Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny sociálního zabezpečení OSVČ od

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny sociálního zabezpečení OSVČ od"— Transkript prezentace:

1 Změny sociálního zabezpečení OSVČ od 1.1.2013
Pavla Štefková

2 Obsah změny právních předpisů dotýkající se OSVČ posuzování SVČ
důvody SVČ vedlejší rozhodná částka pro účast na DP odvod pojistného maximální VZ minimální VZ sazby splatnost dávky NP OSVČ výpočet a RO minimální a maximální denní dávky potvrzování SVČ vedlejší výkon zaměstnání

3 Změny právních úprav s účinností od 1.1.2013
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na SZ zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění SZ účinnost od ve Sbírce vyšel dne pod č. 399/2012 Sb. Vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb. VVZ za rok 2011 činí Kč PK činí 1,0315 Průměrná mzda pro účely pojistného v roce 2013 činí Kč Sdělení MPSV č. 336/2012 Sb. pro účely NP výše RH pro úpravu DVZ platných pro rok 2013 první RH Kč druhá RH Kč třetí RDH Kč

4 Změny právních úprav s účinností od 1.1.2013
změna daňových, pojistných a dalších zákonů zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu omezení u výdajů procentem (u 40% do 800 tis. Kč, u 30% do 600 tis. Kč) zrušení slevy na dani u starobních důchodců na období , zrušení daňového zvýhodnění na vyživované děti a na manželku/ bez vlastních příjmů u osob využívajících výdajové paušály zavedení solidární daně ve výši 7% z nadlimitního příjmu (přesahující 48nás. PM) zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zrušení stropů (72nás. PM) na ZP další zákony např. o SSP, o sociálních službách, o DPH, o dani z dědické atd. zvýšení DPH o 1% (z 20% na 21%, z 14% na 15%) zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí z 3% na 4% zrušení dvou dávek na bydlení ze dvou systémů soc. nepojistných dávek do jedné dávky „příspěvek na náklady bydlení“ do systému dávek v hmotné nouzi zákon vyšel ve Sbírce pod č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

5 Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
(z. č. 399/2012 Sb.)

6 Zákon č. 589/1992 Sb. (sazba pojistného)
§ 7 odst. 1 písmena c) bod 2. 26,2 % z VZ, z toho 25 % na DP a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou DP, která je aspoň po část RO účastna důchodového spoření (DS) účastníci DS platí pojistné na DP v sazbě nižší o 3 procentní body než ostatní důchodově pojištěné osoby. za dobu DP, v níž budou účastníky DS, bude výše jejich důchodu z DP (I. pilíř) nižší než výše důchodu ostatních důchodově pojištěných osob, pojistné na DS, které platí osoba účastná DS, činí 5 % z jejího VZ OSVČ platí pojistné správci daně, základ pojistného na DS = vyměřovací základ na DP nevznikne-li pojistná povinnost k pojistnému na DP (I. pilíř) nevznikne ani pojistná povinnost k pojistnému na DS (II. pilíř).

7 Zákon č. 589/1992 Sb. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Byla-li OSVČ v kalendářním měsíci účastna DS, stanoví se výše zálohy na pojistné za tento kalendářní měsíc procentní sazbou OSVČ účastná DS je povinna platit i zálohy na pojistné na DP ve výši 26,2% z měsíčního VZ, tedy v procentní sazbě, která odpovídá procentní sazbě pro pojistné na DP.

8 Zákon č. 589/1992 Sb. (oznamovací povinnost)
V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní: je-li OSVČ účastna DS, je povinna v oznámení o zahájení (znovuzahájení) SVČ uvést též údaj, od kdy se stala účastníkem důchodového spoření; pokud se OSVČ stala účastníkem DS až po zahájení (znovuzahájení) SVČ, je povinna tuto skutečnost oznámit OSSZ nejpozději na přehledu za kalendářní rok, v němž se stala účastníkem DS, OSSZ musí být informována o tom, zda OSVČ je účastníkem DS, protože pro takovou OSVČ platí nižší sazba pro pojistné i pro zálohy na pojistné než pro ostatní OSVČ, tiskopisy ČSSZ byly upraveny.

9 Povinnosti OSVČ ve II. pilíři vůči OSSZ
Údaje o DS obsahují formuláře: Oznámení o zahájení činnosti Přehled o příjmech a výdajích Přihláška k účasti na DP Přihláška k účasti na NP 9

10 Zákon č. 582/1991 Sb. do zákona se vkládá nový § 11c
správce Centrálního registru smluv poskytuje orgánům sociálního zabezpečení údaje z tohoto registru v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu jejich působnosti, údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup orgány sociálního zabezpečení budou oprávněny přebírat údaje z Centrálního registru smluv.

