Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny sociálního zabezpečení OSVČ od 1.1.2013 Pavla Štefková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny sociálního zabezpečení OSVČ od 1.1.2013 Pavla Štefková."— Transkript prezentace:

1 Změny sociálního zabezpečení OSVČ od 1.1.2013 Pavla Štefková

2 Obsah  změny právních předpisů dotýkající se OSVČ  posuzování SVČ  důvody SVČ vedlejší  rozhodná částka pro účast na DP  odvod pojistného  maximální VZ  minimální VZ  sazby  splatnost  dávky NP OSVČ  výpočet a RO  minimální a maximální denní dávky  potvrzování SVČ vedlejší  výkon zaměstnání  maximální VZ

3 Změny právních úprav s účinností od 1.1.2013  Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření  zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na SZ  zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění SZ  účinnost od 1.1.2013  ve Sbírce vyšel dne 27.11.2012 pod č. 399/2012 Sb.  Vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb.  VVZ za rok 2011 činí 25 093 Kč  PK činí 1,0315  Průměrná mzda pro účely pojistného v roce 2013 činí 25 884 Kč  Sdělení MPSV č. 336/2012 Sb.  pro účely NP výše RH pro úpravu DVZ platných pro rok 2013  první RH 863 Kč  druhá RH 1 295 Kč  třetí RDH 2 589 Kč

4 Změny právních úprav s účinností od 1.1.2013  změna daňových, pojistných a dalších zákonů  zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu  omezení u výdajů procentem (u 40% do 800 tis. Kč, u 30% do 600 tis. Kč)  zrušení slevy na dani u starobních důchodců na období 2013-2015,  zrušení daňového zvýhodnění na vyživované děti a na manželku/ bez vlastních příjmů u osob využívajících výdajové paušály  zavedení solidární daně ve výši 7% z nadlimitního příjmu (přesahující 48nás. PM)  zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění  zrušení stropů (72nás. PM) na ZP  další zákony např. o SSP, o sociálních službách, o DPH, o dani z dědické atd.  zvýšení DPH o 1% (z 20% na 21%, z 14% na 15%)  zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí z 3% na 4%  zrušení dvou dávek na bydlení ze dvou systémů soc. nepojistných dávek do jedné dávky „příspěvek na náklady bydlení“ do systému dávek v hmotné nouzi  zákon vyšel ve Sbírce 27.12.2012 pod č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

5 Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření (z. č. 399/2012 Sb.)

6 Zákon č. 589/1992 Sb. (sazba pojistného)  § 7 odst. 1 písmena c) bod 2.  26,2 % z VZ, z toho 25 % na DP a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou DP, která je aspoň po část RO účastna důchodového spoření (DS)  účastníci DS platí pojistné na DP v sazbě nižší o 3 procentní body než ostatní důchodově pojištěné osoby.  za dobu DP, v níž budou účastníky DS, bude výše jejich důchodu z DP (I. pilíř) nižší než výše důchodu ostatních důchodově pojištěných osob,  pojistné na DS, které platí osoba účastná DS, činí 5 % z jejího VZ  OSVČ platí pojistné správci daně,  základ pojistného na DS = vyměřovací základ na DP  nevznikne-li pojistná povinnost k pojistnému na DP (I. pilíř) nevznikne ani pojistná povinnost k pojistnému na DS (II. pilíř).

7 Zákon č. 589/1992 Sb.  V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta  „Byla-li OSVČ v kalendářním měsíci účastna DS, stanoví se výše zálohy na pojistné za tento kalendářní měsíc procentní sazbou  OSVČ účastná DS je povinna platit i zálohy na pojistné na DP ve výši 26,2% z měsíčního VZ, tedy v procentní sazbě, která odpovídá procentní sazbě pro pojistné na DP.

8 Zákon č. 589/1992 Sb. (oznamovací povinnost)  V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:  j e-li OSVČ účastna DS, je povinna v oznámení o zahájení (znovuzahájení) SVČ uvést též údaj, od kdy se stala účastníkem důchodového spoření; pokud se OSVČ stala účastníkem DS až po zahájení (znovuzahájení) SVČ, je povinna tuto skutečnost oznámit OSSZ nejpozději na přehledu za kalendářní rok, v němž se stala účastníkem DS,  OSSZ musí být informována o tom, zda OSVČ je účastníkem DS, protože pro takovou OSVČ platí nižší sazba pro pojistné i pro zálohy na pojistné než pro ostatní OSVČ,  tiskopisy ČSSZ byly upraveny.

9  Údaje o DS obsahují formuláře: Oznámení o zahájení činnosti Přehled o příjmech a výdajích Přihláška k účasti na DP Přihláška k účasti na NP Povinnosti OSVČ ve II. pilíři vůči OSSZ 9

10 Zákon č. 582/1991 Sb.  do zákona se vkládá nový § 11c  správce Centrálního registru smluv poskytuje orgánům sociálního zabezpečení údaje z tohoto registru v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu jejich působnosti,  údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup  orgány sociálního zabezpečení budou oprávněny přebírat údaje z Centrálního registru smluv.

