Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů"— Transkript prezentace:

1 Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

2 Právní předpisy pro kontrolní zařízení pracovních režimů řidičů

3 Právní předpisy o provádění kontrol pracovních režimů řidičů

4 Právní předpisy vztahující se k pracovním režimům řidičů

5 Další právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

6 Kdy nabudou změny účinnost?
Nařízení ES č. 561/2006 V březnu 2006 Evropský parlament a Rada ministrů schválili nové nařízení č. 561/2001, které: - ruší Nařízení 3820/85 a v novém upravuje podmínky - mění Nařízení 3821/85 Kdy nabudou změny účinnost? Úpravy Nařízení 3821/85 týkající se digitálních tachografů a některých dalších úprav 20 dní od zveřejnění v úředním věstníku od 1. května 2006. Nové Nařízení týkající se pravidel pro doby řízení, odpočinku a kontrol rok po vyhlášení v úředním věstníku od 11. dubna 2007. Změny se týkají: - zavádění digitálních tachografů - odpovědnosti dopravce - doby řízení, přestávek a doby odpočinku - působnosti a výjimek - kontrolních postupů a sankcí

7 Tuzemský dopravce je povinen
Nařízení ES č. 561/2006 Odpovědnost dopravce Dopravce odpovídá za porušení, kterých se dopustí řidič, a to i tehdy, pokud k tomuto porušení došlo na území jiného členského státu nebo třetí země. Dopravci, zasílatelé, speditéři, organizátoři turistických zájezdů, hlavní dodavatelé, subdodavatelé a agentury zprostředkovávající zaměstnání řidičům zajistí, aby byly smluvně dohodnuté přepravní plány v souladu s tímto nařízením. Tuzemský dopravce je povinen V souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství (Čl. 2 nařízení Rady EHS č. 3820/85) zajistit, aby řidiči dodržovali ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku pokud pro určité kategorie vozidel prováděcí předpis a nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví v souladu přímo použitelným předpisem Evropských společenství doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku jinak. Podle principu objektivní odpovědnosti zákon neumožňuje se odpovědnosti zprostit. Je upraveno v zákoně č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě.

8 Další podmínky pro řidiče - AETR, 3820/85, 111/94
Věk řidiče - AETR a 3820/85 Nejnižší věk řidičů v nákladní dopravě: - u vozidel s nejvyšší celkovou hmotností do 7,5 tuny dovršení 18 let - u ostatních vozidel dovršení 21 let, nebo dovršení 18 let a musí být držitelem osvědčení (průkazu způsobilosti) v souladu s právními předpisy Společenství - v osobní dopravě 21 let a další podmínky Další podmínky pro řidiče - AETR, 3820/85, 111/94 Podnikatel v silniční dopravě je povinen zajistit, aby: - práci řidiče v silniční dopravě osob, pokud se provozuje autobusem, vykonávala pouze osoba bezúhonná. - práci řidiče v mezinárodní nákladní dopravě, pokud se provozuje nákladním vozidlem o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny, vykonávala pouze osoba starší 21 let, bezúhonná, která před prvním nastoupením výkonu činnosti řidiče pracovala nejméně 2 roky jako řidič nákladního vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny nebo jako řidič autobusu.

9 Doba řízení AETR a 3820/85: denní 9 hodin ( 2x týdně 10 hodin)
týdenní nejvýše 6 denních dob řízení dvanáctidenní 90 hodin 561/2006 (od ) denní 9 hodin (2x týdně 10 hodin) týdenní 56 hodin a nepřekročení max. týdenní pracovní doby čtrnáctidenní 90 hodin

10

11

12 Nepřetržité řízení a bezpečnostní přestávky
AETR a 3820/85 nepřetržité řízení max. 4,5 hodiny bezpečnostní přestávka min. 45 minut (je možno nahradit přestávkami po nejméně 15 min. - nelze započítat do denního odpočinku) Během těchto přestávek nesmí řidič: - vykonávat žádnou jinou činnost (AETR) - vykonávat žádnou jinou práci (3820/85) 561/2006 nepřetržité řízení max. 4,5 hodiny přerušení řízení min. 45 minut (je možno nahradit jednou 15 minutovou přestávkou, po které následuje přestávka nejméně 30 minut)

13

14

15 Doba odpočinku AETR a 3820/85 Odpočinkem se rozumí každá nepřerušená doba trvající nejméně 1 hodinu, během níž řidič může volně nakládat se svým časem. 561/2006 Odpočinkem se rozumí každá nepřerušená doba, během níž řidič může volně nakládat se svým časem. Doba, kterou stráví řidič na cestě do místa nebo z místa, kde se ujme vozidla, které se nenachází v místě bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, se nezapočítává jako doba odpočinku. Jakákoli doba, kterou stráví řidič řízením vozidla k vozidlu nebo od vozidla, které nespadá do působnosti tohoto nařízení, a které se nenachází v místě řidičova bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, se započítává jako jiná práce.