11 Zákon č. 582/1991 Sb. do ust. § 123e se vkládá nový odst. 5
OSVČ činí podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis pouze elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny OSSZ nebo do určené datové schránky OSSZ; podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, OSSZ však může určit, která podání nebo jiné úkony, lze učinit též písemně na předepsaném tiskopisu: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok…, Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti, Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění, Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění, a to v období od do Informace na webových stránkách

12 Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

13 Posuzování výkonu SVČ vedlejší (§ 9 odst. 6 úvodní věta)
SVČ se považuje za vedlejší SVČ, pokud OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění OSVČ, v kalendářním roce: a) vykonávala zaměstnání, b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod, c) měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z NP zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III anebo stupni IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ v domácnosti, není-li osobou blízkou, d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáky z povolání, e) byla nezaopatřeným dítětem soustavně se připravující na budoucí povolání studiem, OSVČ účastna NP – vždy výkon hlavní SVČ tzv. předdůchody NEJSOU důvodem pro výkon vedlejší SVČ. Do r nebylo možné, aby z důvodu zaměstnání byla OSVČ považována za hlavní jen po část roku – sledovalo se, zda v zaměstnání dosáhla alespoň 12-ti násobku minimální mzdy, a pokud dosáhla, pak nám bylo jedno, jestli byla zaměstnaná 1 měsíc nebo celý rok – její SVČ byla považována za vedlejší, a to i tehdy, pokud SVČ začala být vykonávána až po skončení zaměstnání. Nyní nebude podstatný dosažený příjem, ale období, kdy zaměstnání trvalo – v těch měsících, kdy trvalo zaměstnání a zároveň SVČ je činnost považovaná za vedlejší bez nutnosti dokládat příjem a naopak.

14 Posuzování výkonu SVČ vedlejší (§ 9 odst. 6 písm. a)
SVČ se považuje za vedlejší: pokud OSVČ v kalendářním roce vykonávala zaměstnání již se nesleduje výše příjmu ze zaměstnání naposledy v roce 2008 Do r nebylo možné, aby z důvodu zaměstnání byla OSVČ považována za hlavní jen po část roku – sledovalo se, zda v zaměstnání dosáhla alespoň 12-ti násobku minimální mzdy, a pokud dosáhla, pak nám bylo jedno, jestli byla zaměstnaná 1 měsíc nebo celý rok – její SVČ byla považována za vedlejší, a to i tehdy, pokud SVČ začala být vykonávána až po skončení zaměstnání. Nyní nebude podstatný dosažený příjem, ale období, kdy zaměstnání trvalo – v těch měsících, kdy trvalo zaměstnání a zároveň SVČ je činnost považovaná za vedlejší bez nutnosti dokládat příjem a naopak. 12-ti násobek minimální mzdy

15 Posuzování výkonu SVČ vedlejší (§ 9 odst. 8)
zaměstnáním se rozumí: činnost zakládající účast na NP zaměstnanců do roku 2011 u společníků s.r.o, komanditistů kom. spol. a členů družstva postačovala účast na DP, dle § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona o DP

16 Doložení potvrzení OSVČ vedlejší – prodloužení lhůty (§ 9 odst. 8)
skutečnosti o vedlejší SVČ musí doložit nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž podala přehled o příjmech a výdajích pokud má OSSZ k údajům přístup doložení se nevyžaduje, Tj. jestliže podá přehled (v poslední den běžné lhůty pro podání přehledu) a na přehledu vyznačí že se jedná o vedlejší činnost z důvodu souběhu se zaměstnáním, pak musí důvod vedlejší činnosti doložit nejpozději do konce května Ó jaké důvody se jedná (které nemusí OSVČ dokládat, to by měla zveřejnit ČSSZ na svých internetových stránkách. Nedokládá tehdy, pokud je má OSSZ či ČSSZ ve své evidenci nebo má možnost si je obstarat způsobem umožňujícím dálkový přístup.

17 Účast na pojištění OSVČ – od 1.1.2012 (§ 9 na konci odst. 3)
Za osobu OSVČ se považuje osoba, která vykonává SVČ pokud se příjmy dosažené výkonem činností považují podle zákona o daních z příjmů za příjmy z podnikání a z jiné SVČ tzn. dle ust. § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů od likvidátoři nemohou být považovány za OSVČ jejich příjem podléhá zdanění dle ust. § 6 (ze závislé činnosti)

18 Účast na DP OSVČ vedlejší (§ 10 odst. 2)
pokud příjem (DZ) ze SVČ vedlejší dosáhne rozhodné částky za rok 2013 částka Kč ( x 2,4 = ) jedna dvanáctina činí 5 177Kč za rok 2012 částka Kč ( x 2,4 = ) jedna dvanáctina činí Kč za rok 2011 částka Kč (24 740 x 2,4 = ) jedna dvanáctina činí Kč od se za příjem ze SVČ se od pro účely ZDP považuje daňový základ OSVČ určený podle ZOP za daňový základ se u OSVČ, která není povinna podávat daňové přiznání považuje příjem ze SVČ po odpočtu výdajů

19 Účast na DP OSVČ vedlejší (§ 10 odst. 3)
rozhodná částka se sníží o o jednu dvanáctinu za každý KM, v němž po celý měsíc OSVČ vedlejší měla nárok na výplatu N nebo PPM za období nároku na výplatu nemocenského považuje i prvních 21 dnů DPN, za které se nemocenské nevyplácí

20 Starobní důchod a výkon SVČ (§37 zdp)
výplata řádného SD (§ 29) náleží při výkonu SVČ bez omezení výplata předčasného SD (§ 31) nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána SVČ a OSVČ dosáhne rozhodné částky ze SVČ v roce 2013 částky Kč (jedna dvanáctina Kč) v roce 2012 částky Kč (5 028 Kč) v roce 2011 částky Kč (4 948 Kč) dále nenáleží pokud je OSVČ-poživatel předčasného důchodu účasten NP OSVČ !!!