11 Zákon č. 582/1991 Sb.  do ust. § 123e se vkládá nový odst. 5  OSVČ činí podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis pouze elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny OSSZ nebo do určené datové schránky OSSZ;  podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy,  OSSZ však může určit, která podání nebo jiné úkony, lze učinit též písemně na předepsaném tiskopisu:  Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok…,  Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti,  Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění,  Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění,  a to v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013  Informace na webových stránkách http://www.cssz.cz/

12 Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

13 SVČ se považuje za vedlejší SVČ, pokud OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění OSVČ, v kalendářním roce: a) vykonávala zaměstnání, b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod, c) měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z NP zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III anebo stupni IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ v domácnosti, není-li osobou blízkou, d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáky z povolání, e) byla nezaopatřeným dítětem soustavně se připravující na budoucí povolání studiem,  OSVČ účastna NP – vždy výkon hlavní SVČ  tzv. předdůchody NEJSOU důvodem pro výkon vedlejší SVČ. Posuzování výkonu SVČ vedlejší (§ 9 odst. 6 úvodní věta)

14 SVČ se považuje za vedlejší:  pokud OSVČ v kalendářním roce vykonávala zaměstnání  již se nesleduje výše příjmu ze zaměstnání  naposledy v roce 2008 Posuzování výkonu SVČ vedlejší (§ 9 odst. 6 písm. a) 12-ti násobek minimální mzdy

15 zaměstnáním se rozumí:  činnost zakládající účast na NP zaměstnanců  do roku 2011 u společníků s.r.o, komanditistů kom. spol. a členů družstva postačovala účast na DP,  dle § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona o DP Posuzování výkonu SVČ vedlejší (§ 9 odst. 8)

16  skutečnosti o vedlejší SVČ musí doložit nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž podala přehled o příjmech a výdajích  pokud má OSSZ k údajům přístup doložení se nevyžaduje, Doložení potvrzení OSVČ vedlejší – prodloužení lhůty (§ 9 odst. 8)

17 Za osobu OSVČ se považuje osoba, která vykonává SVČ  pokud se příjmy dosažené výkonem činností považují podle zákona o daních z příjmů za příjmy z podnikání a z jiné SVČ  tzn. dle ust. § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů  od 1.1.2012 likvidátoři nemohou být považovány za OSVČ  jejich příjem podléhá zdanění dle ust. § 6 (ze závislé činnosti) Účast na pojištění OSVČ – od 1.1.2012 (§ 9 na konci odst. 3)

18 Účast na DP OSVČ vedlejší (§ 10 odst. 2)  pokud příjem (DZ) ze SVČ vedlejší dosáhne rozhodné částky  za rok 2013 částka 62 121 Kč (25 884 x 2,4 = 62 121)  jedna dvanáctina činí 5 177Kč  za rok 2012 částka 60 329 Kč (25 137 x 2,4 = 60 329)  jedna dvanáctina činí 5 028 Kč  za rok 2011 částka 59 394 Kč (24 740 x 2,4 = 59 394)  jedna dvanáctina činí 4 948 Kč  od 1.1.2009 se za příjem ze SVČ se od pro účely ZDP považuje daňový základ OSVČ určený podle ZOP  za daňový základ se u OSVČ, která není povinna podávat daňové přiznání považuje příjem ze SVČ po odpočtu výdajů

19 Účast na DP OSVČ vedlejší (§ 10 odst. 3)  rozhodná částka se sníží o o jednu dvanáctinu za každý KM, v němž po celý měsíc OSVČ vedlejší měla nárok na výplatu N nebo PPM  za období nároku na výplatu nemocenského považuje i prvních 21 dnů DPN,  za které se nemocenské nevyplácí

20 Starobní důchod a výkon SVČ (§37 zdp) výplata řádného SD (§ 29)  náleží při výkonu SVČ bez omezení výplata předčasného SD (§ 31)  nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána SVČ a OSVČ dosáhne rozhodné částky ze SVČ  v roce 2013 částky 62 121 Kč (jedna dvanáctina 5 177 Kč)  v roce 2012 částky 60 329 Kč (5 028 Kč)  v roce 2011 částky 59 394 Kč (4 948 Kč)  dále nenáleží pokud je OSVČ-poživatel předčasného důchodu účasten NP OSVČ !!!

21 Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění SZ

22 Potvrzení zaměstnavatele (§ 42)  povinnost vydat svému zaměstnanci na jeho žádost  potvrzení o době trvání zaměstnání v KR, po kterou byl zaměstnanec účasten NP nebo jen důchodově pojištěn  význam pro určení SVČ vedlejší (§ 9 odst. 6 písm. a ZDP)  potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat též na žádost OSSZ,  tato potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat do 8 dnů od obdržení žádosti.

