Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavádění certifikace ISCC v podnicích zemědělské výroby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavádění certifikace ISCC v podnicích zemědělské výroby"— Transkript prezentace:

1 Zavádění certifikace ISCC v podnicích zemědělské výroby
AGROFERT HOLDING, a.s. Ing. Irena Hlaváčková, CSc.

2 Udržitelnost biopaliv a legistativa členských států
EU je po Brazílii a USA 3. největším spotřebitelem biopaliv na světě Biopaliva jsou jednou z nejsledovanějších komodit v EU EK rozhodla o povinnosti certifikovat výrobu biopaliv z hlediska dlouhodobé udržitelnosti jejich produkce a použití Certifikace se vztahuje na všechny energetické plodiny, používané na výrobu biopaliv (řepku, kukuřici, pšenici atd.) Oficiální cíl: stanovit podmínky pro výrobu biopaliv a jejich uvádění na trh tak, aby jejich výroba nepoškozovala životní prostředí (tzv. kritéria udržitelnosti ) a splnila úspory produkce skleníkových plynů (CO2): Požadovaná úspora produkce CO2 u konečného článku řetězce (výrobce) do % - dle předběžných výpočtů u řepky dosažitelné od % od % Dosažení úspor produkce CO2 je cca z poloviny závislé na úspoře, dosažené u prvovýrobce.

3 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady Evropy 2009/28/EC
stanovuje tato kriteria udržitelnosti:  při výrobě a použití biopaliva musí být oproti fosilní naftě dosažena úspora skleníkových plynů min. 35 % v r a min. 50 % v r. 2017 suroviny pro výrobu biopaliv nesmí pocházet z půdy s vysokou biologickou rozmanitostí, s velkou zásobou uhlíku (rašeliniště) při pěstování musí být dodrženy standardy EU o „Správné pěstební praxi v zemědělské činnosti“, tj. 6 hlavních principů pěstování biomasy při produkci, která: nebude produkovaná v oblastech s vysokou biodiverzitou bude produkovaná s ohledem na životní prostředí za dodržování zásad BOZP a legislativních požadavků v oblasti pracovních podmínek v souladu s národními legislativními požadavky dle zásad systémů správného řízení

4 Termíny certifikace ISCC
Nařízení zavedlo povinnost plnění kriterií udržitelnosti biopaliv a jejich ověření certifikačním procesem, což nejrychleji podchytilo Německo (a za podpory BLE zavedlo legislativně v Německu. V Německu platila povinnost certifikace od 1. ledna 2011 (což se týkalo již sklizně 2010), byl vyžadován systém ISCC REDcert: Jsou vytvářeny i další podobné systémy(francouzský) Subjekty v ČR, které měly obchodní vazby na Německo, ,,dobrovolně,, podstoupily certifikaci, většinou ISCC, od cca , jednalo se o jediný ,,uznaný,, systém udržitelnosti. Certifikaci ISCC prováděla v ČR pouze certifikační společnost SGS, od cca Bureau Veritas, od cca 2011 TŰV SŰD.

5 Stav certifikací v ČR v současnosti:
V ČR platí povinnost certifikace změnou Zákona na ochranu ovzduší od , zpracovatelem bylo MŽP ČR v ČR jsou nyní již dříve provedené certifikace uznávány – vyžadováno je ohlášení certifikace MŽP s příslušnými údaji a certifikátem společnosti nyní je zavedena povinnost prvovýrobce vydat prohlášení a údaje pod hrozbou pokuty viz presentace MŽP o českém systému certifikací – výhodou snad bude jejich nižší cena

6 Požadavky na snížení emisí skleníkových plynů
každý subjekt dodavatelského řetězce (prvovýrobce, skladovatel) musí doložit (vypočítat) své emise skleníkových plynů a předat je následujícímu subjektu v řetězci: obchodník, výrobce poslední subjekt v řetězci (výrobce) musí vypočítat a zdůvodnit celkovou úsporu emisí skleníkových plynů pro kapalné biomasy, resp. biopaliva pro výpočet lze použít skutečná data, dodaná jednotlivými články řetězce nebo standardní (implicitní hodnoty) dané (např. dle čl. 19 příl. V směrnice EPR 2009/28/ES) ve sklizni r a 2011 byly pro certifikace ISCC použity standardní hodnoty, v r je stejný předpoklad.

