlaví. II. Diskriminaci z důvodu pohlaví představuje i veřejné prohlášení o tom, že zaměstnavatel na danou pozici nezaměstná muže, nebo sdělení, že preferuje ženy. Prohlášení může odradit uchazeče o zaměstnání, a působit tak jako překážka při uplatnění jejich práva na zaměstnání. III. Při posuzování, zda došlo k diskriminaci, není rozhodné, zda informaci o nemožnosti zaměstnat muže podala osoba, která není oprávněna o přijímání zaměstnanců rozhodovat. Za jednání zaměstnanců a zaměstnankyň prodejen, do nichž budou noví zaměstnanci a zaměstnankyně přijímáni, odpovídá zaměstnavatel i v případě, že tito překročí svá oprávnění.

20 www.ochrance.cz 20 Praktické příklady testingu II sp. zn. 67/2012/DIS/JKV – neposkytnutí zdravotní péče z důvodu etnického původu I. Lékař či lékařka má právo odmítnout pacienta či pacientku pouze z důvodů vymezených zákonem, nemůže se přitom rozhodnout až při osobním kontaktu s pacientem či pacientkou, zda je přijme k registraci. II. Jako důkaz v soudním řízení lze použít nahrávky jednání s lékařkou i záznam telefonického hovoru při vyjednávání o možné návštěvě, neboť se nejedná o projevy osobní povahy.

21 www.ochrance.cz 21 Bezplatná právní pomoc – strategická litigace  Memorandum o spolupráci VOP a Pro bono aliance (2012)  7 případů diskriminace ročně (+ max. 3 bez prvku diskriminace)  Zdarma právní služby  Oběť nese související náklady (soudní poplatky, cestovné, poštovné, apod.)  Předané případy:  189/2011/DIS, 18/2012/DIS – náhubky pro asistenční psy  199/2011/DIS – věk, zaměstnání

22 www.ochrance.cz 22 Výběr případů  Ukončeno zjištěním diskriminace  S největší pravděpodobností došlo k diskriminaci  Osobnost oběti diskriminace („vhodný klient“)  Oběť má zájem o řešení soudní cestou  Řešení otázky zásadního právního významu  Dopad na legislativu  Dopad na aplikační praxi  Naděje na úspěch

23 www.ochrance.cz 23 Přenos (sdílení) důkazního břemene (§ 133a o.s.ř.)  Uvede-li žalobce skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.  Smyslem přesunout břemeno na subjekt, který má přístup k relevantním informacím  Žalovaný nemá/nemůže prokazovat negativní skutečnost (nediskriminaci), ale skutečné důvody jednání

24 www.ochrance.cz 24 Rozsah § 133a o.s.ř.  Přesun důkazního břemene se neuplatní ve všech případech diskriminace podle ADZ, rozsah ust. § 133a je užší Rasa, etnický původ Pohlaví Soc. zabezpečení, zdravotní péče vzdělání, Zboží a služby Ostatní DIS důvody (kromě národnosti) Pracovněprávní oblasti Oblasti mimo ADZ

25 www.ochrance.cz 25 Výzkum  Zjišťování stavu diskriminace ve společnosti  Metody: •Dotazníkové šetření •Rozhovory •Situační testování  Výzkum ochránce k projevům diskriminace v pracovní inzerci  Výzkum etnického složení žáků bývalých zvláštních škol (navazuje na rozsudek ESLP D.H. a ostatní vs. Česká republika)  Výzkum ochránce týkající se přístupu seniorů k finančním službám

26 www.ochrance.cz 26 Doporučení  Může navazovat na výzkum  Koncepční práce  Legislativní doporučení  Informování veřejnosti  Dopad na oběti – možnost požádat ochránce o pomoc  Dopad na subjekty, které se mohou dopouštět diskriminace – poskytovatelé zboží a služeb, zaměstnavatelé, apod.

27 www.ochrance.cz 27 Doporučení  Doporučení ochránce k naplňování práva na rovné zacházení s žadateli o pronájem obecního bytu  Doporučení ochránce k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci  Doporučení ochránce pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor  Doporučení ochránce k rovnému zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání  Doporučení ochránce k požadavku výpisu z rejstříku trestů jako kritéria pro přijetí do zaměstnání  Doporučení ochránce k cenovému rozlišování

28 www.ochrance.cz 28 Equinet  European Network of Equality Bodies  http://www.equineteurope.org/  Vznik 2002  Mezinárodní uskupení  37 partnerských organizací 30 evropských států  Nejen EU  Sídlo v Bruselu

29 www.ochrance.cz 29 Equinet - činnost  Sdružení „national equality bodies“  Výměna a sdílení informací  Pořádání kurzů a seminářů  Vydávání publikací, stanovisek  Studie  Working groups

30 www.ochrance.cz 30 Legislativní změny  Situační testing  Přímý přístup NGO k soudu  Strašák „whistleblowing“  Snížení soudního poplatku za ADZ žalobu (doporučení VOP za rok 2012)  Vedlejší účastenství ochránce při abstraktní kontrole ústavnosti norem (již od 1. 1. 2013)  Ochránce jako povinné připomínkové místo

31 www.ochrance.cz 31 Změny v postupech, vnější vztahy  Intenzivnější spolupráce s NGO  VOP jako doplňkový mechanismus ochrany práv  Sjednocení statistických informací napříč veřejnou správou, spisový znak pro soudní řízení podle ADZ  Mediace (zejména pracovněprávní oblast, zdravotní postižení)  Cíleně zaměřené vzdělávací aktivity (pedagogové, personalisté, soudci a asistenti soudců, novináři)

32 www.ochrance.cz 32 Závěr  Konkrétní naplnění činností záleží na rozhodnutí veřejného ochránce práv  Charakter instituce nabízí široké možnosti  Prostor pro dynamickou interpretaci působnosti veřejného ochránce práv i antidiskriminačního práva  Smyslem je efektivně pomáhat obětem diskriminace  Přispívat do celospolečenské diskuse

33 www.ochrance.cz 33 Děkuji za pozornost E-mail: petr.polak@ochrance.cz Tel.:00420 542 542 374 Web: www.ochrance.cz/diskriminace


Stáhnout ppt "Dosavadní zkušenosti veřejného ochránce práv s problematikou rovného zacházení."

Podobné prezentace


Reklamy Google