23 Povinnosti OSVČ (§ 48) OSVČ je povinna oznámit příslušné OSSZ den:  zahájení (taktéž opětovného zahájení) SVČ nebo spolupráce s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat,  ukončení SVČ, za ukončení SVČ se považuje též den přerušení,  zániku oprávnění vykonávat SVČ,  od kterého jí byl pozastaven výkon SVČ,  ukončení důvodu SVČ vedlejší, Termín oznámení:  do 8. dne KM následujícího měsíce po KM, v němž nastala tato skutečnost  OSVČ, která ohlásila a doložila skutečnosti o výkonu vedlejší SVČ je povinna oznámit zánik těchto skutečností nejpozději při podání přehledu  ust. § 48 na konci odst. 4

24 Povinnosti OSVČ vedlejší ( § 48 odst. 1 písm. e) OSVČ má povinnost oznámit  den, od kterého nemá nárok na výplatu PPM  pokud PPM náležela z NP zaměstnanců  den ukončení výkonu zaměstnání  pokud doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu SVČ vedlejší.

25 Povinnosti OSVČ v SZ § 48d  OSVČ není povinna dokládat důvody, pro které je SVČ považována za vedlejší,  pokud ČSSZ údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci,  nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup  ČSSZ je povinna tyto důvody zveřejnit  důchody  výkon zaměstnání  rodičovský příspěvek

26 Oznámení u živnostenského úřadu (§ 48d) od 1.8.2006 OSVČ může:  oznámení o zahájení SVČ,  přihlášky k účasti na DP a na NP,  odhlášky z NP,  ukončení SVČ,  zánik oprávnění vykonávat SVČ,  pozastavení výkonu SVČ, učinit na předepsaném tiskopise MPO (JRF) u příslušného ŽÚ,  ŽÚ jsou povinny oznámit OSSZ ve lhůtě do 5 pracovních dnů předchozí uvedené skutečnosti,  za den splnění oznamovací povinnosti OSVČ se považuje den, ve kterém bylo podání předáno příslušnému ŽÚ,

27 Povinnosti OSSZ (§ 39a odst. 3-7)  OSSZ od r. 2012 zasílá jen na žádost OSVČ údaje o účasti na DP v předchozím roce  obdoba ročního ELDP u zaměstnance  naposledy v roce 2011 za rok 2010 bylo zasláno bez žádosti všem OSVČ  v termínu do 30.9. KR  OSSZ vydává všem OSVČ potvrzení o dobách evidence (obdoba zápočtové listu u zaměstnanců) při ukončení SVČ  pro ÚP navíc i výši určeného VZ DP z předchozího roku  pro účely výpočtu podpory v nezaměstnanosti

28 Zákon č. 187/2006 Sb. nemocenském pojištění

29 Účast na NP OSVČ (§ 11)  Účast na NP OSVČ nadále dobrovolná a stále podmíněna  výkonem SVČ  podáním přihlášky  a placením pojistného na NP. od 1.1.2011  podmínkou účasti na NP je i platba pojistného na DP  OSVČ vedlejší, v měsících účasti na NP je považována za hlavní s povinností odvádět pojistné na DP.

30 Vznik a zánik účasti na NP OSVČ (§ 13)  vznik pojištění  dnem podání přihlášky  od 1.1.2011 zrušení možnosti zpětně podat přihlášku do osmi dnů od zahájení výkonu SVČ,  zánik pojištění  prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné nebo v nižší částce,  splatnost od 1. do 20. dne následujícího KM (§14c ZOP)  dnem uvedeným v odhlášce  ne dříve než dnem, kdy byla odhláška podána,  dnem skončení SVČ,  dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody.

31 ZNP – vznik účasti na NP OSVČ (§ 13 odst. 1)  s účinností od 1.1.2011 již nemůže vzniknout účast OSVČ na NP dříve než dnem, který OSVČ uvedla v přihlášce, nejdříve dnem podání přihlášky.  bylo zrušeno zpětné přihlášení k NP OSVČ do 8 dnů ode dne zahájení SVČ Příklad:  OSVČ zahájí SVČ 21.1.2013  dne 25.1.2013 podá přihlášku k NP s tím, že v přihlášce uvede datum přihlášení k NP 21.1.2013  účast této OSVČ vznikne od 25.1.2013

32 Podmínky nároku na dávku §14-17  splněny:  v době pojištění  nadále není nárok pokud vykonává OSVČ osobně SVČ (§16 písm.a)  v ochranné lhůtě  u nemocenské 7 KD ode dne zániku NP  u PPM 180 KD u PPM ke dni nástupu na PPM  skončí-li pojištění v době těhotenství  neplyne poživateli starobního a invalidního důchodu třetího stupně  při souběhu pojištění se sledují se v každém samostatně  je-li nárok na tutéž dávku současně z více pojištění  dávka náleží ze všech pojištění jen jednou  dávky náleží za KD  výše se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