21 Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění SZ

22 Potvrzení zaměstnavatele (§ 42)
povinnost vydat svému zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o době trvání zaměstnání v KR, po kterou byl zaměstnanec účasten NP nebo jen důchodově pojištěn význam pro určení SVČ vedlejší (§ 9 odst. 6 písm. a ZDP) potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat též na žádost OSSZ, tato potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat do 8 dnů od obdržení žádosti.

23 Povinnosti OSVČ (§ 48) OSVČ je povinna oznámit příslušné OSSZ den:
zahájení (taktéž opětovného zahájení) SVČ nebo spolupráce s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat, ukončení SVČ, za ukončení SVČ se považuje též den přerušení, zániku oprávnění vykonávat SVČ, od kterého jí byl pozastaven výkon SVČ, ukončení důvodu SVČ vedlejší, Termín oznámení: do 8. dne KM následujícího měsíce po KM, v němž nastala tato skutečnost OSVČ, která ohlásila a doložila skutečnosti o výkonu vedlejší SVČ je povinna oznámit zánik těchto skutečností nejpozději při podání přehledu ust. § 48 na konci odst. 4

24 Povinnosti OSVČ vedlejší (§ 48 odst. 1 písm. e)
OSVČ má povinnost oznámit den, od kterého nemá nárok na výplatu PPM pokud PPM náležela z NP zaměstnanců den ukončení výkonu zaměstnání pokud doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu SVČ vedlejší.

25 Povinnosti OSVČ v SZ § 48d OSVČ není povinna dokládat důvody, pro které je SVČ považována za vedlejší, pokud ČSSZ údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci, nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup ČSSZ je povinna tyto důvody zveřejnit důchody výkon zaměstnání rodičovský příspěvek

26 Oznámení u živnostenského úřadu (§ 48d)
od OSVČ může: oznámení o zahájení SVČ, přihlášky k účasti na DP a na NP, odhlášky z NP, ukončení SVČ, zánik oprávnění vykonávat SVČ, pozastavení výkonu SVČ, učinit na předepsaném tiskopise MPO (JRF) u příslušného ŽÚ, ŽÚ jsou povinny oznámit OSSZ ve lhůtě do 5 pracovních dnů předchozí uvedené skutečnosti, za den splnění oznamovací povinnosti OSVČ se považuje den, ve kterém bylo podání předáno příslušnému ŽÚ,

27 Povinnosti OSSZ (§ 39a odst. 3-7)
OSSZ od r zasílá jen na žádost OSVČ údaje o účasti na DP v předchozím roce obdoba ročního ELDP u zaměstnance naposledy v roce 2011 za rok 2010 bylo zasláno bez žádosti všem OSVČ v termínu do KR OSSZ vydává všem OSVČ potvrzení o dobách evidence (obdoba zápočtové listu u zaměstnanců) při ukončení SVČ pro ÚP navíc i výši určeného VZ DP z předchozího roku pro účely výpočtu podpory v nezaměstnanosti

28 Zákon č. 187/2006 Sb. nemocenském pojištění

29 Účast na NP OSVČ (§ 11) Účast na NP OSVČ nadále dobrovolná a stále podmíněna výkonem SVČ podáním přihlášky a placením pojistného na NP. od podmínkou účasti na NP je i platba pojistného na DP OSVČ vedlejší, v měsících účasti na NP je považována za hlavní s povinností odvádět pojistné na DP.

30 Vznik a zánik účasti na NP OSVČ (§ 13)
vznik pojištění dnem podání přihlášky od zrušení možnosti zpětně podat přihlášku do osmi dnů od zahájení výkonu SVČ, zánik pojištění prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné nebo v nižší částce, splatnost od 1. do 20. dne následujícího KM (§14c ZOP) dnem uvedeným v odhlášce ne dříve než dnem, kdy byla odhláška podána, dnem skončení SVČ, dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody. změna proti poslednímu dni KM, na který bezprostředně navazují 3 KM po sobě jdoucí, za které nebylo zaplaceno splatné pojistné

