Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení sporů u generických domén Ladislav Jakl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení sporů u generických domén Ladislav Jakl"— Transkript prezentace:

1 Řešení sporů u generických domén Ladislav Jakl
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

2 Jsou přihlašována k jejich registraci na úrovni:
Doménová jména, přiřazovaná k jednotlivým počítačům, převádějí numerické kódy sloužící k identifikaci jednotlivých počítačů zapojených do sítě Internet. Jsou přihlašována k jejich registraci na úrovni: vrcholových národních domén (Country Code Top Level Domains–ccTLDs); generických vrcholových domén (Generic Top Level Domains – gTLDs); včetně nových generických domén nejvyšší úrovně (new gTLD) a IDN (Internationalized Domain names); regionálních doménových jmen .eu. Správu generických doménových jmen zajišťuje prostřednictvím regionálních organizací nezisková Internetová společnost pro přidělování jmen a čísel se sídlem v USA (Internet Corporation fo assigned Numbers and Names – ICANN). Správu národních domén spravují národní Siťová informační centra (Network Information Centre–NIC). V České republice je tímto národním centrem zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

3 Mezi vrcholové generické domény patří od roku 1980 původní: .com, .net, .org, edu, .gov, .int, .mil, od roku 2000: .aero, .coop, .museum, .biz, .info, .name, .pro. V pozdějších letech byl tento seznam rozšířen i o .cat, .mobi, .travel, .tel, .asia, .coop, .jobs, a .pro. Od počátku roku 2012 je možno, i když za ztížených, zejména finančních podmínek ( USD jen za žádost), požádat o registraci jakékoliv domény nejvyšší úrovně (new gTLD). Doménové jméno je zaregistrováno pro toho žadatele či přihlašovatele, který o registraci nejdříve požádá. Výjimka se poskytuje jen v některých případech a obdobích, kdy se například dávala žadatelům o registraci evropské domény .eu. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

4 Řešení sporů na základě jednotných zásad ICANN Internet Corporation Assigned Names and Numbers - ICANN pověřila vedle WIPO prováděním takového řízení ve světě zatím ještě další organizace. Každá z těchto Pověřených organizací (pověření poskytovatelé služeb- Providers) se musí řídit uvedenými pravidly ICANN a svými vlastními Doplňkovými pravidly. Spory o domény řeší tyto Pověřené organizace na základě "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" ("Jednotných zásad řešení sporů týkajících se doménových jmen“, které byly přijaty 26. srpna V nich obsažené principy (politika) řešení sporů, týkajících se doménových jmen, byly přijaty Internet Corporation Assigned Names and Numbers - ICANN a jsou formou odkazu zahrnuty do smlouvy o registraci domény (Registration Agreement). Povinné administrativní řízení prováděné podle prováděcích pravidel "Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy- Rules of Procedure" ("Rules") a podle doplňkových pravidel vybraných poskytovatelů služeb při řešení těchto sporů. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

5 Registrant, resp. budoucí držitel (majitel) domény, se musí ve smlouvě o registraci domény zavázat, že bude absolvovat povinné správní řízení (Mandatory Administrative Proceeding) prováděné před jednou z uvedených organizací pověřených v rámci těchto správních řízení k řešení sporů v případě, že třetí strana (Stěžovatel-Complainant) u této Pověřené organizace, v souladu s Pravidly podá stížnost (Complaint): že název domény je identický nebo zaměnitelně podobný s ochrannou známkou Stěžovatele; že držitel domény nemá práva nebo legitimní zájmy ve vztahu k této doméně že název domény byl registrován a je používán ve zlém úmyslu (v nedobré víře - bad faith). V rámci tohoto povinného správního řízení, prováděného Pověřenou organizací, musí být v případě úspěšné stížnosti prokázána současná existence všech těchto tří skutečností. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

6 Posuzování oprávněnosti registrace domény
Držitel domény (Respondent), pokud chce obhájit její registraci, musí ve vyjádření k podané stížnosti prokázat: že podstatná část doménového jména není shodná či zaměnitelně podobná s  ochrannou známkou stěžovatele; že ještě před podáním stížnosti používal nebo provedl prokazatelné přípravy k používání názvu domény ve spojení s nabízením zboží nebo služeb v dobré víře, nebo, že byl jako osoba nebo podnik nebo jiná organizace běžně znám pod názvem domény, i když nezískal žádné právo na známku, nebo že název domény používal bez úmyslu dosažení obchodního zisku, aniž by tím klamal spotřebitele nebo poškozoval ochrannou známku stěžovatele; Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

7 že o registraci domény nepožádal ve zlém úmyslu (bad faith), tedy v dobré víře, tj. že registraci nebo získání domény neuskutečnil hlavně pro účel prodeje, pronájmu, nebo pro převod domény stěžovateli, který je majitelem ochranné známky nebo konkurentovi stěžovatele, s úmyslem vytěžit z toho víc, než jsou doložitelné náklady přímo spojené se získáním registrace domény; že doménu neregistroval proto, aby zabránil majiteli ochranné známky, aby tuto známku mohl promítnout do odpovídajícího názvu jeho domény, nebo že doménu nezaregistroval především pro účel narušení podnikání konkurenta; a že doménu neregistroval proto aby nalákal uživatele Internetu na webovou stránku nebo jiné on-line přístupné místo majitele domény, při vytvoření pravděpodobnosti záměny s ochrannou známkou stěžovatele. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