7 Udržitelné komodity (= certifikované komodity)
Co je to udržitelná řepka, to je ta nezkažená? Jsou to: jakékoliv zemědělské komodity, na které bylo prvovýrobcem dodáno Prohlášení, tj. nevydá-li Prohlášení, dodává neudržitelnou komoditu, která cca nelze použít pro výrobu biopaliv a zemědělské komodity dodané obchodní organizací, která je certifikována s uvedením poměru certifikovaná/necertifikovaná Co je implicitní hodnota? Hodnota obsahu CO2 i v tabulce MŽP zvlášť pro produkci, dopravu a skladování, nahrazuje ,,zatím,, vypočtenou hodnotu a každý článek v řetězu dodavatel x odběratel ji musí uvádět.

8 Nový ,,jakostní parametr,, zemědělských komodit
implicitní hodnoty, uvádějící obsah ,,skleníkových plynů,, (tj. jejich přepočet na obsah CO2) lze používat až do sklizně v r. 2013 od r může prvovýrobce uvádět skutečná data: před prodejem komodity pak bude muset provést svůj výpočet, a to na skutečný pozemek, spotřeby hnojiv, PHM, pesticidů a výnos (který v té chvíli asi nebude znát) legislativou EU tedy de facto vznikl nový ,,jakostní parametr,, komodity, podle něho se může odvíjet i cena komodity, určené nebo použité pro energetické účely na výrobu biopaliv)

9 Z hlediska obchodu a výroby je obchodní překážkou při uskutečnění jakékoliv obchodní transakce energetických komodit v EU (Německo, Rakousko), což bylo identifikováno spol. Preol, a.s. a obchodem AGFH v cca Proveditelnost certifikace (ISCC) v ČR byla malá – v té době ji prováděla pouze společnost SGS přes svou německou pobočku. Z důvodu finanční náročnosti proškolení auditora ji nenabízela žádná jiná certifikační společnost – nebyl identifikován časově blízký tlak obchodní překážky pro vývoz do zahraničí a dopad na výrobce biopaliv, MEŘO. V AGFH vyžádána AGFH u Bureau Veritas, které původně nabízelo francouzský systém v horizontu 1,5 roku! Obsáhlá co do rozsahu povinností a délky dokumentace. Audit je finančně náročný (první rok de facto 3 audity), certifikovaná společnost platí audit prvovýroby (min. 3 % dodavatelů). V dokumentech ISCC nejsou vyznačovány revizní změny.

10 Struktura požadavků auditu při certifikaci ISCC
Certifikace ISCC (i REDcert) je souhrnem dalších certifikačních principů, jeho tvůrci systém složili z komplexu mnoha certifikačních a prověřovacích systémů - což poněkud zakrývá její princip. Rozsah auditu prvovýrobce byl značný: např. formulář auditu ISCC prvovýrobce měl 47 stran, v AGFH byl zkrácen na 19 stran REDcert používal 6 stran: Nyní se při auditu vyplňuje cca 1 strana:

11

12 Použité systémy jiných certifikací a ověření obalují vlastní podstatu (jádro problému) certifikace ISCC: - výpočet obsahu skleníkových plynů a - kontinuální sledování a přepočty udržitelného/neudržitelného podílu - přepočet individuálních obsahů CO2 při smíchání v silech po