31 ZNP – vznik účasti na NP OSVČ (§ 13 odst. 1)
s účinností od již nemůže vzniknout účast OSVČ na NP dříve než dnem, který OSVČ uvedla v přihlášce, nejdříve dnem podání přihlášky. bylo zrušeno zpětné přihlášení k NP OSVČ do 8 dnů ode dne zahájení SVČ Příklad: OSVČ zahájí SVČ dne podá přihlášku k NP s tím, že v přihlášce uvede datum přihlášení k NP účast této OSVČ vznikne od

32 Podmínky nároku na dávku §14-17
splněny: v době pojištění nadále není nárok pokud vykonává OSVČ osobně SVČ (§16 písm.a) v ochranné lhůtě u nemocenské 7 KD ode dne zániku NP u PPM 180 KD u PPM ke dni nástupu na PPM skončí-li pojištění v době těhotenství neplyne poživateli starobního a invalidního důchodu třetího stupně při souběhu pojištění se sledují se v každém samostatně je-li nárok na tutéž dávku současně z více pojištění dávka náleží ze všech pojištění jen jednou dávky náleží za KD výše se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. OL nadále vznikem nového pojištění nezaniká však vznikem pojištění OSVČ, pokud nevznikne nárok na dávku z pojištění OSVČ

33 Podmínky nároku na dávku (§ 23 a 24)
trvá-li DNP nově déle než 21 KD, prvních 21 dnů se dávka nemocenské OSVČ nevyplácí nárok až od 22. dne účast na NP OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku DNP týká se i OSVČ, která podala přihlášku k účasti NP do 8 KD ode dne zahájení SVČ Příklad: OSVČ zahájí činnost do byla zaměstnancem podá přihlášku k účasti na NP dne od nárok na výplatu nemocenské bude mít až při DPN, která se vznikne nejdříve dnem

34 Dávky NP OSVČ nadále se poskytuje jen:
nemocenské a PPM nemocenské nadále náleží až od 22. dne trvání DPN platí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013.

35 Denní vyměřovací základ (DVZ) § 18
vyměřovací základ pro pojistné * Přesnost: na 2 platná deset. místa počet kalendářních dnů RO – vyloučené dny v rozhodném období * VZ = úhrn měsíčních základů v RO, z nichž OSVČ zaplatila pojistné na NP (§18 odst. 2),

36 Shrnutí u nároku na nemocenské
§ 23 nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán DPN, trvá-li DPN déle než 14 KD a v období od do déle než 21 KD § 24 účast na NP OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejícímu dni vzniku DNP § 26 od do podpůrčí doba u nemocenského začíná 22. kalen. dnem DPN § 28 od do se poživateli S nebo IT vyplácí nemocenské od 22. kal. dne DPN po dobu nejvýše 63 KD.

37 Nové výše RH (Sdělení MPSV č. 336/2012)
pro účely NP výše RH pro úpravu DVZ platných pro rok 2013: první RH Kč druhá RH Kč třetí RDH Kč v roce 2012: první RH Kč druhá RH Kč třetí RDH Kč

38 Denní vyměřovací základ (DVZ)
Redukce DVZ: 90% do částky 1. RH 863  776,70 Kč pro výpočet PPM 100% tj. 863 60 % z částky nad 1. RH do 2. RH (1 295 – 863 = 432)  259,20 Kč 30% nad 2. RH do 3. RH (2 589 – = 1 294)  388,20 Kč Maximální DVZ pro nemoc činí Kč (776,70+259,20+388,20) Maximální DVZ pro PPM činí Kč (863,00+259,20+388,20) Částky v pásmech mezi jednotlivými RH se zaokrouhlují na 2 platná desetinná místa, redukovaný DVZ se zaokrouhluje na celé Kč nahoru

39 Výše nemocenského v roce 2013
za kalendářní den činí: 60% DVZ od 22. dne DPN nebo karantény, změna proti r. 2010, kdy bylo od 15. KD DPN změna proti r. 2009: 60% DVZ od 15. do 30. KD, 66% DVZ od 31. do 60. KD, 72% DVZ od 61. KD DPN nebo karantény, 100 % DVZ po celou dobu trvání DPN nebo nařízené karantény v případech, kdy se pojištěnec prokazatelně podílel ve veřejném zájmu

40 Denní výše nemocenské a PPM při placení minimálního pojistného
Pojistné: 115 Kč měsíčně  MZ Kč Výše nemocenské: od 22. dne DPN % DVZ (148)  89 Kč/den Výše PPM: po celé období % DVZ (165)  115 Kč/den

41 Maximální denní dávka nemocenské v r. 2013
Maximální DVZ Kč DVZ před redukcí – Kč z měsíčního základu Kč pojistné na NP OSVČ Kč (2,3%) záloha na DP (29,2%) Nemocenské od 22. dne DPN po celou dobu ve výši 60% z Kč tj. 855 Kč na den, Příklad u DPN od do (tj. 92 KD) od do činí 0 Kč od do celkem Kč (tj. za 71 KD x 855 Kč) o Kč více proti roku 2012.