33 Podmínky nároku na dávku (§ 23 a 24)  trvá-li DNP nově déle než 21 KD,  prvních 21 dnů se dávka nemocenské OSVČ nevyplácí  nárok až od 22. dne  účast na NP OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku DNP  týká se i OSVČ, která podala přihlášku k účasti NP do 8 KD ode dne zahájení SVČ Příklad:  OSVČ zahájí činnost 1.2.2013  do 31.1.2013 byla zaměstnancem  podá přihlášku k účasti na NP dne 2.2.2013 od 2.2.2013  nárok na výplatu nemocenské bude mít až při DPN, která se vznikne nejdříve dnem 2.5.2013

34 Dávky NP OSVČ  nadále se poskytuje jen:  nemocenské  a PPM  nemocenské nadále náleží až od 22. dne trvání DPN  platí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013.

35 Denní vyměřovací základ (DVZ) § 18 DVZ = vyměřovací základ pro pojistné * počet kalendářních dnů RO – vyloučené dny v rozhodném období * VZ = úhrn měsíčních základů v RO, z nichž OSVČ zaplatila pojistné na NP (§18 odst. 2), Přesnost: na 2 platná deset. místa

36 Shrnutí u nároku na nemocenské § 23  nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán DPN, trvá-li DPN déle než 14 KD a v období od 1.1.2011 do 31.12.2013 déle než 21 KD § 24  účast na NP OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejícímu dni vzniku DNP § 26  od 1.1.2011 do 31.12.2013 podpůrčí doba u nemocenského začíná 22. kalen. dnem DPN § 28  od 1.1.2011 do 31.12.2013 se poživateli S nebo IT vyplácí nemocenské od 22. kal. dne DPN po dobu nejvýše 63 KD.

37 Nové výše RH (Sdělení MPSV č. 336/2012) Nové výše RH (Sdělení MPSV č. 336/2012) pro účely NP výše RH pro úpravu DVZ platných pro rok 2013:  první RH 863 Kč  druhá RH 1 295 Kč  třetí RDH 2 589 Kč v roce 2012:  první RH 838 Kč  druhá RH 1 257 Kč  třetí RDH 2 514 Kč

38 Denní vyměřovací základ (DVZ) Redukce DVZ:  90% do částky 1. RH 863  776,70 Kč  pro výpočet PPM 100% tj. 863  60 % z částky nad 1. RH do 2. RH (1 295 – 863 = 432)  259,20 Kč  30% nad 2. RH do 3. RH (2 589 – 1 295 = 1 294)  388,20 Kč Maximální DVZ pro nemoc činí 1 425 Kč (776,70+259,20+388,20) Maximální DVZ pro PPM činí 1 511 Kč (863,00+259,20+388,20)

39 Výše nemocenského v roce 2013 za kalendářní den činí:  60% DVZ od 22. dne DPN nebo karantény,  změna proti r. 2010, kdy bylo od 15. KD DPN  změna proti r. 2009:  60% DVZ od 15. do 30. KD,  66% DVZ od 31. do 60. KD,  72% DVZ od 61. KD DPN nebo karantény,  100 % DVZ po celou dobu trvání DPN nebo nařízené karantény v případech, kdy se pojištěnec prokazatelně podílel ve veřejném zájmu

40 Denní výše nemocenské a PPM při placení minimálního pojistného Pojistné: 115 Kč měsíčně  MZ 5 000 Kč Výše nemocenské: od 22. dne DPN 60 % DVZ (148)  89 Kč/den Výše PPM: po celé období 70 % DVZ (165)  115 Kč/den

41 Maximální denní dávka nemocenské v r. 2013 Maximální DVZ 1 425 Kč  DVZ před redukcí – 2 589 Kč  z měsíčního základu 78 749 Kč  pojistné na NP OSVČ 1 812 Kč (2,3%)  záloha na DP 22 995 (29,2%) Nemocenské  od 22. dne DPN po celou dobu ve výši 60% z 1 425 Kč tj. 855 Kč na den, Příklad u DPN od 1.3.2013 do 31.5.2013 (tj. 92 KD)  od 1.3.2013 do 21.3.2013 činí 0 Kč  od 22.3.2013 do 31.5.2013 celkem 60 705 Kč (tj. za 71 KD x 855 Kč)  o 1 775 Kč více proti roku 2012.