13

14 Po očištění systému ISCC o již v ČR a EU zavedené legislativní postupy (zvláště v oblasti legislativy a lidských práv, BOZP, technické legislativy, SA 8 000, posléze i korupční praktiky), zpracované AGFH ve směrnici S31 zůstaly k řešení tyto hlavní body: Zajistit vhodný výpočet obsahu CO2 tak, aby byl použitelný pro všechny články řetězce (část pro prvovýrobu, dále skladování a dopravu, posléze výrobu MEŘO: zpracoval Preol, a.s. (viz presentace Preol a Primagra). Zvládnout audity prvovýrobců v ČR (PL, DE), seznámit je s požadavky legislativy ISCC, naštěstí de facto shodnými s postupy MZe: zajistili zvláště obchodníci a manažeři kvality, kteří přiměřeně komunikovali se zákazníky a zároveň sbírali Prohlášení prvovýrobců (viz presentace AgroZZN).

15 Průběžné sledování podílu
Certifikace ISCC (a podobné systémy) tedy vyžaduje: buď fyzicky oddělené skladování komodit (při velkovýrobě je nemožné) nebo průběžné propočty udržitelné/neudržitelné produkce s nutnou podporou IT, navíc v komplikovaném spojení s komoditami GMP+/GTP. Základním faktem v ČR je, že téměř všichni prvovýrobci musí respektovat požadavky legislativy ČR, dané požadavky MZe, získávají dotace. V limitě blížící se 100 % produkují zemědělské komodity udržitelným způsobem, což je nutno pouze stvrdit prohlášením prvovýrobce. Tímto způsobem lze podstatně (v první fázi do ) omezit průběžné propočty a stvrdit vhodnost komodit k výrobě biopaliv.

16 Jakostní parametr ,,obsah CO2,, do 1.1.2014
Podstatou problému v certifikaci tohoto typu (ISCC, REDcert…) je, (kromě certifikace sledování podílu udržitelné/neudržitelné produkce, viz předchozí tabulka ) a to zvláště po , definice a chování nového jakostního parametru, který má ,,zajímavé vlastnosti,,: Je neměřitelný, není to fyzikální hodnota, i když tak vypadá – není k dispozici způsob změření v každé chvíli procesu (např. vlhkost, v každé chvíli procesu změřitelná v laboratoři), je vypočtený (a jeho hodnota se mění smícháním dle poměru množství a to v průběžném systému nákupu a prodeje…dynamický systém na mnoha silech a skladech).

17 Jakostní parametr ,,obsah CO2,, do 1.1.2014
V první fázi certifikace do se ,, obsah CO2,, chová jako konstanta: implicitní hodnota, která je pouze ,,nesena,, systémem IT a tiskne se na doklady (nebo se ručně značí razítkem). Při auditu se pak sleduje úplnost údajů (značení komodity jako ISCC x REDcert…pro energetické využití) a podíl udržitelné/neudržitelné produkce pro každou energetickou plodinu (platí v obou obdobích před i po ). Tento podíl lze, při dobré komunikaci s prvovýrobci téměř ,,eliminovat,, na základě principu, že všichni dodavatelé vydají svá Prohlášení, což je v zemích EU podložitelné (systém dotací). Audit pak kontroluje výčet prohlášení v kontextu s dodaným zbožím, hledá dodavatele bez prohlášení a jejich podíl. Sledování tohoto podílu je cca zvládnuto

18 Jakostní parametr ,,obsah CO2,, po 1.1.2014
a sklizeň roku 2013! Ve druhé fázi od se konstanta rázem změní v pohyblivou hodnotu, těžce registrovatelnou na vstupu (její velikost může měnit dle výpočtu prvovýrobce a zároveň bude mít prvovýrobce potíž ji spočítat při navážení komodit na uskladnění na silo). V obou obdobích (před i po ) je z legislativy nutnost sledovat podíl udržitelné/neudržitelné produkce

19 Zpracování v IS SAP Vyřešeno sledování podílu certifikované/necertifikované komodity s minimálními nároky na přepočty (tzv. dosažení cca 100 % Prohlášení v prvé fázi, vstup dat do SAP (v optimálním případě) a poté přepočty ,,jakostního parametru,, obsahu skleníkových plynů v nakoupené mase komodit je řešeno postupně: nutná podpora IT (SAP). IT podpora je základem úspěchu tohoto systému certifikace, bez ní není certifikace téměř možná – podobný systém praktikuje tzv. certifikace spotřebitelského řetězce C-o-C. Nyní: analýza nastavení a zpracování dat v IS SAP při zadávání individuálně vypočtených hodnot obsahů CO2., které by mohli dodávat prvovýrobci (od sklizně 2013).