42 Maximální denní dávka PPM v r. 2012
Maximální DVZ Kč DVZ před redukcí – Kč z měsíčního základu Kč pojistné na NP OSVČ Kč (2,3%) záloha na DP (29,2%) maximální denní výše Kč 70 % z Kč Příklad PPM od do (tj. 196 KD) za měsíc od 1.3. do činí Kč, tj. o 961 Kč více proti r. 2012 za celou dobu PPM od 1.3. do činí Kč (196 KD x Kč) tj. o Kč více proti r. 2012

43 Dávka ze souběžných pojištění (§ 20)
soc. událost od stejného dne DVZ se stanoví z každé pojištěné činnosti jednotlivé DVZ se sečtou úhrn DVZ se redukuje z redukovaného úhrnu DVZ se stanoví dávka soc. událost od různých dnů DVZ se stanoví znovu ke dni, od něhož vznikl/zanikl nárok na dávku z další pojištěné činnosti

44 DVZ v zaměstnání +OSVČ = 2 200 Kč
Příklad DVZ v zaměstnání = Kč DVZ z OSVČ = 700 Kč DVZ v zaměstnání +OSVČ = Kč 1.2. 15.2. 28.2. 15.3. N v zaměstnání DVZ = 1500 Kč N v zaměstnání + OSVČ DVZ = Kč N z OSVČ DVZ = – 1500 = 700 Kč

45 Zahraniční zaměstnanec - ZAZA (§§ 3 písm. q, 6 odst. 6, 10 odst
Zahraniční zaměstnanec - ZAZA (§§ 3 písm. q, 6 odst. 6, 10 odst. 7, 19 odst. 12, 24) je zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v ČR, ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jehož sídlo není na území ČR, vykonává práci na území ČR, ale nevykonává ji na základě smlouvy s žádným českým zaměstnavatelem např. zajišťuje možnosti spolupráce s českými podniky, může se u OSSZ dobrovolně přihlásit k účasti NP i DP účast na NP ZAZA je obdobná režimu dobrovolného NP OSVČ vzniká na základě přihlášky a nově od musí být i dobrovolně účasten DP přihlášku k NP nelze podat zpětně povinnost prohlásit, zda je účasten pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel účast zaniká skončením zaměstnání na území ČR nebo pozdní úhradou pojistného na NP a nově i skončením dobrovolné účasti na DP dobrovolné DP ZAZA řeší ust. § 6 zákona č. 155/1995 Sb., o DP

46 NP ZAZA podobnost NP OSVČ a ZAZA založeno na dobrovolnosti
stejná sazba i výše min. MZ stejná splatnost pojistného stejný důsledek při neuhrazení pojistného řádně a včas  okamžitý zánik nově taktéž podmínka dobrovolné účasti na DP agendu NP ZAZA vede odd. OSVČ agendu DP ZAZA vede odd. DP

47 OSVČ na NP uhradí měsíčně (v roce 2013)
115 Kč MVZ 5 000 Kč záloha DP 1 890 Kč 149 Kč Kč Kč 200 Kč Kč  540 Kč 300 Kč Kč  810 Kč 400 Kč Kč  080 Kč 500 Kč Kč  349 Kč 600 Kč  087 Kč  618 Kč 700 Kč Kč  888 Kč 800 Kč Kč  157 Kč 900 Kč Kč  427 Kč 1000 Kč Kč  696 Kč 1660 Kč  173 Kč  075 Kč 2000 Kč  957 Kč  392 Kč 2313 Kč Kč Kč 2382 Kč Kč Kč Nemocenské se v roce 2013 poskytuje od 22. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti a výše nemocenského za kalendářní den činí 60% denního vyměřovacího základu.

48 Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na SZ

49 systémy NP a DP odděleny
systém NP systém DP účet: xxxx účet: xxxxx VS: rodné číslo (EČP) VS: stávající 8-místný stejná splatnost pro oba systémy (od 1. do 20. následujícího kalendářního měsíce) k oddělení došlo v roce 2009 ! NP OSVČ zůstává nadále dobrovolné – tj. OSVČ může dobrovolně zvolit, zda jej bude účastna a tedy i zabezpečena v případě nemoci či mateřství, nebo zda do tohoto pojistného systému nevstoupí. Tím, že se odděluje systém NP a DP, odpadá i podmínka pro účast na DP, účastna NP může být i ta OSVČ, která nemá povinnost platit zálohy na DP. pro případnou účast na NP není rozhodné, zda se jedná o OSVČ, která vykonává hlavní nebo vedlejší SVČ a jestli má povinnost platit zálohy na DP – účastna NP tedy od může být např. i ta OSVČ, která vykonává činnost v souběhu se zaměstnáním a vzhledem k nízkému příjmu ze SVČ nemá povinnost zálohy na DP platit - odpadá i jeden důvod pro zánik NP – nízký příjem.