16 Denní doba odpočinku AETR s 3820/85
jeden řidič 11 hodin v průběhu 24 hodin - možnost zkrácení nejvýše 3x týdně na 9 hodin s tím, že jako náhrada bude poskytnuta odpovídající doba odpočinku před koncem následujícího týdne. 12 hodin v průběhu 24 hodin - s tím, že čerpání je možné ve dvou nebo třech oddělených intervalech během 24 hodin, přičemž jeden interval musí být nejméně 8 hodin. . dva řidiči 8 hodin v průběhu 30 hodin 561/2006 (od ) jeden řidič 11 hodin v průběhu každých 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku nebo zkrácenou denní dobu odpočinku nejméně 9 hodin, ale kratší než 11 hodin 12 hodin. Běžnou denní dobu odpočinku lze rozdělit do dvou časových úseků z nichž první musí být nepřerušená doba nejméně 3 hodiny a druhá nejméně 9 hod. dva řidiči 9 hodin v průběhu 30 hodin od skončení poslední doby odpočinku

17 Denní doba odpočinku pro jednoho řidiče
AETR, 3820/85, 561/2006

18 Denní doba odpočinku pro jednoho řidiče
AETR, 3820/85 561/2006

19 Denní doba odpočinku pro dva řidiče
AETR, 3820/85 561/2006

20 Denní doba odpočinku AETR a 3820/85
Denní odpočinek řidiče nákladní nebo osobní dopravy, který doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici může být jedenkrát přerušen při splnění těchto podmínek: - část denního odpočinku na zemi bude vybrána před nebo po části denního odpočinku na trajektu nebo ve vlaku - doba mezi částmi denního odpočinku nesmí přesáhnout 1 hodinu před naloděním nebo po vylodění (celní formality jsou zahrnuty do operací spojených s vyloděním a naloděním) - během obou částí denního odpočinku musí mít řidič k dispozici lůžko nebo lehátko - přerušený odpočinek se prodlužuje o 2 hodiny 9 + 2 = 11 hodin = 13 hodin 561/2006 Běžná denní doba odpočinku může být přerušena dvakrát jinými činnostmi, které nepřesahují celkem 1 hodinu.

21 Týdenní doba odpočinku
AETR a 3820/85 45 hodin včetně doby odpočinku za poslední den v týdnu - možnost zkrácení na 36 hodin v místě obvyklého odstavení vozidla nebo v místě pobytu řidiče - možnost zkrácení na 24 hodin mimo výše uvedená místa s tím, že každé zkrácení bude vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne V případě mezinárodní osobní dopravy neprobíhající na pravidelných linkách se smí čerpat v týdnu následujícím a připojit k týdennímu odpočinku následujícího týdne (do ). 561/2006 Běžná týdenní doba odpočinku je doba odpočinku v celkovém trvání nejméně 45 hodin. Zkrácená týdenní doba odpočinku je doba odpočinku kratší než 45 hodin, která smí být zkrácena za stanovených podmínek na nejméně 24 hodin po sobě následujících. Musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24 hodinových časových úseků od ukončení předchozí týdenní doby odpočinku.

22 Týdenní doba odpočinku
Pondělí Čtvrtek Sobota Středa Neděle Úterý Pátek Pondělí Čtvrtek Sobota Středa Neděle Úterý Pátek Doby řízení 45 hodin doba odpočinku Doby řízení Souvislá týdenní doba odpočinku začíná nejpozději po šesti denních dobách řízení. Týdenní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do týdne následujícího, smí být připojena k jednomu nebo druhému z těchto týdnů.

23 Maximální denní pracovní doba

24 Režim „práce“ zahrnuje:
- všechny ostatní pracovní časy (dle AETR) - jiná práce, dle nařízení 561/2006 od se tím rozumí jakákoli činnost, vyjma řízení podle směrnice 2002/15/ES což je veškerá doba od začátku do konce pracovní činnosti, během níž se mobilní pracovník nachází na svém pracovišti, je k dispozici svému zaměstnavateli a vykonává své funkce nebo činnosti, to znamená: - nakládka a vykládka - pomoc cestujícím při nastupování a vystupování z vozidla - čištění a technická údržba - všechny ostatní práce prováděné s cílem zajistit bezpečnost vozidla, jeho nákladu a cestujících nebo plnit zákonné a správní povinnosti přímo související s probíhající dopravní operací včetně sledování nakládky a vykládky, vyřizování správních náležitostí nezbytných ve styku s orgány policie atd. - dále doba, během níž nemůže mobilní pracovník volně nakládat se svým časem a vyžaduje se od něj, aby byl přítomen na svém pracovišti kdykoliv připraven započít obvyklou práci v rámci konkrétních úkolů, které souvisejí s jeho pracovní činností, zejména v době čekání na nakládku nebo vykládku, jejíž doba trvání není předem známa.

25 Režim „pracovní pohotovost“ zahrnuje:
- jiné doby pracovní pohotovosti (dle AETR) - pracovní pohotovost, dle nařízení 561/2006 od se tím rozumí ve smyslu směrnice 2002/15/ES: - jiné doby, než doby přestávek v práci a doby odpočinku, během nichž se od mobilního pracovníka nevyžaduje, aby pobýval na svém pracovišti, ale během nichž musí být k dispozici, aby byl na pokyn připraven zahájit jízdu či pokračovat v řízení nebo provádět jinou práci. Tyto doby pracovní pohotovosti zejména zahrnují doby, během nichž mobilní pracovník doprovází vozidlo přepravované trajektem nebo vlakem, čekací doby na hranicích a čekací doby z důvodu zákazu jízdy. - u mobilních pracovníků, kteří jsou členy osádky vozidla doby strávené za jízdy na sedadle vedle řidiče nebo na lehátku


Stáhnout ppt "Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů"

Podobné prezentace


Reklamy Google