20 Audity prvovýrobců Úspěch certifikace je podmíněn také nutným auditem dodavatelů – ti nebyli do nuceni jakkoliv povinni účastnit se auditu – povinné až od Prvovýrobci nebyli žádným způsobem obeznámeni s rychle nastupující legislativou, principem certifikace, navíc pojem udržitelná a neudržitelná komodita byl a je pro ně abstraktní. Požadovaný rozsah auditů prvovýrobců je značný, nedbal v ČR, EU již zavedených postupů a legislativy (zákaz dětské práce, školní docházka, BOZP zavedeny historicky a legislativou ČR). Vyžaduje se sběr prohlášení prvovýrobců (500 a výše)

21 Dopady certifikace ISCC na certifikované subjekty
Certifikované společnosti – výrobci (,,míchači,,)? biopaliv musí: dle propozic ISCC hlásit do 24 hod. (BLE) provedení obchodní transakce - tj. údaje o objemu produkce a partnerovi - poskytnou tak údaje o technologické úrovni výroby paliv a pěstování biomasy – z výpočtu za roční období se zjistí i údaje o ,,obsahu skleníkových plynů dodavatelů, zvláště v období od zaplatit veškeré náklady certifikace (svoje a svých prvovýrobců) zajistit prohlášení prvovýrobce provádět hmotnostní přepočty na silech ,,udržitelné,, a ,,neudržitelné produkce,, provádět své interní audity svých dodavatelů (prvovýrobců) dle propozic ISCC při své certifikaci ISCC provést audit 3 – 5 % svých dodavatelů, tj. při např. 500 dodavatelích 15 až 25 prvovýrobců – reálně lze provést audit u cca 3 prvovýrobců

22 Nejdůležitější předpisy ISCC
ISCC 201 Základy systému pro certifikaci (obecné postupy) b) ISCC 202 Požadavky udržitelnosti pro výrobu biomasy (požadavky auditu) ISCC Checklist ke kontrole požadavků na výrobu biomasy ISCC Prohlášení farem o dodržování udržitelnosti ISCC (v EU) ISCC Prohlášení farem o dodržování udržitelnosti (mimo EU) c) ISCC 203 Sledovatelnost (obecné postupy) ISCC Checklist for the Control of the Traceability Requirements (sledovatelnost) ISCC 204 Mass Balance Calculation Methodology (postupy přepočtů na silech) e) ISCC 205 GHG Emission Calculation Methodology – nutná certifikace výpočtu!!! provedena při preauditu ISCC ISCC 207 Risk Management (obecné postupy)

23 Ad bod b) Prohlášení prvovýrobce, tzv. P1

24 Stav do r (do sklizně 2013) Certifikace ISCC se časově ,,rozpadá,, do dvou časových období: do , kde lze do výpočtu skleníkových plynů používat implicitní hodnoty zemědělské komodity od , kdy lze uvádět reálně vypočtené, ale i implicitní údaje Ad a) Při certifikaci ISCC (nedostatek reálných dat a omezení hmotnostních přepočtů na silech) byl zvolen postup: zajištění téměř 100 % prohlášení prvovýrobců o dodržování legislativy ČR a EU, Cross Compliance – Prohlášení 1 výrobce biopaliv využil jako vstup do výpočtu produkce CO2 standardních hodnot dle Směrnice 28/2009, např. u řepky jsou cca podíly: zemědělská prvovýroba – 29 g CO2 /MJ = 56 % vlastní výroba biopaliv – 22 g CO2 /MJ = 42 % přeprava – 1g CO2 /MJ = 2 %

