Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a"— Transkript prezentace:

1 podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a
Údaje o bance podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry Údaje platné k

2 Údaje o bance a jejích akcionářích
Obchodní firma: eBanka, a.s. Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ: IČ: zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, dne , oddíl B, vložka 5642 Datum zápisu poslední změny: Z důvodu fúze sloučením s Raiffeisenbank a.s. společnost eBanka, a.s. ke dni zanikla bez likvidace, přičemž veškeré její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost. Výše základního kapitálu: ,- Kč, splacen v plné výši. Akcie: ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč za jednu akcii v zaknihované podobě. eBanka, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie a zatímní listy a jiné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na výměnu za akcie. Počet organizačních jednotek (pobočky, obchodní zastoupení): 53 Počet zaměstnanců (přepočtený): 528 Údaje o akcionářích: Raiffeisen International Bank - Holding AG Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko – výše podílu na zákl. kapitálu a hlasovacích právech 51% RB Prag Beteiligungs GmbH, Europaplatz 1a, Linec, Rakousko – výše podílu na zákl. kapitálu a hlasovacích právech 25% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien AG Raiffeisen Platz 1, Vídeň, Rakousko – výše podílu na zákl. kapitálu a hlasovacích právech 24% Vlastnické podíly akcionářů jsou rovny jejich podílům na hlasovacích právech. Všichni akcionáři jsou ve zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

3 Organizační struktura banky

4 Údaje o činnosti banky Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku: Prováděná všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením ČNB, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. Společnost se může zúčastnit na společnostech a jiných druzích právnických osob v tuzemsku i zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i když jejím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví. k)      účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb l)       finanční makléřství m)       poskytování porad ve věcech podnikání n)       obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) o)       uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot p)         výkon funkce depozitáře r)        směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) s)       poskytování bankovních informací t)        pronájem bezpečnostních schránek u)       vydávání hypotéčních zástavních listů B) přehled činností, které banka skutečně vykonává: a)       přijímání vkladů od veřejnosti b)       poskytování úvěrů c)       investování do cenných papírů na vlastní účet d)       platební styk a zúčtování e)       vydávání platebních prostředků (platebních karet) f)         poskytování záruk g)       otvírání akreditivů h)       obstarávání inkasa i)         obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1.       devizovými hodnotami 2.       v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3.       s převoditelnými cennými papíry j)         poskytování porad ve věcech podnikání k)       směnárenská činnost l)         poskytování bankovních informací m) vydávání hypotéčních zástavních listů A) přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka: a)       přijímání vkladů od veřejnosti b)       poskytování úvěrů c)       investování do cenných papírů na vlastní účet d)       finanční pronájem (finanční leasing) e)       platební styk a zúčtování f)         vydávání platebních prostředků (platebních karet, cest. šeků) g)       poskytování záruk h)       otvírání akreditivů i)         obstarávání inkasa j)         obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1.       devizovými hodnotami 2.       v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3.       s převoditelnými cennými papíry Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné

5 Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je banka součástí Informace o bankou ovládaných osobách a osobách, v nichž je banka většinovým společníkem Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem Banka neovládá jinou osobu a nemá většinový podíl na jiné právnické nebo fyzické osobě. Raiffeisen International Bank-Holding AG, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Přímý podíl na základním kapitálu banky je stejný jako na hlasovacích právech banky - 51% Souhrnná výše pohledávek banky vůči ovládajícím osobám k : ,- Kč Souhrnná výše závazků banky vůči ovládajícím osobám k : 0,- Kč Banka nevlastní žádné cenné papíry, které jsou emitovány ovládajícími osobami nebo osobou, která je v bance většinovým společníkem. Banka dále nevykazuje žádné závazky z těchto cenných papírů plynoucí. Banka nevydala a ani nepřijala záruky za osobami, které jsou v bance ovládajícími osobami nebo osobou, která je v bance většinovým společníkem.