42 Maximální denní dávka PPM v r. 2012 Maximální DVZ 1 511 Kč  DVZ před redukcí – 2 589 Kč  z měsíčního základu 78 749 Kč  pojistné na NP OSVČ 1 812 Kč (2,3%)  záloha na DP 22 995 (29,2%)  maximální denní výše 1 058 Kč  70 % z 1 511 Kč Příklad PPM od 1.3.2013 do 12.9.2013 (tj. 196 KD)  za měsíc od 1.3. do 31.3. činí 32 798 Kč,  tj. o 961 Kč více proti r. 2012  za celou dobu PPM od 1.3. do 12.9. činí 207 368 Kč (196 KD x 1 011 Kč)  tj. o 6 076 Kč více proti r. 2012

43 Dávka ze souběžných pojištění (§ 20)  soc. událost od stejného dne  DVZ se stanoví z každé pojištěné činnosti  jednotlivé DVZ se sečtou  úhrn DVZ se redukuje  z redukovaného úhrnu DVZ se stanoví dávka •soc. událost od různých dnů  DVZ se stanoví znovu ke dni, od něhož vznikl/zanikl nárok na dávku z další pojištěné činnosti

44 Příklad DVZ v zaměstnání = 1 500 Kč DVZ z OSVČ = 700 Kč DVZ v zaměstnání +OSVČ = 2 200 Kč N v zaměstnání DVZ = 1500 Kč N v zaměstnání + OSVČ DVZ = 2 200 Kč N z OSVČ DVZ = 2 200 – 1500 = 700 Kč 1.2.15.2.28.2.15.3.

45 Zahraniční zaměstnanec - ZAZA (§§ 3 písm. q, 6 odst. 6, 10 odst. 7, 19 odst. 12, 24)  je zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v ČR, ve prospěch zahraničního zaměstnavatele,  jehož sídlo není na území ČR,  vykonává práci na území ČR, ale nevykonává ji na základě smlouvy s žádným českým zaměstnavatelem  např. zajišťuje možnosti spolupráce s českými podniky,  může se u OSSZ dobrovolně přihlásit k účasti NP i DP  účast na NP ZAZA je obdobná režimu dobrovolného NP OSVČ  vzniká na základě přihlášky a nově od 1.1.2012 musí být i dobrovolně účasten DP  přihlášku k NP nelze podat zpětně  povinnost prohlásit, zda je účasten pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel  účast zaniká skončením zaměstnání na území ČR nebo pozdní úhradou pojistného na NP a nově i skončením dobrovolné účasti na DP  dobrovolné DP ZAZA řeší ust. § 6 zákona č. 155/1995 Sb., o DP

46 NP ZAZA  podobnost NP OSVČ a ZAZA  založeno na dobrovolnosti  stejná sazba i výše min. MZ  stejná splatnost pojistného  stejný důsledek při neuhrazení pojistného  řádně a včas  okamžitý zánik  nově taktéž podmínka dobrovolné účasti na DP agendu NP ZAZA vede odd. OSVČ agendu DP ZAZA vede odd. DP

47 OSVČ na NP uhradí měsíčně (v roce 2013) 115 Kč MVZ5 000 Kč záloha DP 1 890 Kč 149 Kč6 471 Kč 1 890 Kč 200 Kč8 696 Kč 2 540 Kč 300 Kč 13 044 Kč 3 810 Kč 400 Kč 17 392 Kč 5 080 Kč 500 Kč 21 740 Kč 6 349 Kč 600 Kč 26 087 Kč 7 618 Kč 700 Kč 30 435 Kč 8 888 Kč 800 Kč 34 783 Kč 10 157 Kč 900 Kč 39 131 Kč 11 427 Kč 1000 Kč 43 479 Kč 12 696 Kč 1660 Kč 72 173 Kč 21 075 Kč 2000 Kč 86 957 Kč 25 392 Kč 2313 Kč 100 548 Kč 29 361 Kč 2382 Kč 103 536 Kč 30 233 Kč Nemocenské se v roce 2013 poskytuje od 22. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti a výše nemocenského za kalendářní den činí 60% denního vyměřovacího základu.

48 Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na SZ

49 systémy NP a DP odděleny systém NP systém DP účet: 11017- xxxx účet: 1011- xxxxx VS: rodné číslo ( EČP) VS: stávající 8-místný stejná splatnost pro oba systémy (od 1. do 20. následujícího kalendářního měsíce) k oddělení došlo v roce 2009 !

50 Vyměřovací základ (§ 5b odst. 1)  V § 5b odst. 1 se zrušila od 1.1.2012 slova „a to i v případě, kdy příjmy OSVČ jsou osvobozeny od daně z příjmů“  příjmy osvobozené od daně se nezahrnují do základu pro výpočet pojistného  např. z dotací (malé vodní elektrárny atd.),  příjmy z FVE vstupují do VZ pro pojistné neboť nejsou osvobozeny od daně  od 1.1.2011 jsou již zdaňovány

51 Pojistné na NP OSVČ (§ 5b odst. 3, § 7)  výše pojistného se již neodvíjí dle výše příjmů a výdajů ze SVČ z předchozího KR  měsíční základ (MZ) si určuje OSVČ sama  nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodného příjmu podle předpisů o NP pro účast na NP zaměstnanců  rozhodný příjem činí 2 500 Kč (§ 6 odst.5 ZNP)  minimální MZ: 5 000 Kč (v letech 2009 až 2011 činil 4 000 Kč)  sazba pojistného: 2,3 % (v roce 2009 a 2010 sazba 1,4 %)  minimální výše pojistného: 115 Kč (2009 a 2010 56 Kč a 2011 92 Kč)