25 Stav od Ad b) povinné výpočty výrobce biopaliv produkce CO2 podle hlášení z prvovýroby, skladování: sled výpočtů (příspěvků): u prvovýrobce (je nutné do výpočtu zadat údaje, které umožní hodnocení nákladů na pěstování), zvláště výsledek ovlivňují: výnos spotřeba hnojiv a pesticidů spotřeba PHM Pozn.: parametr ,,obsah skleníkových plynů,, bude při příjmu na silo de facto přepočítáván stejně, jako jakostní parametr dle jeho hodnoty a množství produkce – a ovlivní ceny energetických plodin u skladovatele spotřeby energií, PHM na přepravu, manipulaci a sušení u výrobce biopaliv příspěvek obsahu skleníkových plynů, daný technologií výroby Pozn.: u prvovýrobce je značný podíl produkce skleníkových plynů a parametry výpočtu prvovýrobce jsou ,,více pohyblivé,, - na rozdíl od výrobce, kde jsou technické údaje výroby cca standardní, viz předchozí list.

26 Údaje prvovýrobce k výpočtu obsahu CO2 u energetické plodiny

27 Nákup ,,energetických plodin,, – řepky, ADM

28 Zdroje úspor CO2 Nejdůležitější parametry, ovlivňující úspory CO2: výnos na hektar spotřeba hnojiv, pesticidů spotřeba paliv Všechny tyto údaje jsou kontrolovány při certifikaci ISCC až v pohledu na pozemek (vyhledatelnost produkce). Doporučení pro zemědělce pro audit ISCC: Pro snadný postup při auditu ISCC je vhodné, aby zemědělci měli zřízen přístup (na své heslo) do portálu farmáře které se zřizuje na počkání na Agentuře pro zemědělství a venkov.

29 úspora CO2 / výnos – modelové výpočty

30 úspora CO2/ množství hnojiva – modelové výpočty

31 Implicitní hodnoty komodit, které budou automaticky nastaveny při vstupu (vážní lístek) – zároveň slouží jako povinný doklad pro prvovýrobce (dle legislativy ČR musí prvovýrobce archivovat doklady o svých dodávkách včetně identifikace dodávky a obsahu CO2

32 Vážní lístek (SAP)

33 ISCC x GMP+/GTP Certifikace ISCC, RED Cert atd. ze svého principu vyžaduje ,,dokumentační,, nebo fyzické oddělování energetických komodit (,,ISCC,,) ve smyslu udržitelná/neudržitelná komodita ale zároveň jsou komodity určeny na potraviny a krmiva pod certifikací (,,GMP+/GTP,,), kde je označení zboží na dokladech vyžadováno i ve smyslu GMP+ /GTP. V obchodní praxi rozhoduje o použití komodity až obchodník při prodeji zemědělské komodity dle požadavku (účelu použití) odběratele.

34 NUTS pro ČR (bude přednastaveno v daných ZZN)

35 ISCC: International Sustainability and Carbon Certification
Mezinárodní systém certifikace biomasy a biopaliv pro certifikaci systému dle požadavků směrnice č. 2009/28/EC je zde: jsou tady vyvěšeny směrnice, závazné pro certifikaci ISCC závazné. Ve skupině AGFH byly certifikovány tyto subjekty: DE-B-BLE-BM Primagra, a.s., Milín, CZECH REPUBLIC 2010/12/ /12/01 Bureau Veritas Certification Germany GmbH DE-B-BLE-BM PREOL, a.s., Lovosice, CZECH REPUBLIC 2010/12/ /12/05 Bureau Veritas Certification DE-B-BLE-BM AGROFERT HOLDING, a.s., Prague, CZECH REPUBLIC 2010/12/ /12/05 Bureau Veritas Certification Techagra, a.s. (SR), AGP Trnava, a.s., Ethanol Energy, a.s., AGROFERT POLSKA, AGROFERT Deutschland (RED CERT) Certifikace ISCC se rychle rozšiřuje, počet certifikovaných organizací je stále na vzestupu.