8 Způsob podání a obsah stížnosti Stížnost proti zaregistrované generické doméně může podat fyzická nebo právnická osoba u některé ze shora uvedených Pověřených organizací k provádění řízení o těchto podaných stížnostech, v popisovaném případě u Arbitrážního a mediačního centra WIPO (Arbitration and Mediation Center) v Ženevě. Stížnost musí vyhovovat požadavkům uvedeným v Zásadách a Pravidlech stanovených ICANN. Stížnost se podává písemně a v elektronické podobě (s výjimkou mimořádně obsažných příloh). Vedle stanovených svých údajů a komunikačních prostředků musí stěžovatel zvolit, zda žádá, aby byl spor rozhodován samostatným Panelistou nebo tříčlenným Panelem: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

9 Rozsah věcné argumentace ve stížnosti je v Pomocných pravidlech WIPO limitován počtem 5 tisíc slov (stejně jako případného vyjádření držitele registrace domény či domén). Ve stížnosti musí být uvedeno, jaké opatření se požaduje, tj. zda se požaduje převod domény na podatele stížnosti nebo zrušení registrace projednávané domény. Závěrem stížnosti musí stěžovatel uvést prohlášení, že své nároky a nápravu týkající se názvu domény, sporu nebo rozhodnutí sporu, bude uplatňovat výhradně jen vůči držiteli domény, a že se zříká všech nároků a náhrad, jak vůči organizaci pověřené správním řízením o stížnosti, tak vůči členům Panelu (s výjimkou úmyslného poškozování), vůči registrátorovi a správci rejstříku, vůči ICANN, jakož i jejich ředitelům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům a zástupcům. Ke stížnosti musí stěžovatel přiložit odpovídající listinné nebo jiné důkazní prostředky. Stížnost se může týkat jedné nebo více domén, za předpokladu, že jsou všechny v držbě téhož subjektu. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

10 Zahájení řízení o stížnosti Organizace pověřená k projednávání stížnosti prověří, zda stížnost odpovídá Zásadám a Pravidlům ICANN a zašle ji předepsaným způsobem, spolu s vysvětlujícím titulním listem, držiteli domény - odpůrci (Respondent), a to do tří dnů ode dne, kdy obdrží od stěžovatele (Complainant) poplatky stanovené za podání a projednání stížnosti. Pokud by stížnost měla vady bránící jejímu řádnému projednání, uvědomí o tom Pověřená organizace stěžovatele i odpůrce. Stěžovatel má na odstranění vad pět dní. Pokud to tak v této lhůtě neučiní, pokládá se stížnost za odvolanou. Stěžovatel může podat novou stížnost. Pověřená organizace uvědomí o zahájení řízení o stížnosti oba účastníky řízení, registrátora u něhož byla doména zaregistrována a ICANN. Odpůrce má lhůtu 20 dnů na předložení vyjádření ke stížnosti. Vyjádření, které odpůrce zasílá Pověřené organizaci, má obsahovat konkrétní odpověď na podanou stížnost, včetně odpovídajících důkazních prostředků, a údaje o komunikačních prostředcích odpůrce. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

11 Žádná ze stran nesmí vést s Panelem jednostrannou komunikaci a veškerá komunikace se musí uskutečnit prostřednictvím Pověřené organizace resp. jí pověřeným pracovníkem (Case Manager). Ústní jednání se zpravidla nepředpokládají, ledaže by to Panel pokládal pro posouzení stížnosti za nezbytné. Panel může též ke stížnosti nebo k vyjádření odpůrce požadovat další dokumenty nebo prohlášení (i když se to stává zcela výjimečně). Pokud se účastníci řízení nedohodnou jinak, nebo to není uvedeno v registrační smlouvě, je jednacím jazykem jazyk, v němž byla uzavřena tato smlouva, pokud Panel nestanoví jinak. Panel si také může vyžádat od účastníků i překlad dokumentů, pokud byly předloženy jinak než v jednacím jazyku. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

12 Rozhodnutí o stížnosti O stížnosti rozhoduje Panel tak, že pověřené organizaci zašle svůj návrh rozhodnutí. do 14 dnů od svého jmenování. Pokud byla stížnost rozhodována ve tříčlenném Panelu, rozhoduje se v něm na základě většiny. Rozhodnutí Panelu o stížnosti musí být písemné, musí uvádět skutečnosti, na kterých je rozhodnutí založeno, uvést datum rozhodnutí a jména členů tříčlenného Panelu či jméno samostatného Panelisty. Case manager pověřené organizace zkontroluje po formálně právní stránce obdržený návrh rozhodnutí od Panelu (po věcné stránce do návrhu rozhodnutí nezasahuje), zašle jej zpět k definitivnímu odsouhlasení Panelu. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

13 Pověřená organizace po obdržení rozhodnutí od Panelu toto rozhodnutí sdělí do tří dnů oběma účastníkům sporu a dále i příslušnému registrátorovi a ICANN. Po uplynutí deseti pracovních dnů, pokud v této době neobdrží od odpůrce oficiální doklad o zahájení soudního řízení proti stěžovateli, přistoupí Registrátor k realizaci rozhodnutí, tj. provede výmaz nebo převod projednávané domény a sdělí to oběma stranám, Pověřené organizaci a ICANN. Pokud by vydané rozhodnutí bylo soudně napadeno, posečká Registrátor na rozhodnutí soudu. Pokud by se sporné strany ještě před rozhodnutím Panelu dohodly na urovnání sporu, ukončí Panel řízení o stížnosti.K pozastavení nebo ukončení správního řízení o stížnosti může dojít i v případě, že před nebo během projednávání stížnosti došlo k soudnímu řízení. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

14 Děkuji za pozornost Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.


Stáhnout ppt "Řešení sporů u generických domén Ladislav Jakl"

Podobné prezentace


Reklamy Google