Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Období dospívání od 11/12 do 20/22 období puberty od 11-15 let.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Období dospívání od 11/12 do 20/22 období puberty od 11-15 let."— Transkript prezentace:

1 Období dospívání od 11/12 do 20/22 období puberty od 11-15 let

2 Období prepuberty  výrazné změny ve fyzickém i psychickém vývoji  rozdílná akcelerace vývoje mezi chlapci a dívkami i u téhož pohlaví  sekulární akcelerace = zrychlený vývoj i růst dětí v posledním století, tzn.,že fyzické změny nastupují dříve, narůstá výška i hmotnost dospívajících

3 Období prepuberty  Období prepuberty (dívky 10 let, chlapci 11 let) biologická stránka  období vytáhlosti, intenzivní růst končetin a trupu (chlapci vyrostou až o 22 cm), prodlužují se kosti – štíhlá postava s dlouhými HK a DK, nárůst svalstva, zvýšená činnost mazových žláz (akné, mastné vlasy…)  endokrinní změny, zvyšuje se produkce pohlavních hormonů, produkce pohlavních buněk (vajíčka, spermie), produkce pohlavních hormonů (estrogen, progesteron, testosteron)  druhotné pohlavní znaky (dívky: zvětšování prsní tkáně, první pohlavní ochlupení, první menstruace 12.-14.rok, chlapci: zvětšování varlat a šourku, zvětšování délky penisu, první pohlavní ochlupení, první vousy, mutace = hrubne hlas, noční výron semene = poluce 13.-14.rok)  sexuální pud – u chlapců intenzivnější (autoerotika, masturbace), dívky lépe zvládají

4 Období prepuberty Hormony v akci  podvěsek mozkový (hypofýza) – somatotropin = růstový hormon  hormony předního laloku hypofýzy – gonadotrofiny = půsosbí na reprodukční orgány (gonáda = pohl.žláza)  přední lalok hypofýzy – ACTH (Adrenalin Corticotrophic Hormone) – ovlivňuje kůru nadledvinek (ovlivňují tělesné rysy + hormony stresu)

5

6 Období prepuberty

7  motorický vývoj  hrubá motorika – přechodná neobratnost, nekoordinovanost pohybů, klátivé pohyby (zejména chlapci) – přechodně problémy v TEV  jemná motorika – křečovitost (zhoršený grafický výkon), zhoršení fyzické výkonnosti, častý pocit únavy až apatie  působením sex.pudu – emoční labilita, časté střídání nálad (agresivita, hlučnost – nezájem, apatie)  kognitivní vývoj  percepce – zdokonalení, zpřesnění vnímání, ale nepozornost  fantazie – pojítko mezi skutečností, reálným prožíváním a ideálem – denní snění (sny o ideálním světě)  myšlení – narůstá počet úspěšně řešených problémů novým způsobem - formální operace = počátek abstraktního myšlení - schopnost hypoteticko deduktivního úsudku a logických závěrů

8 Období prepuberty  není třeba názorných, konkrétních vstupů  logická paměť – chápání souvislostí  samostatnost v myšlení, kritičnost vůči dospělým  dívky – zdatnější ve verbálních projevech (orientace na jazykové vzdělání)  chlapci – lepší výkony v řešení početních a prostorových problémů  citový vývoj  labilita – proměnlivost citů, mají afektivní ráz (náhle vzniknou, jsou prudké, krátkodobé)  chování – výbušné, stačí nepatrný podnět – intenzivní reakce vzteku, smíchu, smutku  citlivost vůči nespravedlnosti a kritice (zejména od rodičů)  proměna citů k sobě samému (tělesné proporce, přechodná introverze, nespokojenost se sebou samým, snižuje se sebedůvěra  touží po uznání, chtějí být akceptováni (rodiči), potřeba citového kontaktu

9 Období prepuberty Sociální vývoj   osamostatňování se od rodiny   uvolnění citových vazeb k rodičům   více kontaktů s vrstevníky, často střídají kamarády   vrstevnické skupiny – čistě chlapecké a dívčí   u chlapců – první party, kde se objevuje vůdce (jako přirozená autorita)

10 Období puberty   zpomalení fyzického růstu + rozvoj zejména psychických funkcí   přeměna dítěte na biologicky zralého dospělého, schopného sexuální reprodukce   charakterizováno jako II. období vzdoru, krize – může proběhnout bez větších chaosů a vážných konfliktů – pokud je přístup rodičů vstřícný a akceptující

11 Období puberty Motorický vývoj   vyvažování tělesných proporcí, zpomalení růstu končetin, roste svalová hmota a vnitřní orgány   stoupá fyzická výkonnost   tvar těla – dospělá podoba   zlepšování pohybové koordinace, mizí klátivost a neobratnost (u chlapců)   dívky – ladnější pohyby, lepší koordinace těla