6 Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky
Představenstvo: Mgr. Lubor Žalman, předseda představenstva a výkonný ředitel od Předseda představenstvaa generální ředitel Raiffeisenbank od 4. května Vystudoval fyziku na MFF UK v Praze v roce V letech působil ve společnosti Home Credit International jako manažer projektu, před tím v letech ve společnosti McKinsey&Company nejdříve jako Senior Associate, později jako Engagement Manager. V letech působil na různých výkonných pozicích v Komerční bance, a.s. Mgr. Martin Kolouch, generální ředitel od , místopředseda představenstva od Člen představenstva a výkonný ředitel Raiffeisenbank a.s. od 23. ledna 2007, zodpovědný za IT a Organizaci. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ekonomie a demografie. V letech pracoval v Komerční bance. V roce 2001 nastoupil do společnosti Deloitte&Touche. Od roku 2002 působí v eBance, a.s. Mgr. Alexand Borecký, člen představenstva od a výkonný ředitel pro oblast Risk od Člen představenstva Raiffeisenbank a.s. a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Risk management od 1. ledna Vystudoval matematiku na Masarykově univerzitě v Brně. Má desetiletou praxi v bankovnictví, z toho 7 let v oblasti řízení rizik. V letech 1993 – 2002 působil v Komerční bance. Od roku 2002 člen představenstva eBanky ,a.s. a výkonný ředitel oblasti Riziko. Mgr. Mario Drosc, člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Retail banking od , v Raiffeisenbank a.s. od 6. září Vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě, matematicko-fyzikální fakultu a dále University of Cambridge, obor filozofie. V letech působil jako konzultant ve firmě McKinsey&Company, v roce 2001 byl ředitelem divize v Komerční bance a v letech /2006 byl členem představenstva slovenské VUB, a.s. zodpovědným za Retail banking. Mgr. Jan Kubín, člen představenstva a výkonný ředitel od 8. srpna 2007, zodpovědný za Operations a Integraci s Raiffeisenbank a.s.. Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd. V letech 1997 až 1998 postgraduálně studoval mezinárodní ekonomii na Konstanz University v Kostnici. V letech 1999 až 2004 pracoval v osmi různých zemích světa jako konzultant a projektový manažer pro firmu McKinsey and Company. V roce 2004 se stal finančním ředitelem v Raiffeisenbank.

7 Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky
Dozorčí rada: Dr. Herbert Stepic, člen dozorčí rady od , předseda dozorčí rady od prosince V roce 1968 vystudoval Hochschule für Welthandel (University of World Trade), Vídeň, v roce 1972 získal doktorát obchodních věd. Od roku 1973 působil v Genossenschaftliche Zentralbank AG (pozdější Raiffeisen Zentralbank AG -RZB). Od roku 1987 členem představenstva RZB zodpovědným za mezinárodní obchod, od roku 1995 zástupcem generálního ředitele. Od roku 2001 generálním ředitelem Raiffeisen International Bank - Holding AG. Dkfm. Rainer Franz, člen dozorčí rady od Vystudoval University of Vienna, V roce 1969 MBA -University of Notre Dame, Ind. USA. V letech působil Chase Bank, New York DG Bank – Frankfurt/Main, Commercial Bank of Greece. Od roku 1998 působil v Tatra bance, a.s. (Bratislava)jako předseda představenstva a generální ředitel.V současné době působí v představenstvu ukrajinské Bank AVAL. Petr Štětka, člen dozorčí rady od Vystudoval Střední ekonomickou školu v Praze, v současné době pokračuje ve studiích na VŠ Bankovní Institut. V letech 1996 – 2000 pracoval v IPB a ČSOB jako přepážkový pracovník a později produktový manažer. V eBance pracuje od roku 2001, z počátku jako specialista podpory prodeje a nyní manažer oddělení Řízení pobočkových procesů. Aris Bogdaneris, člen dozorčí rady od Vystudoval na Johns Hopkins University ve Washingtonu D.C. obor mezinárodní ekonomika a mezinárodní vztahy a svou profesní dráhu začal v roce 1988 u Citibank v Torontu v Kanadě. Od října 2004 členem představenstva Raiffeisen International Bank–Holding AG odpovědným za retailové bankovnictví. Od roku 1992 pracoval pro ABN AMRO Corporate Finance v Budapešti a Varšavě. Od roku 1995 byl zaměstnán v centrále společnosti General Electric v USA. V roce 1998 se stal výkonným ředitelem pro provoz Budapest Bank (100% dceřiná společnost GE Capital), později jmenován zástupcem generálního ředitele a členem představenstva odpovědným za retailové bankovnictví. Ing. Miroslav Uličný, člen dozorčí rady od Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, Bratislava. V letech působil v Raiffeisen Zentralbank AG (Vídeň), od roku působí v Tatra bance, a.s., od roku 2000 jako člen představenstva a zástupce generálního ředitele.