52 Splatnost pojistného na NP v roce 2013 (§ 14c)  pojistné na NP je za KM splatné od 1. do 20. následujícího KM  např. pojistné za leden 2013 je splatné od 1. 2. do 20.2.2013  od 1.1.2012 v odst. 3 doplněno – MZ na NP lze v období splatnosti dodatečně zvýšit  výši pojistného NP zaplaceného do budoucna však zvýšit nelze  do 31.12.2011 MZ, který si OSVČ stanovila, nemohla dodatečně měnit  stanovením se rozumí zaplacení pojistného na NP z MZ.

53 Odvod pojistného na DP (§ 5b odst.1, § 14a odst. 1)  odvod pojistného se odvíjí od základu daně,  VZ pro výpočet pojistné pak činí 50 % daňového základu  OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání  event. je poplatníkem daně z příjmu paušální částkou  sdělují na „Přehledu“ rozdíl mezi příjmy a výdaji  sazba pojistného na DP činí 29,2 %  28 % DP + 1,2 % příspěvek na st. politiku zaměstnanosti  doplatek na pojistném DP je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu

54 Zálohy na pojistné DP (§ 14)  splatnost zálohy na pojistné DP za KM  od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce  od 1.1.2012 doplněno – výši zálohy zaplacené v období v období splatnosti lze dodatečně zvýšit  výši záloh zaplacených do budoucna nelze zvýšit  zálohy na pojistné se neplatí za KM, v nichž OSVČ celý KM měla nárok na výplatu nemocenské nebo PPM (§ 14 odst. 7)  za období nároku na výplatu nemocenské se považuje i prvních 21 dnů DNP,  za které se nemocenské OSVČ nevyplácí (§ 23b odst. 3)

55 Výše MVZ pro zálohy na pojistné DP v r. 2013 (§ 14 odst. 2)  MVZ je částka, kterou si OSVČ určí,  nejvýše však ve výši jedné dvanáctiny maximálního VZ  tj. 103 536 Kč  tomu odpovídá výše pojistného 30 236 Kč  výši zálohy zaplacené v období splatnosti lze dodatečně zvýšit

56 Výše MVZ pro zálohy na pojistné DP v r. 2012 (§ 14 odst. 2)  MVZ je částka, kterou si OSVČ určí,  nejvýše však ve výši jedné dvanáctiny maximálního VZ  tj. 100 548 Kč  tomu odpovídá výše pojistného 29 361 Kč

57 Placení záloh na pojistné v roce 2013 (do budoucna) Zálohy mohou být placeny na delší než měsíční období  OSVČ může zálohy zaplatit do budoucna do konce kalendářního roku  (§ 14a odst. 2)  OSVČ je povinna platbu do budoucna předem oznámit příslušné OSSZ.

58 Placení záloh na pojistné DP (§ 14 odst. 5)  na základě žádosti OSVČ lze poměrně snížit výši MVZ,  a to nejdéle do konce KM, který předchází KM podání přehledu  pokud průměrný měsíční příjem poklesne o 1/3 proti předcházejícímu roku

59 Výše MVZ v roce 2013 (§ 14 odst. 2)  činí minimálně 50 % daňového základu připadající na 1 KM  u OSVČ, která v předchozím roce vykonávala SVČ  může si určit i vyšší  minimální u OSVČ hlavní MVZ činí 6 471 Kč  tj. 25 % průměrné mzdy (25 884 Kč)  minimální u OSVČ vedlejší MVZ činí 2 589 Kč  tj. 10 % průměrné mzdy  maximální MVZ činí 1/12 maximálního VZ  103 536 Kč

60 Výše MVZ v roce 2012 (§ 14 odst. 2)  činí minimálně 50 % daňového základu připadající na 1 KM  u OSVČ, která v předchozím roce vykonávala SVČ  může si určit i vyšší  minimální u OSVČ hlavní MVZ činí 6 285 Kč  tj. 25 % průměrné mzdy (25 140 Kč)  minimální u OSVČ vedlejší MVZ činí 2 514 Kč  tj. 10 % průměrné mzdy  maximální MVZ činí 1/12 maximálního VZ  100 548 Kč

61 Výše minimální a maximální zálohy DP v roce 2013  minimální záloha na pojistné  u OSVČ hlavní 1 890 Kč  29,2% z 6 471 MVZ,  26,2 % z 6 471 Kč 1 696 Kč  u OSVČ vedlejší 756 Kč  29,2% z 2 589 MVZ  26,2 % z 2 589 Kč 679 Kč  maximální záloha na pojistné  30 236 Kč  29,2% z 103 536 MVZ  26,2 % z 103 536 Kč 27 127 Kč.