50 Vyměřovací základ (§ 5b odst. 1)
V § 5b odst. 1 se zrušila od slova „a to i v případě, kdy příjmy OSVČ jsou osvobozeny od daně z příjmů“ příjmy osvobozené od daně se nezahrnují do základu pro výpočet pojistného např. z dotací (malé vodní elektrárny atd.), příjmy z FVE vstupují do VZ pro pojistné neboť nejsou osvobozeny od daně od jsou již zdaňovány

51 Pojistné na NP OSVČ (§ 5b odst. 3, § 7)
výše pojistného se již neodvíjí dle výše příjmů a výdajů ze SVČ z předchozího KR měsíční základ (MZ) si určuje OSVČ sama nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodného příjmu podle předpisů o NP pro účast na NP zaměstnanců rozhodný příjem činí Kč (§ 6 odst.5 ZNP) minimální MZ: Kč (v letech 2009 až 2011 činil Kč) sazba pojistného: 2,3 % (v roce 2009 a 2010 sazba 1,4 %) minimální výše pojistného: 115 Kč (2009 a Kč a Kč) Po podání přehledu se nemění výše pojistného na NP v závislosti na dosažených příjmech a výdajích ze SVČ. Minimální VZ je v zákoně definován jako dvojnásobek částky rozhodné pro účast na NP zaměstnanců, která pro rok 2009 činí 2000,- Kč – tj. minimální VZ pro OSVČ činí 4000,-Kč

52 Splatnost pojistného na NP v roce 2013 (§ 14c)
pojistné na NP je za KM splatné od 1. do 20. následujícího KM např. pojistné za leden 2013 je splatné od do od v odst. 3 doplněno – MZ na NP lze v období splatnosti dodatečně zvýšit výši pojistného NP zaplaceného do budoucna však zvýšit nelze do MZ, který si OSVČ stanovila, nemohla dodatečně měnit stanovením se rozumí zaplacení pojistného na NP z MZ.

53 Odvod pojistného na DP (§ 5b odst.1, § 14a odst. 1)
odvod pojistného se odvíjí od základu daně, VZ pro výpočet pojistné pak činí 50 % daňového základu OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání event. je poplatníkem daně z příjmu paušální částkou sdělují na „Přehledu“ rozdíl mezi příjmy a výdaji sazba pojistného na DP činí 29,2 % 28 % DP + 1,2 % příspěvek na st. politiku zaměstnanosti doplatek na pojistném DP je splatný do 8 dnů po dni podání Přehledu

54 Zálohy na pojistné DP (§ 14)
splatnost zálohy na pojistné DP za KM od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce od doplněno – výši zálohy zaplacené v období v období splatnosti lze dodatečně zvýšit výši záloh zaplacených do budoucna nelze zvýšit zálohy na pojistné se neplatí za KM, v nichž OSVČ celý KM měla nárok na výplatu nemocenské nebo PPM (§ 14 odst. 7) za období nároku na výplatu nemocenské se považuje i prvních 21 dnů DNP, za které se nemocenské OSVČ nevyplácí (§ 23b odst. 3)

55 Výše MVZ pro zálohy na pojistné DP v r. 2013 (§ 14 odst. 2)
MVZ je částka, kterou si OSVČ určí, nejvýše však ve výši jedné dvanáctiny maximálního VZ tj Kč tomu odpovídá výše pojistného Kč výši zálohy zaplacené v období splatnosti lze dodatečně zvýšit

56 Výše MVZ pro zálohy na pojistné DP v r. 2012 (§ 14 odst. 2)
MVZ je částka, kterou si OSVČ určí, nejvýše však ve výši jedné dvanáctiny maximálního VZ tj Kč tomu odpovídá výše pojistného Kč

57 Placení záloh na pojistné v roce 2013 (do budoucna)
Zálohy mohou být placeny na delší než měsíční období OSVČ může zálohy zaplatit do budoucna do konce kalendářního roku (§ 14a odst. 2) OSVČ je povinna platbu do budoucna předem oznámit příslušné OSSZ.

58 Placení záloh na pojistné DP (§ 14 odst. 5)
na základě žádosti OSVČ lze poměrně snížit výši MVZ, a to nejdéle do konce KM, který předchází KM podání přehledu pokud průměrný měsíční příjem poklesne o 1/3 proti předcházejícímu roku

59 Výše MVZ v roce (§ 14 odst. 2) činí minimálně 50 % daňového základu připadající na 1 KM u OSVČ, která v předchozím roce vykonávala SVČ může si určit i vyšší minimální u OSVČ hlavní MVZ činí Kč tj. 25 % průměrné mzdy ( Kč) minimální u OSVČ vedlejší MVZ činí Kč tj. 10 % průměrné mzdy maximální MVZ činí 1/12 maximálního VZ

60 Výše MVZ v roce (§ 14 odst. 2) činí minimálně 50 % daňového základu připadající na 1 KM u OSVČ, která v předchozím roce vykonávala SVČ může si určit i vyšší minimální u OSVČ hlavní MVZ činí Kč tj. 25 % průměrné mzdy ( Kč) minimální u OSVČ vedlejší MVZ činí Kč tj. 10 % průměrné mzdy maximální MVZ činí 1/12 maximálního VZ

61 Výše minimální a maximální zálohy DP v roce 2013
minimální záloha na pojistné u OSVČ hlavní Kč 29,2% z MVZ, 26,2 % z Kč Kč u OSVČ vedlejší 756 Kč 29,2% z MVZ 26,2 % z Kč 679 Kč maximální záloha na pojistné 29,2% z MVZ 26,2 % z Kč Kč.