36 Používané systémy certifikace
1) ISCC, mezinárodně uznávaný 2) převážně v Německu: RED Cert (výhodou je jednodušší provedení a požadovaná dokumentace). Byl zjištěn ve spol. AGROFERT Deutchland a porovnán s ISCC, určen spíše pro prvovýrobu. 3) V ČR bude zaveden český systém certifikace pod akreditací ČIA, výhodou by měla být jeho nižší cena a jednodušší provedení, nevýhodou bude delší časová prodleva při dosažení mezinárodního uznávání. Podobně je připraven francouzský (jako mezinárodní, časovým zpožděním již téměř neaktuální) a jiné národní standardy, zatím nejsou podstatně rozšířeny. Tím, že budou probíhat ještě ,,uznávání,, národních systémů navzájem je zřejmě jejich použití omezeno prozatím vždy na vnitrostátní potřebu V následujících grafech je porovnání počtu certifikovaných společnosti z února 2012:

37 ISCC

38 RED CERT

39 ISCC+ RED CERT

40 Certifikace energetických plodin v zahraničí
Legislativa EU byla opožděně převzata v ČR, okolní státy kromě Německa ji zavedly ještě později. Situaci v okolních státech (Polsko, Maďarsko, ale i Rakousko) lze označit jako – malý znalostní potenciál, zvláště mezi prvovýrobci. V Polsku byla zřetelná obecná neinformovanost prvovýrobců ještě v r. 2011, dtto prvovýrobci v Německu. Německo, kde se certifikace ,,udržitelné produkce,, připravila, má nejvyšší počet certifikací, velký podíl spadá do oblasti RED Cert. Poměrně malý podíl má Polsko, Francie, Rakousko ((ne)soulad s produkcí biopaliv?) Slovensko má podobný počet certifikací jako např. Indonésie, Malajsie ((ne)soulad s certifikačními pravidly nebo vliv koncernů)? Připravenost některých certifikačních společností a vlastníka certifikace, které si de facto včas tento ,,trh,, certifikací rozdělily, jim přinesla značný finanční zisk (cca 1000 certifikací ISCC při ceně min. 5 tis. eur za audit x 3 audity…15 mil. eur za první rok, cca 10 mil. eur za RED CERT).

41 Související dokumenty
Dokumenty ISCC, RED Cert S31 ISCC v AGFH Zápisy inspekcí AGFH 2011 Postup výpočtu, vyvinutý ve spol. Preol, a.s. Zápis auditu 2010 CA55, 2010 CA56, 2011 CA16 DE, 2011 CA 55 PL Zápisy auditů v prvovýrobách AGFH a u dodavatelů AGFH Auditní formuláře ISCC, RED Cert, BV zkrácený

42 viz seznam dokumentů ISCC plus:
Shrnutí Systém ISCC, REDCert a podobné certifikační systémy, založené na výpočtu a sledování produkce skleníkových plynů a propočtech tzv. certifikované/necertifikované produkce se rozšiřují, dokladem je tzv. systém ISCC PLUS, navazující zcela na praxi ISCC DE a ISCC EU. Jeho obsahem jsou výpočty certifikovaného/necertifikovaného podílu v potravinách, krmivech, atd. Připomínkové řízení je: The consultation period will end last week of May Comments from all stakeholder groups are welcomed. ISCC PLUS offers a smart opportunity for already certified conversion units (ISCC DE or ISCC EU) to extend sustainability certification to food and feed products (e.g. oil seed meal, DDGS, oil for food and other uses). viz seznam dokumentů ISCC plus: Lze tedy očekávat další certifikace podobného typu, který byl použit u energetických plodin, s podobnými důsledky a nároky.

43 Děkuji za pozornost a spolupráci


Stáhnout ppt "Zavádění certifikace ISCC v podnicích zemědělské výroby"

Podobné prezentace


Reklamy Google