62 Výše minimální a maximální zálohy DP v roce 2012  minimální záloha na pojistné  u OSVČ hlavní 1 836 Kč  29,2% z 6 285 MVZ,  u OSVČ vedlejší 735 Kč  29,2% z 2 514 MVZ,  maximální záloha na pojistné  29 361 Kč  29,2% z 100 548 MVZ.

63 Placení záloh na pojistné DP - SVČ vedlejší  OSVČ lze považovat za vedlejší pro účely placení záloh i zpětně,  pokud oznámí důvod vedlejší činnosti nejpozději na přehledu za příslušný kalendářní rok  a doloží potvrzení do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl přehled podán,  doložení se nevyžaduje, pokud má OSSZ či ČSSZ k potřebným údajům přístup  důchody  zaměstnání  rodičovský příspěvek

64 Maximální vyměřovací základ v roce 2013 (§ 15a odst. 5)  částka ve výši 48 násobku průměrné mzdy  průměrná mzda:  součin VVZ za KR, který o dva roky předchází KR, pro který se průměrná mzda zjišťuje a PK pro úpravu tohoto VVZ. Vyhláška MPSV č. 324/2012  VVZ za rok 2011 činí 25 093 Kč  PK činí 1,0315

65 Maximální vyměřovací základ (roční)  maximální VZ v r. 2013: 48 x 25 137 Kč  1 242 432 Kč  maximální VZ v r. 2012: 48 x 25 137 Kč  1 206 576 Kč  maximální VZ r. 2011: 72 x 24 740 Kč  1 781 280 Kč  maximální VZ r. 2010: 72 x 23 709 Kč  1 707 048 Kč 2009  maximální VZ r. 2009: 481 130 640 48 x 23 555 Kč  1 130 640 Kč  maximální VZ r. 2008: 48 x 21 560 Kč  1 034 880 Kč  zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.

66 Maximální VZ a vyúčtování  postupy u OSVČ, která byla zároveň zaměstnancem  pokud součet VZ (ze zaměstnání + SVČ) přesáhne maximální VZ  sníží se o tuto přesahující částku nejdříve VZ pro odvod pojistného ze SVČ  a poté případně i VZ pro odvod pojistného ze zaměstnání.

67 Příklad na výpočet max. VZ OSVČ při souběhu  v zaměstnání dosáhne v r. 2012 VZ částky 1 100 000 Kč (tj. méně než maximální VZ),  dle Přehledu příjmy po odpočtu výdajů činí 1 500 000 Kč,  vypočtený VZ činí 750 000 Kč (50% ze zisku),  VZ této OSVČ za rok 2012 bude činit 106 576 Kč  tzn. nejvýše ve výši rozdílu mezi  maximálním VZ 1 206 576 Kč  a úhrnem VZ 1 100 000 Kč ze zaměstnání.

68 Souběh zaměstnání a OSVČ (§15a odst. 6) Vyúčtování v roce 2013 za r. 2012  v zaměstnání dosáhne maximální VZ – jako OSVČ neplatí pojistné za příslušný rok  potvrzení od zaměstnavatele o dosažení maximálního VZ  doloží v den podání přehledu za r. 2012  v zaměstnání nedosáhne maximum – jako OSVČ platí pojistné  z VZ ve výši rozdílu mezi max. VZ (1 206 576 Kč) a úhrnem VZ ze zaměstnání  potvrzení od zaměstnavatele o dosaženém VZ  doloží v den podání přehledu za rok 2012.

69 Souběh zaměstnání a OSVČ - zálohy na pojistné DP (§15a odst. 7)  zálohy na pojistné není povinna platit OSVČ, která je účastna DP jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhla max.VZ zaměstnance,  a to od KM, v němž příslušné OSSZ oznámila a doložila, že v zaměstnání dosáhla tohoto max. VZ  např. v dubnu 2012 v zaměstnání dosáhne max. VZ a doloží potvrzení, od tohoto měsíce OSVČ není povinna platit zálohy  až do KM, který předchází KM, ve kterém byl nebo měl být podán „Přehled“ za KR, který následuje po KR, v němž OSVČ dosáhla tohoto max. VZ  např. až do března roku 2014.

70 Přehled o příjmech a výdajích (§ 15 odst. 1)  přehled o příjmech a výdajích je povinna podat OSVČ  která aspoň po část KR vykonávala SVČ,  na předepsaném tiskopise,  termín podání  je nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání  do 2.5.2013,  do 1.8.2013  OSVČ, která není povinna podávat daňové přiznání podává přehled  do 31.7. KR následujícího po KR, v němž vykonávala činnost (§ 23a)  OSVČ je povinna  pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce  tuto skutečnost doložit do 30. dubna KR.