8 Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky -vrcholové vedení

9 Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky
Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady, členům představenstva a dalším vedoucím zaměstnancům banky k  byla ,- Kč. Souhrnná výše bankou vydaných záruk za členy dozorčí rady, členy představenstva a další vedoucí zaměstnance banky k  byla 0,- Kč.

10 Údaje o finanční situaci banky Rozvaha – aktiva v tis. Kč

11 Údaje o finanční situaci banky Rozvaha – pasiva v tis. Kč

12 Údaje o finanční situaci banky Výkaz zisku a ztráty - v tis
Údaje o finanční situaci banky Výkaz zisku a ztráty - v tis. Kč (část 1)

13 Údaje o finanční situaci banky Výkaz zisku a ztráty - v tis
Údaje o finanční situaci banky Výkaz zisku a ztráty - v tis. Kč (část 2)

14 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním – část 1

15 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním – část 2

16 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky bez znehodnocení a se znehodnocením

17 Údaje o finanční situaci banky Informace o restrukturalizovaných pohledávkách

18 Údaje o finanční situaci banky Deriváty

19 Údaje o finanční situaci banky Poměrové ukazatele
* Tyto poměrové ukazatele jsou počítány v souladu s platnými Opatřeními ČNB

20 Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích banky na individuálním základě

21 Údaje o řízení rizik organizační struktura řízení rizik

22 Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika
Banka systematicky a komplexně řídí veškerá rizika spojená s poskytovanými produkty, přičemž plně respektuje příslušné zákony České republiky a právní předpisy a doporučení České národní banky. Banka dbá na aktuálnost systémů řízení rizik a zajišťuje jejich další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Úvěrová rizika Řízení úvěrových rizik je odděleno od obchodních složek banky a pracuje nezávisle. Banka prostřednictvím řídící a organizační struktury zajišťuje, aby na žádné úrovni řízení nedocházelo ke konfliktu zájmů vznikajícímu kumulací odpovědností za obchodní činnost a řízení úvěrových rizik, a aby schvalování limitů (včetně kontroly jejich dodržování), oceňování zajištění (včetně metod pro oceňování), uvolňování poskytnutých prostředků, reporting, kontrola a řízení všech systémů úvěrových rizik bylo prováděno nezávisle na obchodních útvarech. Banka dodržuje za všech okolností limity stanovené bankovním dohledem na objem čisté úvěrové angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo skupině klientů. Zvláštní pozornost je věnována transakcím s mimořádně vysokými finančními objemy a hospodářsky citlivým transakcím. Operace a transakce u všech protistran jsou posuzovány z hlediska Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banka poskytuje obchody spojené s úvěrovým rizikem vždy na základě hodnocení rizika protistrany. Banka neposkytuje obchody spojené s úvěrovým rizikem, pokud je hospodaření protistrany nedostatečně průhledné, případně protistrana není ochotna poskytnout potřebné informace. Banka nefinancuje protistrany, u nichž prokazatelně zjistila závažné překročení zákonů z hlediska podnikatelské nebo bankovní etiky či závažné nedodržení smluvních podmínek s bankou či třetím subjektem. Schvalovací kompetence a určení přijatelnosti úvěrového rizika na úrovni protistran jsou stanovovány individuálně na základě principů schválených představenstvem banky. Na úrovni protistran a transakcí je přijatelná míra úvěrového rizika vymezena požadavky na kvalitu a typ protistrany, typ a parametry obchodu včetně výše nekrytého rizika a výši limitů a sublimitů na protistranu a jednotlivé typy obchodů. Tato kritéria jsou součástí metodiky schvalování obchodů a řídí se jimi útvary odpovědné za schvalování obchodů. Proces schvalování aktivních obchodů je založen na schvalovacích úrovních určených především typem a objemem transakce nebo produktu, celkovým objemem hrubé úvěrové angažovanosti k protistraně nebo ekonomicky spjaté skupině včetně propočtení úvěrového ekvivalentu pro obchody na finančních trzích, typem a rizikovostí protistrany vyjádřené pomocí interního ratingu, výší nekrytého rizika a dobou konečné splatnosti. Banka nenabízí produkty, jejichž riziko není předem popsáno, zhodnoceno a schváleno.