62 Výše minimální a maximální zálohy DP v roce 2012
minimální záloha na pojistné u OSVČ hlavní Kč 29,2% z MVZ, u OSVČ vedlejší 735 Kč 29,2% z MVZ, maximální záloha na pojistné 29,2% z MVZ.

63 Placení záloh na pojistné DP - SVČ vedlejší
OSVČ lze považovat za vedlejší pro účely placení záloh i zpětně, pokud oznámí důvod vedlejší činnosti nejpozději na přehledu za příslušný kalendářní rok a doloží potvrzení do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl přehled podán, doložení se nevyžaduje, pokud má OSSZ či ČSSZ k potřebným údajům přístup důchody zaměstnání rodičovský příspěvek Důvod pro výkon vedlejší SVČ do musel být doložen nejpozději v den podání přehledu; pro účely placení záloh se k důvodům pro výkon vedlejší činnosti přihlíželo až od data oznámení a doložení skutečnosti zakládající důvod pro výkon vedlejší činnosti.

64 Maximální vyměřovací základ v roce 2013 (§ 15a odst. 5)
částka ve výši 48 násobku průměrné mzdy průměrná mzda: součin VVZ za KR, který o dva roky předchází KR, pro který se průměrná mzda zjišťuje a PK pro úpravu tohoto VVZ. Vyhláška MPSV č. 324/2012 VVZ za rok 2011 činí Kč PK činí 1,0315

65 Maximální vyměřovací základ (roční)
maximální VZ v r. 2013: 48 x Kč  Kč maximální VZ v r. 2012: 48 x Kč  Kč maximální VZ r. 2011: 72 x Kč  Kč maximální VZ r. 2010: 72 x Kč  Kč maximální VZ r. 2009: 48 x Kč  1 130 640 Kč maximální VZ r. 2008: 48 x Kč  Kč zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. může to být i za 1 KM

66 Maximální VZ a vyúčtování
postupy u OSVČ, která byla zároveň zaměstnancem pokud součet VZ (ze zaměstnání + SVČ) přesáhne maximální VZ sníží se o tuto přesahující částku nejdříve VZ pro odvod pojistného ze SVČ a poté případně i VZ pro odvod pojistného ze zaměstnání.

67 Příklad na výpočet max. VZ OSVČ při souběhu
v zaměstnání dosáhne v r VZ částky Kč (tj. méně než maximální VZ), dle Přehledu příjmy po odpočtu výdajů činí Kč, vypočtený VZ činí Kč (50% ze zisku), VZ této OSVČ za rok 2012 bude činit Kč tzn. nejvýše ve výši rozdílu mezi maximálním VZ Kč a úhrnem VZ Kč ze zaměstnání.

68 Souběh zaměstnání a OSVČ (§15a odst. 6)
Vyúčtování v roce 2013 za r. 2012 v zaměstnání dosáhne maximální VZ – jako OSVČ neplatí pojistné za příslušný rok potvrzení od zaměstnavatele o dosažení maximálního VZ doloží v den podání přehledu za r. 2012 v zaměstnání nedosáhne maximum – jako OSVČ platí pojistné z VZ ve výši rozdílu mezi max. VZ ( Kč) a úhrnem VZ ze zaměstnání potvrzení od zaměstnavatele o dosaženém VZ doloží v den podání přehledu za rok 2012.

69 Souběh zaměstnání a OSVČ - zálohy na pojistné DP (§15a odst. 7)
zálohy na pojistné není povinna platit OSVČ, která je účastna DP jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhla max.VZ zaměstnance, a to od KM, v němž příslušné OSSZ oznámila a doložila, že v zaměstnání dosáhla tohoto max. VZ např. v dubnu 2012 v zaměstnání dosáhne max. VZ a doloží potvrzení, od tohoto měsíce OSVČ není povinna platit zálohy až do KM, který předchází KM, ve kterém byl nebo měl být podán „Přehled“ za KR, který následuje po KR, v němž OSVČ dosáhla tohoto max. VZ např. až do března roku 2014.

70 Přehled o příjmech a výdajích (§ 15 odst. 1)
přehled o příjmech a výdajích je povinna podat OSVČ která aspoň po část KR vykonávala SVČ, na předepsaném tiskopise, termín podání je nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání do , do OSVČ, která není povinna podávat daňové přiznání podává přehled do KR následujícího po KR, v němž vykonávala činnost (§ 23a) OSVČ je povinna pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce tuto skutečnost doložit do 30. dubna KR.