12 Období puberty Vývoj poznávacích funkcí   logická paměť – rozvoj - výběrový charakter – dlouhodobější pamatování obsahů, které mají logické souvislosti - efekt mechanického učení je krátkodobější   fantazie – přetrvává nápaditost, originalita, naivní romantismus, sexuálně-erotické představy   myšlení – stadium formálních operací (schopnost logicky myslet o abstraktních pojmech a ověřovat hypotézy) -zdokonaluje se schopnost abstrakce, hypotetické a deduktivní usuzování   snaha po sebezdokonalení, zájem o specializované poznatky z určitého oboru   snaha překonat vědomosti dospělých   vývoj IQ ukončen kolem 16.roku věku – rozumová kapacita pro přijímání poznatků (pak lze IQ zvýšit životními zkušenostmi)   porovnávání sebe s druhými lidmi + hodnocení druhých lidí – tendence k zjednodušeným úsudkům   hledání smyslu života, všímá si životních hodnot a jejich významu pro život

13 Období puberty   racionalismus – neuznává citové důvody lidského jednání, lpí na rozumových zdůvodněních – jeví se nám jako bezcitnost jednání   radikalismus – unáhlené hodnotící soudy, neakceptují kompromis a složitost jevů, názorová proměnlivost Citový vývoj   větší pozitivní ladění (ustupuje citová labilita)   emoční uvolnění ve vztahu k rodičům, odmítají jejich citové projevy, nejsou k nim tak vřelí a spontánní   vztah k rodičům – na jedné straně – úcta a obdiv, na druhé straně lhostejnost, nenávist   potřeba citového sblížení s vrstevníky – pevnější kamarádské vztahy + vztahy s opačným pohlavím (erotický charakter, ne sexuální styk)

14 Období puberty  sebeúcta, sebejistota – kritika vlastní osoby, pochyby o vlastních kvalitách, přecitlivělá reakce na kritiku X pocity vlastní jedinečnosti – sebeobdiv, narcismus  rozvoj citů – morálních, estetických, úvahy o smyslu života, o morálních zásadách  rozvoj vyšších citů – morálních, estetických, úvahy o smyslu života, o morálních zásadách Sociální vývoj   snaha po nezávislosti, tendence samostatně se rozhodovat, uplatnit vlastní názor (v diskusích s dospělými), snaha názorově se odlišit od rodičů   např. dospělí – radost, smích, dítě – malé nadšení, nezájem, vážnost   potřeba nezávislosti – napodobování chování dospělých – kouření, pití alkoholu, používání vulgarismů   mezi vrstevníky – uniformita, konformita (v oblékání, názorech…)

15 Období adolescence  ukončuje se doba mezi dětstvím a dospělostí  vyrovnávají se vývojové rozdíly mezi pohlavími  dotváří se identita jedince – ví, kým je (zná své vlastnosti, své silné i slabé stránky, je si vědom limitů svých možností, dává si realistické cíle)  převezme vzorec z rodiny (pokračuje v rodinné tradici)  vytvoří si aktivně svoji identitu sám  někdy: antiidentifikace – člověk dělá přesný opak toho, co po něm jeho chce  adolescentní moratorium (odložení) = člověk odkládá definitivní rozhodnutí ohledně vlastního směřování a experimentuje s různými rolemi  zralost jedince se projeví i schopností navázat a udržet dlouhodobý intimní vztah

16 Období adolescence  význam má tělo a zevnějšek – fyzická krása/síla – důležité pro sebepojetí,  extravagance v oblékání, účesu – příslušnost k nějaké skupině a touha po pozornosti okolí  stále preferována jednoznačná a zásadní řešení problémů (nechuť ke kompromisům)  myšlení je pružné a výkonné, málo zkušeností může být výhoda – originalita řešení  přijímání morálních norem  pokračující emancipace od rodiny (nezávislost na rodičích)  první sexuální styk  vysoká fyzická výkonnost (v aktivitách krátkodobých, zátěžově intenzivnějších – typické pro chlapce – ventilace sex.pudu)

17 Období adolescence kognitivní vývoj  kritický realismus – přezkoumávání získaných poznatků  radikalismus, nekompromisnost – tendence ke zjednodušování, více riskují, méně zábran, velká míra odvahy  logické myšlení – zkouší všechny možnosti řešení, schopnost oddělit pravdu od nepravdy  myšlení introspektivní, analytické, sebekritické  systematizace poznatků – vztahy a souvislosti mezi nimi, systém hodnot socializace  rozvoj sociálních vazeb  touha být členem různých skupin  citová nezávislost na vlastních rodičích – potřeba partnerství (první lásky a dlouhodobé vztahy)  rozdílné názory mezi generacemi  volba povolání


Stáhnout ppt "Období dospívání od 11/12 do 20/22 období puberty od 11-15 let."

Podobné prezentace


Reklamy Google