71 Přehled a SVČ vedlejší (§15 odst. 1) Pokud chce být OSVČ považována za vedlejší  je nutné, aby do Přehledu uvedla některý z kvalifikovaných důvodů pro výkon vedlejší SVČ (§ 9 odst. 6 ZDP).  pokud tyto skutečnosti do Přehledu uvede,  je povinna tyto údaje doložit,  a to nejpozději do konce KM následujícího po KM, v němž tento přehled podala  doložení se nevyžaduje  u důchodů pokud byl přiznán a vyplácen ČSSZ  u výkonu zaměstnání  u pobírání rodičovského příspěvku.

72 Přeplatky na pojistném ( § 15 odst. 1 a § 17 na konci odst. 2)  za žádost o vrácení přeplatku na pojistném se u OSVČ považuje vždy podání „Přehledu“  na žádost OSVČ použije OSSZ přeplatek na pojistném DP vyplývající z přehledu o příjmech a výdajích OSVČ na úhradu záloh na pojistném do budoucna  nejdéle do konce kalendářního roku

73 Zúčtování Přehledu za rok 2011 (§ 5b odst. 3 ZoP) OSVČ s účastí na dobrovolném NP VZ z hlavní SVČ pro pojistné na DP, která byla aspoň po část KR účastna NP a zaplatila alespoň za jeden KM tohoto roku pojistné na NP z MZ vyššího, než kolik činí nejnižší MVZ pro zálohy na DP za tento měsíc stanovený podle § 14 odst. 2 věty druhé, § 14 odst. 5 nebo podle § 14 odst. 6 věty první, činí za období, v němž byla vykonávána hlavní SVČ, nejméně úhrn MVZ určených podle § 14 odst. 2 věty první za období, v němž byla vykonávána hlavní SVČ; k části určeného MVZ, který je vyšší než tento nejnižší MVZ jen v důsledku platby zálohy na pojistné zaokrouhlené až do výše celé stokoruny směrem nahoru, se přitom nepřihlíží.

74 Přeplatek pojistného na NP (§ 17 odst. 4)  vznikl-li přeplatek na pojistném na NP proto, že OSVČ zaplatila pojistné na NP z vyššího MZ než kolik činí MVZ stanovený podle § 14 (záloha)  je příslušná OSSZ povinna vrátit tento přeplatek  do jednoho měsíce ode dne podání přehledu

75 Opravné přehledy (§15 odst.2) Zjistí-li OSVČ, že po podání přehledu, že VZ z opravného přehledu je vyšší než původní nižší než původní OSVČ je povinna OSVČ má možnost podat OP podat OP do 8 dnů do 3 měsíců od měsíce, kdy ke změně došlo

76 Splatnost (§ 19 odstavci 2, písm. a) v souvislosti s přijetím zákona č. 285/2009 Sb., o platebním styku  za den platby pojistného se považuje v případě placení na účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ  změna nabyla účinnosti 1.1.2010.

77 Pořadí úhrad (§ 22a odst. 2) má-li OSVČ splatný závazek vůči OSSZ, použije se její platba v tomto pořadí: a) nejstarší nedoplatky pojistného na DP b) běžné platby pojistného na DP c) penále z dlužného pojistného na DP, d) pokuty

78 Způsob placení pojistného (§19 odst. 1 písm. b) zvýšení částky od 1.1.2012  v hotovosti na pokladně příslušné OSSZ v jednom kalendářním dni lze zaplatit nejvýše částku 10 000 Kč  do r. 2011 částka 5 000 Kč

79 r. 2013 min. záloha na DP (hlavní): 1 890 min. záloha na DP (vedlejší): 756 min. platba na NP (hlavní): 115 min. platba na NP (vedlejší): 115 rozhodná částka pro účast na DP : 62 121 max. roční VZ: 1 242 432 max. záloha na DP: 30 233 r. 2012 1 836 735 115 60 329 1 206 576 29 361 Přehled placení pojistného

80 Doložení potvrzení o výkonu SVČ vedlejší Potvrzování příjmů ze zaměstnání pro OSVČ vedlejší (naposledy za rok 2008)

81

82

83 Maximální VZ  není předepsaný tiskopis  např. potvrzení o zdanitelných příjmech pro FÚ nebo jiný: P O T V R Z E N Í v souladu s ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (zaměstnavatel- název a sídlo) že jeho zaměstnanec ………………………………………………, rodné číslo …………………………………………… (jméno a příjmení) dosáhl v roce ………… ze zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění*), úhrn vyměřovacích základů, z nichž bylo sraženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ve výši ………………… Kč.**) za zaměstnavatele vyřizuje: …………………………………………………………., telefon:…………………………………………………. (jméno a příjmení) …………………………………………… ………………………………………………… Datum Podpis a razítko organizace *) Nehodící se škrtněte **) Pokud úhrn vyměřovacích základů v kalendářním roce přesáhne maximální VZ, uvede se maximální VZ pro daný kalendářní rok stanovený podle § 15a odst.1 zákona č. 589/19952 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

84 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Změny sociálního zabezpečení OSVČ od 1.1.2013 Pavla Štefková."

Podobné prezentace


Reklamy Google