71 Přehled a SVČ vedlejší (§15 odst. 1)
Pokud chce být OSVČ považována za vedlejší je nutné, aby do Přehledu uvedla některý z kvalifikovaných důvodů pro výkon vedlejší SVČ (§ 9 odst. 6 ZDP). pokud tyto skutečnosti do Přehledu uvede, je povinna tyto údaje doložit, a to nejpozději do konce KM následujícího po KM, v němž tento přehled podala doložení se nevyžaduje u důchodů pokud byl přiznán a vyplácen ČSSZ u výkonu zaměstnání u pobírání rodičovského příspěvku.

72 Přeplatky na pojistném ( § 15 odst. 1 a § 17 na konci odst. 2)
za žádost o vrácení přeplatku na pojistném se u OSVČ považuje vždy podání „Přehledu“ na žádost OSVČ použije OSSZ přeplatek na pojistném DP vyplývající z přehledu o příjmech a výdajích OSVČ na úhradu záloh na pojistném do budoucna nejdéle do konce kalendářního roku

73 Zúčtování Přehledu za rok 2011 (§ 5b odst. 3 ZoP)
OSVČ s účastí na dobrovolném NP VZ z hlavní SVČ pro pojistné na DP, která byla aspoň po část KR účastna NP a zaplatila alespoň za jeden KM tohoto roku pojistné na NP z MZ vyššího, než kolik činí nejnižší MVZ pro zálohy na DP za tento měsíc stanovený podle § 14 odst. 2 věty druhé, § 14 odst. 5 nebo podle § 14 odst. 6 věty první, činí za období, v němž byla vykonávána hlavní SVČ, nejméně úhrn MVZ určených podle § 14 odst. 2 věty první za období, v němž byla vykonávána hlavní SVČ; k části určeného MVZ, který je vyšší než tento nejnižší MVZ jen v důsledku platby zálohy na pojistné zaokrouhlené až do výše celé stokoruny směrem nahoru, se přitom nepřihlíží.

74 Přeplatek pojistného na NP (§ 17 odst. 4)
vznikl-li přeplatek na pojistném na NP proto, že OSVČ zaplatila pojistné na NP z vyššího MZ než kolik činí MVZ stanovený podle § 14 (záloha) je příslušná OSSZ povinna vrátit tento přeplatek do jednoho měsíce ode dne podání přehledu

75 Opravné přehledy (§15 odst.2)
Zjistí-li OSVČ, že po podání přehledu, že VZ z opravného přehledu je vyšší než původní nižší než původní OSVČ je povinna OSVČ má možnost podat OP podat OP do 8 dnů do 3 měsíců od měsíce, kdy ke změně došlo Pokud OSVČ po podání Přehledu zjistí, že VZ pro pojistné na DP je vyšší než, který uvedla na Přehledu podle § 15 odst.1 je povinna do 8 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o změně předložit opravný Přehled.

76 Splatnost (§ 19 odstavci 2, písm. a)
v souvislosti s přijetím zákona č. 285/2009 Sb., o platebním styku za den platby pojistného se považuje v případě placení na účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ změna nabyla účinnosti

77 Pořadí úhrad (§ 22a odst. 2) má-li OSVČ splatný závazek vůči OSSZ, použije se její platba v tomto pořadí: a) nejstarší nedoplatky pojistného na DP b) běžné platby pojistného na DP c) penále z dlužného pojistného na DP, d) pokuty

78 Způsob placení pojistného (§19 odst. 1 písm. b)
zvýšení částky od v hotovosti na pokladně příslušné OSSZ v jednom kalendářním dni lze zaplatit nejvýše částku 10 000 Kč do r částka Kč

79 Přehled placení pojistného
r. 2012 1 836 735 115 60 329 29 361 r. 2013 min. záloha na DP (hlavní): min. záloha na DP (vedlejší): min. platba na NP (hlavní): min. platba na NP (vedlejší): rozhodná částka pro účast na DP : max. roční VZ: max. záloha na DP: v pojistném na NP nerozlišujeme, zda se jedná o výkon vedlejší činnosti

80 Doložení potvrzení o výkonu SVČ vedlejší Potvrzování příjmů ze zaměstnání pro OSVČ vedlejší (naposledy za rok 2008)

81

82

83 Maximální VZ není předepsaný tiskopis
např. potvrzení o zdanitelných příjmech pro FÚ nebo jiný: P O T V R Z E N Í v souladu s ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (zaměstnavatel- název a sídlo) že jeho zaměstnanec ………………………………………………, rodné číslo …………………………………………… (jméno a příjmení) dosáhl v roce ………… ze zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění*), úhrn vyměřovacích základů, z nichž bylo sraženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ve výši ………………… Kč.**) za zaměstnavatele vyřizuje: …………………………………………………………., telefon:…………………………………………………. …………………………………………… ………………………………………………… Datum Podpis a razítko organizace *) Nehodící se škrtněte **) Pokud úhrn vyměřovacích základů v kalendářním roce přesáhne maximální VZ, uvede se maximální VZ pro daný kalendářní rok stanovený podle § 15a odst.1 zákona č. 589/19952 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

84 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Změny sociálního zabezpečení OSVČ od"

Podobné prezentace


Reklamy Google