23 Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika
Posuzování pohledávek a tvorba opravných položek a rezerv se řídí platnými zákony a regulatorními předpisy. Všichni zaměstnanci banky, kteří jsou aktivní v obchodních činnostech banky, vykonávají tyto činnosti v souladu s platnými právními normami a opatřeními ČNB. Každý zaměstnanec banky je odpovědný za identifikaci a řešení rizik při výkonu své činnosti a je povinen upozornit na rizika, která odhalil při své činnosti, i když nesouvisí s jeho pracovním zařazením. V oblasti tržních rizik banka používá řadu metod měření pro jednotlivé druhy rizik (např. rizika změny směnných kurzů, změny úrokových sazeb, akciových kursů, riziko likvidity a řada dalších). Mezi metody řízení těchto rizik patří např. VaR, BPV, Gap analysis a jiné, banka rovněž používá soustavu limitů a omezení, které zajišťují to, že banka je výše jmenovaným rizikům vystavena v přiměřené míře, která nezpůsobí bance potíže ani při velkých výkyvech na finančních trzích.Tržní riziko banky je pravidelně monitorováno, analyzováno a reportováno na denní bázi divizí Market Risk. Banka soustavně dbá na aktuálnost systému řízení tržních rizik a zajišťuje jeho další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Banka v oblasti tržních rizik využívá systém limitů daných 3 autoritami. Na nejvyšší úrovni stojí autorita České národní banky, limity a omezení jsou dány klasickým legislativním procesem a jsou platné pro všechny bankovní instituce v ČR. Podrobnější soustavu limitů vytváří naše mateřská společnost. V případě, že některá rizika nejsou metodicky podchycena ani ze strany ČNB ani ze strany naší mateřské společnosti, si banka vytváří vlastní soustavu limitů kterou využívá lokálně. Deriváty jsou využívány při řízení tržních rizik v rámci standardních zvyklostí. Dopad do hospodářského výsledku banky spojený s tržními riziky je plně v souladu a mírou podstupovaných tržních rizik.

24 Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika
V oblasti operačních rizik je cílem banky eliminovat riziko ztráty plynoucí z provozu banky. Z tohoto důvodu banka posuzuje míru rizika jednotlivých aktiv a procesů spojených s těmito aktivy individuálně a implementuje patřičná technická, organizační a další opatření snižující předpokládaná rizika na přijatelnou úroveň. Účinnost opatření je dále pravidelně vyhodnocována. Operační rizika jsou řízena v souladu s požadavky ČNB na vnitřní řídící a kontrolní systém banky. Mezi hlavní nástroje řízení operačních rizik patří Risk Self Assessment (identifikace rizik prováděná interními experty) a důsledné sledování incidentů operačního rizika a jejich analýza (Incident Management Databáze). Naším cílem je identifikovat hlavní rizikové oblasti, abychom incidentům mohli účinně předcházet (zavádění opatření apod.) či alespoň zmírnit případné dopady (vyvedení rizika mimo banku - pojištění). Deriváty k řízení rizika používány nejsou. Dosavadní aktivity v této oblasti přispěly k budování obecného povědomí o existenci operačních rizik a důležitosti zodpovědného přístupu každého zaměstnance k jejich identifikaci a prevenci a dávají tak dobrý předpoklad pro budoucí účinnost přijatých opatření. Banka také používá při řízení rizik všechny limity a omezení vyplývající z platných Opatření České národní banky i z dalších právních norem, souběžně jsou aplikovány také limity a metody platné v bankovní síti Raiffeisen. Zvláštní pozornost je věnována implementaci pravidel a postupů souvisejících s Basel II. V Praze, dne


Stáhnout ppt "podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a"

Podobné prezentace


Reklamy Google